Ġlk Dönem Ġslam Hukuk Biliminin GeliĢimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġlk Dönem Ġslam Hukuk Biliminin GeliĢimi"

Transkript

1 Ġlk Dönem Ġslam Hukuk Biliminin GeliĢimi Ahmet Hasan Rağbet Yayınları TAKDĠM ÇEVĠRENĠN ÖNSÖZÜ YAZARIN ÖNSÖZÜ GĠRĠġ BĠRĠNCĠ BÖLÜM FIKIH ve ĠLGĠLĠ DĠĞER TERĠMLERĠN ANLAMLARI Fıkıh ve Ġlim Terimleri ġeriat Terimi Kurrâ Terimi ĠKĠNCĠ BÖLÜM ĠLK DÖNEM HUKUK OKULLARININ KÖKENĠ Tarihi Arkaplan Ġlk Dönemde Ġlim Merkezleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ĠSLÂM HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Hüküm ve Kısımları II. Ġslâm Hukukunun Kaynaklan (Kur'an, Sünnet, Icma, Kıyas) III. Kur'an IV. Sünnet Sahabe Uygulaması ve GörüĢleri V. Kıyas VI. Icma' DÖRDÜNCÜ BÖLÜM NESĠH TEORĠSĠ Neshin Tanımı I. Neshin OluĢumu II. Neshin GeliĢim Süreci ve Âlimlerin GörüĢleri III. Neshe Delil Olarak Gösterilen Üç Âyetin Tahlili IV. Metni Mensûh, Hükmü Baki Olduğu Söylenen Âyetler V. Kur'an'ın Sünnet Tarafından Neshi Meselesi VI. Değerlendirme BEġĠNCĠ BÖLÜM SÜNNET-ĠLK DÖNEM SÜNNET ANLAYIġI ve GELĠġĠMĠ Sünnet ve Hadis Terimleri Ġlk Dönem Ġmamlarının Sünnet AnlayıĢı Evzaî'nin Sünnet AnlayıĢı Mâlik'in Sünnet AnlayıĢı Ebû Yusuf'un Sünnet AnlayıĢı ġeybânî'nin Sünnet AnlayıĢı Değerlendirme ALTINCI BÖLÜM ĠLK ĠCTĠHAD MODELLERĠ I. Rey-Kıyas-lstihsân Ġçtihâd Terimi Rey in Tanımı Re'y-Nass ĠliĢkisi

2 Ehlü l-hadîs-ehlü r-re'y II. Kıyas III. Ġstihsan YEDĠNCĠ BÖLÜM ĠLK DÖNEM OKULLARINDA ĠCMA Ġcma'nın Tanımı Ġcma'nın OluĢumu Ġcma'ya Delil Olarak Sunulan Âyet ve Hadislerin Ġncelenmesi Ġcma'nm Roma Hukukundan Ġktibas Edildiği Ġddiasının Tenkidi Ġlk Dönem Okullarında Ġcma' Iraklılara Göre Ġcma' Medineliler'e Göre Ġcma' Değerlendirme SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM ĠSLÂM HUKUK BĠLĠMĠNĠN GELĠġĠMĠNDE ġafġġ'nġn ROLÜ I. ġafiî'nin ÇeĢitli Usul Kaidelerine ĠliĢkin GörüĢleri II. ġafiî'ye Göre Sünnet III. ġafiî'de Ġsnad IV. ġafiî'ye Göre Hadis Ġle Sahabe GörüĢü Arasındaki Tercihi V. ġafiî'ye Göre Kıyas ġafiî'ye Göre Ġçtihad VI. ġafiî'ye Göre Istihsan VII. ġafiî'ye Göre Icma' SONUÇ

3 TAKDĠM Tüm dünya müslümanları ekonomik geliģmeler ve beģ yıllık planların yanı sıra, artık dikkatlerini modern Ģartlar bağlamında Ġslâm'ın yeniden yorumlanması konusunda yoğunlaģtırmaktadırlar. Genel ifadeyle; tarih boyunca müslümanların amacı olan, Ġslâm'ın sahip olduğu temel prensiplerin ıģığı altında dinin yeniden ihyası ve ahlakın yeniden ıslahı müslümanlar -gelenekçilerde olduğu gibi modernistlerde de- arasında kök saldı. Her iki kesim de günümüz müslümanlarının dünya meselelerine Ģerefii ve etkin bir katılım için tek çıkıģ yolunun, Ġslâm tarafından sunulan sosyal ve etik rehberliğinin ıģığında modern ihtiyaçlara uygun bir biçimde, davranıģların müspet yönde yeniden formüle edilmesinde olduğunun farkındadırlar. Ancak bu, yeniden inģa iģini yük-lenmek, çok ağır ve büyük bir sorumluluk gerektirir. Bunların gö-revi, gelenekçiler ile modern görüģleri arasında bir den-ge kurmak veya muhafazakarlar ile ilericiler arasında bir standart lisan belirlemektir. Aslında, maalesef müslümanlar geçen yüzyıllarda dinamizmin kaybolması ve durgunluk sonucunu doğuran fikri, yani içti-had kapısının kapandığını kabul ettiler. DeğiĢen bir dünyada hayatın yeni yeni ortaya çıkardığı problemlere karģı, dinî ve etik tavırları yeniden geliģtirmek için yeni bir ruhun diriltilmesi devamsız ve nispeten de sonuçsuz kaldı. Bu engellere rağmen ruh canlı kaldı ve hiç bir zaman yok olmadı. Bu ruhu zaman zaman Ġslâm dünyasını sarsan değiģik reformist hareketlerin çıkıģındaki periyodik ĢaĢaada görürüz. Hind-Pakistan yarıkıtası bunun dıģında değildi. ġah Veliyyullah Dehlevî tarafından yakılan ıģık yanmaya devam etti ve bu ıģık yayıldı. Islâmî AraĢtırma Enstitüsü'nü bu uzun sürecin bir halkası olarak kabul edebiliriz. Bu Enstitü Pakistan hükümeti tarafından, özel olarak Pakistan müslümanla-rının hayatlarını modern geliģmelerin ıģığında, zamanın meydan okumasına uygun olarak, Kur'an ve Sünnet'in öğretileriyle uyum içerisinde sürdürebilmelerini sağlamak amacına yönelik olarak kurulmuģtur. Bununla birlikte doğal olarak Enstitü'nün çalıģmaları Pakistan'ın coğrafi hudutları ile sınırlı kalamazdı; genel olarak tüm ümmete hizmet etmeliydi. Dolayısıyla bu ağır sorumluluğu yüklenen insanların, devlet idaresinin geniģ yelpazesinde kurumsal görevlerini yerine getirmeleri ve ulusal geliģmeleri de göz önünde bulundurarak, hedefleri konusunda net ve kesin bir anlayıģa sahip olmaları istenir. ĠĢte Enstitü üyelerinin baģarmak için çalıģtıkları hedef budur. Son birkaç yüzyıl içerisinde Ġslâm bilginliğinin yorumlayıcı ve bilimsel olmaktan ziyade az veya çok mekanik ve semantik olduğunun farkında olarak, bizim mütevazi ve küçük çabalarımız islâm düģüncesindeki -dinî ve etik- buzların çözülmesine yöneliktir. Enstitü bu amaçlarla, çoğunlukla kendi üyeleri tarafından hazırlanmak üzere, Islâmî ÇalıĢmaların çok farklı ve geniģ alanlarını kapsayan bir yayın dizisi baģlatma kararı aldı. Enstitü kesin bir hedef ve ideoloji sahibi olmakla birlikte seviyeli ve akademik görüģ farklılıklarına müsaade edilmiģtir. Biz ümit ediyoruz ki; modern çağın stresi ve gerilimi altında yaģayan müslümanlar, Ġslâm'ın eski ihtiģamına yeniden kavuģmasını ve müslüman ümmetin, mevcut dinamik ve geliģen milletler arasındaki mümtaz yerini alabilmesi Ġçin tek gereklilik olan içtihadın uygulanmasına yönelik, içlerindeki arzu ve hasreti yeniden alevlendirme sonucunu doğuran bu yayınlarda yeterli fikrî malzemeyi bulacaklardır. Ayrıca bu çalıģma müslüman olmayan Islâmiyatçılar için de muhkem ve sağlam ilim sağlayacaktır. M. ġaghirhasan MA'SUMĠ PROFESÖR Islâmî AraĢtırma Enstitüsü [1] ÇEVĠRENĠN ÖNSÖZÜ Hicrî ikinci yüzyıldan itibaren Ġslâm Hukuk Metodolojisinin sahası, konuları ve kaynakları sistematik ve sağlam bir yapıya kavuģmaya baģlamıģtır. Ancak bütün ilimlerde olduğu gibi Ġslâm Hukuk Biliminin kavramları ve kurumları da basitlik ve sadelikten mükemmel ve kompleks yapıya doğru bir süreç geçirmiģtir. ĠĢte bu mükemmel ve kompleks yapının daha iyi kavranabilmesi için fıkıh usûlünün kavramlarının Hz. Peygamber'den hicrî ikinci yüzyıla kadar geçirdikleri oluģum ve geliģim sürecinin tarihinin bilinmesi büyük bir önemi haizdir. Ġslâm Hukuk Bilimiyle ilgili olarak fıkıh, rey, nass, nesih, icma, sünnet, kıyas gibi temel kavramların müslümanlar tarafından örnek model olarak kabul edilen ilk dönemde nasıl anlaģıldığı ve uygulandığının bilinmesi gereklidir. Bu sürecin bilinmesi, bu kavramların sonraki dönemlerde geçirdikleri aģamaları ve değiģimlerin kavranması noktasında büyük bir önem arzeder. ĠĢte bu eser hicrî ikinci yüzyıla kadar Ġslâm Hukuk

4 Biliminin kurum ve kavramlarının oluģum ve geliģim sürecini ortaya koymaya çalıģmaktadır. Batı bilim dünyasında XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Ġslâm fıkhı ve hadis üzerine çalıģmalar yapılmaya baģlanmıģtır. Ġlk dönem Ġslâm hukuku üzerine en kapsamlı çalıģma Joseph Schacht tarafından yapılan The Origins of Muhammadan Juris-prudence adlı çalıģmadır. Yine bu dönemi inceleyen eserler arasında Coulson'ın A History of Islamic Law adlı çalıģma da zikredilebilir. MüsteĢriklerin, özellikle de Schacht'in seslendirdiği, Ġslâm hukukunun kaynaklarının sağlam bir Ģekilde Kur'an ve Sünnet'-ten alınmadığı, Emevî uygulamasından alındığı, kıyasın Musevi-lik'ten, icmanın Yahudilik'ten iktibas edildiği iddiaları, bu eserlerin kanıtlamaya çalıģtıkları iddialardır. Ahmet Hasan bu iddiaların ilmî temellerden yoksun olduğunu, tutarlı olmadıklarını kaynaklara dayanarak izah etmektedir. Çevirisini sunduğumuz bu eser Karaçi Üniversitesi Arapça Bölümü'ne Jurisprudence in The Early Phase of Ġslam adıyla 1967'de sunulmuģ bir doktora tezidir. Eser ilki 1970'te daha sonra 1977, 1982 ve 1988'de olmak üzere dört baskı yapmıģtır. Çeviri de 1988 baskısı esas alınmıģtır. Eserin 1970 yılında ilk baskısından önce Pakistan, Islâmî AraĢtırma Enstitüsü'nün ilmî yayın organı olan Islamic Research dergisinde bazı bölümleri yayınlamıģtır. Çeviriyi nihayete erdirdikten sonra Türkiye'de de bu eserin iki bölümünün çevrildiğini gördüm. Bunlardan "Nesih Teorisi" kısmı Mehmet Paçacı tarafından [2] "Ġlk Fıkhî Mezheblerin Kökeni" kısmı Yard. Doç. Dr. Selahattin Eroğlu tarafından [3] dilimize kazandırılmıģtır. Eserin tamamını bir bütün olarak okuyucuya sunmak ilk dönem Ġslâm hukuk biliminin geliģim sürecinin anlaģılmasına katkıda bulunacaktır. Bu kıymetli eseri çevirirken metne bağlı kalmaya çalıģmakla birlikte terimleri de anlaģılır bir dille tercümeye gayret sarfettim. Yazarın yer yer dipnotlarda vermiģ olduğu Arapça Ģiir ve ibarelerin mevzunun daha iyi anlaģılabilmesi için tarafımızdan çevirileri yapılmıģ ve bu kısımlar (ç.) notuyla belirtilmiģtir. Ayrıca eserin uzun ve hacimli bölümlerinin okuyucuda zihinsel dağınıklığa yol açabileceği kaygısı ile konuyu ĠĢleyiĢ biçimi ve genel muhtevasını zedelemeyecek tarzda, tarafımızdan kitabın orijinalindeki bölüm baģlıkları altında alt bölümlemeler yapılmıģtır. Bu çeviri ile Türkiye'deki Ġslâm hukuku çalıģmalarına bir nebze katkıda bulunabildiysem kendimi bahtiyar hissedeceğim. Çevirinin noksansız olduğunu iddia etmek çok güçtür. Bu nedenle çeviride görülebilecek hatalara yapıcı tenkitleri ile katkıda bulunacaklara Ģimdiden teģekkür ederim. Bu değerli eserin Türkçe'ye kazandırılması yolunda eseri temin eden ve tashihleri ile katkıda bulunan değerli dostum ArĢ. Gör. Muharrem Kılıç'a ayrıca tercümenin bazı bölümlerinin müsveddelerini okuyarak tenkit ve tashihlerini esirgemeyen Yard. Doç. Dr. Levent Öztürk'e, Yard. Doç. Dr. Ali Çelik'e ve Yard. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım'a ve ayrıca Arapça beyitlerin çevirisinde çok faydalandığım ArĢ. Gör. Delalettin Dilekçi'ye teģekkürü bir borç bilirim. Yine eserin yayına hazırlanmasında büyük çaba sarfeden dostum ArĢ. Gör. Ishak Özgel'e ve tercümeyi yayınlayan Rağbet yayınlarına teģekkürlerimi sunarım. Bu mütevazi çalıģmanın okuyucuya faydalı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Haluk SONGUR [4] YAZARIN ÖNSÖZÜ [5] Isla mî AraĢtırma Enstitüsü Islâmî Ġlimlerde modern araģtırma tekniklerini ve ilmini bilen ve günümüzde Islâmî öğretileri anlayabilen ve sunabilen alimler yetiģtirmek için bir eğitim programı baģlattı. Bu eğitim programı doktora tezinin hazırlanmasıyla nihayete erer. Elinizdeki çalıģma bu eğitim programı çerçevesinde yapılmıģ ilk doktora tezidir. Ġslâm hukukunun ilk dönem tarihi, özellikle de Ġmam ġafiî'ye kadar olan periyodu hayati öneme sahiptir. Çünkü bu zaman dilimi Ġslâm hukukunun Ģekillendiği dönemin köken ve geliģimine ıģık tutar. Bu konuda en orijinal ve geniģ çalıģma, Prof. Joseph Schacht tarafından yapılan The Origins of Mohammadan Jurisprudence'dk. Ayrıca bu dönemin bir bölümü, Prof. N. J. Coulson'ın A History of Islamıc Law adlı çalıģması tarafından incelenmiģtir. Prof. Schacht "Ġslâm hukukunun kaynağı Kur'an ve Peygamber sünneti değil, meģhur Emevi uygulamasıdır" tezini ispatlamaya çalıģır. Ona göre Kur'an'dan çıkartılan normlar, Ġslâm hukukuna ancak ikinci dönemde katılmıģtır. Yine ona göre Peygamber sünneti de, ilk defa III. Halife Osman'ın politik bir sebeple öldürülmesinden sonra ortaya çıkmıģ ve sonraları teolojik bir çağrıģım geliģtirmiģ ve en sonunda, tam bir

5 yüzyıl sonra sünnet Iraklı hukukçular vasıtasıyla Ġslâm hukukundaki yerini almıģtır. Ayrıca Schacht, Ġslâm'daki Peygamber sünnetini, Ġslâm öncesi Arap sünnetinin bir diğer ismi olduğunu farzeder. Peygamber sonrası ilk müslümanların "yaģayan gelenekleri" Peygamber'e nisbet edilmiģtir iddiasını ortaya atar. Böylece bütün bir hadis külliyatının sonradan uydurma olduğu sonucuna ulaģır. Prof. Schacht'ın tezinin odak noktası Peygamber ve ilk dönem otoritelerinin hukukî görüģlerinin arka planıdır. Ona göre kıyas Musevilikten, icma ise Roma hukukundan iktibas edilmiģtir. ĠĢte bunlar Prof. Schacht'ın ilk dönem materyallerini detaylı bir biçimde analizi sonunda ulaģtığı neticelerdir. Bu iddialar, beni bu konular üzerinde geniģ bir Ģekilde çalıģmaya ĢevketmiĢ ve netice itibarıyla bu tezin ortaya çıkmasını sağlamıģtır. Tezin sonucunda ulaģtığım netice Ģudur ki; Ġslâm hukuku ilk dönemden itibaren Kur'an ve Peygamber'in sünneti üzerine temellendirilmiģtir. Bunun yanı sıra Emevî uygulaması ve idaresi tarafından Ġslâm hukukuna geniģ bir materyal sağlandığını kabul ediyoruz. Elinizdeki kitap, Ġslâm hukuku esaslarının teorisini, tarihi geliģimini yani Kur'an, Sünnet, icma ve kıyası incelemektedir. Kitap bu esasların detayını ve ilk dönem hukukçuları tarafından bu esasların tatbikini inceler. Ayrıca ilk dönem hukuk okullarının kökleri araģtırılarak ġafiî'nin Ġslâm hukukuna yaptığı katkıların bir analizini sunar. Arapça kelimeler Enstitü tarafından belirlenen standartlara göre transkrip edilmiģtir. Ancak Mekke, Medine, Basra, Küfe ve benzeri coğrafi yer isimleri ortak uygulamaya göre yazılmıģtır. Kur'an âyetleri, Muhammed Marmaduke Pictthall'ın The Meaning of Glorious Koran [6] adlı Ġngilizce çevirisinden, gerekli görülen yerlerde ufak değiģiklikler yapılarak alıntılanmıģtır. Yazar bu çalıģmada kendisine danıģmanlık yapan, ayrıca ağır görevlerine rağmen yazmaları baģtan sona okuyan ve dilini geliģtiren Isla mî AraĢtırma Enstitüsü'nün eski müdürü Sayın Dr. Fazlur Rahman'a minnetlerini bildirir. Yazar ayrıca kendisinden çok faydalandığı Islamıc Culture'da yayınlanan 'The Sunnah -Its Transmission, Development and Revision" adlı makalenin bir nüshasını temin eden, Karaçi Üniversitesi Arapça Bölümü BaĢkanı Sayın Profesör Dr. S. M. Yusufa da teģekkür borçludur. Yazar yine ġeybânî'nin Kitâbü'l-Hucac adlı eserini yazmasıyla birlikte temin eden AbdürreĢid Numani'ye minnettardır. Ayrıca yazar bu tezi Enstitü tarafından basılmasını sağlayan Karaçi Üniversitesi yetkililerine de teģekkür eder. Bu tez Karaçi Üniversitesi Arapça Bölümüne Jurisprudence Ġn The Early Phase of Ġslam adıyla 1967'de teslim edilmiģtir. Bu tezin bir çok bölümü Islamic Studies adlı Enstitü dergisinde yayınlanmıģtır. Yazar, Messrs. S.O. Fatimi ve Mazharuddin Sıddıki'ye kendi dönemlerinde dergide bu bölümleri yayınladıkları için minnettardır. Islâmâbâd, 10 Mayıs 1970 AHMET HASAN [7] GĠRĠġ Hukuk, her toplumda sosyal düzenin korunmasını hedefler. O, toplumun haklarını olduğu kadar öncelikle bireyin haklarını korumak için tesis edilmiģ bir sistemdir. Her toplumun hukuk sisteminin kendine has tabiatı, özellikleri ve kapsamı vardır. Aynı Ģekilde Ġslâm'da fıkıh olarak bilinen kendi hukuk sistemine sahiptir. Ġslâm hukuku dar terim anlamında saf hukukî değildir, aksine hayatın bütün alanlarını -etik, dinî, siyasî ve ekonomik- kapsar. O, kökünü ilahi vahiyde bulur. Vahiy normları Ġslâm hukukunun temel kavramlarını ortaya koydu ve pek çok konuda Ġslâm öncesi Arap kabile sistemi ve adetlerinden farklılaģtı. ġurası belirtilmelidir ki; modern anlamdaki hukuk ile Kur'an'daki hukukun hedefi ve kapsamı arasında belirli temel farklılıklar vardır. Modern anlamda hukuk, ulusun sosyal, ekonomik ve siyasi ĠĢlerini düzenleyen ve yetkili bir otorite tarafından yapılan, devletin yaptırımı ile uygulanan spesifik kurallardır. Bireylerin ahlakî davranıģlarıyla ilgili kurallar modern hukuk tarafından düzenlenmez, ancak bunlar gelenekler, sosyal davranıģlar ve adetler formunda yaģarlar ve bir noktaya kadar da ahlâkî gruplar veya yerel polis ve kamuoyunun manevî baskısı tarafırv dan uygulanırlar. Fakat kamuoyu tarafından bireylerin ahlâkî olmayan davranıģların kabul edilmesi durumu, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ileri düzeyde sanayileģmiģ ülkeleri örneğinde görülebileceği gibi ahlâkî gevģeklik ve ahlâk düģüncesindeki değiģikliğin hâkim olmasına bağlıdır. Kur'anî hukukun kapsamı, hayatın her alanıyla alâkalı olarak insan davranıģlarının kuralları ile insanın dünya ve âhiret hayatı saadetini sağlayacak kuralları Ġhtiva eder.

6 Kur'an'da bulunan Ġslâm hukukunun tatbiki, Ġslâm devletinin bir görevidir. Bireylerin ahlâkî davranıģ kurallarının uygulanması iki önemli faktör tarafından idare olunur. Bunlar; Islâmî öğretinin gözetilmesi noktasında müslüman toplumun kollekttf sorumluluğu ve bireyin yaratıcısı ve toplum ile olan iliģkisidir, tslâm toplumunun, Kur'an'a göre ahlâkî davranıģ kurallarının Ġlahi emirler olarak uygulanmasının temini ile sorumlu olduğu farzolunur. Kur'an tekrar tekrar (kiģinin) kendisinin saadeti için olduğu kadar insanlığın saadetinin temini amacıyla Ġlahi öğretilere tabi olması için insan vicdanına hitap eder. Böylece Kur'an, Ģeriat'ın kurallarının uygulanmasını insan vicdanının bir meselesi haline getirerek, hukuk konseptini ve universal hukukun yüce ve en mükemmel esaslarını tesis eden, onun ahlâkî öğretilerine büyük önem vermiģtir. Hukuk bilimi, hukukun değiģik yönleriyle yani onun geleneksel analizi, tarihî kökleri ve geliģimi ve ideal özellikleri ile ilgili olan, hukukun temel prensiplerinin bilimidir. Hukuk biliminin baģlangıç noktası; hukukun geliģim tarihi içinde hukukun basit formundan geliģimi ve sistematik olarak kurumlaģma safhalarıdır. ĠĢte bu aģamada hukuk koyma, otorite, hukuk kaynağı ve akıl yürütme metodları hakkında sorular yükselir. Bu nedenle hukuku, hukuk bilimi takip eder. Özel bir hukuk teorisi, toplumda zaten var olan bir hukuk sisteminden meydana gelir. Sahabe döneminde, onlar yeni problemlerle karģılaģtıklarında sistematik olmasa da bir Ģekilde Ġslâm hukuk teorisi mevcut olmalıydı. Onlar hukukun kaynağı ve yeni problemleri çözmek için akıl yürütme metodları hakkında düģünmüģ olmalıdırlar. Sahabe bazt durumlarda mevcut uygulamayı ihlal ederek, kendi kurallarını ortaya koydu. Bununla birlikte Klasik hukuk teorisi, sahabe tarafından teknik ve sistematik formunda sunulmamıģtır, ancak ikinci ve üçüncü nesil zamanında geliģmiģ ve formüle edilmiģtir. Hukuk prensipleri, Ġslâm'ın ilk günlerinden beri bir geliģme süreci içerisinde olan hukukun kendisinden çıkartılmıģtır. Ġslâm hukuk bilimi kendisinin bir meģruiyeti olarak hukukun formalizasyonu sonucu geliģmiģ sonradan ortaya çıkan bir fikirdir. Ġslâm hukuk teorisi üzerine yapılmıģ ve bize kadar ulaģan ilk çalıģma ġafiî'nin Risale adlı eseridir. Bu tez, hicretin ilk iki yüzyılında Ġslâm hukuk bilimi tarihinin geliģimini ortaya koyma teģebbüsüdür. Esasen Mâlik, Ebû Yusuf, ġeybânî ve ġafiî'nin eserlerine dayandırılmıģtır. Mümkün olduğunca da, geç dönem, Ortaçağ Ġslâm hukuk biliminin fotoğrafını sunan sonraki kaynaklara dayanmaktan kaçındık. Tarih sürekli geliģen bir fenomendir. Farklı dönemlerde yön değiģtirir ve daimi pürüzsüz bir süreç olarak göründüğü zaman bile değiģik tarihi faktörler sonucu kesik değiģiklikler ortaya çıkar. Bu sebeple ne olayların Ģekilsel bir tasviri ve ne de klasik literatürde kaydedildiği gibi sadece geleneksel tablonun sunulması, tarih yazımının hakkını verecektir. Sonraki çalıģmalarda ortaya çıkan ilk dönem Ġslâm hukuk biliminin tablosu, aslında kendisi, tarihi geliģimin bir sonucudur. Dolayısıyla doğru metod; ilk dönem hukuk risalelerinde tartıģıldığı gibi problemlerin eleģtirel analizlerini yapmak ve onlardan sonuçlar çıkartmaktır. Bu dönemin tarihini yazan bir kiģi maalesef yetersiz kaynaklar ve nisbî olarak da malumat yokluğu ile karģı karģıya kalır. Fıkıh risaleleri ilk defa hicretin ikinci yüzyılında yazılmıģtır, birinci yüzyıla ulaģmak için kaynağa sahip değiliz. Bu tezde çoğunlukla ikinci asır kaynaklarına dayanmıģ olmakla birlikte tamamıyla bu dönem kaynaklarının azlığı da göz önünde bulundurularak, belli bazı sonraki kaynaklara da baģvurulmuģtur. Ġlk dönem hukuk materyallerine daha yakın bir çalıģma yaptıktan sonra kiģi, pek çok önemli noktada klasik teoriden ayrılmaya ve yine aynı Ģekilde delillere dayanma bakımından da Prof. Schacht tarafından ileri sürülen bazı tezlere karģı olmaya zorlanır. Aslında bu çalıģma Ortaçağ düģüncesi sahipleri için pek çok problemi ortaya atar, ve daha derin araģtırmalar için yol gösterir ve bu konunun tarihini derinlemesine araģtırır. [8] BĠRĠNCĠ BÖLÜM FIKIH ve ĠLGĠLĠ DĠĞER TERĠMLERĠN ANLAMLARI Fıkıh ve Ġlim Terimleri Kök olarak fıkıh kelimesi, anlamak veya bir Ģeyi bilmek anlamlarına gelir. Bu manada "fıkıh" ve "fehim" müteradiftirler. Bir Arap deyiminde ("falan ne anlar ne de bilir" denir). [9] Ġlk olarak fıkıh kelimesi Araplar tarafından çiftleģme konusunda Ģehvetli olan diģi develeri, hamile olanlardan ayırabilen deve uzmanları için kullanılmıģtır. Binaenaleyh onlar arasında deve uzmanı (aģılama uzmanı) tabiri kullanılmaktaydı. [10] "Derin kavrayıģ ve herhangi bir Ģeyin anlaģılması" manalarının bu tabirden müģtak olduğuna inanılır. Yine

7 bu kökten gelen "Fıkhu'l-Luga" (dilbilimi bilgisi) adlı çalıģma, Sâlebî (h. 429) tarafından telif edilen kitabın ismidir. Bu eser, hukukla alakalı bir çalıģma değildir; Arap diline hakim olmak isteyenler için gerekli kural ve kaideleri içerir. "Tabibu'l-Arap" olarak isimlendirilen Haris b. Kelde'ye, Ġslâm öncesi dönemde "Fakihu'l-Arap" lakabı verilmiģti. Burada geçen 'Tabibu'l-Arap" ve "Fakihu'l-Arap" terimleri eģ anlamlıdır. [11] Kur'ân birden çok yerde fıkıh kelimesini geniģ bir Ģekilde "anlayıģ" manasında kullanmıģtır. Kur'ân'ın (dinde geniģ bilgi elde etmek için) ifadesinden, Peygamber döneminde fıkıh kelimesinin sadece fıkıh anlamında değil, daha geniģ manada Ġslâm'ın teolojik, politik, ekonomik ve hukukî bütün yönlerini içine alacak Ģekilde kullanıldığı anlaģılmaktadır. AĢağıdaki paragraflarda bu terimin orijinal (sözlük) anlamından, teknik (ıstılahı) anlama doğru nasıl bir geliģme gösterdiğini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ġlk dönemde daha geniģ bir anlam için kullanılan ama daha sonraları orijinal manaları değiģerek daha teknik ve spesifik anlamda kullanılan fıkıh, iman, tevhid, tezkir ve hikmet [12] gibi birçok terim görürüz. Bu değiģimin sebepleri açıktır. Peygamber dönemi Ġslâm toplumu daha sonraki topluluklar gibi çok renkli ve kompleks değildi. Yeni fethedilen bölgelerdeki gayr-i müslim topluluklarla Ġslâm toplumunun karıģması, Ġslâm'da hukukî ve itikadı mezheplerin ortaya çıkması, Islâmî ilimlerin artarak geliģmesi; bazı Islâmî terimlerin Peygamber dönemi müslümanları tarafından anlaģıldığı Ģekliyle basit ve sade anlamlarının değiģime uğraması bu değiģimin esas sebepleridir. Eğer biz bu zikri geçen terimlerin tümünün, orijinal anlamlarından ne kadar kaydığını tartıģacak olursak konunun dıģına çıkmıģ oluruz. Biz sadece fıkıh kelimesi ve bununla alakalı terimleri inceleme konusu yapacağız. Ġslâm'ın ilk günlerinde "fıkıh" ve "ilim" terimlerinin genel olarak Ġslâm'ın anlaģılması manasında kullanıldığı görülür. Peygamberin Ibn Abbas'a (h. 68) hayır dua ederek Allah'ım onu dinde anlayıģ sahibi kıl" dediği rivayet olunur. [13] Burada Peygamberin sadece hukuk bilgisini kastetmiģ olmayacağı açıktır. Genel olarak Ġslâm konusunda daha derin bir anlayıģı kastetmiģtir. Yine Peygamber zamanında, bazı Bedevilerin ondan kendi kabilelerine "bize dini öğretmesi için" birini vekil kılmasını istedikleri rivayet olunur [14] Bunlardan da anlaģılmaktadır ki fıkıh terimi Ġslâm hukukundan itikada kadar geniģ bir anlamda kullanılmıģtır. Elbette Bedeviler örneğinde, Bedeviler Ġslâm'ın diğer esaslarını bir tarafa bırakıp kendilerine sadece hukukî prensiplerin öğretilmesini kasdetmemiģlerdir. Ġlk dönemde kullanılan fıkıh terimi geniģ anlamıyla zâhidlik (sufizm) manasını da içine almaktadır. Sûfî Farkad (h. 131), belli bazı soruları tartıģırken Hasan el-basri'ye (h. 110) fukahanın kendisine bu konuda muhalefet edeceğini söylediği rivayet olunur. Hasan el- Basrî de Ģöyle cevaplar; aslında gerçek fakih dünyayı hakir gören, âhireti düģünen dinde derin bir ilim ve muamelelerinde takva sahibi olan, müslümanları hakir görmekten sakınan ve toplumun menfaatini isteyen kimsedir. [15] (Elbette bu tür bir haber, bu terimin hukukî konularda kullanılmadığını isbatla-maz). Ġslâm'ın ilk günlerinde bu terimin geniģ kapsamlı bir Ģekilde kullanılmasının öncelikli sebebinin dinle ilgili esasların vurgulanması olduğu görülür. Ġnsanlar teferruat sayılabilecek ince detaylarla'ilgilenmiyorlardı. Bundan dolayı bu terim "saf akli anlayıģ" manası yanında aynı zamanda derin ve koyu bir inanç, Kur'ân bilgisi, ibadetlere ve Ġslâm'ın diğer genel emirlerine iliģkin kurallar anlamında da kullanılmıģtır. Me'mun zamanına kadar kelâm ve fıkıh ilimlerinin birbirinden ayrılmadıkları dikkate alınmalıdır. Hicri ikinci yüzyıla kadar fıkıh terimi hukukî meseleleri ihtiva ettiği gibi kelâmı mevzuları da kapsamıģtır. Fıkhu'l-Ekber olarak bilinen ve Ebû Hanîfe'ye atfedilen, ehlü'lkader inancına karģıt olan kitap, iman, Allah'ın birliği, O'nun sıfatları, âhiret hayatı, peygamberlik gibi islâm'ın temel inanç esaslarından bahseder. Bütün bu konular hukuk ilminin değil kelâm ilminin mevzularıdır. Kitabın isminden de anlaģılacağı üzere ilk dönemlerde kelâmın fıkıh kapsamı içinde olduğu görülür. Bu terimin geniģ anlamıyla bağlantılı olarak, Ebû Hanîfe'nin fıkhı "kiģinin hak ve sorumluluklarını bilmesidir" diye tarif ettiği nakledilir. [16] Müslümanlar arasında kelâmî problemler ortaya çıkmaya baģlayınca ve farklı mezheplere ayrılınca sahih akide üzerinde büyük bir önemle durulmuģtur. ĠĢte Ebû Hanîfe böyle bir dönemde "dini bilgiye sahip olmak ahkâmı bilmekten daha iyidir" açıklamasında bulunmuģ olmalıdır. Onun din kelimesinden kas-dının Ġslâm'ın temel inanç esasları olduğu açıktır. Çünkü o, Allah'ın birliğini ve ilgili diğer itikat mevzularını el- Fıkhu'l-Ekber (daha büyük anlayıģ) olarak isimlendirir. [17] Bağımsız bir bilim dalı olarak

8 kelâm ilk defa Me'mun zamanında, Yunanlıların felsefe üzerine yaptıkları çalıģmaların Arapça'ya tercüme edildiği dönemde Mu'tezile tarafından tanıtılmıģtır. [18] Bu durum kelâm ilminin bağımsız bir bilim olarak ortaya çıkmadan önce, bu bilimin meselelerini fıkhın ihata etmekte olduğunu gösterir. Ġlk dönemde ilim kelimesi de fıkıh kelimesi gibi geniģ bir anlama sahipti. Ġkinci halife Ömer'in h. 24 tarihinde vefatı üzerine Ibn Mes'ûd'un "onunla ilmin onda dokuzu gitti" dediği nakledilir. [19] Ömer'in sadece kanun yapan, itikadı mevzuları iģleyen bir kiģi değil, aynı zamanda çok geniģ Islâmî bilgiye sahip bir Ģahsiyet olduğu dikkate alınmalıdır. Böylece ilim kelimesinin sadece bir bilim dalı için değil bundan daha geniģ anlamda kullanıldığı görülür. Peygamber sonrası dönemde müslümanlar yeni problemlerle karģı karģıya gelince kendi Ģahsi kararlarını tatbik etmek zorunda kaldılar. ĠĢte bu devrede fıkıh terimi sık sık "aklın tatbiki" olarak kullanılmaya baģlandı. Aynı zamanda insanlar râvi zinciriyle gelen hadisleri toplamaya ve kaydetmeye gayret ettiler. Böylece aklın tatbiki ve Ģahsî görüģ sonucu ortaya çıkan bilgi fıkıh, râviler vasıtasıyla gelen bilgi de ilim olarak tanımlandı. Hicrî birinci yüzyılın sonuna doğru, hadislerin toplanması hareketi baģladığı sıralarda ilim kelimesi gelenek, yani hadis ve eser manasında kullanılmaya baģlandı. Aynı zamanda fıkıh kelimesi de münhasıran aklın tatbiki üzerine bina edilen bilgi ve bağımsız kararlar için kullanılmaya baģlandı. Artık bu dönemde, her iki terim de birbirinden ayrılmaya baģlandı. Said b. el-müseyyeb, Ebû Bekir b. Ab-durrahman gibi Medine'nin pek çok meģhur alimi bu yıl vefat ettiği için hicri 94 yılı "Senetu'l-Fukaha" (fakihler yılı) olarak bilinir. [20] Fakihlerin ve muhaddislerin hicri birinci yüzyılın sonuna doğru ortaya çıkmalarıyla ilim ve fıkıh terimlerinin ayrıldığını varsaymak mantıklı görünmektedir. Kur'ân'da fıkıh kelimesinin müģtakları sık sık "herhangi bir meseleyi anlamak" bilmek manasına kullanılmıģtır. Bu kelimenin Kur'ân'da bilim (ilim-bilgi) manasında kullanıldığına rastlamıyoruz. Ancak ilim kelimesi bir âyette Ģöyle geçer; "Kur'ân sana vahyedilirken vahiy bitmezden önce unutmamak için tekrar edip durma, "Rabbim ilmimi arttır de. [21] Ayette geçen ilim, Peygamber'e gelen vahye iģaret eder. ĠĢte bu vahiy Kur'ân Ģeklinde müslümanlar tarafından öğrenilip okundu. Fıkıh ise ilim gibi öğrenilip okunmadı. Ancak ne var ki zamanla fıkıh da ilim gibi öğrenilen ve elde edilen sistematik hukuk bilimi olarak bir hukuk külliyatı oluģturdu ve bu hukuk mecmuu "fıkıh" olarak bilinegeldi. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta Ģudur; Ġlim kelim esti baģlangıçtan itibaren Allah ve Peygamber (Kur'ân ve Sünnet)! vasıtasıyla gelen bilgi manasını; fıkıh ise ilk tarifinden itibaren ak-' lın tatbiki ve Ģahsi fikir manasını taģımıģtır. Fıkıh kelimesinin Ġslâm öncesi kullanım örneklerini gösterdik. Bu anlamda fıkıh daima ilim kelimesinden farklı olmuģtur. Bununla birlikte her iki terim de geniģ anlamda az çok birbirlerinin yerlerine kullanılmıģtır. Ancak fıkıh kelimesi hiçbir zaman aklî olma özelliğini kaybetmemiģtir. Fıkhî hükümler veren ve kararlarında akıllarını kullanan sahabeler fu-kaha olarak bilindiler. Bir rivayete göre fukaha, ikinci halife Ömer'in yanında onun fıkhî ve ilmî bilgisinden dolayı konuģmaya cesaret edemezlerdi. [22] Burada fukaha teriminin manasının, akıl ve zekalarını idarî ve hukukî sorunları çözme iģinde kullanmakla temayüz etmiģ kiģiler olduğu ortaya çıkar. Ömer b. Hattab Cabiye'de insanlara hitabında, "her kim fıkıh arıyorsa Muaz b. Cebel'e (h.18) gitsin" dedi. [23] Muaz Peygamber döneminde Yemen'de kadılık yapmıģ olmasından dolayı Ömer, onun aklına ve fıkıh tecrübesine iģaret ediyor olmalıdır. Bütün bunlara rağmen Ġslâm'ın ilk on yılında bu iki terimin manaları arasında kesin bir ayrım ortaya koymak güçtür. YapmıĢ olduğumuz bu analizden Ģu sonuca varılabilir: Fıkıh teriminin kapsamı gittikçe daraldı ve sonunda sadece fıkhî meselelerde hatta tamamen fıkıh literatüründe kullanılır oldu. Aynı Ģekilde ilim kelimesinin geniģ anlamı daralarak sadece hadis ve esere münhasır hale geldi. Hukukî faaliyetlerin çoğalması ve hadisin geliģmesiyle birlikte rey, fıkıh ve ilim de rivayet kelimesi ile müteradif hale geldi. Bir haberde bildirildiğine göre Ata' b. Ebi Rebah (h. 114) bir görüģ belirtince Ibn Cüreyc (b.150) ona bu görüģün ilim temeli üzerine mi yoksa rey temeli üzerine mi bina ettiğini sordu. [24] Artık ilim farklılaģtı ve hadis üzerine bina edilen görüģ anlamında kullanıldı. Yine Ömer b. Abdülaziz (h.101) ilmin ortadan kalkacağı (durûsu'l-ilm) korkusunu ileri sürerek Ebû Bekr Muhammed b. Amr b. Hazm'a (h.120) hadisleri toplaması ve kaydetmesi tavsiyesinde bulunduğu rivayet edildi. [25] Hulasa baģlangıçta fıkıh ve ilim kelimeleri daha geniģ bir anlam ifade ederken, daha sonraları yalnızca teknik anlamlarıyla sınırlandılar. ĠĢte ilk dönemde geniģ anlamıyla

9 kullanılan fıkıh kelimesinin bulunduğu pek çok rivayetin hadis kitaplarının "ilim babı"nda zikredilmesinin sebebi budur. [26] ġeriat Terimi Fıkıh kelimesi yanı sıra ayrıca ġerâi' (çoğul) kelimesi de ilk dönem müslümanları arasında yaygın bir kelimeydi. Rivayetlerde geçtiği üzere, Arabistan'ın farklı yerlerinden Peygamber'e gelen yeni müslümanlar, Peygamber'den bölgeleri için, kendilerine Ġslâm'ın ġerâi' ini öğretecek birilerini tayin etmesini istediler. [27] ġeriat (tekil) kelimesine gelince, Ġslâm'ın ilk dönemlerinde çok az kullanılırdı. Sonraki dönemlerde özel bir anlam taģıyan, yani Ġslâm hukuku (fıkıh) manasını taģıyan bir kelime olarak takdim edildi. Lügatte Ģeriat kelimesi, "suya giden yol", "su kenarında oturanların kendisinden su içtikleri ve susuzluklarını giderdikleri kaynak" anlamına gelmektedir. Araplar bu kelimeyi özellikle "aģikar olarak gözle görülen ve daima, su kaynağına giden yol" anlamında kullandılar. Böylece bu kelime "takip edilmesi gereken yol" veya "ana yol" anlamına gelir. [28] Kuran ġir'at ve Ģeriat [29] kelimelerini, Allah tarafından insan için takdir edilen yol veya Allah'ın insan için emrettiği vazıh (kafi) yol anlamına gelen din manasında kullanır. ġerâı" (Ģeriat kelimesinin çoğulu) terimi Peygamber zamanında Ġslâm'ın esasları anlamında kullanılmıģtır. Peygam-ber'den kendilerine, Ġslâm ġerâi'ini öğretmesi için birilerini vekil tayin etmesini isteyen Bedeviler'in, Ġslâm'ın esaslarını kasdettikle-ri açıktır. Onlar Ġslâm'ın zorunlu olan hükümlerini ve esaslarını öğrenmek istediler. Bu tesbrtî Ģu hadis de doğrular: Peygamber Ġslâm ġerâf'i hakkında sorulduğunda namaz, zekat, Ramazan orucu ve haccı zikretmiģtir. [30] Bu da gösteriyor ki Ģerâi', feraiz (zorunlu yükümlülükler) manasındadır. Eğer Kitâbü'l-Âlim ve'l-möteallim kitabının ona isnadı doğruysa, orada Ebû Hanîfe din ile Ģerîat arasında; "din" asla değiģmeyen, Ģeriat ise "tarih boyunca değiģmeye devam edendir" Ģeklinde bir ayrım ortaya koyar. O din ile Allah'ın birliğine, peygamberlere ve âhirete iman gibi temel inanç esasları; Ģeriat kelimesi ile de ameli yükümlülükleri kasteder. Peygamberlerin dinlerinin farklı olduğunu kabul etmez ancak onların Ģerâi'lerinin farklı olduğunu kabul eder. Ona göre her peygamber insanları kendi Ģerâi'ine davet eder ve onları önceki peygamberlerin Ģerâi'ine uymaktan men eder. [31] Din kelimesi daha önce zikri geçen sebeplerden dolayı, Ebû Hanîfe döneminde "Ġslâm esasları" gibi sınırlı bir anlamda kullanılmaya baģlandı. Dolayısıyla sonraki dönemlerde Kelâm (ilmî) için Usulu'd-dîn kelimesi kullanılmıģtır. ġafiî, Ģeriat kelimesini yerleģik kural anlamında kullanır. ġafiî kiģi hayatta iken vekalet ile haccetmesini (hacc-ı bedel) kabul etmeyen Mâlik ile ihtilaf etmiģtir. Mâlik haccı bütün fakihlerin ittifakıyla baģkası adına ifa edilemeyen bir ibadet olan namazla ve oruçla kıyaslar. ġafiî ise Mâlik'in bu görüģünü reddederek "bir Ģeriat diğer bir Ģeriatle kıyas edilemez" der. [32] Ancak Ģeriat terimi çoğunlukla bu anlamda kullanılmamıģtır, dolayısıyla bu terimin yerleģik kural anlamında kullanımı münhasıran ġafiî'ye aittir. Ayrıca Ģeriat kelimesini de amelî yükümlülükler anlamında kullanır. [33] Bugünkü anlamıyla Ģerîat, fıkıh ve kelâmı da içine alarak, Ġslâm'ın tüm yönlerini kapsar. ÇağdaĢ bir müellif Ģerîati Ģu ifadelerle tarif ederek onu fıkıhtan ayırır: "ġeriat, yörüngesinde olan insanın bütün fillerini kapsayan geniģ bir dairedir. Fıkıh ise kabaca hukukî olarak bilinen fillerle ilgilenir ve kapsamı daha dardır. ġeriat bize daima, Kur'an ve hadis vasıtası haricinde elde etmemiz mümkün olmayan bir bilgiyi, vahyi hatırlatır. Fıkıhta mantıklı akıl yürütme melekesi vurgulanmıģ ve ilim temeline dayalı sonuçlar tasdikle delillendirilmiģtir. ġeriat yolu Allah ve O'nun peygamberi tarafından ortaya konulmuģ, fıkıh binası ise insan gayreti ile dikilmiģtir. Fıkha göre bir fiil meģru veya gayrimeģru, yecûzu veye mâla yecûzu, serbest veya yasaktır. ġeriatte ise uygun olanların ve olmayanların dereceleri vardır. Fıkıh bir bilim olarak hukuk için kullanılan terim, Ģeriat ise ilahi bir Ģekilde doğru yol olarak takdim edilen nizam için kutlanılan terimdir. [34] Ancak ne varki genellikle bu terimler birbirlerinin yerine kullanıldıkları için, bunların farkını ortaya koyan kesin bir sınır çizmek çok zordur. Fark olarak Ģu husus zikredilebilir; Ģeriat hem hukuk hem de inancı içine alır, fıkıh ise sadece hukukla meģgul olur. ġu kadarını belirtmek gerekir ki; ne fıkıh ne de Ģeriat, Hıristiyanlık'ın kilise hukukuna veya batıdaki saf teknik anlamdaki hukuka tekabül eder. [35]

ĠSLAM HUKUKUNDA V E R G İ L E R YAHYA B. ADEM KĠTAB-ÜL HARACI PROF. DR. OSMAN ESKĠCĠOĞLU ĠZMĠR-1966

ĠSLAM HUKUKUNDA V E R G İ L E R YAHYA B. ADEM KĠTAB-ÜL HARACI PROF. DR. OSMAN ESKĠCĠOĞLU ĠZMĠR-1966 ĠSLAM HUKUKUNDA V E R G İ L E R YAHYA B. ADEM VE KĠTAB-ÜL HARACI PROF. DR. OSMAN ESKĠCĠOĞLU ĠZMĠR-1966 ÖNSÖZ Milletlerin ve devletlerin hayatlarında en önemli ve etkili faktör, onların sahip olduğu değer

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2071 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1105 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER Editör Prof.Dr. Hac Mehmet GÜNAY Yazarlar Prof.Dr. Hac

Detaylı

ÂMİDÎ NİN ET-TARÎKATU S-SAĞÎRA ADLI ESERİNİN TAHKİKİ (TAHARET TEN NİKAH A KADAR)

ÂMİDÎ NİN ET-TARÎKATU S-SAĞÎRA ADLI ESERİNİN TAHKİKİ (TAHARET TEN NİKAH A KADAR) TC FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÂMİDÎ NİN ET-TARÎKATU S-SAĞÎRA ADLI ESERİNİN TAHKİKİ (TAHARET TEN NİKAH A KADAR)

Detaylı

USÛLÜ'L-FIKIH-FIKIH USULÜ... 5 GİRİŞ... 5 FIKIH USULÜNE DAİR GENEL BİLGİLER... 5 TARİFİ, KONUSU, GAYESİ, DOĞUŞU, TEDVİNİ, GELİŞMESİ... 5 Fıkıh:...

USÛLÜ'L-FIKIH-FIKIH USULÜ... 5 GİRİŞ... 5 FIKIH USULÜNE DAİR GENEL BİLGİLER... 5 TARİFİ, KONUSU, GAYESİ, DOĞUŞU, TEDVİNİ, GELİŞMESİ... 5 Fıkıh:... USÛLÜ'L-FIKIH-FIKIH USULÜ... 5 GİRİŞ... 5 FIKIH USULÜNE DAİR GENEL BİLGİLER... 5 TARİFİ, KONUSU, GAYESİ, DOĞUŞU, TEDVİNİ, GELİŞMESİ... 5 Fıkıh:... 5 Usul:... 5 Fıkıh Usulü:... 6 Müctehid:... 7 Kurallar,

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Çağdaş İhtiyaçlar ve Fıkıh Günümüz Fıkıh Problemleri Kavramı Günümüz Fıkıh Problemlerinin Ortaya Çıkış Sebepleri Günümüz

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, ss. 53-78 Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit University, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 53-78 TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Doç. Dr. Servet BAYINDIR Yrd Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Yrd. Doç.

Detaylı

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER ÖZET Erdoğan ULUDAĞ Türkî-i Basît divân edebiyatında Arapça ve özellikle Farsça kelime ve tamlamaların kullanımının artması üzerine XVI. yüzyılda Tatavlalı

Detaylı

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE-

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- ÖZET Kadir CANATAN Bu çalışmada ünlü devlet adamı Nizamülmülk

Detaylı

Tanrı Türk'ü korusun! Fazil Gezenferoğlu

Tanrı Türk'ü korusun! Fazil Gezenferoğlu ÖNSÖZ Azerbaycan Türklerinin Azadlık hareketinin lideri ve ülkenin demokratik seçimle iģ baģına gelmiģ ilk Türk Devlet BaĢkanı Ebülfez Elçibey'in büyük siyasî kimliğini Türk milletine tanıtmaya ihtiyaç

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012 SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM CALL TO WORSHIP ABRAHAMIC RELIGIONS

Detaylı

J.J. ROUSSEAU DA GENEL İRADE KAVRAMI

J.J. ROUSSEAU DA GENEL İRADE KAVRAMI J.J. ROUSSEAU DA GENEL İRADE KAVRAMI Özgüç ORHAN ÖZET Bu makale Rousseau nun genel irade kavramını incelemektedir. Eserlerinde özgürlüğü temel bir mesele olarak ele alan Rousseau ya göre, toplum içinde

Detaylı

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü 72 Usûl İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü Gıyasettin ARSLAN * The Sciences of The Quran and Interpretation Method in Ibn Khaldun s Muqaddima Ibn Khaldun is a genius in History,

Detaylı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı Fecr Yayınları: 35 Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler J. M. S;Baljon İngilizce'den çeviren, Şaban Ali Düzgün Kitabın özgün adı Modern Müslim. Koran Interpretation (1880-1960) Leiden, H.J. BRILL, 1968

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNDA AİLE HAKEMLİĞİ

İSLÂM HUKUKUNDA AİLE HAKEMLİĞİ İSLÂM HUKUKUNDA AİLE HAKEMLİĞİ MEHMET ÇELEN İslâm Hukuku Uzmanı NİSAN 2012-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. BÖLÜM İSLÂM DA AİLE HAKEMLİĞİ MESELESİ A. Sözlük ve Terim Anlamı B. Tarihçesi C. Kur ân da Aile

Detaylı

Alaturka Laiklik. Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın!

Alaturka Laiklik. Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın! Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın! 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 3 Ġçindekiler Önsöz... 6 Din Özgürlüğü ne Genel

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

ISSN 1300-8498. Yayın Türü Üç Aylık, Yerel, Süreli Yayın. Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr.

ISSN 1300-8498. Yayın Türü Üç Aylık, Yerel, Süreli Yayın. Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Cilt: 50 Sayı: 4 Ekim - Kasım - Aralık 2014 ISSN 1300-8498 Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali İşler ve Dağıtım

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Nurettin AKCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA - 2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BAZI İSLAM MODERNİSTLERİNE GÖRE KADlN HAKLARI KONUSUNDA KlSMi BİR DEGERLENDİRME

BAZI İSLAM MODERNİSTLERİNE GÖRE KADlN HAKLARI KONUSUNDA KlSMi BİR DEGERLENDİRME EKEV AKADEMİ DERCİSİ c. 3 sy. 1 (Bahar 2001)-------- 37 BAZI İSLAM MODERNİSTLERİNE GÖRE KADlN HAKLARI KONUSUNDA KlSMi BİR DEGERLENDİRME M.2ekiİŞCAJV(**) Giriş İslam'ın kadına bakışı konusunda geçen yüzyıldan

Detaylı

www.e-akademi.org, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), Sayı: 129, Kasım 2012 KASIM 2012 - SAYI 129

www.e-akademi.org, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), Sayı: 129, Kasım 2012 KASIM 2012 - SAYI 129 Son Güncelleme Tarihi 25.11.2012 KASIM 2012 - SAYI 129 Makale: TÜRKİYE DE SOSYAL DEMOKRAT DÜŞÜNCE İÇİN ALTERNATİF BİR TEMEL ARAYIŞI ÖZET (SEARCH FOR AN ALTERNATIVE GROUND FOR SOCIAL DEMOCRATIC THOUGHT

Detaylı

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Ömer Faruk AKPINAR ** Öz: Yaklaşık bir buçuk asırdan beri Batıda, genelde İslam, özelde hadis ilmi ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu

Detaylı

Prof.Dr. Abdulaziz Bayındır (İstanbul Ü.) Prof.Dr. Ahmet Yaşar OCAK (Harran Ü.) Prof.Dr. Ali AKTAN (Erciyes Ü.) Prof.Dr. Ali Osman ATEŞ (Çukurova Ü.

Prof.Dr. Abdulaziz Bayındır (İstanbul Ü.) Prof.Dr. Ahmet Yaşar OCAK (Harran Ü.) Prof.Dr. Ali AKTAN (Erciyes Ü.) Prof.Dr. Ali Osman ATEŞ (Çukurova Ü. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ THE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM REVIEW OF THE FACULTY OF THEOLOGY YIL / YEAR: 5 SAYI / NUMBER: 9 OCAK-HAZİRAN / JANUARY-JUNE

Detaylı

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI T.C. BAġBAKANLIK POLĠTĠKA ANALĠZĠ VE KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI BAġBAKANLIK UZMANLIK TEZĠ Hazırlayan M. NURĠ DĠLEKCĠ Tez DanıĢmanı AYTEKĠN YILMAZ Ankara-2013 BaĢbakanlık

Detaylı

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TIBBĠ HATALARDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU (24-25 KASIM 2014, ĠSTANBUL) Bu kitap

Detaylı

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLIŞKİLER VE DİPLOMASİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SUUDİ ARABİSTANʼIN DIŞ POLİTİKASINDA ENERJİ FAKTÖRÜ SELİMLİ FATİME TEZ

Detaylı