ISBN Tarih Vakfi Yay~nlan Yddz Sarayl Arabacdar Dairesi Barbaros Bulvan Be~ikta~ - Istanbul Tel: Faks:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN 975-730643-6. Tarih Vakfi Yay~nlan Yddz Sarayl Arabacdar Dairesi Barbaros Bulvan Be~ikta~ - Istanbul Tel: 0212 227 37 33 Faks: 0212 227 37 32"

Transkript

1 Bogazici University Library Grafik Ugulama: Myra Ajans Tel: Rcnk Aynmr: Senkron Tel: Baskr: Numune Matbaasl Tel: Tarih Vakfi Yay~nlan Yddz Sarayl Arabacdar Dairesi Barbaros Bulvan Be~ikta~ - Istanbul Tel: Faks: Tarih Vakfi, "Bilanqo '98" Yayln Dizisi'nin gerqeklegmesini saglayan Tiirkiye IS Bankasl'na, Ba~bakanltk Tanltma Fonu'na ve 75. Yd Projeleri ana destekleyicisi Istanbul Menkul IGymetler Borsasl'na te~ekkiir eder. ISBN

2 "Bu yiizyrlrn ikinci yarurnda meydanagelen en dramatik ve (...) bizigepmifin diinyasrndan koparan toplumsal de~isim koyliilii~un olumiidur (...) Terkurenin ancak iif boqen'nde esar olarak kiiyler ve turlalar hakim oldu: Aft-sahra, Giiney ve krwal Giiney-doju 4 a 9e Fin (...) AvruDa ve Ortad&&y&sinde sadece bir kgy&hh kaldr: Tiirki-a Burada kbjluliik zayrfladr, ancak 1980'lerin ortarrnda hdlh mutlak birpo0unluk olmaya devam ediyordu." (Hobsbawn, E., Krm 20. Tfizyrl Tarihi, Sarmal Yayrnevi, 1996, s. 336, ) Tanmsal niifusun toplam niifus iqindeki payl, iilkelerin sanayilegme diizeylerinin gostergelerinden biridir. Ornegn, giiniimiiziin sanayilegmig-geligmig iilkelerinde tanmcl niifus, toplam niifusun yuzde 5-yiizde 101u araslnda degigiyor. Azgeligmig iilkelerde ise, doneminde koyliilii&n hlzla azald~g~ goriiluyor ve ornegin ere gelindiginde, Latin Amerika iilkelerinin hemen hemen hepsinde, koylu niifus azlnl~kta kal~yor. Bu donemde Twe'de de. hlzl~ bir traktorlesmenin esliiinde koyk&ds~~i~~c&b & dalealarl &. Ama, m r a eelindilinde. Tiirkiye'nin kornsular~nd.&&&b yiizde 20'lere inmisken. Tiirkiye'de hi11 yiizde 40'1 asmaktadr. ~nlii iktisat tarihqisi Hobsbawn'ln er iqin degerlendirme, 1990'lar iqin de geqerlidir. Tiirkiye, Avrupa ve Ortadob'nun tek "koylii kalesiudir. Ama, bu durum, pazarla iligkisi zay~f, kendine -- yeten kiiqiik ade igletmelerinin egemenligi anlamma gelmiyor. Bu yaz~da, Osmanh'dan devrallnan tanmsal yaplmn, Cumhuriyet doneminde izlenen politikalarla ne yonde degigtigi aragunlacak. Cumhuriyet'in kurulugundan giiniimiize kadar, Tiirkiye'nin tanmsal yaplslndaki degigimin doniim noktalanm, genellikle belirli iktisadi politika degigiklikleri ya da iktisadi krizler belirler. 1920'lerde libed, 1930'larda devletqi ve sanayilegmeye oncel'k tanlyan politikalar gudiildii. ikinci Diinya Savq~ ylllannda, piyasalara ve fiyatlara dogrudan devlet mudahaleciligi am er, yeniden liberal iktisat politikalanna ve tanma oncelik tarunan bir donemi simgelerken, 1960'larda sanayilegmeye oncelik verildi, tanmsal destekleme politikalan siirdiiriiliirken, iilke ekonomis'i koruyan onlemler ahnd erden 1990'lara uzanan doncmde ise istikrar politikalan ve ihracata oncelik stratejilerinin egliginde yeniden agln liberal ve serbest ticaretqi politimara doniildu. Bu qallgmada, liberalizm ile devletqilik, tanma oncelik ile sanayiye oncelik, serbest ticaretqilk ile korumacll~k arasmda gelgitlerin yagandlb donemlerin tanml nasd etkiledigi belirlenmeye qd~gllacak. Kurulu? Dijnemi I. DIE. Islatirtik ~~~f~~~~~ Cumhuriyet kuruldub orada Tiirkiyenin toplam niifusu 13,6 milyondu Bunun 10.3 milyonu koylerde yaglyordu.1 Koylii niifusun yiizde 22'sinin ig hayvan1 yoktu ve ade bag]- Ankara, r. 8.

3 ma bir karasaban bile diigrniigordu. Ekilebilir alanl~r~n ise ancak yiizde 5- yiizde 10 araslndaki bir bdliin~u ekiliyordu. 1920'lerin Tiirkiye tarirninda Osmanll doneminden devralinan miras~n etluleri driiyordu. Bu miraslli bagl~ca ozelligi,,ldaletsiz t o - w, c ~ a ~ & $ &, - + slndan b ~ ~ b ~ a k ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ a. ~ ~ ~ ~ vlllannd~ vaprlan tanm baylmlan, Osrnanl~ doneminden devml~nan topr~k dagll~rn~na iligkin baz~ ipuqlan vermektedir.hadolu iqin derlenen ve 1 milyon aileyi kapsayan bu verilerr gdre&annvi a~lelerin wzde l'i to~uraklar~n yiizde 39'un~; 8 7 ~ i i i s i _ t 0 ~! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~. ~ ~ & ~ ~ - ~ ~ 1. Karasaban: Anadolu insanlnln ve toprsgln yazglst, Cengiz Kahnnan q'wi. 2. Age, s Bkz. janda. H. A,. Bir Yanm Mustemleke Oluf Tarihi, iktanbul, 1932; Reaya ve Krjylu, irtanbul, Kurmus, 0,) Emperyaiizmin Turkrkiyeye Giri$i, 8ilim Yaylnlarl. istanbul, 1974, s Novichev, A. 0.. 'Eaayr on the Economy of Turkey', C. lssawi (der.) The Economic History of the Middle East 18W New York, 1966, s Hinderink, 1; Klray, M. 5.. Social Stratification as an Obstacle to Development Praeger Pubiirhen, 1970, s Tablo Y~llar~nda Toprak Da$l~ml Aile Sayls~ Ailelere Gore (yijzde) Toprab Gore (yuzde) Derebeyi Topnk Agas~ Toprak S~hibi Kovlu Toprakslz Koylu Kdynak: DIE, Turkcvr'dr Topiu~nml IY Ehonoinik Geljmenin 50 Ydr, 1973, s y~l~nda degi~ik bolgelerdeki 20 il iqm derlenen hilgiler, Akdeniz ve G'ijneydogu Anadolu hariq, diger tiim bolgelerde 50 deltardan az topraga sahip igletme oraninln yiizde 70 ile yiizde 85 ams~nda degigtigini; bu toprak.gmbundakilerin yaklag~k yanslnln ise 10 dekardan kiiqiik topraklar~ igledigini gostermektedir.2 Bolgelerin tarimsal geligmiglik diizeyleri aqlslndan farklilagmasirun h~zlanmasi, 19. yuzyll~n ortalarindan bqlayarak Batl'nln sa~lavilegmig iilkeleri ile yapllan serbest ticaret anlqmalarlnin egliginde gerqeklegti. Ozellikle Ege, varmara ve Akdeniz'in luyl bolgelerinde Avmpa pazarlanna yonelik iiretim yayglnlaglrken, ileri tarn teknikleri kullanilmaya bag land^; buna kqrlik, Iq ve Dogu Anadolu bolgeleri bu geligmelerden qok az etkilenmigti. 6 Anadolu'da, pazar iqin iiretim, ancak yeni yapilmaya baglanan demiryolu hatlan clvanyla sinlrl1yd.3 ksaca?,~smanli doneminde tarlmda kapitdist uretim iligkileri, bqlica hyi bolgelerinde, ticari iiriin iiretiminde, gerek sermaye ve diger girdiier, gerekse pazar aqlsindan Avmpa'ya bag~mh bir biqimde geligmeye baglamlgy7bu donemde, "Bau Anadolu tanm~nda kapitalizmin geligme siireci, Karaosmanogullan gibi upuz bucaksiz topraklara sahip ailelerin topraklann~ ortakqll~k veya yancll~k ile igleyen veya kendi kiiquk tarlalannda qalqan miilk sahibi koyliilerin topdanndan aulma ve miilksiizlegtirilme surecidir. "4 19. yiizyilin ikinci yansinda, lup bolgelerinde, qogunlugu Ermeni, Rum ve diger gayrimuslimler olan biiyhk toprak sahipleri, verimliligi mracak yontemlere biiyuk ilgi gostermiglerdi. Ornegin, 20. yiizydin ilk on yilinda, yalnlzca Adana'da yaklaglk orak makinesi, 100 buharll harman makinesi, 25 qift-buharli pulluk ve 85 buharli pulluk vard 'lerin baglndaki niifus miibadelesi s~ras~nda, gayrimuslimlere ait biiyuk qiftlikler, fazla parqalanmadan Tiirkler tarafindan devrahnd 'lere gelindiginde, ozellikle Akdeniz, Ege ve Giineydogu Anadolu bolgelerinde guq- lu bir biiylik toprak sahipleri gmbu vard. Akdeniz ve Ege'de biiyuk toprak sahipligi, pazar iqin uretim yapan buylik $letmecilikle ortii~urken, diger bolgelerde biiyuk toprak sahiplerinin genellie koy dgmda yagadklann~, miilklerini ortakq~ ya da kiracllarla iglettiklerini, kendilerinin ise ticaret ve tefecilikle ugraguklann~ belgeleyen qe~itli kaynaklar vard~r. Ismail Hiisrev Tokin, 1932'de yazdgi rnakalelerde bu durumu ~oyle anlaur: "Ortakqd~k eden koylii, topnk sahibine istihsal yahut herhangi bir gekilde borqlanm~gur. Kendi hissesine dii~eil mahsulu borcuna mukabil toprak sahibie verir ve elinde bir gey kalmaz. Yqayabilmek iqin tekrar borqlarur. Ekseriyetle buyiik qiftliklerin yan~nda bulunan koylerin hallu, qiftlik topraklannda ortakqlllk etmek mecburiyetinde kaldklanndan toprak sahiplerine bu gekilde borqlanm~glardr. "7 "Bizde toprak sahipleri ekseriyetle gehir ve kasabalarda oturan tiiccar, esnaf, serbest meslek erbabi[&]... [Bunlar] ekseriye tediye edilemeyen borqlar mukabilinde koyde toprak sahibi olmqlardr. Bu vaziyete gore... koyde terakiiin etmesi icap eden milli sermaye bu tarik ile gehir ve kasabalarda terakum ediyor... Bqka memleketlerde gehir ve kasabalarda terakiim eden bu milli sermayeler, sanayiye, ticarete yahut diger bir ig sahas~na aku$ halde bizde pek kirll olan.m-tiihas~nda kullanhr. Koyde istihsal olunan fazla luymetler gehir veya kasabaya7fii2 oralardan murabaha kanal~yla tekrar k6ye dbnern.b Bir bqka kaynaga gore d( "Murabaha mahiyetinde kredi verenler umumiyetle o mahalin 1 tiiccan veya biiyuk qiftqisidi<9. -\...-_ Biiylik toprak sahiplerinin yukandaki ahntllarda sozu eden bu ozelliklerine kaq~m, kiiqiik koylulugii, igletme aqislndan tanlmlamaya qallgalm arasmda Tiirkiye tanm~nda biiylik teknolojik ya da kununsal deggikliklerin olrnadguu goz oniinde bulundurarak, erdeki dummu sergilemek iqin ilk kez 1930'larda yap~lan baz~ qah~malara bagvurabiliriz. Barkanlln 1934 iqin hesaplara gore, bii qiftqi ailesinin asgari geqimi ipn en qa$ Tbkin. 1. H,, 'Thrkiye Kby lktisadiyatlnda lorclanma Sekilleri'. Kadro, 5. 3, Marl, 1932 s T6kin, ismail Hisrev 'TOrkiye Kby lktisadiyatlnda Toprak Ranb,' Kadro, Nisan s Atasagun, Y. 2.. Turkiye'de Zirai Kredi Kooperatifleri, Istanbul, 1940, s. 158.

4 Ilk makineleqtnf dineminin traktorleri, Cengii Kahraman aqivi. 1920'lerde Tarimsal [Jretim ve Tarimda Ilk Makinelegmeyi Tegvik Politikas~,,&In tanmsal uretim fazlaslnln olugtugu 1920'ler diinyas~nda Avrupa iilkeleri, Ymidiinya'run rekabetine karg~ tanm sektorlerini korumaya gallg~rken Tiirkiye'nin, Lozan Antlagmasl'na konan hiikiirnler qerqevesinde 1929'a kadar bu olanagl yoktu.,'~ola~~s~~la 1920'lerde bir anlamda zorunlu serbest ticaretci politikalar egliginde Yenidunya'dah bugday ve un ithal edilirken, diger yandan da, tarlmda ilk kez makinelegmeyi tegvik politika- Ian gudiilerek, iiretimin artlnlmas~ amaqlanh. Tiirkiye, aglrhkl~ olarak bir tahll iireticisiydi, ama slnai bitkilerin de iiretim degerinde azlmsanamayacak bir pay1 vardl Tanm Say~rnl sonuglanna dayanarak, tanmsal iiretimin bilegimi ile ilgili bilgiler Tablo 2'de gosterilmigtir. Tablo 2. Tarlmsal ijretimi Yiizde Dagllimr 10. Barkan. 6. L., 'Ciftciyi Toprakland~rma Kanununuve TOrkiyede Zirai Reformun Ana Meselelerl', Istanbul Oniverritn, hrisat Fakultesi Mecmuas~, C. 6, Ekim Ocak 1945, s 90. ll.t6kin, 1. H. 'Thk K6ylirrunir Toprakland~rmal~. Fakat Nas~l?'. Kadm, ikinci Tqrin, 1933, Birinci Koy ve Draat Kalkmnma Kongrai, A Seriri, Taklm 22. Ankara. 1938, s , SarL 6. C.. 'Toprak Meselelerirniz', istanbul lhivenitesi iktiwt Fakulteri Mecml~sr, C. 4, TemrnuL 1944, Ravndal, G. 8.. Turkey a Commercial and Industrial Handbook, Washington, 1926, dekar gereklidir.10 ismad Hiisrev'in hesaplanna g&e, asgari geqimlik toprak dekar arasmdahr.1l 1936 ylllnda Ziraat Vekaleti, iktisat Vekaleti ve istatistik Umum yunittiib "Zirai Anket" sonuqlanna gore ise, net ekili alan olarak 40 dekan kadar toprak igleyenlerin, kira ve faiz odemeleri, net tanmsal gelirlerinden fazlah, dekar aras~nda toprak igleyenlerin, kira ve faiz odemeleri ise, net tanmsal gelirlerinin yanslndan fazlas~ru olugrurmaktahr. Bu dururnda net I00 deku toprabn bile asgari geqime yeuneyecegi belirtilmektedir.l2 Bu donemde nadas oranw yuzde 30, yuzde 50 araslnda oldu&- nu goz onunde bulundurarak asgan geqimlign iistiinde yer alan 'ona ureticiligin" alt SInlnlu 200 dekar olank saptayan arqtlrmalar da vardr.13 Bu verilere gore, donemi iqin, nadas dahll onalama I00 dekarllk (net ekili alan olarak 50 dekar) bir qleuneyi asgari geqimlik birim olarak ele almak miimkiindiir. Diger bir deyigle, en alt basama$ olarak talumlanabilecek kiiquk koyliilerin, koyliiliigiin biiyuk bir qohnluhnu olq- turdubnu, ma bdann sahip olduklan topraklann kendi geqimle~e yeunedigini gormekteyiz. Bu nedenle, asgari geqimini bile saglaymayan kiiqiik koyliiliign onemli bir boliimii, biiyiik toprak sahiplerinin yanclsl ya da kiraclslhr. Biiyuk toprak sahipleri ise, ortakqlltkla iglettikleri topraklanndan yuzde 50 iiriin rant almarun yaru slra, tiiccar ve tefeci olarak da kiiqiik koyliiliike dayanan bir sermaye birikimi elde eunektedir. 1920'ler Tiirkiye tanmlnl, bir yabana gozlemci ~oyle ozetlemigtir: "Tanmm iki ana diigmanl, go& krz ayru kigide birlegen, tefeci ve kasaba egrafi&... Kijylii qogunlukla biitiin yl kendine yetecek kadar hububat iiretemez... kotii hasat dwmunda, agktan i'lmemek iqin maddi yardma gereksinme duyar. Adeta hiq gqmaz bir biqimde her ekim mevsiminin bqmda gerekli tohum ve aletlerden yoksundur. Her defaslnda topraglnl veya genellikle yuzde 35, yuzde 40 araslnda falug faizle gelecek hasahn~ ipotek ettirdigi civar egnfa bqvurur. Sonuqta, borqlann~ nadiren odeyebilecek durumda oldu&ndan tiim baglmslz goriiniimiinii kaybederek zeng'i kompsunun toprag~nda igqi olur. Boylece egilim 'baglms~z' koyliiliigiin kaybolmasl yoniindedir."l4 ~riin p b u hlilrtu (kilo) Alan (dekar) Deger (TL) Tah~l 90,l 89,6 69,6 Baklagil 3,8 4,O 3,2 S~nai bidri 61 6,4 27,2 Kaynak: DlE, 1927Tnnm Saylmr, Yayln no. 614, Ankara, Tahll alanlnln yiizde 57'sine bugday, 9zde 26'slna arpa; s~nai bitla alanlnln yiizde 35'ine pamuk, yiizde 25'ine tiitiin ve ytizde 16'slna susam ekilmekteydi. Bugday~n ytizde 85'i,6 bolgede iiretilmekteydi. Bunun yaklag~k yiizde 35'ini IS Anadolu'yu olugturan iiq tanm bolgesi;l5 yarlslndan fazlasinl da, aynl zamanda onemli slnai bitki iireticisi olan Ege, Marmara ve Akdeniz bolgeleri saglamaktayd. 1920'lerin ortalannda tanmn durumu Tablo 3'te bolgelere gore sunulmugtur. Tablo 'lcrde Bolgelere Gore Bazl Tarunsal Giistagekr Bolgekr Ekili CiQ Ailc bqma Tanm Tahd Baklagil Sinai alm niifus net ortalama makinelen alanr % slam % b~tki Pay1 % X 1 etdi alan &$nu X alan~ % (dew 1. Ortakuzey 19,l 16,4 27,8 25,2 20,3 15,O 4,9 2. Ege 19,O 17,4. 25,2 11, ,7 27,8 3. M m 12,l 9,5 31,4 6,9 12,l 9,2 13,6 4. Akdeniz ,5 19,3 9,6 6,s 38,l 5. Kuzrydob 4,7 5,6. 22,O 41 5,l 1,l 1,5 6. Giincydo& 4,3 S,O ' ,7 2,9 0,6 7. Karadcniz 9,9 17,7. 14,9. 10,8 10,l 11,5 6,4 9 Ortadob 7,8 10,5 20,l 1,9 8,3 5,2 3,3 9. Ortagiiney 11,s. 11,l ' 20,l 14,6 12,3 11,8 3,9 Tiirhye 100,O 100,O 24,9 100,O 1m,O 100,O 100,O ls.o~kuzey, Kaynalr: 1927Tnnm Snym~. Ortagiiney w Ortadogu.

5 ,. A JOA~ pua3,,zamapns nim qfeq v ng whpq ~ s a u e ~ w p qnpunpq do1 Nnq jd~z YP,nloP vipd!pad 66 g h! -euv ~ JIU0% IAalh JJZ~W UIaq Fpd,Of61 ISdm mqauegq $33 p~ maq 'ueqewq., eqq.np tun uatqedd yalarmlem lemz I!nq ~~:,'%4~~7 ep-yn'umpgod nak saqa azpuoh~ vpd pad ~p+'pur[a% e,oe61 --aiqvd ~~ u ~ awad e mmiqm[lrul 6~saqyl;nd q2jadal73 ~~Slu?ua~ l a d ~ arnasal l ~ ~~~~~ " qes rrq hu$pa ~ l anpoi(nph ml -qq'm[o r~[u - egep ap Waq uep -es Gqdeh mpqs ddn adauna odap m ~ ~, 0OIP 0 0 tpi9e61 dns 5m qq mf3dn 705 urn 'a,ooo 992 a EL61 '1dm FM nelo -eqes y5! urn nmq % npd~p a~al 000 OIZ JPALZ61 zamaua~d~s '?n Ep,9 61 '~~,zbe.i ~l,ee61 lsdes -~waulp u ~ d ~ d P ~ U O usrnm ~ ~ I Y -I, yzq 705 a~98 arnsa~rsedq mam Jolm (hwqs lqa ~ g ong d -nd ha, ap,~nlms~ apyzal ej mmsdes pnnd ap ama rr.msnmpu sflunrana appem?q oqop nq uaiuaa apu,nsrunsua leu -07 nusaj vfl errlo1 aqgl IRI ~ ~ ~ msamuap 0 8 ~ 0 pplermuzal e m "Z F'VH W sr'n~~o~~e~rre * -e~lpd ljmqi 2V nm"r( ajm P eqep 01 apzd ajal!5yd' U ~ J ~ 20s A -Jma sebi an "JUJWPJ~~P -mn% vemu sszz "51 ~umi-q demde~ w5yr5 epe id $~aq lemq PU F Q *'"I ~ '"'Tqa uap"!jvv-' "wqd 'I-' ap nplodqsr --lpy 5aq m(punp G ~~oi umuapmyr) -m51ana5~a5 ng qqhukp e~n7la1lsed muelelm cq05 uepmnmle J~J~W mwly VP,~~JL u ~ b ~ h -el nq Jolw ~ ~ p 5 rn OP-SE e ~n~lnl~d pqnq +do1 ue10 r~edoql UN,J~J~.L JVU.yr5 eury n7ajllns Japad -em UUL? u n q pmazn~ ere[lmu ESL PPUWH al~$n [PeAaN ' J ~ l ~ n leulz. ~759% uap,mal ~P,OE~I UeJ!ZeH 01 'JeTrpm tpunjoz YeUl -WIUI! ruaa JJPJmWq VaP -au ng 'rpre110anpq qq eqcp ue~ -TmueT[nq epmm 'jamrpla pvy -el logad '!saurhp nppq mpe$ upn psunre~ aptsi wqng.npp nu -qmq vwouoqa dunp uesemod etunuos qd,5z61 '1se17ou quop ursnre ypursdes ~017~1 awal nq sesseq eqtp 'amsalauym psmml ''rnhpdd J~Wl u!$!i! -uals! apoll]lea unun,oi apzd ump pwuel ep,euepv epn[[lli ng.mfnu JOlTJl 0s ajapkj$ nlslnjel aj -apes rseqmg leuy ep ng.~shrn -'Jt'lznl ep WP umle nq as! Jl,SZ6T.Jlpaqamppa u!mqel ntnpunlnq JOW 10s xazn VWIO,,r(=m 13-q -nq,, s,98~ 'ep~efi n0,mhmdo~ aiamlalf!!spual nun,of 'hun4ep arap5g5 ~,OP J~IV o,! 1s -el[rreg leu!^ aruos uamaq uepursem mum r~ueqd 'n~nuos unung.npal -qamas! qaquapajap epurseruos benes '!iial!sedaq r%r~seln aju!sajns a q m aduna,rps~rp -a% lalamapap q![oloqa~ pad ISPAES ed$a!~uu!g uepued a10.mnpmtuu nq laud re^ rsempn eapap an ualaqm -la u?amx '~PJOI~ IY qama '14 -ap ~ ~ d,mfnrulo o l uelddel lama rpauo rpnlk~es qu,adynl.~'pnn papau 31 'l'p 51 u~q muna '~ps!m~pq ~ 1J!q 4 JlaMY ~ aptu -od!sampnbqaqm ulmrnl ap ad -yj" EpUlSelUOS 1h.k~~ SnlNJnX?IS&! ununpjo 'hu[o uapau au -rsemfieq 1% euodsezqam cp -ml rseure[feq urursnqs ah! 'dns -np upgajn '~sempze unun~n25! les - m l epulsars rfeneg edma puu!~ 'np~odph8,pr, apzd mades vnnd 'rpze 705 ades E.yalSp~pa8 Joqen ~anq Lag pap mue~ qsq! adamali! up9 apezdaa I~EH nnnqan euepy,qn qrm~~l xp~odrlrpa JP,Z161 Jl!!5y!5 T J!q -p anadrpej OOS'LI apufl! ~PU~J~EI ~~IJIUIS -!A V~V ap,it6t 'Jpf~aL!Paq eu ady~g n~p%nq 'epurnlli -1selIXl aunumu qaj>j!3~8 pu3j3 TQ 518uelSeq uru,rsenas eauna puu!~ m!tjqi!s!q a~!pala0 empv edem~qfeptsded uepplind yoiqen 711 'rpze yad as! rsrdes Eql1"".SolaN,,!%plrp>S ~p,q!~laa papolp~ hsqe5 ap!zuag,npolnu ap,8061 JAuep~nllnd r%t1nded Ju,!q -alqaty eue~vda0 NTZ ap,euepv a11 a83 'ek~l nlung 'IIpJodnunpq zo~eq ~ 9apu!5! f uep1"~ adyw wn%nq a1,?161 uapjallqomoq -01 layareq uualzojeg,nsruf( -ed palzoleq 507~1705 aqep 'Snusru -I"]" uapoleq jyiq Jasm ueyaq uepun?nplo m ~ depsnq q uas ap, ad -YJX 'J?S!wl!lr?a8 ep~6l81 npy - C J TJ -40 q! 'zoleq uelo!saupm uerujsh ppnw Isalnl aunmnn eucpv a],f061.~uswded ~e[amslle5 u!5!!samlpasrn!uaq a~al!51j!5 uueignllnd eqjeru,,ua~a,, ua~aq!~! ue~,o161 rputq~81azn8 nlol!map lep?ea 'pa7~!s nlokrpaa.~ohmue]seq aiam -WJO ~ P, J JP,8061 Y ~ 'a~,?"zl ap,z061 ~~Wllnd J!maPJ!PH 'JQ~W -1rM e5vplo ep,eduq an q~sn ']as 'es!uen 'mp -dy 'aliinlob nmzi uanqp! uap,r6!31 rmp[n[lnd,,zob~j!~,, an,,~an!10 uelo qajn uc7uaury uep~eplnlpd -ya5 epe uapaur5g8 say~a3 an n~ely uala% d,euepy a,\ I!sa7rleg 'u'pdv 'Jrnaf.o[%J epulenos dents 81-LL81 r~udy (ynfrmmlfeq edemlrnellnq u -evpd!dp ueqa~g an 7aleg mlzs -mj IF ~ J W ~ ~ -SO uedamlo uemnlsnqq appapadel -? u'pdv a~ auqq,qaqauna pa8 npq 9Jal,SL81 pap u!s!5a8 nu -uel ualtdel aflualauyem ah ]ale leu -!z 'uepmuel m[tded elueqes an znqo

6 ~ F,y,. i I Slnai bitki uretimi, az say~da bolgede ve bu bolgelerin iqinde de az say~da ilde yobnlagmlgu. Tiirkiye ortalamaslna gore, aiie baglna net ekili alan, en genig Akdeniz, Marmara ve Ege ile t~hll bolgesi Ortakuzey'deydi. Tarlm makinelerinin de Iq Anadolu ve bu luy~ bolgelerinde yogunlagtlg~ goriiluyordu. Ekim alanlar~n~n genigletilmesini amaqlayan makinelegmeyi tegvik politikasl 1924'te kabul I ~qvekjiet~e.&sat Veaeti'ne yazd~j~ tezkerelerle, aaktor y e ~ e &$andan at hasuu istemighr. Atln gekim giiciine dqanarak tanm. detlerini aimna politikasmm iilkenin tiimmde eddi Lalmara da ban kesimlergde etkili old* anlqdmaktah. Bu b& yorelere en slk verilen amek Polath ydresih. Bu da Polath'ya "Anadolu'nun hububat ambann denilecek derecede iin ka- 1930'lann ikind yansmda tanmda h-akkjr kdhmm ycmden gundeme girdib godmektedir tarih ve 3130 sayb kanunla Ziaat Vcldeti'ne bag olarak harekete gegen Zirai Kombialar Idaresi'ne; m h e ve alctler L hayvan satm almak, b~tlu ve hayvan hastal~klanyla miicadele ermek, k6y kaikmnas1 Ile ilgh ~~IIII $en yapmak yetldleri venlrmgu. Inceleme donemhz iqiide tam- <. 6. Kerwteclo4lt1, 5. Z., 'Blrde Zlraat I Aletlerl ~eselsl', DdnYm, No 29, Kar~m 1934, Slller, O., Tdrkip'de Tmmffl Yapinin Gelljlmt t , Oniyenltesl. Istanbul. 1981, r Tekell. 1.-llkin, S., 1929 DYdya Bunal~m~nda TO~klyc'nln~ktIsadl hlitlka i Arayijhri, T~lrklye Be/gesa//ktkt TddhL : ODTO, Ankara, 1977, IstatfstIk , C. 12, r. ; r lh 'Maklne Ma~atllll', DdnJm, No. 5,:,! Ekim 1932, r Gdkg6l. M, TOrklye Bugdaylari, C. 1., 1935 s 216 r a Onu, vafua gimdi u ~ u bir z riiya gibi hanrhyomz; hkin o yenilik biu hakikani, bir vaha idi. Daha doh- su zinatimizde bir dcvre idi. Bu devrede Tiirkiye ziraati cin garpqa dond~i ve delilendi. Birdenbie takatinin iistiinde p,~ut~u bir.hareket iqine girdi ve bir hamiede makinele~mek istedi. Onun iqii bu devreye mak~c devresi de9, fakat makine: lepek dcvrcsi diyomz. Bili yomz: son viziyerte, Kaiaman'da bir (if~i- B~ sevdasl zinatim,zi vht. nin~kendisii bqtan ghan bu yos- siz sarmlsn, ~ii,,kii onun ne t e ma ~ iizehe kazmasile yiiriidugiinii zom ne de sermaye kuieti vard. Ve bi h~ yayh ik pudad: L h Tiirkiye ziraati gok yetirjtir- YON^. mek istiyordu..' ' Goriiyomz: Vafua onun kotii vasltalan, yanm $imdi Anadolunun en umulmadk tekruge qhd$ krymetlendirile- yerinde, en sapa koyiinde makinemiyordu, deier fiauria, saulamyor- le~mek devrinin dokiintiilerini go: du. Bunarahen Tiirkiyede z'baat. riiyoruz. Bylu avlusunun biu kalebol istihsal kaypmda idi. Onun side,boy boy, ~ekilleri kay~p olmq, ijfqi biriken ah tetini makine- parplan birbirine kaqq bi yt&n ye verdi. Bu para ticirci bilangomu-, duruyor. Bunlq her ciiten makine zun ithalat gdziinc bas& yabanci iskeletleridir. Ve bu kose makine - Bu dnce mccerret bi 6kir olarak memleketlere gitti, I$ biiunla bit-, mqawpdr. Oraya $4 ubmyor. '' ' belirdi, bilihara sozlegn. B a d m me&. Makineye' aylu ibantta ye-. Yahz horoz bu mqaw bir anhaiz~nda "makineli zuaat" paiolasl dirmek lazlm& ve makine$ Tiirkip ;-repol~gibi gez&iyor. - ~., halinde gezmege bqlad. Faliat gok ziraau hayw. yedirerek.besle4.., Diisiinijyomz:.,,,...,... - siirmedi, Tiirkiye'nin en biiyuk ~eh- ilk mesele, tabiat insam, ileri t&-,.ae d k m m,yli? H~+,,, h! rinden Anadolu'nun en 1ss1z sslmna binince pkh. 4te kat.pfgii krtan &e bi*. :...., kadar bu parola, biitiin memlekene manda makinc :~+$e&hn ~ t?: r4he saral;l&a.&s~u~gu,,, olmadim. sez>&;, KGys $lar;&.'"..:"...l.....',.... pp,ottii.,, muz ;..-.i::-:%-y ~"i*,,.-.. sdnra ter?&nii e.d,,cifgi air&i&~, -:..,::: "...." : :: EL-;-. hdo1uda.cez!.li makine. I "e, d...,monf di,:.$iip)eslz.?a*- rnakineleje~et~ vhlan gafil maku~e miitehasslslan, b,' % pdan e+ji'ik+&i;(:& kum&'makini ajanlaii goriildxei:,...iidedi, :..:.-'...-.: :,;.-$.-.. ;..?. ::'"..... > ,, -, 5-$Gaw &ke* ~&fii,--& ;,a;7 BiriUerinin Q& bir.tiirk,.- Yo]di makink. =rnwlgiin c~ti~i.;~~ei;~~; yenin desm, ikincilerin ellerinde Tiirkiye'nin yollan, geldiij yerle*:,.e ye,&j&dha ge~it ge~it memleketlerin Sarflann-. kine benzemiyordu, bu sebe ten ygr! b$du& takdird~~&k~,is~m, '... ' "', '.'' dan (*ma h&lar, anundann ~apdad,,~indeledi. so& ti;$ih":' ' ' ' ' h a gclecekcir...&c*:~nd$%$, gantal&.,da tiirlii tiir]ii kadb;aala. ' en &tam;li 'yer&de-,h&d&:?~ifgf.:;,!';,>"' "' ' ' tekni%, ' " ' d$&l~ege :'-: adres dekerleri v ~d..:. gim& de bicanslzl,c& wlarlasih: ',$,$&bzjz:. B+ SifgiF.bu;$~':.:,... 'Bii~ bunlar hadolu F-.s& g6-,s(j&jedi,-:,,.,;' :.;-',.?..,. -. d.. ;. ll.:- f-;';. ', i ~miice~edai,.tasdutl&&&.&*",;,.' ziine, kafaslna de3, I&in g6nlhe ~$i m&e ndm&, girdiler. Ve orada makine sevdasl yapma& bqlad. Laki ansrvn bi alev gibi parli&.-nihayet.... '. fi mutlak Ti&kiyenin deniz kaplan.dm zorlad, M&; kadx agllda;. DGnyanm dij* bu- de" hid, &bi;i& d. ca$ndaki cndiistri, Anadoluya had Ian pargay bigimine ibkmak 'kabil-.'.,: :1.1: had, 6mek 6mek makine kusmaia.dcrjldi. CifG naqar nddneyi, aylu-..,,..$eyket bqlad....,... >..'

7 edilen bir yasayla bqlad~. Bu poliukanln iig Onernli uygulamas~ goylece ozetlenebilir: (1) tegviklerden en az 500 dekar igleyen, ya da dekar zeytinligi olan, ya da 50 dekar bag-bahgr sahibi olanlar ile en az 200 kiislikbq ya da 50 biiyukbag hayvaru olanlar yaralanabilecek, bu kigiler ve yard~mcdan askerlikten mud tutulacaku; (2) makine girdilerine ve akalyhta giimriik mulfiveti saglmacak ve (3) devlet mall uaktorler, elverigli kogullar~ la biiyuk qiftqilere kiralanacaktl 'te 70 uaktor saun alan Ziraat bank as^, bunlann 40'1n1 qiftsilere kimlad~. Bu y~llarda Tiirkiye'de 486'sl devlete ait 501 uaktiir vard~. Bu uaktorlerinin 54ii Is Anadolu ve Dogu Anadolu blgelerindeki 16 ilde, geri kalan~ Ege, Marmara ve Akdeniz bolgelerindeki 24 ildeydi. Bu 24 ilin ll'inde ise, traktorlerin ylizde 725 toplanmqa. Bu aq~dan Adana, en onde gelen il durumundayd.l7 ksaca, makinelegmeyi tegvik politikas~ndan en biiylik pay1 Ege, Marmara ve Akdeniz bolglerindeki biiyiik Sif'tCiler ald. 1930'da bu politika sona erdiriiirken, tegvik edilen kigilere biiflk tazminatlar odendi.18 Buyuk Diinya Buhran~ ve 1930'lar Geligmig kapltalist iilkeler, 1929 diinya buhranm~, talebe gore agln iiretim fazlas~n~n dogurdugunun bilincinde olarak, ozellikle tanmsal iiretimi luslc~ trdbirler geligtirirken, Tiirkiye'de de benzer politikalar onuilmigti.l9 Oysa, Tiirkiye'de agln iirctim degil, ht iiretim soz konusuydu.tiirkiye ekonomisi, iki onemli kanaldari dunya ckonomisindeki krizlerden etkilenmekteydi. Bunlar dlg ticaret ve diinya tanmsal iiriin fiyatlanndaki dalgalanmalar ile dg ticaret iqin verilen yabanc~ krcdi hacmindeki degigikliklerdi. 1926'da, Vzde 12,6'hk bir payla Tiirkiye ihracaunda iiqiincii iike konumunda olan ABD'nin Tiirkiye'den gelen tanmsal iiriinler iqin giimriiklerinde muayene garu getirmesi, gerck ABD'li gerekse Avru-,, pall irhalatqllann verdikleri ticari kredilerin kesintiye ugramaslna yo1 asa.20 Bu karann alln- 17, Cumhun'yef 5 maslndaki siyasi neden, kapitiilasyonlann kaldvllmas~na k q olan ~ ABD Senatosu'nun Lozan Antlagmas1 qerqevesinde saptanan ticaret anlagmasln~ onaylamayl reddetmesi, aym za- Ekim manda "Ermeni az~nllk sorununnu yeniden giindeme getirerek, Tiirkiye ile diplomatik Tar~m~l iligkilerin kurulmasln~ geciktirmesiydi.21 Bu kararln iktisadi yoniiniin zincirleme etkileri gozlendi ve 1926'dan baglayarak, ticari kredi hacmindeki daralma siirdii, bu nedenle ta- 1938), 00 yaymi,,stanbui, 1981, nmsd ihracat olaganiisti etlulendi. Tiirkiye'de 1926'da baglayan buhran, 1929 diinya bus nd~nuyla doruga ulqn. 16. Ravndai, G. 8.. age., naziran 1924 ve KdymdSilier, O., j'orkrye'de Yapln~nGeli$im1( Bk2. Hatipmjlu j. Turkiye,deZirai ~uhras Ankara s ; 'On Yilda Tirrkiye Ziraati,. mum s me EcoWmfs 30 d~ Ekim Buhran ydlannda, Tiirkiye'de tanmsal iiriin fiyatlan geligmig iilkelere gore daha hzh; sanayi mamul madde fiyatlar~ daha az dugti aras~nda Tiirkiye'nin bqhca ihraq mdanndaki fiyat dii~iigleri, fin& ve 73, incir ve tiitiinde yuzde 50, pamukta yiizde 48, iiziim ve zeytinyabnda yiizde 43 oldu.22 ksaca, hem is ticaret, hem de ticaret hadleri tanm kesiminin aleyhine geligti. 21,.Why arda, iktisat politikalar~nda sanayilegmeye oncelik veiidiej isin, hlikiimet bir yandan Democrau Defeated pamuk ve gekerpancan gibi temel sanayi girdilerini desteklerken, ote yandan, bugdayda tathe Turkish Treaty', The literaryd,ges290cak ban fiyat politikas~ giiuneye baglad. 1932'de bqlayan bugday taban fiyat uygulamasmm amacl, donemin Ziraat Vekili Muhsin Bey'in belimigi gibi, hububat iireticisine yuksek fizz. meeconomi*f 8 yat vermek degil, fiyat dalgalanmaslru azaltmaya yonelikti ve bugday~ "...hakiki mkyasln- Temmuz, 1933, r da degerlendirmekten qok uzak(u)."23 BU konuda, Prof. Dr. Korkut Borata~r'ln, kanld$- 23. Kar~nca, Temmuz 1934.~ mlz degerlendirmesi goyledir: "Bir yandan bugday fiyatlan, dolay~s~yla iicretler diigiik tu- I tularak bir biitiin olarak sanayi kesiminde ve ozellikle devlet sanayiinde fliiksek bir serrnaye birikimi temyosu surdiirme imkan~ ymulmlg, ote yandan (pamuktan bir genelleme ya- I. parsak) sanayinin hammadesini~olugturan tarlm ii~nleri fiyat politikalanyla desteklmmig- I i tir. Bu hammadelen' ge~iig olqude kulhnan ve maksimum Er peginde kogmas~ zorunlu ol- ' mayan bir devlet sanayii kurulmaayd, bu donemin serbest piyasa kogullan iqerisinde fiyatlarln bu grup gift~ilerin lehine seyredebilme ihtimali, herhalde pek kuwetli olmazd1." tlarda, Nazi Altnanya'sinln sava? stoku yapmak amac~yla Tiirkiye ve Balkan iilkelerinden, gok diigiik olan diinya fiyaun~n bimz ustiinde fiyat vererek bugday saan almasmm, hem bugday ekim danln~n, hem de bugday ihncu~~ln artmasu~da onemli bir rolii oldu.25 Tokin ve Ilatipoglu, 1930'larda hububat iiretiminin niihsa yetecek diizeyde olmad$m, 1 ihrag edilen bugdayln "koyliiniin bogazlndan kestigi miktar" oldugunu belirtmekte, "koylii bugday1 hymetli meta telakki ettiginden onu paraya qevirmeyi daha faideli bulur" degerlendirmesini yaparlar.26 Buhran ydlannda, ozellikle hububat yoresi Orta Anadolu'da erkek nufus, vergisini de- mck ve ailesinin gegimini saglmak amac~yla kiiy dqlnda ig aradkmdan, erkekleri bogalmlg koyler yayg~nlqm~gtl; "... buhran, Tirkiye'de servet, miilkiyet kuruplagmas~na, yani iktisaden mukavim olmayan koyliiye ait istihsal vas~talanm iktisaden mukavim olan ziimreler elinde toplanmasma sebep olmugtur."27 hsaca, kii~iik bugday iireticisi hem kentlere go$ ederek sanayilegmeye ucuz iggbcii sagad, hem de kii~ii koyliiniin tiiketiminden keserek katluda bulundu& bugday ihrac~yla, sa- Atatiirk, Oman FifUigi'nde. 24. Boratav. K., "Byiik Dimya Bunailm~ iqinde Tirkiye'nin Sanayilqme ve Gelisme Sorunlan: ', Tarihsel Gdkmi kinde Trirkiye bnayii, Ankara, 1977, KdymedSilier, 0.. '1930'larda Deviet~ilik ve DI Ticaret', Beziri Univenitesi Dergili, C 6, Tdkin, i. H. 'Tfirkiye'de Hububat Siyaseti'. Turk Ekonomiri, 5. 1, r. 10: Hatlpoglu, 5. R., TOrkiye Ziraatinde Hububabn Yeri vf Ehemmiyetl, Ankara, 1937, s Tdkin, 1. H., Turkiye Kiy ktisadiyat!, Istanbul. 1934, s. 145.

8 28. Uygay. 0. F.. (Zlraat istatistikieri MiidOrO), 'Toprak Meselelerimiz'. TGrk Ekonomisi, 5. IS, Eylirl, 1944, s Sary. 6. C., agm, s Tezel, Y., Cumhuriyet finemi Iktisadi Tarihi , Yurl Yaymlar~. Ankara. 1982, Cumhuriyei 'Toprak Reformu 15 Maytr Tart~)malar~', Cumhuriyet, 17 May Cumhuriyef 18 May agy. nayilegmenin temel girdileri ithal edilebilh. Aynca, bugday fiyaun~n diigiikliigii, tanmdan sanayilegmeye kaynak/deger alugl anlamma geliyordu. Toprak Reformu Tart~$malar~ 1930'larda bqlayan toprak reformu tartlgmalarmdan anlagidgl kadanyla, hiikiimet, biiylik toprak sahiplerine dokunmadan, toprakslz koyliiye hazine arazile~den toprak verilmesini amaglanugn. Bu tartynalar s~raslnda, Tiirkiye'de "biiyiik miilkiyetin miihim bir mesele olmad~g~," dekarhk giftwdere biiyiik miilkiyet denemeyecegi, g ~ ibirinci i Diinya Savagl'ndan sonra Cekoslovakya'da bie dekarl~k giftliklere el konmadk yolunda uzman aglklamalan yapimg;28 topraks~z ve yoksul koyliilerin "toprak darll$run nedeni, "koyliiniin sermayesizlirjne, bilgisizligine, zihniyet ve mesleki ahlakla ilgili amillere" baglanm1gtl.29 Ama, koyliiniin "sermayesizligihnin biiyik toprak sahipligiyle, tefecil~kle iligkisi dile getirilmiyordu. Yaklqrk on yd siiren toprak reformu tarugmalan slraslnda biiyiik toprak sahiplerinin meclisteki muhalefeti giiglii bir bigimde siirdii. Ornegin 1936'da 1smet Pagalnln, "Yurdumuzda toprakslz giftginin saylsl her tasawurun iistiindedir. En ziyade topragi thim edilrni~ yerlerimizde bile, koyliiniin yarlslna yalun bir miktan toprakslzdr" goriigiine kargr, Eskigehirli biiyiik toprak sahibi Emin Sazak, toprak reformu tasansl geri allnusa Beylkkoprii'deki dekar topraglm devlete hibe edecerjni soyleyerek, tasanya karg~ g~luyordu. 1945'te glkanlabilen Ciftgiyi Topraklanduma Kanunu heniiz komisyonda tarug~luken, Cavid 0d1n belirttigi iizere, "zarars~z" bir hale getirildi, 1948'de Cavid Oral tanm bakan~ oldu ve 1950 segimlerinden once, kanun, higbir ozel arazinin kamulagunlamayacab bir bigime sokuldu.30 Toprak reformu tarugmalan slraslnda toprak reformuna kary olan baz~ milletvekillerinin goriigleri gu noktalar euahnda toplanmlgu: Tasandan acl duydugunu belirten Seyhan milletvekili Cavid Oral'a gore, Tiirkiye'de toprak darh$ yoktur. Ama, zeki ve gahgkan Turk koyliisii modern vasrtalarla donanlmam~gu. Ona gore, "Bu tasan gahsa biiyiik ziraati menederken, devlete bizzat biiyuk ziraati yaparmaktadlr. Devlet igletmelerinin maliyeti ise tasawur edilemeyecek kadar yliksektir.i13l Kendisi de biiylik toprak sahibi olan Adnan Menderes tasanya iligkin goriiglerini goyle dile getiriyordu: "Ziraatte geri durumumuz toprak mdkiyeti rejiminin As~rlarca geri kallpmlzm sebebi, zirai ve iktisadi sahadaki geriliktir. ban kaldrdk Fakat vasltah ve vasltaslz vergilerle giftginin yukiinii arurdk. Tanm bakdb yahz hatah istatisdkleri tanzim etmekle miikellef bir kadro gegindirmekten bagka ig yapmad. "32 Halil Menteg, 50 dekara kadar kamulqnrma ongoren 17. maddeyi gok tehlikeli buldu~+nu belirterek goyle diyordu: "Kasabalardaki hallun yiizde 805 bu durumdadr... Sayllan 1 milyona yalun olan bu giftsiler orta s~ruflarh. Bunlan sefalete mahkiim edeceb. Bu orta smf, bujuva s~rufidr. Ve demokrat bir memlekette tasfiye edilmez, takviye edilir. " 33 General Naci Ozdeniz'e gore ise: "Benim 'mal~m' dedirjm bir geye bu tasan Imahn deg' diyor. Nigin benim m h a kaq~ emniyetim sarsis~n. Memleket genigdr ve iglenmemig yerler goktur. Bir yandan h~ikiimet kombinalanyla genig arazi igletmekteyken, bqkalanna vermek igin nigin benim mahmdan alsm. "34 Tasaruun lehinde konuganlar ise sosyal adaletten soz ederek, bu tasanyla orta igletmele~ kalhlmay~p sawndular. lkinci Dunya Savay Y~llar~ Savag ylllannda, savag ekonomisi kogullan geregince, devletin ekonomiye miidahale alanlar~ geniglerken, 1937'den beri devletgiligin bir biitiin olarak gevgetilme politikas~ da siirdii ve devlet miidahaleciliginin ozel sektore zarar vermemesine ozen gosterildi 'ta yimiliige giren Milli Komnma Kanunu, gerektiginde zorunlu iicretli qallgma getirirken, ekilen her 40 dekar arazi igin bir qift okiiziin "milli miidafaauya katlu amaclyla devlete verilmesini ongoriiyordu Varltk Vergisi ise, hakslz kazanqlan bir defallgna vergilemeyi hedeflemigse de uygulamada, abrlrklr olarak az~nlik tiiccara yonelmigti. Savagln bailnda tarrm mahsulleri fiyatl serbest birahlmq, hlzla artan fiyatlar nedeniyle Toprak Mahsulleri Vergisi konmug, ayr~ca tahllda iiretirnin belirli bir b6liimii, diigiik fiyatla zorla satln almmlgu aras~ndaki savag ekonomisi kogullan ve enflasyon, gene1 olarak sermaye birikimini, ozellikle de tanmdan kaynaklanan sermaye birikimini hlzlandrd~. Ornegin, 1938'de 500 TL olan bir vagon bugdayln fiyatl 1942'de TL'ye yiikselmigti.36 Bu donemde piyasalan biiyiik olgekte bugdav saglayabilen qi&i ve tiiccar, biiyiik kirlar elde eta; koy dlglnda yagayan biiyiik toprak sahiplerinden ve yoksul koyliilerden toprak satln alarak, igletmelerini daha da geniglettiler.37 Savag ylllannda, tanmda sermaye birikiminin bir gostergksi de istanbul'a gqiin hzlanmasr oldu. Istanbul'daki fabrikalann, savq kogullari nedeniyle devlete k q "resmi ~ taahiitleri"ni yerine getirmek igin gece giindiiz gahgmasr, Istanbul'a bagka illerden iggi goqiinii hzlandud~. Tiiccar ve zengin koylii de hem iglerini genigletmek, gayrimenkule yaunm yapmak, hem de eglenmek igin Istanbul'a gelmekteydi. "Anadolu'nun'muhtelif bolgele~de yiiksek fiyatla mahsul satmaya imkan bulan veyahut ithalat egasl yiiziinden biiyuk kklar temin eden tacirlerin, iglerini genigleterek Istanbul'a a!un ettikleri gergek bir olaydr. Anadolu'daki sermaye birikmesi ve ticari gehme yiiziinden meydana gelen yeni tiiccar tipleri Istanbul'un maruf magazalann~ satln almaktadr...(gq,istanbultdaki) eglence yerle~in miktanru da arurmlgtlr. Anadolu'dan gelen kasaba tiiccan ve zengin koyliiyii eglendirmek igin, galglh gazinolar gogalmlgtlr. Bu gazinolarda ekseriyetle Anadolu prlulan soylenmekte, koylii hyafetine girmig kadn artistler, Konya'n~n kq~k havaslnl taklit ederek rumba ile kanpk oyunlar oynamaktadrlar." : Bir Diinum Noktas~ 35. loratav, K. TGrkiye'de Devlet~IIik Ikinci Diinya Savay'ndan sonra,abdye Diinva bank as^. azedismis iilkelerin once-... s=iii "modemlee vani traktor p- ( ), Ankara, s tikini, daha sonra da tanm iiriinleri ihracatlna oncelik tamyarak 36. Yurt ve DGnya, 29 siiriivordu erdeapitalist sistem kendini "mad e -u " a" t arudvor ~ a z - ilktqrin. 5.20, 1942 geligmia iilkele~ kallunmasmn da modem diinya ile iliqkileri sayesinde ger~eklevce~ s HGseyin. A,, 'KbyliJ savunuyordu. Iligkiden kastedilen, azgehmi? iilkele~ ds ticaret ve v h sermavegy- Igetmeleri Kirqllyw gini - serbestleui, bu alandaki engelleri kaldmas~yd. mu!'. Yurt ve DOnya, Eyli~l, 5. 33, s erde ABD'nin yardim, kaknma kredileri, ABD sermayesi, ABD'nin siyasal ve kiiltii- 38. Hirseyin, A, re1 degerleii ile kimi kurumlamn azgelimigler diinyas~na gumesiyle, once baz~ sektorlerin 'Istanbul'un Ni~fusu Neden n*-m alanlanna dob vadan, kendiliijnden Art~yor?', Yurt ve DOnya, Temmuz, ve ken& k&ihcsleyen, Qama avama bi&&~mwreklesecefj ongoriiliivordu , 1943, s. 238.

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*)

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 43, C. XV, Mart 1999 ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Prof. Dr. Rafet EVYAPAN (**) Turkiye Cumhuriyeti kurucusu Ataturk, Osmanli imparatorlugunun teokratik yonetim anlayigi

Detaylı

KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM

KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM VE IHRACATLARINA YONELIK DEVLET YARDIMI Mehmet YUCE Uludag ~ niv. I.I.B.F. Maliye Boliimii Arj.Gor. Dunya ekonomisinin be1 kemigini olugturan Kiiquk ve Orta Boy

Detaylı

IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN " SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI" UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR

IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN  SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN " SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI" UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR Prof.Dr.Birsen ERSEL Turkiye'de sosyal giivenlik sisteminin yeniden yap~land~r~lmas~

Detaylı

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI)

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) Nevirz ATA KAN Sayrjtav Uzman Derletpsl 1 Ocak 1999'da 290 milyon niifusu, ortak para birimi,tek merkez bank as^, ortak para ve faiz politikas~yla yeni bir Avrilpa yaratllmas~

Detaylı

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde?

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Aydın Fındıkçı Dr., Münih Ludwig Maximilians

Detaylı

ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA

ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA Sabahattin Sen Galqrna ve Sosyal Gilvenlik Bakanl101 Bag 19 Miifettigi Dunya ekonomik sisteminin 20. yuzylldaki ilk buyuk ciddi krizi 1929'da ortaya qlkm~g ve 2.Dunya Savagl

Detaylı

VERGISEL ACIDAN HOLDINGLERIN DURUMU

VERGISEL ACIDAN HOLDINGLERIN DURUMU VERGISEL ACIDAN HOLDINGLERIN DURUMU Hasim A KCA Hucettepe ~niversitesi ~.I.B.F. Maliye Boliimii 0gretim Gorevlisi Holding girket, XIX. Yuzyllln ikinci yarlsl iqinde Amerika Birlegik Devletleri ve Ingiltere'de

Detaylı

PARA KURULU S~STEM~N~N ONEM~ Yrd. DOG. Dr. Zubeyir TURAN*

PARA KURULU S~STEM~N~N ONEM~ Yrd. DOG. Dr. Zubeyir TURAN* PARA KURULU S~STEM~N~N ONEM~ Yrd. DOG. Dr. Zubeyir TURAN* I. PARA KURULUNUN TANIMI, TEMEL OZELL~KLER~, TAR~HSEL GEL~s~M~ VE PARA KURULU - MERKEZ BANKASI i ~ i ~ ~ i ~ i Bu bolumde para kurulu genig bir

Detaylı

Demokrat Parti Dönemi Zirai Makineleşme Hareketi ve Sonuçları *

Demokrat Parti Dönemi Zirai Makineleşme Hareketi ve Sonuçları * SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2014, Sayı: 31, ss.61-80 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences April 2014, No: 31, pp..61-80 Demokrat Parti Dönemi Zirai Makineleşme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

DIS BORCLARIMIZ VE DU~~UNDURDUKLERI

DIS BORCLARIMIZ VE DU~~UNDURDUKLERI DIS BORCLARIMIZ VE DU~~UNDURDUKLERI ismet TAY~ (*) Z.Yiik.Miih.-Biit~e Plancls~ Kamu Yonetim Uzmanl Gunumuzde, en oz ve yalln bir deyigle, siyasal gucun ve toplumsal yagamln en geligmig orgutlegme biqimi

Detaylı

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi*

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi* AVRU PA ARA$TIRMALARI DERGISi Gilt 9 Say1: 2 2001 231 TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ Ozet OZELLESTiRiLMESi SURECi* i dil uz** Turkiye 'de demiryollarz senelerdir kendi kaderine terk edilmi.$lir.

Detaylı

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba DONEM: 23 CILT: 29 YASAMA YILI: 3 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba icindekiler Savfa I. - GECEN TUTANAK OZETI 336 II. - YOKLAMA 338 III. - GUNDEM DI I

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

h?vatirim Cl Nisan 2009 --- K. EVREN BOLGUN

h?vatirim Cl Nisan 2009 --- K. EVREN BOLGUN K. EVREN BOLGUN h?vatirim --- Cl Nisan 2009 KRIZDE RiSK YONETiMi VE KORUNMA STRATEJILERI 2009 yllma ki.iresel krizin golgesinde giren di.inya ekonomisi, krizden c;:1k1~ yollarm1 ar1yor. Bu donemde en fazla

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

KAMU KURULUSLARINA BAGLI TE~~EBBUSLERIN REKABETE AYKIRI DAVRANISLARI REKABET YASASI ILE YASAKLANLANMIS MIDIR? tbrahim GUL Yazar - Avukat

KAMU KURULUSLARINA BAGLI TE~~EBBUSLERIN REKABETE AYKIRI DAVRANISLARI REKABET YASASI ILE YASAKLANLANMIS MIDIR? tbrahim GUL Yazar - Avukat KAMU KURULUSLARINA BAGLI TE~~EBBUSLERIN REKABETE AYKIRI DAVRANISLARI REKABET YASASI ILE YASAKLANLANMIS MIDIR? tbrahim GUL Yazar - Avukat Guniimiizde serbest piyasa ekonomi ' in var oldugu ulkelerde rekabetin

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

Turk Yasa Dili. 3) Syntactic features, 4) Discourse level features, 5) Cognitive structure. The analysis has. Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM*

Turk Yasa Dili. 3) Syntactic features, 4) Discourse level features, 5) Cognitive structure. The analysis has. Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM* Harprrepe iinivertiresi Edebiyar Fakiilresi Dergisi Cilr I6/Sayr I /ss. 89-114 Turk Yasa Dili Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM* dzet Bu $al~$manm amacl Turk yasa dilinin dilbilimsel bin betimlemesini

Detaylı

SOSYAL B~L~MLER DERG~S~

SOSYAL B~L~MLER DERG~S~ -- -- -- ---- ----- --- - --- ---- -- --- --- --- ISSN : 1012-0165 FIRAT ON~VERSITESI SOSYAL B~L~MLER DERG~S~ Elazig - 1996 ..,*'"I {~ifi&k$i F~rat ~niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi : Cilt: 8 Say!:

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

TEKNİK HİZMET İTHALİ

TEKNİK HİZMET İTHALİ «I işgücü göçü t e TEKNİK HİZMET İTHALİ ELEKTRİK M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I / G E M İ M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I H A R İT A V E K A D A S T R O M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I İN Ş A A T M

Detaylı

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Elçin Aktoprak Arş. Gör., Ankara Üniversitesi,

Detaylı