Bu kararları verirken veya politikaları belirlerken finansal yöneticinin nihai amacı firma değerini ençoklamaktır. Sosyal boyutlarının yanı sıra

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kararları verirken veya politikaları belirlerken finansal yöneticinin nihai amacı firma değerini ençoklamaktır. Sosyal boyutlarının yanı sıra"

Transkript

1 Ocak 2012 Yıl : 79 Sayı : 901 ISSN : Ocak 2012 Yıl : 79 Ceyhun Atıf Kansu Cd Sokak Nu : 35 / Balgat / ANKARA Tel : (0312) Belgegeçer : (0312) YIL : 79 SAYI : 901 Ahmet BAYANER Muharrem ÇETİN Rasih DEMİRCİ Hikmet KAVRUK Nurettin PARILTI Adnan TEPECİK Eriman TOPBAŞ Mehmet YEŞİLTAŞ 2012 dünya kooperatifçilik yılı Başyazı 1 Nevzat AYPEK YENI FINANSAL TEKNIKLER KARŞıSıNDA ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATIF İŞLETMELERIN DURUMU 3 Ocak 2012 Mehmet ARSLAN SOSYAL EKONOMI İŞLETMELERINDE FON TAHSIS ETKINLIĞININ TESPITI VE İYILEŞTIRME ÖNERILERI 10 Erol DEMİR KOOPERATİFLERDE FİNANSMAN USUL VE ESASLARI: ''TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ'' ÖRNEĞİ 18 Rasih DEMİRCİ KOOPERATİFLERİN FİNANSMANI ÜZERİNE 22 İlhan KÜÇÜKKAPLAN KOOPERATİFLERİN FİNANSMAN SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN KOOPERATİFLER BANKASI MODELİ 25 Okan Veli ŞAFAKLI - Hasan SOLYALI FİNANS SEKTÖRÜNÜN OMURGASI OLARAK KKTC'DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİ 33 Zeki BİRDOĞAN 21 ARALIK DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ KIZILCAHAMAM'DA KUTLANDI 37 Yavuz KOCA DENKTAŞ'IN ARDINDAN 39 İsa KAYACAN KIBRIS TÜRKLERİNİN EFSANEVİ LİDERİ, RAUF RAİF DENKTAŞ'I UNUTMAYACAĞIZ 41 H.Rıdvan ÇONGUR ÂRİF NİHAT ASYA Dergimizde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Sayı : 901 Hüsnü POYRAZ Prof.Dr. İhsan ERDOĞAN Özdemir ÜNSAL ISSN :

2 Başyazı Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üretim ve/veya satışını yapan, kar sağlamayı amaçlayan ekonomik ve teknik birimler olan işletmeler; amaçlarını gerçekleştirebilmek için üretim faktörlerini bir araya getirirler. Üretim faktörleri, sermaye, emek, tabiat ve müteşebbistir. Müteşebbis, faktörleri bir araya getirerek, müteşebbislik kabiliyetini de katarak ekonomik ve teknik birimi oluşturur ve yönetir. İşletme hayatı yatırım dönemi ve faaliyet dönemi olmak üzere iki döneme ayrılır. Yatırım dönemimde sermaye sağlanması, sermaye malları yatırımı, istihdam, hammadde tedariki ve üretimin müteşebbis tarafından yerine getirilmesi için; müteşebbisin eğitimi ve tecrübesi yeterli olmayacağı gibi, yeterli olsa bile mesaisi yeterli olamayacağından pratik de olmayacaktır. Keza, faaliyet dönemi de en basit şekliyle üretimsatış-tahsilat safhalarından oluşur. Dolayısıyla, müteşebbisin faaliyet dönemindeki fonksiyonları da tek başına icra etmesi mümkün olmayabilir. Nitekim, bundan dolayı işletme fonksiyonları geliştirilmiş olup; benzerlik gösteren faaliyetler gruplandırılarak bir fonksiyonun görevi olarak addedilmiştir. Bu fonksiyonlar; üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları, muhasebe, ar-ge, halkla ilişkiler ve yönetim olarak belirtilmektedir. Derginin bu sayısında kooperatifler ve finans konusu işlendiğinden; başyazının da finans fonksiyonu içerikli olmasının uygun olacağı kabulünden hareketle sadece finans fonksiyonu şöylece açıklanabilir. Finans fonksiyonu, işletmenin ihtiyaç duyduğu fonların sağlanması ve yönetilmesi yani kısaca kaynak ve kullanım görevini yerine getirir. Dolayısıyla, üretim faktörlerinden sermayenin tedariki ile finans fonksiyonunun görevi başlamış olur. Bir başka ifade ile işletmenin yatırım döneminde ihtiyaç duyulan fonların tedariki ( yatırım sermayesi) ile ve sağlanan fonların fizibl yatırımlara yatırılması ile finans fonksiyonunun görevi başlar ve faaliyet döneminde ihtiyaç duyulan fonların tedariki (işletme sermayesi) ve yönetimi ile devam ederek, her bir faaliyet dönemi sonunda ortaya çıkan dönem karının nasıl kullanılacağına yönelik kararların oluşturulması ile tamamlanır. Ki bu süreçlerin her birinde çok sayıda karar verilmekte olup, kararlarlar kendi içlerinde gruplandırılarak; finanslama kararları, yatırım kararları ve temettü kararları olarak isimlendirilmekte ve temel finans kararlarını ( politikaları) oluşturmaktadırlar. 1

3 Bu kararları verirken veya politikaları belirlerken finansal yöneticinin nihai amacı firma değerini ençoklamaktır. Sosyal boyutlarının yanı sıra birer ekonomik birim olan yani birer işletme olan kooperatifler de üretim faktörlerini bir araya getirmektedirler. Kooperatif yönetici/yöneticileri müteşebbis rolünü üstleniyor ise de; sermaye teşekkülü ve devamında finans yönetimi profesyonellerce yapılması gereken bir iştir. Her ne kadar kooperatif yöneticiliği için belli bir alanda ve seviyede eğitim şartı olmamakla veya kooperatifçilik ilkeleri gereği olamamakla birlikte, planlı bir şekilde kooperatifçilik ve işletme alanında yüksek eğitim görmüş ortaklar yönetici olarak seçilseler bile; açıklanmaya çalışılan nedenlerle ve sermayenin anahtar rolünden dolayı kooperatif işletme iç örgütlenmesinde finans fonksiyonu yerini almalıdır. Kooperatif işletmelerin sosyal fonksiyonlarını icra edebilmeleri ekonomik güçleri ve süreklilikleri ile doğrudan ilişkilidir. Hal böyle olunca kooperatiflerde yönetim ve yazımız kapsamında finansal yönetimin önemi daha belirginleşmektedir. Çünkü, özellikle telekomünikasyonun gelişmesiyle adeta tek Pazar haline gelen dünyada artan rekabet keskinleşerek devam etmektedir. Bu durum işletmeleri sürekli yeni arayışlara itmekte bu kapsamda finans alanında da yeni finansal teknikler, araçlar geliştirmektedirler. Nitekim, finans mühendisliği bu tür çalışmalarını devam ettirmektedir. Kooperatif işletmelerin de bu zorlu yarıştan kopmamalarını teminen finans mühendisliğinin ürünlerini kullanabilmeleri ve kooperatif işletmelere münhasır finansal teknik ve araçlar geliştirebilmeleri için; müstakilen finans fonksiyonu oluşturacak, finansal yönetici istihdam edecek ekonomik güçleri olmasa bile kooperatif davranışlarını bu alanda da devam ettirip, bölge birlikleri veya merkez birliği bazında danışmanlık hizmeti almak yoluna gidebilirler/gitmelidirler. Danışmanlık hizmeti özel sektörden alınabileceği gibi, kooperatifler ve/veya bölge birlikleri bu amaçla hizmet kooperatifleri kurabilirler. Merkez birlikleri danışmanlık şirketi kurabilirler. Hizmet kooperatifleri ve/veya şirketlerden, finans alanındaki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra diğer işletme fonksiyonları ile ilgili de danışmanlık hizmeti alınması mümkün olabilecektir. 2

4 YENI FINANSAL TEKNIKLER KARŞISINDA ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATIF İŞLETMELERIN DURUMU Nevzat AYPEK * 1.Giriş Son yıllarda dünyada sosyo-politik ve ekonomik anlamda pek çok köklü değişiklikler olmuş ve belirgin eğilimler ortaya çıkmıştır. Ekonomik hayatın değişik kesimlerinde tek tek değerlendirilen ve birbirlerinden ayrı olarak tartışılan bu değişme ve eğilimler sistem yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildiğinde; içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı, bilişim çağı gibi isimlerle anılmaktadır. Son derece gelişmiş olan iletişim araçları da bilişim çağının itici gücü olarak kabul edilmektedir. İletişim araçlarının gelişmesi sonucu ülkeler birbirlerine daha çok yaklaşmış, adeta dünya küçülmüş ve dünya pazarlarında bir küreselleşmeye doğru gidişat başlamıştır. Bu gidişatın sonucu olarak da pazarın genişlemesiyle rekabet daha da keskinleşmiş ve dünyada piyasa ekonomisi hakim olmaya başlamıştır. Gelişen piyasa ekonomisi ve artan rekabet, ölçek ekonomileri yaklaşımını gündeme getirmiş ve şirket birleşmeleri başlamıştır. Şirket birleşmelerinin altındaki motifler; Sinerji, vergi, ikame maliyetlerinin altında aktifleri satın alma, farklılaştırma ve kontrol olarak sayılabilir. Bu motiflerle yapılan şirket birleşmeleri, amaçlar paralelinde * Prof. Dr. - Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı değişik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, ekonomistler şirket birleşmelerini dört grupta sınıflandırmaktadırlar. Bunlar; yatay birleşme, dikey birleşme, türdeş birleşme ve aykırı birleşmelerdir(br igham,1996,s.133). Özel sektör ve kamu sektörünün yanında üçüncü sektör olarak kabul edilen ve bizatihi bir birleşme olan kooperatifler de gerçekleştirdikleri örgütlenme ile bir nevi birleşme gerçekleştirmektedirler. Bu örgütlenme; kooperatifler birliği, kooperatifler merkez birliği, kooperatifler milli birliği ve milli kooperatifler birliği(konfederasyonu) seklindeki bir hiyerarşik yapı içinde olmaktadır. Birim kooperatiften başlayan bu örgütlenme piramit şeklinde dikey bir örgütlenmedir. Kooperatifler birer ekonomik birim olduklarına göre, kooperatifler birliği ve kooperatifler merkez birliği yatay birleşme, kooperatifler milli birliği dikey veya türdeş birleşme ve milli kooperatifler birliği aykırı birleşme olarak şeklen kabul edilebilir. Sosyo-ekonomik kooperatif işletmelerin, kooperatif davranışın da gereği olan bu birleşmelerden beklenen özellikle ekonomik sonuçlara ulaşabilmeleri için ekonomik alandaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmeleri ve hızla adapte olmaları gerekmek- 3

5 tedir. Yani, ekonominin üstünlüğü ilkesi ile uyumlu olmak zorundadırlar. 2.Üçüncü Sektör Kooperatif İşletmelerin Özellikleri ve Farkları Avrupa Birliği ve Fransız geleneğinde sosyal ekonominin resmi ve geçerli anlamı; kooperatifler, birlikler, dernekler ve vakıflardan oluşan kuruluşlar gurubudur. Bütün bu kuruluşlar, en azından aynı amaçlara sahip çıkan ve bir ölçüde aynı prensipleri ve aynı değerleri paylaşan bazı müşterek özelliklere sahiptir. Bu kuruluşlar kamu sektörü ve kar amaçlı özel sektörü yani üçüncü bir sektörü oluşturmaktadırlar. Sosyal ekonomi, ekonomi ve sosyal alanın kesişme hattında durmaktadır. Sosyal ekonomi, kara yönelik bir sektör değildir. Fakat piyasa ve piyasa dışı faaliyetlerde bulunmaktadır. (Thiry 1996, s. 117). Çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan terminolojideki farklılıklar paralelinde; üçüncü sektör, üçüncü sistem, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, gönüllü sektör gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Keza, Fransız geleneğine göre toplum ekonomisinin temel unsuru olan kooperatifçilik Amerikan geleneğine göre de kar amaçlı sektörlerden dışlanmıştır(thiry, 1999,s.7). Dolayısıyla, kooperatif işletmeler üçüncü sektörü oluştururlar. Bu bağlamda, iş birliği yapmak, grup ekonomisi olarak hareket etmek, birlikte yönetmek ve kolektif olarak rekabet etmek gerekçeleri ile kurulan kooperatif işletmelerin, özellikleri ve özel sektör işletmelerinden farkları şöyle açıklanabilir. Kooperatif İşletmelerin Özellikleri: Kooperatif işletmelerini, kamu ve özel sektör işletmelerinden ayıran karakteristik özellikler; tüzel kişilik, amaç, kuruluş, işleyiş, yönetim, denetim ve vergilendirme başlıkları altında açıklanabilir. Genel kabul görmüş kooperatif tanımlarına göre; kooperatif bir sermaye birleşmesi değil bir şahıs birleşmesidir. Şahısların ortak amaçlarla maddi ve manevi güçlerini birleştirmeleri yani iş birliği ve güç birliği yapmalarıdır. Dolayısıyla bu birliktelikte, ekonomik değerlerin birleştirilmesinin yanında bilgi ve tecrübelerin de bir araya gelmesi kooperatif işletmeyi daha dinamik bir yapıya kavuşturur. Yar kooperatifler, şahsiyetlerini kullanan ve amaçları belli dinamik ve çoğulcu bir insanla topluluğudur. Kooperatif işletmeler, rekabet ortamının iyi işlemediği bir sistemde gelir dağılımı dengesizliğine karşı doğmuştur. Kooperatifler bu yönü ile bir rekabet aracıdırlar ve rekabetin eksik olduğu yerde onu tamamlarlar. Dolayısıyla kooperatifler kapitalizme karşı değil, bu sistemin aşırı kar hırsı ile toplumu yoksul bırakmasına karşıdırlar. Bu nedenle, aynı amacı hedefleyen meslek, sanat ve geçimlerine ait hayatlarını devam ettirmek isteyen insanlar bir araya gelerek rekabet güçlerini geliştirir ve korurlar. Yani, kooperatif işletmelerde hedef insanın kendisidir, insanların iş birliği ve dayanışma ile hayatlarını devam ettirmeleridir. Kooperatif işletmelerin kuruluş ve işleyişine yönelik hukuki düzenlemeler genellikle gerçek kişilerin ve çok sayıda gerçek kişinin kooperatif kurucusu olmasını öngörmektedir. Keza, aynı amacı taşıyan ve arzu eden insanların kooperatiflere ortak olmaları i- çin açık kapı ilkesi benimsenmiş ve böylece kooperatiflerin daha geniş kitlelere hizmet götürmesi hedeflenmiştir. Kooperatif yönetimi, kooperatif amacının 4

6 gerçekleştirilmesinin başlıca sorumlusudur. Ortaklar amaçlarına ulaşabiliyorsa yönetim başarılı kabul edilmektedir. Aksi halde yönetim başarılı sayılmamaktadır. Nitekim, yönetimin faaliyetleri denetim birimince de ortaklar adına denetlenmektedir. Yani, kooperatif yöneticileri amaç-araç ilişkilerini kurarken ortaklarından bağımsız olarak karar veremez ve serbest hareket edemezler. Çünkü, ortaklık payından bağımsız olarak her ortak aynı derecede söz hakkı sahibidir. Kooperatiflerin kurulup, gelişmesi için tüm ülkelerde bazı kolaylıklar getirilmiştir. Bu kolaylıklar kuruluş safhasının her adımından, faaliyet safhasına ve tasfiyeye kadar devam etmektedir. Bu kolaylıklar, vergi istisnaları ve/veya muafiyetleri, destekler ve teşvikler şeklinde olmaktadır. Kooperatif İşletmelerin Özel Sektör İşletmelerinden Farkları: Kooperatif, ekonomik olmasının yanı sıra aynı zamanda sosyal bir kurumdur. Sosyal amaç kooperatifin önemli unsurlarından biridir. Dolayısıyla kooperatifler, kar kaldırma amacını güden bir birleşme şeklidir. Bu bağlamda, kooperatifler ile özel sektör işletmeleri (sermaye şirketleri) arasında farklılıklar vardır. Bu farklılıklar; Şirketlerde kar maksimizasyonu, kooperatiflerde fiyat minimizasyonu Şirket ortaklarına kar payı dağıtımı, kooperatif ortaklarından kooperatifle alış-veriş yapanlara risturn dağıtımı Şirketlerde sermaye payına göre kar payı, kooperatiflerde alış-veriş oranına göre risturn şirket hisse senetleri borsada işlem görür, kooperatif ortaklık senetleri ancak kooperatife ve kooperatifin rızası ile başkasına satılabilir Şirket ortaklarında sınırsız hisse, kooperatiflerde sınırlı ortaklık Şirket yönetimine sermaye hakim olup, sermaye birinci planda ortak ikinci planda, kooperatiflerde ortaklık payı ne olursa olsun her ortak bir paya sahip olup ortak birinci planda Şirketlerde sosyal amaç çok tali bir amaç, kooperatiflerde kuruluşun önemli unsurlarından olarak sayılabilir (Mulayim, 1997,s.78-80). Kooperatif işletmeler, özellikleri ve sermaye şirketlerinden farkları açısından değerlendirildiğinde; özel sektörden farkı ayrı bir sektör olduğu görülmektedir. Ancak, bu tespit kooperatif isletmelerin ekonomik bir birim olduğu gereğini değiştirmiyor. Dolayısıyla kooperatif işletme birinci sırada gelen sosyal amacı ancak ekonomik güç ile desteklediği takdirde yerine getirebilecektir. Bu nedenle kooperatifler, kooperatif davranışın gereği olan örgütlenmelerini tamamlamış olsalar bir başka ifade ile piyasa ekonomisi yaklaşımını benimsemiş olsalar bile, bir nevi birleşme olan bu örgütle bir sinerji yaratmalıdır. Öyle ki, şirket birleşme motiflerinden birisi sinerji etkisi ortaya çıkarmak idi. Sinerjik etkiler ise dört kaynaktan ortaya çıkar. Bu kaynaklar; faaliyet ölçek ekonomisi, finansal ekonomiler, farklı yönetim etkinliği ve artan iş gücüdür. (Brigham,1996,s.136). Dolayısıyla, ölçek ekonomisinin etkin kullanımı ortaya çıkarılan sinerji etkisini kooperatif işletmelerde en azından bir rekabet aracı olarak kullanmalıdırlar. Ekonomik birim olmaları ve bir rekabet a- racı fonksiyonu görmeleri beklenen kooperatif işletmeler hayatlarını devam ettirebil- 5

7 meleri ve fonksiyon icra edebilmeleri için; rakip sektörlerin kullandığı tüm ekonomik ve finansal enstrümanları etkili bir şekilde kullanmak durumundadırlar. Çünkü, tek pazarlı bir dünyaya, piyasa ekonomisine ve artarak keskinleşen rekabete entegre olabilmek için; ekonomik kurallardaki değişmeler, gelişen enstrümanlar yakın takip edilmeli ve gecikmesiz uygulanmadır. Her ne kadar kooperatif işletmelere yönelik kısmi destek ve teşvikler olsada Ekonominin Üstünlüğü İlkesi tüm sektörler ve işletmeler için geçerlidir. 3.Yeni Finansal Teknikler Dünya ekonomisinin globalleşme eğilimi gelişen teknoloji ile de desteklenen son 25 yılda işletmelerde finans fonksiyonu büyük bir değişim göstermiştir. Değişimden tüm ülkeler ve tüm sektörler payını almıştır. Tabi olarak en hızlı büyüme ve gelişme gösteren sektör finans sektörü olmuştur. Yeni finansal kurumlar ve araçlar geliştirilmiş, dünyadaki sektörel gelişme eğilimi aynen ülkelerin finans sektörüne yansımıştır. Bu gelişmeler sonucu, işletmelerde finans yöneticisinin gerek yatırım gerekse finansman karar sürecinde seçenekleri artırmıştır. Bu seçenekler; leasing, factoring, forfaiting, forward-futures, options, swaps (finansal türevler) ve ventur capital olarak sayılabilir. Günümüzde işletmeler mevcut ve yeni geliştirilecek bu teknik ve enstrümanlar ile faaliyetlerinin sürdürmektedirler ve sürdürecekler (Brealey,1997,s.xxv). Çalışmanın amacı yeni finansal teknikleri tanıtmak olmadığından, burada finansal türevleri seçip, bu yeni finansman tekniği karşısında üçüncü sektör kooperatif işletmelerin durumu analiz edilecektir. Futures, options ve swaps ile birlikte finansal türevler grubunu da oluşturan bir finansal enstrümandır. Dolayısıyla, futures tekniği ile finansal türevler anlamında bir analiz de yapılmış olacaktır. Diğer taraftan kooperatif işletmeleri bir bütün olarak alarak, analiz yapmanın çok isabetli olmayacağı varsayılarak; genel kabul görmüş kooperatif sınıflandırması doğrultusunda Tarım Kooperatiflerden, Tarım Satış Kooperatifleri seçilerek, analiz bunlar üzerinde yapılacaktır. Futures, standart miktar ve kalitede bir varlığın önceden belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslim etme ya da teslim almaya ilişkin yasal bir sözleşmedir. Futures sözleşmelerin dayandığı ya da yazıldığı varlık fiziksel bir mal olabileceği gibi finansal bir girişim ya da gösterge de olabilir. Futures sözleşmeler, organize borsalarda işlem gören standart sözleşmeler olup; ticari riskleri azaltmaktadır. (Ersan,1996,s.7). Futures sözleşmeleri dayandığı ya da yazıldığı ürüne göre; finansal futures ve emtia futures olarak ikiye ayrılmaktadır. Tarım Satış Kooperatifleri tercihinden hareketle emtia futures açıklanacaktır. Emtia futures sözleşmeler, belli standarttaki belli bir ürünün, ileri bir tarihte sözleşmenin yapıldığı tarihte sabitlenen bir fiyat üzerinden teslim edilmesi veya teslim alınması taahhüdünü içeren bir sözleşmedir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi bir sözleşmede iki taraf vardır. Bu taraflardan satıcı durumda olanın pozisyonuna short, alıcı durumda olanın pozisyonuna long denmektedir. Satıcı durumda olan taraf vade tarihinde nakit karşılığı mal teslimini, alıcı durumda olan taraf ise vade tarihinde mal karşılığı nakit teslimini kabul etmiştir(apak,1995,s.17).emtia futures sözleşmeler; tarımsal ürünler, enerji ve metaller olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır. Özellikle tarımsal futures sözleş- 6

8 melere, tarımsal ürünler ve canlı hayvanlar konu olmaktadır. Emtia futures sözleşmeler ile taraflar fiyat değişikliklerine karşı korunmalarının yanı sıra; üretimde sürekli gelişme, verimliliğin artması, tarımsal ürünlerde kendi kendine yeterlilik ve dinamik bir yapının oluşması, laboratuvar, uluslararası kalite, analiz ve örneklem metotlarının kullanımının yaygınlaşması, çok sayıda alıcı ve satıcının serbest rekabet şartları altında işlem yapması nedeni ile gerçek rayiç bedellerin tespit edilmesi, ters yönlü işlemler ile ürün pozisyonlarının kapatılabilmesi, küçük teminatlar ile büyük satışların ve alışların gerçekleşmesi, finansal teminatlar nedeni ile tarafların tam güvencede olması, üretici, ihracatçı, alıcı ve satıcının stoklama maliyetlerinin en aza indirilmesi ve ekonomiye ve piyasalara likidite kazandırma (ITB, 2000,s.14) gibi avantajlara da sahip olurlar. 4. Tarım Satış Kooperatiflerinin Finansal Türevler Karşısında Durumu Pazarlama kooperatifleri de denilen tarım satış kooperatiflerinin amacı; üreticilerin (ortaklarının) karşılıklı yardımlaşma dayanışma ve kefalet suretiyle tarımsal faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, ürünlerini iyi şartlarda değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, ortaklarının girdilerini alıp, iç ve dış pazarlarda en iyi şartlarda değerlendirmek, gerekirse ürünleri işleyip mamul hale getirerek piyasaya sürmek ve ortaklarının üretim için ihtiyaç duyduğu her çeşit üretim faktörünü temin etmek durumundadır(koopkur,1997,s,26). Ayrıca, tarım satış kooperatifleri üreticilerin yalnız ürünlerini satmakla kalmaz, o ürünlerin iyileşmeleri ve standardizasyonları için onlara teknik yardımlarda da bulunur. Tarım satış kooperatiflerinin amaç realizasyonunda; yönetim, finansman ve ortak bağlılığı oldukça önemlidir. Şöyle ki; Tarım satış kooperatiflerinin asıl görevi tarımsal ürünlerin satışı yani ticaret yapmaktır. Ticari yetenek ve deneyim sahibi tüccarlar ile rekabet halindedirler. Bundan dolayı, tarım satış kooperatiflerinin başarısı için, yöneticilerinin kooperatif ilkeleri bilmelerinin yanında ticari zihniyet ve yeteneğe de sahip olmaları şarttır. Tarım satış kooperatiflerine, üretici ürününü teslim eder etmez bedelinin ödenmesini ister. Halbuki, kooperatif satın aldığı ürünleri derhal satmak zorunda olmaz ve uygun satış zamanını bekleyebilmelidir. Bunun içinde sistemin finansman ihtiyacı dolayısıyla kredi ihtiyacı olacaktır. Hatta, gerektiğinde kooperatif, ortaklarına bazı üretim harcamalarını karşılayabilmeleri için ayni ya da nakdi kredi de verebilmelidir. Ancak, tarım satış kooperatifleri ortaklarının sınırlı sorumluluk yüklenmeleri ve kooperatiflerin büyük bir sermayeye sahip olmamaları, kooperatif kredi riskini arttırdığından; kredi bulmak zorlaşmakta ya da kredi maliyeti artmaktadır. Tarım satış kooperatiflerinin ortağı olan üreticilerin, ürünlerini tamamen kooperatiflere satmaları da başka şartlarından birisidir. Ortak, yetiştirdiği ürünlerin en iyi kalitede, temiz ve sağlıklı olmasını sağlamak için kooperatif yöneticilerinin uzmanlarının teknik direktiflerine uymalıdır. Diğer taraftan, kooperatifin ürünü pazara arz etmeden bazı işlemlerden geçiren tesislere sahip olması ortakların ilgi ve kooperatif bağlılığını geliştirecektir. 7

9 Tarım satış kooperatiflerinin başarıları için açıklanan asgari temel şartların sağlanamamasından dolayı amaç realizasyonu mümkün olmamaktadır. Türk Tarım Satış Kooperatifçiliği Örneği: Türk Tarım Satış Kooperatifçi sisteminde; birim tarım satış kooperatifi ve tarım satış kooperatifi birliği olarak örgütlenmişlerdir. Merkez Birliği şekli bir örgütlenmeyi gerçekleştiremediklerinden; ölçek ekonomisi ve sinerjetik etki kooperatif birliği düzeyinde kalmıştır. Dolayısıyla, kooperatif davranışın gereği olan üst örgütlenmesini dahi tamamlayamayan Türkiye Tarım Satış Kooperatiflerinin piyasa şartlarında ayakta kalamama, finansman, üst örgütlenme, eğitim-araştırma ve deneme sorunları vardır(cikin,1999,s.290). Türkiye Tarım Satış Kooperatiflerinin piyasa şartlarında ayakta durabilmesi rekabet edebilmesi, oto finansman sağlayabilmesi ve etkin yönlendirici bir denetim yapabilmesi için; sektör içindeki ve özel sektördeki işletmelerce kullanılan modern işletmecilik ve finansman tekniklerini 80 yıllık tecrübesi ışığında kullanmalıdır. Zaten, ilgili yasaları ile modern işletmecilik için gerekli hukuki altyapı da oluşturulmuş durumdadır. Böylece, tarım satış kooperatiflerine yönetsel serbestlik verilirken diğer taraftan kamusal finanslamadan vazgeçilerek ekonominin üstünlüğü ilkesi doğrultusunda işletmecilik kuralları dahilinde finanslama yapmaları getirilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye Tarım Satış Kooperatiflerinin finansal türevleri kullanma imkan ve zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü, piyasa kurallarına göre faaliyet gösterecek her iktisadi birim sistematik riske maruzdur. Sistematik riskin kaynakları olan; faiz riskini, döviz kuru riskini ve pazar riskini minimize etmede kullanılacak enstrümanlardan biri de finansal türevlerdir. Sözgelimi, emtia futures sözleşmeleri bir yandan iç ve dış satış sürecinde olası riskleri minimize edilebilirken, diğer yandan kooperatif ortaklarının çeşitli tarımsal ihtiyaçlarının tedariki sürecinde olası riskler de minimize edilebilir. 5.Sonuç Bazı yazarlar ve uygulamacılar, piyasaları, cari ve vadeli piyasalar olarak ikiye ayırmaktadırlar. Böyle bir ayrımda, forward piyasalara vadeli işlem piyasaları, futures piyasalara standart vadeli işlem piyasaları, opsiyon piyasalarına da seçenekli işlem piyasaları denebilir. Bu bağlamda, vadeli işlem piyasaları, iki tarafın karşılıklı belirlediği şartlarda yapılan sözleşmelere dayalı forward piyasalar ile başlamış, standart sözleşmelere geçilmesi ile futures piyasalar ve taraflardan birine opsiyon tanıyan options piyasalar ile kurumsallaşmıştır. Nitekim, tarımsal ürünler ile ilgili vadeli sözleşmeleri standartlaştırmak için, 1848 yılında Chicago Ticaret Borsası (CBT) kurulmuştur. İlk olarak tarımsal ürünler ile ilgili olarak kurulan bu gelecek borsasını 1972 de döviz, 1975 de tahvil ve 1982 de hisse senetleri gelecek borsaları izlemiştir. Bu gelişmeler paralelinde; işletmeler kur riskine, faiz riskine ve fiyat riskine karşı korunmak için; mal, döviz, menkul kıymet, faiz, endeks ve opsiyonlar üzerine yapılan gelecek sözleşmelerini alırlar veya satarlar(ceylan,2000,s. 178,185,186). Bu bağlamda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki tarımsal işletmeler ticaret borsalarında alım satım yapmaktadırlar. Şikako, New York, Hamburg ve Frankfurt Ticaret Borsalarında buğday, pamuk, kahve, kakao, çay, şeker, pirinç, soya fasulyesi, mısır vb. tarım ürünleri büyük ölçekli olarak satılmakta- 8

10 dır. Özel mülkiyet büyük tarım işletmeleri ile tarımsal kooperatif işletmelerin rekabet edebilmeleri ve genel kabul görmüş üretim, yönetim, finansman ve pazarlama sorunlarının çözümü için; oluşturdukları kooperatif üst birlikleri bazında cari piyasalardan vadeli piyasalara ve özellikle de standardize edilmiş vadeli işlem piyasalarına geçmek zorundadırlar. Tabi ki, ilgili ülkede kurumsal alt yapının oluşturulması ve kooperatif işletmelerde temel kooperatifçilik ilkelerinin ve ekonominin üstünlüğü ilkesinin kabul görmüş olması vadeli işlem piyasalarında işlem yapmak isteyen kooperatif işletmeler için temel şartlardır. Nitekim, Türkiye de vadeli işlem piyasalarının kurulmasını teminen; 2499 Sermaye Piyasası Kanunu nda tarihinde değişiklik yapılmış ve de 40.maddesine göre ; tarihinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsaları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Keza, tarihinde çıkarılan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu da tarım kooperatifleri birliklerine söz konusu piyasalarda işlem yapabilecek serbestlik gerekli idari-iktisadi özerkliği sağlamıştır. Üçüncü sektör kooperatif işletmeler bazında özellikle tarım kooperatiflerinin yeni finansal tekniklerden finansal türevleri kullanabilmeleri için, öncelikle cari piyasalara gerekli şeffaflık ve tam rekabet ortamı sağlanmalı vadeli (forward) işlem piyasaları daha sonra standart vadeli (futures) işlem piyasası ve opsiyon (option) piyasaları talepler ve gelişmeler doğrultusunda güncellenmelidir. Kooperatif işletmeler de bu piyasalarda finansal enstrümanları kullanmak suretiyle iç piyasa da ve özellikle de diş piyasada etkinlik sağlamalıdır. KAYNAKLAR APAK, Sudi, Uluslararası Finansal Teknikler, 2.Baski, Bilim ve Teknik Yayın evi, Istanbul,1995. BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. ve MARCUS, Alan J., Essential Of C porate Finance, (cev: Unal Bozkurt, Turkan Ankan, Hatice Dogukanh), Literatur Yayıncı İstanbul, BRIGHAM, Eugene F., Fundamentals of Financial Management, Cilt-2, (cev: Ozdemir Akmut, Halil Sanaslan), A.U.Rektörlüğü Yayımlanan No:206, Ankara, CEYLAN,A1i, KORKMAZ,Turhan, Sermaye Piyasası Ye Menkul Değer Analizi, Kitabevi, Bursa, cikin, Ayhan ve NERGIS, Nermin, Avrupa Birligi ve Türkiye de Tarımsal Kooperatifçilik İlkeleri, TMKB Yayini:7, Izmir,1999. ERSAN, Ihsan, Finansal Türevler, Literatür Yayınları:18,Istanbul,1997. İzmir Ticaret Borsası, Vadeli İşlem Piyasaları için Temel Rehber, İzmir, MULA- YIM, Z.Gökalp, Kooperatifçilik, 3.Baski, Yetkin Yayınları, Ankara, THIRY, Bernard, The CIRIEC And The Social Economy In The European Unix XV.International Turkish Cooperative Congress, 6-9.Nov 1996, Ankara,Türkiye. THIRY, Bernard, Co-operatives And The Social Economy In The European Un XVI. Intemational Turkish Cooperative Congress, 3-6.Nov.1999, Ankara,Türkiye. Türkiye de Kooperatifçilik, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayın No: 88, Ankara 9

11 SOSYAL EKONOMI İŞLETMELERINDE FON TAHSIS ETKINLIĞININ TESPITI VE İYILEŞTIRME ÖNERILERI Mehmet ARSLAN * Giriş Ekonominin diğer sektörlerindeki işletmelerde olduğu gibi sosyal işletmelerin hibe sermaye kaynaklı yapıdan hibe-dışı kaynaklı sermaye yapısına dönüşmesi çok ciddi zorlukları içinde barındırmaktadır. Bu zorlukların temelindeki en önemli hususlardan birisinin de yerleşmiş kültürel bir yapıdaki değişime bağlı olması yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Bu işletmelere yabancı kaynak kullanımı konusundaki çekingenlik hatta korku ve özsermaye edinimi konusundaki tecrübe ve bilgi yetersizliği vardır ki, diğer hususlarla birleştiğinde bu dönüşümün zorluklarına daha da net olarak işaret etmektedir. Bu makalede sosyal işletmelerde finansman ihtiyaçlarının boyutları ve niteliklerine kavramsal bir yaklaşımda bulunulmaktadır. Her ne kadar sosyal amaçlı işletmeler tarihsel uygulamalara sahip olsa da, Sosyal işletme kavramı göreceli olarak yenidir ve kavramsal çerçevesi henüz net bir şekilde belirlenememiştir. Sosyal işletme kavramı, istihdamın artırılmasında yenilikçiliğin geliştirilmesinde önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, sosyal işletmelerin bu açıdan potansiyelinin kabul edilmesi ve beklentilerin gerçekçi bir şekilde oluşturulması da gelecekte yaşanabilecek hayal kırıklıklarını önleyecektir. Çünkü sosyal işletme sosyo-ekonomik sorunlara hızlı çare olabilecek sihirli bir yapıya sahip değil, ikinci olarak fon sağlama * Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi öğretim üyesi mekanizmasında da yine işletmelere yaşadığı sorunlara hızlı ve kesin çözüm sağlamaz. Aslıda sosyal işletmeyi toplumların içinde yaşadığımız küresel kriz ortamında hissettikleri ağır sorunlara ağır ama istikrarlı bir organizasyon yöntemi olarak bakmamız gerekmektedir. BU bakımdan sosyal işletmecilik sosyal amaçlarla ticari uygulamalar arasındaki kaygan zeminde dengeyi sağlamayı öngören zor bir yoldur. A. Sosyal Ekonomi Kavramı Sosyal ekonomi esas olarak girişimci, kar a- macı gütmeyen, demokratik değerlere dayanan, toplumların sosyal, ekonomik ve çevresel şartlarını geliştirmeye çalışan, genellikle dezavantajlı üyeler üzerine yoğunlaşan bir sektördür. Sosyal ekonomi ekonomilerde özel ve iş sektörü ile kamu sektörü arasında üçüncü sektör olarak tanımlanır. Sosyal ekonomi kooperatifleri, kamuya ait olmayan organizasyonları ve hayır kurumlarını kapsar. Ekonomiler birbiriyle ilişkili ve bazı durumlarda tamamlayan bazen da rekabet içerisinde olan üç sektöre oluşan bir yapı olarak ele alınabilir: (1) Özel olarak yapılanmış ve kar amaçlı olarak motive olan iş yada özel sektör; (2) Devlet tarafından yapılandırılmış kamu sektörü ve (3) Geniş bir sınır içerisinde birliği, gönüllülüğü ve kar amacı gütmeyen faaliyetleri kav- 10

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA AİLE ŞİRKETLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 4 TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL 17 KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİN FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YAPI KOOPERATİFLERİN FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YAPI KOOPERATİFLERİN FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ENVER KAZDAL Öz Kooperatifçilik hareketi dünya da ki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de ekonomi de önemli rol oynamaktadır. Günümüzde; dünya

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2532 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1503 BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Dr. Murad KAYACAN (Ünite 2, 3) Dr. Özlem SAYILIR (Ünite

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı