PROF. DR. ASUMAN ALTAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. ASUMAN ALTAY"

Transkript

1 PROF. DR. ASUMAN ALTAY ÖZGEM I-KSEL BLGLER Ad-Soyad Doum Yeri ve Yl Medeni Hali Meslei Adres : Asuman ALTAY : zmir : Evli-ki çocuk : Öretim Üyesi : Dokuz Eylül Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, 35160, Buca, zmir/türkye; II-ETM DÜZEY Doktora: : DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dal Yüksek Lisans: : DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dal Lisans: : DEU BF Maliye Bölümü III-AKADEMK ÜNVANLAR 12 Mart 2008 : Profesör (Unvan) 23 Aralk 2002 : Doçent (Unvan) : Yardmc Doçent : Ara?trma Görevlisi, DEU BF, Maliye Bölümü, Mali ktisat Anabilim Dal IV-DAR GÖREVLER - Mali ktisat Anabilim Dal Ba?kanl (2008-Devam Ediyor) - Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Temsilcilii (Mart 2008-Devam ediyor) - Fakülte Yönetim Kurulu Üyelii Doçent Temsilcilii (2006-Aubat 2008) - Fakülte Kurulu Doçent Temsilcilii ( ) - DEU Bölgesel Kalknma ve?letme Bilimleri Ara?trma ve Uygulama Merkezi (BMER) - Dan?ma Kurulu Üyelii (Mart ) - DEU, BF, Staj Komisyonu Ba?kan (Mart )

2 - DEU BF Maliye Bölümü Ba?kan Yardmcs ( ) V-YURT DII BURSLARI 15 Mart 15 Haziran 1998 :Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bursu, Leicester Üniversitesi, Ekonomi Bölümü ve Kamu Sektörü Ara?trmalar Merkezi (PSERC), Liecester Birle?ik Krallk :Yüksek Örenim Kurumu (YÖK) Bursu, Misafir Ara?trmac George Mason Üniversitesi, Kamu Tercihi Ara?trmalar Merkezi (CSPC), Virginia, ABD

3 YAYINLAR MAKALE YAYINLARI Doçentlik * Makaleleri 1. Asuman ALTAY,"Küreselle?en Yoksulluk Olgusunun Önlenmesinde Mikrofinansman Yakla?m", Finans- Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2007, 2007, Ara?trma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik 2. Asuman Altay, Gökhan Dökmen,"Çin'in Küresel Bir Güç Olmasnda Vergi Sisteminin Rolü", Vergi Dünyas Dergisi, 311/Temmuz 2007, 2007, Ara?trma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik 3. Doç. Dr. As uman ALTAY, Doç. Dr. M. Vedat PAZARLI ONLU, "Uluslararas Rekabet Gücünde Be?eri Sermaye: Ekonometrik Yakla?m", Selçuk Üniversitesi Karaman..B.F. Dergisi, Yl:9 Say:12, ss , 2007, Ara?trma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik 4. Asuman ALTAY,"Vergileme Kapasitesinin Ekonomik- Mali Snrlar", Vergi Sorunlar, 224/ /Mays 2007, 2007, Ara?trma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik 5. Asuman ALTAY, Özay ÖZPENÇE,"Türkiye'de Gelirin Yeniden Dalm ve Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikalar", Vergi Dünyas Dergisi, 308/ /Nisan 2007, 2007, Ara?trma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik 6. Asuman ALTAY,"SANLIK HZMETLERNN SUNUMUNDA YEN AÇILIMLAR VE TÜRKYE AÇISINDAN DENERLENDRLMES", Say?tay Dergisi, 64&3-50, 2007, Ara?trma Makale, Hakemsiz Dergi, Doçentlik 7. Asuman ALTAY,"Bir Kamu Mal Olarak Sosyal Sermaye ve Yoksulluk li?kisi", Ege Akademik Bak?, 7/1& Ocak 2007, 2007, Ara?trma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik 8. Asuman ALTAY, Ersin KAPLAN, "Türkiye'de Performansa Dayal Yönetim Uygulamasna Geçi? ve IMF'nin Rolü", Maliye Dergisi, 151/1-14/Temmuz- Aralk 2006, 2006, Ara?trma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik 9. Asuman ALTAY,"Yoksulluk Sadece Devletin Sorunu Mu? Kamu Harcamalar Açsndan Bir Deerlendirme", Sosyo Ekonomi, 2/ , 2005, Ara?trma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik Bilimsel Etkinliklerde Sunulmu. Bildirileri Doçentlik * Bildirileri 1. Asuman ALTAY,"Küreselle?me Sürecinde Kamu Maliyesindeki Geli?meler", Congress of Globalization, K.K.T.C, Mays 2008, Uluslararas Hakemli organizasyon, Doçentlik

4 2. Asuman ALTAY,"New Approaches of Public Finance in Globalization Process", Symposium on Globalization, ZMR, Mays 2008, Uluslararas Hakemli organizasyon, Doçentlik 3. Asuman ALTAY, Mehmet AKSARAYLI,"KOB Destek Programlarnn Kurumsal Boyutunun Analizi", 4. KOB'ler ve Verimlilik Kongresi, STANBUL, Aralk 2007, 4. KOB'ler ve Verimlilik Kongresi Kitab, ss.35-50, Hakemli organizasyon, Doçentlik 4. Doç. Dr. Asuman ALTAY,"Etik ile Ekonomi li?kisi (Kamu Açsndan)", Türkiye ve Almanya'da Ekonomik ve Sosyo-Politik Yapsal Reformlar, ZMR, Ekim 2007, Uluslararas Hakemli organizasyon, Doçentlik 5. Asuman ALTAY, H. Ahmet AKDENZ, Mehmet AKSARAYLI,"Türkiye'nin Avrupa Birlii Sürecinde Maastricht Kriterlerine Uyumunun Salanmasnn Optimizasyonu", 4. Yöneylem Ara?trmas ve Endüstri Mühendislii 27. Ulusal Kongresi, ZMR, Temmuz 2007, 4. Yöneylem Ara?trmas ve Endüstri Mühendislii 27. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitab, , Hakemli organizasyon, Doçentlik Bilimsel Etkinliklerde Sunulmu. Bildirileri Doçentlik * Bildirileri 6. Asuman ALTAY, H. Ahmet AKDENZ, Mehmet AKSARAYLI,"Türkiye'de Küçük ve Orta Büyüklükteki?letmelere Yönelik Devlet Yardmlarnn Kritik Kontrol Noktalarnn Analizi Yoluyla Avrupa Birlii ile Kar?la?trlmas", 4. Yöneylem Ara?trmas ve Endüstri Mühendislii 27. Ulusal Kongresi, ZMR, Temmuz 2007, 4. Yöneylem Ara?trmas ve Endüstri Mühendislii 27. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitab, , Hakemli organizasyon, Doçentlik 7. Asuman ALTAY,"The Challenge for Global Women Poverty: Microfinance (or Microcredit) as a Solution for Women Poverty in Turkey", Globalization and Its Discontents, AMERKA BRLEAK DEVLETLER, Haziran 2007, Uluslararas Hakemli organizasyon, Doçentlik 8. Asuman ALTAY,"Türkiye'de Salk Hizmetlerinde Reform Çal?malarnn Analizi", International Health and Hospital Administration Congress, K.K.T.C, Haziran 2007, Uluslararas Hakemli organizasyon, Doçentlik 9. Asuman ALTAY,"Ekonomik Bölü?ümde Kadn", Türkiye I. Kadn Kurultay, ZMR, Mart 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik 10. Asuman ALTAY, Ferhat AKBEY,"Human Capital and Turkish Public Finance in a Global World", International Conference on Human and Economic Resources, ZMR, Mays 2006, Uluslararas Hakemli organizasyon, Doçentlik 11. Asuman ALTAY,"Türkiye'de Sanayinin Rekabet Gücü", 2004 Türkiye ktisat Kongresi, ZMR, Mays 2004, ktisadi Sektörlerde Geli?me Stratejileri Tebli Metinleri 11,25-57, Hakemli organizasyon, Doçentlik

5 Doktora * Bildirileri 12. Asuman ALTAY, "Optimal Vergileme: Rant Kollama Yakla?m (Lee ve Tollison Modeli)", Bilim Sempozyumu, KIRGIZSTAN, Mays 2001, Uluslararas organizasyon, Doktora 13. Fevzi DEVRM, Asuman ALTAY,"Küreselle?me Sürecinde Sosyal Devlet Anlay?ndaki Dei?melerin Kamu Mali Yönetimi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açsndan Bir Deerlendirme", XV. Maliye Sempozyumu, ANTALYA, Mays 2000, Türkiye XV. Maliye Sempozyumu, ss , Hakemli organizasyon, Doktora 14. Asuman ALTAY, "Mali Politikalar ve Toplum", Siyasal Kadnlar ve Gençler, ZMR, Ocak 1999, Hakemli organizasyon, Doktora 15. Asuman ALTAY,"The Effeciency of Public Sector in The Directing of Human Reseurces in The Light of New Political Economic Theory", International Conference on Human Reseurces and Future Generations in Islands and Small States, MALTA, Kasm 1997, Uluslararas Hakemli organizasyon, Doktora Ö/renim S*ras*nda Bildirileri 16. Asuman ALTAY, "Maliye Politikasnn Kurumsal Sorunlar", 11. Maliye Eitimi Sempozyumu, KIBRIS, Mays 1995, Hakemli organizasyon Kitap ya da Kitap içi Bölüm Kitap içi Makale Yazarl*/* Doçentlik * Kitap ya da Kitap içi Bölüm/Kitap içi Makale Yazarl*/* 1. Doç. Dr. Asuman ALTAY,"Türkiye'nin Tam Üyeliinin AB'ye Salayaca Katklar", Dokuz Eylül Üniversitesi Yayn, zmir, /bk ,(2007).bilimsel kitap, Kitap yazarl, Doçentlik 2. "Doç. Dr. Asuman ALTAY, "D?sallklar", "ktisada Giri?", Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK, ,Ba?kent Kli?e Matbaaclk, Ankara,(2007), ss ,bilimsel kitap, Kitap içi bölüm/makale, Doçentlik 3. "Doç. Dr. Asuman ALTAY, "Kamu Mallar ve Vergilendirme", "ktisada Giri?", Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, ,Ba?kent Kli?e Matbaaclk, Ankara,(2007), ss ,bilimsel kitap, Kitap içi bölüm/makale, Doçentlik 4. Prof. Dr. Aytaç EKER. Doç.Dr. Asuman ALTAY, Doç. Dr. Mustafa SAKAL,"Maliye Politikas (Teori, lkeler ve Yöntemler)", Birle?ik Matbaaclk, zmir,(2007),ders Kitab, Kitap yazarl, Doçentlik 5. "Doç. Dr. Asuman ALTAY, "Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku", "KPSS Maliye, ktisat,?letme, Muhasebe Rehber Kitap", , Arn Yaynlar, Ankara, (2007), ss.1-81,ei Kitab (Handbook),Kitap içi bölüm/makale, Doçentlik 6. "Doç. Dr. Asuman ALTAY, "AB Mali?birlii Programlarnn Kapsam ve Türkiye

6 Açsndan Deerlendirilmesi", "Prof. Dr. Mehmet Ali Gökta?'a Armaan", Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Prof. Dr. Ru?en Kele?, ,Birle?ik Matbaaclk, zmir,(2006), ss.49-70,bilimsel kitap, Kitap içi bölüm/makale, Doçentlik 7. "Doç. Dr. Erol KAYRA, Prof. Dr. Ru?en KELEA, Prof. Dr. Mehmet Sadk ACAR, Prof. Dr. Sahabettin YNTBAAI, Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAM AN, Prof. Dr. Asuman ALTAY, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Nazmi ÜSTE, Sedat LHAN, Süleyman AKDEM R, Dr. Gökhan TENKLER, Aeniz ANBARLI, Ara?trma Görevlisi dris DEMREL, Ara?. Gör. Aydn PEK, Alptekin AKTALAY, brahim ARAP, Ara?trma Görevlisi dris DEMREL, Ara?. Gör. Aydn PEK, brahim Güray YONTAR. Cemile ÜNDÜCÜ, Ahu KARAKURT, Alper SARISOY, Prof. Dr. Canan BALKIR, "?sizlik Sigortas ve Türkiye? Kurumu", "Prof. Dr. Mehmet GÖKTAA'a Armaan", ,Birle?ik Matbaaclk zmir,(2006), ss ,,kitap içi bölüm/makale, Doçentlik 8. Doç. Dr. Asuman ALTAY,"Türkiye'de Be?eri Sermayenin Kar?la?trmal Analizi", TÜGAD, stanbul,,(2005).bilimsel kitap,kitap yazarl, Doçentlik Ö/renim S*ras*nda Kitap ya da Kitap içi Bölüm/Kitap içi Makale Yazarl*/* 9. Doç. Dr. Asuman ALTAY,"Yozla?ma ve Temiz Toplum Aray?lar", Dou? Matbaaclk, Ankara,,(1994).Bilimsel kitap,kitap yazarl 10. Prof. Dr. Fevzi DEVR M, Doç. Dr. Asuman ALTAY, "Türkiye'de Rant Ekonomisi ve Sosyal Maliyeti", zmir Ticaret Odas, zmir,(1994).bilimsel kitap, Kitap yazarl Ba.l*ca Ara.t*rma Eseri Doç. Dr. Asuman ALTAY,"Türkiye'nin Tam Üyeliinin AB'ye Salayaca Katklar", /BK ,2007. Bilimsel kitap, Kitap yazarl, Doçentlik

: Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN. Yardımcı Doçent 17/09/2010

: Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN. Yardımcı Doçent 17/09/2010 Yrd.Doç.Dr.D.Özer Çaylan 1 / 5 25/03/2015 1025 Adı Soyadı Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim İzmir 31/08/1979 Yardımcı

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Hayri Kozanoğlu. 2. Doğum yeri ve tarihi: 19.02.1956 Adana. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Hayri Kozanoğlu. 2. Doğum yeri ve tarihi: 19.02.1956 Adana. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. 1. Adı Soyadı: Mustafa Hayri Kozanoğlu 2. Doğum yeri ve tarihi: 19.02.1956 Adana 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği ODTÜ 1980 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Prof.Dr.V.Tecim 1 / 13 11/05/2010 1211 Adı Soyadı Prof.Dr. Vahap TECİM Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı Yabancı

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ

BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE Web: http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ 1. KİTAPLAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı