Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr."

Transkript

1 Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten etkilenebilecesini g0sterir Gorunum DuraAan Orta ddnemde bir deeisiklik beklenmedi*ini gostermektedir. Yabancr Para Krsa Donem F3 Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yerel Para Uzun Drinem BBB iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankarun uzun vadeli yerel para finansal yiikumltliiklerini yerine getirmede, elverigli ancak ekonomideki koqullardaki deligimlerden nispeten etkilenebilecepini sdsterir C(irtlnUm DuraAan Orta d<inemde bir deeisiklik beklenmedieini eostermektedir Yerel Para Krsa Dcinem F3 Bankarun ktsa d0nemde YP yuktilrnloliiklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki de[igimlerden nispeten etkilenebilecetini edsterir. Ulusal Uzun D0nem eaa (tur) Ulkeye ait diier kuruluq ve ytiktitnloluklerle kargrlagtrrrldr$rnda yiiksek ve OngOriilebildipi kadanyla olumsuz bir etkiye uzak finansal vukumluluktere uwna kaoasitesi edsterir. GdrunUm DuraEan Orta drinemde bir not deeisikliei ongorulmemektedir. Finansal Kaoasite Notu bbb- Bankarun kredi kalitesinin iyi oldueuna isaret etmektedir. Destek ) Bankamn Wksek ihtimalle destek alabileceaini g0sterir Destek Derecelendirme Tabant BBB- Ulke 'nin destek gucri ve ihtimalini belirhnektedir. 30 Kasrm 2012tarihi itibarryla Fitch Ratings Halkbank'm YabancrPan Uzun Ddnem Notu'nu BB+'dan BBB-'a, Yerel ParaUzvnDcinem Nofu'nu BB+'dan BBB'ye, Yerel ve Yabancl Para Krsa Dcinem Notlannr B'den F3'e, Destek Notu'nu 3'ten 2'ye, Destek Tabanrnt BB*'tan BBB-'a Ulusal UzrnDd,nem Nofu'nu AA+ (tur)'dan AAA (tur)'a yiikseltmigtir. 30 Kasrm 2012 tarihinde ise Finansal Kapasite Notu'nu "bb+"dan "bbb-" ye ytikseltmigtir. Halkbank'ln gtincel derecelendirme notlarma internet adresinde yer alan "Yatmmcr iligkileri" bdliimtinde, "Kurumsal Profi l" alt ba;hgrndan ulagrlabilmektedir. Finansal Giigliiliik Notu Df Yeterli igsel finansal gtice sahip oldusunu, zaman zaman potansiyel olarak dtg destege ihtiyag duyulabilecetini gristermektedir. Gdriiniim Duragan Yakrn tarihte bir not degiqikli[i ongorulmemektedir. Uzun Ddnem Yerel Para Mevduet Notu Baaz Yeterli bir kredi kalitesini iqaret etmekledir. Ancak gok uzun vadede, bazr koruyucu unsurlann eksik olabilecesini ifade etmektedir. Giiriiniim DuraIan Yakrn tanhte bir not degiqikli[i ongorulmemektedir Krsa Ddnem Yerel Para Mevduat Notu Prime-2 Krsa vadeli mevduat yrikiimlultiklerinin vaktinde tidenmesi igin son derece yeterli kapasiteye sahip olundu$una igaret eder. Uzun Ddncm Yabancr Pera Mevduat Notu Baa3 Yukrimliiluklerinin, orta derecede olduiunu ve orta derecede kredi riskine tabi oldusunu g0stermekfedir. Giiriiniim Dura$an Yakrn tarihte bir not depigiklifi dngorolmemektedir Krsa vadeli ytiktimluliiklerini yerine getirebilecek makul kapasitede Kna Diinem Yebancr Para Mevdurt Notu Prime-3 olduiunu gttstermektedir. Temel Kredi Notu baa3 Drg destek olmaksrzrn, balrmsrz finansal gticiiniilr orta derecede olduf'unu, bu sebeple orta derecede kredi riski oldusunu ve spektilatif kredi unsurlarr taqryabilecegini g0stermektedir. Gdriiniim Duraian Yakrn tarihte bir not degiqiklipi <ingorii,lmemektedir 03 Temmuz 2012 tarihli Moody's kredi derecelendirme sonuglanna g6re, HALKBANK'rn uzun ddnem yerel para mevduat notu Bat seviyesindedir. Bu seviye Moody's tarafindan belirlenen "yatlnm dereceleri" kategorisinde yer almaktadrr. 20 Mayrya2Dl3 tarihinde uzun d5ipeq y4ba4pr para mevduat notu Ba2'den Baa3 yatmm yaprlabilir "'e,yutsettilmi seviyeye yti\yffi, Temel Kred i N"?JS" qh {1aeir,U"ap: gtir. 1 3 l azila 2013

2 Ba$rmsrz denetimden gegmiq son finansal tablo ddnemi olan tarihinden itibaren Banka'nm finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir deliqiklik olmamrgtrr. 28 Ekim 20ll tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan "Zorunlu Karqrhklar Hakkrnda Tebligde De[igiklik Yaprlmasrna Dair Tebli!"e istinaden Tiirk Parasr yiikiimliiliikler igin zorunlu kargrhk oranl agafrdaki gekilde de[igtirilmigtir. Yeni oranlar 28 Ekim 2011 tarihinden itibaren gegerli olmugtur. Vadesiz, ihbarh mevduatlar ve <izel cari hesaplarda yiizde I l, I aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (1 ay dahil) yiizde 11, 3 aya kadar vadeli mevduat hesaplarrnda (3 ay dahil) ytizde I l, 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplannda(6 ay dahil) yiizde 8, I yrla kadar vadeli mevduat hesaplarrndayi,nde 6, I yrl ve I yrldan uzun vadeli mevduat hesaplan ile birikimli mevduat hesaplannda yiizde 5, I yrla kadar (l yl dahil) vadeli Tiirk lirasr diler yiikiimliiliiklerde ytizde I l, 3 ylakadar (3 yl dehil) vadeli Tiirk lirasr diler yiikiimltiliiklerde yiizde 8, 3 yrldan uzun vadeli Ttrk lirasr diler yiikiimliiliiklerde yiizde 5, Yabancr para; tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan "Zorunlu Karqrhklar Hakkrnda Teblifde De[igiklik Yaprlmasrna Dair Tebli!"e istinaden Tiirk Parasr ytikiimliiliikler igin zorunlu kargrhk oranr aqasrdaki gekilde de$iqtirilmigtir. Yeni oranlar 30 Eyliil 201I tarihinden itibaren gegerli olmugtur. Vadesiz ve ihbadr d6viz tevdiat, yabancr para 6zel cari ve vadesiz krymetli maden depo hesaplan ile I aya kadar,3 aya kadar, 6 aya kadar ve I yrla kadar vadeli ddviz tevdiat, yabancr para katrlma ve krymetli maden depo hesaplanndayiizde I 1, I yrl ve I ytldan uzun vadeli ddviz tevdiat, yabancr para katrlma ve krymetli maden depo hesaplan ve birikimli d6viz tevdiat ile yabancl para katrlma hesaplanndayiizde 9, Yabancr paru6zel fon havuzlannda vadesine karsrhk gelen oranlar, 1 yrla kadar (1 yrl dehil) vadeli yabancr para diler yiikiimliiliiklerde yiizde 11, 3 ytdla kadar (3 yrl dehil) vadeli yabancr para diser yiikiimliiliiklerde yiizde 9, 3 yrldan uzun vadeli yabancr para diler yiikiimliiliiklerde ytizde 6, 28 Mayrs 20ll tarihinde yayrnlanan sayrh Resmi Gazete'de "Bankalarca Kredilerin ve Diler Alacaklann Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar igin Ayrrlacak Karqrhklara itigt<in Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelikte De$igiklik Yaprlmasma Dair Ydnetmelik" ile Bankalarca aynlacak Genel Kredi kargrhlrna iligkin agagrda g6sterilen diizenlemeler yaprlmrgtrr. 1. Bankalarda kredi miigterilerine iligkin sdzlegmelerde cingdriilen ilk 6deme plarurun uzatrlmasrna ydnelik diizenleme yaprlmasr durumunda, l. Grup krediler igin yiizde 5'den aqa& olmamak izere (ilgili maddedeki oranm 5 katrndan aqa[r olmamak tizere), 2. Grup krediler igin de yine ytizde 5'den agagr olmamak iizere (ilgili maddedeki orarun 2.5 katndan aqalr olmamak iizere) Genel Kredi Kargrhgr aynlmasr gerekmektedir. 2. Kredi miigterisinin aynr Banka tarafindan verilen birden gok kredisinin mevcut bulunmilsr ve bu kredilerden birinin 2. Grupta smtflandmlmast halinde, di[er ttim kredileri de 2. Grup olarak srruflandrnlacak ve yiizde 5'den aga$r olmamak izere Genel Kredi Kargrhlr ayrrlacaktrr. 3. Teminat mektuplan, kabul kredileri, akreditif taahhtitleri, cirolar, menkul krymet ihracrnda satrn alma garantileri, faktoring garantileri, diier garanti ve kefaletler ve teminat mektupsuz prefinansman kredileri toplamr Bankalarrn Ozkaynaklanna itigkin Ydnetmelikte belirlenen usul ve esaslar girgevesinde hesaplanan Ozkayna[rn on kattnr a$an bankalar, standart nitelikli tiim gayrinakdi kredileri igin genel kargrhk oramnr binde tig olarak uygular. t8 flazng4$l 1/ tarihinde yayrnlanunn?7l 6,p':py{1t Resmi Gazete'de "Bankalarca Kredilerin ve Diler +la$\5)frn NiteliN,lqrinin Belirlenmesiti: Fuirlar'iqin',{yrrlacak Karqrhklara iliskin Usul ve Esaslar Hakkrnda

3 Ydnetmelikte Degigiklik Yaprlmasma Dair Ydnetmelik" ile Bankalarca ayrrlacak Genel Kredi kargrh[rna iliqkin aqalrda g6sterilen diizenlemeler yaprlmrqtrr. l. Ttiketici Kredileri/Toplam Kredi Rasyosu %o 20'nin iizerinde olan Bankalar ile tagrt ve konut kredileri drgrndaki tiiketici kredilerinden donuk alacak olarak smrflandrnlanlann, taqrt ve konut kredileri drgrndaki ttiketici kredilerine oram yiizde 8'in altrnda olan bankalar, kullandurlan kredilerden 1. Grupta izlenen konut ve tagrt haricindeki tiiketici kredileri igin yizde 4,,2. Grupta izlenenler igin ise yizde 8 genel kargrhk ayracaklardrr. 2. Yukarrdayer alan kredilerden ilk sdzleqme vadesi vzatlanlar igin bu oranlar l. Grup krediler ve2. Grup krediler igin de yinde 10 olarak uygulanacaktrr. 3. Bu oranlar Teblilin yayrmlandr[r tarihten sonra ( ) kullandrnlan krediler igin gegerli olacaktrr. Ba$rmsz denetimden gegmig son finansal tablo ddnemi olan tarihinden itibaren Banka'nm finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir degigiklik olmamrgtrr. 20 $ubat 2013 tarih ve sayth Resmi Gazete'de yaymlanan "Zorunlu Kargrhklar Hakkrnda Tebli$de De$igiklik Yaprlmasrna Dair Tebli!"e istinaden Tiirk Parasr yiikiimltiliikler igin zorunlu kargrhk oranl agalrdaki gekilde defigtirilmigtir. Yeni oranlar I Mart 2013 tarihinden itibaren gegerli olmugtur. Vadesiz, ihbarlt mevduatlar ve 6zel cari hesaplarda yiizde I1,5, I aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (l ay dahil) ytizde I1,5, 3 aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (3 ay dahil) yitzde 11,5, 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (6 ay dahil) ytizde 8,5, 1 yrla kadar vadeli mevduat hesaplanndayiude 6,5, I yrl ve I yrldan uzun vadeli mevduat hesaplarr ile birikimli mevduat hesaplarrndayitzde 5, I ylja kadar (l ytl dahil) vadeli Tiirk lirasr diger yiikumltltiklerde yitzde 11,5, 3 yrla kadar (3 ytl dahil) vadeli Ttirk lirasr diger ytik0mliiliiklerde yiizde 8, 3 yrldan uzun vadeli Ttirk Lirasr diler yiiktimliiliiklerde yiizde 5, Yabancr para; tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan "Zorunlu Kargrhklar Hakkrnda Teblilde De[iqiklik Yaprlmasrna Dair Teblig"e istinaden Tiirk Parast yiiktmltiliikler igin zorunlu kargrhk oran agasrdaki gekilde de$igtirilmigtir. Yeni oranlar 0l Mart 2013 taihinden itibaren gegerli olmuqtur. Vadesiz ve ihbarh d6viz tevdiat, yabancr parc 6zel cari ve vadesiz krymetli maden depo hesaplan ile I aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yrla kadar vadeli d6viz tevdiat, yabancr para katrlma ve krymetli maden depo hesaplarrnda yijzde 12,5, I yrl ve I yrldan uzun vadeli dtiviz tevdiat, yabancr para katrlma ve ktymetli maden depo hesaplan ve birikimli ddviz tevdiat ile yabancl para katrlma hesaplanndayizde 9, Yabancr para 6zel fon havuzlannda vadesine karqrhk gelen oranlar, 1 yrla kadar (l yl dahid vadeli yabancr para di[er yiikiimliiltiklerde ytizde 12,5, 3 yrla kadar (3 yl dahil) vadeli yabancr para diger ytiktiml0liiklerde ytizde 10,5, 3 yrldan uzun vadeli yabancr para di[er yiik0mliiliiklerde ynzde 6 1. Bankalarda kredi miigterilerine iligkin sd,zlegmelerde dngtiriilen ilk tideme planrrun uzafilmasrna ydnelik dtizenleme yaprlmasr durumunda, 1. Grup krediler igin yiizde 5'den agalr olmamak :dizere(ilgili maddedeki oranrn 5 katrndan aga$r olmamak izere), 2. Grup krediler igin de yine yiizde 5'den agalr olmamak iizere (ilgili maddedeki oranrn 2.5 katndan aqa$r olmamak tizere) Genel Kredi Kargrhlr aynlmasr gerekmektedir. 2. Kredi mtigterisinin aynr Banka tarafindan verilen birden gok kredisinin mevcut bulunmasl ve bu kredilerden birinin 2. Grupta smtflandrtlmast halinde, dif,er ttim kredileri de 2. Grup olarak smrflandrrlacak ve 2. Gruba uygulanan oranlar uygulanmak iizere Gene I Kre4i-Karg r h[r aynlacaktr..-),-1.,.r'{,.;-1"'l*'-'*,

4 3. Teminat mektuplan, kabul kredileri, akreditif taahhtitleri, cirolar, menkul krymet ihracrnda satm alma garantileri, faktoring garantileri, diler garanti ve kefaletler ve teminat mektupsuz prefinansman kredileri toplamr "Bankalann Ozkaynaklanna itigtcin Ydnetmelik"te belirlenen usul ve esaslar gergevesinde hesaplanan dzkaynasrn on katrnr aqan bankalar, standart nitelikli tiim gayrinakdi kredileri igin genel kargrhk oranlnr binde tig olarak uygular. 18 Haziran 2011 tarihinde yayrnlanan sayrh Resmi Gazete'de "Bankalarca Kredilerin ve Diler Alacaklarrn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar igin Ayrrlacak Kargrhklara iligtin Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelikte DeSigiklik Yaprlmasrna Dair Ydnetmelik" ile Bankalarca aynlacak Genel Kredi karglhlrna iligkin agagrda gd,sterilen dtizenlemeler yaprlmr gtrr. l. Ttiketici Kredileri/Toplam Kredi Rasyosu o/o2}'nin iizerinde olan Bankalar ile tagrt ve konut kredileri drgrndaki tiiketici kredilerinden donuk alacak olarak smrflandnlanlann, tagrt ve konut kredileri drgrndaki tiiketici kredilerine oranr yizde 8'in altrnda olan bankalar, kullandrrrlan kredilerden L Grupta izlenen konut ve ta$lt haricindeki tiiketici kredileri igin ytizde 4,2. Grupia izlenenler igin ise yiizde 8 genel kargrhk ayrracaklardrr. 2. Yukarrda yer alan kredilerden ilk sdzlegme vadesi tzatianlar igin bu oranlar l. Grup krediler ve 2. Grup krediler igin de ytzde l0 olarak uygulanacaktrr. 3. Bu oranlar Teblilin yayrmlandrlr tarihten sonra ( l) kullandrnlan krediler igin gegerli olacaktrr. Mrdde 4.1. Onemli f inansrl T*blo Gerge$e Uygun De[er FarkrKar/Zarara t.197 r r2s 216.r Safilmaya Hazrr Finansal Varhklar r E r Krediler ve Alacaklar r Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrrmlar t9.737 r Ortaklftlan) fnet Riskten Korunma Amagh Trirev Finansal Varhklar Maddi Duran Varlftlar l

5 Satrg Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere iligkin Duran Varhklar s E I I PASIF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Mevduat r5r s Ahm Satrm Amagh Tiirev Finansal s s Borclar Ahnan Krediler Para Piyasalarrna Borclar Ihrag Edilen Menkul Krymetler (Net) s r372.t Fonlar r Muhtelif Borclar r t.t7t.3e7 r r.4s2.229 Diper Yabancr Kavnaklar E s3s Faktorine Borclan Kiralama Iglemlerinden 565 I Borclar Riskten Korunma Amaglr Ttirev Finansal Borclar Karsrhklar l.0s s.257 r E r Verei Borcu l t r E91 Satrg Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere iliqkin Duran Varhk Borclan fnet) Sermaye Benzeri Krediler Ozkavnaklar E.s r r s4 PASIF TOPLAMI s r e ,8E3.047 l. l.kredilerden Alman Faizler Zorwiu Karsrhklardan Ahnan F aizler I.3.Bankalardan Ahnan F aizler L5.Menkul DeEerlerden Alman Faizler AIm Satrm Amagh Finansal Varhklardan l.5.2.ger9e[e Uygun Deler Farkr Kdr/Zarua Yansltrlan Olarak Srnrfl andrnlan FV I.5.3. Satrlmaya Hazr Finansal Varhklardan l l.5.4.vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrrrmlardan t I.6.Finansal Kiralama Gelirleri 1.7.DiAer Faiz Gelirleri Kullanrlan l8 lerine Verilen Faizler Menkul Krymetlere Verilen " 50_

6 2.5.DiEer Faiz Giderleri III. NET FA IV. NET UCRET VE KOM celirleri/cionnr,nni 4.l.Alnan Ucret ve Komisvonlar 4.2.Verilen Ucret ve Komisvonlar GELiRLERiIcionnr,nRi ToPLAMI ALACAKLAR X. DIGER FALIYET GiDERLE verci oncbsi wz (xr+xil+xllr+x XVI. SURDIJRULEN FAALIYETLER VERGi KAITSILIGI {+ r s 30 Eyltil 2012 tarihinde toplam aktiflerin %o6l'ini nakit krediler, o/a2,6'sini menkul krymetler, %6l6,4'sini di$er akti fl er o luqturmaktadrr (Eyltil 20 I' de s ras ry la %o 60,Yo25,yol 5). Halkbank'rn menkul krymetler tutart 2010 yrlsonunda 20,3 milyar TL,20ll 2012' de 23,3 milyar TL' dir. yrlsonunda 23,6 milyar TL, Eyli,il Toplam nakit krediler 2010 yrhnda 44,3 milyar TL iken, 2011 yrhndao/o27 biiyiiyerek 56,3 milyar TL'ye, Eylgl 2012'de,20l 1 ytl sonuna g6re o/ol2 oranmda artarak 63 milyar TL'ye ulagmrgtr. Eyliil 2012 konsolide olmayan mali tablolara gdre kredilerin Yo36'sr KOBI kredilerinden, o/o28'i kurumsal kredilerden, o/o6'sr ticari kredilerden-,%o 27,si bireysel kredilerden ve %o3'ti ise diler kredilerinden olugmaktadrr. Bireysel kredilerin ise %o58,2'sini ttiketici kredileri, yo3s,l'ini konut kredileri ve Yo6,4'inii kredi kartlan oluqturmaktadr, kalan 7o0,3'liik tutar ise taqrt kredileridir. Toplam gayri nakit krediler tutan 2010 yrhndal2,t milyar TL olup,201l yrhnda%o40,3 oranrnda artarak 17,8 milyar TL, Eyltil 2012'de,20ll yrl sonuna giire %o7 orantnda artarak l9,l milyar TL'ye ulaemrgtrr. Eyltil 2012 konsolide olmayan mali tablolara g6re gayrinakit kredilerin s '13,9':d teminat mektuplarrndan, yol6,4'ij akreditiflerden, oa9,7'ii ise banka kredileri ve diler gtanti ve kefaletlerden olugmaktadrr. Bankanrn fonlama yaprsrnda alrrhlr miigteri mevduatlarr olugturmaktadrr. Konsolide olmayan mali tablolara g6re toplam mevduatm toplam pasif igerisindeki payr o/o74,9'dur. Pasifte yer alan kaynaklarrnyoi,t'si alman kredilerden yol, 'ii para piyasalarrndan, o/o7,1'i diler pasifler ve %o10,9'u lzkaynaklardan olugmaktadrr. Toplam mevduatrn yo68'i Ttirk LirasL %o 32'si Yabancr Para cinsi mevduat hesaplandrr. Toplam mevduat 2010 yrl sonunda 54,8 milyar TL iken 20ll yrl sonunda yo20,9 artrgla 66,2 milyar TL'ye, Eyliil 2012'de yrlsonuna g6revils,4 artrgla 76,4 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Konsolide olmayan mali tablolara g6re bankalar mevduafi harig vadesiz mevduutr eyu ZO Z ddneminde ge?en yilrn aym dd,nemine gdre yrlhk yo20,l oranrnda artrmrgtr. Vadesiz mevduatm toplam mevduat i gerisindeki p ayr %ol 6,7' den %o 6,8' e yiikselmi gtir. Banka dzkaynaklan 2010 yrhnda 7,4 milyar TL iken 2011 yrhnda 0/o16,l oranmda artarak 8,6 milyar TL'ye ulagmrgtr. Eylfil 2012 tarihinde ise dzkaynaklar 20ll yrlsonuna g}re o/o22,3 aftarak 10,5 milyar TL olarak gergeklegmiqtir. 201I ythnda2 mllyar 27 milyon TL kar sallayan Halkbank, 2010 yrhna gore yog,gs artrg kaydetmigtir. Halkbank'm 2012 yth Eyliil ayrnda dokuz ayhk net karr 1,87 milyon TL.dir. Halkbank'n faizlerdyreldl{yei net geliri 2010 yrhn da 3_,2.milyar TL iken 201 I yrhnda yol},o\ artarak 3,5 milyar Tl.olarak Setefc-$6tir ythnrn ltilnea'geytteginde ise dokuz ayhk net faiz geliri tutan 3,2milyar Tl,dir. H?Jb$t:tytf ZOt{Alrnda 5_10 milyodtl t{an net,ueryt ve komisyon gelirleri %o 37,8 artarak 201 I yrln da 703 mily0n U/ye ulatn{iltf yrh ii{'iincii'geyibeindi eevibfinai: net,.i.icret net,,.iicret ve komisyon gelirleri tutan 610 milvon TL

7 20ll yrlrnrn aynr d6nemine gdre 7o18,7 ar ;rgdstermiqtir. Di[er faaliyet gelirleri 2011 yrhnda yrlhk yo37,2012yrh Eyliil dcineminde 20ll yfllrr'rn a)rm ddnemine gdre yrlhk o/a5 diiqrt',q gdstermistir yrh ilk dokuz ayltk diler faaliyet geliri tutan 489 milyon Tl.'dir. Eyliil 2012'de ticari kar zarar ise gegen yrhn aynr ddnemine gdre yrlhk %66 artmrgtrr ve tutan 243 milyon Tl'dir. Di[er faaliyet giderleri 20ll yi sonunda 1,9 milyar TL olup 2012 yljnn iigtincii iig ayhk ddneminde 1,7 milyon TL olarak kaydedilmigtir. Konsolide olmayan mali tablolanna gore maliyet gelir oranr o/o37,3 olarak gergeklegmiqtir. 3l Mart 2011 dtineminde Halkbank'rn konsolide mali tablolar i.izerinden dzkaynak karhhk oram yo26,7 (yrlhk donem kan/ortalama ozkaynak) olup kamuya agrklanan konsolide olmayan mali tablolara giire ortalama dzkaynak karlrlrk oranr o/o27,9' dur Sermaye yeterlilik oranr Eyliil 20L2 itibariyle konsolide mali tablolar iizerinden hesaplamalarda %o13,90, konsolide olmayan mali tablolar inefinden hesaplamalardayol4,62 olarak gergeklegmigtir Nakit Deperler ve Merkez Bankasr I Gerge[e Uygun Deler F ukt Kar / Zar ara Yans rfi lan Satrlmaya Hazrr Finansal r r s6.2t r t7.67t Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar Birlikte Kontrol Edilen Ortakhklar (is Ortakhklan) a J l2. t8l.60 E I 12.2t Kiralama Islemlerinden Riskten Korunma Amagh Turev Finansal Varl*lar Maddi Duran Varhklar Maddi Olmayan Duran Yatrnm Amaglr 15.2rr t Satrg Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faal iyetlere iligkin Duran Varhklar t s I ?f:sii1,.'r.-, ttai'.an 2913

8 Ahnan Krediler r.r t t93.5r9 Kiralama iglemlerinden Satrp Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere iliqkin Duran Varhk r.338 r2.3tr.r98 rr I.FAIZ GELIRLER 9.l2z.ttl 1. I.Kredilerden Alman F aizler Zorwiu Karsll I klardan Al lnan F aizler I.3.Bankalardan Ahnan Faizler lemlerinden Ahnan Faider L5.Menkul DeEerlerden Ahnan F aizler s 1.5.l.Ahm Satrm Amagh Finansal Varhklardan Gergele Uygun Deger Farkr KAr / ZarN a Yansfi lan Olarak Srnrflandrrlan FV I.5.3. Satrlmay a Hazn Finansal Varhklardan I Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlardan L6.Finansal Kiralama Gelirleri LT.DiEer Faiz Gelirleri r43 2. I.Mevduata Verilen Faizler 2.2.Kullanrlan Kredilere Verilen Faider Verilen Faizler Edilen Menkul Krymetlere Verilen Faizler 2.5.DiEer Faiz Giderleri III. NET FAIZ GEL IV. NET UCRET VE KOMISYON celirlerirciornr,nni 4.l.Ahnan Ucret ve Komi 4.2.Verilen Ucret ve Komi r VIII. FAALIYET GELIRLERVGbERLERi TOPLAMI III+IV+V+VI+VI VE DIGER ALACAKLAR D X. DIGER FALIYET G XI. NET FAA

9 wz(xr+xti+xiii+ XVI. SURDURULEN FAALiYETLER VERG XX[I. NET DONEM 3l Mart 2013 tarihinde Toplam aktiflerin Yo6l'ini nakit krediler, o/o2\,9'sini menkul krymetler, yoll,l'sini aktifler oluqturmaktadrr (Mart 2012'de srrasryla o 6l,yo26,ohl3). diler Halkbank'rn menkul krymetler tutan 2011 yrlsonunda 23,6 milyar TL, 2012 yrlsonunda 23,5 milyar TL, Mart 2013'de 23,4 milyar Tl'dir. Toplam nakit krediler 20ll yrhnda 56,3 milyar TL iken, 2012 yilndao/ol7 biiyuyerek 66 milyar TL'ye, Mart 2013'de, 2012 yrlsonuna g6re %o5 oranrnda artarak 69 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Mart 2013 konsolide olmayan mali tablolara gdre kredilenn %o36'sr KOBi kredilerinden, o/o28'i kurumsal kredilerden, %o6'sr ticari kredilerden, %o27'si bireysel kredilerden ve Yo3'ii ise di$er kredilerinden olugmaktadrr. Bireysel kredilerin ise o/o58,2'sini tiiketici kredileri, yo35,l'ini konut kredileri ve %o6,4'inii kredi kartlarr olugturmaktadr, kalan yo},3'liik tutar ise tagrt kredileridir. Toplam gayri nakitkredilertutan20ll yrhndalt,s milyartlolup,2012yilndayol},t oranmda artaraklg,t milyar TL, Mart 2013'de,2012 yrlsonuna g6re oa3,3 orarunda artarak 20,4 mllyar TL'ye ulagmrgtrr.mart2013 konsolide olmayan mali tablolara gdre gayrinakit kredilerin yo77'i teminat mektuplanndan, o/o14,22'i akreditiflerden, %;o8,78'i ise banka kredileri ve di[er garanti ve kefaletlerden olugmaktadrr. Bankarun fonlama yaprsrnda a$rrhlr mtigteri mevduatlan olugturmaktadrr tarihli Konsolide olmayan mali tablolara g6re toplam mevduatrn toplam pasif igerisindeki payr Yo72,2'dir. Pasifte yer alan kaynaklarrnyot,5'si alman kredilerdenyo0,t5'i para piyasalanndan, yo7,9'i diler pasifler veo/oll,65'u dzkaynaklardan olugmaktadrr. Toplam mevduattn yo69'i Ti.irk Lirasy %o3l'si Yabanct Para cinsi mevduat hesaplandrr. Toplam mevduat 20ll yrlsonunda 66,2 milyar TL iken 2012 yrlsonunda oh20,72 artrgla 80 milyar TL'ye,Mart 2013'de yrlsonuna gdre o/o0,5 artrgla 80,4 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Konsolide olmayan mali tablolara gdre bankalar mevduafi harig vadesiz mevduafi M;art 2013 d0neminde gegen yrhn aynt d6nemine g6re yrlhk oh22,2 oranrnda artrmrgtrr. Bankalar mevduatt harig vadesiz mevduatrn toplam mevduat igerisindeki payr 0/o16,73' dir. Banka dzkaynaklan 2011 yrhnda 8,6 milyar TL iken 2012yl/rndaYo34,34 oranrnda artarak ll,5 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Mart 2013 tarihinde ise Ozkaynaklar 2012 yrlsonuna gdre %o7,7 artarak 12,4 milyar TL olarak gergeklegmigtir yiltnda 2 milyar 643 milyon TL kar sallayan Halkbank, 2011 yrhna gtire o/o30,41 artrg kaydetmigtir. Halkbank'n20l3 yrh Mart ayrnda tig ayhk net kan 741milyon Tl'dir. Halkbank'rn faizlerden elde ettili net geliri 201I yrhnda 3,5 milyar TL iken 2012 yftnda%o29,74 artarak 4,6 milyar TL olarak gergeklegmigtir yrhnm birinci geyre[inde ise iig ayhk net faiz geliri tutan 1,3 milyar Tl'dir. Halbankast'nm 201 I yrhnda 703 milyon TL olan net iicret ve komisyon gelirleri o/o 15,32 artarak 2012 ytlnda 8 I I milyon TL'ye ulaqmtgtrr yrh birinci geyre$inde net iicret ve komisyon gelirleri tutarr 198 milyon TL olup 2012 ytltnm aynr ddnemine gdre oh29,03 artrg g6stermigtir. Di$er faaliyet gelirleri 2012 yfinda yrlhk %10 dtigug gcistermiq olupo 2013 ylt Mart ddneminde 20L2 y:irln'rn aynl diinemine gtire yrlhk o/o 43 artrg gtistermiqtir yrh ilk iig aylrk diper faaliyet geliri tutarr 248 milyon Tl'dir. Mart20l3'de ticari kar zarar ise gegen yrlm aynr dcinemine gdre yrllrk %1490 artmrgttr ve tutart 183 milyon Tl'dir. Diler faaliyet giderleri 2012 yrlsonunda 2,4 milyar TL olup 2013 yrhnrn birinci iig ayhk ddneminde 761milyon TL olarak kaydedilmigtir. Konsolide olmayan mali tablolanna g6re maliyet gelir oranl yo37,3 olarak gergeklegmigtir. 3l Mart 20ll ddnem kan/ karhhk ddneminde Halkbank'rn konsolide mali tablolar i,izerinden dzkaynak karhhk oranr yo26,7 (yrlhk tfia Ozkaynak) olup kamuya agrklardn,sotrsolid: olmayan mali tablolara gore ortalama ozkaynak o 17,g'dtx Sermaye yeterlilikf i)ranl"marg' 2013',.itibariyle konsolide mali tablolar tizerinden o/oy\s konsolide olmayan r4{ii taptotg;tigefinden hepaplamalarda yols,86 olarak gergeklegmiqtir. 1 3 Hari''.an 2913

10 Yeterlilik Standert Orrnure ANA SERMAYE Odenmig serrnaye Odenmis sennayeye iliskin enflasvona edre dtizeltrne farkr Yedek akceler Net drinem karr ile eecmis vrllar kan Muhtemel riskler iqin ayrrlan serbest kargrhklarrn ana sennayenin yiizde 25'ine kadar olan krsmr Azmhk Daylarr Ozel maliyet bedelleri ( Pesin cidenmis giderler (- 264.t86 0 Maddi olmayan duran varhklar ( ANA SERMAYE TOPLAMI 6.9r t4.673 KATKI SERMAYE Genel karsrhklar 390.r Istirakler. baeh ortakhklar ve birlikte kontrol edilen ortakhklar bedelsiz hisseleri Satrlmaya hazr menkul de[erler ile igtirak ve ba[h ortakhklara iligkin de[er artrg fonlannrn yiizde 45'i CNeeatif konsolidasyon serefiyesi (net) dahil) Azmhk Daylan 0 KATKI SERMAYE TOPLAMI r.942 SERMAYE t SERMAYEDEN INDIRILEN DEGERLER Konsolidasyon drqr brrakrlmrg bankalar ile finansal kuruluqlardaki Crurt igi, yurt drgr) ortakhk paylarl 6.58r Ozsermaye yiintemi uygulanmrg ancak aktif ve pasifleri konsolide edilmemig bankalar ile finansal kuruluslara iliskin ortaklft paylan t45.6t7 Bankalann, gayrimenkullerinin net defter deferleri toplammrn dzkaynaklanmn yiizde ellisini aqan ktsmt ile alacaklanndan dolayr edinmek zorunda kaldrklarr ve Kanunun 57 nci maddesi uyannca elden grkanlmasr gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren bes yrl secmesine raemen elden c*anlamavanlann net defter deeerleri 26.s s0 Kurulca belirlenecek difier hesaplar SERMAYEDEN INDIRILEN DEGERLER TOPLAMI TOPLAM OZKAYNAK KREDI RISKINE ESAS TUTAR KRET) 39.4r8.982 s7.s99.s65 PIYASA RISKINE ESAS TUTAR ORET) t.990.r25 OPERASYONEL RISKE ESAS TUTAR (ORET) rr.069 SERMAYE YETERLiLiGI STANDART ORANI Net Ddnem K6n lrklarrn Ana Sermayenino/o2l'ine Kadar Olan Krsmr Faaliyet Kiralamasr Gel Maddi Olm rklar ve Birlikte Kontrol Edilen,Ortri'khklardan Bedelsiz Olarak Edinilen ve Ddnem irilmeyen Hisseler..:': r s9.225

11 ahazn Menkul DeEerler ile istirak ve Baih Ortakhklara iliski Ydntemi Uygulanmrg Ancak Allif ve Pasifleri Konsolide Edilmemig Bankalar ve Finansal iliskin ortaklft P Bankalarrn, Gayrimenkullerinin Net Defter De$erleri Toplamrnrn arlnln Yiizde Ellisini Aqan Krsmr ile Alacaklarrndan Dolayr Edinmek ZorundaKaldrklarr Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyannca Elden Qrkanlmasr Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden itibaren Beg Yrl Gegmesine Elden Crkarrlamayanlann Net Defter YiikiimliiltiEii fituedi Riskine Esas Tutar* asa Riski icin Gerekli Sermaye Yiikiimliil I Risk Icin Gerekli Sermaye Yi.iktiml *12.5*100 I l. I Sermaye yeterlili$i standart oranlnrn hesaplanmasr 28 Haziran20l2 tarihve Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanmrq "Bankalann Sermaye Yeterlililinin Olgtilmesine ve De$erlendirilmesine itigkin Ydnetmelik" gergevesinde I Temmuz20lZ tarihinden itibaren yaprlmaktadrr. Grup'un "Bankalann Sermaye Yeterlililinin Olgtilmesine ve Degerlendirilmesine itigtin Yiinetmelik" esaslanna gbre hesaplanan konsolide sennaye yetertilisi standart orail 30 Eyltil 2012 tarihi itibariyle o/o 13,90 olarak gergeklegmigtir. Kredi Riskine Esas Tutar* Merkezi Ydnetimlerden veya Merkez Bankalanndan $arta BaSh Olan ve 3.r58422 Bdlgesel Yrinetimlerden Veya Yerel Y0netimlerden $arta Balh Olan Ve 3il.951 Idari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girigimlerden $arta Baih Olan Ve Qok Taraflr Kalkmma Bankalanndan Uluslararast Tegkilatlardan $arta Bath Bankalar Ve Aract Kurumlardan $arta r Olan Ve Olmavan Alacaklar $arta Baih Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar $arta Bath Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar $arta Baph Olan Ve Olmayan Gayrimenkul ipoteiiyle Teminatlandrrrlmr$ Alacaklar Tahsili Gecikmis Alacaklar Kurulca Riski Yuksek Olarak Belirlenen Alacaklar Teminath Menkul Krvmetler t Bankalar Ve Aracr Kurumlardan Olan Krsa Vadeli Alacaklar ile Krsa Vadeli Kurumsal Alacaklar Kolekti f Yatrnm Kurulusu Yatrnmlar * Kredi ** Kred

12 Kredi Riski igin Gerekli Sermaye YUkumlulugt (IGedi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY) Riski igin Gerekli Sermaye Yukurnlulugu (PRSY) Operasyonel Risk Igin Gerekli Sermaye Yukumlulugu (ORSY) Sermaye Yeterlili$ Standart Oram l ANA SERMAYE Odenmis sermaye Odenmis sermayeye iliskin enflasyona gdre dtizeltme farkr t t Yedek akpeler Net ddnem kdn ile secmis vrllar kdrr Muhtemel riskler igin ayrrlan serbest kargrhklann ana sennayenin ytizde 25'ine kadar olan krsmr Azmlrk paylan Ozel maliyet bedelleri ( sr3 Pesin d,denmis eiderler (-) 0 0 Maddi olmayan duran varhklar (- 45.s ANA SERMAYE TOPLAMI r KATKI SERMAYE Genel karsrhklar r5 I$tirakler, baelt ortakhklar ve birlikle kontrol edilen ortakhklar bedelsiz hisseleri Safilmaya hazr menkul delerler ile iqtirak ve balh ortakhklara iliqkin de$er artrg fonlarrrun ytizde 45'i (Negatif konsolidasyon serefiyesi (net) dahil) Azmhk paylan 0 0 KATKI SERMAYE TOPLAMI 38t SERMAYE SERMAYEDEN INDIRILEN DEGERLER Konsolidasyon drgr brrakrlmrg bankalar ile finansal kuruluqlardaki (yurt igi, yurt drgr) ortakhk paylafl Ozsermaye ytintemi uygulanmrg ancak aktif ve pasifleri konsolide edilmemig bankalar ile finansal kuruluglara iliskin ortaklft paylan Bankalann, gayrimenkullerinin net defter de$erleri toplamrnrn Ozkaynaklannrn yiizde ellisini a.gan krcmr ile alacaklanndan dolayr edinmek zorvndakaldftlarr ve Kanunun 57 nci maddesi uyarrnca elden grkanlmast gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden l itibaren bes yrl geemesine raemen elden crkarrlamavanlarr net defter deeerleri Kurulca belirlenecek dieer hesaplar SERMAYEDEN INDIRILEN DEGERLER TOPLAMI TOPLAM OZKAYNAK KREDI RISKINE ESAS TUTAR (KRET) s7.s99.s PIYASA RISKINE ESAS TUTAR ORET) t OPERASYONEL RISKE ESAS TUTAR (ORET) 6.2rr SERMAYE YETERLILIGI STANDART ORANT 13, ANA SERMAYE r r Yillar KAn A. Serb. Kargrhklann Ana Sermayenino/o2l'ine Kadar Olan Krsmr

13 irakler, Balh Ortakhklar ve Birlikfe Kontrol Edilen Ortakhklardan Bedelsiz Olarak Edinilen ve Dd,nem Karr Icerisinde Muhasebelestirilmeven Hisseler Satrlmava Hazr Menkul DeEerler ile Arfi$r Tutarrnrn o/45'i Katkr Sermave Toplamr SERMAYEDEN IND Y6ntemi Uygulanmrg Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiq Bankalar ve Finansal Kuruluslara iliskin Ortakhk Bankalann, Gayrimenkullerinin Net Defter Delerleri Toplamrmn lannm Yiizde Ellisini Aqan Krsmr ile Alacaklanndan Dolayr Edinmek ZorundaKaldrklan Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyannca Elden Qrkarrlmasr Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden itibaren Beg Yrl Gegmesine YiikiimliiliiEii (Kredi Riskine Esas Tutar* r5.658 YiikiimliiltiEu (PRSY YiikiimliiliiEii (ORS Y+PRSY+ORSY) * 12,5* I oo Sermaye yeterlili$ standart oranmln hesaplanmasr 28 Hlazirar'r 2012 tarih ve Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanmrg "Bankalann Sermaye Yeterlililinin Olgiilmesine ve Delerlendirilmesine itigkin Ytinetmelik" gergevesinde 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yaprlmaktadrr. Grup'un "Bankalann Sermaye Yeterlili$inin Olgtilmesine ve Degerlendirilmesine itigtin Ydnetmelik" esaslarma gdre hesaplanan konsolide sermaye yeterlilili standart oram 3l Mart 2013 tarihi itibariyle o/o15,25 olarak gergeklegmigtir. Sermaye ycterlilili standart oranrna ilipkin bilgiler: Bin TL, % (3 Ayltk) Kredi Riskine Esas Tutar* fusk Srnrflarr: Merkezi Y0netimlerden veya Merkez Bankalanndan garia Ba$r Olan ve t B0lgesel Yonetimlerden Veya Yerel Y0netimlerden $arta Balh Olan Ve Birimlerden Ve Ticari Olmavan Giriqimlerden $arta Ba$h Olan Ve I Qok Taraflr Kalkrnma Bankalarrndan $arta Baph Olan Ve Olmayan Alacaklar Uluslararasr Tegkilatlardan $arta t Olan Ve Olmavan Alacaklar Bankalar Ve Aracr Kurumlardan $arta Bath Olan Ve Olmayan Alacaklar r $arta Bagh Olan Ve Olmayan Gayrimenkul ipotepiyle...:.'q t2r r2.s6 5 I J ttaziran 2013

14 1 3 ru'rn' 2913

15 Gergege Uygun DeSer Farkr Kar/Zarua Yansrtrlan Finansal Varhklar Sattlmava Hazrr Finansal Varhklar r Kadar Elde Tutulacak Yatnmlar t I Aya Vedesiz l-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yil Kadar 5 Yrl Uzcri Toplam GergeSe Uygun De$er Farkr KailZarara Yansrtrlan Finansal Varhklar r Satrlmaya Hazr Finansal Varhklar Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar s8 l Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay I-5 Yil 5 Yrl Uzeri Toplam Gergege Uygun De$er Farkr Kar/Zarara Yansrtrlan Finansal Varhklar r 2r Safilmaya Hazrr Finansal Varhklar t r Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar 0 t s t Falze Duyarhhk Hakkrnda Bilgiler Agaltdaki tablolar menkul krymetlerinfaize duyarhhklannr ya da baqka bir anlatrmla bilango tarihinden itibaren hangi vadelerde faizoranlannrn de$igim riski tagrdrgrnr gdstermektedir. Defigken faiz barrndrran krymetler ilk faiz de[iqiminin geldigi ddneme, sabit faizli krymetler igin nihai vadenin geldi$i ddneme giriq yaprlmrg, faizsiz kalemler ayn bir siitunda gcisterilmiqtir. Tablodan da gdriilebilece$i iizere 6rnegin, 30 Eyliil 20LZ tarihi itibariyle 1 yrla kadar faiz oram deiiqecek ya da vadesi gelecek menkul krymetler toplamr bin TL, I ila 5 yrl arasr bin TL, 5 yrl ve tizeri bin TL ve faizsiz bin Tl'dir. 20ll yrl sonu itibariyle I yrla kadar faiz oram degigecek ya da vadesi gelecek menkul krymetler toplamr bin TL, I ila 5 yrl arasr bin TL, 5 yrl ve it2eri bin TL ve faizsiz bin Tl'dir. Varhkler I Ava Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay I-5 Yil 5 Yil Uzeri Faizsi z Toplem Gerge[e Uygun Deger Farkr Kar/Zarara Yansrhlan Finansal Varlftlar t Sattlmava Hazrr Finansal Varhklar Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar 4.s r r9.737 Varhklar I Aya Kadar l-3 Ay 3-12 Ay l-5 Yrl 5 Yrl Uzeri Faizsi z Toplam Gergege Uygun Deper Farkr Y*rlZarara Yansrtrlan Finansal Varhklar s s.586 r Sahlmava Hazrr Finansal Varhklar s t Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatmmlar r Gergepe Uygun DeSer Farkr Kar/Zarara Yansrtrlan Finansal Varhklar Sattlmava Hazr Finansal Varlftlar 3.3r5.379t.r t3.63s Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yatnmlar l.l8l.92l t

16 Yeni Sekil: Gerge[e Uygun Deler Farkr Kar/Zarara Yansrtrlan Finansal Varhklar Satrlmaya Haztr Finansal Varhklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar r t t3r.747 t t r Yabrncr Pera Cinsindcn Menkul Gergef,e Uygun Def,er Farkr Kn/Zarara Yanstttlan Finansal Varhklar Haar Finansal Varhklar Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yatrtmlar r2.21s.690 t r Vadesiz I Ave Keder l-3 Ay 3-12 Ay f-5 Yrl 5 Yil Uzcri Toplam Gerge$e Uygun Def,er Farkt Kar/Zarara Yansrtrlan Finansal Varlftlar r s r Satrlmava Hazr Finansal Varltklar r Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatnmlar r Vedesiz I Aya Kedar 1-3 Ay 3-12 Ay 1.5 Yil 5 Yil Ozcri Toplam Gergege Uygun De$er Farkt Kar/Zarara Yansrtrlan Finansal Varl*lar t Satrlmava Haar Finansal Varltklar s.84s3.29s.0s63.t Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yattrrmlar rs s r 5 Yil Uzeri Gerge$e Uy gun Deper Farkt Kar lzarma Yansrtrlan Finansal Varltklar Satrlmaya Hazr Finansal Varltklar &sl Vadeve Kadar Elde Tutulacak Yaunmlar // /r. 6 / I /Wt,4'/,/ '- /./,/ /[/z / -//.r// f IV / -V t' /,

17 Faize Duyarhhk Haklanda Bilgiler Tablodan da goriilebilecefi id.zere drnegin, 3l Mart 2013 t^rihi itibariyle I yila kadar faiz oram degigecek ya da vadesi gelecek menkul krymetler toplamr bin TL, I ila 5 yrl arasr bin TL, 5 yrl ve tizeri bin TL ve faizsiz bin Tl'dir yrlsonu itibariyle I yrla kadar faiz oram de[igecek ya da vadesi gelecek menkul krymetler toplamr bin TL, I ila 5 yrl arasr bin TL, 5 yrl ve tizeri bin TL ve faizsiz bin Tl'dir. Faize Duyarhhk Hakkrnda Gergele Uyg.rn Deler Farkr Kar / Zarur a Yansrillan Finansal Varhklar Satrlmaya Hanr Finansal Varhklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar t r r Varhklar I Aya Kadar 1-3 Ay 3-r2 Ay 1-5 Yil 5 Yil Uzeri Faizsiz Toplam Gergef,e Uygun De[er Farkr Kar lzarara Yansrfi lan Finansal r Varhklar S atrlmaya Hazr Finansal Varhklar r r r.t t s5.665 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar s47 3.s76.6s72.sr r.s t r Gerge$e Uygun De$er Farkr Kar lzarara Yansrtrlan Finansal Varhklar Satrlmaya Hazr F inansal Varhklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrrmlar I Aya Kadar t r r Madde 4.s.l.Krodi Tfirlcri ihtisas Dryr Krediler iplenne Kredileri iskonto ve igtira Senetleri ihracat Kredileri t3.733 Mali Kesime Verilen Krediler Yurtdrqr Krediler t.239 r.226.3s r.234 ( 13 ttazirar 2013 " *

18

19 4.5.2.Nekdi Iftedihrin Bin TL t t r r r 3r Bin TL t t2.20t t98 3t.t2.201r t Maddc 4.53.Nrkdi Kredil,ertn Kelrn Vedcleri Hekkmdr 19.78t t.12.20t1 4.t s r r t t2.20t r2.20t1 r Mrdde Nekdi Krcdile& fbtrc kyarl*iklrn llr*bcdl t r t t0.r47.6t0 r i: ttarhar 2013'.. i r

20 5.t t4.r7t t2.20r rc r98 31.t2.201r Madde 4.5,5, Donuk decrklar llrklqndr Onceki Ddnem Sonu Bakivesi r Ddnem icinde intikal (+) t DiEer Donuk Alacak Hesaplarrndan Girig (+) Di[er Donuk Alacak Hesaplanna QfuSG) Ddnem ieinde Tahsilat ( Aktiften Silinen ( Kurumsal Krediler Birevsel Krediler Kredi Kartlarr DiEer Ddnem Sonu Bakiyesi r.757.7s Ozel Karsrhk(-) Bilancodaki Net Bakiyesi Takipteki TL tutanndaki kredilerin teminatlarmm net de$erine ve teminat tiirti a)nrmma agagrdaki tabloda yer verilmiqtir (31 Aral* 20ll: TL) r t Ddnem iginde intikal (+; t r Donuk Alacak Hesaplarrndan Giriq ( Di$er Donuk Alacak Hesaplarrna Qfut(-)

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr

TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr Bu ihraggr bilgi dokiimanl Sermaye Piyasasr Kurulunca tarih ve sayr ile onaylanmrgtrr. Bu ihraggr bilgi dokiimanr gergevesinde ihrag edilecek borglanma

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu

3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu 2010 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş Bankamızın, 30 Eylül 2010 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 01 Kasım 2010 tarihinde web sitesinde

Detaylı

T. Halk Bankası A.Ş. 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 3. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

T. Halk Bankası A.Ş. 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 3. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 3. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 30 Eylül 2013 dönemine ait solo

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu

2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu 2010 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş Bankamızın, 30 Haziran 2010 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 29 Temmuz 2010 tarihinde web sitesinde

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Ortakhlrmzln 6362 Sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu gergevesinde onaylanmrq olan izahnamesi kapsammda toplam 3.000.000.000.- TL'ye kadar nominal de$erli banka bono

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BANKA KREDİSİ KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BANKA KREDİSİNİN DÜZENLENİŞİ

TÜRK HUKUKUNDA BANKA KREDİSİ KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BANKA KREDİSİNİN DÜZENLENİŞİ TÜRK HUKUKUNDA BANKA KREDİSİ KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR CETVELİ... XIV GİRİŞ I. KONUNUN SUNULMASI VE İNCELEME YÖNTEMİ... 1 II. KREDİ KAVRAMI...3 1. Genel Olarak...

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır:

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Banka Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankalarda yapılan işlemlerin muhasebeleştirebilme, Bankalara

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

İller Bankası AŞ. 30 Haziran 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

İller Bankası AŞ. 30 Haziran 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu İller Bankası AŞ 30 Haziran 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu rmigj irinmrvr,a HAZIRLANAN 2011 RAPORU FiNANSAL KONSOLiNN

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/02/20070210-11.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/02/20070210-11.htm Page 1 of 36 10 Şubat 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26430 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2014 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca o- J.. t.12. t.lotqtarihin de onaylanm rghr. Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr.

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo onaylanmrqtrr. . Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr. TI]RKIYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracr Notu Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca Ortakhfrmzm toplam 3.000.000,000.-TL

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

'i :,.rii i. ';! i..i. *l;; ii

'i :,.rii i. ';! i..i. *l;; ii TURKiyE vaktflar BANKAST r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAHViTTERiNiN HALKA ARzTNA iritkin SERMAYE piyasast KURUTU TARAFTNDAN 08.07.2013 TARiHiNDE ONAYLANAN izahnamesinde MEYDANA GETEN DEGiSiKLiKLER Madde

Detaylı

1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem

1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2011 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 03 Mayıs 2011 tarihinde web

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

Kurulu. Sermaye. "sl2crr1*

Kurulu. Sermaye. sl2crr1* VZ Sermaye Kurulu F il B E WI f{umarasr s6 /1u+ OrtakhErE AIIONIM OTAI(LIKLAIN SEMAvE ATTTMT Dor,Ayrsfrl,l imaq ntncnrc,nni ravlatn KAvDA Alnwu.snvn ir.igrin rnr,cn ot1 Tarihi "sl2crr1* Bu belge ile MCT

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Haziran 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

İller Bankası AŞ. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

İller Bankası AŞ. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu İller Bankası AŞ 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ILLER BANI'ASI A.$'NIN 31 T{ART 201I TARIIII ITIBARIYI,A

Detaylı

I. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Halkbank 2012 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

I. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Halkbank 2012 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu I. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Halkbank 2012 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu Sunuş 31 Mart 2012 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu

Detaylı