Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of the Results of CCF Samples Investigated Bacteriologically for One Year in Patients Pre- Diagnosed Meningitis Zeynep SÜMER *, Zahir BAKICI**, Ünal ÖZÜM*** ÖZET Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uy gulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarma çeşitli servis lerde yatan menenjit ön tanılı hastalardan gönderilen 413 beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği kayıtlardan değerlendirildi. BOS örneklerinden 283' ünde (%68.5) bakteri izole edilmezken, 130'unda (%31.5) bakteri izole edildi. İlk üç sırayı koagülaz negatif stafilokoklar (%64.6), Acinetobacter sp (%7.7) ve Enterococcus sp (%6.9) aldı. İzole edilen bakterilerin antibiyogram sonuçları incelendi Koagülaz negatif stafilokoklarda vankomisin, amikasin ve netilmisine direnç görülmedi. Acinetobacter sp. meropeneme %100 duyarlı bulundu. Anahtar kelimeler: BOS, menenjit, bakteri, antibiyogram. SUMMARY CCF samples from 413 patients, that were sent to Cumhuriyet Univesity Hospital of Faculty of Medicine department of Microbiology by different services were evaluated from the records. Bacteria were isolated 130 (31.5%) out of 413 CCF samples vvhile no bacteria was isolated from 283 of them (68.5%).In these 130 bacteria positive samples, 64% coagulase negative Staphylococcus, 7.7% Acinetobacter sp and 6.9% Enterococcus sp were observed. Antibiogram results of isolated bacteria were evaluated. There was no resistance to Vancomycin, Amicacin and Netilmicin in coagulase negative Staphylococcus. Acinetobacter sp. was found to be 100% sensitive to meropenem. Key Words: CCF, menengitis, bacteri, antibiogram. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 22 (3): , 2000 GİRİŞ Antibakteriyel tedavilerdeki hızlı gelişmelere karşın bakteriyel menenjitler tüm dünyada önemli morbidite ve mortalite nedenleri arasında yer almaktadır. Bakteriyel menenjitlerde antimikrobik ajan seçiminde birçok faktör rol oynamaktadır. Bunlar; antimikrobiyalin izole edilen bakteriye in vitro duyarlılığı, BOS'a penetrasyonu, yağda ve serumda çözünürlülüğü, antimikrobiyalin pürülan BOS'ta bakterisidal etkisi ve antimikrobiyalin veriliş yoludur (1). Akut bakteriyal menenjitlerde kesin tanının konulabilmesi için klinik semptom ve bulguların laboratuvar bulguları ile de desteklenmesi gerekir. Menenjit düşünülen her hastada eğer kontrendikasyon yoksa, antibiyotik tedavisine başlamadan önce lumbal ponksiyon yapılıp BOS incelemesi gerekmektedir (2). Yrd.Doç.Dr., C.Ü.T.F. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Sivas Doç.Dr., C.Ü.T.F. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Sivas Öğr.Gör. Dr., C.Ü.T.F. Nöroşirurji AD, Sivas 127

