2. ALGI KAVRAMI VE MİMARLIKTA FORMA DAYALI ALGI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. ALGI KAVRAMI VE MİMARLIKTA FORMA DAYALI ALGI:"

Transkript

1 MİMARLIKTA FORMA DAYALI ALGI KAVRAMI, METAL MALZEMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME Begüm Mozaikci * ÖZET Özellikle 19. Yüzyılın ikinci yarısında mimari yapılarda çelik başta olmak üzere aluminyum ve titanyum gibi metaller yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yeni metallerin de keşfedilmesiyle mimari yapılarda artan malzeme çeşitliliği beraberinde farklı mimari formların ve yüzeylerin de kullanılmasını getirmiş ve yeni algısal çeşitlilklere ve yorumlara zemin hazırlamıştır. Bu sebepten bu çalışmanın amacı çelik, alüminyum ve titanyum gibi mimari uygulamalarda yeni kullanılan metallerle yapılmış yapıların bitmiş ürün olarak dıştan bina ölçeğinde görsel olarak incelenip nasıl algılandığını sorgulamak ve yorumlamaktır. Binalarda algı konusu incelenirken yapının formu ve kullanılan malzeme yönüyle algı sistemine ve algıya olan katkısı, yapının sembolikliği ve sergilediği imajı tartışılıp, yorumlanacaktır. Ayrıca, mimaride gelinen son nokta olan çağdaşlaşma içerisinde form ve malzemenin gelişimindeki ana etken olan teknolojik değerler de göz ardı edilmeyecektir. Anahtar Kelimeler: Yapı Malzemeleri (Çelik, Alüminyum ve Titanyum), Form, Mimarlıkta Algı Kavramı,Teknoloji. FORM BASED PERCEPTION CONCEPT IN THE ARCHITECTURE, INVESTIGATION ON THE METAL MATERIALS ABSTRACT Especially in the second half of 19.century, to stand first steel, aluminum and titanium has been started to be used extensively in architectural projects. With the discoveries of new materials, increasing material diversities in the architectural buildings has been carrying with itself the usage of the different forms and surfaces, and also laying a ground for a new perceptional diversities and interpretations. Therefore the aim of the study is investigating on the newly used metals such as steel, aluminum and titanium in the architectural practices and questioning and interpreting how they are percept as an end product through the building scale from exterior. While the perception concept in the buildings is investigating, the contribution of used form and material of the building to the perception system, the buildings symbolization facts and displayed image of the buildings will be discuss and interpret. Furthermore within the modernization, the technological values which are the main factor of the development of the form and material will not be unconsidered. Keywords: Construction Materials (Steel, Aluminum and Titanium), Form, Concept of Perception in architecture, Technology. * Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Gazi Mağusa- KIBRIS

2 1. GİRİŞ Mimarlık insan davranışlarını ve algı sistemini birçok yönde şekillendirir. Winston Churchill in gözlemlediği gibi, önce biz yapılarımızı şekillendiriyoruz, daha sonra da onlar bizi şekillendiriyor (Roth, 2000). Temelde işleve, malzemeye ve yapım sistemi şekillerine bağlı olarak mekanların formları belirlenir. Mimarinin sonuç ürünü olan form, dışarıdan bir mimari esere bakan insanın algılama / değerlendirme ölçütlerinin binanın dış yüzeylerine ve bu yüzeylerin biçimlenişine yönelik olarak ortaya çıkması ile mimariye yönelik tüm tartışmaların form temel alınarak yapılmasına neden olmuştur ve böylece biçim, hem kuramsal anlamda, hem de pratikte mimari için önemli duruma gelmiştir (Jenks, 1997). Mimarlıkta belli bir düşüncenin aktarılması, yapı malzemesine teknik olanaklarla verilen biçim aracılığı ile mümkün olmaktadır. Malzemenin katkısıyla soyut düşünce mimari yapıda somutlaşır. Bu bağlamda malzemenin, formun oluşmasında ve görsel olarak algılanıp, kavranmasında somut bir etken ve belirleyici olduğu söylenebilir. Metal malzemeler günümüz mimarisinde, özellikle stürüktürel sistemlerde ve cephe konstrüksiyonunda, çok çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor. Bu metallerden çelik, özellikle kolon kiriş gibi stürüktürel elemanlar olarak kullanılırken; aluminyum veya titanyum gibi metaller de dış cephe kaplamasında levhalar halinde kullanılabilmektedir. Metallerin dış cephe kaplaması olarak kullanılmasındaki en önemli faktörler, bilgisayar teknolojisi sayesinde istenilen formda üretilebilmesi ve yapıya kolay uygulanabilmesidir. Metal cephe kaplamaları ve sistemleri özellikle makine çağının simgesi olan İleri Teknoloji ve Çağdaş Mimari kavramlarını simgelemek amacı ile yapıların cephelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tarihi süreçte yaygın olarak mimari yapılarda kullanılan ilk metaller; demir, bakır, bronz, pirinç, çinko ve kurşundur. Günümüzde ise yapı endüstrisindeki teknolojik gelişmelerle çelik, alüminyum ve titanyum gibi metallerin farklı alaşımları keşfedilmiştir. Özellikle çelik, alüminyum ve titanyum gibi yeni keşfedilip, kullanılmaya başlanan çagdaş yapı malzemelerinin, farklı formlar ve bu formların farklı yüzeylerle düzenlemesi ile farklı mimari algılamalara ve yorumlara neden olunmaktadır. Bu çalışmanın amacı çelik, alüminyum ve titanyum gibi yeni keşfedilmiş metaller kullanılarak yapılmış yapıların bitmiş ürün olarak dıştan bina ölçeğinde incelenip nasıl algılandığını sorgulamak ve yorumlamaktır. 46

3 2. ALGI KAVRAMI VE MİMARLIKTA FORMA DAYALI ALGI: Algılama, beş duyu ile elde edilen her türlü bilginin beynimizde şekillenmesi ve görünüm kazanmasıdır. Algılama, çevremizdekilerin anlaşılabilmesi, anlamlandırma /değerlendirmeler yapılabilinmesi için gerekli ve önemli bir süreçtir. Bir mimari nesnenin insanoğlu tarafından duyular yoluyla fark edilip, bir imaj olarak kabul edilmesi ve bu olayın bir sonuca ulaşana kadar geçirdiği sürece algılama süreci denir (Aydınlı, 1986). Herhangi bir yapıya yaklaştıkca algıladığımız ilk olarak yapının kütlesi, biçimi ve cephesinin boyutsal oranlarıdır. Bu durumda binanın biçimi yapının insanoğlu tarafından algılanma sürecinde büyük rol oynamaktadır (Ertürk, 1991). Oluşturulan biçimin çözümlenmesi, insanoğlunun algıladığı yapıya belirli anlamlar yüklemesi ile gerçekleşir. Biçimin çözümlenmesi aşamasında biçimle (mimari nesne) iletilen mesajın birey tarafından alınması ve yorumlanması gerekmektedir. İnsanoğlu bir yapıyı bazı belirleyici etkenlere göre farklı özellikleriyle algılamakta; ve bu olay bireyden bireye farklılılar göstermektedir. Appleyard birey bir yapıyı ya da yeri, dört nedenin bileşkesi olarak algılamaktadır (Rasmussen, 1994) diye ifadelendirir. Bu dört nedeni aşağıdaki gibi özetlenebilir: Birey bir yapıyı ya da yeri, * Fiziksel biçimin belirleyici özellikleri ile (imgelenebilirliği ile), * Kent çevresine bakıldığında yapının görülebilir olma özelliği ile, * Kullanımı, kişisel etkinlikleri ve diğer davranışlar için üstlendiği rol ile, *Genel anlamda algılayıcının kültürel anlamına ilişkin yaptığı çağrışımlar ile, algılayabilmektedir (Rasmussen, 1994). Mimari bütünün algılanmasında en önemli etkenlerden biri, biçimden gelen uyarıcılardır. Algılayıcının biçimden gelen uyarıları kavraması ve değerlendirmesi algılayıcının kültürüne, deyemlerine ve psikolojik durumuna göre değişir (Ertürk, 1991). Farklı formlar ve bu formların farklı yüzeylerle düzenlenmesi bireyin yapıyı farklı algılamasına sebep olmaktadır. Dikdörtgen formlar dengeli ve dinamik etki, dar açılı formlar dengesiz ve rahatsız etki, dairesel formlar rahatlatıcı ve dinlendirici etki yaratmaktadır. Eğri veya çapraz yönler, görsel etki açısından enerjik ve dinamik olarak algılanırlar (Ertürk, 1991). Bu doğrultuda yapıyı oluşturan formun geometrik veya serbest form olması, görsel algılamada önemli rol oynamaktadır. Mimarlıktaki en temel algılama yöntemlerinden olan görsel algılama, kişi tarafından algılanan her sahneyi, figür ve zemin olarak ikiye ayırır ve bu figür zemin ilişkisini sorgulayarak yorumlar (Aydınlı, 1986). Algılanan yapının sınırlarının büyük bir bölümünü oluşturan bileşenlere (duvarlar, pencereler, kapılar) ve öğelere (döşeme, tavan, duvar) ait yüzeyleri Francis Ching üst yüzey, alt yüzey ve yan yüzey olmak üzere üç ana başlık altında irdelemektedir (Ching, 1979). Biçimi oluşturan çeşitli bileşenler ve öğeler sınırladıkları aktivitenin 47

4 niteliklerine bağlı olarak şeffaf/opak, düzenli/düzensiz (organik), sert/yumuşak, belirli/belirsiz özelliklere sahip olabilirler. Bu bileşenler ve öğeler gerek biçimleri gerekse de yüzeyleri ile mekansal örgütlenmede sınırlayıcı, birleştirici, yönlendirici ve odaklayıcı roller üstlenirler. Bu bileşenler ve öğeler bir taraftan mekanın formunu tarif edip, o mekanın deneyimlenilmesinde etkili olurken, diğer taraftan görsel, dokunsal, sessel, ışıksal ve ısısal algılanmasını sağlayarak, mekanın formunun ve yüzeylerinin kavranmasına yardımcı olurlar. Hersberger mimar ve kullanıcı arasında algılama farklılaşması göz ardı edilemez der (Rasmussen, 1994); mimarların bir yapının estetik yanı ile ilgilendiğini, mimar olmayanların genelde konfor ve hoşluk nitelikleri ile ilgilendikleri belirtir. Mimarlık eğitimi almış kişiler çevreyi, fiziksel özellikleri ön planda, kullanıcılar ise anlam ve yararsal boyutu ön planda algılamaktadırlar. Aydınlı ise mimar ve kullanıcı arasında olan bu farklılaşmaların, çeşitli yaş grupları, etnik ve meslek grupları, o çevreyi sürekli kullananlar ve geçici kullananlar arasında da gözlenebileceğini belirtiyor (Aydınlı, 1986). Yapılar biçimleri, kullandıkları malzemeleri, strüktürleri ve işlevleri ile deneyimlenebilir. Yapıların bu özellikleri fiziksel deneyimleri teşkil eder, fakat yapılar sadece fiziksel olarak var olmaz metaforik olarak da vardır. Yapılar da tıpkı giyilen kıyafetle veya dekore ettiğimiz evimizle kendimiz hakkında başkalarına mesajlar ilettiğimiz gibi, anlama sahiptir ve bir takım mesajlar verirler. Buna göre çevre tasarlanırken dört önemli öğe örgütlenmektedir. 1) mekan 2) anlam 3) iletişim ve 4) zaman (Giedion, 1971). Mekanın örgütlenmesi ve formun oluşması aynı anda bir anlam da taşır. Bir ortam içerisinde mimari eseri oluşturan ve onu kullanan, onunla iletişim kuran insan, onu biçimlendirirken ve kullanırken sadece biçimi değil, ifade ettiği şeyi, yani anlamını da sorgular. Burada mimarın sorumluluğu saf biçimle ilgilenip, biçimsel boyutu ortaya koyarken anlamı da gözardı etmemektir. Zira genellikle yapılar işlevselliğin ötesinde bu anlamsal değerleriyle öne çıkar ve tartışılır. Bu anlamsal değerler teknolojinin, gereksinimin, mühendisliğin ötesinde, belki de tamamen anlaşılması olanaksız, belirsiz bir karmaşıklığı kendi içlerinde barındırırlar (Aydınlı, 1986). Öyledir ki artık Mimarlık yalnızca barınma sorununu çözmekle sınırlı görmez kendisini. Her yapı bir heykeldir aynı zamanda (Aydınlı, 1986); bir iletişim değeri taşır; çevre içerisindeki algısal ve anlamsal değerleri simgeler. 2.1.Çagdaş Mimaride Form Metal Malzemeler Endüstri Devrimini izleyen dönemde gerçekleşen sosyo-ekonomik gelişmeler, mimari üretim alanını derinden etkileyerek, bir yandan yeni yapı malzemelerinin ve tekniklerinin, diğer yandan yeni bir mekan ve biçim üretme anlayışının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Mimari yapılaşma süreci, insanlığın gelişimine paralel gelişmiş, farklı toplumlarda farklı öneme sahip olan formun şekillenmesinde, tarihsel süreç içinde günün teknik koşulları, malzemesi, mimari üslubunda meydana gelen bu değişimlerle eş zamanlı olarak bir değişim ve gelişim göstermiştir. 48

5 Çağdaş mimari akım içerisinde, binanın formsal ve sembolik imajı mekansal sistemden bağımsız bir özellik kazanmıştır. 20. yy. ikinci yarısından sonra yeni meydana gelen mimari akımlarla çevrelediği mekanı yansıtmak zorunda olmayan soyut değerler taşıyan ve kendi kendine sembolik bir imaj yaratan yeni yapılar tasarlanıp, inşa edilmiştir. Tabii ki tarihteki pek çok ilkin gerşekleşmesini sağlayan malzemenin ustaca kullanılma yöntemi yine bu imajın yaratılmasında büyük rol oynamıştır. İlk olan eserler malzemenin performansını maksimumda zorlayarak var olmuşturlar. Joseph Paxton tarafından tasarlanan, cam ve çeliğin sınırlarının maximumda zorlandığı Londra daki Kristal Palas (Crystal Palace) her ne kadar da kaybolmuş bir eser olsa da; malzeme kullanımındaki sınırların zorlanmasına en güzel örnektir ve mimari değerinden her zaman söz ettirecektir (Banham, 1978). Mimarlık ve teknoloji arasındaki dönüşüm endüstri devriminin sonucu olarak açıklanabilir. Artık mimari ürün bir sanat eseri olduğu kadar, bir mühendislik harikasıdır. Nasıl bir kalem mimarın herşeyi ise, artık teknoloji mimarın ve mimarinin vazgeçilmez bileşenidir. Fakat geçmişten farklı bir şekilde, bilgisayar programlarının da yardımıyla, hayal dahi edilemez karmaşıklıkta profil tasarımları söz konusudur. Strüktür, artık yapının mimari tasarımını taşıyan bir zorunlu sistem değil, tasarımın ta kendisidir. Günümüzün çağdaş mimarlık akımı, varolan imkanların sınırlarını zorlayarak malzeme ve formun ayrılmaz bir bütün olarak bir araya gelmesini sağlayan her işleve kendi gereksindiği biçim ve nitelikte bir kılıf yapma ve bunları da yine işlevsel gereklilikler doğrultusunda bir araya getirme iddiasında olmayan bir düşüncenin eseri olarak yorumlanabilir. Bu mimari akımda hiç bir önyargıyla kısıtlanmamış geniş bir biçimlendirme özgürlüğü kullanılmaktadır. Burada biçim malzemenin de verdiği katılımla heykelleşen bir tavır sergilemektedir. İlk bakışta rastgele bir araya gelmiş bir parçalar yığınını andıran, arkasında kolay anlaşılabilir geometrik bir düzen barındırmayan, hatta zaman zaman yerçekimini bile inkar eder tavırla kendini var eden bu mimarlık örneğini herhalde hiç bir sınıra sığdırmak olası görünmemektedir. Bu yeni gelişen mimari akımın öndegelen düşünür ve uygulayıcılarından olan Gehry ye göre bu sanatsal yorumlanışta ana kurgunun kısmen algılandığı inşa aşaması, bitmiş yapıdan daha şiirseldir (Burnus, 1990). Frank Gehry projelerinin tasarım ve üretim aşamasında uçak üretiminde kullanılan bir yazılım programı olan CATIA adlı programı kullanmıştır. Bu programın kullanılmasıyla tasarım aşaması tam anlamıyla iki boyuttan üçüncü boyuta yükseltilmiştir. Her bir yapı bileşeni bu programla modellenmiş, üretim boyutları belirlenmiş ve malzemenin üretimi gerçekleştirilmiştir.yapının inşa aşaması ise tüm parçaların adeta bir lego gibi birleştirilmesi ile son bulacaktır. Sonuç olarak kullanıcının göz zevkine sunulan ürün adeta teknolojinin sanatla buluşmasıdır. Geometrik düzenin kırıldığı, strüktüre farklı yaklaşıldığı, eğrisel ve birbiri ile eklemlenen yüzeyleriyle Frank O. Gehry nin Guggenheim Müzesi bu anlayış için iyi bir örnektir. Işığı yansıtarak günün her saatinde farklı etkiler doğuran titanyum kaplı yüzeyi, yapının dikkat çeken özellikleri arasındadır. Gri heykelsi bu tavır, eğilip, bükülüp bozularak aklın soyut 49

6 dilinden konuşmaktadır. Mimar, klasik porifiller kullanmak yerine, malzemenin, yani çeliğin ve titanyumun da getirdiği kolaylıkla çökertilmiş, çarpıtılmış, kırılmış, çürümüş olanı tercih etmektedir. Belki de bu tavrı Dekonstrüktivizm diye adlandırmak daha doğru olacaktır (Tanyeli, 2000 /b). Şekil 1 Guggenheim Müzesi, Frank Gehry, Bilbao, İspanya (Fotoğraf Kaynak: web, Deokonstrüktivizmi kısaca formalizmin kısıtlayıcılığından uzak asimetrik strüktürlerle kurgulanıp sıradışı tasarımlar ile buluşan çağdaş mimarlık akımı olarak tanımlayabiliriz (Jenks, 1997). Bu akımın önderlerinden Daniel Libeskind, Zaha Hadid, Frank O. Gehry, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi ve Peter Benmar alışageldiğimiz mimari kalıpları kırarak dinamizm ve Dekonstrüktivizmi sorgulayan aykırı bir mimari sunmaktadırlar. Kullandıkları radikal formlarla mimarlığın sınırlarına dikkat çeken dekonstrüktivist mimarların tasarımlarını tanımlamak gerçekten kolay değildir, çünkü projeleri çoğunlukla karmaşık ve çok parçalıdır. Ancak Tanyeli bu karmaşıklığın nedeni biçimsel bir kaygı değil, aksine projelerinin arkasında yatan güçlü tasarım fikirleridir der (Tanyeli/b, 2000). Asimetrik geometrik düzenleri ve strüktürleri ile varolan Dekonstrüktivizm tasarımcılarından Gehry bir söyleşide kendi performanslarının bir kuralsızlık mimarlığı olduğunu söylemiştir (Papadakis, 1991). Fakat Tanyeli Calatrava nın Dekonstrüktivist tavrının, Gehry ye kıyasla daha belirgin olduğunu savunmaktadır. Calatrava nın yapılarında ortaya konan biyomorfik tutum (canlı strüktürlerde rastlanan biçimlenme) ve iskelet biçimlenmesi, bir estetik amaç çerçevesinde en karmaşık sorunlarla uğraşarak ve gıpta edilecek kadar zarif ve şaşırtıcı yalınlıkta çözümlere ulaşmanın bir örneğidir (Tanyeli, 2000 /a). 50

7 Şekil 2 Santiago Calatrava nın Planatarium Binası, Valencia, İspanya (Fotoğraf Kaynak: web, Benzer tavırları N. Foster ın Londra Şehir Merkezi (London City Hall) ve N. Grimshaw & ortaklarının Leicester Ulusal Bilim Merkezi tasarımlarında da görmek mümkündür. İzleyene cephe ve çatı ikilemi yaşatan, sonuç ürün olarak kabuk etkisi veren (cephe ve çatının birlikte algılandığı durum) bu Dekonstrüktivist yaklaşımlar malzemenin performans birlikteliği ile teknolojinin sınırlarını maksimumda zorlamaktadırlar. Şekil 3 Norman Foster ın tasarladığı Londra Şehir Merkezi Binası (Fotoğraf Kaynak: Begüm Mozaikci) Duvarların düşey, köşelerin dik açılı olmadığı, çatının nerede başlayıp, dış duvarın nerede bittiğinin anlaşılamadığı, hangi inşai öğenin taşıyıcı, hangisinin taşınan olduğunun bile ayırt edilemediği bu örneklerin algılanma süreci içerisinde her tür statik ve belirgin yorumu red ettiği bir gerçektir. Bu yaklaşımda ortaya konan kabuk tekil bir yapı gibi kendini oluştursa da iç çeşitliliği barındırır. Bu tasarımlarda ne, nerede başlıyor, nerede bitiyor tanımsızdır ve neyin, neyi taşıdığı 51

8 da belli degildir; çeşitliliğin, farlılaşmanın ve belirsizliğin merak uyandıran anlamsal algısı kullanıcının binaya odaklanmasını sağlar ve serüvenimsi bir algılama süreci başlar. Benzer tavırlarla tasarlanmış tüm bu yapıların, oluşan çağdaş malzeme kullanımı ve form anlamsallığı ile bulunduğu çevre içerisinde de farklı algısal niteliklere yol açtığı kanıtlanmış bir gerçektir. Herhangi bir çevre içerisinde oluşturulan formun, başka bir deyişle bir mimari ürünün veya nesnenin o çevre içinde öne çıkmasını belirleyen kurallardan başlıcası yüzey farklılığıdır. Mat yüzeylere karşı parlak olan yüzeylerin daha çok göze çarptığı bilinen bir gerçektir (Ertürk, 1991). Metal malzemenin maddesellik özelliği olan gri rengi ve parlaklığı bulunduğu çevre içerisinde yapının öne çıkmasında büyük rol oynamaktadır. Yüzey farklılıklarıyla sağlanan belirlilik, aynı çevre içerisinde farklı yüzeylerin farklı renk ve dokularıyla ortaya çıkabileceği gibi, bir mimari ürünün cephesi olan aynı yüzey üzerinde farklılaşan ölçü, renk, ton, doku gibi biçimlendirme elemanları yardımı ile de etkili kılınabilir. Işığı yansıtarak günün her saatinde farklı etkiler doğuran metal kaplı yüzeylerin, algılama süreci içerisinde bir yapının dikkat çeken özellikleri arasında olduğunu söyleyebiliriz. Günün farklı saatlerinde metal yüzeyler üzerinde oluşan görsel farklılaşmalar yapının sürekli olarak farklı algılanmasına da sebep olmaktadır. Metal malzemelerin fiziksel özeliklerinden dolayı kaynaklanan bu görsel farklılaşmalar kullanıcıya sunulan cephedeki çeşitliligi artırmaktadır. Ayrıca metal malzemelerin günümüzdeki kullanımı tüm mimari tasarımların amacı olan, malzemeyi malzeme olmaktan çıkarıp görsel bir anlatım aracı haline dönüştürmektedir. Şekil 3 Günün farlı saatlerinde F. Gehry tarafından tasarlanan Walt Disney Konser Salonu Binası (Fotoğraf Kaynak:web, Bütün bu belirlilik ve farklılaşmalar, biçimlerin temel tasarım ilkeleri, Gestalt biçim yasaları ve şekil-zemin anlatımları ile de açıklamak olasıdır (Giedion, 1971). Aydınlı, Gestalt biçim kavramını aralarında dinamik bağlar olan parçaların oluşturduğu anlamlı bir bütün şeklinde yorumlamaktadır (Aydınlı, 1986). Gestalt biçim yasasına göre aralarında dinamik bağlar olan parçalar kullanıcı tarafından bir bütün olarak algılanabilmektedir. 52

9 3.SONSÖZ VE DEĞERLENDİRMELER: İleri Teknoloji nin ve Çağdaş Mimari nin görsel simgesi olarak gösterilen ve binalarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan metal malzemeler, özellikleri ile binaların forma dayalı algılanmasında farklılıklar yarattıkları yapılan incelemeler sonucu kanıtlanmıştır. Metal malzemelerin kullanımıyla mimarlıkta gelinen son nokta olan dinamik, farklı ve tanımsız formlar yaratma isteği ile günümüzde yapının görselliği artmış ve tabii ki görsel olarak algılanmasının da aynı oranda arttığını; işlev, kullanım, gibi bazı özeliklerin ise ikinci planda kaldığını söyleyebiliriz. Binalar, metal malzemelerin olanakları ile heykelsi formlarda tasarımlara dönüşmektedir; ve görüldüğü üzere sanki mühendislikle mimarlığın henüz ayrışmadığı endüstri dönemi öncesine geri dönülmüş gibidir. Bir çok araştırmacıya göre mimarlık günümüzde farklı ve çok boyutlu girdileri barındıracak bir karmaşıklık, belirsizlik olarak ele alınmaktadır. Bu karmaşıklıklar ve belirsizlikler insanoğlu tarafından çeşitli algılamalara sebep olmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi Yapılar biçimleri, kullandıkları malzemeleri, strüktürleri ve işlevleri ile deneyimlenip ve algılanabilirler. Örnekler üzerinde yapılan inclemelerde de ortaya konduğu gibi günümüzün çağdaş mimarlık tavrı, elbette ki mimarlığa ve mimarlık tarihine yeterince aşina olmayanlar için alışılagelmişin dışında kalmış olarak nitelendirilebilir. Ancak bu alışılmadık durum sunulan ürünün kuralsız, rastgele bir tarif olduğu anlamına kesinlikle gelmediği, örnekler üzerinde yapılan incelemeler sonucu kanıtlanmıştır. Bitmiş ürün olarak yapı, varolan diller yerine kendi karşı dil ini kurmayı amaçladığı gözlemlenen bir gerçektir. Güncel mimarlık eğilimlerinde varılan sonuç ne olursa olsun farklılığını ortaya koyma, özgün olma en temel çaba olmaktadır. Yapılar adlarından, şaşırtıcı ve sıra dışı oldukları oranda söz ettirebilmektedirler. Bu durumda hem kullanıcı hem mal sahibi hem de tasarımcı tarafından hedeflenen noktaya varılabilinmiştir. 4. KAYNAKLAR Aydınlı, S., (1986), Mekansal Değerlendirmede Algısal Yargılara Dayalı Bir Model, Doktora tezi, İ.T.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Banham, R., (1978) Theory and Design in the First Machine Age, Oriel Press, Londra. Burnus, C., (1990), The Gehry Phenomenon, Thinking the Present, New York. Ching, F.D.K., (1979), Architecture, Form-Space & Order, New York: Van Nostrand Reinhold. Ertürk, S., (1991), Mimarlık Eğitiminde Algılanma ve Temel Tasarım ilişkileri, Yem Yayınları, Yapı Dergisi, Sayı: 116, Sayfa: Giedion, S., (1971), Architecture and the Phenomena of Transition: The Three Space Conceptions in Architecture, Cambridge, Matt.: Harvard Univ. Press. Jenks, C., (1997), Nonlinear Architecture: New Science=New Architecture?, Architectural Design, Sayı: 129, Sayfa:

10 Papadakis, A., J., (1991), A Decade of Architectural Design, Academy Editions, Londra,. Rasmussen, S., T., (1994) Yaşanan Mimari, (Çeviren:Ö. Erduran), Remzi Kitabevi, İstanbul, Roth, L., M., (2000), Mimarlığın Öyküsü, (Çeviren: E. Akça), Kabalcı Yayınları, İstanbul. Tanyeli, U., (a), (2000), Calatrava, Boyut Kitapları / Çağdaş Dünya Mimarları 3, Boyut Matbaacılık A.Ş. Tanyeli, U., (b), (2000) F. Gehry, Boyut Kitapları / Çağdaş Dünya Mimarları 11, Boyut Matbaacılık A.Ş. 54

CEPHE VE ÇATININ BULUŞTUĞU KABUK: Neo-Konstrüktivism ve Analojik Bir Anlatım

CEPHE VE ÇATININ BULUŞTUĞU KABUK: Neo-Konstrüktivism ve Analojik Bir Anlatım CEPHE VE ÇATININ BULUŞTUĞU KABUK: Neo-Konstrüktivism ve Analojik Bir Anlatım Ekrem GÜZEL* Mutbul KAYILI**, Olcay AYKUT** ve Aysu BAŞKAYA** *Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık

Detaylı

MİMARİYE GİRİŞ. BaÜ mimarlık / 2005. Y. Doç. Dr. Gaye BİROL

MİMARİYE GİRİŞ. BaÜ mimarlık / 2005. Y. Doç. Dr. Gaye BİROL MİMARİYE GİRİŞ Y. Doç. Dr. Gaye BİROL DERSİN AMACI Bu dersin amacı, mimarlık 1. sınıf öğrencilerinin mimarlığın etkinlik alanı ve söylemiyle tanıştırılmasıdır. Bu kapsamda, mekan, biçim, işlev, biçimlendirme,

Detaylı

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi JÜRİ GÖRÜŞÜ ÇUHADAROĞLU sponsorluğunda gerçekleştirilen ÇUHADAROĞLU Alüminyum 2013 Öğrenci Yarışması nın ana teması Expo 2016 Antalya Kulesi Projesi dir. Yarışmacılardan sembolik bir kule tasarımı istenmiş

Detaylı

İnce Yapı ve Malzeme II (ICM 212) Ders Detayları

İnce Yapı ve Malzeme II (ICM 212) Ders Detayları İnce Yapı ve Malzeme II (ICM 212) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İnce Yapı ve Malzeme II ICM 212 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i ICM

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005 MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKANI OLUŞTURAN TEMEL ELEMANLAR Mimari formu oluşturan temel elemanlar, nokta, çizgi, düzlem ve hacim dir. NOKTA: MEKAN İÇİNDE BİR POZİSYON BELİRLER. FİZİKSEL ÖZELLİKLER: POZİSYON/DURUM

Detaylı

BAKU OLİMPİK STADYUMU

BAKU OLİMPİK STADYUMU BAKU OLİMPİK STADYUMU Azerbaycan Baku de şehrin yeni simgelerinden biri olmaya aday Baku Olimpik Stadyumu kent merkezine girişte, Haydar Aliyev Bulvarı ile Büyük Şor Gölü sınırında, Azizbeyov Kavşağı ile

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Çağdaş Yapı GTM Güz 2 0 0 2 2 Malzemeleri 066 Önkoşul(lar)-var ise

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili GRAFİK TASARIM ve GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARLIĞA GİRİŞ ARCH 101T 1 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler - Eğitim Dili

Detaylı

TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI

TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI Temel Tasarım Etkinliği Gurup çalışması Yrd.Doç.Dr. Doğan Arslan Bu çalışmada Tasarım eleman ve ilkelerin neler olduğu açıklanacak. Her bir eleman ve ilkelere endüstriyel ürünler

Detaylı

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi 2016-2017 Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl Selahattin Önür, Melike Orhan, Zeynep Tanrıverdi, Gizem Kuçak Toprak, Alper Gündüz

Detaylı

MİMARİDE SANAL GERÇEKLİK

MİMARİDE SANAL GERÇEKLİK MİMARİDE SANAL GERÇEKLİK SANAL GERÇEKLİK Bireylerin orda olma hissini yaşadığı bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu sanal ortamlar Gerçek mekanların simüle edilmiş durumu, gerçek fiziksel mekanın bir benzeri

Detaylı

* Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri İçmiman Anasanat Dalı. Özlem MUMCU*

* Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri İçmiman Anasanat Dalı. Özlem MUMCU* MİMARLIKTA DEKONSTRÜKTİvİzİM Özlem MUMCU* MİMARİ ÜRÜN VE FELSEFELERİ Mimari ürün bir düşüncedir ve düşünceden anladığımız, bina dilinin dışında, felsefe dilinden kaynaklanan mesajlardır. Mimarlık ise,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sahne Tasarımı ICM 354 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

Modern Mimari -Kökeni ve Manifestoları

Modern Mimari -Kökeni ve Manifestoları Modern Mimari -Kökeni ve Manifestoları Buluşlar Az Çoktur Form Fonksiyonu Takip eder Minimalizm Formda, malzemede ve ifadede dürüstlük 1 Metal Çerçeveli Mimarinin Yükselişi A. Erken Modern Dönem. 1850-1900

Detaylı

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Tasarıma Giriş GTM 016 Seçmeli 1 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR: MİMARLIK BÖLÜMÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ RESTORASYON BÖLÜMÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ Mimarlık

Detaylı

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul CEPHE KAPLAMA TUĞLASININ KULLANIM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN 1 Konu Başlık No: 2 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları ÖZET İnsan, doğaya müdahale edip, çevresini

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00/269 Üniversitemiz Fen

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS TAŞIYICI SİSTEMLER ARCH 206T 4 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH102,ARCH205,ARCH209,ARCH112

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii ÖZET Ahşap konstrüksiyonlu gezi tekneleri ve yatların iç mekan tasarımı isimli çalışmanın konusu,kısıtlı ve dar hacimlere sahip, 30 metre boyutlarının altındaki gezi teknelerinin iç mekan biçimlenmesiyle

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ Ders Adı Sınıf Yarıyıl Kredi İngilizce I * T U L YEREL KREDİ AKTS Z/S Almanca I * 1 1 3 0 0 0 3 Z/s 1 1 3 0 0 0 3 Z/s Fransızca I

Detaylı

Bırakın doğa evinize gelsin!

Bırakın doğa evinize gelsin! Unica Class Bırakın doğa evinize gelsin! Gerçek malzemeler ile doğal tasarım 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Doğal bir özlem Modern hayat genellikle varlığımızın orijinal, gerçek ve saf yapıtaşlarını

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK KAVRAMLARI Ders No : 0010120005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN PROJE TEKNİĞİ DERSİ PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ Öğr. Gör. Hande ASLAN 1. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ÇİZGİ Tüm tasarım oluşumlarının temelidir. Peyzaj tasarımında bütün fikirler bir proje düzeni

Detaylı

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlıkta Temel Tasarım II MMR 102 Bahar 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE MODÜLER SİSTEM

Araştırma Makalesi / Research Article MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE MODÜLER SİSTEM Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları

Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapı Bilgisi II MMR 204 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 203 Yapı Bilgisi

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 9. Sınıf Doku 2 Ders Saati (40+40dk) -DERS PLANI- 1. Işığın etkisiyle objelerin dokusal özelliklerini tanır.

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mimariye Giriş ICM 121 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 Yazılım Tasarımına Giriş Bu bölümde;

Detaylı

İnce Yapı ve Malzeme I (İÇM 211) Ders Detayları

İnce Yapı ve Malzeme I (İÇM 211) Ders Detayları İnce Yapı ve Malzeme I (İÇM 211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İnce Yapı ve Malzeme I İÇM 211 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i İÇM 112

Detaylı

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Salon Yapıları MMR 315 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1 Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARİ PROJEYE GİRİŞ II & İLERİ ANLATIM TEKNİKLERİ Ders No : 0010120009 Teorik : 4 Pratik : 8 Kredi : 8 ECTS : 11 Ders Bilgileri

Detaylı

MEKAN AYDINLATMA TASARIMINDA YENĐ YAKLAŞIMLAR

MEKAN AYDINLATMA TASARIMINDA YENĐ YAKLAŞIMLAR MEKAN AYDINLATMA TASARIMINDA YENĐ YAKLAŞIMLAR Nimet ÖZTANK 1 Fahriye Hilal HALICIOĞLU 2 nimet.oztank@deu.edu.tr hilal.halicioglu@deu.edu.tr 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu Torbalı/ĐZMĐR

Detaylı

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN ZAMAN-MEKAN HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN DUVARLARI, ZAMAN İSE SON BİR KIZGIN ALEV. JAMES JOYCE Küreselleşme sürecinde hız kazanan teknoloji, mesafelerin sesten bile

Detaylı

Kolonlar, taşıyıcı, düşey yapı elemanlarıdır. Kolon Aracı na Araç Kutusu üzerinde simgesine tıklanarak erişilir.

Kolonlar, taşıyıcı, düşey yapı elemanlarıdır. Kolon Aracı na Araç Kutusu üzerinde simgesine tıklanarak erişilir. 05. Kolon Aracı Bu Konuda Öğrenilecekler: Kolon oluşturmak Kolon geçerli ayarları ile çalışmak Kolon yapılandırma metotları ile çalışmak Kolonlar, taşıyıcı, düşey yapı elemanlarıdır. Kolon Aracı na Araç

Detaylı

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İNSAN VE KULLANICI GEREKSİNMELERİ İnsan gereksinmeleri: insanların fizyolojik, toplumsal ve psikolojik açılardan rahatsızlık duymadan yaşamlarını sürdürebilmelerine

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları

Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapım Bilgisi I MMR 253 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Maket Yapımı ICM 494 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI

İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI İç mekânlarda günışığı kullanımı konusunu ele alırken, günışığının özelliklerini ve iç mekânlardaki aydınlık gereksinimini anımsamak yerinde olur. Günışığı, canlı yani

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI BİLGİSİ 1 ARCH 102T 2 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH105 Eğitim

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, 20-24 April 2015. 1 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli

Detaylı

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI Ahşap malzeme, sahip olduğu özellikler nedeni ile yapı malzemesi olarak önemli bir yere sahiptir. Günümüz teknolojik olanakları çerçevesinde yapay ahşap

Detaylı

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam.

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam. MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKAN KAVRAMLARI MEKAN İnsanın içinde eylemlerini yerine getirdiği, onu saran ve ait olma duygusu yaratan, yatay ve düşey elemanlarla sınırlandırılmış üç boyutlu düzenlemeler. İçinde

Detaylı

METALİN SANAT İLE BULUŞMASI

METALİN SANAT İLE BULUŞMASI METALİN SANAT İLE BULUŞMASI Web : www.metadekor.com E-Posta : iletisim@metadekor.com Tel : +90 224 241 3090 Fab GSM : +90 533 739 1634 Fax : +90 224 242 9020 Adres : BTSO Organize Sanayi Bölgesi Lacivert

Detaylı

S A Ğ L A M + H A F İ F + D E K O R A T İ F

S A Ğ L A M + H A F İ F + D E K O R A T İ F UHP Dekoratif Beton Proazzo, Katsu Yapı nın üretip, sunduğu, ileri teknoloji ürünü geliştirilmiş formulü sayesinde normal betondan iki misli güçlü, dayanıklı ve sağlamlığı ile yapı endüstrisinde çığır

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANA SANAT ATÖLYE I (RESİM) Ders No : 0310380039 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 9 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT,

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL TASARIM VE PLASTİK SANATLAR Ders No : 0010120002 Teorik : 4 Pratik : 4 Kredi : 6 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ADANA ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE KÜLTÜR MERKEZİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

ADANA ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE KÜLTÜR MERKEZİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ADANA ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE KÜLTÜR MERKEZİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1. MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU Çağdaş kent mekânları kentsel süreklilikleri, boşluk ve dolulukları tasarlamak ve/veya

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI Mimar MiMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri

Detaylı

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL TÜRK YE N N ULUSLARARASI YATIRIM, PROJE VE MÜTEAHH TL K DERG S MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP CATI DOSYA CEPHE YALITIM CEPHE YALITIM ÇATI BOĞAÇHAN DÜNDARALP

Detaylı

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I ICM 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak Bana göre insani merkezli olmak, davranış ve anlayışın işbirliği içinde olduğu, insan yapımı her şeyin kullanıcıların kavradığı

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

INAR MODÜLLERİ ( )

INAR MODÜLLERİ ( ) INAR MODÜLLERİ (2017-18) 1. Yıl Çiğdem Çetinkaya Eda Paykoç 1. Integral Stüdyolar Gülnur Ballice Çiğdem Çetinkaya Diğer Stüdyolar Gülnur Ballice Sunum / Bilişimsel Teknolojiler Christopher Zeynep Tuna

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI ISS EYLÜL BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI 2 YA AR Ü ERS TES M MARLIK FAKÜLTES MIMARLIK E E RE TASARIMI B LÜMÜ 3 Y M O AT LA B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için

Detaylı

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi ve Kuramı I MMR 517 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik

Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik heliks tarzında bir büyüme şekli, büyük açıklıklı yapı sistemlerine

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İç Mimari için BIM 1. bölüm

İç Mimari için BIM 1. bölüm İç Mimari için BIM 1. bölüm BIM (Yapı Bilgi Sistemi) hakkındaki görüşler genellikle binanın dış tasarımı ve BIM in mimari tasarımın bu alanına getirdiği faydalar üzerine odaklanır. Binaların katı modelleri,

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ. Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007

YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ. Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007 YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007 YAZILIM ve DONANIM Bilgisayar kavramı, donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşuyor. Elektronik, mekanik

Detaylı

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım.

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. 1 Felsefemiz İşverenin hayallerini referans alarak tasarımda fark yaratmak, kişiye özel ve projenin gerektirdiği konsepti

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

Çağdaş Mimarlık Akımları (MMR 322) Ders Detayları

Çağdaş Mimarlık Akımları (MMR 322) Ders Detayları Çağdaş Mimarlık Akımları (MMR 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Mimarlık Akımları MMR 322 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EVRENSEL TASARIM İLKELERİ İLE HERKES İÇİN TASARIM

EVRENSEL TASARIM İLKELERİ İLE HERKES İÇİN TASARIM EVRENSEL TASARIM İLKELERİ İLE HERKES İÇİN TASARIM EVRENSEL TASARIM ATÖLYESİ İstanbul Üniversitesi Kasım 2016 Göksenin İNALHAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Rana KUTLU, İstanbul Kültür

Detaylı

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aydınlatma ICM 331 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

MODERN MİMARİ. Az ÇOKTUR. POSTMODERN MİMARİ. Az SIKICIDIR.

MODERN MİMARİ. Az ÇOKTUR. POSTMODERN MİMARİ. Az SIKICIDIR. MODERN MİMARİ Az ÇOKTUR. POSTMODERN MİMARİ Az SIKICIDIR. POSTMODERN MİMARİ Postmodern Mimari Akım da Modern Mimari deki baskın geometrik ve katı form anlayışına bilinçli bir karşı çıkış vardır. Postmodern

Detaylı

TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM-MEKAN ve GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ

TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM-MEKAN ve GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM-MEKAN ve GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ Doç. Dr. Rana KUTLU İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Türkiye r.kutlu@iku.edu.tr ÖZ Günümüzde başarılı tasarımların

Detaylı