DOÇ. DR. MUSTAFA SAKAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇ. DR. MUSTAFA SAKAL"

Transkript

1 DOÇ. DR. MUSTAFA SAKAL Akademik Özgeçmi Kiisel Bilgiler Ad Soyad : Mustafa SAKAL Ünvan : Doç. Dr. Bildi(i Yabanc Diller :,ngilizce, Franszca Adresi : D.E.Ü.,kt. Ve,d. Bil. Fak. Maliye Bölümü Buca/,zmir Yüksek Lisans Tezi : Türkiye de 1980 Sonras,ç Kamu Borçlarnn Geliimi ve Sonuçlar, Prof.Dr. Aytaç EKER, D.E.Ü.S.B.E.,zmir Doktora Tezi : Politik Karar Alma Sürecinde Bürokrasi Bütçe Büyüklü(ü,likisi, D.E.Ü. S.B.E. Maliye Anabilim Dal, Prof.Dr. Aytaç Eker,,zmir Görev Yapt( Üniversiteler : D.E.Ü.,kt. ve,d. Bil. Fak. Maliye Bölümü ( , George Mason University, Center for Study of Public Choice (Misafir Aratrmac Temmuz 1999-Temmuz 2000),Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, D.E.Ü.,kt. ve,d. Bil. Fak. Maliye Bölümü( ),dari Görevleri : Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Bakan Yrd.(2005-), 23.Universiade,zmir, Spor Organizasyonu, Di(er Tesisler Yöneticisi ve Medya Operasyonlar Koordinatörü(2005), Maliye Bölümü Stratejik Aratrmalar Çalma Grubu Üyeli(i(2005), Fakülte Staj Komisyonu Üyeli(i. 1

2 1.1. Doktora veya,htisas Tezi Politik Karar Alma Sürecinde Bürokrasi Bütçe Büyüklü(ü,likisi, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstisüsü, Maliye Anabilim Dal, ubat Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri : Bitmi Olanlar EMRDA, Meltem, Finansal Kiralama Kanununa Göre Katma De(er Vergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, ÇUKUR, Devrim, Mali Kurum Olarak Türk Rekabet Kurumu ve Türkiye de Rekabetin Korunmasna Yönelik 4054 Sayl Yasa Uygulamas, Dokuz Eylül Üniversitesi, BALABAN, Saime, Türkiye de Sermaye Iirketlerinde Tasfiye, Birleme ve Devir,lemlerinin Vergi Uygulamas Açsndan De(erlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,2002. KAYACAN, M. Arif, Serbest Meslek Kazancnn Beyan ve Vergilendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, AK, Nevzat, AB Süresinde Sivil Toplumun Yeri ve Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi, MARALIO LU, Hasan; Türkiye de Sosyal Güvenlik Kurumlarnn Mali Yaps ve Sosyal Güvenlik Kurumlarnn Özelletirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, AYAZ, Abdülkerim; Türkiye nin Avrupa Birli(i ne Tam Üyelik Sürecinde Gümrük Birli(i nin Kamu Gelirleri Üzerindeki Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi,2004. PÖGE, Enver; Asimetrik Tehditler, Uluslar aras Terörle Mücadele, Avrupa Güvenlik Savunma Politikas, Dokuz Eylül Üniversitesi, CANDAN, Nesrin ; 1980 Sonras Türkiye de Yaanan Krizlerin Vergi Politikalar Açsndan De(erlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, CERAN, Cihan; Mali Disiplinin Sa(lanmasnda Ba(msz Üst Kurullarn Rolü: (BDDK Örne(i), Dokuz Eylül Üniversitesi, AKDEMR Tekin; Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlar ve Borçlanma (Türkiye Örne(i), Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, BÇENEL, Yudum; AB de Vergi Rekabeti ve Zararl Vergi Rekabetinin Önlenmesine Yönelik Çalmalar: Kurumlar Vergisine,likin Bir De(erlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2006 YELAY Güray; Avrupa Birli(inde AR-GE lere Sa(lanan Vergisel Tevikler ve Türkiye Uygulamas, Dokuz Eylül Üniversitesi,

3 SÜLÜN U>ur;,hracatn Gelitirilmesinde Fuar, Sergi ve Panayrlara Yönelik Mali Teviklerin Etkinli(i ( Dönemi Analizi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Devam Etmekte Olanlar SAHBAZOV RowAen; AB de GeniAleme Stratejisi ve KomAuluk Politikas: Son GeniAlemeye Yönelik Analitik Bir De>erlendirme. AYDO DU smail Hakk; Türkiye de Vergi Kaçakçl> Suçu ve Cezas AHN, AyAe Elif; DELKTA, Ceren; AYDIN, SavaA; NAL, Ender; 2.2. Ulusal Dergilerde Yaynlanm Makaleler 1) SAKAL, M., Avrupa Toplulu>u Bütçe Sistemi, D.E.Ü.,.,.B.F. Dergisi, Cilt:6, Say: 2, Yl: ) SAKAL, M., 1993 Bütçesi ve Makro Ekonomik Hedefler, Maliye Yazlar Dergisi, Say: 38, Yl: ) SAKAL, M., 1994 Ekonomik Krizi ve Hazinenin ç Borçlanma Politikas, Vergi Sorunlar Dergisi, Say: 82, Yl: ) SAKAL, M., Kamu Ekonomisi Teorisinin GeliAmesinde Kamu Tercihi Teorisinin Etkisi, D.E.Ü.,.,.B.F. Dergisi, Cilt:11, Say: 1, Yl: ) SAKAL, M., Kamu Bütçesinin GeniAlemesinde Bürokrasinin Rolü, Nezihe SÖNMEZ e Arma(an, Anadolu Matbaaclk, zmir ) SAKAL, M., Kamu Harcamalarnn Hacminin Ölçülmesinin GeliAmiA ve GeliAmekte Olan Ülkeler Açsndan De>erlendirilmesi, D.E.Ü.,.,.B.F. Dergisi, Cilt:12, Say: 1, Yl: ) SAKAL, M., Politik Karar Alma Sürecinde Bütçe Maksimizasyonu ve Bürokratik YozlaAmalar, Yeni Türkiye Dergisi, Say: 13, Yl: ) SAKAL, M., Siyasal Karar Alma Sürecinde Yer Alan Aktörler ve Rolleri, D.E.Ü.,.,.B.F. Dergisi, Yl : 1998, Cilt : 13, Say : 1. 9) SAKAL, M., Maastricht AnlaAmas nn Türkiye de Uygulanan Para ve Maliye Politikalar Açsndan De>erlendirilmesi, Vergi Sorunlar Dergisi, ubat 1999, S

4 10) SAKAL, M., Kamu Yatrm Projelerinde sraflar Ortadan Kaldrmak ve Rasyonel Karar Almak çin: Fayda-Maliyet Analizi, Yeni Türkiye Dergisi, Mart-Nisan 1999, Say ) SAKAL, M., Mali Savurganlklarn Önlenmesinde Denk Bütçe Önerisi, Yeni Türkiye Dergisi, Mart-Nisan 1999, Say:26. 12) SAKAL, M., Avrupa Para Birli>indeki GeliAmeler ve Türkiye de Mali Politikalar, Yeni Türkiye Dergisi, Avrupa Birli>i Özel Says, Say: 36, Cilt:2, Kasm-Aralk ) SAKAL, M., Türkiye de Yerel Yönetimlerde Yeniden Yaplanma Sorunu: Tarihsel Perspektiftenden Bir De>erlendirme, SDÜ,,ktisadi ve,dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yl.2000, C.5. 14) SAKAL, M., GeliAmekte Olan Ülkelerde Mali Disiplin ArayA ve Borçlanma Sorunu, C.B.Ü,,.,.B.F. Dergisi, Yl.2002, Cilt:9, Say: ) SAKAL, M., Türkiye de Kamu Açklar ve Borçlanmann Sürdürülebilirli>i Sorunu: Dönem Analizi, D.E.Ü.,.,.B.F. Dergisi; Yl: 2002, Cilt : 17, Say: 1. 16) SAKAL,M., Türkiye de Mali Disiplinsizli>in Yapsal Temelleri, S.D.Ü.,ktisadi ve,dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yl: 2002, Cilt: 7, S:1. 17) SAKAL, M., Euroya GeçiA Sonras Avrupa Birli>inde Mali Disiplin, Borçlanma Politikalar ve Türkiye ye Yansmalar,,.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ekim 2003, S ) SAKAL, M., Rant Kollama Faaliyetleri, CoAkun Can AKTAN(ed.) Yasal Soygun: Çkar Gruplar ve Rant Kollama, Zaman Kitap, stanbul ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Vergiden Borçlu Mükellefin Yurt DA Yasa>n Kaldran Mahkeme Karar Üzerine DüAünceler, Mali Pusula Dergisi, Say:14, ubat ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Serbest Bölgelerin Vergilendirilmesi le lgili Bir Yarg Kararnn De>erlendirilmesi, Maliye Postas Dergisi, Say:616, Mays ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Ortaya Çkan Fiktif Karlar Hakknda Bir Yarg Karar, ubat 2006,,SMMO Dayanma Dergisi, Say: ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Gelir daresince Yaplan Mal Varl> AraAtrmalar ve Hacizlerin Çözümünde Hukuksal Hatalar Mali Pusula Dergisi, Kasm ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Vergi Borcundan Kaynaklanan YurtdA Yasa>nda Daval dare: Valilik Mali Pusula Dergisi, A>ustos ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Vergi Hukukunda Ayn Dilekçe ile Dava Açlabilecek Durumlar ve Bir Yarg Kararnn Analizi, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Kasm 2006, S:35. 25) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; nternet Ortamnda Verilmeyen Vergi Beyannamelerine Ceza Kesilip Kesilmeyece>i, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Temmuz 2006, Say:219. 4

5 26) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; KesinleAmemiA Vergi Borcu çin htiyati Haciz Uygulanabilir mi?, Olu Mali Hukuk Yaynlar, Sirküler (V/27), Ankara ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; irketten Ayrlan Ortaklara Yaplan Tebligatlarn Hukuksal Durumu, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Ekim 2006, Say: ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Sevk rsaliyesi, rsaliyesi ve rsaliyeli Fatura Uygulamas ile lgili Sorunlar, Olu Mali Hukuk Yaynlar, Sirküler (IV/110), ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Vergi Hukukunda Ayn Dilekçe ile Dava Açlabilecek Durumlar ve Bir DanAtay Karar, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Kasm 2006; S:35, 30) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Vergi Borcundan Kaynaklanan Yurtd Yasa(nda Daval,dare: Valilik zmir Barosu Dergisi, Ekim ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Ödeme Emri Düzenlenmeden; Pay Devri Yaparak irketten Ayrlan Ortak Hakknda ahsi Mal Varl>na Haciz Uygulanamaz, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Aralk 2006; S:36. 32) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Ba ve Bs Formlar ile lgili Bir Yarg Kararnn De>erlendirilmesi, Ankara SMMMO Dergisi, Eylül-Ekim 2006, S: ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Ticari Defterlerin Tasdikinde Ortaya Çkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ASMMO Bülten Dergisi, Kasm-Aralk ) SAKAL,M.-C.C.AKTAN-D.DLEYC; Bürokratik DavranAlarn Ekonomik Teorisi: Kamu Tercihi Açsndan Bir De>erlendirme iç. CoAkun Can AKTAN-Dilek DLEYC Modern Politik,ktisat: Kamu Tercihi, Seçkin Yaynclk, Ankara, 2007, ss ) SAKAL,M.-C.C.AKTAN; Geleneksel Maliye Politikasnn Temelleri, iç. CoAkun Can AKTAN-Dilek DLEYC-stiklal VURAL; Kurumsal Maliye Politikas: Ekonomi Politikas Yönetiminde Mali Kurallar ve Kurumlar, Seçkin Yaynclk, Ankara 2007, s ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; SSK Borçlarnda Averenler den tibaren YurtdA ÇkA Yasa> Uygulamas, Vergisi ve Muhasebeciyle Diyalog, Say: 225, Ocak ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Ödeme Emrine KarA Açlabilecek Davalarda, Tarhiyatn Kayna>na Baklabilece>i, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Ocak 2007, S:37. 38) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Yurt DAna Kesilen ve Gümrük Beyannamesi le Yurt DA Edilen hracat Faturasnn AnlaAmal Matbaa Tasdiki Gerektirmeyece>i Hakknda Bir Yarg Kararnn Analizi, Mali Pusula Dergisi, Ocak ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; rsaliyeli Faturada Tanzim Tarihi ve Saatinin Bulunmamas ve Kesilen Cezay Kaldran Yarg Kararnn Analizi,,zmir Barosu Dergisi, Ocak

6 40) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; irket Orta>nn ahsi Banka Hesabna irket Borcu Dolaysyla Haciz/Blokaj Konulup Konulmayaca>, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, ubat 2007, S:38. 41) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; A Hukuku Uygulamasnda Daha Fazla ÇalAma (Fazla Mesai) Konusu ve Açiden Yazl Onay Alnmas, Maliye Postas Dergisi, ubat ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; KesinleAmemiA Cezal Tarhiyatlarda htiyati Tahakkuk ve htiyati Haciz Önerilebilir mi?, Mali Pusula Dergisi, ubat 2007, Yl:3, Say:26. 43) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Sevk rsaliyesi, TaAma rsaliyesi ve rsaliyeli Fatura Uygulamas ile lgili Sorunlar, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Mart 2007, Say:39. 44) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Amme Alacaklar Tahsil Usulüne Göre; Üçüncü ahslar Nezdindeki Mallarn, Alacak ve Haklarn Haciz Uygulamas ve Bankalara Yönelik Haciz Bildirileri Ne Oldu?, Mali Pusula Dergisi, Mart 2007, Say:27. 45) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; DanAtay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararna Göre Meslek Mensuplarnn Hizmet Teslimi Bitiminde S.M. Makbuzu Düzenlemeleri Gerekmektedir, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Say:227, Mart ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; irketten Ayrlan Ortaklara Yaplan Tebligatlarn Hukuksal Durumu ve Hisselerini Devreden Ltd..Orta>nn Eski ve Yeni Borçlardan Sorumlu Olmayaca>, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Say:228, Nisan ) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Konut Yap Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi ve KDV Yönünden De>erlendirilmesi, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Mays 2007, S:41. 48) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Vergi Hukuku Uygulamasnda Mali Tatil ve Adli Tatilin Mukayesesi, Dayanma Dergisi, Nisan 2007, S:96. 49) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Konut Yap Kooperatiflerine Yaplan naaat Taahhüt Alerinde KDV KarmaAas, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Haziran 2007, S:42. 50) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; SSK Borçlarnda Averenlere den tibaren YurtdA Uygulamas,,zmir Barosu Dergisi, Nisan 2007, Yl:72. 51) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; KesinleAmemiA Cezal Tarhiyatlarda htiyati Tahakkuk ve htiyati Haciz Önerilebilir mi? nceleme Eleman Önermese Bile Vergi Müdürü htiyati Haciz Önerebilir mi?, Mali Çözüm Dergisi, Mays-Haziran ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Fon Pay Borcu ve Ecrimisil Borcu çin Yurt DA Yasa> Uygulanabilir mi?, Mali Pusula Dergisi, Haziran ) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Limited irketten AyrlmA Bir Ortak çin Uygulanan Garip Bir Vergi Haczi ve DanAtay Karar, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Haziran 2007, S:42. 54) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Mal Varl> AraAtrmalar ve Hacizlerin Çözümünde Ortaya Çkan Hukuka Aykrlklar, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Temmuz 2007, S:43. 6

7 55) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali MüAavir, YMM, Avukat Gibi Meslek cra Edenlerin Ayeri Açma zin Harc Ödeyip Ödeyemeyecekleri,,ZMMO Dayanma Dergisi, Haziran ) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; rsaliyeli Fatura ile lgili Kesilen Cezay Kaldran Bir Yarg Karar, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, A>ustos ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Jokeye ve YarA At Antrenörlerine Ödenen Paylarn Vergilendirilmesi ile lgili En Son Yarg Kararlar, Mali Pusula Dergisi, Temmuz 2007, Say:31. 58) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Ticaret irketlerinde Temsil ve dare:yarg Kararlar IA>nda, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, A>ustos ) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Yürütmenin Durdurulmas Kararlar Uyarnca Katma De>er Vergisinin adesi Mümkün mü, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Say:232, A>ustos ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN-Ozan USLU; Ticaret irketlerinde BirleAme-Devir-Bölünme- Nev i De>iAtirme Esaslar ve Vergisel Boyutu, Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-A>ustos ) SAKAL,M.; Kooperatiflerde Yevmiye Defterinin KapanA Tasdikinin YaptrlmayA Hakknda Bir Yarg Kararnn De>erlendirilmesi, Mali Pusula Dergisi, Eylül ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN; Önermese Bile Vergi Müdürü htiyati Haciz Önerebilir mi?, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Ekim ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN; Sahte Fatura, Güncel Hukuk Dergisi, Kasm ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN; A>r ve Ypratc Alerde ÇalAanlarn 30 Kasm 2007 ye Kadar Bildirimi, Güncel Hukuk Dergisi, Kasm ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN; Sahte Fatura Konusunda DanAtay n Önemli Bir Yarg Karar ve Yorumu, Mali Pusula Dergisi, Yl:3, Say: 35, Kasm ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN; htiyati Haczin Kaldrlmas Srasnda Ortaya Çkan Sorunlar ve Teminat Olarak Gayrimenkul Beyannn Gerekli Olup Olmad>, Yaklam Dergisi, Yl:15, Say: 180, Aralk ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Çalnan veya Kaybolan Ticari Faturalar ile lgili Sorunlar, Terazi Aylk Hukuk Dergisi, Yl:2, Say: 16, Aralk ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Limited irketten AyrlmA Bir Ortak çin Uygulanan Garip Bir Vergi Haczi ve DanAtay Karar, Manisa Barosu Dergisi, Ekim 2007, Yl: 26, Say: ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Yurt DAna Kesilen ve Gümrük Beyannamesi ile Yurt DA Edilen hracat Faturasnn AnlaAmal Matbaa Tasdiki Gerektirmeyece>i Hakknda Bir Yarg Kararnn Analizi, Mali Pusula Dergisi, Say: 25, Ocak

8 70) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Çalnan veya Kaybolan Ticari Faturalar ile lgili Sorunlar, Mali Pusula Dergisi, Yl:3, Say: 36, Aralk ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Avukatlarn Gümrük darelerinde Temsili le lgili Sorunlar,,zmir Barosu Dergisi, Ekim 2007, Yl: 72, Say:4. 72) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Vergi Tebligat Esasen Mükellefin Ayerinde Yaplmaldr, SMMMO, DayanAma Dergisi, Aralk ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Anonim ve Limited irket Gibi Kurumlarda Tasfiye le lgili Sorunlar,Terazi Aylk Hukuk Dergisi, Yl:3, Say:17, Ocak ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Sahte Fatura Kullanmndan Dolay 3568 Sayl Yasa Hükümlerine Göre Meslek Mensuplarnn Mükelleflere Kesilen Vergi ve Cezalardan Sorumlulu>u le Kesilen Vergi ve Cezalarda UzlaAan Mükellefin Durumu, Yaklam Dergisi, Yl:16, Say:181, Ocak ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Tarafndan Kesilen dari Para Cezalar Mükellefleri Ma>dur Etmektedir, Yaklam Dergisi, Yl:16, Say:182, ubat ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Avukat ve Mali MüAavirlerin UzlaAma Komisyonlarnda Temsil Sorunu ve UzlaAma GörüAmelerinde braz stenilen Vekaletname braz Hakknda Genel Tebli> Neler Getiriyor, Terazi Aylk Hukuk Dergisi, Yl:3, Say:18, ubat ) SAKAL, Mustafa; Kültür Varlklarnn Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinden Faydalananlara Verilen Mimarlk Hizmetleri ve Projelerle lgili Faturalandrma Sorunlar, Mali Pusula Dergisi, Yl:3, Say: 38, ubat ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; htilafl Vergi ve Cezalara UlaAma Yoluyla ndirim Af Getiriyor mu?, e-yaklam Dergisi, Yl:16, Say:183, Mart ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Baz Kamu Alacaklarnn UzlaAma Yöntemi ile Tahsili Hakknda Yasa Bir Af Yasas mdr?, e-yaklam Dergisi, Yl:16, Say:184, Nisan ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Vergi Ceza Davalarnda Vergi Tekni>i Raporu Dayanak Olarak Kabul Edilebilir mi,terazi Aylk Hukuk Dergisi, Yl:3, Say:20, Nisan Üye Oldu(u Dernekler,zmir Samsunlular Derne(i Üyesi Japon Kalknma Ajans Derne(i Üyesi Yaynlanm Çeviri Makaleler Ulusal Dergilerde 8

9 1) SAKAL, M., Sosyal Sabit Sermaye Olarak Vergi Sistemi, Mali,lkeler Üzerine Anayasal Bir Yaklam, (Ed.Aytaç EKER-CoAkun Can AKTAN), Aklselim Ofset Tesisleri, zmir ) SAKAL, M., Bütçe Tahsislerine Yönelik Rant Kollama Faaliyetleri: 20 Ülkeye,likin Veriler, D.E.Ü...B.F. Dergisi, Cilt:7, Say: 2, Yl: ) SAKAL, M., Devlet Niçin Büyümektedir iç: Kamu Ekonomisinin GeniAlemesi ve ÖzelleAtirme, Ed. Aytaç EKER-CoAkun Can AKTAN, Takav Matbaaclk, Ankara ) SAKAL, M., Bütçesel Snrlamalarnn Ekonomik Etkileri, D.E.Ü...B.F. Dergisi, Cilt:8, Say: 2, Yl:1993 5) SAKAL, M., Katma De(er Vergisinin Tasarruflar Üzerindeki Etkisi, Vergi Sorunlar Dergisi, Say: 69, Yl: ) SAKAL, M., Bütçe Tahsislerine Yönelik Rant Kollama Faaliyetlerinin Ölçülmesi:(Bir Yorum), Maliye Yazlar Dergisi, Say:44, Yl: ) SAKAL, M., Bürokratik Yozlama ve Ekonomik Kalknma, Politik YozlaAma ve Rant Kollama, Ed. Aytaç EKER-CoAkun Can AKTAN, Takav Matbaaclk, Ankara ) SAKAL, M.,,llegal Piyasalar ve Rant Kollamann Sosyal Maliyeti, D.E.Ü...B.F. Dergisi, Cilt:10, Say: 2, Yl: ) SAKAL, M., Kamu Kesiminin Yeniden Yaplanmas: Son Yllara,likin Bir De(erlendirme, D.E.Ü...B.F. Dergisi, Yl:1999, S.1. 10) SAKAL, M., Post Modernizme Kurumsal Bir Yaklam, Türkiye dare Dergisi, Yl:2003, Eylül Ulusal Sempozyum Bildirileri 1) SAKAL, M., Türkiye de,ç Borçlar, (Prof.Dr. Aytaç EKER ile birlikte) V. Maliye E>itimi Sempozyumu, G.Ü...B.F. Maliye Bölümü, Mays 1989, Didim-AYDIN, Feryal Matbaaclk, Ankara ) SAKAL, M., Maliye Politikasnn Kurumsal Sorunlar, (AraA.Gör. Asuman ALTAY ile Birlikte), XI. Maliye Sempozyumu, D.E.Ü...B.F. Maliye Bölümü, 4-8 Mays 1995, G.Magosa-Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti. 3) SAKAL, M., 21.Yüzyla Girerken Yerel Yönetimlerde Finansman ve Hizmetlerin Etkinli(i Sorunu, 21. Yüzyln EAi>inde zmir: Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu, zmir Büyük Aehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, zmir Ticaret Odas, 9-10 Ekim 1997, zmir Büyük Efes Oteli, zmir 1997, ss ) SAKAL, M., Türkiye de Kamusal Finansman Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sütçüler Meslek Yüksek Okulu,