2 Menenjit Ön Tanılı Hastaların Bos Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi Menenjitlerde BOS incelemesi yapılır yapılmaz hızlı şekilde tedaviye başlanması morbidite ve mortaliteyi etkiler. Yaş grupları, servis özellikleri, o bölgede sık izole edilen mikroorganizmalar ve bunların antibiyotik dirençliliklerinin bilinmesi; kültür sonuçlan alınana kadar yapılacak ampirik tedavide klinisyeni doğru yönlendirecektir (1). GEREÇ ve YÖNTEM 1999 yılı içinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvan'na servislerde yatan menenjit ön tanılı hastalardan gönderilen 413 BOS örneğinden izole edilen mikroorganizmalar ve bunların antimikrobiyal duyarlılık deneyi sonuçları defter kayıtlarından retrospektif olarak incelendi. Laboratuvara farklı zamanlarda gönderilen BOS örnekleri aynı isimli hastadan, aynı bakteri ve aynı antibiyotik duyarlılığına sahip ise tek örnek olarak kabul edildi. Laboratuvara gelen BOS örnekleri kanlı ve çikolatamsı besiyerlerine ekilip 37 C etüvde saat bekletildikten sonra değerlendirildi. Bakteri tiplendirilmeleri Becton Dickinson marka Sceptor sisteminde, antibiyotik duyarlılıkları ise kimi zaman Sceptor sistemle kimi zaman da Muller- Hinton besiyerinde disk diffüzyon yöntemiyle bakılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayarda Statisticial Program for Social Science (SPSS) programında değerlendirildi. BULGULAR Bir yıl içinde Mikrobiyoloji Laboratuvan'na gönderilen BOS örneği sayısı 413'dür. BOS örneklerinin gönderildiği kliniklere bakıldığında ilk sırayı 268 (%64.9) örnekle Beyin Cerrahisi Kliniği almaktadır. Bunu Çocuk Hastalıkları Kliniği (%22.5) ve Nöroloji Kliniği (%5.3) takip etmektedir (Tablo 1). Laboratuvara gönderilen BOS örneklerinden 283'ünde (%68.5) bakteri izole edilmezken, 130'unda (%31.5) edilmiştir. İzole edilen bakterilerin dağılımı Tablo 2' de verilmiştir. Buna göre ilk üç sırayı koagülaz negatif stafilokoklar (%64.6), Acinetobacter sp (%7.7) ve Enterococcus sp (%6.9) almaktadır. Tablo 3 ve 4' de Beyin Cerrahisi ve Çocuk Hastalıkları Kliniklerin'den gönderilen BOS örneklerinde izole edilen etkenlerin dağılımı verilmiştir. Beyin Cerrahisi Kliniği'nden gönderilen 268 BOS örneğinden 108'inde (%40.3) etken izole edilirken, 160 (%59 7} örnekte üreme olmamıştır. İzole edilen etkenlerde ilk üç sırayı; koagülaz negatif stafilokoklar (%62.9), Acinetobacter sp (%9.3) ve Enterococcus sp (%7.4) almaktadır. Çocuk Hastalıkları Kliniği'nden gönderilen BOS örneklerinin ise 17' sinde (%18.3) etken izole edilmiştir. En sık izole edilen etken koagülaz negatif stafilokoklardır (%70.5). Tablo 1.Gönderilen BOS örneklerinin kliniklere göre dağılımı Klinikler Sayı % Beyin Cerrahisi Çocuk Hastalıkları Nöroloji Enfeksiyon Hastalıkları Plastik Cerrahi İç Hastalıkları Psikiyatri Diğer* TOPLAM Ortopedi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, Genel Cerrahi ve Göz Hastalıkları Tablo 2. BOS örneklerinden izole edilen bakteri türlerinin dağılımı (n= 130) Sayı % Koagülaz negatif stafilokok Acinetobacter sp Enterococcus sp S.aureus Klebsiella sp Streptococcus sp E.coli Pseudomonas sp Diğer* *Burkholderia ceppacia (2), Morganella morgani (1). Tablo 3. Beyin Cerrahisi Kliniği'nden gönderilen BOS örneklerinden izole edilen etkenlerin dağılımı Etken Sayı % Koagülaz negatif stafilokok Acinetobacter sp Enterococcus sp S.aureus Pseudomonas sp Klebsiella sp E.coli Streptococrus sp Burkholderia ceppacia Morganella morgani Toplam

3 Sümer ve Ark. Tablo 4. Çocuk Hastalıkları Kliniği'nden gönderilen BOS örneklerinden izole edilen etkenlerin dağılımı Etken Sayı % Koagülaz negatif stafilokok Enterococcus sp Streptococcus sp S.aureus Toplam İlk üç sırayı alan koagülaz negatif stafilokoklar, Acinetobacter sp ve Enterococcus sp' nin antimikrobiyal duyarlılık yüzdeleri Tablo 5'de verilmiştir. Tablo 5'de görüldüğü gibi koagülaz negatif stafilokoklarda vankomisin direnci hiç görülmezken metisilin direnci %40.0'dır. Acinetobacter sp'nin antimikrobiyal duyarlılığı değerlendirildiğinde; ampisiline direnç geliştiği, sefalosporinlerin etkinliğinin %57.2 oranında olduğu, aminoglikozid grubundan amikasinin oldukça etkili oldu ğu (%90.0), kinolon grubunun farklı etkinlikler gösterdi ği (% ), en etkili antibiyotiğin meropenem olduğu (%100.0) dikkat çekmektedir. Acinetobacter sp'lerin tamamı antibiyotiklerin çoğuna karşı antimikrobiyal duyarlılık yönünden değerlendirilirken; yeterli sayıda disk olmadığından altısında ofloksasin, yedisinde sefaperazon/sulbaktam, dokuzunda siprofloksasin duyarlılığı değerlendirilmiştir. Enterococus'ların sekiz tanesinde antibiyotik duyarlılıkları değerlendirilmiştir. Sayı oldukça az olmakla birlikte, Enterococus'lar trimetoprim-sulfametaksazol ve siprofloksasine duyarlı görülmektedir (%100.0 ve %75.0). Tablo 5. BOS örneklerinden izole edilen bakteri türlerinin antimikrobiyal duyarlılıkları (%) Koagülaz negatif stafilokok Acinetobacter sp Enterecoccus sp (n= 84) (n= 10) (n=9) Ampisilin-Sulbaktam Eritromisin 64.6 * * Metisilin 60.0 * * Vankomisin * * Amikasin * Gentamisin * Netilmisin * Tobramisin * Teikoplanin 98.8 * * Sefaperazon/Sulbaktam ** * Oflaksosin ** * Siprofloksasin ' ** 75.0 Meropenem * Kloramfenikol 68.2 * * Klindamisin 76.6 * * Rifampin 78.6 * * Trimetop.-sulfametak Bakılmadı Yeterli sayıda disk olmadığından: Acinetobacter suşlarının altısında ofloksasin, yedisinde sefaperazon/sulbaktam, dokuzunda siprofloksasin duyarlılığı değerlendirilmiştir. TARTIŞMA Bakteriyel menenjit etkenlerinin sıklık sıralaması yaşa ve geçirilen operasyona göre değişmektedir. Yeni doğan döneminde; grup B streptokoklar, E.coli ve L.monositogenes 3 ay-3 yaş arası çocuklarda; H.influenza tip B en sık, çocukluk çağında S.pneumonia, N.menengitis, H.influenza, erişkinde; S.pneumonia ve N.menengitis, nöroşirürjikal operasyonlarda; S.aureus, şant ameliyatlarında; S.epidermidis ve S.aureus, hasta- 12 9

4 Menenjit Ön Tanılı Hastaların Bos Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi ne enfeksiyonlarında ise E.coli, Klebsiella sp ve Pseudomonas sp ön sıralarda yer almaktadır (3, 4). Yapılan çalışmada gelen BOS örneklerinin 283 A ünde (%68.5) üreme görülmezken, üreme görülen 130 BOS kültüründe ilk sırayı koagülaz negatif stafilokoklar (%64.6) almaktadır. Bunu Acinetobacter sp (%7.7) ve Enterococcus sp (%6.9) izlemektedir. BOS örneklerinin bakteriyolojik yönden incelendiği çalışmalarda en sık izole edilen bakterilere bakıldığında Dadağlıoğlu ve arkadaşları Enterobacter, E.coli ve N.meningitidis; Durmaz ve arkadaşları Klebsiella sp, E.coli ve Pseudomonas sp; Ulusoy ve arkadaşları S.pneumoniae, N.meningitidis ve gram negatif çomakları ilk üç sırada tespit etmişlerdir (5-7). Yağcı ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise ilk sırayı koagülaz negatif stafilokoklar alırken, Acinetobacter sp de üçüncü sıradadır (8). Etkenlerin antibiyotik duyarlılıkları incelendiğinde koagülaz negatif stafilokoklarda amikasin, vankomisin ve netilmisine direnç görülmemiştir. Yağcı ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada da vankomisine direnç saptanmamıştır (8). Koagülaz negatif stafilokoklarda metisilin direnci %40.0'dır. Yağcı ve arkadaşları metisilin direncini %64.0 bulurken, Kocagöz ve arkadaşları %30.0 olarak bildirmişlerdir (8, 9). Çalışmada Acinetobacter sp meropeneme %100.0 duyarlı bulunmuştur. Ayrıca amikasin, gentamisin ve ofloksasine duyarlılıkta oldukça yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar daha önce Acinetobacter ile ilgili olarak yapılan bazı çalışmalarla uygunluk gösterirken (11), bazı çalışmalarda amikasin, gentamisin ve ofloksasin duyarlılıkları oldukça düşük bulunmuştur (8, 12). Tartışmada görüldüğü gibi gerek bizim çalışmamızda gerekse diğer yazarların çalışmalarında bakteri sıklığı açısından klasik bilgilerimizle farklılıklar görülmektedir. Çalışmamızın sonuçları bu tür verilerin yayınlanmasında ve özellikle bakteriyel menenjit gibi ampirik tedavinin hayati önem taşıdığı durumlarda antibiyotik seçiminde yol gösterici olmasından dolayı gerekliliğini vurgulamaktadır. KAYNAKLAR 1- Gürses N. Bakteriyel menenjitlerde tedavi ve proflaksi. ANKEM Derg 8 (3): , Günaydın M. Bakteriyal menenjitlerin laboratuvar tanısı. ANKEM Derg 8 (3): , Durand ML, Caldervvood SB, Weber DJ et al. Acute bacterial meningitis in adults. A revievv of 493 episodes, New Engl J Med 3: 21-28, 1993, 4- Leblebicioğlu H. Bakteriyel menenjit etyopatogenezi. ANKEM Derg, 8 (3): , Dadağlıoğlu S, Özbal Y. Menenjit ön tanılı hastalarda BOS'un bakteriyolojik incelenmesi. Erciyes Tıp Dergisi 14 (2): , Durmaz G, Bolatlı T, Kiraz N, Koçoğlu T, Akgün Y, Akşit F. Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi'nde yılları arasında yapılan BOS kültürlerinin sonuçlarının değerlen dirilmesi. Mikrobiyol Bült 28 (3): , Ulusoy S, Erdem İ, Dirim Ö, Karakartal G, Günhan C. Erişkinlerde akut bakteriyel menenjitler: 148 olgunun de ğerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg 9 (1-2): 27-31, Yağcı A, Çıragil P, Topkaya A, Söyletir G. Marmara Üniver sitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatırılarak izlenen has talardan izole edilen mikroorganizmaların 1996 yılı analizi. İnfeksiyon Derg 13 (1): 39-42, Kocagöz S, Gür D, Uzun Ö, Akova M, Ünal S, Akalın E. Türkiye'de stafilokoklarda metisilin direnci. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (6-10 E- kim 1997, Antalya) Kongre Program ve Özet Kitabı, s: Tansel Ö, Uzel WS, Özsüt H, Dilmener M, Çalangu S. Hastane kaynaklı Acinetobacter suşlarının dağılımı ve an tibiyotiklere duyarlılıkları. 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (4-6 Eylül 1995, İstanbul) Kongre Kitabı, s: Kocazeybek B, Çakan H, Küçükateş E. Çeşitli klinik örnek lerden izole edilen Acinetobacter cinsi bakterilerin kemoterapötiklere in-vitro duyarlılıkları. ANKEM Derg 12 (4): , Çaylan R, Aydın K, Koksal İ, Volkan S. Acinetobacter suşlarının izole edildiği hastalardaki hazırlayıcı faktörler ve suşlarn <ıtibiyotiklere duyarlılıkları. ANKEM Derg 12 (1): 63-69, Yazışma Adresi Dr.Zeynep SÜMER C.Ü.T.F. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD-SİVAS

5

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2 Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Savaş yaralanması sonrasında İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi ne başvuran Libyalı hastaların yara örneklerinden

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1044 Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi The Evaluation of the Distribution and Antimicrobial

Detaylı

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44 37 Araştırma Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İle

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı ARAŞTIRMA. Approach to Treatment of Diabetic Foot Infection. Bozkurt F ve ark.

Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı ARAŞTIRMA. Approach to Treatment of Diabetic Foot Infection. Bozkurt F ve ark. ARAŞTIRMA Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı 1 Fatma Bozkurt 2 Recep Tekin 3 Mustafa Kemal Çelen 3 Celal Ayaz 1 Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Kökenlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Kökenlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Kökenlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması Yasemin Bayram, Bilge Gültepe, Suat Özlük, Hüseyin Güdücüoğlu Özet Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi

A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat İlindeki İçme Sularının Koliform Bakteriler önünden Araştırılması A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**,

Detaylı

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8786 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

DERLEME/REVIEW. Yoğun Bakım Dergisi 2010;9(1):20-30

DERLEME/REVIEW. Yoğun Bakım Dergisi 2010;9(1):20-30 DERLEME/REVIEW Nozokomiyal Pnömoni M. Arzu YETKİN 1 1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye Clinic of 2 nd Infectious

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Ayşe Ece Şener, Eren Çamur, Güngör Çakmakçı, Güzide Ece Akıncı,

Detaylı

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 151 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.151-164 AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER Prof. Dr.

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araç ile İlişkili Hastane Enfeksiyon Oranları

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araç ile İlişkili Hastane Enfeksiyon Oranları Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20141224065835 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araç ile İlişkili Hastane Enfeksiyon Oranları Neşe Demir Çimenci 1, Demet Büyük Akbaş 1, Nuray Uzun 2,

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR. İlhan ÖZGÜNEŞ *

SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR. İlhan ÖZGÜNEŞ * SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR İlhan ÖZGÜNEŞ * İnsanlık tarihi hastalıklardan korunma ve hasta bakımını yetkinleştirme ile ilgili girişimlerle doludur.

Detaylı

Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı

Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı doi:10.5222/iksst.2014.090 Araştırma Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı Seroprevalance of Rubella, Cytomegalovirus and Toxoplasma

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Müşerref TATMAN-OTKUN HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci*

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Aytekin Çıkman *, Mehmet Parlak **, Mehmet Reşat Ceylan ***, Hüseyin Güdücüoğlu ****, Mustafa Berktaş **** Özet Amaç:

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Başvuru: 17.10.2013 Kabul: 10.12.2013 Yayın: 27.01.2014 Tümay İpekçi 1, Orçun Çelik 2, Özgü Aydoğdu

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

DERMATOFİTOZLARDA ETKENLERİN VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI: HASTANE BAZLI BİR ÇALIŞMA

DERMATOFİTOZLARDA ETKENLERİN VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI: HASTANE BAZLI BİR ÇALIŞMA MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; 42: BÜLTENİ 95-102 95 DERMATOFİTOZLARDA ETKENLERİN VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI: HASTANE BAZLI BİR ÇALIŞMA INVESTIGATION OF THE AGENTS AND RISK FACTORS OF DERMATOPHYTOSIS:

Detaylı