Inheritance. Inheritance (turetim)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Inheritance. Inheritance (turetim)"

Transkript

1 Inheritance (turetim) Bir cok problemin cozumu icin belirlenen class lar hierarsik bir yapi seklinde organize edilebilir C++ gibi bir cok Object-oriented diller class benzerliklerinin etkin bir sekilde kullanilmasi icin ozellikler sunarlar Software re-use (yeniden kullanim) Software muhendislerinin veriminin artirilmasi Inheritance Inheritance: daha genel base class lardan yeni class larin create edilmesini saglar. Yeni derived class olusturmak icin, base class in attribute leri (data member) ve davranislari (member fonksiyonlar) absorb edilir, degistirilir, veya gerekirse yenileri eklenir 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.4

2 Base Class & Derived Class Base Class: Daha once var olan ve yeni class larin kullanabilecegi, degistirebilecegi, ve/veya gelistirebilecegi data member lara ve member fonksiyonlara sahip class Derived Class: Base class dan turetilen yeni class. Base class in elementleri ni degistirmeksizin kullanabilir veya degistirip kullanabilir. Base class da olmayan yeni data member lar ve member fonksiyonlar eklenebilir Ayni class ayni anda hem base class ve hemde derived class olabilir 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.5 Inheritance hakkinda bazi gozlemler Derived class genel olarakbase class dan daha kucuk nesnelerin set ini temsil eder Derived class in object leri base class a gore genelde daha fazla attribute lara ve member fonksiyonlara sahip Bazi durumlarda multiple inheritance (coklu turetim) single inheritance (tekli turetim) a tercih edilebilir Base class iki veya daha fazla class tan data member lar ve member fonksiyonlar temin eder 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.6 Inheritance Sekilleri Uc tip inheritance public (en yaygin olani) protected private Syntax: class <derived_class> : public <base_class> { Ornek class UndergraduateStudent : public Student { ; 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.7 public inheritance in ozellikleri Base class in public ve protected member lari derived class in public ve protected member lari olarak inherit edilir Base class in private memberlarina derived class tan erisilemez friend fonksiyonlari inherit edilemez Derived class in object leri ayni zamanda base class in object leridir (tersi dogru degil) 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.8

3 Base Class in protected member lari public member lar inherited class fonksiyonlari tarafindan erisilebilirler Hem base class in hem de derived class tan tureyen class larin friend fonksiyonlari tarafindan erisilebilirler Program icerisindeki diger fonksiyonlar tarafindan erisilemezler 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.9 Ornek: Point ve Circle class lari // File point.h #ifndef POINT_H #define POINT_H class Point { friend ostream &operator<<(ostream &, const Point &); public: Point( int =0, int = 0); void setpoint (int, int); int getx( ) const {return x; int gety( ) const {return y; protected: int x,y; ; #endif 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.10 // File point.cpp #include <iostream.h> #include point.h Point::Point( int a, int b) { setpoint(a,b); void Point::setPoint( int a, int b) { x = a; y = b; ostream &operator<< (ostream &output, const Point &p) { output << [ << p.x <<, <<p.y << ] ; return output; // enable cascaded calls Point a,b.c cout << a <<b <<c; 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.11 // File circle.h #ifndef CIRCLE_H #define CIRCLE_H #include <iostream.h> #include <iomaip.h> #include point.h class Circle : public Point { friend ostream &operator<< (ostream &, const Circle &); puclic: Circle( double r=0.0, int x=0; int y = 0); void setradius (double); double getradius( ) const; double area( ) const; protected: double radius: ; #endif 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.12

4 // File circle.cpp #include circle.h Circle::Circle (double r, int a, int b) : Point (a,b) // call for base class constructor { setradius ( r ); void Circle::setRadius(double r) { radius = (r >= 0? r : 0 ); double Circle::getRadius( ) const { return radius; double Circle::area( ) const { return * radius * radius; 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.13 // hala circle.cpp file indeyiz ostream &operator<< (ostream &output, const Circle &c) { output << Center = << static_cast <Point> ( c ) << ; Radius = << setiosflags (ios::fixed ios::showpoint ) << setprecision(2) << c.radius; return output; // enables cascaded calls // circle.cpp file in sonu 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.14 // File driver.cpp # include <iostream.h> #include <iomanip.h> #include point.h #include circle.h using namespace std; int main( ) { Point *pointptr = 0, p(30,50); Circle *circleptr = 0; c (2.7, 120, 89); cout << Point p: << p << \ncircle c: << c << \n ; pointptr = &c; cout << \ncircle c (via *pointptr): << *pointptr << \n ; 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.15 pointptr = &c; circleptr = static_cast < Circle * > (pointptr); cout << \ncircle c (via *circleptr):\n << *circleptr << \n Area of c (via CirclePtr): << circleptr->area( ) << \n ; // DANGEROUS: Treat a Point as a circle pointptr = &p; circleptr = static_cast< Circle *>(pointptr); cout << \npoint p (via *circleptr):\n << *circleptr << \narea of object circleptr points to: << circleptr->area( ) << endl; return 0: 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.16

5 Derived Class Pointer lerin Base Class Pointer lere cevrimi Derived class pointer daima base class pointer e atanabilir. Gerekli type cevrimi explicit casting e ihtiyac duyulmaksizin compiler tarafindan yerine getirilir. Base class member fonksiyonlari base class pointeri ne dereference edilmek suretiyle cagrilir Boyle bir derived class object ine point eden base class pointer kullanildiginda, base class ta olmayan derived class data member ve member fonksiyonlari goz onunde tutulmaz 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.18 Base Class Pointer lerin Derived Class Pointer lara Donusumu Base class pointer in derived class pointer e donusturulmesi potansiyel olarak tehlike teskil eder Pointer kullanilarakderived class member lara erisilmeye calisilabilir Bu programin crash olmasina veya object de garip degerlerin gorulmesine sebep olabilir C++ static_cast operator kullanilarak bu cevrimin yapilmasina olanak verir 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.19 Member Fonksiyonlarin Kullanimi Derived class fonksiyonlari public ve protected olarak tanimlanan base class in member larini kullanabilir Ancak, derived class fonksiyonlari private base class data member lari veya member fonksiyonlari kullanamaz. Eger kullanilsa idi data encapsulation prensibine ters duserdi 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.20

6 Base-Class Member lara Overriding Derived class lar serbestce base class in public ve protected member larini inherit edebilirler. Eger bu member lardan bazilarina ihtiyac yoksa Derived class ayni decleration i kullanmak suretiyle base class member ine overriding yapabilir. Eger bu yapilirsa, base class member :: operator u ile erisilebilir. Eger scope operator u kullanilmamissa, yeni member erisilecek anlamina gelir Eger derived class member fonksiyonu base class member fonksiyonu ile ayni isme sahip fakat farkli parameter list e sahipse, base member fonksiyon overload edilmis olur, override edilmis degil 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.24

7 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.28

8 public, protected, & private Inheritance Public inheritance is-a relationship (iliski) olusturur (derived class object i base class in object i dir) C++ ayrica diger iki cesit inheritance e destek verir: protected ve private. Her ikisi de is-a iliskisi belirlemez protected inheritance de base class in public member lari derived class in protected member lari olur private inheritance de, base class in public ve protected member lari derived class in private Base class in public m. Protected Private Inheritance cesitleri public inheritance Derived class. public Protected Private protected inheritance protected Protected Private private inheritance private private private member lari olur. 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.29 Direct & Indirect Base Class Direct base class: derived class in bulundugu sviyenin bir ust seviyesindeki base class. Dirrect class derived class in decleration da : sembolunu izlemek suretiyle belirlenir Indirect base class: base class in bulundugu seviyeden iki veya daha fazla seviye ustte olan base class. Indirect base class derived class in decleration inda gorulmez. Constructor ve Destructor Diger member fonksiyonlarin tersine, base class in constructor ve destructor u derived class tarafindan inherit edilmezler Base class constructor ve destructor derived class inn constructor ve destructor u tarafindan cagrilabilirler Object create edilirken base class constructor u kullanilarak base class kisimlari olusturulur 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.32

9 Object Assignment Kurallari <base_class_object> = <derived_class_object> Derived class object base class object e atanabilir ve tip cevrimi otomatik olarak gerceklenir Cevrimden sonra derived class member lar artik erisilemez <derived_class_object> = <base_class_object> Default olarak izin verilmez (tehlikeli olabilir) Overloaded assignment operator ve/veya conversion constructor tarafindan gerceklenebilir 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.33 Inheritance Software gelistirmede sirasinda base class in sadece object code una ve base class in class decleration in oldugu header file ihtiyac duyulur Derived class da code degisimi base class da code degisimini gerektirmez Private base class code unu degistirmek derived class code unu degistirmeyi gerektirmez, fakat derived class code un yeniden re-compile edilmesi gerekebilir. 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.34 Inheritance Unified Modeling Language (UML) is-a relationship (inheritance) Derived class in object I ayni zamanda base class in object I, fakat degistirilmis class memberlari ve/veya yeni class member lari ile Ornek: UndergraduateStudent is-a Student has-a relationship (composition) Class in object i baska bir class in bir veya daha fazla object ini icerir Ornek: Calendar object Day ve Date object i icermesi UML icerikleri Class diagrams Interaction diagrams Package diagrams State diagrams Activity diagrams Deployment diagrams Class diagrams Class a ait bilgilerin grafiksel gorunumu Name Attributes methods 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.36

10 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.40

11 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.44

12 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.46 Multiple (coklu) inheritance Bazi problemler icin bir class i iki veya daha fazla base class dan turetmek gerekebilir C++ multiple inheritance e izin verir Pratikte multiple inheritance kullanimi zor olabilir cunku ambiquity e sebep olur (Hangi base class in member inin cagrilmasi hususunda) 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.48

13 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.52

14 12/23/2004 Nesneye Yonelik Programlama /23/2004 Nesneye Yonelik Programlama 9.54

Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü Ders 5 Miras Alma Inheritance (Miras) Eski sınıflardan yeni sınıflar yaratılmasıdır. Yeni (türetilmiş) sınıf, eski (kök) sınıfın özellik ve davranışlarını gösterir. Türetilmiş (Derived) sınıf, kök (base)

Detaylı

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama C++ ve Nesneye Dayalı Programlama Binnur KURT kurt@cs.itu.edu.tr BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 1 PROGRAM 1. Giriş Nesneye dayalı

Detaylı

------------------------------------------------------------*/

------------------------------------------------------------*/ 20-03-2002 Sınıf Tasarımında Dosya Organizasyonu Genellikle bir sınıfın fiziksel organizasyonu iki dosya halinde yapılır. Sınıfın ismi X olmak üzere X.h ve X.cpp dosyaları. X.h dosyasının içerisine nesne

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA. Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA. Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr Nesne Tabanlı Programlama Kavramları Nesne Tabanlı Programlama (OOP) tekniği, gerçek dünyadaki somut nesnelerin bir yazılımın

Detaylı

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş math Kütüphane Fonksiyonları Çok Parametreyle Fonksiyon

Detaylı

abstract Sınıflar 1 Sınıf sınıf1 new class Ama aşağıdaki şekilde referans alınabilir;

abstract Sınıflar 1 Sınıf sınıf1 new class Ama aşağıdaki şekilde referans alınabilir; abstract Sınıflar 1 Özet sınıflar ya da özet metotlar abstract anahtar sözcüğü kullanılarak tanımlanırlar. Bir temel sınıf içinde bildirilen abstract metotların içeriği boştur. Kendisinden yeni bir instance

Detaylı

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Programlama Dilleri Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Contents 1 Giriş 3 1.1 Dersin Amaçları........................................... 3 1.2 Programlama Dilleri ile Doğal Diller................................

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel Bilgiler Öğretim üyesi : Doç.Dr.M.Ali Akcayol Ofis : Gazi Ünv., Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Ana sınıf içerisinde tanımlanmış bir yordam, ana sınıftan türeyen bir alt sınıfın içerisinde iptal edilebilir. ()

Ana sınıf içerisinde tanımlanmış bir yordam, ana sınıftan türeyen bir alt sınıfın içerisinde iptal edilebilir. () 10. HAFTA 5.4. İptal Etmek (Overriding) Ana sınıf içerisinde tanımlanmış bir yordam, ana sınıftan türeyen bir alt sınıfın içerisinde iptal edilebilir. () Örnek-5.10: KitapEvi.java () class Kitap { public

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ Nesneye Yönelik Programlama C++ ile Beaglebone Black de Bluetooth Haberleşmesi Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAKUT Sinan

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 EĞİTİM : LINQ to SQL Bölüm : LINQ e Genel Bakış Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 LINQ, program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyan devrimsel bir programlama metodolojisidir. LINQ, bir programalama

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

BÖLÜM 2 PARALEL PORT

BÖLÜM 2 PARALEL PORT BÖLÜM 2 PARALEL PORT 2.1.GİRİŞ Kökeni itibariyle basit bir yazıcı arabirimi olan PC paralel portu, zamanla, bilgisayara bağlamak istediğiniz her hangi bir şeyin takılabileceği bir giriş (plug-in) haline

Detaylı

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 çindekiler Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 Bölüm 2 Tipler, Operatörler ve fadeler 2.1 De i ken simleri... 2-3 2.2 Veri

Detaylı

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN NOTLARDAN OLUŞMAKTADIR. NOTLAR ÜZERİNDE HİÇBİR DÜZELTME

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

Çok Şekillilik (Polymorphism)

Çok Şekillilik (Polymorphism) Çok Şekillilik () Binnur Kurt kurt@ce.itu.edu.tr Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi Sınıf Yapısı Kalıtım Çok Şekillilik Nesneye dayalı programlamanın üç temel kavramı : 1. Sınıflar,

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır:

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır: C VERİ TÜRLERİ BASİT VERİ TÜRLERİ Değişkenler, program içinde üzerinde işlem yapılan, veri saklanan ve durumlarına göre programın akışı sağlanan nesnelerdir. C de bir değişken kullanılmadan önce tanımlanmalıdır.

Detaylı

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 1, OCAK 2009 1 Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi Cahide ÜNAL 1, Ömer Faruk BAY 2* 1 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, M.E. B. Ankara,

Detaylı

PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ

PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ Cihangir BEŞĐKTAŞ cihangir[at]akademi[dot]enderunix[dot]org http://www.enderunix.org 13 Mayıs 2008 ĐÇĐNDEKĐLER: PYTHON DĐLĐNĐN ÖZELLĐKLERĐ 1 PYTHON' A GĐRĐŞ 1 ARĐTMETĐK ĐŞLEMLER

Detaylı

ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ

ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ Özlem Morkaya1 Tahir Emre Kalaycı2 1 Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmir 1 e-posta:

Detaylı

ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2

ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2 ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER 1. ASPState e Giriş a. ASPState Nedir? b. Hangi Sorunlara Çözüm Getiriyor? c. Çözümleri Nelerdir? 2. Özellikler a. Güvenlik

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Toplumların gelişiminde eğitimin rolü büyüktür. Medeniyetlere en parlak zamanlarını yaşatan ya da tarih sahnesinden silen belirleyici

Detaylı

SINIFLARIN TEKRAR KULLANILMASI

SINIFLARIN TEKRAR KULLANILMASI 9. HAFTA SINIFLARIN TEKRAR KULLANILMASI Belli bir amaç için yazılmış ve doğruluğu kanıtlanmış olan sınıfları, yeni uygulamaların içerisinde kullanmak hem iş süresini kısaltacaktır hem de yeni yazılan uygulamalarda

Detaylı

Qt ye Giriş. Can Kavaklıoğlu. 19 Temmuz 2007. Trolltech in Qt 4.0 alt yapısını kullanarak programlama yapmak için gerekli kütüphaneleri yüklemek

Qt ye Giriş. Can Kavaklıoğlu. 19 Temmuz 2007. Trolltech in Qt 4.0 alt yapısını kullanarak programlama yapmak için gerekli kütüphaneleri yüklemek Qt ye Giriş Can Kavaklıoğlu 19 Temmuz 2007 1 Önsöz Bu yazı Can Kavaklıoğlu[1] tarafından, Cerberus[2] takımının ihtiyaçları doğrultusunda yazılmıştır. Doğu Kaya ya elzem yardımlarından için teşekkürler.

Detaylı