Vitamin ve Mineraller

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vitamin ve Mineraller"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s Vitamin ve Mineraller Prof. Dr. Ahmet Ayd n Vitamin, mineral ve flavonoidler protein, ya ve karbohidratlardan farkl olarak kalori veren maddeler de ildir. Yaflam n sürdürülmesi için bu besin maddelerinin mutlaka yiyecekler ile d flardan al nmas gerekir; yani baflka bir deyiflle esansiyel maddelerdir ve insan vücudunda yap lmazlar. Bunlar vücudun yap tafllar n olufltururlar ya da vücutta meydana gelen biyokimyasal olaylara (enzimatik faaliyet, serbest oksijen radikallerinin temizlenmesi vb) etki ederler. M NERALLER nsan vücudunun yaklafl k %4'ünü mineraller oluflturur. Bunlar vücutta, tuzlar, bileflikler ya da iyonik flekilde bulunurlar. Günlük gereksinimi 50 mg' n üzerinde olan minerallere makromineraller, alt nda olanlara ise mikromineraller denir. Makromineraller: Bafll ca makromineraller kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum, potasyum ve klordur. Günümüz diyetinde sodyumun yüksek, magnezyum, kalsiyum ve potasyumun düflük olmas hipertansiyon, osteoporoz ve depresyon gibi sorunlara yol açar. Mikromineraller (eser elementler): Bafll ca mikromineraller demir, çinko, iyot, selenyum, bak r, mangan, flor, krom ve molibdendir. Eser elementler eriflkinde günlük gereksinimin 50 mg' n alt nda olan minerallerdir. En çok eksikli i görülenler demir ve iyottur. Di er eser element yetersizlikleri (örne in çinko) nispeten nadir olup daha çok prematüre bebeklerde, protein-enerji malnütrisyonunda ve uzun süre parenteral beslenenlerde ortaya ç kar. ntrauterin yaflamda eser elementlerin yaklafl k 2/3'ü gebeli in son haftas içinde anneden bebe e aktar l r. Bu nedenle parenteral beslenen prematürelerde eser elementlerin tedaviye eklenmesi gerekir. 93

2 Ahmet Ayd n V TAM NLER Vitaminler vücutta meydana gelen metabolik reaksiyonlar n gerçekleflmesinde rol alan organik bilefliklerdir. Vitaminler tan m olarak insan hücresinde sentezlenmezler; yani esansiyellerdir ve yiyeceklerle birlikte d flardan al nmak zorundad rlar. Bir bölüm vitamin ba rsak floras ndaki bakteriler taraf ndan üretilirler. D vitamini, bir vitamin de il, hormondur. Günefl fl nlar n n etkisiyle deride sentezlenirler. K vitamini ba rsak floras nda yeterince üretilir ve insan n ihtiyac n karfl lar. Piridoksin, biyotin, niasin ve tiamin ba rsak floras ndaki bakteriler taraf ndan üretilebilirlerse bile üretim ihtiyac karfl lamaktan uzakt r. B12 vitamini kal nba rsak floras nda üretilebilirse de reseptörü terminal ileumda oldu u için ifle yaramaz. Vitaminler eriyebilirliklerine göre iki büyük gruba ayr l rlar (Tablo 1). Tablo 1. Vitaminlerin s n fland r lmas I. Suda Eriyen Vitaminler A. B kompleks vitaminleri (enerji metabolizmas nda rolü olanlar) B1 vitamini B2 vitamini (riboflavin) B3 vitamini (Niasin= nikotinik asit) B5 vitamini(pantotenik asit Biyotin B. Kan yap m nda rolü olan vitaminler B12 vitamini (siyanokobalamin) Folik asit C. Di erleri B6 vitamini (piridoksin) D. C vitamini (antioksidan) II. Ya da Eriyen Vitaminler A vitamini (antioksidan) E vitamini (antioksidan) D vitamini (kalsiyum metabolizmas ) K vitamini (p ht laflma mekanizmas ) B kompleksi ve C vitamini bu grup içindedir ve büyük moleküllüdürler. C vitamini haricinde koenzim olarak görev yaparlar. Daha çok taze sebze, meyve ve hubutatta bulunurlar. B12 vitamini sadece hayvansal g dalarda bulunur. Organizmada depolanmad klar için bunlara karfl olan gereksinim daha fazlad r (günde 4-6 kez yiyecekler ile al nmal d r). Tek istisna karaci erde depolanan B12 vitaminidir. 94

3 Vitamin ve Mineraller Fazla al nd klar nda idrar ile at l rlar ve bu nedenle genellikle toksik de illerdir. Is ya (piflirmeye, kaynat lmaya) karfl dayan kl de ildirler ve günefle maruz kal rsa bozulurlar. Malabsorpsiyon sendromlar nda (B12 haricinde) emilimleri bozulmaz. Ya da Eriyen Vitaminler A, D ve K vitaminleri bu grup içindedirler; küçük moleküllüdürler. Ya da eriyen vitaminler vücutta depolan rlar ve idrarla at lmazlar. Bu nedenle fazla miktarda al nd klar nda toksik belirtiler ortaya ç kar. Bu vitaminler ya da eridiklerinden malabsorpsiyon sendromlar nda emilimleri bozulur. Piflirmeye ve s ya karfl suda eriyen vitaminlere göre daha dayan kl d rlar. A, D ve K vitaminleri et, süt, yumurta, hayvani ya lar gibi hayvani g dalarda bulunur. E vitamininin temel kayna n tohumlu g dalar ve bunlar n ya lar (ayçiçe i, soya, f nd k) oluflturur. K vitamini ba rsak floras nda üretilir. Ayr ca yeflil yaprakl sebzelerde de bulunur. A vitamininin öncüsü olan beta-karoten yeflil ve sar sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunur. Vitamin Takviyesi Gerekebilen Durumlar Dengeli beslenen ve yeteri kadar günefle maruz b rak lan kiflilerde vitamin takviyesi gerekmez. Fakat risk alt nda olan kiflilerde (prematürite, intrauterin malnütrisyon, adolesan dönemi, kronik hastal klar, gebelik) diyete vitamin eklenmesi gerekebilir. Vitamin Eksikliklerinden Korunma Vitaminlerden maksimal yarar sa lamak için yemek sular n n at lmamas, yemeklerin afl r piflirilmemesi, sebze ve meyvelerin taze tüketilmesi ve günde 3-6 ö ün al nmas, ve esmer ekmek yenilmesi (B1 vitamini) gerekir. YA AS TLER Poliansatüre ya asitleri olan omega-3 ya asitleri, omega-6 ya asitleri ile birlikte esansiyel ya asitlerini olufltururlar. Esansiyel ya asidi eksikli inde dermatit, saç dökülmesi, görme bozukluklar, yara iyileflmesinde gecikme ve büyüme gerili i olur. Omega-3 ya asitlerinin kayna n alfa-linolenik asit (ALA) oluflturur. ALA, 18 karbonlu olup, 3 çifte ba içerir; ilk çifte ba metil grubuna en yak n 3. karbondad r (o nedenle omega-3 ad verilir, C18:3: w-6). Alfa-linolenik asit insan vücudunda bulunan desatüraz ve elongazlar ile ekozapentanoik asit =EPA (C20:5: w-3) ve dokozapentanoik asit=dhea (C22:6: w-3) gibi metabolitlere dönüflür. 95

4 Ahmet Ayd n Omega-6 ya asitleri ise kayna n linoleik asitten (LA) al r. Linoleik asidin metabolitleri ise dihomo-gamma-linoleik asit (DGLA) ve araflidonik asittir. Poliansatüre ya asitleri olan omega-6 ve omega-3 ya asitlerinin membran yap s n n oluflumunda çok önemli görevleri vard r. Membranlar n y k - m nda ya da diyette al nd klar nda kanda birçok omega-3 ve omega-6 kaynakl metabolitlerin düzeyi artar. Omega-6 ya asitleri enflamatuvar, hiperaljezik, trombotik ve mitojenik özelliklere sahiptir. Asl nda vücudun bu özelliklere ihtiyac vard r. Fakat bunlar n afl r etkileri de dizginlenmelidir. flte omega-3 ya asitleri antienflamatuvar, analjezik, antitrombotik ve antimitojenik özellikleri ile Omega-6 metabolitlerinin etkilerini dizginlerler (Tablo 2). Tablo 2. Poliansatüre ya asitleri Kaynak Metabolit Etkiler II. Grup Prostaglandinler (omega-6) Linoleik asit (LA) Dihomogamma-linoleik asit (DGLA) Araflidonik asit PGE2, PGF2a, PGD2, prostasiklin (PGI2), trombaksan (TXA)2 Lökotrien 4 grubu Enflamatuvar Hiperaljezik Trombotik Mitojenik III. Grup Prostaglandinler (omega-3) Aminolevülinik asit (ALA) Eikozahekzoenoik asit (EHA) PGE3, PGH3, PGI3, TXA3 Lökotrien 5 grubu Antienflamatuvar Analjezik Antitrombotik Antimitojenik Omega-3 ya asitleri daha çok bal k, merada beslenen hayvan eti, özgür dolaflan kümes hayvanlar n n yumurtas ve keten tohumu ya lar nda bulunur. Omega-6 ya asitleri ise en çok m s r, soya, pamuk, ayçi-çe i gibi ya larda bulunur. Tafl devri diyetinde w-6: w-3 oran yaklafl k 1:1 idi. Fakat son y lda serum kolesterol düzeylerini düflürmek (?) amac ile (m s r, soya, pamuk, ayçiçe i gibi ya lar n afl r kullan lmas, buna karfl l k bal k ve lahana marul gibi yeflil sebzelerin daha az tüketilmesi ile bu oran 20-50:1 e kadar ç km flt r. Omega-3 ya asitleri antienflamatuvar, antitrombotik, antiaritmik, antimitojenik hipolipemik, ve vazodilatatör etkilere sahiptir. Bu özellikleri ile koroner kalp hastal klar, hipertansiyon, tip 2 diabet, ülseratif kolit, romatoid artrit, depresyon, çeflitli kanserler ve kronik obstrüktif akci er hastal klar n n önlenmesinde potansiyel etkiye sahiptir. 96

5 Vitamin ve Mineraller ÖNEML BAZI M NERAL VE V TAM N EKS KL KLER Flor çme sular nda yeteri kadar flor yoksa ( ppm den az) bu durumun difl çürümelerine yol açt iddia edilmifltir. Türkiyede içilen sular n %90 ndan fazlas nda flor düflük orandad r. Flor takviyesinin yap l p yap lmamas ise son derece tart flmal bir konudur. Flor gelifligüzel kullan lmamal d r. Çünkü tedavi edici dozlar ile toksik dozlar aras ndaki s n r fazla de ildir. Flor toksisitesi difllerde siyah lekelenmeler (florozis), kemik ve difl bozukluklar olur. Flor atm fltan fazla enzimi inaktive eder ve immün sistemi deprese eder; ayr - ca kanserojen özelliklere de sahiptir. Lokal olarak uygulanan florun zarar az olabilir. Fakat çocuklar gerek tabletleri gerekse difl macunu içindeki floru yutmaktad rlar. Amerikan Pediatri Akademisi 16 yafl na kadar flor takviyesi önermektedir. Bu makalenin yazar da dahil olmak üzere baz hekimler flor takviyesinin zararl oldu unu düflünmektedirler. E er flor takviyesi yap lacaksa afla daki noktalar mutlaka göz önüne al nmal d r. Hayat n ilk alt ay nda flor takviyesi kesinlikle yap lmamal d r. Aksi halde sürmekte olan difl yap s bozulabilir. E er içme sular nda yeteri kadar flor miktar düflük ise, florlu difl macunlar kullan lm yorsa ve çay, bal k çorbas gibi flordan zengin g dalar az al n yor ise flor takviyesi düflünülebilir. D Vitamini Normal koflullarda anne sütündeki D vitamini bebek için yeterlidir. Fakat ülkemizde oldu u gibi annenin D vitamini depolar n n düflük oluflu nedeni ile bebe in D vitamini deposunun fakir olmas ve bebe in yeteri kadar günefllendirilmemesi halinde anne sütündeki D vitamini bebe i rahitisten koruyamaz. Bu nedenle her sa l kl bebe e rahitisten korunma amac ile en az bir yafl - na kadar Ü/gün D vitamini verilmelidir. 2-4 aylar aras nda tek doz oral Ü D vitamini de ayn derecede etkin olup kullan lmas daha kolayd r. KAYNAKLAR 1. Connor WE. The importance of n-3 fatty acids in health and disease. Am J Clin Nutr 2000; 71(1 Suppl): 171S-5S. 2. Ayd n A, Il kkan B, Haktan M, Kavuno lu G. Do um s ras nda annelerdeki D vitamini düzeyi ve bu düzeylerin mevsimlerle iliflkisi. XXVII. Türk Pediatri Kongresi Kitab, Ünal Ofset 1988; Yalvaç S, Ayd n A. stanbul un çeflitli ilçe ve belde belediyelerinde kullan lan flebeke, sokak çeflmesi kuyu ve istasyon sular ndaki fluorür düzeyleri. Türk Pediatri Arflivi 2000; 35:

112 Kanser ve Beslenme

112 Kanser ve Beslenme 112 Kanser ve Beslenme Ahmet Ayd n 1. G R fi Hayat m z sürdürebilmemiz için hücrelerimizin sürekli yenilenmesi yani bölünüp ço almalar gerekir. Yaflam süresini dolduran hücreler vücuttan at l rlarken yerlerine

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Doç. Dr. Gülhan Ero ğlu Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 2012 ANKARA ANKARA Birinci Basım

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler FEN VE TEKNOLOJ A. Besinler ve Dengeli Beslenme B. Besinlerin Sindirimi C. Boflalt m D. Sa l a Zararl Maddeler Temel Kaynak 5 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim A. BES NLER VE DENGEL BESLENME Beslenme Neden

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2064 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1098 SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Mehmet DEM RC (Ünite 1-4, 7) Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ (Ünite 2) Prof.Dr.

Detaylı

Gebelikte Vitamin Deste i

Gebelikte Vitamin Deste i Perinatoloji Dergisi Cilt: 11, Say : 1-2/Mart-Haziran 2003 13 Gebelikte Vitamin Deste i Yakup Erkan ERATA, Serkan GÜÇLÜ Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal -

Detaylı

Fonksiyonel g dalar. Functional foods

Fonksiyonel g dalar. Functional foods DUFED, 2(1), 28-35, 2013 Fonksiyonel g dalar Gülflah Saydan Kanbero lu a*, Raciye Meral b a Yüzüncü Y l Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 65080 Van b Yüzüncü Y l Üniversitesi Mühendislik-Mimarl

Detaylı

Vitaminler eriyebilirliklerine göre iki büyük gruba ayrılırlar.

Vitaminler eriyebilirliklerine göre iki büyük gruba ayrılırlar. Vitaminler vücutta meydana gelen metabolik reaksiyonların gerçekleşmesinde rol alan organik bileşiklerdir. İnsan için başlıca gerekli olanlar A, B kompleks (B1, B2, B6, B12, niasin, folik asit, pantotenik

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail.

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail. Sözlü Bildiriler VĠTAMĠN VE MĠNERAL TAKVĠYELERĠ Hüsamettin VATANSEV Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye E-posta: hvatansev@hotmail.com Özet Vitamin ve mineraller,

Detaylı

Sa lam Çocuk zlemi. Doç. Dr. Emel Gür

Sa lam Çocuk zlemi. Doç. Dr. Emel Gür .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 9-16 Sa lam Çocuk zlemi Doç. Dr. Emel Gür SA LAM ÇOCUK ZLEM Sa lam çocuk izlemi,

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon

Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon Hasan Özen Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dal, Prof.Dr.

Detaylı

9: BESLENME VE KAN. 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar. 9.1.1 Demir eksikli i anemileri 9.1.1.1 Oral demir 9.1.1.

9: BESLENME VE KAN. 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar. 9.1.1 Demir eksikli i anemileri 9.1.1.1 Oral demir 9.1.1. 369 9: BESLENME VE KAN Bu bölümdeki ilaçlar ve preparatlar afla daki bafll klar alt nda ele al nacakt r: 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar 9.2 S v lar ve elektrolitler 9.3 ntravenöz beslenme

Detaylı

Vitaminlerin Sınıflandırılması. Vitaminler. Suda Çözünen Vitaminler. Yağda Çözünen Vitaminler. C ve B vitaminleri. A,D,K,E vitaminleri

Vitaminlerin Sınıflandırılması. Vitaminler. Suda Çözünen Vitaminler. Yağda Çözünen Vitaminler. C ve B vitaminleri. A,D,K,E vitaminleri VİTAMİNLER Vitaminler, normal büyüme ve yaşamın sürdürülebilmesi için gıdalarla dışardan alınması zorunlu olan bileşiklerdir. Her vitaminin vücutta belirli ve kendine özgü bir işlevi olduğundan, yiyeceklerle

Detaylı

GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER

GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER E. Hilal EVC L, M. Ali MALAS Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Anatomi AD. ISPARTA ÖZET Amaç: Bu derlemede, daha önce yap lan gebelikte beslenmenin

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 101-106 STE CME Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2 Özet Sa lam çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sa l ve hastal klar hizmetlerinin

Detaylı

viii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE

viii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii T bbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler... 2 G R fi... 3 DROG TANIMI... 3 Bitkilerin simlendirilmesi... 4 EKSTRE TANIMI... 5 S v Ekstreler... 5 Yumuflak Ekstreler...

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME Yazarlar Prof.Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Murat BAŞ (Ünite 4) Doç.Dr. Gül KIZILTAN (Ünite

Detaylı

AKILCI VİTAMİN MİNERAL KULLANIMI. Prof.Dr.Selda Bülbül Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

AKILCI VİTAMİN MİNERAL KULLANIMI. Prof.Dr.Selda Bülbül Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AKILCI VİTAMİN MİNERAL KULLANIMI Prof.Dr.Selda Bülbül Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUNUM PLANI Destek ürün/ İlaç Vitaminler Mineraller Yarar ve Zararlar Akılcı İlaç

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı

ÖĞR.GÖR.İHSAN KAZKONDU

ÖĞR.GÖR.İHSAN KAZKONDU 1 VİTAMİNLER 2 Vitaminler, büyüme, sağlıklı yaşama ve metabolik olayların düzenli yürütülmesi için gerekli olan organik öğelerdir. Yetersiz alındıklarında büyüme, gelişme ve vücudun çalışması olumsuz yönde

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

VİTAMİNLER. Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

VİTAMİNLER. Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu VİTAMİNLER Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Vitaminler: Sağlıklı beslenme için küçük miktarlarda alınmaları zorunlu olan, vücut tarafından üretilemeyen, vücutta düzenleyici olarak

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı