Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr."

Transkript

1 Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten etkilenebilecesini g0sterir Gorunum DuraAan Orta ddnemde bir deeisiklik beklenmedi*ini gostermektedir. Yabancr Para Krsa Donem F3 Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yerel Para Uzun Drinem BBB iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankarun uzun vadeli yerel para finansal yiikumltliiklerini yerine getirmede, elverigli ancak ekonomideki koqullardaki deligimlerden nispeten etkilenebilecepini sdsterir C(irtlnUm DuraAan Orta d<inemde bir deeisiklik beklenmedieini eostermektedir Yerel Para Krsa Dcinem F3 Bankarun ktsa d0nemde YP yuktilrnloliiklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki de[igimlerden nispeten etkilenebilecetini edsterir. Ulusal Uzun D0nem eaa (tur) Ulkeye ait diier kuruluq ve ytiktitnloluklerle kargrlagtrrrldr$rnda yiiksek ve OngOriilebildipi kadanyla olumsuz bir etkiye uzak finansal vukumluluktere uwna kaoasitesi edsterir. GdrunUm DuraEan Orta drinemde bir not deeisikliei ongorulmemektedir. Finansal Kaoasite Notu bbb- Bankarun kredi kalitesinin iyi oldueuna isaret etmektedir. Destek ) Bankamn Wksek ihtimalle destek alabileceaini g0sterir Destek Derecelendirme Tabant BBB- Ulke 'nin destek gucri ve ihtimalini belirhnektedir. 30 Kasrm 2012tarihi itibarryla Fitch Ratings Halkbank'm YabancrPan Uzun Ddnem Notu'nu BB+'dan BBB-'a, Yerel ParaUzvnDcinem Nofu'nu BB+'dan BBB'ye, Yerel ve Yabancl Para Krsa Dcinem Notlannr B'den F3'e, Destek Notu'nu 3'ten 2'ye, Destek Tabanrnt BB*'tan BBB-'a Ulusal UzrnDd,nem Nofu'nu AA+ (tur)'dan AAA (tur)'a yiikseltmigtir. 30 Kasrm 2012 tarihinde ise Finansal Kapasite Notu'nu "bb+"dan "bbb-" ye ytikseltmigtir. Halkbank'ln gtincel derecelendirme notlarma internet adresinde yer alan "Yatmmcr iligkileri" bdliimtinde, "Kurumsal Profi l" alt ba;hgrndan ulagrlabilmektedir. Finansal Giigliiliik Notu Df Yeterli igsel finansal gtice sahip oldusunu, zaman zaman potansiyel olarak dtg destege ihtiyag duyulabilecetini gristermektedir. Gdriiniim Duragan Yakrn tarihte bir not degiqikli[i ongorulmemektedir. Uzun Ddnem Yerel Para Mevduet Notu Baaz Yeterli bir kredi kalitesini iqaret etmekledir. Ancak gok uzun vadede, bazr koruyucu unsurlann eksik olabilecesini ifade etmektedir. Giiriiniim DuraIan Yakrn tanhte bir not degiqikli[i ongorulmemektedir Krsa Ddnem Yerel Para Mevduat Notu Prime-2 Krsa vadeli mevduat yrikiimlultiklerinin vaktinde tidenmesi igin son derece yeterli kapasiteye sahip olundu$una igaret eder. Uzun Ddncm Yabancr Pera Mevduat Notu Baa3 Yukrimliiluklerinin, orta derecede olduiunu ve orta derecede kredi riskine tabi oldusunu g0stermekfedir. Giiriiniim Dura$an Yakrn tarihte bir not depigiklifi dngorolmemektedir Krsa vadeli ytiktimluliiklerini yerine getirebilecek makul kapasitede Kna Diinem Yebancr Para Mevdurt Notu Prime-3 olduiunu gttstermektedir. Temel Kredi Notu baa3 Drg destek olmaksrzrn, balrmsrz finansal gticiiniilr orta derecede olduf'unu, bu sebeple orta derecede kredi riski oldusunu ve spektilatif kredi unsurlarr taqryabilecegini g0stermektedir. Gdriiniim Duraian Yakrn tarihte bir not degiqiklipi <ingorii,lmemektedir 03 Temmuz 2012 tarihli Moody's kredi derecelendirme sonuglanna g6re, HALKBANK'rn uzun ddnem yerel para mevduat notu Bat seviyesindedir. Bu seviye Moody's tarafindan belirlenen "yatlnm dereceleri" kategorisinde yer almaktadrr. 20 Mayrya2Dl3 tarihinde uzun d5ipeq y4ba4pr para mevduat notu Ba2'den Baa3 yatmm yaprlabilir "'e,yutsettilmi seviyeye yti\yffi, Temel Kred i N"?JS" qh {1aeir,U"ap: gtir. 1 3 l azila 2013

2 Ba$rmsrz denetimden gegmiq son finansal tablo ddnemi olan tarihinden itibaren Banka'nm finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir deliqiklik olmamrgtrr. 28 Ekim 20ll tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan "Zorunlu Karqrhklar Hakkrnda Tebligde De[igiklik Yaprlmasrna Dair Tebli!"e istinaden Tiirk Parasr yiikiimliiliikler igin zorunlu kargrhk oranl agafrdaki gekilde de[igtirilmigtir. Yeni oranlar 28 Ekim 2011 tarihinden itibaren gegerli olmugtur. Vadesiz, ihbarh mevduatlar ve <izel cari hesaplarda yiizde I l, I aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (1 ay dahil) yiizde 11, 3 aya kadar vadeli mevduat hesaplarrnda (3 ay dahil) ytizde I l, 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplannda(6 ay dahil) yiizde 8, I yrla kadar vadeli mevduat hesaplarrndayi,nde 6, I yrl ve I yrldan uzun vadeli mevduat hesaplan ile birikimli mevduat hesaplannda yiizde 5, I yrla kadar (l yl dahil) vadeli Tiirk lirasr diler yiikiimliiliiklerde ytizde I l, 3 ylakadar (3 yl dehil) vadeli Tiirk lirasr diler yiikiimltiliiklerde yiizde 8, 3 yrldan uzun vadeli Ttrk lirasr diler yiikiimliiliiklerde yiizde 5, Yabancr para; tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan "Zorunlu Karqrhklar Hakkrnda Teblifde De[igiklik Yaprlmasrna Dair Tebli!"e istinaden Tiirk Parasr ytikiimliiliikler igin zorunlu kargrhk oranr aqasrdaki gekilde de$iqtirilmigtir. Yeni oranlar 30 Eyliil 201I tarihinden itibaren gegerli olmugtur. Vadesiz ve ihbadr d6viz tevdiat, yabancr para 6zel cari ve vadesiz krymetli maden depo hesaplan ile I aya kadar,3 aya kadar, 6 aya kadar ve I yrla kadar vadeli ddviz tevdiat, yabancr para katrlma ve krymetli maden depo hesaplanndayiizde I 1, I yrl ve I ytldan uzun vadeli ddviz tevdiat, yabancr para katrlma ve krymetli maden depo hesaplan ve birikimli d6viz tevdiat ile yabancl para katrlma hesaplanndayiizde 9, Yabancr paru6zel fon havuzlannda vadesine karsrhk gelen oranlar, 1 yrla kadar (1 yrl dehil) vadeli yabancr para diler yiikiimliiliiklerde yiizde 11, 3 ytdla kadar (3 yrl dehil) vadeli yabancr para diser yiikiimliiliiklerde yiizde 9, 3 yrldan uzun vadeli yabancr para diler yiikiimliiliiklerde ytizde 6, 28 Mayrs 20ll tarihinde yayrnlanan sayrh Resmi Gazete'de "Bankalarca Kredilerin ve Diler Alacaklann Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar igin Ayrrlacak Karqrhklara itigt<in Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelikte De$igiklik Yaprlmasma Dair Ydnetmelik" ile Bankalarca aynlacak Genel Kredi kargrhlrna iligkin agagrda g6sterilen diizenlemeler yaprlmrgtrr. 1. Bankalarda kredi miigterilerine iligkin sdzlegmelerde cingdriilen ilk 6deme plarurun uzatrlmasrna ydnelik diizenleme yaprlmasr durumunda, l. Grup krediler igin yiizde 5'den aqa& olmamak izere (ilgili maddedeki oranm 5 katrndan aqa[r olmamak tizere), 2. Grup krediler igin de yine ytizde 5'den agagr olmamak iizere (ilgili maddedeki orarun 2.5 katndan aqalr olmamak iizere) Genel Kredi Kargrhgr aynlmasr gerekmektedir. 2. Kredi miigterisinin aynr Banka tarafindan verilen birden gok kredisinin mevcut bulunmilsr ve bu kredilerden birinin 2. Grupta smtflandmlmast halinde, di[er ttim kredileri de 2. Grup olarak srruflandrnlacak ve yiizde 5'den aga$r olmamak izere Genel Kredi Kargrhlr ayrrlacaktrr. 3. Teminat mektuplan, kabul kredileri, akreditif taahhtitleri, cirolar, menkul krymet ihracrnda satrn alma garantileri, faktoring garantileri, diier garanti ve kefaletler ve teminat mektupsuz prefinansman kredileri toplamr Bankalarrn Ozkaynaklanna itigkin Ydnetmelikte belirlenen usul ve esaslar girgevesinde hesaplanan Ozkayna[rn on kattnr a$an bankalar, standart nitelikli tiim gayrinakdi kredileri igin genel kargrhk oramnr binde tig olarak uygular. t8 flazng4$l 1/ tarihinde yayrnlanunn?7l 6,p':py{1t Resmi Gazete'de "Bankalarca Kredilerin ve Diler +la$\5)frn NiteliN,lqrinin Belirlenmesiti: Fuirlar'iqin',{yrrlacak Karqrhklara iliskin Usul ve Esaslar Hakkrnda

3 Ydnetmelikte Degigiklik Yaprlmasma Dair Ydnetmelik" ile Bankalarca ayrrlacak Genel Kredi kargrh[rna iliqkin aqalrda g6sterilen diizenlemeler yaprlmrqtrr. l. Ttiketici Kredileri/Toplam Kredi Rasyosu %o 20'nin iizerinde olan Bankalar ile tagrt ve konut kredileri drgrndaki tiiketici kredilerinden donuk alacak olarak smrflandrnlanlann, taqrt ve konut kredileri drgrndaki ttiketici kredilerine oram yiizde 8'in altrnda olan bankalar, kullandurlan kredilerden 1. Grupta izlenen konut ve tagrt haricindeki tiiketici kredileri igin yizde 4,,2. Grupta izlenenler igin ise yizde 8 genel kargrhk ayracaklardrr. 2. Yukarrdayer alan kredilerden ilk sdzleqme vadesi vzatlanlar igin bu oranlar l. Grup krediler ve2. Grup krediler igin de yinde 10 olarak uygulanacaktrr. 3. Bu oranlar Teblilin yayrmlandr[r tarihten sonra ( ) kullandrnlan krediler igin gegerli olacaktrr. Ba$rmsz denetimden gegmig son finansal tablo ddnemi olan tarihinden itibaren Banka'nm finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir degigiklik olmamrgtrr. 20 $ubat 2013 tarih ve sayth Resmi Gazete'de yaymlanan "Zorunlu Kargrhklar Hakkrnda Tebli$de De$igiklik Yaprlmasrna Dair Tebli!"e istinaden Tiirk Parasr yiikiimltiliikler igin zorunlu kargrhk oranl agalrdaki gekilde defigtirilmigtir. Yeni oranlar I Mart 2013 tarihinden itibaren gegerli olmugtur. Vadesiz, ihbarlt mevduatlar ve 6zel cari hesaplarda yiizde I1,5, I aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (l ay dahil) ytizde I1,5, 3 aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (3 ay dahil) yitzde 11,5, 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (6 ay dahil) ytizde 8,5, 1 yrla kadar vadeli mevduat hesaplanndayiude 6,5, I yrl ve I yrldan uzun vadeli mevduat hesaplarr ile birikimli mevduat hesaplarrndayitzde 5, I ylja kadar (l ytl dahil) vadeli Tiirk lirasr diger yiikumltltiklerde yitzde 11,5, 3 yrla kadar (3 ytl dahil) vadeli Ttirk lirasr diger ytik0mliiliiklerde yiizde 8, 3 yrldan uzun vadeli Ttirk Lirasr diler yiiktimliiliiklerde yiizde 5, Yabancr para; tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan "Zorunlu Kargrhklar Hakkrnda Teblilde De[iqiklik Yaprlmasrna Dair Teblig"e istinaden Tiirk Parast yiiktmltiliikler igin zorunlu kargrhk oran agasrdaki gekilde de$igtirilmigtir. Yeni oranlar 0l Mart 2013 taihinden itibaren gegerli olmuqtur. Vadesiz ve ihbarh d6viz tevdiat, yabancr parc 6zel cari ve vadesiz krymetli maden depo hesaplan ile I aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yrla kadar vadeli d6viz tevdiat, yabancr para katrlma ve krymetli maden depo hesaplarrnda yijzde 12,5, I yrl ve I yrldan uzun vadeli dtiviz tevdiat, yabancr para katrlma ve ktymetli maden depo hesaplan ve birikimli ddviz tevdiat ile yabancl para katrlma hesaplanndayizde 9, Yabancr para 6zel fon havuzlannda vadesine karqrhk gelen oranlar, 1 yrla kadar (l yl dahid vadeli yabancr para di[er yiikiimliiltiklerde ytizde 12,5, 3 yrla kadar (3 yl dahil) vadeli yabancr para diger ytiktiml0liiklerde ytizde 10,5, 3 yrldan uzun vadeli yabancr para di[er yiik0mliiliiklerde ynzde 6 1. Bankalarda kredi miigterilerine iligkin sd,zlegmelerde dngtiriilen ilk tideme planrrun uzafilmasrna ydnelik dtizenleme yaprlmasr durumunda, 1. Grup krediler igin yiizde 5'den agalr olmamak :dizere(ilgili maddedeki oranrn 5 katrndan aga$r olmamak izere), 2. Grup krediler igin de yine yiizde 5'den agalr olmamak iizere (ilgili maddedeki oranrn 2.5 katndan aqa$r olmamak tizere) Genel Kredi Kargrhlr aynlmasr gerekmektedir. 2. Kredi mtigterisinin aynr Banka tarafindan verilen birden gok kredisinin mevcut bulunmasl ve bu kredilerden birinin 2. Grupta smtflandrtlmast halinde, dif,er ttim kredileri de 2. Grup olarak smrflandrrlacak ve 2. Gruba uygulanan oranlar uygulanmak iizere Gene I Kre4i-Karg r h[r aynlacaktr..-),-1.,.r'{,.;-1"'l*'-'*,

4 3. Teminat mektuplan, kabul kredileri, akreditif taahhtitleri, cirolar, menkul krymet ihracrnda satm alma garantileri, faktoring garantileri, diler garanti ve kefaletler ve teminat mektupsuz prefinansman kredileri toplamr "Bankalann Ozkaynaklanna itigtcin Ydnetmelik"te belirlenen usul ve esaslar gergevesinde hesaplanan dzkaynasrn on katrnr aqan bankalar, standart nitelikli tiim gayrinakdi kredileri igin genel kargrhk oranlnr binde tig olarak uygular. 18 Haziran 2011 tarihinde yayrnlanan sayrh Resmi Gazete'de "Bankalarca Kredilerin ve Diler Alacaklarrn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar igin Ayrrlacak Kargrhklara iligtin Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelikte DeSigiklik Yaprlmasrna Dair Ydnetmelik" ile Bankalarca aynlacak Genel Kredi karglhlrna iligkin agagrda gd,sterilen dtizenlemeler yaprlmr gtrr. l. Ttiketici Kredileri/Toplam Kredi Rasyosu o/o2}'nin iizerinde olan Bankalar ile tagrt ve konut kredileri drgrndaki tiiketici kredilerinden donuk alacak olarak smrflandnlanlann, tagrt ve konut kredileri drgrndaki tiiketici kredilerine oranr yizde 8'in altrnda olan bankalar, kullandrrrlan kredilerden L Grupta izlenen konut ve ta$lt haricindeki tiiketici kredileri igin ytizde 4,2. Grupia izlenenler igin ise yiizde 8 genel kargrhk ayrracaklardrr. 2. Yukarrda yer alan kredilerden ilk sdzlegme vadesi tzatianlar igin bu oranlar l. Grup krediler ve 2. Grup krediler igin de ytzde l0 olarak uygulanacaktrr. 3. Bu oranlar Teblilin yayrmlandrlr tarihten sonra ( l) kullandrnlan krediler igin gegerli olacaktrr. Mrdde 4.1. Onemli f inansrl T*blo Gerge$e Uygun De[er FarkrKar/Zarara t.197 r r2s 216.r Safilmaya Hazrr Finansal Varhklar r E r Krediler ve Alacaklar r Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrrmlar t9.737 r Ortaklftlan) fnet Riskten Korunma Amagh Trirev Finansal Varhklar Maddi Duran Varlftlar l

5 Satrg Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere iligkin Duran Varhklar s E I I PASIF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Mevduat r5r s Ahm Satrm Amagh Tiirev Finansal s s Borclar Ahnan Krediler Para Piyasalarrna Borclar Ihrag Edilen Menkul Krymetler (Net) s r372.t Fonlar r Muhtelif Borclar r t.t7t.3e7 r r.4s2.229 Diper Yabancr Kavnaklar E s3s Faktorine Borclan Kiralama Iglemlerinden 565 I Borclar Riskten Korunma Amaglr Ttirev Finansal Borclar Karsrhklar l.0s s.257 r E r Verei Borcu l t r E91 Satrg Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere iliqkin Duran Varhk Borclan fnet) Sermaye Benzeri Krediler Ozkavnaklar E.s r r s4 PASIF TOPLAMI s r e ,8E3.047 l. l.kredilerden Alman Faizler Zorwiu Karsrhklardan Ahnan F aizler I.3.Bankalardan Ahnan F aizler L5.Menkul DeEerlerden Alman Faizler AIm Satrm Amagh Finansal Varhklardan l.5.2.ger9e[e Uygun Deler Farkr Kdr/Zarua Yansltrlan Olarak Srnrfl andrnlan FV I.5.3. Satrlmaya Hazr Finansal Varhklardan l l.5.4.vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrrrmlardan t I.6.Finansal Kiralama Gelirleri 1.7.DiAer Faiz Gelirleri Kullanrlan l8 lerine Verilen Faizler Menkul Krymetlere Verilen " 50_

6 2.5.DiEer Faiz Giderleri III. NET FA IV. NET UCRET VE KOM celirleri/cionnr,nni 4.l.Alnan Ucret ve Komisvonlar 4.2.Verilen Ucret ve Komisvonlar GELiRLERiIcionnr,nRi ToPLAMI ALACAKLAR X. DIGER FALIYET GiDERLE verci oncbsi wz (xr+xil+xllr+x XVI. SURDIJRULEN FAALIYETLER VERGi KAITSILIGI {+ r s 30 Eyltil 2012 tarihinde toplam aktiflerin %o6l'ini nakit krediler, o/a2,6'sini menkul krymetler, %6l6,4'sini di$er akti fl er o luqturmaktadrr (Eyltil 20 I' de s ras ry la %o 60,Yo25,yol 5). Halkbank'rn menkul krymetler tutart 2010 yrlsonunda 20,3 milyar TL,20ll 2012' de 23,3 milyar TL' dir. yrlsonunda 23,6 milyar TL, Eyli,il Toplam nakit krediler 2010 yrhnda 44,3 milyar TL iken, 2011 yrhndao/o27 biiyiiyerek 56,3 milyar TL'ye, Eylgl 2012'de,20l 1 ytl sonuna g6re o/ol2 oranmda artarak 63 milyar TL'ye ulagmrgtr. Eyliil 2012 konsolide olmayan mali tablolara gdre kredilerin Yo36'sr KOBI kredilerinden, o/o28'i kurumsal kredilerden, o/o6'sr ticari kredilerden-,%o 27,si bireysel kredilerden ve %o3'ti ise diler kredilerinden olugmaktadrr. Bireysel kredilerin ise %o58,2'sini ttiketici kredileri, yo3s,l'ini konut kredileri ve Yo6,4'inii kredi kartlan oluqturmaktadr, kalan 7o0,3'liik tutar ise taqrt kredileridir. Toplam gayri nakit krediler tutan 2010 yrhndal2,t milyar TL olup,201l yrhnda%o40,3 oranrnda artarak 17,8 milyar TL, Eyltil 2012'de,20ll yrl sonuna giire %o7 orantnda artarak l9,l milyar TL'ye ulaemrgtrr. Eyltil 2012 konsolide olmayan mali tablolara g6re gayrinakit kredilerin s '13,9':d teminat mektuplarrndan, yol6,4'ij akreditiflerden, oa9,7'ii ise banka kredileri ve diler gtanti ve kefaletlerden olugmaktadrr. Bankanrn fonlama yaprsrnda alrrhlr miigteri mevduatlarr olugturmaktadrr. Konsolide olmayan mali tablolara g6re toplam mevduatm toplam pasif igerisindeki payr o/o74,9'dur. Pasifte yer alan kaynaklarrnyoi,t'si alman kredilerden yol, 'ii para piyasalarrndan, o/o7,1'i diler pasifler ve %o10,9'u lzkaynaklardan olugmaktadrr. Toplam mevduatrn yo68'i Ttirk LirasL %o 32'si Yabancr Para cinsi mevduat hesaplandrr. Toplam mevduat 2010 yrl sonunda 54,8 milyar TL iken 20ll yrl sonunda yo20,9 artrgla 66,2 milyar TL'ye, Eyliil 2012'de yrlsonuna g6revils,4 artrgla 76,4 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Konsolide olmayan mali tablolara g6re bankalar mevduafi harig vadesiz mevduutr eyu ZO Z ddneminde ge?en yilrn aym dd,nemine gdre yrlhk yo20,l oranrnda artrmrgtr. Vadesiz mevduatm toplam mevduat i gerisindeki p ayr %ol 6,7' den %o 6,8' e yiikselmi gtir. Banka dzkaynaklan 2010 yrhnda 7,4 milyar TL iken 2011 yrhnda 0/o16,l oranmda artarak 8,6 milyar TL'ye ulagmrgtr. Eylfil 2012 tarihinde ise dzkaynaklar 20ll yrlsonuna g}re o/o22,3 aftarak 10,5 milyar TL olarak gergeklegmiqtir. 201I ythnda2 mllyar 27 milyon TL kar sallayan Halkbank, 2010 yrhna gore yog,gs artrg kaydetmigtir. Halkbank'm 2012 yth Eyliil ayrnda dokuz ayhk net karr 1,87 milyon TL.dir. Halkbank'n faizlerdyreldl{yei net geliri 2010 yrhn da 3_,2.milyar TL iken 201 I yrhnda yol},o\ artarak 3,5 milyar Tl.olarak Setefc-$6tir ythnrn ltilnea'geytteginde ise dokuz ayhk net faiz geliri tutan 3,2milyar Tl,dir. H?Jb$t:tytf ZOt{Alrnda 5_10 milyodtl t{an net,ueryt ve komisyon gelirleri %o 37,8 artarak 201 I yrln da 703 mily0n U/ye ulatn{iltf yrh ii{'iincii'geyibeindi eevibfinai: net,.i.icret net,,.iicret ve komisyon gelirleri tutan 610 milvon TL

7 20ll yrlrnrn aynr d6nemine gdre 7o18,7 ar ;rgdstermiqtir. Di[er faaliyet gelirleri 2011 yrhnda yrlhk yo37,2012yrh Eyliil dcineminde 20ll yfllrr'rn a)rm ddnemine gdre yrlhk o/a5 diiqrt',q gdstermistir yrh ilk dokuz ayltk diler faaliyet geliri tutan 489 milyon Tl.'dir. Eyliil 2012'de ticari kar zarar ise gegen yrhn aynr ddnemine gdre yrlhk %66 artmrgtrr ve tutan 243 milyon Tl'dir. Di[er faaliyet giderleri 20ll yi sonunda 1,9 milyar TL olup 2012 yljnn iigtincii iig ayhk ddneminde 1,7 milyon TL olarak kaydedilmigtir. Konsolide olmayan mali tablolanna gore maliyet gelir oranr o/o37,3 olarak gergeklegmiqtir. 3l Mart 2011 dtineminde Halkbank'rn konsolide mali tablolar i.izerinden dzkaynak karhhk oram yo26,7 (yrlhk donem kan/ortalama ozkaynak) olup kamuya agrklanan konsolide olmayan mali tablolara giire ortalama dzkaynak karlrlrk oranr o/o27,9' dur Sermaye yeterlilik oranr Eyliil 20L2 itibariyle konsolide mali tablolar iizerinden hesaplamalarda %o13,90, konsolide olmayan mali tablolar inefinden hesaplamalardayol4,62 olarak gergeklegmigtir Nakit Deperler ve Merkez Bankasr I Gerge[e Uygun Deler F ukt Kar / Zar ara Yans rfi lan Satrlmaya Hazrr Finansal r r s6.2t r t7.67t Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar Birlikte Kontrol Edilen Ortakhklar (is Ortakhklan) a J l2. t8l.60 E I 12.2t Kiralama Islemlerinden Riskten Korunma Amagh Turev Finansal Varl*lar Maddi Duran Varhklar Maddi Olmayan Duran Yatrnm Amaglr 15.2rr t Satrg Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faal iyetlere iligkin Duran Varhklar t s I ?f:sii1,.'r.-, ttai'.an 2913

8 Ahnan Krediler r.r t t93.5r9 Kiralama iglemlerinden Satrp Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere iliqkin Duran Varhk r.338 r2.3tr.r98 rr I.FAIZ GELIRLER 9.l2z.ttl 1. I.Kredilerden Alman F aizler Zorwiu Karsll I klardan Al lnan F aizler I.3.Bankalardan Ahnan Faizler lemlerinden Ahnan Faider L5.Menkul DeEerlerden Ahnan F aizler s 1.5.l.Ahm Satrm Amagh Finansal Varhklardan Gergele Uygun Deger Farkr KAr / ZarN a Yansfi lan Olarak Srnrflandrrlan FV I.5.3. Satrlmay a Hazn Finansal Varhklardan I Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlardan L6.Finansal Kiralama Gelirleri LT.DiEer Faiz Gelirleri r43 2. I.Mevduata Verilen Faizler 2.2.Kullanrlan Kredilere Verilen Faider Verilen Faizler Edilen Menkul Krymetlere Verilen Faizler 2.5.DiEer Faiz Giderleri III. NET FAIZ GEL IV. NET UCRET VE KOMISYON celirlerirciornr,nni 4.l.Ahnan Ucret ve Komi 4.2.Verilen Ucret ve Komi r VIII. FAALIYET GELIRLERVGbERLERi TOPLAMI III+IV+V+VI+VI VE DIGER ALACAKLAR D X. DIGER FALIYET G XI. NET FAA

9 wz(xr+xti+xiii+ XVI. SURDURULEN FAALiYETLER VERG XX[I. NET DONEM 3l Mart 2013 tarihinde Toplam aktiflerin Yo6l'ini nakit krediler, o/o2\,9'sini menkul krymetler, yoll,l'sini aktifler oluqturmaktadrr (Mart 2012'de srrasryla o 6l,yo26,ohl3). diler Halkbank'rn menkul krymetler tutan 2011 yrlsonunda 23,6 milyar TL, 2012 yrlsonunda 23,5 milyar TL, Mart 2013'de 23,4 milyar Tl'dir. Toplam nakit krediler 20ll yrhnda 56,3 milyar TL iken, 2012 yilndao/ol7 biiyuyerek 66 milyar TL'ye, Mart 2013'de, 2012 yrlsonuna g6re %o5 oranrnda artarak 69 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Mart 2013 konsolide olmayan mali tablolara gdre kredilenn %o36'sr KOBi kredilerinden, o/o28'i kurumsal kredilerden, %o6'sr ticari kredilerden, %o27'si bireysel kredilerden ve Yo3'ii ise di$er kredilerinden olugmaktadrr. Bireysel kredilerin ise o/o58,2'sini tiiketici kredileri, yo35,l'ini konut kredileri ve %o6,4'inii kredi kartlarr olugturmaktadr, kalan yo},3'liik tutar ise tagrt kredileridir. Toplam gayri nakitkredilertutan20ll yrhndalt,s milyartlolup,2012yilndayol},t oranmda artaraklg,t milyar TL, Mart 2013'de,2012 yrlsonuna g6re oa3,3 orarunda artarak 20,4 mllyar TL'ye ulagmrgtrr.mart2013 konsolide olmayan mali tablolara gdre gayrinakit kredilerin yo77'i teminat mektuplanndan, o/o14,22'i akreditiflerden, %;o8,78'i ise banka kredileri ve di[er garanti ve kefaletlerden olugmaktadrr. Bankarun fonlama yaprsrnda a$rrhlr mtigteri mevduatlan olugturmaktadrr tarihli Konsolide olmayan mali tablolara g6re toplam mevduatrn toplam pasif igerisindeki payr Yo72,2'dir. Pasifte yer alan kaynaklarrnyot,5'si alman kredilerdenyo0,t5'i para piyasalanndan, yo7,9'i diler pasifler veo/oll,65'u dzkaynaklardan olugmaktadrr. Toplam mevduattn yo69'i Ti.irk Lirasy %o3l'si Yabanct Para cinsi mevduat hesaplandrr. Toplam mevduat 20ll yrlsonunda 66,2 milyar TL iken 2012 yrlsonunda oh20,72 artrgla 80 milyar TL'ye,Mart 2013'de yrlsonuna gdre o/o0,5 artrgla 80,4 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Konsolide olmayan mali tablolara gdre bankalar mevduafi harig vadesiz mevduafi M;art 2013 d0neminde gegen yrhn aynt d6nemine g6re yrlhk oh22,2 oranrnda artrmrgtrr. Bankalar mevduatt harig vadesiz mevduatrn toplam mevduat igerisindeki payr 0/o16,73' dir. Banka dzkaynaklan 2011 yrhnda 8,6 milyar TL iken 2012yl/rndaYo34,34 oranrnda artarak ll,5 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Mart 2013 tarihinde ise Ozkaynaklar 2012 yrlsonuna gdre %o7,7 artarak 12,4 milyar TL olarak gergeklegmigtir yiltnda 2 milyar 643 milyon TL kar sallayan Halkbank, 2011 yrhna gtire o/o30,41 artrg kaydetmigtir. Halkbank'n20l3 yrh Mart ayrnda tig ayhk net kan 741milyon Tl'dir. Halkbank'rn faizlerden elde ettili net geliri 201I yrhnda 3,5 milyar TL iken 2012 yftnda%o29,74 artarak 4,6 milyar TL olarak gergeklegmigtir yrhnm birinci geyre[inde ise iig ayhk net faiz geliri tutan 1,3 milyar Tl'dir. Halbankast'nm 201 I yrhnda 703 milyon TL olan net iicret ve komisyon gelirleri o/o 15,32 artarak 2012 ytlnda 8 I I milyon TL'ye ulaqmtgtrr yrh birinci geyre$inde net iicret ve komisyon gelirleri tutarr 198 milyon TL olup 2012 ytltnm aynr ddnemine gdre oh29,03 artrg g6stermigtir. Di$er faaliyet gelirleri 2012 yfinda yrlhk %10 dtigug gcistermiq olupo 2013 ylt Mart ddneminde 20L2 y:irln'rn aynl diinemine gtire yrlhk o/o 43 artrg gtistermiqtir yrh ilk iig aylrk diper faaliyet geliri tutarr 248 milyon Tl'dir. Mart20l3'de ticari kar zarar ise gegen yrlm aynr dcinemine gdre yrllrk %1490 artmrgttr ve tutart 183 milyon Tl'dir. Diler faaliyet giderleri 2012 yrlsonunda 2,4 milyar TL olup 2013 yrhnrn birinci iig ayhk ddneminde 761milyon TL olarak kaydedilmigtir. Konsolide olmayan mali tablolanna g6re maliyet gelir oranl yo37,3 olarak gergeklegmigtir. 3l Mart 20ll ddnem kan/ karhhk ddneminde Halkbank'rn konsolide mali tablolar i,izerinden dzkaynak karhhk oranr yo26,7 (yrlhk tfia Ozkaynak) olup kamuya agrklardn,sotrsolid: olmayan mali tablolara gore ortalama ozkaynak o 17,g'dtx Sermaye yeterlilikf i)ranl"marg' 2013',.itibariyle konsolide mali tablolar tizerinden o/oy\s konsolide olmayan r4{ii taptotg;tigefinden hepaplamalarda yols,86 olarak gergeklegmiqtir. 1 3 Hari''.an 2913

10 Yeterlilik Standert Orrnure ANA SERMAYE Odenmig serrnaye Odenmis sennayeye iliskin enflasvona edre dtizeltrne farkr Yedek akceler Net drinem karr ile eecmis vrllar kan Muhtemel riskler iqin ayrrlan serbest kargrhklarrn ana sennayenin yiizde 25'ine kadar olan krsmr Azmhk Daylarr Ozel maliyet bedelleri ( Pesin cidenmis giderler (- 264.t86 0 Maddi olmayan duran varhklar ( ANA SERMAYE TOPLAMI 6.9r t4.673 KATKI SERMAYE Genel karsrhklar 390.r Istirakler. baeh ortakhklar ve birlikte kontrol edilen ortakhklar bedelsiz hisseleri Satrlmaya hazr menkul de[erler ile igtirak ve ba[h ortakhklara iligkin de[er artrg fonlannrn yiizde 45'i CNeeatif konsolidasyon serefiyesi (net) dahil) Azmhk Daylan 0 KATKI SERMAYE TOPLAMI r.942 SERMAYE t SERMAYEDEN INDIRILEN DEGERLER Konsolidasyon drqr brrakrlmrg bankalar ile finansal kuruluqlardaki Crurt igi, yurt drgr) ortakhk paylarl 6.58r Ozsermaye yiintemi uygulanmrg ancak aktif ve pasifleri konsolide edilmemig bankalar ile finansal kuruluslara iliskin ortaklft paylan t45.6t7 Bankalann, gayrimenkullerinin net defter deferleri toplammrn dzkaynaklanmn yiizde ellisini aqan ktsmt ile alacaklanndan dolayr edinmek zorunda kaldrklarr ve Kanunun 57 nci maddesi uyannca elden grkanlmasr gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren bes yrl secmesine raemen elden c*anlamavanlann net defter deeerleri 26.s s0 Kurulca belirlenecek difier hesaplar SERMAYEDEN INDIRILEN DEGERLER TOPLAMI TOPLAM OZKAYNAK KREDI RISKINE ESAS TUTAR KRET) 39.4r8.982 s7.s99.s65 PIYASA RISKINE ESAS TUTAR ORET) t.990.r25 OPERASYONEL RISKE ESAS TUTAR (ORET) rr.069 SERMAYE YETERLiLiGI STANDART ORANI Net Ddnem K6n lrklarrn Ana Sermayenino/o2l'ine Kadar Olan Krsmr Faaliyet Kiralamasr Gel Maddi Olm rklar ve Birlikte Kontrol Edilen,Ortri'khklardan Bedelsiz Olarak Edinilen ve Ddnem irilmeyen Hisseler..:': r s9.225

11 ahazn Menkul DeEerler ile istirak ve Baih Ortakhklara iliski Ydntemi Uygulanmrg Ancak Allif ve Pasifleri Konsolide Edilmemig Bankalar ve Finansal iliskin ortaklft P Bankalarrn, Gayrimenkullerinin Net Defter De$erleri Toplamrnrn arlnln Yiizde Ellisini Aqan Krsmr ile Alacaklarrndan Dolayr Edinmek ZorundaKaldrklarr Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyannca Elden Qrkanlmasr Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden itibaren Beg Yrl Gegmesine Elden Crkarrlamayanlann Net Defter YiikiimliiltiEii fituedi Riskine Esas Tutar* asa Riski icin Gerekli Sermaye Yiikiimliil I Risk Icin Gerekli Sermaye Yi.iktiml *12.5*100 I l. I Sermaye yeterlili$i standart oranlnrn hesaplanmasr 28 Haziran20l2 tarihve Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanmrq "Bankalann Sermaye Yeterlililinin Olgtilmesine ve De$erlendirilmesine itigkin Ydnetmelik" gergevesinde I Temmuz20lZ tarihinden itibaren yaprlmaktadrr. Grup'un "Bankalann Sermaye Yeterlililinin Olgtilmesine ve Degerlendirilmesine itigtin Yiinetmelik" esaslanna gbre hesaplanan konsolide sennaye yetertilisi standart orail 30 Eyltil 2012 tarihi itibariyle o/o 13,90 olarak gergeklegmigtir. Kredi Riskine Esas Tutar* Merkezi Ydnetimlerden veya Merkez Bankalanndan $arta BaSh Olan ve 3.r58422 Bdlgesel Yrinetimlerden Veya Yerel Y0netimlerden $arta Balh Olan Ve 3il.951 Idari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girigimlerden $arta Baih Olan Ve Qok Taraflr Kalkmma Bankalanndan Uluslararast Tegkilatlardan $arta Bath Bankalar Ve Aract Kurumlardan $arta r Olan Ve Olmavan Alacaklar $arta Baih Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar $arta Bath Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar $arta Baph Olan Ve Olmayan Gayrimenkul ipoteiiyle Teminatlandrrrlmr$ Alacaklar Tahsili Gecikmis Alacaklar Kurulca Riski Yuksek Olarak Belirlenen Alacaklar Teminath Menkul Krvmetler t Bankalar Ve Aracr Kurumlardan Olan Krsa Vadeli Alacaklar ile Krsa Vadeli Kurumsal Alacaklar Kolekti f Yatrnm Kurulusu Yatrnmlar * Kredi ** Kred

