Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı"

Transkript

1 Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı [Measles, Rubella, Mumps and Hepatitis B Seroprevalence among the Female Medical Students] ÖZET AMAÇ: Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve viral hepatitler dünyada hala önemli bir sağlık sorunudur. Mesleki nedenlerle enfeksiyonun sağlık çalışanlarına bulaşma riski daha yüksektir. Bu çalışmanın amacı Tıp Fakültesi kız öğrencilerinde kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve hepatit B seroprevalansını araştırmak ve aşı gereksinimi olanlara aşı yapmaktır. YÖNTEM: Bu tanımlayıcı çalışma Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi kız öğrencilerinde yapıldı. Çalışmaya alınan 351 vakanın yaşı, sosyodemografik özellikleri hazırlanan formlara kaydedildi. Çalışmaya katılanların serum örneklerinde kızamık, kızamıkçık, kabakulak spesifik IgG, HBs Ag ve anti HBs düzeylerine bakıldı. İstatistiksel analizler SPSS 13,0 bilgisayar programı ile yapıldı. BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,5 (min=16, max=29) yaş idi. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak spesifik Ig G seropozitifliği sırasıyla %91,6, %97,2, %93,5 bulundu. Öğrencilerde HBsAg pozitifliği %0,7 (n=2) olup, %42,4 ünde (n=149) antihbs negatif idi. Kız öğrencilerde kızamık, kızamıkçık ve kabakulak spesifik Ig G seropozitifliği yüksekti. Altmış iki kız öğrencinin (%17,7) kızamık kızamıkçık kabakulak (KKK) aşısına ihtiyacı vardı. AntiHBs negatif olan 149 öğrencinin hepatit B aşısına gereksinimi vardı. SONUÇ: Kızamık, kızamıkçık, kabakulağı eradike etmek için Sağlık Bakanlığı nın ulusal aşılama programına almış olduğu KKK aşısının hızlı bir şekilde tüm ülkeye uygulanması sağlanmalı ve yeni program 2005 yılından önce doğan çocukları da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. SUMMARY AIM: Measles, rubella, mumps and viral hepatitis is still a considerable health problem around the world. The risk of contamination of health care workers is higher related to occupational causes. The aim of the study was to research the measles, rubella, mumps and hepatitis B seroprevalence among the female students of Medical Faculty and to apply the vaccines whom need the vaccination. METHOD: This descriptive study was conducted among female students attending Meram Medical Faculty of Selçuk University. Age and sociodemographic characteristics of 351 female students who participated in the study were recorded on the prepared forms. Serum specific IgG levels for measles, rubella, mumps, HBsAg and anti HBs levels were measured in the serum patterns of the participants. Statistical analyses were perfor med using SPSS version RESULTS: The mean age of the students was 20.5 years (min=16.0, max=29.0). Measles, rubella, and mumps seropositivity were 91.6%, 97.2% and 93.5% respectively. Of the students, 0.7% (n=2) had HBs Ag seropositivity, 42.4% (n=149) had antihbs seronegativity. The rates of the measles, rubella, and mumps seropositivity were very high among the female students. Sixty two female students (17.7%) required the measles mumps rubella vaccine (MMR). One hundred forty nine female students who have antihbs seronegativity needed hepatitis B vaccination. CONCLUSION: In order to eradicate measles, mumps, rubella it is necessary that use of MMR vaccine should be expanded nationwide rapidly by the Ministry of Health; the regulation should be revised to include the children born before Ruhuşen Kutlu Selma Çivi Raziye Aslan Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Konya. Anahtar Kelimeler: Kızamık-Kabakulak- Kızamıkçık Aşısı; Seroepidemiyolojik Çalışmalar; Hepatit B. Key Words: Measles-Mumps- Rubella Vaccine; Seroepidemiologic Studies; Hepatitis B. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Ruhuşen Kutlu Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Konya, Türkiye. GİRİŞ Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak enfeksiyonları aşı ile korunabilen çocukluk çağı hastalıklarının başında gelmektedir (1,2). Kızamıkçık olguların %25-60 ı subklinik enfeksiyonlardır (1-4). Gebeliğin erken dönemlerinde bu enfeksiyona yakalanan kadınlarda spontan abortus, ölü doğum veya yenidoğanda kızamıkçık enfeksiyonu görülme riskinden dolayı oldukça önemlidir. Her yıl tüm dünyada yenidoğan kızamıkçık olgusu görüldüğü tahmin edilmektedir (5,6). Gelişmekte olan ülkelerde kızamık insidansı aşılamanın yaygınlaşması ile kısmen azalmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 2008 yılından sonra bildirilmiş yerli kızamık vakası yoktur (7). Kabakulak bulaşıcı, viral bir hastalık olup, ileri yaşlarda geçirildiğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Aktif bağışıklama kabakulaktan %95 üzerinde koruma sağlar ve enfeksiyondan korunmada tek yöntemdir (8,9). Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 yılında Ulusal Aşı Programına kızamığa ilave olarak kızamıkçık ve kabakulak aşıları 549

2 da (KKK) eklendi Ulusal aşı takvimine göre bir yaşında ve ilköğretim 1. sınıfta olmak üzere 2 kez KKK aşısı yapılmaktadır (7). Hepatit B virüsü (HBV) sağlık çalışanlarının risk altında olduğu bir patojendir (10,11). Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre her yıl Avrupa da sağlık çalışanı HBV ile kontamine delici bir cisimle perkütan bir travmaya maruz kalmaktadır (12). En fazla risk altında olan kişiler, hekimler, laboratuvar, diyaliz ve acil ünitesi çalışanları, hemşireler, diş hekimleri ve kan bankası personelidir. Genellikle riskin en yüksek olduğu dönem eğitim dönemidir. Bu nedenle tıp, diş hekimliği, hemşirelik, laboratuvar branşları ve ilişkili dallarda eğitim gören öğrencilerin kan ve diğer vücut sıvıları ile temas etme riski ortaya çıkmadan önce aşı programları tamamlanmalıdır (13). Tıp fakültesi öğrencileri hem eğitim aldıkları hastane ortamında, hem de görevleri gereği yaptıkları işlerde enfeksiyonlara maruz kalmakta olup, enfeksiyonların gerek kendilerine bulaşmasında, gerekse hastane içinde yayılmasında önemli rol oynarlar. Bu çalışmamızda tıp fakültesi kız öğrencilerinde kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve hepatit B seroprevalansının araştırılması ve seronegatif olanların aşılanması amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma 15 Ekim Mayıs 2009 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine devam eden 351 kız öğrenci dâhil edildi. Çalışmanın evrenini belirtilen tarihlerde tıp fakültesinin tüm sınıflarındaki kız öğrenciler oluşturdu. Eldeki imkânlar tüm öğrenciler için yeterli olmadığından bu çalışma sadece kız öğrencilerde yapılmıştır. Araştırmaya katılmak istemeyenler hariç tutulduğu için çalışmaya katılım oranı %81,3 olarak (351/432) tespit edildi. Araştırmaya başlamadan önce Meram Tıp Fakültesi etik kurul onayı alındı. Çalışma protokolü belirlenerek, Tıp Fakültesi Dekanlığının onayından sonra, sınıflara gidilerek kız öğrencilerle görüşüldü ve çalışma ile ilgili bilgi verilerek sözlü onamları alındı. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen ve belirtilen tarihlerde herhangi bir nedenle okulda bulunmayanlar çalışma dışı bırakıldı. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket kullanıldı. Bu ankette yaş, aile özellikleri, kaldıkları yer, maddi destek gibi sosyodemografik özellikler yer aldı. Öğrencilerin antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu) hata oranını azaltmak için aynı araştırıcı tarafından yapıldı. Ölçümler sırasında öğrenciler normal anatomik pozisyona getirildi. Boyları ayakkabısız, ağırlıkları ceket ve üstteki fazla giysiler çıkarıldıktan sonra standart baskül ve boy ölçer yardımı ile ölçüldü. Öğrencilerin boy ve kiloları ölçülerek vücut kitle indeksi (VKİ) = Ağırlık (kg)/boy²(m) formülü ile hesaplandı. VKİ değeri: 18,50 'nin altında olanlar zayıf, 18,50 24,99 arasında olanlar normal kilolu, 25,0-29,99 arasında olanlar fazla kilolu, 30,0 ve üzerinde olanlar obez olarak değerlendirildi (14). Her öğrenciden venöz kan örneği tek kullanımlık steril enjektör ile ante-kübital bölgeden 3 4 ml alınıp steril, kapaklı plastik tüplere konuldu. Kanlar 3500 devir/dk da 5 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıldıktan sonra, test çalışılmasına kadar olan sürede -20 C lik derin dondurucuda saklandı. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak virüslerine spesifik IgG tipi antikorlar VIDAS measles, mumps, rubella IgG (BioMerieux, France) kitleri kullanılarak, firmanın önerdiği şekilde otomatize kalitalif analiz ile ELFA ( Enzyme Linked Flourescent Assay) tekniği kullanılarak çalışıldı. Kabakulak için cut off değeri 0,50 den yüksek olanlar pozitif, 0,35 altındaki değerler negatif, 0,35-0,50 arası Equivocal= şüpheli kabul edildi. Kızamık için cut off değeri 0,70 den yüksek olanlar pozitif, 0,50 altındaki değerler negatif, 0,50 0,70 arası Equivocal=şüpheli kabul edildi. Kızamıkçık için cut off değeri 0,15 ten yüksek olanlar pozitif, 0,10 altındaki değerler negatif, 0,10-0,15 arası Equivocal= şüpheli kabul edildi. Equivocal=şüpheli olan öğrencilerin testleri yeniden serum alınarak tekrarlandı. Hepatit B yüzey antijeni (HBs Ag) ve anti HBs için bir kemiluminesans mikropartikül immünoassay (CMIA) olan ARCHITECT HBsAg yöntemi (ABBOTT Laboratories) kullanıldı. Antikor titresi 10 ve altındaki değerler negatif olarak kabul edildi. Verilerin kodlanması ve istatistiksel analizleri bilgisayarda SPSS 13.0 paket programında yapıldı. Verilerin analizinde minimum, maksimum, ortalama, standart sapma, ortanca, yüzde değerleri kullanıldı. BULGULAR Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 20,5 yaş (min=16 max=29), VKİ leri değerlendirildiğinde %13,7 si zayıf, %80,9 u normal kiloda, %4,8 i fazla kilolu, %0,6 sı obez idi. Öğrencilerin 132 sinin ailesi Konya içinde (%37,6), 219 unun ailesi Konya dışında (%62,4) yaşamakta idi. Annelerin %44,7 si ilkokul mezunu ve %76,4 ü ev hanımı idi. Üniversite mezunu 550

3 anne oranı %17,4 iken, %2,3 ü okuryazar değildi. Babaların %50,1 i üniversite mezunu iken, %2,3 okuryazar değildi, %35,6 sı memur, %1,7 si işsiz idi (Tablo 1). Tablo 2: Üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri. n % Tablo 1: Üniversite öğrencilerinin aile özellikleri. Aile tipi Çekirdek ,7 Geniş 24 6,8 n % Dağılmış 5 1,4 Ailesinin yaşadığı yer Anne eğitimi Konya dışı ,4 Konya içi ,6 Okur yazar değil 8 2,3 Okur yazar 14 4,0 İlkokul ,7 Orta okul 35 10,0 Lise 76 21,6 Sosyal güvence Önemli bir sağlık sorunu var mı? Emekli sandığı ,9 Sigorta 96 27,4 Bağkur 53 15,1 Yeşilkart 3 0,9 Öğrenci karnesi sağlık 17 4,8 Evet 15 4,3 Hayır ,7 Üniversite 61 17,4 Okur yazar değil 3 0,9 Okur yazar 1 0,3 Ailede sigara içen var mı? Sigara içen yok ,4 Sigara içen var ,6 Ailesi ile birlikte evde ,3 Baba eğitimi İlkokul 51 14,5 Orta okul 31 8,8 Lise 89 25,4 Kaldığı yer Yurtta Arkadaşları evde ile ,6 Tek başına evde 8 2,3 Üniversite ,1 Sadece aile desteği ,3 Ev hanımı ,4 Devlet bursları 78 22,2 Anne mesleği Baba mesleği Memur 35 10,0 İşçi 3 0,9 Emekli 45 12,8 Esnaf 65 18,5 Memur ,6 İşçi 39 11,1 Emekli ,0 İşsiz 6 1,7 Maddi destek Vücut Kitle İndeksi (VKİ) Sivil toplum kuruluşları bursu Devlet bursları+ Sivil toplum kuruluşları bursu Aile desteği + Devlet bursu 13 3,7 17 4, , altı zayıf 48 13, arası normal arası fazla kilolu ,9 17 4,8 30 ve üstü obez 2 0,6 551

4 Aile tipi incelendiğinde %9,7 si çekirdek aile, %6,8 i geniş aile, %1,4 ü dağılmış aile idi. Öğrencilerin %51,6 sının sosyal güvencesi emekli sandığı iken, %27,4 ünün sigorta, %15,1 inin bağkur, %0,9 unun yeşil kart idi, %4,8 i ise öğrenci sağlık karnesi kullanmaktaydı. Çalışmaya katılanların %95,7 sinin önemli bir sağlık sorunu yoktu. Öğrencilerin %35,3 ü ailesiyle birlikte yaşarken, %32,8 i yurtta, %29,6 sı arkadaşlarıyla evde, %2,3 ü tek başına evde kalmakta idi ve 187 si (%53,3) sadece aile desteği ile okumaktaydı (Tablo 2). Öğrencilerin %91,6 sında kızamık IgG pozitif, %93,5 inde kabakulak IgG pozitif, %97,2 sinde kızamıkçık IgG pozitif, %0,7 sinde HBsAg pozitif, %42,4 ünde anti HBs negatif idi. Anti HBs antikor titresi 100 ve üzerinde 134 kişi (%38,2), arasında 34 kişi (%9,7), arasında 34 kişi (%9,7) vardı. Hepatit aşısı yaptırmış olanların ise %56,3 ü aşısını Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğinde yaptırmıştı (Tablo 3). Ebeveynlerin eğitim durumu, mesleği, aile tipi, sağlık güvencesi ve VKİ ile HBs Ag pozitifliği arasında istatistiksel olarak bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Çekirdek aileden gelen kız öğrencilerin %62,4 ü, geniş aileden gelenlerin %34,8 i, dağılmış aileden gelenlerin %20,0 si hepatit B aşısı olmuştu. Çekirdek aile tipinde olanlarda hepatit B aşısı olma sıklığı geniş ve dağılmış aile tipine göre istatistiksel olarak önemli ölçüde daha fazla idi (p=0.002). Ebeveynlerin eğitim durumu, mesleği, öğrencinin kaldığı yer, sağlık güvencesi ve VKİ ile hepatit B aşısı olma sıklığı arasında istatistiksel olarak bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Maddi destek ile hepatit B aşılanma sıklığı arasındaki ilişkiyi karşılaştırdığımızda aile desteği ile birlikte devlet bursu alanlarda aşılanma oranı (%70,9) diğerlerine göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p=0.040). Tıp fakültesi öğrencilerinde 1. Sınıftan 6. Sınıfa doğru hepatit B aşısı ile aşılanma oranlarına sırasıyla baktığımızda %29,4, %51,1, %50,8, %87,2, %90,9 ve 6. Sınıfta %100,0 olarak tespit edildi. Aşılanma sıklığındaki artış sınıf ilerledikçe istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (p=0.000). Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak spesifik IgG ler ile sınıflar arasındaki değişiklikler incelendiğinde aralarında bir ilişki bulunmadı (p>0.05). Tablo 3: Üniversite öğrencilerin bağışıklık durumları Kızamık spesifik IgG Kabakulak spesifik IgG Kızamıkçık spesifik IgG HBs Ag Anti HBs Hepatit B Aşısı Hepatit B aşısını olduğu yer TARTIŞMA n % Pozitif ,6 Negatif 29 8,4 Pozitif ,5 Negatif 23 6,5 Pozitif ,2 Negatif 10 2,8 Negatif ,3 Pozitif 2 0,7 Antikor titresi 100 ve üzeri Antikor titresi arası Antikor titresi arası Antikor titresi 10 ve altı, negatifler ,2 34 9,7 34 9, ,4 Var ,6 Yok ,4 Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ,3 Sağlık ocağı ,5 Eczane ve diğer 46 13,2 Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak başlıca çocukluk çağı enfeksiyonları olup yetişkin yaşta geçirildiğinde çok ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedirler. Bu çalışmanın en önemli kısıtlılığı sadece kız öğrencilerde yapılmış olmasıdır. Çalışmanın ikinci adımında erkek öğrencilerde de aynı çalışmanın yapılması planlandı. Çalışmamızda tıp fakültesi öğrencilerinde kızamık, kızamıkçık, kabakulak seropozitifliğini sırası ile %91,6, %97,2, %93,5 olarak tespit edildi. Dilli ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada kızamık, kızamıkçık, kabakulak seropozitifliği sırası ile % 81,6, % 85,5, %80,0 olarak saptanmıştır (3). Bizim oranlarımız 552

5 Dilli ve arkadaşlarının 2008 yılında 255 ergende yapmış olduğu çalışmada saptadığı değerlerden daha yüksektir. Kanbur ve arkadaşlarının 2003 yılında 9 16 yaş grubundaki 440 adölesanda yaptığı çalışmada kabakulak seronegatifliği %10,9, kızamıkçık seronegatifliği %7,3 olarak bulunmuştur (15,16). Aytaç ve arkadaşlarının daha önce kızamıkçık aşısı ile aşılanmamış doğurgan çağdaki evli kadınlarda yaptığı çalışmada kızamıkçık seronegatiflik sıklığı %8,4 bulundu (6). Şener ve arkadaşlarının çalışmasında ise doğurganlık çağındaki kadınlarda kızamıkçık IgG seropozitifliği %89,5 idi (17). Kızamıkçık seroprevalansı ile ilgili her iki çalışma da bizim sonuçlarımız ile benzerdir. Arda ve arkadaşlarının Kredi ve Yurtlar Kurumu Bornova öğrenci yurdunda kalmakta olan 750 üniversite öğrencisinde yapmış olduğu bir çalışmada kızamık seroprevalansı %100 olarak saptanmıştır (18). Arda ve arkadaşları bu sonucu 1985 yılında 0-5 yaş grubu çocukların büyük çoğunluğuna uygulanmış olan aşı kampanyasına ve olguların %91,6 sının o tarihte bu yaş grubunda olmasına bağlamışlardır. Rüzgar ve arkadaşlarının 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde çalışan 40 kişide yaptığı bir çalışmada ise %72,5 kabakulak seropozitifliği, %82,5 kızamık seropozitifliği saptanmıştır (19). Bizim çalışmamızda kabakulak ve kızamık seropozitiflik oranı daha yüksek idi. Oranın yüksekliği Kocaeli çalışmasında denek sayısının az olması ve Konya ilinde kızamık aşılama faaliyetlerinin daha başarılı olması şeklinde açıklanabilir. Theeten ve arkadaşlarının Belçika da yaptıkları çalışmada kızamık, kabakulak ve kızamıkçık için seronegatiflik sıklığı sırasıyla %3,9, %8,0, %10,4 idi (20). Sanz Moreno ve arkadaşlarının Madrit te yaptıkları çalışmada kızamık, kızamıkçık ve kabakulak seropozitifliği sırayla >%90, >%95 ve <%90 olarak tespit edildi (21). Mossong ve arkadaşlarının Lüksemburg da yaptıkları çalışmada kızamık, kabakulak ve kızamıkçık seroprevalansı sırasıyla %96,58, %75,40 ve %95.69 idi (22). Son üç çalışma sonucu da bizim sonuçlarımız ile uyumlu idi. Schmid ve arkadaşlarının Nuremberg Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören 804 öğrencide yaptıkları çalışmada kızamık, kabakulak ve kızamıkçık seroprevalansı sırasıyla %32, %24% ve %25 idi (23). Torda nın Sidney de 724 tıp fakültesi öğrencisinde yaptığı çalışmada kabakulak, kızamık ve kızamıkçık seropozifliği %33,0, %26,0, %13,0 olarak tespit edildi (24). Bizim sonuçlarımız (Tablo 3) Schmid ve Torda nın kabakulak, kızamık ve kızamıkçık seropozitif değerlerinden daha yüksektir. Viral hepatitler tüm dünyada hala önemli bir toplum sağlığı problemidir. Özdemir ve arkadaşlarının yılları arasında Türkiye deki kardiyoloji kliniklerinde yatan hastada yaptığı bir çalışmada 355 hastada (%2,4) hepatit B antijeni pozitif saptanmıştır (25). Bu oran hepatit B sıklığının toplumda hiç de azımsanmayacak oranda yüksek olduğunu ve önemli bir toplum sağlığı problemi olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bizim çalışmamızda ise Tıp Fakültesi öğrencilerinde HBsAg pozitifliği %0,2 olarak saptandı. Öğrencilerin %42,4 ünde Anti HBs seronegatifti. Seropozitif olanların ise sadece %38,1 inde antikor titresi 100 ve üzerinde idi. Öğrencilerin %59,6 sı hepatit B ye karşı aşılanmıştı. Çalışmamız tıp fakültesi öğrencilerinde hepatit B enfeksiyonu ve korunma yolları hakkında yeterli bilgi birikiminin olmadığını göstermektedir. Tıp fakültesi öğrencilerinde 1. Sınıftan 6. Sınıfa doğru hepatit B aşısı ile aşılanma oranlarına sırasıyla baktığımızda %29,4, %51,1, %50,8, %87,2, %90,9 ve 6. sınıfta %100,0 olarak tespit edildi. Aşılanma sıklığındaki artış sınıf ilerledikçe istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (p=0.000). Çalışmanın 1. sınıftan 6. sınıfa kadar tüm kız öğrencileri kapsamış olması bu oranı etkilemektedir. Çünkü 1.sınıftan 6. sınıfa doğru öğrencilerin bilgi birikimleri arttığı için aşılanma oranları da artmaktadır. Dursun ve arkadaşlarının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa da yaptıkları çalışmada HBs Ag seroprevalansı kırsal kesimde %8,2, kentsel kesimde %6,2 olarak tespit edilmiştir (26). Hepatit B taşıyıcılığını Karabay ve arkadaşları Bolu da %2,85, Dündar ve arkadaşları Samsun da %3,1, Demirci ve arkadaşları Isparta da %3,5, Yıldırım ve arkadaşları Tokat ta %5,5 olarak bildirmişlerdir (27-30). Erdem ve arkadaşlarının Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (DÜTF) Eğitim Hastanesi nde görev yapan 536 sağlık çalışanında yaptıkları çalışmada Hepatit B taşıyıcılığı %2,4 idi (31). Bizim çalışmamızda HBs Ag seroprevalansı daha düşüktür. Erdem ve arkadaşlarının çalışmasının hemşire ve yardımcı sağlık personelinde yapılmış olması, bizim çalışmamızda ise grubun tıp fakültesi kız öğrencilerinden oluşması aradaki farklılığı açıklayabilir. Tosun ve arkadaşlarının Manisa çalışmasında ilköğretim ve 6. sınıf öğrencilerinde HBsAg pozitifliği sırasıyla %1,7, %1,5, %1,1 olarak saptanmıştır. Ülkemizde 10 yıldan fazla süredir uygulanmakta olan kitlesel HBV aşılaması özellikle çocukluk döneminde bölgemizde HBsAg pozitifliğini belirgin şekilde azaltmıştır (32). 553

6 Shin ve arkadaşlarının Kore de sağlık çalışanlarında yaptıkları çalışmada HBs Ag ve antihbs seroprevalansı sırasıyla %2,4 ve %76,9 idi (33). Bizim çalışmamızda HBs Ag ve antihbs seroprevalansı daha düşüktür. Pido nun Makerere Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde yaptığı çalışmada HBsAg %11,0 olarak bulundu (34). Çalışmamızla karşılaştırdığımızda sonuçları bizim oranlarımızdan daha yüksektir. Pavlopoulou Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde yaptığı çalışmada %98,4 ünün kızamık, %89,6 sının kabakulak, %96,7 sinin kızamıkçık, %84,4 ünün hepatit B ye karşı bağışık olduklarını saptandı (35). Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak seropozitiflik sonuçları bizimki ile benzerlik gösterirken, hepatit B bağışıklık sonuçları bizimkinden fazla idi. Yunanistan da Hepatit B aşısının ulusal programlarına daha erken dahil edilmesinin bir sonucu olarak hepatit B seropozitifliği daha yüksek bulunmuş olabilir. SONUÇ ve ÖNERİLER Ülkemizde 2006 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından kızamığa ilave kızamıkçık ve kabakulak aşıları (KKK) Genişletilmiş Bağışıklama Programına (GBP) eklendi. Aşı kampanyalarından dolayı 2006 yılından sonra doğan çocuklarda kızamık, kızamıkçık, kabakulak seropozitifliğinin daha yüksek olması beklenmektedir. Bu hastalıkların seropozitifliğinin enfeksiyon geçirmeden aktif bağışıklama ile sağlanması mümkündür. Son yıllarda aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıkların mortalite ve morbiditesinde belirgin azalmaların gözlenmesine karşın, bugün için özellikle gelişmekte olan ülkelerde istenen bağışıklama hedeflerine ulaşılamamıştır (36). Tüm sağlık çalışanları hepatit B, kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve o toplumda düzenli aşılaması yapılan diğer hastalıklara karşı bağışık olmalıdır. Hastalık geçirme öyküsünün güvenilir olmadığı, mutlaka serolojik testler yapılarak seronegatif kişiler aşılanmalıdır. Bizim çalışmamızda 62 kız öğrencinin (%17,7) KKK aşısına, 149 öğrencinin de (%42,4) hepatit B aşısına gereksinimi olduğu tespit edilerek eksik aşılarını yaptırmaları önerildi. Bu çalışmanın verilerinin GBP öncesi durumu yansıtması bakımından ileriki yıllarda programın başarısını değerlendirmede yol gösterici olacağı düşünülmektedir. KAYNAKLAR 1 Yalçın I, Uzel N, Salman N, Somer A, Öneş Ü. Enfeksiyon Hastalıkları. Eds.: Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri Cilt Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2002, s Krugman S, Katz SL, Gershon AA, Wilfert CM. Measles, mumps, rubella, viral hepatitler. İnfectious Diseases of Children, 10th ed. Philadelphia. Mosby Year Book, 2006, p Dilli D, Dallar Y, Önde U, Doğan F, Yağcı S. Ergenlerde kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği seroprevalansı. Çocuk Dergisi. 2008; 8(3): Bertan M, Akın L. Bağışıklama. Eds.: Bertan M, Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 2. baskı. Ankara. Güneş Kitabevi, 1997, s Namıduru M. Measles-Mumps-Rubella (MMR) Vaccination in Adults. Turkiye Klinikleri J Inf Dis- Special Topics. 2008; 1(1): Aytaç N, Yapıcıoğlu AB, Çetinalp S, Kibar F, Karaömerlioğlu Ö. Kızamıkçık Aşısı ile Aşılanmamış Doğurgan Çağ Evli Kadınlarda Kızamıkçık Duyarlılığı. Kor Hek Bül 2007; 6(1): Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı Tablo 2.1. Yıllara Göre Bazı Seçilmiş Enfeksiyon Hastalıklarının Mortalite Hızı, [Erişim Tarihi: ]. 8 Baum SG, Litman N. Mumps virus. Eds.: Mandell GL, Bennettn JE, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases. 4th ed. New York. Churchill Livingstone, 1995, p Aytaç N, Yücel AB, Yaman A. Adana da Aşılanmamış 0-59 Aylık Çocuklarda Kabakulak Seroprevelansı. TAF Prev Med Bull. 2010; 9(1): Özgenç F. Vaccines of Hepatitis. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2007; 3(11): Akın L. Kan ve Kan Ürünleri İle Bulaşan Hastalıkların Kontrolü. Eds.: Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 1. baskı. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006, s Puro V, De Carli G, Cicalini S, et al. European recommendations for the management of healthcare workers occupationally exposed to hepatitis B virus and hepatitis C virus. Euro Surveill. 2005; 10(10):

7 13 Kartal ED. Sağlık Personelinde Aşılama ve Kemoprofilaksi. Turkiye Klinikleri J Inf Dis- Special Topics. 2010; 3(1): National Institutes of Health. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults: the evidence report. Obes Res. 1998; 6(2): 51S- 209S. 15 Kanbur NO, Derman O, Kutluk T, Kinik E. Age Spesific Mumps Seroprevalence of an Unvaccinated Population of Adolescent in Ankara, Turkey. Jpn J Infect Dis. 2003; 56(5-6): Kanbur NO, Derman O, Kutluk T. Age Spesific Rubella Seroprevalence of an Unvaccinated Population of Adolescent in Ankara, Turkey. Jpn J Infect Dis. 2003; 56(1): Şener K, Kılıç A, Güney Ç, Açıkel CH, Gül HC, Başustaoğlu A. Genişletilmiş Bağışıklama Programı Öncesi Rubella (Kızamıkçık) Seroprevalansı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6(5): Arda B, Yamazhan T, Pullukçu H, Ertem E. İzmir Bornova Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerde kızamık seroprevalansı. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2005; 35(3): Rüzgar M, Mutlu B, Willke A. Sağlık çalışanlarında kızamık ve kabakulak seroprevalansı çalışması. Klimik Dergisi. 2006; 19(2): Theeten H, Hutse V, Hens N, et al. Are we hitting immunity targets? The 2006 age-specific seroprevalence of measles, mumps, rubella, diphtheria and tetanus in Belgium. Epidemiol Infect. 2010; 29: Sanz Moreno JC, García Comas L, Ramírez Fernández R, Ramos Blázquez B, Ordobás Gavín M. Evolution of measles, rubella and mumps from the third seroepidemiological survey in the autonomous region of Madrid, Spain. Rev Esp Salud Publica. 2009; 83(5): Mossong J, Putz L, Schneider F. Seroprevalence of measles, mumps and rubella antibodies in Luxembourg: results from a national cross-sectional study. Epidemiol Infect. 2004; 132(1): Schmid K, Wallaschofski H, Drexler H. Student health policy of a German medical school-- results of a cross sectional study concerning students' immunity to vaccine-preventable diseases. Int J Hyg Environ Health. 2004; 207(6): Torda AJ. Vaccination and screening of medical students: results of a student health initiative. Med J Aust. 2008; 189(9): Ozdemir O, Arda K, Soylu M, Alyan O, Demir AD, Kütük E. Seroprevalence of hepatitis B and C in subjects admitted to a cardiology clinics in Turkey. Eur J Epidemiol. 2003; 18(3): Dursun M, Ertem M, Yilmaz S, Saka G, Ozekinci T, Simsek Z. Prevalence of hepatitis B infection in the southeastern region of Turkey: comparison of risk factors for HBV infection in rural and urban areas. Jpn J Infect Dis. 2005; 58(1): Karabay O, Serin E, Tamer A, et al. Hepatitis B carriage and Brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: a prospective epidemiologic study. Turk J Gastroenterol. 2004; 15(1): Dündar C, Hamzaçebi H, Topbaş M, Gündüz H, Pekşen Y. Samsun il merkezinde hepatit B enfeksiyonu seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi. 2000; 6(3): Demirci M, Arıdogan BC, Taşkın P, Arda M. Isparta da değişik yaş gruplarında hepatit B belirleyicilerinin seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi. 2000; 6(3): Yıldırım B, Barut F, Bulut Y, et al. Seroprevalence of hepatitis B and C viruses in the province of Tokat in the Black Sea region of Turkey: A population-based study. Turk J Gastroenterol. 2009; 20(1): Erdem Ö, Üstün C, Geyik MF, Kara İH. Hemşire ve Yardımcı Sağlık Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalansı. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): Tosun S, Deveci S, Kaplan Y, Kasırga E. Manisa İlindeki Çocuklarda Kitlesel hepatit B Aşılaması Sonrası Hbv prevalansının Sosyoekonomik Durumla ilişkisinin Araştırılması. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2010; 19(2): Shin BM, Yoo HM, Lee AS, Park SK. Seroprevalence of hepatitis B virus among health care workers in Korea. J Korean Med Sci. 2006; 21(1): Pido B, Kagimu M. Prevalence of hepatitis B virus (HBV) infection among Makerere University medical students. Afr Health Sci. 2005; 5(2): Pavlopoulou ID, Daikos GL, Tzivaras A, et al. Medical and nursing students with suboptimal protective immunity against vaccine-preventable diseases. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009; 30(10):

8 36 Zimmerman RK, Middleton DB, Burns IT, Clover RD, Kimmel SR. Routine vaccines across the life span. J Fam Pract. 2005; 54(1):

Original Research / Özgün Araştırma. Ruhuşen Kutlu 1*, Nur Demirbaş 1

Original Research / Özgün Araştırma. Ruhuşen Kutlu 1*, Nur Demirbaş 1 Original Research / Özgün Araştırma Serum HbsAg and Anti-Hbs Levels with Hepatitis B Vaccination Status in Hospital Staff Admitted for Health Screening Sağlık Taraması İçin Başvuran Hastane Personelinde

Detaylı

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (3): 183-187 ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF SEROPOSITIVITY OF HEPATITIS B VIRUS

Detaylı

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Asist. Dr. Ezgi Gülten Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği AntiHBs seropositivity in children aged between 2-16 years who were admitted to Turgut Özal Medical Center Metehan

Detaylı

ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ

ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Sema ALP ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,İzmir Seroepidemiyoloji Aşıyla

Detaylı

HBV ve HDV Epidemiyolojisi. Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir

HBV ve HDV Epidemiyolojisi. Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir HBV ve HDV Epidemiyolojisi Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir arzu.sayiner@deu.edu.tr PubMed 30 makale Türk Medline 42 makale 46 makale BMJ, 2003 HBV

Detaylı

S A H A A R A Ş T I R M A S I

S A H A A R A Ş T I R M A S I S A H A A R A Ş T I R M A S I GEREÇ VE YÖNTEM Saha Araştırması Plan ve Uygulaması Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

Adölesan kızlarda rubella antikor prevalansı-şen ve ark

Adölesan kızlarda rubella antikor prevalansı-şen ve ark Adölesan kızlarda rubella antikor seroprevalansı Tolga Altuğ Şen, Filiz Millik, Erol Kınık Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Adölesan Ünitesi, Ankara Amaç: Doğurganlık

Detaylı

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 183-186 İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN

Detaylı

Ergenlerde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevalansı

Ergenlerde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevalansı Ergenlerde, çık, ve Seroprevalansı Dilek DİLLİ *, Yıldız DALLAR **, Ufuk ÖNDE ***, Fahrettin DOĞAN ****, Serap YAĞCI *** Ergenlerde, çık, ve Seroprevalansı Amaç: Çocuk polikliniğine başvuran ergenlerde

Detaylı

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI *

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Araştırma Makalesi/Original Article TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Seroprevalances of HBV, HCV and HIV Among Healthcare Workers of Trabzon Chest Diseases

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ

ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Sema ALP ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,İzmir Sunum Planı Türkiye de

Detaylı

GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ?

GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ? GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ? Çiğdem Kader 1, Ayşe Erbay 1, Nazan K. Akça 2, Selda Yüzer 2, Sevinç Polat 2 1 Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý ARAªTIRMA Alicem Tekin 1 Bahattin Aydoðdu 2 1 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Týbbi Mikrobiyoloji laboratuarý, Mardin 2 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Çocuk Cerrahi

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği Anti-HAV IgG seropositivity in children aged between 2-16 years who were admitted to Turgut Özal Medical

Detaylı

Dokuz Ay - 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları

Dokuz Ay - 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları Çocuk Dergisi 10(3):116121, 2010 doi:10.5222/j.child.2010.116 Dokuz Ay 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları Burçin NALBANTOĞLU *, Ayşin NALBANTOĞLU **, Nihan Uygur KÜLCÜ

Detaylı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol, No 2, 9903 Journal of Clinical and Experimental A.Tekin ve ark. Investigations Hastane çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı 99 ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi*

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Araştırma Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Ali ASAN 1, Ayhan AKBULUT 2, Suzan SAÇAR 3, Hüseyin TURGUT 3 1 Tunceli Devlet Hastanesi, Enfeksiyon

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Dr. Ayşe Büyükdemirci, Şerife Şule Çınar, Meliha Çağla Sönmezer, Metin Özsoy, Fatma Şebnem Erdinç,

Detaylı

Aşılı Anaokulu Çocuklarında Suçiçeği Salgını

Aşılı Anaokulu Çocuklarında Suçiçeği Salgını Aşılı Anaokulu Çocuklarında Suçiçeği Salgını N. Zafer KURUGÖL, Şule GÖKÇE, Münevver Akıllı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 9-13 Kasım 2016, ANTALYA SUÇİÇEĞİ Suçiçeği, varisella

Detaylı

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Delici kesici aletler ile

Detaylı

Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı

Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı Kandemir Ö ve ark. Araştırma Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı Özlem KANDEMİR 1, Musa GÖKSU 1, Öner KURT 2 1 Mersin Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI*

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI* Araştırma ANKEM Derg 2016;30(3):97-101 doi: 10.5222/ankem.2016.097 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI* ÖZET Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar uzun yıllardan

Detaylı

HASTANE ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

HASTANE ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Araştırma Makalesi/Original Article SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of HBV, HCV and HIV Seropositivity in Healthcare Workers Melek İNCİ 1, Ayşe Tülin AKSEBZECİ 2, Gülhan YAĞMUR 1, Bedriye

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Klinik Araştırma / Clinical Research doi: 10.5835/jecm.omu.29.04.006 Diyarbakır Devlet Hastanesi çalışanlarında HBV,,, seropozitifliğinin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Aşıyla Önlenebilen Hastalıkların Seroprevalansının Araştırılması

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Aşıyla Önlenebilen Hastalıkların Seroprevalansının Araştırılması Klinik Çalışma/Research Article Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Aşıyla Önlenebilen Hastalıkların Seroprevalansının Araştırılması Hatice CABADAK*, Dilek ARMAN**, Murat DİZBAY** * Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Fikret TEKAY**, Erdal ÖZBEK***

Fikret TEKAY**, Erdal ÖZBEK*** MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 369 373 369 KISA BİLDİRİ: ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİNE BAŞVURAN KADINLARDA HEPATİT B, HEPATİT C VE İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRUSU SEROPOZİTİFLİĞİ*

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection OriginalArticle / Orijinal Araştırma Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection Hamit Sırrı Keten 1, Özgür Ersoy 2,

Detaylı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Original Article / Özgün Araştırma Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Bahadır Feyzioğlu 1, Seval Gündem 2, Mehmet Özdemir 1, Rahim Kocabaş 3, Mahmut Baykan 1 1 Necmettin

Detaylı

Ünye Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı

Ünye Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı 18 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 18-22 / Ocak 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ünye Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı The Seroprevalence of Viral

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Aşılama Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diğer personelin temel görevlerinden biri çocuk sağlığının korunmasıdır. Hastalıkların

Detaylı

Bağışıklama Hizmetleri: Sorunlar ve Öneriler. Prof.Dr.Muzaffer Eskiocak Trakya Üni.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Bağışıklama Hizmetleri: Sorunlar ve Öneriler. Prof.Dr.Muzaffer Eskiocak Trakya Üni.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bağışıklama Hizmetleri: Sorunlar ve Öneriler Prof.Dr.Muzaffer Eskiocak Trakya Üni.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bağışıklama hizmet sistemi: hizmet sunumu, soğuk zincir, zamanında aşı sağlama, izleme

Detaylı

Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı 76 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.98608 Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence of the

Detaylı

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI Teoman Z. APAN*, R.Cenap YILDIRIM**, Akın YILDIZ***, Binnur BEGON****

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 81-85 Journal of Clinical and Experimental A. Tekin ve Investigations

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 81-85 Journal of Clinical and Experimental A. Tekin ve Investigations Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 81-85 Journal of Clinical and Experimental A. Tekin ve Investigations ark. Kadınlarda toksoplazma ve rubella seroprevalansı 81 ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Kırıkkale Ağız Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarında HBsAg, Anti HBS, Anti HCV ve Anti HIV Seropozitifliği

Kırıkkale Ağız Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarında HBsAg, Anti HBS, Anti HCV ve Anti HIV Seropozitifliği Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(4):144-148, 213 doi:1.5222/tmcd.213.144 Araştırma Kırıkkale Ağız Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarında HBsAg, Anti HBS, Anti HCV ve Anti HIV Seropozitifliği Havva AVCIKÜÇÜK, Serap

Detaylı

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalansı ve Hepatit B Aşılanma Durumları

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalansı ve Hepatit B Aşılanma Durumları flora KLİNİK ÇALIŞMA/ RESEARCH ARTICLE Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Seroprevalences of Hepatitis B, C, HIV and Hepatitis B Vaccination in Healthcare Workers in Bozok University Faculty of

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ Çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alınması gereken

Detaylı

Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Nedim TUNÇ 1, Hakan ERAYDIN 2, Emin ÇETİNKAYA 1, Mehmet Kadir ODUNCU 1, Şeyhmus TOY 1 1 Devlet

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ ANKEM Derg 213;27(Ek 2):128-134 VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ Selma TOSUN İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Özlem ALTUNTAŞ AYDIN, Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU, Asuman KÖKREK, M. Emirhan IŞIK, Özcan NAZLICAN Haseki Eğitim ve

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma AYDIN N 1, DOĞAN P 1, YAMAN R 2, ÇAĞLAYAN S 2. 1 İstanbul Medipol Üniversitesi, SBF, Hemşirelik

Detaylı

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri KesiciDelici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri Pakize AYGÜN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KIRIM KONGO BULAŞTI! Kan alırken virüs kapan hemşire öldü MUSTAFA DEMİRER Çorum DHA Kene tarafından ısırılan

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamlarında

Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamlarında PANEL Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Dr. Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

Rize İlinde Çocuk Hastalarda Hepatit A, B ve C Seroprevalansı

Rize İlinde Çocuk Hastalarda Hepatit A, B ve C Seroprevalansı 102 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.21931 Seroprevelance of HAV, HBV, HCV in Pediatric Patients in Rize City Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK1, Serdar ÖZKASAP2, Selim DERECİ2, Kazım ŞAHİN1, Deniz

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

BİR YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE ENFEKSİYONU MALİYETİ OLGU-KONTROL ÇALIŞMASI

BİR YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE ENFEKSİYONU MALİYETİ OLGU-KONTROL ÇALIŞMASI BULAŞICI HASTALIK ANTALYA DA 2015 YILI LEJYONER HASTALIĞI SÜRVEYANSININ ANTALYA DA OTEL ÇALIŞANLARINA VERİLEN LEJYONER HASTALIĞI EĞİTİMLERİNİN AŞILAR VE AŞILAMA HAKKINDA 18 YAŞ ÜZERİ BİREYLERİN BİLGİ,

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çiğdem Kader 1, Nazan Kılıç Akça 2, Sevinç Polat 2, Ayşe Erbay 1 1 Bozok Üniversitesi Tıp

Detaylı

Güneydoğu Anadolu da bir Eğitim ve Araştırma hastanesine başvuran hastalarda hepatit A seroprevalansı

Güneydoğu Anadolu da bir Eğitim ve Araştırma hastanesine başvuran hastalarda hepatit A seroprevalansı Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (4): 485-489 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.04.0613 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Güneydoğu Anadolu da bir Eğitim ve Araştırma hastanesine başvuran

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bağlı Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Çocuklarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bağlı Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Çocuklarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Araştırma İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bağlı Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Çocuklarda Hepatit B ve Şükran KÖSE, Gülfem ECE, Ayhan GÖZAYDIN, Özlem ERGİN İzmir Tepecik Eğitim

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article 49

Araştırma Makalesi / Research Article 49 Araştırma Makalesi / Research Article 49 Doi: 10.4274/Vhd.70288 Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinde Hepatit-B ve C Seroprevelanslarının Araştırılması Investigation of Hepatitis-B and

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Original Article 77 Lise Öğrencilerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessment of Hepatitis B Awareness Among High School Students Şafak Özer Balın 1, Affan

Detaylı

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı*

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Araştırma Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma Araştırma Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma 1 2 2 2 Derya ŞAHİN, İbrahim ŞAHİN, Faruk SÖZERİ, Kürşad ÖNDER 1 2 Kırklareli

Detaylı

ORDUDA VE HACILARDA MENİNGOKOK AŞILAMASI. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

ORDUDA VE HACILARDA MENİNGOKOK AŞILAMASI. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ORDUDA VE HACILARDA MENİNGOKOK AŞILAMASI Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Meningokok hastalığı, yüksek hastalandırma ve ölüm oranı ile seyreden meningoksemi

Detaylı

Kızamık viral, çok bulaşıcı, döküntüler ile seyreden viral bir enfeksiyon hastalığıdır.

Kızamık viral, çok bulaşıcı, döküntüler ile seyreden viral bir enfeksiyon hastalığıdır. KIZAMIK Kızamık; Measles; Rubeola; Morbili; Kızamık viral, çok bulaşıcı, döküntüler ile seyreden viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Kızamık solunum yoluyla havadan bulaşır, tüm vücuda yayılır. İlk kez

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ SELDA ARSLAN 1,FİGEN BEKAR TUNÇALP 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Ulusal Aşı Takvimi. (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden

Ulusal Aşı Takvimi. (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa Ulusal Aşı Takvimi (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden Aşı niçin yapılır?

Detaylı

HepC Korunma. Alper ŞENER

HepC Korunma. Alper ŞENER HepC Korunma Alper ŞENER dr.alpersener@gmail.com Risk & HCV Yılda ortalama 5,6 milyon sağlık personeli risk altında (CDC)-tüm patojenler açısından Kan,kan ürünü ve insan kanından yapılan ürünler (faktörler)

Detaylı

Boğmaca aşısında güncel gelişmeler

Boğmaca aşısında güncel gelişmeler Boğmaca aşısında güncel gelişmeler Prof Dr Ufuk Beyazova Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı 7-12 Kasım 2012 Sosyal Pediatri Kongresi Boğmaca aşısı 1914 te bulundu, önce ABD de uygulanmaya

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMA. Şükran KÖSE Ayhan GÖZAYDIN Gülfem ECE Melda TÜRKEN Lütfiye KUZUCU Mehmet ERDEN

KLİNİK ARAŞTIRMA. Şükran KÖSE Ayhan GÖZAYDIN Gülfem ECE Melda TÜRKEN Lütfiye KUZUCU Mehmet ERDEN Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (1): 13-17 13 KLİNİK ARAŞTIRMA DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VE TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YEMEKHANE PERSONELİNİN HEPATİT B

Detaylı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Afyon Kadın Doğum ve Çocuk çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Seroprevalence of HBV, HCV and HIV among health care

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER Dr. Yunus Gürbüz Çalışan sağlığı, pratikte uygulananlar Çalışan sağlığı ile ilgili hastanelerde neler yapıldığını tespit etmek için bir anket formu hazırlandı,20 merkeze

Detaylı

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca)

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Erişkin ve büyük çocuklarla kıyaslandığında, 12 ay altındaki infantlar gerçek anlamda yüksek boğmaca oranlarına ve boğmaca ile ilişkili ölümlerin geniş

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD.

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. Dr. Zerrin YULUĞKURAL Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. 6. Türkiye EKMUD Kongresi, 12.5.2016 Her bir erişkin sağlık durumuna bakılmaksızın aşılama açısından önemli Sağlık durumları

Detaylı

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT selimbuyukkurt@gmail.com WHO CDC ACOG Up To Date MedScape EKMUD KLİMİK KLİMUD Kaynaklar Ülke için kaynak oluştururken

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

BAĞIŞIKLAMA KONUSUNDA ANNELERDEN EDİNİLEN BİLGİLERLE SAĞLIK OCAĞI KAYITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

BAĞIŞIKLAMA KONUSUNDA ANNELERDEN EDİNİLEN BİLGİLERLE SAĞLIK OCAĞI KAYITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001, 5(1) BAĞIŞIKLAMA KONUSUNDA ANNELERDEN EDİNİLEN BİLGİLERLE SAĞLIK OCAĞI KAYITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* Sevgi Canbaz,** Yıldız Pekşen,*** Ahmet Tevfik Sünter ****

Detaylı

ELAZIĞ İLİ 7-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HEPATİT VİRÜSLERİ SEROPOZİTİFLİKLERİ

ELAZIĞ İLİ 7-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HEPATİT VİRÜSLERİ SEROPOZİTİFLİKLERİ ELAZIĞ İLİ 7-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HEPATİT VİRÜSLERİ SEROPOZİTİFLİKLERİ Hatice Handan AKBULUT*, İlhami ÇELİK**, Serdal GÜNGÖR***, Hakan AYDINOĞLU***, Yaşar DOĞAN*** * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

HPV Aşılamasının etkileri ve sonuçları

HPV Aşılamasının etkileri ve sonuçları HPV Aşılamasının etkileri ve sonuçları Prof Dr Mete GÜNGÖR Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadn Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Acıbadem Maslak Hastanesi

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 Transplant hastalarında immün durumun belirleyicileri Önceki aşılanma

Detaylı