1580 SAYILI KANUNUN 73. ve 74. MADDELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1580 SAYILI KANUNUN 73. ve 74. MADDELERİ"

Transkript

1 1580 SAYILI KANUNUN 73. ve 74. MADDELERİ ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME Zühal DÖNMEZ GENEL OLARAK Belediye meclisi, belediyenin seçimle yönetime gelen karar organıdır; dolayısıyla bc1ediyeyi ilgilendiren önemli i ve i lemlerde, kararları bu organ alır. Belediye meclisinin bazı kararlarının uygulanabilmesi için merkezi idarenin onayının alınması gerekir. İ te, 1580 sayılı Kanunun 71 ve 72. maddelerinde tek tek sayılarak belirlenmi bulunan bc1ediye meclisi İ lemleri, ~erkezi idare memurunun onayına bağlı kılınmı tır. Onaya bağlı olan bu i lemler dı ındaki tüm belediye meclisi i lemleri ise hukuk alanında doğduğu anda uygulanabilecek i lemlerdir. Ancak bu tür kararlar için de, yazımızın konusu olan maddelerle merkezi idarenin denetimine olanak sağlanını tır. İLGİLİ MADDELERİN İNCELENMESİ 73. Madde 1580 sayılı Kanunun 73. maddesinde, belediye meclisinin verdiği kararların kesin olduğu ve bu kararlara kar ı, kanunda belirlendiği biçimde duyulmasından ba layarak 10 gün içinde belediye ba kanı ve ilgililcr tarafından itiraz olunabileceği belirtilmi tir. ı İtiraz, il merkezi olmayan yerlcrde il'e, ilmerkezi olan yerlerde İçİ leri Bakanlığı'na yapılır. İl'e yapılan ba vurular kaymakamın görü ü alındıktan sonra 15 gün içinde il yönetim kurulunca; İçi leri Bakanlığı'na Avukat, Ankara Büyü~hir Belediyesi. ı 73. Madde: "Belediye meclisleri tarafından ittihaz edilen mukarrerattan nci maddelerde yazılı olan hususattan gayri mevadda müteailik meclis mukarreratı kati'dir. Ancak bu kabil mukarrerata usulen ilan tarihinden itibaren on gfln zarfında vilayet merkezi olmayan beldelerde belediye reisi veya alakadarlar tarafından vilayete; vilayet merkezi olan beldelerde belediye reisi veya alakadarlar tarafından Dahi::ye Vekaletine müracaatla itiraz olunabilir. Vilayete i 'ar olunan itirazlar kaymakamın mütalsasl alındıktan sonm vilayet idare heyetince nihayet on be gün zarfında; vilayet merkezi olan beldelerde Vekalete yapılan itirazlar valinin miitalaası alındıktan sonra nihayet bir ay zarfında Şurayı Devletçe tetkik ve bir urara raptolunur. Yapılan itiraz ve miiracaatların yukarıda yazılı alakadar makamlarca tctkiki neticesine kadar vali meclis kararlarının tatbik ve krasını tchir enirebilir." Çtığdtq Y,"I Yöndin",", Gıt J, Ser,. J, Mayıs 19fJ.l, 8.29-JJ.

2 30 ÇAGOAŞYERELYÖNETIMLER yapılan ba wrular, valinin görü ü alındıktan sonra 30 gün içinde Danı tay tarafından incelenerek karara bağlanır. Burada, meclisin kararı henüz yürürlüğe girmemi, onay bekleyen bir karar olmayıp, hukuken tamam olan ve uygulamaya hazır olan bir karardır. Vesayet organı, ancak ba vuru üzerine harekete geçip vesayet yetkisini kullanabilir. Maddede gösterilen sürede hiçbir itiraz yapılmamı sa, artık itiraz yolu ile de vesayet söz konusu olamaz, ancak yargıya b3 wrulabilir. Acaba ba wru kimin tarafından yapılacaktır? Maddede, belediye ba kanı ve ilgililerin ba wrabilecekleri belirtilmi tir. Danı tay bir kararında, ilgililerin, subjektif yarar ve hakları meclis kararı nedeniyle zarar gören ki iler olduğunu, bunların kararlara kar ı itiraz etme hakları bulunduğunu belirtmi tir. 2 Burada da aslında yoğun bir vesayet söz konusudur. Onaylanmaları gerekmese de, bu tür i lemler itiraz yoluyla merkezin denetimine girmektedir. Yalnızca 73. maddede söz konusu edilen meclis kararları değil, kanunda açıkça onaylanma ko ulu getirilmeyen tüm belediye i lemleri hukuk alanında doğdukları andan itibaren uygulanabilir nitelikte kesin kararlardır. Ancak 73. maddeden kaynaklanan vesayet yetkisi yalnızca onaya bağlı olmayan ıneclis kararlarını kapsamaktadır. Öyleyse encümenin veya ba kanın, kanunda açıkça vesayete bağlı olduğu gösterilmi i lemleri dı ında kalan tüm i lemlerini bu madde kapsamına almak mümkün değildir. " sayılı Kanunun 73. maddesi belediye encümenince alınan kararlara kar ı aynı yolla itiraz edilebileceğine dair bir hüküm sevk etmemi tir..."3 73. maddeye göre meclisin aldığı kararlara kaf ı yapılacak itirazlar vesayet organlarına yapılacaktır. iı merkezi olmayan yerlerde yapılan itirazları il idare kurulu inceler ve karara bağlar. ii maddesi gereğince yapılıp il idare heyetince incelenmesi gereken itirazın, valilikçe incelenerek reddi mümkün değildir. Yapılan İtirazın vilayetçe, il idare heyetine intikali gerekirken, tarifenin uygun bulunduğundan bahisle itirazın reddi yolunda valilikçe tesis edilen İ lemde isabet görülmediğinden..." 4 İl merkezi olan yerlerde ise bu görev Danı tay'ındır. Ancak Danı tay tarafından verilecek karar da bir idari karardır. Danı tay Kanunu'nda bu görev, idari uyu mazhklar ve görevlere bakan birinci daireye verilmi tir. iı idare kurulunca verilen kararlar da idari niteliktedir. Gerçi Danı tay Dava Daireleri Kurulu, 1972 tarihli bir kararında, 73. maddeye göre yapılan ba vurular sonucu il idare kurullarınca verilen kararların yargısal nitelikte olduğunu kabul etmi tir; ama bu görü geçerliğini yitirmi tir. Çünkü, idare ve vergi mahkemelerinin göreve ba ladığı 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren 5442 sayılı İl İdaresi 2 Danı tay'ın E. 1972/3735, K. 1972/3659 sayılı karan. Karar için bkz. Danaştay Derxisl, Sayı ll, s Danı tay'an E. 1967/3796. K sayılı karan. 4 Danı tay'ın E. 1963/80, K. 1967/947 ve E. 1987(240, K. 1987(251 sayılı kararlan.

3 1580 SAYILI KANUNUN 73. VE 74. MADDELERİ 31.Kanunu'nun 62. maddesi ile il ve ilçe idare kuruııarına verilmi bulunan yargı yetki ve görevleri sona ermi tir. 73. maddeye göre yapılan itiraz sonucu verilen kararlara kaqı yargı yoluna gidilebilir. Ancak burada da ayrım yapmak gerekmektedir. İtirazı inceleyen il idare kurulu, itirazı reddederse, meclis kararında bir deği iklik olmayacağından davanın belediye meclisine kaqı açılması gerekir. Ancak itiraz kabul edilirse, il idare kurulu, meclis kararını bir tür kabul etmemi, onaylamamı olacağından belediyece açılacak davada husumetin il idare kuruluna yöneltilmesi gerekecektir. Danı tay'ın itirazı üzerine aldığı idari kararı uygulayacak olan makam, belediye olduğundan, Danı tay'ın itirazı reddetmesi durumunda ilgili belediyeye kaqı dava yoluna gidilebilecektir. Danı tay'ın itirazı kabul etmesi halinde ise, 2575 sayılı Kanunun 24/e maddesinin uygulanması gerekir. Bu maddeye göre, Danı tay idari dairelerince veya idari i ler kurulunca verilen kararlar üzerine;'! uygulanan eylcm ve i lemlere, Danı tay ilk derece mahkemesi olarak bakar. 73. madde hükmü, merkezi idarenin denetimine bağlı olmayan, kesin olan belediye meclisi kararları üzerinde bu denetimin yap ılabijmc;'!si amacıyla getirilmi bir hükümdür. Ancak, bu tür kararların dava yoluyla iptalinin istenmesine yasal bir engel bulunmamaktadır.' 74. Madde 1580 sayılı Kanunun 74. maddesi de, ba vuru ko ulu aramaksızın vesayet yönetiminin, kendi isteği ile meclis kararlarını denetleme yetkisine sahip olduğunu düzenlemektedir.' Buna göre, olağan ve olağanüstü toplantılar dı ında veya yasalarca görevli ve yetkiji olunmayan bir konuda ve devletin yasa ve tüzüklerine aykırı olarak alınan meclis kararları, il merkezi olmayan yerlerde valinin isteği üzerine il idare kurulunca, il merkezi olan yerlerde İçi leri Bakanlığı'nın isteği üzerine Danı tay'ca incelenerek onaylanır veya iptal edilir. Böyle bir yolla denetim altına alınacak meclis kararları da 73. maddede belirtilen kararlar gibidir, yani yürürlüğe girmek için onay beklemeyen normal karatlardır. Ancak, 73. maddeden farklı olarak, burada karara kar ı ;bir itirazın olması gerekmemektedir. Bir fark ta, 73. maddede itiraz ba vurusu yapabilmek için birtakım ko ullara ycr verilmemi tir; ancak, 74. maddede vesayet makamının harekete geçebilmesi için bazı ko ul1ar getirilmi tir. Meclisin oiağan ve olağanüstü toplantılar dı ında veya yasalarca görevli ve yetkili olmadığı bir konuda ya da yasa ve tüzüklere aykırı olarak karar almı olması gerekmektedir. Öyleyse vesayet makamı, bu sayılanlar dı ında kalan bir nedene dayanarak, bu maddeden kaynaklanan yetkisini kullanmayacaktır. Aksi halde yapılan İ lem, Danı tay'ın E. 1961/586, K 1962/52 sayılı karan., 74. Madde: "Adi ve fevkatade içtimalar haricinde veya vazife ve selahiyeti kanuniye hilafına veya Devlet kanun ve nizamnamelerine mugayir olarak ittihaz edilen mülhakat meclisi kararlan valinin talebi Uzerine vilayet idare heyeti tarafından vilayet merkezi olan mahallerde Dahiliye Vekaletinin talebi üzerine Devlet Şurasınca tetkik olunarak tasdik veya iptalolunur."

4 32 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETİMLER sebep unsuru yönünden sakat olacaktır. Gene, yetkiyikullanabilecek organlar maddede sayılmıştır. İşlemin iptalini il idare kurulundan istemeye yalnızca vali yetkilidir. Danıştay'dan ise Içişleri Bakanlığı isteyebilecektir. Bu istemleri ince1eyip karara bağlama yetkisi de, Danıştay ve il idare kuruluna tanınmıştır. Öyleyse bu sayılanlar dışında kalan bir organ veya makamca yapılacak istem veya inceleme, yetki yönünden sakat olacaktır. Maddede vesayet denetimi için bir süre gösterilmemiştir. Acaba bu denetim her zaman yapılabilecek midir? Bu konuda dava açma süresi esas tutulmalıdır. Sakat idari işlemler, dava açma süresi geçtikten sonra hukuk alanında geçerli, yaşayan işlemler olarak görüldüklerine göre; birer idari işlem olan meclis kararlarının da aynı konumda olmaları gerekir. Aksi durumda istikrar ilkesi zedc1enir. 7 Buna rağmen uzun süre sonra iptali istenen kararlar da vardır. 8 Maddenin sonunda yer alan ii onaylanır veya iptal edilir." ifadesinde geçen 'onay'ın neden gerektiği belirsizdir. Vesayet yönetimi, yukarıda sayılan nedenlere dayanarak denetim yapabildiğine göre ve sayılan nedenicr hukuka aykırı, yetkisiz vb. alınan kararlar olduğuna göre vesayet makamı bu kararı nasıl onaylayabilecektir? Vesayet makamlarının kararlarına kar ı yargı yoluna gidilebilir. 73. madde için belirtilenler burada da geçerli olacaktır. Yerel yönetim birimi, vesayet makamının onaya ilişkin olumsuz kararlarına karşı dava açabilecektir. Özyörük, hiyerarşik başvuruda da bulunulabileceğini yazmaktadır.' Ancak bu görüşün yanlış olduğu kanısındayız; çünkü yerel yönetim ilc vesayet yönetimi arasında hiyerarşi bağı yoktur. Hiyerar i ve vesayet, nitelikleri yönünden birbirinden ayrı kurumlardır. Eğer yerel yönetim kararlarını onamayan vesayet makamının kararına karşı vesayet makamının hiyerarşik amirine başvuruda bulunulursa, bu, işlemin bu kez hiyerarşik amir tarafından inceleneceği anlamına gelir ki, bu durum vesayet kurumunun özüne aykırıdır. Çünkü vesayet istisnai bir durumdur ve bu İstisnanın kullanılabilmesi için yasada açıkça bir makama yetki veriimesi gerekir. SONUÇ Yerel yönetimlcr özerk kuruluşlardır. Ancak ülkemizde, özerkliğin çerçevesi, ince1em~ konumuz olan maddelerde olduğu gibi yasal düzenlemelerle daraltılmaktadır. Orneğin, 1580 sayılı Kanunun 87 ve 97. maddeleri ilc de merkezi idare organlarına bazı yetkiler verilmi tir. Ancak burada vesayetin artırılarak özerkliğin daraltılmasından da önemli olan bir diğer nokta, bu tür düzenlemeler ile yoğun bir bürokrasinin getirildiğidir. Uzun yazı malar 7 Metin Günday, Idare Hukuku Ders Nollarl,l\Üllf Yayınları. Ankara. 198", s.:?.j7 8 Dan1ttay'ın E. 1913/441, K 1913/421 sayılı kararında. belediye meclisinin 1969 ıarihli kararının 14. maddeye göre iptalini isteyen İçitleri Bakanlıtı'nın 1913 tarihli ba vurusu kabul edilmittir., Mukbil Özyôriik. idare Hukuku Dt'rs Notlan. AÜIIF Yayınları, Ankara, s

5 1580 SAYILI KANUNUN 73. VE 74. MADDELERİ 33 gerektiren görüş alma vb. nedenlerle birçok organdan geçmesi gereken işlemler sonucu bir idari karara varılabilmektedir. Oysa bu uzun yolun, hiçbir organ ve kişiye yararı bulunmamaktadır. Yeniden hazırlanacak bir Belediye Kanunu'nda aynı maddelerin tekrarı ve merkezi idarenin her aşamada yerel yönetim işlemine karıştırılması yerine, yerel yönetimlerin kendi içlerinde denetim ve kontrolünü sağlayacak sistemli bir yapılanmanın öncelikle oluşturulması gerekmektedir. Merkezi idarenin denetimi, her alanda yaygın ve etkin iken; belediyelerin iç denetimini yürüten teftiş birimlerinin işleyişini gösteren doğru dürüst bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Merkezi idareye düşen, tüm belediyeler için aynı kuralları içeren Teftiş Kurulu Tüzüğünü çıkarmaktır. Teftiş organını, seçimle gelen belediye karar organlarının politik etkilerinden koruyacak kuralların getirilmesi gerekmektedir. Bu da, teftiş organlarının İçişleri Bakanlığı ile iletişimini yasal düzeyde sağlayarak mümkün olabilir. Kısaca, belediyeler için getirilecek düzenlemeler vesayet değil, denetim olmalı ve denetim mekanizması çok iyi işieyecek bir şekilde düzenlenmelidir.

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI Murat ARSLAN G R evletin ki ilerle olan ve vergilendirmeden do an ili kilerine vergi Dhukuku ili kisi denilmektedir. Bu ili kide zaman zaman uyu mazlıklar

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. DANıŞTAY BiRiNCi DAiRE. Esas No : 2008/1444 Karar No : 2009/334

T.C. DANıŞTAY BiRiNCi DAiRE. Esas No : 2008/1444 Karar No : 2009/334 Belediyede veya il özel idaresinde çalışan daimi işçinin, aynı belediyede meclis üyesi veya aynı il özel idaresinde il genel meclisi üyesi olarak görev yapıp yapamayacağı hususunda düşülen duraksamanın

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI SAKARYA 2. İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA DİNGİL GSM:0 507 463 78 02 Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Yargı kararları

Detaylı

ZİMNİ RETTEN SONRA GELEN AÇIK YANITLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ. (İÇTİHAT DEĞERLENDİRMESİ) * - ** Onur Karahanoğulları *

ZİMNİ RETTEN SONRA GELEN AÇIK YANITLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ. (İÇTİHAT DEĞERLENDİRMESİ) * - ** Onur Karahanoğulları * (İÇTİHAT DEĞERLENDİRMESİ) * - ** Onur Karahanoğulları * 1 ZİMNİ RETTEN SONRA GELEN AÇIK YANITLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ Hukuka aykırı idari eylem ve işlemlerin ortadan kaldırılması için ilgililerin başvurabileceği

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

idari YARGıLAMA USULO KANUNUNUN 10 VE 11. MADDELERi BA~LAMINDA iptal DAVALA RINDA SORI:

idari YARGıLAMA USULO KANUNUNUN 10 VE 11. MADDELERi BA~LAMINDA iptal DAVALA RINDA SORI: idari YARGıLAMA USULO KANUNUNUN 10 VE 11. MADDELERi BA~LAMINDA iptal DAVALA RINDA SORI: GİRİş Mithat SANCAR* Yönetsel yargı; vatandaşların hukuksal güvenlik içinde bulunduğu, devletin eylem ve işlemlerinin

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI Yaşar ATEŞ Sayıştay Uzman Denetçisi 1. GİRİŞ 1982 Anayasasının Gençliğin korunması başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 Soner YAKAR* İsmail Orçun GÜNDÜZ** ÖZET Belediyelerin öz gelirleri olan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler, 2464

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 83 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL SEMPOZYUMU 11 MAYIS 2012 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Mustafa KÖKÇAM

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ Müşavir Hazine Avukatı

Detaylı