TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 1.DERS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 1.DERS"

Transkript

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 1.DERS

2 GELİR VERGİSİ I.Gelir Vergisinin Tarihi Gelişimi ve Türk Vergi Sistemi İçindeki Yeri Yürürlükte olan Gelir Vergisi Sistemi, esas itibariyle Alman vergi sisteminden iktibas edilerek (aynen alınarak) 1950 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan sisteme dayanmaktadır. Gelir vergisi, Türk Vergi sisteminin temelini teşkil etmektedir. Bu vergiye tabi çok sayıda yükümlü vardır.

3 II. Gelir Kavramı Gelir, iktisadi bir kavram olup aynı zamanda Kurumlar Vergisi nin de konusunu teşkil eder. Verginin üzerinden alınan gelir, iki başlıkta ele alınır; a) Kaynak teorisine göre gelir; Üretim faaliyetlerine katılan üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylardır. İktisat teorisindeki gelir kavramı ile aynıdır. b) Net artış teorisine göre gelir; Vergilendirecek gelir kavramını daha kapsamlı olarak ele alır. Belli bir kişinin belli bir dönemin başı ile aynı dönemin sonu arasında varlığında meydana gelen net artıştır.

4 III. Gelir Vergisinin Konusu ve Yükümlüsü A.GelirVergisinin Konusu Gerçek kişilerin gelirleri Gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir, aşağıda belirtilen 7 kazanç ve irattan oluşur; 1.Ticari Kazançlar 2. Zirai Kazançlar 3. Ücretler 4. Serbest Meslek Kazançları 5. Gayrimenkul Sermaye İratları 6. Menkul Sermaye İratları 7. Diğer Kazanç ve İratlar

5 B.Gelirin Özellikleri 1.Gelir vergisi gerçek kişileri vergilendirir. 2.Gelir vergisinde vergilendirme dönemi takvim yılıdır. 3.Gelir elde edildikten sonra vergilendirilir. 4. Gelir safi olarak dikkate alınır. 5.Gelir gerçek usulde tespit edilir.

6 C. Gelir Vergisinin Yükümlüsü Gelir elde eden gerçek kişilerdir. Gelir elde eden tüzel kişilerin çoğu kurumlar vergisi yükümlüsüdürler. Yükümlü olmak için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak gerekmez. 7 gelir unsurundan gelir elde eden herkes bu verginin yükümlüsüdür. Ayrıca yükümlülük bakımından Türk Vatandaşlığı nın önemi yoktur.

7 GELİR VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİ Matrah tespiti vergilendirme işlemlerinde en önemli sorunlardan biridir. Matrah tespitinde en fazla sorun, gelir vergisinde ortaya çıkmaktadır. Matrah; Vergi borcunun hesaplanabilmesi için, vergi tarifesinin üzerine uygulandığı değer anlamına gelir. Vergiye tabi gelir yedi unsurdan oluşmaktadır. GVK, bu yedi gelir unsurunun her birini ayrı ayrı düzenlemiştir.

8 I.TİCARİ KAZANÇLAR A.Ticari Kazanç Kavramı GVK ya göre Her türlü ticari ve sınaî faaliyetten doğan kazançlar, ticari kazançtır. B.Ticari Faaliyetin Kapsamı ve Özellikleri 1.Ticari Kazancın Kapsamı; Ticari ve sınai faaliyetleri; -Mal alım satımı ile sürekli uğraşmak -Hammadde ya da yarı mamul madde satın alıp, olduğu gibi ya da mamul madde halinde getirip satmak -Taşımacılık, otelcilik, lokantacılık, tamircilik, terzilik ve benzeri hizmet işleri ile uğraşmak -Gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alım, satım ve inşa işleri ile sürekli olarak uğraşmak gibi faaliyetler.

9 2.Ticari Faaliyetlerin Özellikleri; -Ticari faaliyetler bir organizasyon içinde gerçekleştirilir -Ticari ve sınaî faaliyetler genellikle süreklidir. -Ticari ve sınaî faaliyetler genelde sermaye yoğun bir faaliyettir.

10 C. Ticari Kazancın Tespiti Ticari kazancı tespiti Gerçek Usul ve Basit Usul olmak üzere iki şekilde tespit edilir. Gerçek Usulde tespit de iki şekilde yapılmaktadır: Bilanço Esası ve İşletme Hesabı Esası. 1.Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti İki yöntem vardır; Bilanço Esası ve İşletme Hesabı Esası. a)bilanço Esası Teşebbüsün dönem başındaki sermayesi ile dönem sonu özsermayesi arasındaki olumlu farktır. Müteşebbis tarafından; dönem içinde işletmeye konulan değerler özsermaye farkından indirilirken, dönem içinde işletmeden çekilen değerler özsermaye farkına eklenir.

11 Bilanço EsasınaTabi olmanın Şartları 1-Yıllık alışları TL yi, satışları TL yi aşanlar 2-Mal alım ve satımı dışındaki işlerle uğraşanların, yıllık gayrisafi gelirinin toplamı TL yi aşanlar 3-Mal alım satımının yanında başka işlerin de birlikte yapılması durumunda, alım satım dışındaki gayrisafi hasılatın 5 katı ile, yıllık satışlarının toplamı TL yi aşanlar 4-Her türlü ticaret şirketleri 5-Kendi isteği üzerine bilanço esasına göre defter tutanlar NOT: Birinci sınıf tacirler, yani ticari kazançlarını bilanço esasına göre tespit etmek zorunda olanlar yevmiye defteri (günlük defter), defteri kebir (büyük defter), envanter ve bilanço defteri tutmak zorundadırlar.

12 b)işletme Hesabı Esası Bu esasa tabi olan yükümlülere 2.sınıf tacir adı verilmektedir. İkinci sınıf tacirler, işletme hesabı defteri tutmak zorundadırlar. Bu defter iki taraflı bir defterdir. Defterin sol tarafına giderler, sağ tarafına ise gelirler yazılır. Gider kısmına aşağıdaki unsurlar yazılır; 1-Dönem başındaki mal mevcudunun maliyet değeri 2-Satın alınan mal ve hizmetlerin karşılığında yapılan ödemeler 3-İşletme ile ilgili diğer giderler Gelir kısmında ise şu unsurlar yer alır; 1-Satılan mal ve hizmet karşılığında elde edilen gelirler ile tahakkuk eden alacaklar 2-Çeşitli faaliyetlerden elde edilen diğer gelirler 3-Dönem sonu mal mevcudunun maliyeti

13 2.Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti Basit usul, ticari kazancın tespitinde daha önce uygulanan götürü usulün yerine uygulanmak üzere dan itibaren yürürlüğe girmiştir. Basit usule tabi olanlar defter tutmazlar, ancak bunlar deftere tabi yükümlüler gibi belge düzenlemek, bildirimde bulunmak ve belgeleri muhafaza etmek mecburiyetindedirler. Ticari kazancın basit usule göre tespit edilebilmesinde genel ve özel olmak üzere iki grup şart öngörülmüştür.

14 a)basit UsuleTabi Olmanın Genel Şartları - Kendi işinde fiilen çalışmak - İşyeri yıllık kira bedelinin kanunda belirlenen sınırı aşmaması - Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde GelirVergisine tabi olmamak

15 b) Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları -Yıllık alışlarının TL yi satışlarının ise TL yi aşmaması - Alım satım işleri dışında uğraşanların yıllık gayrisafi gelirlerinin TL yi aşmaması - Alım satım işi ile hizmet işlerini birlikte yapanların gayrisafi gelirlerinin TL yi aşmaması NOT: Basit Usule tabi olmanın genel ve özel şartları başlığı altında yer alan rakamsal değerler, her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

16 Basit UsuldeVergi Matrahı Basit usulde vergi matrahı, bir hesap dönemi içinde elde edilen hâsılat ile giderler arasındaki müspet farktır. Bu usulde vergilendirilen mükellefler, defter tutma hükümleri hariç; bildirim, belgeleri muhafaza ve ibraz etmek gibi ödevleri yerine getirmek zorundadırlar. Basit usulde vergilendirilenler, mal ve hizmet satışlarında, fatura vb. belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar.

17 Basit Usulde Kayıt Düzeni Basit usule tabi olanlar, alış, satış ve diğer gelirlerine ilişkin belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Basit usule tabi olan mükellefler, vergi kesintisi yapmak zorunda değildirler. Dolayısıyla bunlar için muhtasar beyanname verilmesi söz konusu değildir. Ancak, bunların yanında çalışanlar, diğer ücret gelirleri kapsamında vergilendirilmek üzere, vergi karnesi almak zorundadırlar.

18 Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespitinde İndirilecek Giderler Gelirin özelliklerinden biri de safi oluşudur. Safi gelire ulaşmak için, gayrisafi gelirden, bu geliri elde etmek için yapılan çeşitli giderler düşülür. Bunlar; 1- Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi (devam ettirilmesi) için yapılan genel giderler -İşyeri, araç vb. kira giderleri -Kırtasiye, telefon, temizlik vb. giderler -Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri -Reklam giderleri -Finansman giderleri -Yapılan işle orantılı temsil ve ağırlama giderleri

19 2- Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya iş yeri eklentilerinde iaşe (yemek), ve ibate (barınma) giderleri, tedavi ve ilaç giderleri sigorta primleri ve emekli aidatı ile işçiler için yapılan bazı giyim giderleri 3- İşle ilgili olmak şartıyla yazılı sözleşmeye veya ilama (mahkeme kararına) ya da kanun emrine dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar 4- İşle ilgili ve yapılan işin önemli ve genişliği ile orantılı seyahat ve ikamet giderleri 5-Taşıt giderleri

20 6- İşletme ile ilgili olmak şartıyla; emlak vergisi, damga vergisi, belediyeye ödenen diğer vergi, resim ve harçlar 7- VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanlar 8- İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar 9- İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları 10- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli

21 Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 1- Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler 2- Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar 3- Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler 4- Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler

22 5- her türlü para cezaları ve teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar 6- Yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanlar 7- Gelir Vergisi Kanunu nda yer almamakla birlikte diğer bazı vergi kanunlarında yer alan gider kısıtlamaları mevcuttur

23 Ticari Kazançlarda Muaflık ve İstisnalar Muafiyet mükellefiyetteki kısıtlamalar, istisna ise verginin konusundaki kısıtlamalardır. 1-Ticari Kazançlarda Muaflık (Esnaf Muaflığı) a) Motorlu nakil aracı kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile uğraşanlar b) Bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya doğrudan doğruya tüketiciye iş yapan hallaç, kalaycı, tamirci, kundura boyacısı, berber, hamal gibi küçük sanat erbabı c) Köylerde gezici olarak her türlü sanat işi ile uğraşanlar

24 d) Ziraat işlerinde kullandıkları araçlar veya sandallarda, zaman zaman eşya veya insan taşıyan çiftçiler (bu çiftçiler bu işi sürekli yapmamalıdır) e) Dışarıdan işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak şartıyla, oturdukları evlerde ürettikleri çarşaf, halı, kilim, turistlik eşya vb. eşyaları dükkan açmaksızın satanlar

25 f) Dışarıdan işçi almadan ve dikiş makinesi gibi benzeri makineler hariç başka makine kullanmadan evlerde üretilen havlu, çorap, halı gibi dokuma ürünleri, örgü ve her nevi nakış işleri ve hasır, sepet gibi turistlik eşyalar ile tarhana, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. g) Ticari işletmeler ait atıkları mutad olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiye her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar

26 2-İstisnalar a) Teknoloji geliştirme Bölgelerinde Gelir Vergisi İstisnası (Teknoloji bölgelerindeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançlar tarihine kadar Gelir Vergisinden istisnadır.) b) Dar mükelleflerin ihracat istisnası c) PTT acenteciliği kazancı istisnası d) Eğitim ve öğretim işletmelerinde gelir vergisi istisnası e) Dar mükelleflerin sergi ve panayır istisnası Kaynak: Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku,Trabzon 2011

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2013 ve Ocak 2014 sayılarında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere uygulamada mükellefler

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26482 Resmi Gazete Tarihi 03.04.2007 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13/6/2006

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Sayfa 1 / 7 AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Yazar: AliTUĞLU (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMA NEDENİ Vergi Usul Kanunu nun 313. maddesi

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi

Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi Hayati Şahin, CPA, MBA TÜSEV Mali Danışmanı Şubat

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı