Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr."

Transkript

1 Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten etkilenebilecesini g0sterir Gorunum DuraAan Orta ddnemde bir deeisiklik beklenmedi*ini gostermektedir. Yabancr Para Krsa Donem F3 Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yerel Para Uzun Drinem BBB iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankarun uzun vadeli yerel para finansal yiikumltliiklerini yerine getirmede, elverigli ancak ekonomideki koqullardaki deligimlerden nispeten etkilenebilecepini sdsterir C(irtlnUm DuraAan Orta d<inemde bir deeisiklik beklenmedieini eostermektedir Yerel Para Krsa Dcinem F3 Bankarun ktsa d0nemde YP yuktilrnloliiklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki de[igimlerden nispeten etkilenebilecetini edsterir. Ulusal Uzun D0nem eaa (tur) Ulkeye ait diier kuruluq ve ytiktitnloluklerle kargrlagtrrrldr$rnda yiiksek ve OngOriilebildipi kadanyla olumsuz bir etkiye uzak finansal vukumluluktere uwna kaoasitesi edsterir. GdrunUm DuraEan Orta drinemde bir not deeisikliei ongorulmemektedir. Finansal Kaoasite Notu bbb- Bankarun kredi kalitesinin iyi oldueuna isaret etmektedir. Destek ) Bankamn Wksek ihtimalle destek alabileceaini g0sterir Destek Derecelendirme Tabant BBB- Ulke 'nin destek gucri ve ihtimalini belirhnektedir. 30 Kasrm 2012tarihi itibarryla Fitch Ratings Halkbank'm YabancrPan Uzun Ddnem Notu'nu BB+'dan BBB-'a, Yerel ParaUzvnDcinem Nofu'nu BB+'dan BBB'ye, Yerel ve Yabancl Para Krsa Dcinem Notlannr B'den F3'e, Destek Notu'nu 3'ten 2'ye, Destek Tabanrnt BB*'tan BBB-'a Ulusal UzrnDd,nem Nofu'nu AA+ (tur)'dan AAA (tur)'a yiikseltmigtir. 30 Kasrm 2012 tarihinde ise Finansal Kapasite Notu'nu "bb+"dan "bbb-" ye ytikseltmigtir. Halkbank'ln gtincel derecelendirme notlarma internet adresinde yer alan "Yatmmcr iligkileri" bdliimtinde, "Kurumsal Profi l" alt ba;hgrndan ulagrlabilmektedir. Finansal Giigliiliik Notu Df Yeterli igsel finansal gtice sahip oldusunu, zaman zaman potansiyel olarak dtg destege ihtiyag duyulabilecetini gristermektedir. Gdriiniim Duragan Yakrn tarihte bir not degiqikli[i ongorulmemektedir. Uzun Ddnem Yerel Para Mevduet Notu Baaz Yeterli bir kredi kalitesini iqaret etmekledir. Ancak gok uzun vadede, bazr koruyucu unsurlann eksik olabilecesini ifade etmektedir. Giiriiniim DuraIan Yakrn tanhte bir not degiqikli[i ongorulmemektedir Krsa Ddnem Yerel Para Mevduat Notu Prime-2 Krsa vadeli mevduat yrikiimlultiklerinin vaktinde tidenmesi igin son derece yeterli kapasiteye sahip olundu$una igaret eder. Uzun Ddncm Yabancr Pera Mevduat Notu Baa3 Yukrimliiluklerinin, orta derecede olduiunu ve orta derecede kredi riskine tabi oldusunu g0stermekfedir. Giiriiniim Dura$an Yakrn tarihte bir not depigiklifi dngorolmemektedir Krsa vadeli ytiktimluliiklerini yerine getirebilecek makul kapasitede Kna Diinem Yebancr Para Mevdurt Notu Prime-3 olduiunu gttstermektedir. Temel Kredi Notu baa3 Drg destek olmaksrzrn, balrmsrz finansal gticiiniilr orta derecede olduf'unu, bu sebeple orta derecede kredi riski oldusunu ve spektilatif kredi unsurlarr taqryabilecegini g0stermektedir. Gdriiniim Duraian Yakrn tarihte bir not degiqiklipi <ingorii,lmemektedir 03 Temmuz 2012 tarihli Moody's kredi derecelendirme sonuglanna g6re, HALKBANK'rn uzun ddnem yerel para mevduat notu Bat seviyesindedir. Bu seviye Moody's tarafindan belirlenen "yatlnm dereceleri" kategorisinde yer almaktadrr. 20 Mayrya2Dl3 tarihinde uzun d5ipeq y4ba4pr para mevduat notu Ba2'den Baa3 yatmm yaprlabilir "'e,yutsettilmi seviyeye yti\yffi, Temel Kred i N"?JS" qh {1aeir,U"ap: gtir. 1 3 l azila 2013

2 Ba$rmsrz denetimden gegmiq son finansal tablo ddnemi olan tarihinden itibaren Banka'nm finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir deliqiklik olmamrgtrr. 28 Ekim 20ll tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan "Zorunlu Karqrhklar Hakkrnda Tebligde De[igiklik Yaprlmasrna Dair Tebli!"e istinaden Tiirk Parasr yiikiimliiliikler igin zorunlu kargrhk oranl agafrdaki gekilde de[igtirilmigtir. Yeni oranlar 28 Ekim 2011 tarihinden itibaren gegerli olmugtur. Vadesiz, ihbarh mevduatlar ve <izel cari hesaplarda yiizde I l, I aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (1 ay dahil) yiizde 11, 3 aya kadar vadeli mevduat hesaplarrnda (3 ay dahil) ytizde I l, 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplannda(6 ay dahil) yiizde 8, I yrla kadar vadeli mevduat hesaplarrndayi,nde 6, I yrl ve I yrldan uzun vadeli mevduat hesaplan ile birikimli mevduat hesaplannda yiizde 5, I yrla kadar (l yl dahil) vadeli Tiirk lirasr diler yiikiimliiliiklerde ytizde I l, 3 ylakadar (3 yl dehil) vadeli Tiirk lirasr diler yiikiimltiliiklerde yiizde 8, 3 yrldan uzun vadeli Ttrk lirasr diler yiikiimliiliiklerde yiizde 5, Yabancr para; tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan "Zorunlu Karqrhklar Hakkrnda Teblifde De[igiklik Yaprlmasrna Dair Tebli!"e istinaden Tiirk Parasr ytikiimliiliikler igin zorunlu kargrhk oranr aqasrdaki gekilde de$iqtirilmigtir. Yeni oranlar 30 Eyliil 201I tarihinden itibaren gegerli olmugtur. Vadesiz ve ihbadr d6viz tevdiat, yabancr para 6zel cari ve vadesiz krymetli maden depo hesaplan ile I aya kadar,3 aya kadar, 6 aya kadar ve I yrla kadar vadeli ddviz tevdiat, yabancr para katrlma ve krymetli maden depo hesaplanndayiizde I 1, I yrl ve I ytldan uzun vadeli ddviz tevdiat, yabancr para katrlma ve krymetli maden depo hesaplan ve birikimli d6viz tevdiat ile yabancl para katrlma hesaplanndayiizde 9, Yabancr paru6zel fon havuzlannda vadesine karsrhk gelen oranlar, 1 yrla kadar (1 yrl dehil) vadeli yabancr para diler yiikiimliiliiklerde yiizde 11, 3 ytdla kadar (3 yrl dehil) vadeli yabancr para diser yiikiimliiliiklerde yiizde 9, 3 yrldan uzun vadeli yabancr para diler yiikiimliiliiklerde ytizde 6, 28 Mayrs 20ll tarihinde yayrnlanan sayrh Resmi Gazete'de "Bankalarca Kredilerin ve Diler Alacaklann Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar igin Ayrrlacak Karqrhklara itigt<in Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelikte De$igiklik Yaprlmasma Dair Ydnetmelik" ile Bankalarca aynlacak Genel Kredi kargrhlrna iligkin agagrda g6sterilen diizenlemeler yaprlmrgtrr. 1. Bankalarda kredi miigterilerine iligkin sdzlegmelerde cingdriilen ilk 6deme plarurun uzatrlmasrna ydnelik diizenleme yaprlmasr durumunda, l. Grup krediler igin yiizde 5'den aqa& olmamak izere (ilgili maddedeki oranm 5 katrndan aqa[r olmamak tizere), 2. Grup krediler igin de yine ytizde 5'den agagr olmamak iizere (ilgili maddedeki orarun 2.5 katndan aqalr olmamak iizere) Genel Kredi Kargrhgr aynlmasr gerekmektedir. 2. Kredi miigterisinin aynr Banka tarafindan verilen birden gok kredisinin mevcut bulunmilsr ve bu kredilerden birinin 2. Grupta smtflandmlmast halinde, di[er ttim kredileri de 2. Grup olarak srruflandrnlacak ve yiizde 5'den aga$r olmamak izere Genel Kredi Kargrhlr ayrrlacaktrr. 3. Teminat mektuplan, kabul kredileri, akreditif taahhtitleri, cirolar, menkul krymet ihracrnda satrn alma garantileri, faktoring garantileri, diier garanti ve kefaletler ve teminat mektupsuz prefinansman kredileri toplamr Bankalarrn Ozkaynaklanna itigkin Ydnetmelikte belirlenen usul ve esaslar girgevesinde hesaplanan Ozkayna[rn on kattnr a$an bankalar, standart nitelikli tiim gayrinakdi kredileri igin genel kargrhk oramnr binde tig olarak uygular. t8 flazng4$l 1/ tarihinde yayrnlanunn?7l 6,p':py{1t Resmi Gazete'de "Bankalarca Kredilerin ve Diler +la$\5)frn NiteliN,lqrinin Belirlenmesiti: Fuirlar'iqin',{yrrlacak Karqrhklara iliskin Usul ve Esaslar Hakkrnda

3 Ydnetmelikte Degigiklik Yaprlmasma Dair Ydnetmelik" ile Bankalarca ayrrlacak Genel Kredi kargrh[rna iliqkin aqalrda g6sterilen diizenlemeler yaprlmrqtrr. l. Ttiketici Kredileri/Toplam Kredi Rasyosu %o 20'nin iizerinde olan Bankalar ile tagrt ve konut kredileri drgrndaki tiiketici kredilerinden donuk alacak olarak smrflandrnlanlann, taqrt ve konut kredileri drgrndaki ttiketici kredilerine oram yiizde 8'in altrnda olan bankalar, kullandurlan kredilerden 1. Grupta izlenen konut ve tagrt haricindeki tiiketici kredileri igin yizde 4,,2. Grupta izlenenler igin ise yizde 8 genel kargrhk ayracaklardrr. 2. Yukarrdayer alan kredilerden ilk sdzleqme vadesi vzatlanlar igin bu oranlar l. Grup krediler ve2. Grup krediler igin de yinde 10 olarak uygulanacaktrr. 3. Bu oranlar Teblilin yayrmlandr[r tarihten sonra ( ) kullandrnlan krediler igin gegerli olacaktrr. Ba$rmsz denetimden gegmig son finansal tablo ddnemi olan tarihinden itibaren Banka'nm finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir degigiklik olmamrgtrr. 20 $ubat 2013 tarih ve sayth Resmi Gazete'de yaymlanan "Zorunlu Kargrhklar Hakkrnda Tebli$de De$igiklik Yaprlmasrna Dair Tebli!"e istinaden Tiirk Parasr yiikiimltiliikler igin zorunlu kargrhk oranl agalrdaki gekilde defigtirilmigtir. Yeni oranlar I Mart 2013 tarihinden itibaren gegerli olmugtur. Vadesiz, ihbarlt mevduatlar ve 6zel cari hesaplarda yiizde I1,5, I aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (l ay dahil) ytizde I1,5, 3 aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (3 ay dahil) yitzde 11,5, 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplannda (6 ay dahil) ytizde 8,5, 1 yrla kadar vadeli mevduat hesaplanndayiude 6,5, I yrl ve I yrldan uzun vadeli mevduat hesaplarr ile birikimli mevduat hesaplarrndayitzde 5, I ylja kadar (l ytl dahil) vadeli Tiirk lirasr diger yiikumltltiklerde yitzde 11,5, 3 yrla kadar (3 ytl dahil) vadeli Ttirk lirasr diger ytik0mliiliiklerde yiizde 8, 3 yrldan uzun vadeli Ttirk Lirasr diler yiiktimliiliiklerde yiizde 5, Yabancr para; tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan "Zorunlu Kargrhklar Hakkrnda Teblilde De[iqiklik Yaprlmasrna Dair Teblig"e istinaden Tiirk Parast yiiktmltiliikler igin zorunlu kargrhk oran agasrdaki gekilde de$igtirilmigtir. Yeni oranlar 0l Mart 2013 taihinden itibaren gegerli olmuqtur. Vadesiz ve ihbarh d6viz tevdiat, yabancr parc 6zel cari ve vadesiz krymetli maden depo hesaplan ile I aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yrla kadar vadeli d6viz tevdiat, yabancr para katrlma ve krymetli maden depo hesaplarrnda yijzde 12,5, I yrl ve I yrldan uzun vadeli dtiviz tevdiat, yabancr para katrlma ve ktymetli maden depo hesaplan ve birikimli ddviz tevdiat ile yabancl para katrlma hesaplanndayizde 9, Yabancr para 6zel fon havuzlannda vadesine karqrhk gelen oranlar, 1 yrla kadar (l yl dahid vadeli yabancr para di[er yiikiimliiltiklerde ytizde 12,5, 3 yrla kadar (3 yl dahil) vadeli yabancr para diger ytiktiml0liiklerde ytizde 10,5, 3 yrldan uzun vadeli yabancr para di[er yiik0mliiliiklerde ynzde 6 1. Bankalarda kredi miigterilerine iligkin sd,zlegmelerde dngtiriilen ilk tideme planrrun uzafilmasrna ydnelik dtizenleme yaprlmasr durumunda, 1. Grup krediler igin yiizde 5'den agalr olmamak :dizere(ilgili maddedeki oranrn 5 katrndan aga$r olmamak izere), 2. Grup krediler igin de yine yiizde 5'den agalr olmamak iizere (ilgili maddedeki oranrn 2.5 katndan aqa$r olmamak tizere) Genel Kredi Kargrhlr aynlmasr gerekmektedir. 2. Kredi mtigterisinin aynr Banka tarafindan verilen birden gok kredisinin mevcut bulunmasl ve bu kredilerden birinin 2. Grupta smtflandrtlmast halinde, dif,er ttim kredileri de 2. Grup olarak smrflandrrlacak ve 2. Gruba uygulanan oranlar uygulanmak iizere Gene I Kre4i-Karg r h[r aynlacaktr..-),-1.,.r'{,.;-1"'l*'-'*,

4 3. Teminat mektuplan, kabul kredileri, akreditif taahhtitleri, cirolar, menkul krymet ihracrnda satm alma garantileri, faktoring garantileri, diler garanti ve kefaletler ve teminat mektupsuz prefinansman kredileri toplamr "Bankalann Ozkaynaklanna itigtcin Ydnetmelik"te belirlenen usul ve esaslar gergevesinde hesaplanan dzkaynasrn on katrnr aqan bankalar, standart nitelikli tiim gayrinakdi kredileri igin genel kargrhk oranlnr binde tig olarak uygular. 18 Haziran 2011 tarihinde yayrnlanan sayrh Resmi Gazete'de "Bankalarca Kredilerin ve Diler Alacaklarrn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar igin Ayrrlacak Kargrhklara iligtin Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelikte DeSigiklik Yaprlmasrna Dair Ydnetmelik" ile Bankalarca aynlacak Genel Kredi karglhlrna iligkin agagrda gd,sterilen dtizenlemeler yaprlmr gtrr. l. Ttiketici Kredileri/Toplam Kredi Rasyosu o/o2}'nin iizerinde olan Bankalar ile tagrt ve konut kredileri drgrndaki tiiketici kredilerinden donuk alacak olarak smrflandnlanlann, tagrt ve konut kredileri drgrndaki tiiketici kredilerine oranr yizde 8'in altrnda olan bankalar, kullandrrrlan kredilerden L Grupta izlenen konut ve ta$lt haricindeki tiiketici kredileri igin ytizde 4,2. Grupia izlenenler igin ise yiizde 8 genel kargrhk ayrracaklardrr. 2. Yukarrda yer alan kredilerden ilk sdzlegme vadesi tzatianlar igin bu oranlar l. Grup krediler ve 2. Grup krediler igin de ytzde l0 olarak uygulanacaktrr. 3. Bu oranlar Teblilin yayrmlandrlr tarihten sonra ( l) kullandrnlan krediler igin gegerli olacaktrr. Mrdde 4.1. Onemli f inansrl T*blo Gerge$e Uygun De[er FarkrKar/Zarara t.197 r r2s 216.r Safilmaya Hazrr Finansal Varhklar r E r Krediler ve Alacaklar r Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrrmlar t9.737 r Ortaklftlan) fnet Riskten Korunma Amagh Trirev Finansal Varhklar Maddi Duran Varlftlar l

5 Satrg Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere iligkin Duran Varhklar s E I I PASIF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Mevduat r5r s Ahm Satrm Amagh Tiirev Finansal s s Borclar Ahnan Krediler Para Piyasalarrna Borclar Ihrag Edilen Menkul Krymetler (Net) s r372.t Fonlar r Muhtelif Borclar r t.t7t.3e7 r r.4s2.229 Diper Yabancr Kavnaklar E s3s Faktorine Borclan Kiralama Iglemlerinden 565 I Borclar Riskten Korunma Amaglr Ttirev Finansal Borclar Karsrhklar l.0s s.257 r E r Verei Borcu l t r E91 Satrg Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere iliqkin Duran Varhk Borclan fnet) Sermaye Benzeri Krediler Ozkavnaklar E.s r r s4 PASIF TOPLAMI s r e ,8E3.047 l. l.kredilerden Alman Faizler Zorwiu Karsrhklardan Ahnan F aizler I.3.Bankalardan Ahnan F aizler L5.Menkul DeEerlerden Alman Faizler AIm Satrm Amagh Finansal Varhklardan l.5.2.ger9e[e Uygun Deler Farkr Kdr/Zarua Yansltrlan Olarak Srnrfl andrnlan FV I.5.3. Satrlmaya Hazr Finansal Varhklardan l l.5.4.vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrrrmlardan t I.6.Finansal Kiralama Gelirleri 1.7.DiAer Faiz Gelirleri Kullanrlan l8 lerine Verilen Faizler Menkul Krymetlere Verilen " 50_

6 2.5.DiEer Faiz Giderleri III. NET FA IV. NET UCRET VE KOM celirleri/cionnr,nni 4.l.Alnan Ucret ve Komisvonlar 4.2.Verilen Ucret ve Komisvonlar GELiRLERiIcionnr,nRi ToPLAMI ALACAKLAR X. DIGER FALIYET GiDERLE verci oncbsi wz (xr+xil+xllr+x XVI. SURDIJRULEN FAALIYETLER VERGi KAITSILIGI {+ r s 30 Eyltil 2012 tarihinde toplam aktiflerin %o6l'ini nakit krediler, o/a2,6'sini menkul krymetler, %6l6,4'sini di$er akti fl er o luqturmaktadrr (Eyltil 20 I' de s ras ry la %o 60,Yo25,yol 5). Halkbank'rn menkul krymetler tutart 2010 yrlsonunda 20,3 milyar TL,20ll 2012' de 23,3 milyar TL' dir. yrlsonunda 23,6 milyar TL, Eyli,il Toplam nakit krediler 2010 yrhnda 44,3 milyar TL iken, 2011 yrhndao/o27 biiyiiyerek 56,3 milyar TL'ye, Eylgl 2012'de,20l 1 ytl sonuna g6re o/ol2 oranmda artarak 63 milyar TL'ye ulagmrgtr. Eyliil 2012 konsolide olmayan mali tablolara gdre kredilerin Yo36'sr KOBI kredilerinden, o/o28'i kurumsal kredilerden, o/o6'sr ticari kredilerden-,%o 27,si bireysel kredilerden ve %o3'ti ise diler kredilerinden olugmaktadrr. Bireysel kredilerin ise %o58,2'sini ttiketici kredileri, yo3s,l'ini konut kredileri ve Yo6,4'inii kredi kartlan oluqturmaktadr, kalan 7o0,3'liik tutar ise taqrt kredileridir. Toplam gayri nakit krediler tutan 2010 yrhndal2,t milyar TL olup,201l yrhnda%o40,3 oranrnda artarak 17,8 milyar TL, Eyltil 2012'de,20ll yrl sonuna giire %o7 orantnda artarak l9,l milyar TL'ye ulaemrgtrr. Eyltil 2012 konsolide olmayan mali tablolara g6re gayrinakit kredilerin s '13,9':d teminat mektuplarrndan, yol6,4'ij akreditiflerden, oa9,7'ii ise banka kredileri ve diler gtanti ve kefaletlerden olugmaktadrr. Bankanrn fonlama yaprsrnda alrrhlr miigteri mevduatlarr olugturmaktadrr. Konsolide olmayan mali tablolara g6re toplam mevduatm toplam pasif igerisindeki payr o/o74,9'dur. Pasifte yer alan kaynaklarrnyoi,t'si alman kredilerden yol, 'ii para piyasalarrndan, o/o7,1'i diler pasifler ve %o10,9'u lzkaynaklardan olugmaktadrr. Toplam mevduatrn yo68'i Ttirk LirasL %o 32'si Yabancr Para cinsi mevduat hesaplandrr. Toplam mevduat 2010 yrl sonunda 54,8 milyar TL iken 20ll yrl sonunda yo20,9 artrgla 66,2 milyar TL'ye, Eyliil 2012'de yrlsonuna g6revils,4 artrgla 76,4 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Konsolide olmayan mali tablolara g6re bankalar mevduafi harig vadesiz mevduutr eyu ZO Z ddneminde ge?en yilrn aym dd,nemine gdre yrlhk yo20,l oranrnda artrmrgtr. Vadesiz mevduatm toplam mevduat i gerisindeki p ayr %ol 6,7' den %o 6,8' e yiikselmi gtir. Banka dzkaynaklan 2010 yrhnda 7,4 milyar TL iken 2011 yrhnda 0/o16,l oranmda artarak 8,6 milyar TL'ye ulagmrgtr. Eylfil 2012 tarihinde ise dzkaynaklar 20ll yrlsonuna g}re o/o22,3 aftarak 10,5 milyar TL olarak gergeklegmiqtir. 201I ythnda2 mllyar 27 milyon TL kar sallayan Halkbank, 2010 yrhna gore yog,gs artrg kaydetmigtir. Halkbank'm 2012 yth Eyliil ayrnda dokuz ayhk net karr 1,87 milyon TL.dir. Halkbank'n faizlerdyreldl{yei net geliri 2010 yrhn da 3_,2.milyar TL iken 201 I yrhnda yol},o\ artarak 3,5 milyar Tl.olarak Setefc-$6tir ythnrn ltilnea'geytteginde ise dokuz ayhk net faiz geliri tutan 3,2milyar Tl,dir. H?Jb$t:tytf ZOt{Alrnda 5_10 milyodtl t{an net,ueryt ve komisyon gelirleri %o 37,8 artarak 201 I yrln da 703 mily0n U/ye ulatn{iltf yrh ii{'iincii'geyibeindi eevibfinai: net,.i.icret net,,.iicret ve komisyon gelirleri tutan 610 milvon TL

7 20ll yrlrnrn aynr d6nemine gdre 7o18,7 ar ;rgdstermiqtir. Di[er faaliyet gelirleri 2011 yrhnda yrlhk yo37,2012yrh Eyliil dcineminde 20ll yfllrr'rn a)rm ddnemine gdre yrlhk o/a5 diiqrt',q gdstermistir yrh ilk dokuz ayltk diler faaliyet geliri tutan 489 milyon Tl.'dir. Eyliil 2012'de ticari kar zarar ise gegen yrhn aynr ddnemine gdre yrlhk %66 artmrgtrr ve tutan 243 milyon Tl'dir. Di[er faaliyet giderleri 20ll yi sonunda 1,9 milyar TL olup 2012 yljnn iigtincii iig ayhk ddneminde 1,7 milyon TL olarak kaydedilmigtir. Konsolide olmayan mali tablolanna gore maliyet gelir oranr o/o37,3 olarak gergeklegmiqtir. 3l Mart 2011 dtineminde Halkbank'rn konsolide mali tablolar i.izerinden dzkaynak karhhk oram yo26,7 (yrlhk donem kan/ortalama ozkaynak) olup kamuya agrklanan konsolide olmayan mali tablolara giire ortalama dzkaynak karlrlrk oranr o/o27,9' dur Sermaye yeterlilik oranr Eyliil 20L2 itibariyle konsolide mali tablolar iizerinden hesaplamalarda %o13,90, konsolide olmayan mali tablolar inefinden hesaplamalardayol4,62 olarak gergeklegmigtir Nakit Deperler ve Merkez Bankasr I Gerge[e Uygun Deler F ukt Kar / Zar ara Yans rfi lan Satrlmaya Hazrr Finansal r r s6.2t r t7.67t Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlar Birlikte Kontrol Edilen Ortakhklar (is Ortakhklan) a J l2. t8l.60 E I 12.2t Kiralama Islemlerinden Riskten Korunma Amagh Turev Finansal Varl*lar Maddi Duran Varhklar Maddi Olmayan Duran Yatrnm Amaglr 15.2rr t Satrg Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faal iyetlere iligkin Duran Varhklar t s I ?f:sii1,.'r.-, ttai'.an 2913

8 Ahnan Krediler r.r t t93.5r9 Kiralama iglemlerinden Satrp Amagh Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere iliqkin Duran Varhk r.338 r2.3tr.r98 rr I.FAIZ GELIRLER 9.l2z.ttl 1. I.Kredilerden Alman F aizler Zorwiu Karsll I klardan Al lnan F aizler I.3.Bankalardan Ahnan Faizler lemlerinden Ahnan Faider L5.Menkul DeEerlerden Ahnan F aizler s 1.5.l.Ahm Satrm Amagh Finansal Varhklardan Gergele Uygun Deger Farkr KAr / ZarN a Yansfi lan Olarak Srnrflandrrlan FV I.5.3. Satrlmay a Hazn Finansal Varhklardan I Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatrnmlardan L6.Finansal Kiralama Gelirleri LT.DiEer Faiz Gelirleri r43 2. I.Mevduata Verilen Faizler 2.2.Kullanrlan Kredilere Verilen Faider Verilen Faizler Edilen Menkul Krymetlere Verilen Faizler 2.5.DiEer Faiz Giderleri III. NET FAIZ GEL IV. NET UCRET VE KOMISYON celirlerirciornr,nni 4.l.Ahnan Ucret ve Komi 4.2.Verilen Ucret ve Komi r VIII. FAALIYET GELIRLERVGbERLERi TOPLAMI III+IV+V+VI+VI VE DIGER ALACAKLAR D X. DIGER FALIYET G XI. NET FAA

9 wz(xr+xti+xiii+ XVI. SURDURULEN FAALiYETLER VERG XX[I. NET DONEM 3l Mart 2013 tarihinde Toplam aktiflerin Yo6l'ini nakit krediler, o/o2\,9'sini menkul krymetler, yoll,l'sini aktifler oluqturmaktadrr (Mart 2012'de srrasryla o 6l,yo26,ohl3). diler Halkbank'rn menkul krymetler tutan 2011 yrlsonunda 23,6 milyar TL, 2012 yrlsonunda 23,5 milyar TL, Mart 2013'de 23,4 milyar Tl'dir. Toplam nakit krediler 20ll yrhnda 56,3 milyar TL iken, 2012 yilndao/ol7 biiyuyerek 66 milyar TL'ye, Mart 2013'de, 2012 yrlsonuna g6re %o5 oranrnda artarak 69 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Mart 2013 konsolide olmayan mali tablolara gdre kredilenn %o36'sr KOBi kredilerinden, o/o28'i kurumsal kredilerden, %o6'sr ticari kredilerden, %o27'si bireysel kredilerden ve Yo3'ii ise di$er kredilerinden olugmaktadrr. Bireysel kredilerin ise o/o58,2'sini tiiketici kredileri, yo35,l'ini konut kredileri ve %o6,4'inii kredi kartlarr olugturmaktadr, kalan yo},3'liik tutar ise tagrt kredileridir. Toplam gayri nakitkredilertutan20ll yrhndalt,s milyartlolup,2012yilndayol},t oranmda artaraklg,t milyar TL, Mart 2013'de,2012 yrlsonuna g6re oa3,3 orarunda artarak 20,4 mllyar TL'ye ulagmrgtrr.mart2013 konsolide olmayan mali tablolara gdre gayrinakit kredilerin yo77'i teminat mektuplanndan, o/o14,22'i akreditiflerden, %;o8,78'i ise banka kredileri ve di[er garanti ve kefaletlerden olugmaktadrr. Bankarun fonlama yaprsrnda a$rrhlr mtigteri mevduatlan olugturmaktadrr tarihli Konsolide olmayan mali tablolara g6re toplam mevduatrn toplam pasif igerisindeki payr Yo72,2'dir. Pasifte yer alan kaynaklarrnyot,5'si alman kredilerdenyo0,t5'i para piyasalanndan, yo7,9'i diler pasifler veo/oll,65'u dzkaynaklardan olugmaktadrr. Toplam mevduattn yo69'i Ti.irk Lirasy %o3l'si Yabanct Para cinsi mevduat hesaplandrr. Toplam mevduat 20ll yrlsonunda 66,2 milyar TL iken 2012 yrlsonunda oh20,72 artrgla 80 milyar TL'ye,Mart 2013'de yrlsonuna gdre o/o0,5 artrgla 80,4 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Konsolide olmayan mali tablolara gdre bankalar mevduafi harig vadesiz mevduafi M;art 2013 d0neminde gegen yrhn aynt d6nemine g6re yrlhk oh22,2 oranrnda artrmrgtrr. Bankalar mevduatt harig vadesiz mevduatrn toplam mevduat igerisindeki payr 0/o16,73' dir. Banka dzkaynaklan 2011 yrhnda 8,6 milyar TL iken 2012yl/rndaYo34,34 oranrnda artarak ll,5 milyar TL'ye ulagmrgtrr. Mart 2013 tarihinde ise Ozkaynaklar 2012 yrlsonuna gdre %o7,7 artarak 12,4 milyar TL olarak gergeklegmigtir yiltnda 2 milyar 643 milyon TL kar sallayan Halkbank, 2011 yrhna gtire o/o30,41 artrg kaydetmigtir. Halkbank'n20l3 yrh Mart ayrnda tig ayhk net kan 741milyon Tl'dir. Halkbank'rn faizlerden elde ettili net geliri 201I yrhnda 3,5 milyar TL iken 2012 yftnda%o29,74 artarak 4,6 milyar TL olarak gergeklegmigtir yrhnm birinci geyre[inde ise iig ayhk net faiz geliri tutan 1,3 milyar Tl'dir. Halbankast'nm 201 I yrhnda 703 milyon TL olan net iicret ve komisyon gelirleri o/o 15,32 artarak 2012 ytlnda 8 I I milyon TL'ye ulaqmtgtrr yrh birinci geyre$inde net iicret ve komisyon gelirleri tutarr 198 milyon TL olup 2012 ytltnm aynr ddnemine gdre oh29,03 artrg g6stermigtir. Di$er faaliyet gelirleri 2012 yfinda yrlhk %10 dtigug gcistermiq olupo 2013 ylt Mart ddneminde 20L2 y:irln'rn aynl diinemine gtire yrlhk o/o 43 artrg gtistermiqtir yrh ilk iig aylrk diper faaliyet geliri tutarr 248 milyon Tl'dir. Mart20l3'de ticari kar zarar ise gegen yrlm aynr dcinemine gdre yrllrk %1490 artmrgttr ve tutart 183 milyon Tl'dir. Diler faaliyet giderleri 2012 yrlsonunda 2,4 milyar TL olup 2013 yrhnrn birinci iig ayhk ddneminde 761milyon TL olarak kaydedilmigtir. Konsolide olmayan mali tablolanna g6re maliyet gelir oranl yo37,3 olarak gergeklegmigtir. 3l Mart 20ll ddnem kan/ karhhk ddneminde Halkbank'rn konsolide mali tablolar i,izerinden dzkaynak karhhk oranr yo26,7 (yrlhk tfia Ozkaynak) olup kamuya agrklardn,sotrsolid: olmayan mali tablolara gore ortalama ozkaynak o 17,g'dtx Sermaye yeterlilikf i)ranl"marg' 2013',.itibariyle konsolide mali tablolar tizerinden o/oy\s konsolide olmayan r4{ii taptotg;tigefinden hepaplamalarda yols,86 olarak gergeklegmiqtir. 1 3 Hari''.an 2913

10 Yeterlilik Standert Orrnure ANA SERMAYE Odenmig serrnaye Odenmis sennayeye iliskin enflasvona edre dtizeltrne farkr Yedek akceler Net drinem karr ile eecmis vrllar kan Muhtemel riskler iqin ayrrlan serbest kargrhklarrn ana sennayenin yiizde 25'ine kadar olan krsmr Azmhk Daylarr Ozel maliyet bedelleri ( Pesin cidenmis giderler (- 264.t86 0 Maddi olmayan duran varhklar ( ANA SERMAYE TOPLAMI 6.9r t4.673 KATKI SERMAYE Genel karsrhklar 390.r Istirakler. baeh ortakhklar ve birlikte kontrol edilen ortakhklar bedelsiz hisseleri Satrlmaya hazr menkul de[erler ile igtirak ve ba[h ortakhklara iligkin de[er artrg fonlannrn yiizde 45'i CNeeatif konsolidasyon serefiyesi (net) dahil) Azmhk Daylan 0 KATKI SERMAYE TOPLAMI r.942 SERMAYE t SERMAYEDEN INDIRILEN DEGERLER Konsolidasyon drqr brrakrlmrg bankalar ile finansal kuruluqlardaki Crurt igi, yurt drgr) ortakhk paylarl 6.58r Ozsermaye yiintemi uygulanmrg ancak aktif ve pasifleri konsolide edilmemig bankalar ile finansal kuruluslara iliskin ortaklft paylan t45.6t7 Bankalann, gayrimenkullerinin net defter deferleri toplammrn dzkaynaklanmn yiizde ellisini aqan ktsmt ile alacaklanndan dolayr edinmek zorunda kaldrklarr ve Kanunun 57 nci maddesi uyannca elden grkanlmasr gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren bes yrl secmesine raemen elden c*anlamavanlann net defter deeerleri 26.s s0 Kurulca belirlenecek difier hesaplar SERMAYEDEN INDIRILEN DEGERLER TOPLAMI TOPLAM OZKAYNAK KREDI RISKINE ESAS TUTAR KRET) 39.4r8.982 s7.s99.s65 PIYASA RISKINE ESAS TUTAR ORET) t.990.r25 OPERASYONEL RISKE ESAS TUTAR (ORET) rr.069 SERMAYE YETERLiLiGI STANDART ORANI Net Ddnem K6n lrklarrn Ana Sermayenino/o2l'ine Kadar Olan Krsmr Faaliyet Kiralamasr Gel Maddi Olm rklar ve Birlikte Kontrol Edilen,Ortri'khklardan Bedelsiz Olarak Edinilen ve Ddnem irilmeyen Hisseler..:': r s9.225

11 ahazn Menkul DeEerler ile istirak ve Baih Ortakhklara iliski Ydntemi Uygulanmrg Ancak Allif ve Pasifleri Konsolide Edilmemig Bankalar ve Finansal iliskin ortaklft P Bankalarrn, Gayrimenkullerinin Net Defter De$erleri Toplamrnrn arlnln Yiizde Ellisini Aqan Krsmr ile Alacaklarrndan Dolayr Edinmek ZorundaKaldrklarr Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyannca Elden Qrkanlmasr Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden itibaren Beg Yrl Gegmesine Elden Crkarrlamayanlann Net Defter YiikiimliiltiEii fituedi Riskine Esas Tutar* asa Riski icin Gerekli Sermaye Yiikiimliil I Risk Icin Gerekli Sermaye Yi.iktiml *12.5*100 I l. I Sermaye yeterlili$i standart oranlnrn hesaplanmasr 28 Haziran20l2 tarihve Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanmrq "Bankalann Sermaye Yeterlililinin Olgtilmesine ve De$erlendirilmesine itigkin Ydnetmelik" gergevesinde I Temmuz20lZ tarihinden itibaren yaprlmaktadrr. Grup'un "Bankalann Sermaye Yeterlililinin Olgtilmesine ve Degerlendirilmesine itigtin Yiinetmelik" esaslanna gbre hesaplanan konsolide sennaye yetertilisi standart orail 30 Eyltil 2012 tarihi itibariyle o/o 13,90 olarak gergeklegmigtir. Kredi Riskine Esas Tutar* Merkezi Ydnetimlerden veya Merkez Bankalanndan $arta BaSh Olan ve 3.r58422 Bdlgesel Yrinetimlerden Veya Yerel Y0netimlerden $arta Balh Olan Ve 3il.951 Idari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girigimlerden $arta Baih Olan Ve Qok Taraflr Kalkmma Bankalanndan Uluslararast Tegkilatlardan $arta Bath Bankalar Ve Aract Kurumlardan $arta r Olan Ve Olmavan Alacaklar $arta Baih Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar $arta Bath Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar $arta Baph Olan Ve Olmayan Gayrimenkul ipoteiiyle Teminatlandrrrlmr$ Alacaklar Tahsili Gecikmis Alacaklar Kurulca Riski Yuksek Olarak Belirlenen Alacaklar Teminath Menkul Krvmetler t Bankalar Ve Aracr Kurumlardan Olan Krsa Vadeli Alacaklar ile Krsa Vadeli Kurumsal Alacaklar Kolekti f Yatrnm Kurulusu Yatrnmlar * Kredi ** Kred

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil lunxlve vertprnr BANKA5T r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAxvilunlnrin xalrn enzrnn itlgkin sermaye pivesnst xuautu TARAFINDAN ro.or.zorl nnixinde onaytanan IZAHNAMESiNDE MEYDANA GEuru orgisixllrun Madde

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

$eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi

$eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi $eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi 30 Eyliil 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz AyLk Hesap Diinemine Ait Bagrmsz Denetimdcn Gegmemit Finansal Tablolar ICINDEKiLER Bildgo t-2 l Ozla)na,klarda Muhasebelestirilen

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Albaraka Türk Katılım

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız sınırlı denetim

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım

Detaylı