12 Kredi Riski igin Gerekli Sermaye YUkumlulugt (IGedi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY) Riski igin Gerekli Sermaye Yukurnlulugu (PRSY) Operasyonel Risk Igin Gerekli Sermaye Yukumlulugu (ORSY) Sermaye Yeterlili$ Standart Oram l ANA SERMAYE Odenmis sermaye Odenmis sermayeye iliskin enflasyona gdre dtizeltme farkr t t Yedek akpeler Net ddnem kdn ile secmis vrllar kdrr Muhtemel riskler igin ayrrlan serbest kargrhklann ana sennayenin ytizde 25'ine kadar olan krsmr Azmlrk paylan Ozel maliyet bedelleri ( sr3 Pesin d,denmis eiderler (-) 0 0 Maddi olmayan duran varhklar (- 45.s ANA SERMAYE TOPLAMI r KATKI SERMAYE Genel karsrhklar r5 I$tirakler, baelt ortakhklar ve birlikle kontrol edilen ortakhklar bedelsiz hisseleri Safilmaya hazr menkul delerler ile iqtirak ve balh ortakhklara iliqkin de$er artrg fonlarrrun ytizde 45'i (Negatif konsolidasyon serefiyesi (net) dahil) Azmhk paylan 0 0 KATKI SERMAYE TOPLAMI 38t SERMAYE SERMAYEDEN INDIRILEN DEGERLER Konsolidasyon drgr brrakrlmrg bankalar ile finansal kuruluqlardaki (yurt igi, yurt drgr) ortakhk paylafl Ozsermaye ytintemi uygulanmrg ancak aktif ve pasifleri konsolide edilmemig bankalar ile finansal kuruluglara iliskin ortaklft paylan Bankalann, gayrimenkullerinin net defter de$erleri toplamrnrn Ozkaynaklannrn yiizde ellisini a.gan krcmr ile alacaklanndan dolayr edinmek zorvndakaldftlarr ve Kanunun 57 nci maddesi uyarrnca elden grkanlmast gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden l itibaren bes yrl geemesine raemen elden crkarrlamavanlarr net defter deeerleri Kurulca belirlenecek dieer hesaplar SERMAYEDEN INDIRILEN DEGERLER TOPLAMI TOPLAM OZKAYNAK KREDI RISKINE ESAS TUTAR (KRET) s7.s99.s PIYASA RISKINE ESAS TUTAR ORET) t OPERASYONEL RISKE ESAS TUTAR (ORET) 6.2rr SERMAYE YETERLILIGI STANDART ORANT 13, ANA SERMAYE r r Yillar KAn A. Serb. Kargrhklann Ana Sermayenino/o2l'ine Kadar Olan Krsmr

13 irakler, Balh Ortakhklar ve Birlikfe Kontrol Edilen Ortakhklardan Bedelsiz Olarak Edinilen ve Dd,nem Karr Icerisinde Muhasebelestirilmeven Hisseler Satrlmava Hazr Menkul DeEerler ile Arfi$r Tutarrnrn o/45'i Katkr Sermave Toplamr SERMAYEDEN IND Y6ntemi Uygulanmrg Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiq Bankalar ve Finansal Kuruluslara iliskin Ortakhk Bankalann, Gayrimenkullerinin Net Defter Delerleri Toplamrmn lannm Yiizde Ellisini Aqan Krsmr ile Alacaklanndan Dolayr Edinmek ZorundaKaldrklan Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyannca Elden Qrkarrlmasr Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden itibaren Beg Yrl Gegmesine YiikiimliiliiEii (Kredi Riskine Esas Tutar* r5.658 YiikiimliiltiEu (PRSY YiikiimliiliiEii (ORS Y+PRSY+ORSY) * 12,5* I oo Sermaye yeterlili$ standart oranmln hesaplanmasr 28 Hlazirar'r 2012 tarih ve Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanmrg "Bankalann Sermaye Yeterlililinin Olgiilmesine ve Delerlendirilmesine itigkin Ytinetmelik" gergevesinde 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yaprlmaktadrr. Grup'un "Bankalann Sermaye Yeterlili$inin Olgtilmesine ve Degerlendirilmesine itigtin Ydnetmelik" esaslarma gdre hesaplanan konsolide sermaye yeterlilili standart oram 3l Mart 2013 tarihi itibariyle o/o15,25 olarak gergeklegmigtir. Sermaye ycterlilili standart oranrna ilipkin bilgiler: Bin TL, % (3 Ayltk) Kredi Riskine Esas Tutar* fusk Srnrflarr: Merkezi Y0netimlerden veya Merkez Bankalanndan garia Ba$r Olan ve t B0lgesel Yonetimlerden Veya Yerel Y0netimlerden $arta Balh Olan Ve Birimlerden Ve Ticari Olmavan Giriqimlerden $arta Ba$h Olan Ve I Qok Taraflr Kalkrnma Bankalarrndan $arta Baph Olan Ve Olmayan Alacaklar Uluslararasr Tegkilatlardan $arta t Olan Ve Olmavan Alacaklar Bankalar Ve Aracr Kurumlardan $arta Bath Olan Ve Olmayan Alacaklar r $arta Bagh Olan Ve Olmayan Gayrimenkul ipotepiyle...:.'q t2r r2.s6 5 I J ttaziran 2013

14 1 3 ru'rn' 2913

15 Gergege Uygun DeSer Farkr Kar/Zarua Yansrtrlan Finansal Varhklar Sattlmava Hazrr Finansal Varhklar r Kadar Elde Tutulacak Yatnmlar t I Aya Vedesiz l-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yil Kadar 5 Yrl Uzcri Toplam GergeSe Uygun De$er Farkr KailZarara Yansrtrlan Finansal Varhklar r Satrlmaya Hazr Finansal Varhklar Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar s8 l Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay I-5 Yil 5 Yrl Uzeri Toplam Gergege Uygun De$er Farkr Kar/Zarara Yansrtrlan Finansal Varhklar r 2r Safilmaya Hazrr Finansal Varhklar t r Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar 0 t s t Falze Duyarhhk Hakkrnda Bilgiler Agaltdaki tablolar menkul krymetlerinfaize duyarhhklannr ya da baqka bir anlatrmla bilango tarihinden itibaren hangi vadelerde faizoranlannrn de$igim riski tagrdrgrnr gdstermektedir. Defigken faiz barrndrran krymetler ilk faiz de[iqiminin geldigi ddneme, sabit faizli krymetler igin nihai vadenin geldi$i ddneme giriq yaprlmrg, faizsiz kalemler ayn bir siitunda gcisterilmiqtir. Tablodan da gdriilebilece$i iizere 6rnegin, 30 Eyliil 20LZ tarihi itibariyle 1 yrla kadar faiz oram deiiqecek ya da vadesi gelecek menkul krymetler toplamr bin TL, I ila 5 yrl arasr bin TL, 5 yrl ve tizeri bin TL ve faizsiz bin Tl'dir. 20ll yrl sonu itibariyle I yrla kadar faiz oram degigecek ya da vadesi gelecek menkul krymetler toplamr bin TL, I ila 5 yrl arasr bin TL, 5 yrl ve it2eri bin TL ve faizsiz bin Tl'dir. Varhkler I Ava Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay I-5 Yil 5 Yil Uzeri Faizsi z Toplem Gerge[e Uygun Deger Farkr Kar/Zarara Yansrhlan Finansal Varlftlar t Sattlmava Hazrr Finansal Varhklar Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar 4.s r r9.737 Varhklar I Aya Kadar l-3 Ay 3-12 Ay l-5 Yrl 5 Yrl Uzeri Faizsi z Toplam Gergege Uygun Deper Farkr Y*rlZarara Yansrtrlan Finansal Varhklar s s.586 r Sahlmava Hazrr Finansal Varhklar s t Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatmmlar r Gergepe Uygun DeSer Farkr Kar/Zarara Yansrtrlan Finansal Varhklar Sattlmava Hazr Finansal Varlftlar 3.3r5.379t.r t3.63s Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yatnmlar l.l8l.92l t

16 Yeni Sekil: Gerge[e Uygun Deler Farkr Kar/Zarara Yansrtrlan Finansal Varhklar Satrlmaya Haztr Finansal Varhklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar r t t3r.747 t t r Yabrncr Pera Cinsindcn Menkul Gergef,e Uygun Def,er Farkr Kn/Zarara Yanstttlan Finansal Varhklar Haar Finansal Varhklar Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yatrtmlar r2.21s.690 t r Vadesiz I Ave Keder l-3 Ay 3-12 Ay f-5 Yrl 5 Yil Uzcri Toplam Gerge$e Uygun Def,er Farkt Kar/Zarara Yansrtrlan Finansal Varlftlar r s r Satrlmava Hazr Finansal Varltklar r Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatnmlar r Vedesiz I Aya Kedar 1-3 Ay 3-12 Ay 1.5 Yil 5 Yil Ozcri Toplam Gergege Uygun De$er Farkt Kar/Zarara Yansrtrlan Finansal Varl*lar t Satrlmava Haar Finansal Varltklar s.84s3.29s.0s63.t Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yattrrmlar rs s r 5 Yil Uzeri Gerge$e Uy gun Deper Farkt Kar lzarma Yansrtrlan Finansal Varltklar Satrlmaya Hazr Finansal Varltklar &sl Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yaunmlar // /r. 6 / I /Wt,4'/,/ '- /./,/ /[/z / -//.r// f IV / -V t' /,

17 Faize Duyarhhk Haklanda Bilgiler Tablodan da goriilebilecefi id.zere drnegin, 3l Mart 2013 t^rihi itibariyle I yila kadar faiz oram degigecek ya da vadesi gelecek menkul krymetler toplamr bin TL, I ila 5 yrl arasr bin TL, 5 yrl ve tizeri bin TL ve faizsiz bin Tl'dir yrlsonu itibariyle I yrla kadar faiz oram de[igecek ya da vadesi gelecek menkul krymetler toplamr bin TL, I ila 5 yrl arasr bin TL, 5 yrl ve tizeri bin TL ve faizsiz bin Tl'dir. Faize Duyarhhk Hakkrnda Gergele Uyg.rn Deler Farkr Kar / Zarur a Yansrillan Finansal Varhklar Satrlmaya Hanr Finansal Varhklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar t r r Varhklar I Aya Kadar 1-3 Ay 3-r2 Ay 1-5 Yil 5 Yil Uzeri Faizsiz Toplam Gergef,e Uygun De[er Farkr Kar lzarara Yansrfi lan Finansal r Varhklar S atrlmaya Hazr Finansal Varhklar r r r.t t s5.665 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar s47 3.s76.6s72.sr r.s t r Gerge$e Uygun De$er Farkr Kar lzarara Yansrtrlan Finansal Varhklar Satrlmaya Hazr F inansal Varhklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrrmlar I Aya Kadar t r r Madde 4.s.l.Krodi Tfirlcri ihtisas Dryr Krediler iplenne Kredileri iskonto ve igtira Senetleri ihracat Kredileri t3.733 Mali Kesime Verilen Krediler Yurtdrqr Krediler t.239 r.226.3s r.234 ( 13 ttazirar 2013 " *

18

19 4.5.2.Nekdi Iftedihrin Bin TL t t r r r 3r Bin TL t t2.20t t98 3t.t2.201r t Maddc 4.53.Nrkdi Kredil,ertn Kelrn Vedcleri Hekkmdr 19.78t t.12.20t1 4.t s r r t t2.20t r2.20t1 r Mrdde Nekdi Krcdile& fbtrc kyarl*iklrn llr*bcdl t r t t0.r47.6t0 r i: ttarhar 2013'.. i r

20 5.t t4.r7t t2.20r rc r98 31.t2.201r Madde 4.5,5, Donuk decrklar llrklqndr Onceki Ddnem Sonu Bakivesi r Ddnem icinde intikal (+) t DiEer Donuk Alacak Hesaplarrndan Girig (+) Di[er Donuk Alacak Hesaplanna QfuSG) Ddnem ieinde Tahsilat ( Aktiften Silinen ( Kurumsal Krediler Birevsel Krediler Kredi Kartlarr DiEer Ddnem Sonu Bakiyesi r.757.7s Ozel Karsrhk(-) Bilancodaki Net Bakiyesi Takipteki TL tutanndaki kredilerin teminatlarmm net de$erine ve teminat tiirti a)nrmma agagrdaki tabloda yer verilmiqtir (31 Aral* 20ll: TL) r t Ddnem iginde intikal (+; t r Donuk Alacak Hesaplarrndan Giriq ( Di$er Donuk Alacak Hesaplarrna Qfut(-)

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr

TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr Bu ihraggr bilgi dokiimanl Sermaye Piyasasr Kurulunca tarih ve sayr ile onaylanmrgtrr. Bu ihraggr bilgi dokiimanr gergevesinde ihrag edilecek borglanma

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu

3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu 2010 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş Bankamızın, 30 Eylül 2010 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 01 Kasım 2010 tarihinde web sitesinde

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

T. Halk Bankası A.Ş. 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 3. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

T. Halk Bankası A.Ş. 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 3. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 3. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 30 Eylül 2013 dönemine ait solo

Detaylı