DOÇ. DR. MUSTAFA SAKAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇ. DR. MUSTAFA SAKAL"

Transkript

1 DOÇ. DR. MUSTAFA SAKAL Akademik Özgeçmi Kiisel Bilgiler Ad Soyad : Mustafa SAKAL Ünvan : Doç. Dr. Bildi(i Yabanc Diller :,ngilizce, Franszca Adresi : D.E.Ü.,kt. Ve,d. Bil. Fak. Maliye Bölümü Buca/,zmir Yüksek Lisans Tezi : Türkiye de 1980 Sonras,ç Kamu Borçlarnn Geliimi ve Sonuçlar, Prof.Dr. Aytaç EKER, D.E.Ü.S.B.E.,zmir Doktora Tezi : Politik Karar Alma Sürecinde Bürokrasi Bütçe Büyüklü(ü,likisi, D.E.Ü. S.B.E. Maliye Anabilim Dal, Prof.Dr. Aytaç Eker,,zmir Görev Yapt( Üniversiteler : D.E.Ü.,kt. ve,d. Bil. Fak. Maliye Bölümü ( , George Mason University, Center for Study of Public Choice (Misafir Aratrmac Temmuz 1999-Temmuz 2000),Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, D.E.Ü.,kt. ve,d. Bil. Fak. Maliye Bölümü( ),dari Görevleri : Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Bakan Yrd.(2005-), 23.Universiade,zmir, Spor Organizasyonu, Di(er Tesisler Yöneticisi ve Medya Operasyonlar Koordinatörü(2005), Maliye Bölümü Stratejik Aratrmalar Çalma Grubu Üyeli(i(2005), Fakülte Staj Komisyonu Üyeli(i. 1

2 1.1. Doktora veya,htisas Tezi Politik Karar Alma Sürecinde Bürokrasi Bütçe Büyüklü(ü,likisi, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstisüsü, Maliye Anabilim Dal, ubat Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri : Bitmi Olanlar EMRDA, Meltem, Finansal Kiralama Kanununa Göre Katma De(er Vergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, ÇUKUR, Devrim, Mali Kurum Olarak Türk Rekabet Kurumu ve Türkiye de Rekabetin Korunmasna Yönelik 4054 Sayl Yasa Uygulamas, Dokuz Eylül Üniversitesi, BALABAN, Saime, Türkiye de Sermaye Iirketlerinde Tasfiye, Birleme ve Devir,lemlerinin Vergi Uygulamas Açsndan De(erlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,2002. KAYACAN, M. Arif, Serbest Meslek Kazancnn Beyan ve Vergilendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, AK, Nevzat, AB Süresinde Sivil Toplumun Yeri ve Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi, MARALIO LU, Hasan; Türkiye de Sosyal Güvenlik Kurumlarnn Mali Yaps ve Sosyal Güvenlik Kurumlarnn Özelletirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, AYAZ, Abdülkerim; Türkiye nin Avrupa Birli(i ne Tam Üyelik Sürecinde Gümrük Birli(i nin Kamu Gelirleri Üzerindeki Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi,2004. PÖGE, Enver; Asimetrik Tehditler, Uluslar aras Terörle Mücadele, Avrupa Güvenlik Savunma Politikas, Dokuz Eylül Üniversitesi, CANDAN, Nesrin ; 1980 Sonras Türkiye de Yaanan Krizlerin Vergi Politikalar Açsndan De(erlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, CERAN, Cihan; Mali Disiplinin Sa(lanmasnda Ba(msz Üst Kurullarn Rolü: (BDDK Örne(i), Dokuz Eylül Üniversitesi, AKDEMR Tekin; Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlar ve Borçlanma (Türkiye Örne(i), Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, BÇENEL, Yudum; AB de Vergi Rekabeti ve Zararl Vergi Rekabetinin Önlenmesine Yönelik Çalmalar: Kurumlar Vergisine,likin Bir De(erlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2006 YELAY Güray; Avrupa Birli(inde AR-GE lere Sa(lanan Vergisel Tevikler ve Türkiye Uygulamas, Dokuz Eylül Üniversitesi,

3 SÜLÜN U>ur;,hracatn Gelitirilmesinde Fuar, Sergi ve Panayrlara Yönelik Mali Teviklerin Etkinli(i ( Dönemi Analizi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Devam Etmekte Olanlar SAHBAZOV RowAen; AB de GeniAleme Stratejisi ve KomAuluk Politikas: Son GeniAlemeye Yönelik Analitik Bir De>erlendirme. AYDO DU smail Hakk; Türkiye de Vergi Kaçakçl> Suçu ve Cezas AHN, AyAe Elif; DELKTA, Ceren; AYDIN, SavaA; NAL, Ender; 2.2. Ulusal Dergilerde Yaynlanm Makaleler 1) SAKAL, M., Avrupa Toplulu>u Bütçe Sistemi, D.E.Ü.,.,.B.F. Dergisi, Cilt:6, Say: 2, Yl: ) SAKAL, M., 1993 Bütçesi ve Makro Ekonomik Hedefler, Maliye Yazlar Dergisi, Say: 38, Yl: ) SAKAL, M., 1994 Ekonomik Krizi ve Hazinenin ç Borçlanma Politikas, Vergi Sorunlar Dergisi, Say: 82, Yl: ) SAKAL, M., Kamu Ekonomisi Teorisinin GeliAmesinde Kamu Tercihi Teorisinin Etkisi, D.E.Ü.,.,.B.F. Dergisi, Cilt:11, Say: 1, Yl: ) SAKAL, M., Kamu Bütçesinin GeniAlemesinde Bürokrasinin Rolü, Nezihe SÖNMEZ e Arma(an, Anadolu Matbaaclk, zmir ) SAKAL, M., Kamu Harcamalarnn Hacminin Ölçülmesinin GeliAmiA ve GeliAmekte Olan Ülkeler Açsndan De>erlendirilmesi, D.E.Ü.,.,.B.F. Dergisi, Cilt:12, Say: 1, Yl: ) SAKAL, M., Politik Karar Alma Sürecinde Bütçe Maksimizasyonu ve Bürokratik YozlaAmalar, Yeni Türkiye Dergisi, Say: 13, Yl: ) SAKAL, M., Siyasal Karar Alma Sürecinde Yer Alan Aktörler ve Rolleri, D.E.Ü.,.,.B.F. Dergisi, Yl : 1998, Cilt : 13, Say : 1. 9) SAKAL, M., Maastricht AnlaAmas nn Türkiye de Uygulanan Para ve Maliye Politikalar Açsndan De>erlendirilmesi, Vergi Sorunlar Dergisi, ubat 1999, S

4 10) SAKAL, M., Kamu Yatrm Projelerinde sraflar Ortadan Kaldrmak ve Rasyonel Karar Almak çin: Fayda-Maliyet Analizi, Yeni Türkiye Dergisi, Mart-Nisan 1999, Say ) SAKAL, M., Mali Savurganlklarn Önlenmesinde Denk Bütçe Önerisi, Yeni Türkiye Dergisi, Mart-Nisan 1999, Say:26. 12) SAKAL, M., Avrupa Para Birli>indeki GeliAmeler ve Türkiye de Mali Politikalar, Yeni Türkiye Dergisi, Avrupa Birli>i Özel Says, Say: 36, Cilt:2, Kasm-Aralk ) SAKAL, M., Türkiye de Yerel Yönetimlerde Yeniden Yaplanma Sorunu: Tarihsel Perspektiftenden Bir De>erlendirme, SDÜ,,ktisadi ve,dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yl.2000, C.5. 14) SAKAL, M., GeliAmekte Olan Ülkelerde Mali Disiplin ArayA ve Borçlanma Sorunu, C.B.Ü,,.,.B.F. Dergisi, Yl.2002, Cilt:9, Say: ) SAKAL, M., Türkiye de Kamu Açklar ve Borçlanmann Sürdürülebilirli>i Sorunu: Dönem Analizi, D.E.Ü.,.,.B.F. Dergisi; Yl: 2002, Cilt : 17, Say: 1. 16) SAKAL,M., Türkiye de Mali Disiplinsizli>in Yapsal Temelleri, S.D.Ü.,ktisadi ve,dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yl: 2002, Cilt: 7, S:1. 17) SAKAL, M., Euroya GeçiA Sonras Avrupa Birli>inde Mali Disiplin, Borçlanma Politikalar ve Türkiye ye Yansmalar,,.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ekim 2003, S ) SAKAL, M., Rant Kollama Faaliyetleri, CoAkun Can AKTAN(ed.) Yasal Soygun: Çkar Gruplar ve Rant Kollama, Zaman Kitap, stanbul ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Vergiden Borçlu Mükellefin Yurt DA Yasa>n Kaldran Mahkeme Karar Üzerine DüAünceler, Mali Pusula Dergisi, Say:14, ubat ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Serbest Bölgelerin Vergilendirilmesi le lgili Bir Yarg Kararnn De>erlendirilmesi, Maliye Postas Dergisi, Say:616, Mays ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Ortaya Çkan Fiktif Karlar Hakknda Bir Yarg Karar, ubat 2006,,SMMO Dayanma Dergisi, Say: ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Gelir daresince Yaplan Mal Varl> AraAtrmalar ve Hacizlerin Çözümünde Hukuksal Hatalar Mali Pusula Dergisi, Kasm ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Vergi Borcundan Kaynaklanan YurtdA Yasa>nda Daval dare: Valilik Mali Pusula Dergisi, A>ustos ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Vergi Hukukunda Ayn Dilekçe ile Dava Açlabilecek Durumlar ve Bir Yarg Kararnn Analizi, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Kasm 2006, S:35. 25) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; nternet Ortamnda Verilmeyen Vergi Beyannamelerine Ceza Kesilip Kesilmeyece>i, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Temmuz 2006, Say:219. 4

5 26) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; KesinleAmemiA Vergi Borcu çin htiyati Haciz Uygulanabilir mi?, Olu Mali Hukuk Yaynlar, Sirküler (V/27), Ankara ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; irketten Ayrlan Ortaklara Yaplan Tebligatlarn Hukuksal Durumu, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Ekim 2006, Say: ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Sevk rsaliyesi, rsaliyesi ve rsaliyeli Fatura Uygulamas ile lgili Sorunlar, Olu Mali Hukuk Yaynlar, Sirküler (IV/110), ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Vergi Hukukunda Ayn Dilekçe ile Dava Açlabilecek Durumlar ve Bir DanAtay Karar, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Kasm 2006; S:35, 30) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Vergi Borcundan Kaynaklanan Yurtd Yasa(nda Daval,dare: Valilik zmir Barosu Dergisi, Ekim ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Ödeme Emri Düzenlenmeden; Pay Devri Yaparak irketten Ayrlan Ortak Hakknda ahsi Mal Varl>na Haciz Uygulanamaz, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Aralk 2006; S:36. 32) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Ba ve Bs Formlar ile lgili Bir Yarg Kararnn De>erlendirilmesi, Ankara SMMMO Dergisi, Eylül-Ekim 2006, S: ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Ticari Defterlerin Tasdikinde Ortaya Çkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ASMMO Bülten Dergisi, Kasm-Aralk ) SAKAL,M.-C.C.AKTAN-D.DLEYC; Bürokratik DavranAlarn Ekonomik Teorisi: Kamu Tercihi Açsndan Bir De>erlendirme iç. CoAkun Can AKTAN-Dilek DLEYC Modern Politik,ktisat: Kamu Tercihi, Seçkin Yaynclk, Ankara, 2007, ss ) SAKAL,M.-C.C.AKTAN; Geleneksel Maliye Politikasnn Temelleri, iç. CoAkun Can AKTAN-Dilek DLEYC-stiklal VURAL; Kurumsal Maliye Politikas: Ekonomi Politikas Yönetiminde Mali Kurallar ve Kurumlar, Seçkin Yaynclk, Ankara 2007, s ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; SSK Borçlarnda Averenler den tibaren YurtdA ÇkA Yasa> Uygulamas, Vergisi ve Muhasebeciyle Diyalog, Say: 225, Ocak ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Ödeme Emrine KarA Açlabilecek Davalarda, Tarhiyatn Kayna>na Baklabilece>i, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Ocak 2007, S:37. 38) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Yurt DAna Kesilen ve Gümrük Beyannamesi le Yurt DA Edilen hracat Faturasnn AnlaAmal Matbaa Tasdiki Gerektirmeyece>i Hakknda Bir Yarg Kararnn Analizi, Mali Pusula Dergisi, Ocak ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; rsaliyeli Faturada Tanzim Tarihi ve Saatinin Bulunmamas ve Kesilen Cezay Kaldran Yarg Kararnn Analizi,,zmir Barosu Dergisi, Ocak

6 40) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; irket Orta>nn ahsi Banka Hesabna irket Borcu Dolaysyla Haciz/Blokaj Konulup Konulmayaca>, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, ubat 2007, S:38. 41) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; A Hukuku Uygulamasnda Daha Fazla ÇalAma (Fazla Mesai) Konusu ve Açiden Yazl Onay Alnmas, Maliye Postas Dergisi, ubat ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; KesinleAmemiA Cezal Tarhiyatlarda htiyati Tahakkuk ve htiyati Haciz Önerilebilir mi?, Mali Pusula Dergisi, ubat 2007, Yl:3, Say:26. 43) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Sevk rsaliyesi, TaAma rsaliyesi ve rsaliyeli Fatura Uygulamas ile lgili Sorunlar, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Mart 2007, Say:39. 44) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Amme Alacaklar Tahsil Usulüne Göre; Üçüncü ahslar Nezdindeki Mallarn, Alacak ve Haklarn Haciz Uygulamas ve Bankalara Yönelik Haciz Bildirileri Ne Oldu?, Mali Pusula Dergisi, Mart 2007, Say:27. 45) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; DanAtay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararna Göre Meslek Mensuplarnn Hizmet Teslimi Bitiminde S.M. Makbuzu Düzenlemeleri Gerekmektedir, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Say:227, Mart ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; irketten Ayrlan Ortaklara Yaplan Tebligatlarn Hukuksal Durumu ve Hisselerini Devreden Ltd..Orta>nn Eski ve Yeni Borçlardan Sorumlu Olmayaca>, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Say:228, Nisan ) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Konut Yap Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi ve KDV Yönünden De>erlendirilmesi, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Mays 2007, S:41. 48) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Vergi Hukuku Uygulamasnda Mali Tatil ve Adli Tatilin Mukayesesi, Dayanma Dergisi, Nisan 2007, S:96. 49) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Konut Yap Kooperatiflerine Yaplan naaat Taahhüt Alerinde KDV KarmaAas, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Haziran 2007, S:42. 50) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; SSK Borçlarnda Averenlere den tibaren YurtdA Uygulamas,,zmir Barosu Dergisi, Nisan 2007, Yl:72. 51) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; KesinleAmemiA Cezal Tarhiyatlarda htiyati Tahakkuk ve htiyati Haciz Önerilebilir mi? nceleme Eleman Önermese Bile Vergi Müdürü htiyati Haciz Önerebilir mi?, Mali Çözüm Dergisi, Mays-Haziran ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Fon Pay Borcu ve Ecrimisil Borcu çin Yurt DA Yasa> Uygulanabilir mi?, Mali Pusula Dergisi, Haziran ) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Limited irketten AyrlmA Bir Ortak çin Uygulanan Garip Bir Vergi Haczi ve DanAtay Karar, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Haziran 2007, S:42. 54) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Mal Varl> AraAtrmalar ve Hacizlerin Çözümünde Ortaya Çkan Hukuka Aykrlklar, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Temmuz 2007, S:43. 6

7 55) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali MüAavir, YMM, Avukat Gibi Meslek cra Edenlerin Ayeri Açma zin Harc Ödeyip Ödeyemeyecekleri,,ZMMO Dayanma Dergisi, Haziran ) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; rsaliyeli Fatura ile lgili Kesilen Cezay Kaldran Bir Yarg Karar, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, A>ustos ) SAKAL, M.-ALPASLAN, M.; Jokeye ve YarA At Antrenörlerine Ödenen Paylarn Vergilendirilmesi ile lgili En Son Yarg Kararlar, Mali Pusula Dergisi, Temmuz 2007, Say:31. 58) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Ticaret irketlerinde Temsil ve dare:yarg Kararlar IA>nda, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, A>ustos ) SAKAL,M.-ALPASLAN,M.; Yürütmenin Durdurulmas Kararlar Uyarnca Katma De>er Vergisinin adesi Mümkün mü, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Say:232, A>ustos ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN-Ozan USLU; Ticaret irketlerinde BirleAme-Devir-Bölünme- Nev i De>iAtirme Esaslar ve Vergisel Boyutu, Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-A>ustos ) SAKAL,M.; Kooperatiflerde Yevmiye Defterinin KapanA Tasdikinin YaptrlmayA Hakknda Bir Yarg Kararnn De>erlendirilmesi, Mali Pusula Dergisi, Eylül ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN; Önermese Bile Vergi Müdürü htiyati Haciz Önerebilir mi?, Lebib Yalkn Mevzuat Dergisi, Ekim ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN; Sahte Fatura, Güncel Hukuk Dergisi, Kasm ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN; A>r ve Ypratc Alerde ÇalAanlarn 30 Kasm 2007 ye Kadar Bildirimi, Güncel Hukuk Dergisi, Kasm ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN; Sahte Fatura Konusunda DanAtay n Önemli Bir Yarg Karar ve Yorumu, Mali Pusula Dergisi, Yl:3, Say: 35, Kasm ) SAKAL,M.-M.ALPASLAN; htiyati Haczin Kaldrlmas Srasnda Ortaya Çkan Sorunlar ve Teminat Olarak Gayrimenkul Beyannn Gerekli Olup Olmad>, Yaklam Dergisi, Yl:15, Say: 180, Aralk ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Çalnan veya Kaybolan Ticari Faturalar ile lgili Sorunlar, Terazi Aylk Hukuk Dergisi, Yl:2, Say: 16, Aralk ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Limited irketten AyrlmA Bir Ortak çin Uygulanan Garip Bir Vergi Haczi ve DanAtay Karar, Manisa Barosu Dergisi, Ekim 2007, Yl: 26, Say: ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Yurt DAna Kesilen ve Gümrük Beyannamesi ile Yurt DA Edilen hracat Faturasnn AnlaAmal Matbaa Tasdiki Gerektirmeyece>i Hakknda Bir Yarg Kararnn Analizi, Mali Pusula Dergisi, Say: 25, Ocak

8 70) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Çalnan veya Kaybolan Ticari Faturalar ile lgili Sorunlar, Mali Pusula Dergisi, Yl:3, Say: 36, Aralk ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Avukatlarn Gümrük darelerinde Temsili le lgili Sorunlar,,zmir Barosu Dergisi, Ekim 2007, Yl: 72, Say:4. 72) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Vergi Tebligat Esasen Mükellefin Ayerinde Yaplmaldr, SMMMO, DayanAma Dergisi, Aralk ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Anonim ve Limited irket Gibi Kurumlarda Tasfiye le lgili Sorunlar,Terazi Aylk Hukuk Dergisi, Yl:3, Say:17, Ocak ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Sahte Fatura Kullanmndan Dolay 3568 Sayl Yasa Hükümlerine Göre Meslek Mensuplarnn Mükelleflere Kesilen Vergi ve Cezalardan Sorumlulu>u le Kesilen Vergi ve Cezalarda UzlaAan Mükellefin Durumu, Yaklam Dergisi, Yl:16, Say:181, Ocak ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Tarafndan Kesilen dari Para Cezalar Mükellefleri Ma>dur Etmektedir, Yaklam Dergisi, Yl:16, Say:182, ubat ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Avukat ve Mali MüAavirlerin UzlaAma Komisyonlarnda Temsil Sorunu ve UzlaAma GörüAmelerinde braz stenilen Vekaletname braz Hakknda Genel Tebli> Neler Getiriyor, Terazi Aylk Hukuk Dergisi, Yl:3, Say:18, ubat ) SAKAL, Mustafa; Kültür Varlklarnn Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinden Faydalananlara Verilen Mimarlk Hizmetleri ve Projelerle lgili Faturalandrma Sorunlar, Mali Pusula Dergisi, Yl:3, Say: 38, ubat ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; htilafl Vergi ve Cezalara UlaAma Yoluyla ndirim Af Getiriyor mu?, e-yaklam Dergisi, Yl:16, Say:183, Mart ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Baz Kamu Alacaklarnn UzlaAma Yöntemi ile Tahsili Hakknda Yasa Bir Af Yasas mdr?, e-yaklam Dergisi, Yl:16, Say:184, Nisan ) SAKAL, Mustafa Mustafa ALPASLAN; Vergi Ceza Davalarnda Vergi Tekni>i Raporu Dayanak Olarak Kabul Edilebilir mi,terazi Aylk Hukuk Dergisi, Yl:3, Say:20, Nisan Üye Oldu(u Dernekler,zmir Samsunlular Derne(i Üyesi Japon Kalknma Ajans Derne(i Üyesi Yaynlanm Çeviri Makaleler Ulusal Dergilerde 8

9 1) SAKAL, M., Sosyal Sabit Sermaye Olarak Vergi Sistemi, Mali,lkeler Üzerine Anayasal Bir Yaklam, (Ed.Aytaç EKER-CoAkun Can AKTAN), Aklselim Ofset Tesisleri, zmir ) SAKAL, M., Bütçe Tahsislerine Yönelik Rant Kollama Faaliyetleri: 20 Ülkeye,likin Veriler, D.E.Ü...B.F. Dergisi, Cilt:7, Say: 2, Yl: ) SAKAL, M., Devlet Niçin Büyümektedir iç: Kamu Ekonomisinin GeniAlemesi ve ÖzelleAtirme, Ed. Aytaç EKER-CoAkun Can AKTAN, Takav Matbaaclk, Ankara ) SAKAL, M., Bütçesel Snrlamalarnn Ekonomik Etkileri, D.E.Ü...B.F. Dergisi, Cilt:8, Say: 2, Yl:1993 5) SAKAL, M., Katma De(er Vergisinin Tasarruflar Üzerindeki Etkisi, Vergi Sorunlar Dergisi, Say: 69, Yl: ) SAKAL, M., Bütçe Tahsislerine Yönelik Rant Kollama Faaliyetlerinin Ölçülmesi:(Bir Yorum), Maliye Yazlar Dergisi, Say:44, Yl: ) SAKAL, M., Bürokratik Yozlama ve Ekonomik Kalknma, Politik YozlaAma ve Rant Kollama, Ed. Aytaç EKER-CoAkun Can AKTAN, Takav Matbaaclk, Ankara ) SAKAL, M.,,llegal Piyasalar ve Rant Kollamann Sosyal Maliyeti, D.E.Ü...B.F. Dergisi, Cilt:10, Say: 2, Yl: ) SAKAL, M., Kamu Kesiminin Yeniden Yaplanmas: Son Yllara,likin Bir De(erlendirme, D.E.Ü...B.F. Dergisi, Yl:1999, S.1. 10) SAKAL, M., Post Modernizme Kurumsal Bir Yaklam, Türkiye dare Dergisi, Yl:2003, Eylül Ulusal Sempozyum Bildirileri 1) SAKAL, M., Türkiye de,ç Borçlar, (Prof.Dr. Aytaç EKER ile birlikte) V. Maliye E>itimi Sempozyumu, G.Ü...B.F. Maliye Bölümü, Mays 1989, Didim-AYDIN, Feryal Matbaaclk, Ankara ) SAKAL, M., Maliye Politikasnn Kurumsal Sorunlar, (AraA.Gör. Asuman ALTAY ile Birlikte), XI. Maliye Sempozyumu, D.E.Ü...B.F. Maliye Bölümü, 4-8 Mays 1995, G.Magosa-Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti. 3) SAKAL, M., 21.Yüzyla Girerken Yerel Yönetimlerde Finansman ve Hizmetlerin Etkinli(i Sorunu, 21. Yüzyln EAi>inde zmir: Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu, zmir Büyük Aehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, zmir Ticaret Odas, 9-10 Ekim 1997, zmir Büyük Efes Oteli, zmir 1997, ss ) SAKAL, M., Türkiye de Kamusal Finansman Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sütçüler Meslek Yüksek Okulu,

10 5) SAKAL, M., Geçi Ekonomilerinde Sosyal Güvenlik Reformu, KüreselleAme ve GeçiA Ekonomileri Uluslararas Sempozyumu, 2-3 Mays 2002, Krgzistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bikek-Krgzistan, Di(er Yaynlar Kitaplar 1) Maliye Politikas(Teori,,lkeler ve Yöntemler), (Prof.Dr. Aytaç EKER ve AraA.Gör. Asuman ALTAY ile birlikte) Tolga Matbaaclk, Ankara ) Maliye Politikas(Teori,,lkeler ve Yöntemler), (Prof.Dr. Aytaç EKER ve Yrd.Doç.Dr.. Asuman ALTAY ile birlikte), GeniAletilmiA 2. Basm, Anadolu Matbaaclk, zmir ) Maliye Politikas(Teori,,lkeler ve Yöntemler), (Prof.Dr. Aytaç EKER ve Doç.Dr.. Asuman ALTAY ile birlikte) 3. Basm, Kanylmaz Matbaaclk, zmir ) Yerel Yönetimler ve Finansman, (Yrd.Doç.Dr. Metin Meriç ile birlikte), Anadolu Matbaaclk, zmir ) Yerel Yönetimler ve Finansman, (Yrd.Doç.Dr. Metin Meriç ile birlikte), BirleAik Yaynclk, zmir ) SAKAL, M., Türkiye de Mali Disiplin Sorunu: Kamu Açklar ve Borçlanmann Sürdürülebilirli>i( Dönem Analizi), Gazi Kitabevi, Ankara ) SAKAL, M., Anayasal Bütçe Reformunun Esaslar, Gazi Kitabevi, Ankara Projeler 1) Kurumlar Vergisinde Yer Alan,stisna ve Muafiyet Hükümlerinin Sermaye Birikimini ve Iirketlemeyi Tevik Edici Yönü (,zmir,li,çin Uygulamal Bir Çalma), D.E.Ü. AraAtrma Projesi, Proje No: , zmir ) Ege Bölgesindeki Sanayi Kurulularnn Vergi Yükü, (Dr. Metin MERÇ le birlikte) Ege Bölgesi Sanayi Odas, Mali AraAtrmalar Grubu Raporu, Temmuz Ödüller Anayasal Bütçe Reformunun Esaslar adl çalama ile 1998 Yl Milliyet Gazetesi Ekonomi dalnda birincilik ödülü Atf Yaplan Eserler Kitaplar Yusuf KARAKOÇ; Genel Vergi Hukuk, Gözden GeçirilmiA 4. Bas, Yetkin Yaynlar, Ankara 2007, s.439,

11 evki ÖZBLEN, Maliye Politikas (Teorik Esaslar-lkeler ve Yöntemler), Atilla Kitabevi, Ankara Aytaç EKER, Kamusal Maliye, Anadolu Matbaaclk, zmir Aytaç EKER, Türkiye Ekonomisi Gerçe>i (Gümrük Birli>i ve ÖzelleAtirme), Do>uA Matbaaclk, Ankara Aytaç EKER-Asuman ALTAY-Mustafa SAKAL; Maliye Politikas (Teori, lkeler ve Yöntemler), Ankara Aytaç EKER; Devlet Borçlar (Kamu Kredisi), Takav Matbaaclk, zmir brahim BAKIRTA; Kamu Harcamalar Üzerine Bürokratik Gücün Belirleyici Unsurlarnn Etkisi, D.E.Ü...B.F. Dergisi, Say 1, Yl : Ömer ERO LU; Devletin Büyümesi ve Ekonomik Sonuçlar, S.D.Ü...B.F. Dergisi, Yl:1999, Say.4. Dergiler Kamil TÜ EN; Evolution des depenses de defense en Turquie et leurs effects sur le plan economique, Zeitschrift für Türkeistudien, Vol: 2, No: 96. Yard.Doç.Dr. Sara ONUR; Literatürde Ekonomi-Politika liakisi, A,Güç,Endüstri liakileri ve nsan Kaynaklar Dergisi, Y:2003, Cilt:6, S:1. 3. VERD,P, SEM,NERLER, KONFERANSLAR Meslek Tantm Konferans, , zmir, Özel Fatih Lisesi. Avrupa Birli(i nde Mali Politikalar, zmir Sanat, zmir BüyükAehir Belediyesi, Kültürpark, 23 Ocak D,NLEY,C, OLARAK KATILINAN B,L,MSEL TOPLANTILAR 1) IV. Maliye E>itim Sempozyumu, D.E.Ü...B.F. Maliye Bölümü, Mays 1988, Turban Oteli, ÇeAme/zmir. 2) VI. Maliye E>itimi Sempozyumu, H.Ü...B.F. Maliye Bölümü, Mays 1990, Ofo Otel, Lara/Antalya. 3) VII. Maliye E>itimi Sempozyumu, M.Ü...B.F. Maliye Bölümü, Mays 1991, Altn Yunus Oteli, Marmaris/Mu>la. 4) Ekonomik Anayasa Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Mays 1992, Ankara. 5) Politik YozlaAma ve effaf Yönetim Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Nisan 1994, Büyük Efes Oteli, zmir. 11

12 6) ÖzelleAtirme Sempozyumu, D.E.Ü...B.F. Maliye Bölümü-C.B.Ü...B.F., Nisan 1994, Büyük Saruhan Oteli, Manisa. 7) X. Türkiye Maliye Sempozyumu,.Ü.ktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Mays 1994, Club Salima-Kemer/Antalya. 8) Gümrük Birli>i nin Birinci Ylnn De>erlendirilmesi Paneli, D.E.Ü...B.F. Maliye Bölümü-ESAD, 16 Ocak 1997, Büyük Efes Oteli, zmir. 9) XII. Türkiye Maliye Sempozyumu,.Ü. ktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Mays 1997, Club Attelia, Belek/Antalya. 10) XXI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Maliye Bölümü, Mays, Lara, Antalya. 11) XXII. Türkiye Maliye Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü, 9-13, Sirene Golf Resort Hotel, Belek, Antalya. 12

: Doç.Dr. Mustafa SAKAL. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

: Doç.Dr. Mustafa SAKAL. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç.Dr.M.Sakal 1 / 12 13/01/2011 1013 Adı Soyadı Doç.Dr. Mustafa SAKAL Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı Yabancı

Detaylı

PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.

PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu. PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMK ÖZGEÇM ETM Doktora Maliye Anabilim Dal& Doktora

Detaylı

PROF. DR. ASUMAN ALTAY

PROF. DR. ASUMAN ALTAY PROF. DR. ASUMAN ALTAY ÖZGEM I-KSEL BLGLER Ad-Soyad Doum Yeri ve Yl Medeni Hali Meslei Adres : Asuman ALTAY : zmir-11.09.1965 : Evli-ki çocuk : Öretim Üyesi : Dokuz Eylül Üniversitesi, ktisadi ve dari

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı-Soyadı : Derya YAYMAN Doğum Tarihi ve Yeri: 01.04.1968/İZMİR Medeni Durum: Evli ve 2 çocuk İletişim Bilgileri: Tel 0.242. 310 64 93 Cep Tel - E-Mail Adres Bölümü dyayman@akdeniz.edu.tr

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

ÖZGEÇM. Prof. Dr. TURAN YAY

ÖZGEÇM. Prof. Dr. TURAN YAY ÖZGEÇM Prof. Dr. TURAN YAY Doum Tarihi: 27.1.1959 Doum Yeri : stanbul Medeni Hali : Evli, 1 Çocuklu " Adresi : Yldz Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, ktisat Bölümü, Yldz, 34349, stanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri ANTALYA S.M.M.M. ODASI EĞİTİM TAKVİMİ EKİM 2008 07.Ekim.2008-5510 Nolu Kanun Ve İlgili Yönetmelikler : Resul KURT ( SGK Başmüfettişi) Toplantı Yeri :Mustafa ÖZYÜREK Toplantı Salonu Toplantı Saati :10.00

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı: Ahmet Okur 2. Doğum Tarihi: 05.05.1953 3. Unvanı: Yard.Doç. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Lisans İşletme ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ Yüksek İktisat Ana DOKUZ EYLÜL Lisans(Tezli)

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ; 2011-2012 DOKTORA GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI : ÖĞRETİM ÜYESİ DERSİN KODU DERSİN ADI Yarıyılı Krd.Saati

MALİYE ANABİLİM DALI ; 2011-2012 DOKTORA GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI : ÖĞRETİM ÜYESİ DERSİN KODU DERSİN ADI Yarıyılı Krd.Saati T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye Bölümü Başkanlığı MALİYE ANABİLİM DALI ; 2011-2012 DOKTORA GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI : Prof. Dr. Zeynep ARIKAN MAL 6001 Kentsel ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ;

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; A- İDARİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR: İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: -

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - ÖZGEÇMİŞ I. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı (Unvanı) E-posta:(kurum/özel) Tekin AKDEMİR (Doç. Dr.) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - akdemir@ybu.edu.tr, tekinakdemir@hotmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK KONULARI; 1- Atama (MEB, Nakil, 657 Sayılı Yasa, Madde 76) a- Memur Atama aa- İl

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇÖZÜM BİZDE SUNUŞ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, ulusal ve uluslararası ekonomiler zorunlu olarak artık bilgi temelli ekonomilere dönüşme içine girmişlerdir. Geleneksel ekonomilerin

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BİRİMİ: SIRA NO ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI 1 MÜKELLEFİYET TESİSİ (TÜZEL KİŞİ) 2 MÜKELLEFİYET

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selma ÇETİNER ŞEKERCİ 2. Doğum Tarihi : 3 Kasım 1958 3. Unvan : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980 Yüksek Lisans

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

Prof. Dr. Kâmil TÜEN

Prof. Dr. Kâmil TÜEN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 35160 Buca-ZMR E-posta: kamiltugen@hotmail.com kamil.tugen@deu.edu.tr Prof. Dr. Kâmil TÜEN ÖZGEÇM4 Prof. Dr. Kâmil TÜEN, 1958 ylnda

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu kanun kapsamında,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (6102 ve 6335 sayılı kanun çerçevesinde) 12 Ekim 2012 Divan Otel Ankara

Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (6102 ve 6335 sayılı kanun çerçevesinde) 12 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (6102 ve 6335 sayılı kanun çerçevesinde) 12 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi EYE ON TURKEY YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN MEVCUT

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA SERDAR ÖZBEK Doğum Tarihi: Şubat 977 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin Adı Soyadı:S. BİNNUR ÇELİK Doğum Tarihi:02.10.1958 Ünvanı:Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1980 Doktora Mali Hukuk Gazi Üniversitesi 1988 Doçentlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. e-mail : profdrfevzidemir@hotmail.com fevzi.demir@yasar.edu.tr fevzi.demir@deu.edu.tr. 6- Eğitimi Kurumu Eğitim Yılları Diploma

ÖZGEÇMĐŞ. e-mail : profdrfevzidemir@hotmail.com fevzi.demir@yasar.edu.tr fevzi.demir@deu.edu.tr. 6- Eğitimi Kurumu Eğitim Yılları Diploma ÖZGEÇMĐŞ 1- Soyadı : DEMĐR 2- Adı : Fevzi 3- Doğum Tarihi : 15.08.1947- Salihli 4- Uyruğu : T.C. 5- Adresi Đş : Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 35-37 Bornova-ĐZMĐR e-mail

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/62

Mali Bülten No: 2015/62 ` Mali Bülten No: 2015/62 Vergi/ 0 Haziran 2015 2015 Yılı Mali Tatili 1 Temmuz da Başlıyor kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 28.0.2007 tarih ve 26476 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMĐYB) kullanılması veya düzenlenmesi fiilleri ile doğrudan veya

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL Ad, Soyad 1 / 23 Doç.Dr. Atilla UYANIK Doğum Tarihi 01.06.1964 E-mail Adresi atila.uyanik@isbank.net.tr Telefon Fax 2 / 23 Mobile 0212 213 41 33 0212 556 06 49 0212 213 66 68 0532

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

NAZ!LL!!!BF 2012-2013 BAHAR DÖNEM! HAFTALIK DERS PROGRAMI

NAZ!LL!!!BF 2012-2013 BAHAR DÖNEM! HAFTALIK DERS PROGRAMI ÇEKO 1 - I.Ögr. A15 Genel!"letme A3 Anayasa Hukuku Yrd.Doç.Dr. Mustafa DO#ANER Yrd.Doç.Dr. Hatice EROL A10 Lab Temel Bilgi Teknolojileri Yrd.Doç.Dr. Musa $K$ZO#LU Sümer -7 Atatürk!lke ve!nk#lâplar# Tarihi

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim ASD - Seçmeli Ek Branş Grafik İngilizce Bölümü

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili.

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Metin TOPCUOĞLU 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Metin TOPCUOĞLU 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doğu Yerleşkesi 32200 Çünür/Isparta Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi Alanya / Antalya E-posta: mtopcuoglu@hotmail.com

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014

Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014 Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014 Konu: 2014 yılında mali tatil, 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. Özet: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi kapsamında

Detaylı

YENİ TTK ve MUHASEBE DÜZENİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 07-11 Kasım 2012 Nuh un Gemisi Hotel / KKTC

YENİ TTK ve MUHASEBE DÜZENİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 07-11 Kasım 2012 Nuh un Gemisi Hotel / KKTC YENİ TTK ve MUHASEBE DÜZENİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 07-11 Kasım 2012 Nuh un Gemisi Hotel / KKTC Sempozyumun Hedef Kitlesi Meslek Mensupları Aday Meslek Mensupları Bağımsız Denetim

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ÖZGEÇM. Mustafa Güle,en, Termoplastik kompozit malzeme üretimi, mekanik özelliklerin tespiti, Dumlup0nar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2005).

ÖZGEÇM. Mustafa Güle,en, Termoplastik kompozit malzeme üretimi, mekanik özelliklerin tespiti, Dumlup0nar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2005). ÖZGEÇM 1. Ad Soyad : Mehmet ENEL 2. Doum Tarihi :19.04.1966 3. Unvan :Yrd. Doç. Dr. 4. Örenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yl Lisans Makine Müh. stanbul Teknik Üniversitesi 1989 Yük. Lisans Makine Müh.

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi TEMEL UFRS 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof. Dr. Yıldız Özerhan 9.30-10.30 Kavramsal çerçeve kapsamında

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ

1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VIII GİRİŞ 1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ 3 1.1. İnşaat Tanımı 3 1.1.1. İnşaat Çeşitleri 3 1.1.1.1. Özel (yap-sat) İnşaat 4 1.1.1.2. İnşaat Taahhüt İşleri 4 1.1.1.3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri Boyutuyla Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi. 16 Ocak 2013 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

Yönetim Kurulu Üyeleri Boyutuyla Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi. 16 Ocak 2013 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Boyutuyla Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi 16 Ocak 2013 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BOYUTUYLA GÜNCEL TÜRK TİCARET KANUNU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yıl 2014 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık Onay Zamanı : 11.04.2015-12:27:28 Vergi Kimlik Numarası 7420052004 Ticaret Sicil No 926424 İrtibat Tel No

Detaylı