10 5) SAKAL, M., Geçi Ekonomilerinde Sosyal Güvenlik Reformu, KüreselleAme ve GeçiA Ekonomileri Uluslararas Sempozyumu, 2-3 Mays 2002, Krgzistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bikek-Krgzistan, Di(er Yaynlar Kitaplar 1) Maliye Politikas(Teori,,lkeler ve Yöntemler), (Prof.Dr. Aytaç EKER ve AraA.Gör. Asuman ALTAY ile birlikte) Tolga Matbaaclk, Ankara ) Maliye Politikas(Teori,,lkeler ve Yöntemler), (Prof.Dr. Aytaç EKER ve Yrd.Doç.Dr.. Asuman ALTAY ile birlikte), GeniAletilmiA 2. Basm, Anadolu Matbaaclk, zmir ) Maliye Politikas(Teori,,lkeler ve Yöntemler), (Prof.Dr. Aytaç EKER ve Doç.Dr.. Asuman ALTAY ile birlikte) 3. Basm, Kanylmaz Matbaaclk, zmir ) Yerel Yönetimler ve Finansman, (Yrd.Doç.Dr. Metin Meriç ile birlikte), Anadolu Matbaaclk, zmir ) Yerel Yönetimler ve Finansman, (Yrd.Doç.Dr. Metin Meriç ile birlikte), BirleAik Yaynclk, zmir ) SAKAL, M., Türkiye de Mali Disiplin Sorunu: Kamu Açklar ve Borçlanmann Sürdürülebilirli>i( Dönem Analizi), Gazi Kitabevi, Ankara ) SAKAL, M., Anayasal Bütçe Reformunun Esaslar, Gazi Kitabevi, Ankara Projeler 1) Kurumlar Vergisinde Yer Alan,stisna ve Muafiyet Hükümlerinin Sermaye Birikimini ve Iirketlemeyi Tevik Edici Yönü (,zmir,li,çin Uygulamal Bir Çalma), D.E.Ü. AraAtrma Projesi, Proje No: , zmir ) Ege Bölgesindeki Sanayi Kurulularnn Vergi Yükü, (Dr. Metin MERÇ le birlikte) Ege Bölgesi Sanayi Odas, Mali AraAtrmalar Grubu Raporu, Temmuz Ödüller Anayasal Bütçe Reformunun Esaslar adl çalama ile 1998 Yl Milliyet Gazetesi Ekonomi dalnda birincilik ödülü Atf Yaplan Eserler Kitaplar Yusuf KARAKOÇ; Genel Vergi Hukuk, Gözden GeçirilmiA 4. Bas, Yetkin Yaynlar, Ankara 2007, s.439,

11 evki ÖZBLEN, Maliye Politikas (Teorik Esaslar-lkeler ve Yöntemler), Atilla Kitabevi, Ankara Aytaç EKER, Kamusal Maliye, Anadolu Matbaaclk, zmir Aytaç EKER, Türkiye Ekonomisi Gerçe>i (Gümrük Birli>i ve ÖzelleAtirme), Do>uA Matbaaclk, Ankara Aytaç EKER-Asuman ALTAY-Mustafa SAKAL; Maliye Politikas (Teori, lkeler ve Yöntemler), Ankara Aytaç EKER; Devlet Borçlar (Kamu Kredisi), Takav Matbaaclk, zmir brahim BAKIRTA; Kamu Harcamalar Üzerine Bürokratik Gücün Belirleyici Unsurlarnn Etkisi, D.E.Ü...B.F. Dergisi, Say 1, Yl : Ömer ERO LU; Devletin Büyümesi ve Ekonomik Sonuçlar, S.D.Ü...B.F. Dergisi, Yl:1999, Say.4. Dergiler Kamil TÜ EN; Evolution des depenses de defense en Turquie et leurs effects sur le plan economique, Zeitschrift für Türkeistudien, Vol: 2, No: 96. Yard.Doç.Dr. Sara ONUR; Literatürde Ekonomi-Politika liakisi, A,Güç,Endüstri liakileri ve nsan Kaynaklar Dergisi, Y:2003, Cilt:6, S:1. 3. VERD,P, SEM,NERLER, KONFERANSLAR Meslek Tantm Konferans, , zmir, Özel Fatih Lisesi. Avrupa Birli(i nde Mali Politikalar, zmir Sanat, zmir BüyükAehir Belediyesi, Kültürpark, 23 Ocak D,NLEY,C, OLARAK KATILINAN B,L,MSEL TOPLANTILAR 1) IV. Maliye E>itim Sempozyumu, D.E.Ü...B.F. Maliye Bölümü, Mays 1988, Turban Oteli, ÇeAme/zmir. 2) VI. Maliye E>itimi Sempozyumu, H.Ü...B.F. Maliye Bölümü, Mays 1990, Ofo Otel, Lara/Antalya. 3) VII. Maliye E>itimi Sempozyumu, M.Ü...B.F. Maliye Bölümü, Mays 1991, Altn Yunus Oteli, Marmaris/Mu>la. 4) Ekonomik Anayasa Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Mays 1992, Ankara. 5) Politik YozlaAma ve effaf Yönetim Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Nisan 1994, Büyük Efes Oteli, zmir. 11

12 6) ÖzelleAtirme Sempozyumu, D.E.Ü...B.F. Maliye Bölümü-C.B.Ü...B.F., Nisan 1994, Büyük Saruhan Oteli, Manisa. 7) X. Türkiye Maliye Sempozyumu,.Ü.ktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Mays 1994, Club Salima-Kemer/Antalya. 8) Gümrük Birli>i nin Birinci Ylnn De>erlendirilmesi Paneli, D.E.Ü...B.F. Maliye Bölümü-ESAD, 16 Ocak 1997, Büyük Efes Oteli, zmir. 9) XII. Türkiye Maliye Sempozyumu,.Ü. ktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Mays 1997, Club Attelia, Belek/Antalya. 10) XXI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Maliye Bölümü, Mays, Lara, Antalya. 11) XXII. Türkiye Maliye Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü, 9-13, Sirene Golf Resort Hotel, Belek, Antalya. 12

PROF. DR. ASUMAN ALTAY

PROF. DR. ASUMAN ALTAY PROF. DR. ASUMAN ALTAY ÖZGEM I-KSEL BLGLER Ad-Soyad Doum Yeri ve Yl Medeni Hali Meslei Adres : Asuman ALTAY : zmir-11.09.1965 : Evli-ki çocuk : Öretim Üyesi : Dokuz Eylül Üniversitesi, ktisadi ve dari

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI D e erli meslektafllar m Kuracağımız Sizlerden ald m z ASMMMO emaneti, Akademisi nde; mesluuk uluslararası onuruna standartlarda yak fl r bir biçimde hizmet verebilecek

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 *

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y*ld*z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (gyay@yildiz.edu.tr) Abstract The Stabilization

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213 KİŞİ ADLARI DİZİNİ Açan, Fettah ; Sönmez, Feriştah Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 68(2004),140-157 Ak, Ahmet Bilgi edinme hakkı kanunu ve vergi mahremiyeti 66(2004),141-149 Ak, Fırat İşverence

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 GR Sayfa No: 1 2011 yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2011-31.03.2011 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı