Sepam serisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sepam 1000+ 20 serisi"

Transkript

1 Sepam serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

2 Montaj çindekiler Ekipmanlar n tan mlanmas Önlemler Montaj Ana ünitenin ba lant s Opsiyonel girifl-ç k fl modüllerinin ba lant s 9 Ak m girifllerinin ba lant s 0 Ak m girifl ba lant lar na ait di er flemalar A veya A AT ba lant s DGAT sensörlerinin ba lant s 3 CSH0 ve CSH00 toroidal AT lerin ba lant s CSH30 ara halka AT lerin ba lant s ACE990 arabiriminin ba lant s 6 Gerilim girifllerinin ba lant s 7 Gerilim girifl ba lant lar na ait di er flemalar Gerilim transformatörlerinin ba lant s 9 Opsiyonel uzaktan iflletim modüllerinin ba lant s 0 RS flebeke arabirimlerinin ba lant s Kullan m k lavuzu indeksi 3

3 Montaj Ekipmanlar n tan mlanmas Tan mlama Her bir Sepam ünitesi, içinde ana ünite ve ana ünite konnektörü bulunan tek bir paket içinde sunulur. Modüller, ak m veya gerilim girifl ba lant lar ve kablolar gibi di er opsiyonel aksesuarlar ayr paketlerde sunulur. Bir Sepam ünitesinin tan mlanmas için, ana ünitenin sa panelinde bulunan ve ürünün fonksiyonel ve donan msal özelliklerini aç klayan etiket kontrol edilmelidir. MT00 donan m referans ve aç klama sepam/basic UMI/ 30V/ 70 ϒC sepam/ihm de base/ 30V/ 70 ϒC Origin: France C0 003 Kullan c Ekipman Arabirimi Model Besleme gerilimi Seri Numaras S0 UX XXX JXX XAT yaz l m referans ve aç klama MT0 Substation / Sous-station English/French Modbus 003 S0 UX S0 J33 XXX C0 { uygulama tipi iflletim dili sistematik olmayan ek bilgiler Aksesuarlar n tan mlanmas Opsiyonel modüller, ak m veya gerilim konnektörleri ve ba lant kablolar gibi aksesuarlar ayr paketlerde gelir ve etiketlerle tan mlan r. MES0 modülü etiketi örne i: MT0 Parti numaras Ticari referans Seri numaras

4 Montaj Ekipmanlar n tan mlanmas Sepam 0 serisi referanslar listesi Referans Aç klama 960 Basit UMI, V DC güç kaynakl ana ünite 9603 Basit UMI, -0 V DC ve 00-0 V AC güç kaynakl ana ünite 9606 Geliflmifl UMI, V DC güç kaynakl ana ünite 9607 Geliflmifl UMI, -0 V DC ve 00-0 V AC güç kaynakl ana ünite 960 DSM303, geliflmifl uzaktan UMI modülü 9609 flletim dili ngilizce/frans zca 96 flletim dili ngilizce/ spanyolca 960 S0 tipi da t m tesisi (fider) uygulamas 96 T0 tipi transformatör uygulamas 96 M0 tipi motor uygulamas 96 B tipi bara uygulamas 96 B tipi bara uygulamas 6630 A/A AT ak m sensörleri için CCA630 konnektör 963 GT gerilim sensörleri için CCT60 konnektör 963 DGAT ak m sensörleri için CCA670 konnektör 963 Io girifli için CSH30 ara halka AT 963 CSH0 rezidüel kaçak ak m sensörü, çap 0 mm 9636 CSH00 rezidüel kaçak ak m sensörü, çap 00 mm 960 MET- -s cakl k sensör modülü 96 ACE99 kablolu RS flebeke arabirimi 963 ACE99 kablolu RS flebeke arabirimi 96 MES0 girifl + ç k fl modülü 966 MES 0 girifl + ç k fl modülü 967 MSA analog ç k fl modülü 96 ACE909- RS /RS 3 enversör 969 ACE99 AC RS / RS arabirimi (AC güç kayna ) 960 ACE99 DC RS / RS arabirimi (DC güç kayna ) 9660 CCA770 uzaktan iflletim modül kablosu, L = 0.6 m 966 CCA77 uzaktan iflletim modül kablosu, L = m 966 CCA77 uzaktan iflletim modül kablosu, L = m 9663 CCA6 RS flebeke arabirimi haberleflme kablosu, L = 3 m 966 CCA73 PC ba lant kablosu 966 CCA60 0-pimlik vidal tip konnektör 9669 CCA6 0-pimlik kablo pabuçlu tip konnektör 9670 AMT0 montaj plakas 967 SFT konfigürasyon yaz l m seti, CCA73 kablo ile birlikte 967 Io girifli için ACE990 toroidal AT arabirimi 967 PCRED3000FR kurulum ve kullanma k lavuzu (Frans zca) 967 PCRED3000EN kurulum ve kullanma k lavuzu ( ngilizce) 9676 Kit 60, set yedek konnektör 3

5 Montaj Önlemler Depolama Sepam 000+, orijinal ambalaj içinde, uygun bir yerde y llarca saklanabilir: s cakl k ºC ºC nem % 90 Ortam ve ambalaj koflullar düzenli olarak y lda bir kez kontrol edilmelidir. Kurulum ve Devreye Alma Sepam 000+, ambalaj aç ld ktan sonra, özellikle nem oran %90 olan yerlerden k sa zamanda enerjilendirilmelidir. Sepam ünitesinin enerjisiz ve ambalaj d fl nda uzun süre bekletilmesi, cihaza hasar verebilir.

6 Montaj Montaj MT6 Sepam ana ünitesinin montaj Sepam, hiçbir bir flekilde ek vida tipi ba lant gerektirmeden, AG panoya monte edilir ve klipslenir. montaj klipsi ➀ Ürünü gösterilen flekilde sürün ve metal plakan n alttaki olu a do ru biçimde girmesini sa lay n ➁ Ürünü sallay n ve üstteki parçaya bast rarak klipslenmesini sa lay n yuva MT090 Ön panelden montaj Üstten görünüm 3 9 Resimdeki tertibat geliflmifl UMI ve opsiyonel MES modülüyle birlikte gösterilmifltir. A rl k =.6 kg (opsiyonlu) A rl k =. kg (opsiyonsuz) Kesit 6 0. MT Montaj plakas kal nl < 3mm.

7 Montaj Montaj AMT0 plaka ile Terminal Blo u montaj Basit UMI modüllü Sepam ünitesini bölmenin arka taraf na, konnektörlere arka panelden eriflim sa lanacak flekilde monte etmek için kullan l r. Tertibat, uzaktan iflletim geliflmifl UMI modülünün kullan m na ba l d r (DSM303 modülü). 6, MT

8 Montaj Ekipmanlar n tan mlanmas DMS303 modülünün ön panele monte edilmesi Modül, hiçbir bir flekilde ek vida tipi ba lant gerektirmeden, monte edilir ve klipslenir. MT03 on Io >> N ext SF6 0 off I on Trip I> I> > Io > N RMS RMS RMS clear reset 7 6 A rl k yaklafl k 0.3 kg. Ba lant kablosuyla birlikte derinlik 30 mm den azd r. Kesit 0, MT03 9, 0, Montaj için kesit boyutlar (montaj plakas kal nl < 3 mm) Yandan görünüm MT09 montaj klipsi

9 Montaj Ana ünitenin ba lant s Sepam 000+ bileflenleri ana ünite ana ünite konnektörü - güç kayna - ç k fl rölesi - CSH30, 0 00 veya ACE990 girifli Vida tipi konnektör (CCA60) gösterilmifl olup, kablo pabuçlu tip konnektör (CCA6) de bulunmaktad r / A AT ak m girifl konnektörü (CCA630) veya DGAT ak m girifl konnektörü (CCA670) veya gerilim girifl konnektörü (CCT60) haberleflme modülü link ba lant s (yeflil) modüller aras link ba lant s (siyah) opsiyonel girifl/ç k fl modülü (MES0 veya MES) MES0 veya MES modül konnektörleri MES modül konnektörü MT07 L O B 9 O3 6 3 O O 9 7 CSH A K 3 O MT07 ana ünite konnektörü O O O3 O A / ~ / ~ M 0 7 I I6 I I I3 I3 I I I I Ana ünitenin ba lant s Sepam 000+ ba lant lar, arka panelde bulunan sökülebilir konnektörlerle yap l r. Tüm konnektörler vidal kilitlemelidir. Güvenlik nedeniyle (tehlikeli potansiyellere eriflim) tüm terminaller, kullan l p kullan lmad na bak lmaks z n s k ca vidalanmal d r. CCA60 konnektörlerinin ba lant s tertibats z: maksimum kesit alan 0.. mm ( AWG -) olan kablo veya maksimum kesit alan 0. mm ( AWG -6) olan kablo soyulmufl uzunluk: 0 mm tertibatl : Telemecanique tertibat ile önerilen ba lant - kablo. mm için DZCE0D - kablo. mm için DZCE0D - kablo mm için AZCE00D kanal uzunlu u:. mm soyulmufl uzunluk: mm / + / O3 O O D C CCA6 konnektörlerinin ba lant s kablo pabuçlu konnektörler 6.3 mm (/ ) Ana ünite röle ç k fl n n (O, O, O3, O) karakteristikleri O ve O devre kesici taraf ndan afla daki ifllevler için kullan lan kontrol ç k fl d r: O: devre kesici açt rma O: devre kesici kapamay önleme O3 ve O gösterge ç k fl olup, izleme ifllevi taraf ndan sadece O etkinlefltirilir

10 Montaj Opsiyonel girifl ve ç k fl modüllerinin ba lant s MES0 veya MES opsiyonel girifl ç k fl modülleri Ana üniteyle birlikte verilen ç k fl, tip olarak bulunan bir MES modülü eklenerek, opsiyonel olarak büyütülebilir: MES0: girifl / ç k fl MES: 0 girifl/ ç k fl Girifl ve ç k fl olarak belirleme parametreleri, geliflmifl UMI üzerinden, SFT yaz l m kullan larak belirlenebilir. MT079 3 Kurulum MES modülünün pimini ana ünitede bulunan yuvalara yerlefltirin Modülü konnektöre takmak için ana ünitenin karfl s nda ayarlay n Montaj vidas n s k n MES modülünün montaj MT00 MES0 O L 3 MT00 MES O L 3 Ç k fl karakteristikleri ç k fl rölesi O, O, O3 ve O O: kesiciyi kapamak için kullan lan kontrol ç k fl O, O3, O: gösterge ç k fllar O O3 6 9 O O3 6 9 Girifl karakteristikleri veya 0 gerilimsiz girifl DC girifl gerilimi V DC 0 V DC aras Harici güç kayna O I I I3 I M 7 0 O I I I3 I I I I3 I M K Ba lant Opsiyonel girifl ç k fl modülleri vidal tip konektörlerle ba lan r. Konnektörlerin tamam sökülebilir olup, vidayla kilitlenebilir. Girifller gerilimsizdir ve DC güç kayna haricidir. Güvenlik nedeniyle (tehlikeli gerilimlere eriflim) tüm terminaller, kullan l p kullan lmad na bak lmaks z n s k ca vidalanmal d r. CCA60 ve CCA66 konnektörlerinin ba lant s Tertibatl ba lant maksimum kesit alan 0.. mm ( AWG -) olan kablo veya maksimum kesit alan 0. mm ( AWG -6) olan kablo soyulmufl uzunluk: 0 mm tertibatl ba lant Telemecanique tertibat ile önerilen ba lant - kablo. mm için DZCE0D - kablo. mm için DZCE0D - kablo mm için AZCE00D kanal uzunlu u:. mm soyulmufl uzunluk: mm I 9 I6 0 9

11 Montaj Ak m girifllerinin ba lant s S0 / T0 / M0 Tipleri A / A ak m sensörlerine ba lant MT0900 L L L3 A O O B N N A S0 T0 M N N N N LR O3 O haberleflme C haberleflme flebekesi arabirimine D opsiyonel modüllere 0

12 Montaj Ak m girifl ba lant lar na ait di er flemalar Faz ak m iki adet A / A ak m transformatörünün CCA630 konnektörle ba lanmas L L L3 MT B CCA630 üç adet DGAT tipi ak m transformatörünün CCA670 konnektörle ba lanmas (sensörler standart ba lant kablolar yla donat lm flt r: uzunluk = m) L L L3 MT0 L B L L3 CCA670 Rezidüel kaçak ak m CSH30 ara halka AT nin A ak m transformatörlerine ba lanmas : teli, CSH primer sar m etraf na kez sar n CSH30 ara halka AT nin A ak m transformatörlerine ba lanmas : teli, CSH primer sar m etraf na kez sar n MT097 MT090 veya dönüfl dönüfl dönüfl dönüfl ACE990 arabiriminin, / n orant l, 0 n 00, toroidal AT ye ba lanmas (n = toroidal AT nin sekonder sar m nda dönüfl say s ). MT09 L / L / L3 A ACE 990 S S 9

13 Montaj A veya A AT ba lant s A veya A AT blok ve ba lant flemas Ak m transformatörü ( A veya A) sekonder sar mlar iflaretli CCA630 konnektörüne ba l d r. MT07 CCA630 konnektörü Konnektörde A veya A devreleri ile Sepam 000+ aras nda empedans uyumunu ve izolasyonu sa layan düz primerli 3 adet ara halka AT bulunmaktad r. Ba lant n n kesilmesi AT sekonder devrelerini açmayaca için konnektör ba lant s güç aç k oldu u zamanlarda kesilebilir. MT06 EM L L L3 B B B B B6 B3 () P P Sepam ak m giriflleri CCA630 () CCA630 ile birlikte verilen köprü band 3 CCA630 kablo ba lant s ba lant terminallerine eriflim için yandaki koruyucu kapa aç n. Kablo ba lant s n daha kolay hale getirmek için koruyucu kapaklar sökülebilir. Sökülmesi halinde, kablo ba lant s ndan sonra de ifltirilmelidir. Gerekirse köprü band n sökün. bant, ve 3 no lu terminalleri ba lar. 3 mm halkal pabuçlar kullanarak kablolar ba lay n. Konnektör, kesit alanlar. 6 mm aras kablolar alabilir (AWG 6 AWG 0) yandaki koruyucu kapaklar kapat n. Konnektörü, arka panelde bulunan ve iflareti ile gösterilen 9- pimlik girifle tak n. Sepam 000+ ünitesinin arka panelinde bulunan adet CCA630 konnektör vidalar n s k n.

14 Montaj DGAT sensörlerinin ba lant s DGAT sensör blok ve ba lant flemas 3 DGAT ak m transformatörü (CVv 0 veya CVv 00 sensörleri, bir adet mm standart kablo ile donat lm flt r), Sepam 000+ ünitesinin arka paneline monte edilmifl olan, ile gösterilen CCA670 konnektörüne ba lan r. Sadece bir veya iki DGAT ba lant s na izin verilmez ve Sepam 000+ ünitesinin hata koruma konumuna geçmesine neden olur. MT O O3 O O CSH O B 0 O3 0 7 I I6 I I I3 I3 I I / + / O O I I MT09 CCA670 konnektör parametre ayarlar CCA670 konnektör, Sepam 000+ devreye al n rken, afla daki talimatlara göre kalibre edilmelidir: bir tornavida kullanarak DGAT ayarlar alan nda bulunan koruyucu kapa kald r n; bu koruyucu kapak L, L ve L3 olarak iflaretlenmifl mikro anahtarl 3 blo u korur. L blo unda, seçilen anma ak m na karfl l k gelen mikro anahtar olarak ayarlay n Anma ak m, Sepam 000+ ünitesinde ayarlanan ile ayn olmal d r (SFT yaz l m arac n kullanarak Genel özellikler menüsü, geliflmifl UMI ile Ak m sensörleri ) Di er 7 mikro anahtar 0 olarak b rak n L ve L3 anahtar bloklar n L blo u ile ayn konuma getirin ve kapa kapat n. LPCT settings L L L3 & A 0 & 0 A 00 & 00 A 33 & 666 A 00 & 000 A 30 & 600 A 00 & 000 A 630 & 30 A L = L = L3 Check plug LPC plugs 0 L L L3 Mikro anahtar ayarlar ve seçilen anma ak m In aras ndaki uygunluk (konum bafl na olas de er bulunmaktad r) 3 CVv sensörünün kablolar n n, CCA670 yan panellerindeki RJ konnektörlerine ba lant s Enjeksiyon kiti ba lant girifli 3

15 Montaj CSH0 ve CSH00 toroidal AT ba lant s CSH0 ve CSH00 toroidal AT kullan m CSH0 ve CSH00 toroidal AT ler aras ndaki tek fark iç çaplar d r (0 mm ve 00 mm). Alçak gerilim yal t mlar nedeniyle sadece kablolarda kullan labilirler. Montaj OG kablolarda montaj Montaj plakas nda montaj CSH0 ve CSH00 ba lant flemas OG kablosunu (veya kablolar n ) toroidal AT nin ortas nda toplay n. Kabloyu tutmak için iletken olmayan bir tutucu kullan n. 3 orta gerilim kablo k l f topraklama kablolar n toroidal AT nin mutlaka içinden geçirin. MT0339 MT066 S S P P CSH toroidal AT Toprak kablonun metal koruyucusu Kablo ba lant s CSH0 veya CSH00 toroidal AT si Sepam n 0-pimlik konnektörüne ba lanm flt r. Önerilen kablo: kaplanm fl, k l fl kablo minimum kablo kesit alan 0.93 mm (AWG ) birim uzunluk bafl na direnç < 00 mili ohm/s minimum dielektrik dayan m: 000 V Konnektör kablo k l f n, Sepam üzerindeki no lu terminale mümkün olan en k sa flekilde ba lay n. Ba lant kablosunu da t m panosunun metal çerçevesine paralel hale getirin. Ba lant kablo k l f Sepam da topraklan r. Kabloyu baflka araçlar kullanarak kesinlikle topraklamay n. Sepam ba lant kablolar n n maksimum direnci en fazla olmal d r. Kablo kalkan toprak ba lant s. Boyutlar MT03 REF A 9 S P MT067 yatay montaj deli i Ø S P 3 dikey montaj deli i Ø Boyutlar (mm) CSH 0 A B D E F H J K L CSH A rl k 0.6 kg.kg

16 Montaj CSH30 ara halka AT ba lant s CSH30 ara halka AT kullan m CSH30 ara halka AT, sekonder devreli ( A veya A) bir ak m transformatörü kullanarak rezidüel (art k) ak m ölçülürken kullan lmal d r. Ak m transformatörü ve Sepam rezidüel ak m girifli aras nda arabirim görevi görür. CSH30 ara halka AT simetrik bir DIN ray na monte edilir. ayr ca, ana ünitesinde bulunan montaj delikleri arac l yla plaka üzerine de monte edilebilir. E06 E77 MT06 Ba lant flemas CSH30, CSH30 ara halka AT sekonder kablosundaki dönüfl say s na göre A veya A ak m transformatörüne adapte olmak üzere tasarlanm flt r: A anma de eri spir A anma de eri spir REF A 9 spir S S P S P S P P Dikey montaj Yatay montaj Kablo ba lant s CSH30 ara halka AT nin sekonder kablosu (A) konnektörüne ba l d r. Kullan lacak kablo: kaplanm fl, k l fl kablo minimum kablo kesit alan 0.93 mm (AWG ) (max.. mm ) birim uzunluk bafl na direnç < 00 m /m minimum dielektrik dayan m: 000 V CSH30 ara halka AT si mutlaka Sepam n yak n na monte edilmelidir (Sepam CSH30 ba lant s en fazla m olabilir) Ba lant kablosunu da t m panosunun metal çerçevesine do ru düzeltin. Ba lant kablo k l f Sepam da topraklan r. Kabloyu baflka araçlar kullanarak kesinlikle topraklamay n. A AT örne i. CSH30 ara halka AT A toroidal AT 3 MT033 A sekonder devreye ba lant MT0333 A sekonder devreye ba lant konnektöre ba lay n transformatör sekonder kablosunu CSH30 ara halka AT içinde kez çevirin. konnektöre ba lay n transformatör sekonder kablosunu CSH30 ara halka AT içinde kez çevirin. Boyutlar 60 9 MT A rl k: 0. k

17 Montaj ACE990 arabirim ba lant s ACE990 arabirimin kullan m ACE990, /n oranl (0 n 00) bir OG toroidal AT ölçümü ile Sepam rezidüel ak m girifli ölçümü aras nda uyumu sa lamak için kullan l r. Ölçüm hassasiyetini düflürmemek için OG toroidal AT yeterli güç sa layabilmelidir. De erler afla daki tabloda verilmifltir. Kullan m ACE990 kablo ba lant s n n do ru biçimde yap labilmesi için afla dakilerin bilinmesi gerekir: toroidal AT oran (/n) toroidal AT gücü yaklafl k anma ak m Ino() de eri Afla daki tablo, ACE990 arabirim primer devresinin Sepam rezidüel ak m girifline ba lant seçeneklerinin ve Ino anma rezidüel ak m ayar de erinin belirlenmesinde kullan labilir. Ayarlanacak Ino() anma ak m tam de eri afla daki formülle bulunur: Ino= k x toroidal AT dönüfl say s k = afla daki tablodan belirlenecek faktör Örnek: Kullan lan toroidal AT nin oran /00, VA zlenen ak m n 0. A 60 A de erleri aras nda olmas durumunda, Ino anma ak m yaklafl k de eri A olur. Bu de er, 0. A 7 A aral nda hassas ölçüm yapmak üzere kullan labilir. Oran hesaplamas : yaklafl k Ino dönüfl say s MT03 MT070 Simetrik DIN ray na monte edilmifl, a rl k 60 g. 3 (L, L, L3) toroidal AT n dönüfl E ACE 990 En S S 9 A k de eri ACE990 girifl Sepam rezidüel Minimum OG ak m seçimi () toroidal AT gücü Afla daki tablodan en yak n k de erini bulun. /00 = 0.0 yaklafl k k de eri = Gücü 0. VA de erinden fazla olan toroidal AT lere karfl l k gelir. Ayarlanacak Ino de eri = x 00 =. A Bu Ino de eri 0. A 767. A aras bir ak m izlemek için kullan labilir. OG toroidal AT sekonder devresi, ACE990 terminalleri I ve I e ba lanm flt r. Özellikler hassasiyet: amplitüd: ± % faz: < izin verilen maksimum ak m: 0 ka s (oran /0 olan doymam fl OG toroidal AT nin primerinde) açma s cakl : - C + C saklama s cakl : -ºC +70 C E - E ACE990 aral k 0. VA E - E ACE990 aral k 0. VA 0.00 E - E ACE990 aral k 0. VA E3 - E ACE990 aral k 0. VA E - E ACE990 aral k 0. VA 0.07 E - E3 ACE990 aral k 0. VA E - E ACE990 aral k 0. VA E3 - E ACE990 aral k 0. VA E - E3 ACE990 aral k 0. VA E - E ACE990 aral k 0. VA E - E ACE990 aral k. VA E - E ACE990 aral k. VA 0.00 E - E ACE990 aral k 3.0 VA E3 - E ACE990 aral k 3.0 VA 0.36 E - E ACE990 aral k 3.0 VA 0.73 E - E3 ACE990 aral k. VA E - E ACE990 aral k. VA E3 - E ACE990 aral k. VA E - E3 ACE990 aral k 7. VA () gereken ayar aral n n, de erinin en fazla %0 - %00 ü aras nda oldu u ak m de eri () Ino ak m parametre ayarlar n 0. A kat olarak ayarlamak için SFT yaz l m arac veya geliflmifl UMI kullan labilir (genel özellikler) Kablo ba lant s ACE990 arabirimine sadece bir toroidal AT ba lanabilir. OG toroidal AT sekonder devresi ACE990 arabirim giriflinden sine ba lan r. toroidal AT, do ru biçimde çal flt r labilmesi için arabirime sa dan ba lanmal d r. Özellikle OG toroidal AT deki S, en düflük indeksli terminale ba lanmal d r (Ex). Kullan lacak kablolar: toroidal AT ve ACE990 aras ndaki kablo uzunlu u en fazla 0 m ACE990 ve Sepam aras ndaki kalayl bak rla kapl kablonun maksimum uzunlu u m olmal d r Kablo kesit alan 0.93 mm (AWG ) v e. mm (AWG 3) birim uzunluk bafl na direnç < 00 m /m minimum dielektrik dayan m: 000 V ACE990 ba lant kablo k l f n, konnektördeki no lu pime mümkün olan en k sa flekilde ba lay n (maksimum m). Ba lant kablosunu da t m panosunun metal çerçevesine do ru düzeltin. Ba lant kablo k l f Sepam da topraklan r. Kabloyu baflka araçlar kullanarak kesinlikle topraklamay n. 6

18 Montaj Gerilim girifllerinin ba lant s B ve B tipleri L MT099 L L3 () B B 7 7S 7 9 7D 7R 9N H L B 7 7S 7 9 7D 7R 9N H L R O O A 7 () O3 0 O 3 7 haberleflme C haberleflme flebekesi arabirimine do ru D opsiyonel modüllere do ru () Bu ba lant, rezidüel gerilimin hesaplanmas na olanak tan r. () CCT60 konnektörü toprak terminali. 7

19 Montaj Gerilim girifl ba lant lar na ait di er flemalar Faz gerilimleri gerilim transformatörünün ba lant s : düz bileflenli düflük gerilim veya nötr gerilim kaymas koruma ifllevlerinin veya rezidüel veya düz bileflenli gerilim ölçümlerinin kullan lmas na olanak tan maz. gerilim transformatörünün V düzeninde ba lant s : nötr gerilim kaymas koruma ifllevlerinin veya rezidüel gerilim ölçümlerinin kullan lmas na olanak tan maz. MT009 L L L3 MT00 L L L B B () () Rezidüel (art k) gerilim Gerilim transformatörlerinin, rezidüel gerilim ölçümleri için aç k üçgen düzeninde ba lanmas. MT0 L L L3 () B (), veya 3 GT li faz ak mlar n n ölçümü (örnekte gösterilen durum) () CCT60 konnektörü toprak terminali ()

20 Montaj Gerilim transformatörlerinin ba lant s Faz ve rezidüel gerilim transformatörleri sekonder devreleri BX tipi Sepam ünitelerinde, (B) iflaretli CCT60 konnektörüne ba lan r. CCT60 Konnektörde GT ler ile Sepam 000+ girifl devreleri aras nda empedans uyumunu ve izolasyonu sa layan adet transformatör bulunur. Terminal B-B6, faz gerilimi ölçümleri () ve B7 ile B rezidüel gerilim ölçümleri için kullan l r (örnekte gösterilen durumda, 3 faz geriliminin toplam yla bulunmas halinde ba l de ildir) MT0 L L L3 () B B B3 B B B6 B7 B CCT60 V V V3 Vo (), veya 3 GT (örnek) Sepam giriflleri CCT60 konnektörün montaj konnektör pimini, ana ünitedeki yuvalara ➀ yerlefltirin konnektörü, 9 pimlik SUB-D konnektöre takmak amac yla ana üniteye göre ayarlay n. (MES modülü ile ayn prensip) montaj vidas n ➁ s k n. Ba lant ba lant lar, CCT60 n arka taraf ndan eriflilebilen vidal tip konnektörlerle gerçeklefltirilir ➂ tertibats z ba lant : maksimum kesit alan 0.. mm ( AWG -) olan kablo veya maksimum kesit alan 0. mm ( AWG -6) olan kablo soyulmufl uzunluk: 0 mm tertibatl (kablo pabucu ile): Telemecanique tertibat ile önerilen ba lant - kablo. mm için DZCE0D - kablo. mm için DZCE0D - kablo mm için AZCE00D boru uzunlu u:. mm soyulmufl uzunluk: mm CCT60, vida ➃ üzerinde topraklanmal d r (yeflil/mavi kablo ve kablo pabucu kullan larak) (güvenlik için CCT60 ba lant s kesilmelidir) MT03 O B MT0 9 O O O 9 7 CSH 3 0 O O3 0 7 I I6 I I I3 I3 I I I I / + / O O 3 9

21 Montaj Opsiyonel uzaktan iflletim modüllerinin ba lant s Opsiyonel MET, MSA veya DSM303 modülleri ana ünite konnektörüne (D), siyah yuvalar ile birlikte 3 farkl uzunlukta sunulan prefabrike kablolar kullan lan bir seri hat ile ba lan r. CCA770 (U = 0.6 m) CCA77 (U = m) CCA77 (U = m) DSM303 modülü seri hatt n sadece ucuna ba lanabilir. Sepam ünitesine önce MSA modülü ba lanmal d r. 3 opsiyonel modülü kullanan konfigürasyonlar için afla daki flemada gösterilen ba lant biçimine uyulmal d r. MT090 C D CCA77 I> Dd CCA6 Da CCA770 MSA modül ACE99- ( kablolu) veya ACE99 ( kablolu) modül MET modül Da Dd CCA77 veya CCA77 on I >> Io > n Io >> n ext 0 off I = 6A I = 6A I3 = 63A clear I on reset Trip DSM303 0

22 Montaj Opsiyonel uzaktan iflletim modüllerinin ba lant s MET s cakl k sensör modülü MT07 MT036 n n 3 6 A MET B 3 6 n n 6 A n n 7 RC RC Da Dd B toprak terminali l n 0 Da 0 n 30 () Dd () kablolu uzunluk = 70 mm a rl k: 0. kg simetrik DIN ray na monte edilmifl halde Kablo ba lant s na göre hassasiyet de er kayb t hatas kablo uzunlu uyla do ru orant l ve kablo kesit alan yla ters orant l d r: t ( C) = X I (Km) S (mm ) 0.93 mm kesit alan için ±. C/km.9 mm kesit alan için ± C/km Kablo ba lant s önlemleri K l fl kablo kullan lmas tercih edilir. K l fs z kablo kullan lmas ölçüm hatalar na neden olur ve bunlar n boyutu çevredeki elektromanyetik seviyesine ba l d r. K l f, sadece MET in ucunda, karfl l k gelen (A) ve (B) konnektör terminallerine mümkün olan en k sa flekilde ba lay n. K l f s cakl k sensörü ucuna ba lamay n. Mesafeye göre önerilen kesit alanlar : Maksimum 00 m > mm için AWG 6 Maksimum 300 m. mm için AWG Maksimum km. mm için AWG MSA analog ç k fl modülü MT073 MT037 3 A + MSA Da Dd RC RC 30 () () kablolu uzunluk = 70 mm Da Dd toprak terminali a rl k: 0. kg simetrik DIN ray na monte edilmifl halde A Ba lant k l fl kablo kullan lmas tercih edilir k l f en az MSA in ucuna ba lay n yük direnci < 600 kablo dahildir Ayarlar De iflken Birim Minimum de er Maksimum de er I, I, I3, Io ak mlar 0.A Veri giriflleri kontrol edilmez, bunlar n Kullan lan termik kapasite % de iflken birimi ve genel ayarlarla tutarl Frekans 0.0 Hz olmas gerekir. Faz-faz gerilimleri Uxy V Örne in: dinamik aral k için Faz-nötr gerilimleri V/V/V3 V (da) S cakl k sensörü t-t s cakl klar C. In ve In = 00A Modbus ile uzaktan ayarlama Not: Modüllerin, DSM303 olmadan birlikte ba lanmas durumunda, iletken tel ➀, serideki en son modülde RC (yük direnci) konumuna getirilmelidir (MET veya MSA). Modüller RC konumunda teslim edilir. Not: Parça ➁: mm kablo pabucuyla donat lm fl bir flerit veya kablo kullan n.

23 Montaj RS flebeke arabirimlerinin ba lant s Sepam cihazlar n bir RS haberleflme flebekesine ba lamak için bir arabirim modülü gerekir. ACE99-, kabloluk RS flebeke ba lant arabirimi ACE99, kabloluk RS flebeke ba lant arabirimi RS flebeke arabirimleri, da t lan bir V DC veya V DC güç kayna yla beslenmelidir. Ba lant lar flebeke kablo ba lant lar, modülde bulunan (A) ve (B) terminal bloklar nda yap l r. Arabirimler, flebeke kablo girifl ve ç k fl noktalar nda ba lant ve k l f n yeniden kaplanmas için tasarlanm fl klipslerle donat lm flt r. Arabirim, prefabrike CCA6 kablosu (uzunluk = 3 m, yeflil muhafazal ) kullan larak, Sepam ana ünitesi konnektörüne (C) ba lanacakt r. ACE99 da, ayr kablo ba lant s olan, da t lan bir güç kayna bulunur (k l fl kabloya dahil de ildir). (D) terminal blo u, da t lan güç kayna n sa layan modülün ba lant s için kullan l r. Tam bir RS flebekesinin uygulanmas hakk nda ayr nt l bilgi için bkz. RS fiebeke Ba lant K lavuzu PCRED39907EN ACE99: kabloluk RS flebeke arabirimi MT076 C MT RS flebekesi RCRC B 30 V+ V-L+L- V+ V-L+L- 7 toprak terminali (3) A A rl k: 0. kg Simetrik DIN ray na monte edilmifltir RS flebekesi Sepam a ç k fl MT077 MT6 ACE99: kabloluk RS flebeke arabirimi Rx+, Rx-: al c Sepam (eq IN+,IN-) Tx+, Tx-: verici Sepam (eq OUT+, OUT-) C A B D toprak terminali (3) 30 A rl k: 0. kg Simetrik DIN ray na monte edilmifltir. CCA6 Sepam ba lant s () Ayr kablo ba lant l, da t lan güç kayna veya k l fl kabloya dahil edilmifltir ( 3 çift) () Da t lan güç kayna n sa layan modülün ba lant s için kullan lan terminal blo u (3) mm kablo pabucuyla donat lm fl bir flerit veya kablo kullan n.

24 Kullan m çindekiler Kullan c ekipman arabirimleri Uzman UMI SFT Sunum Uzman UMI SFT Genel ekran düzeni 6 Uzman UMI SFT Yaz l m n kullan m 7 Ön panelde UMI Sunum Geliflmifl UMI verilere Eriflim 30 Geliflmifl UMI beyaz iflletim tufllar 3 Geliflmifl UMI Mavi parametre ve koruma ayar tufllar 3 Geliflmifl UMI Veri girifl prensipleri 3 Tüm uygulamalar için fabrika ç k fl standart parametreler 3 Devreye alma: Prensipler ve metotlar 37 Gereken test ve ölçüm ekipmanlar 3 Genel inceleme ve ön ifllemler 39 Parametre ve koruma ayarlar n n kontrolü 0 Faz ak m girifl ba lant s n n kontrolü Rezidüel ak m girifl ba lant s kontrolü Faz gerilimi girifl ba lant s kontrolü 3 Rezidüel gerilim girifl ba lant s kontrolü Lojik girifl ve ç k fl n n kontrolü Tüm koruma zincirinin onaylanmas 6 Opsiyonel modül ba lant s n n kontrolü 7 Test sayfas Bak m 9 IDMT koruma fonksiyonlar 0 3

25 Kullan m Kullan c makinesi arabirimleri Sepam n ön panelinde iki farkl seviyede kullan c ekipman arabirimi (UMI) sunulmaktad r: basit UMI, sinyal lambal olup, lokal iflletim gerektirmeden uzaktan iflletim sistemiyle iflletilen tesisatlar içindir geliflmifl UMI, klavyeli ve grafik LCD gösterge ekranl olup, lokal iflletim ve Sepam parametre ayarlar için gerekli tüm bilgilere eriflim sa lar. Sepam ön panelinde bulunan UMI, her türlü Sepam parametre ayar, lokal iflletim ve kiflisellefltirme ifllevi için kullan lan bir SFT yaz l m arac ndan oluflan bir Uzman UMI ile tamamlanabilir. Uzman UMI, afla daki bileflenleri içeren bir SFT yaz l m seti olarak sunulur: afla dakileri içeren bir CD-ROM SFT kurulum ve iflletim yaz l m SFT6 kesinti kay t dosyas gösterge yaz l m PC ile Sepam ön panelindeki seri port aras nda ba lant için CCA73 kablosu MT00 Sepam 000+ Dahili geliflmifl UMI ile birlikte ana ünite on I >> Io>n Io >> n ext 0 off I > I = 6A RMS I = 6A RMS I3 = 63A RMS clear reset I on Trip CCA73 MERLINGERIN sepam SFT parametre ayar ve iflletim yaz l m SFT6 kesinti kay t gösterge yaz l m

26 Kullan m Uzman UMI - SFT Sunum Uzman UMI, SFT yaz l m arac ile donat lan ve Sepam ön panelindeki RS 3 hatt na ba l olan bir PC nin ekran nda bulunur (üründe dahili olarak bulunan temel veya geliflmifl UMI ye tamamlay c olarak). Ayn görev için kullan lan tüm veriler, iflletimi kolaylaflt rmak amac yla ayn ekranda toplan r. stenen bilgilere h zl ve do rudan eriflebilmek için menüler ve ikonlar kullan l r. Mt90 Mevcut iflletim tüm ölçüm ve iflletim verilerinin gösterilmesi alarm mesajlar n n oluflum zamanlar yla birlikte gösterilmesi (tarih, saat, dakika, saniye, milisaniye) açma ak m, flalter çal flma say s ve kümülatif kesme ak m gibi diagnostik verilerinin gösterilmesi tüm koruma ve parametre ayarlar n n gösterilmesi girifl, ç k fl ve sinyal lambalar n n lojik durumunun gösterilmesi. UMI, tüm bilgilere h zl eriflme gereksinimi olan personel için lokal iflletime uygun bir çözümdür. Parametre ve koruma ayarlar () ayn sayfada bulunan her bir koruma fonksiyonun tüm parametrelerinin gösterilmesi ve ayarlanmas program lojik parametre ayarlar, genel sistemin parametre ayarlar ve Sepam verileri girifl verileri önceden haz rlanabilir ve tek bir ifllemle ilgili Sepam ünitesine aktar labilir (indirme ifllevi) SFT taraf ndan gerçeklefltirilen bafll ca ifllevler: flifre de ifltirme genel özelliklerin (anma de erleri, entegrasyon dönemi,...) girilmesi koruma ayarlar n n girilmesi program lojik atamalar n n de ifltirilmesi ifllevlerin etkinlefltirilmesi / devre d fl b rak lmas dosyalar n kaydedilmesi MT9 Ölçme gösterge ekran örne i Kay t koruma ve parametre ayar verileri kaydedilebilir ayr ca raporlar yazd r labilir UMI ayr ca, kesinti kay t dosyalar n n geri al nmas ve SFT6 yaz l m arac kullan larak grafik gösterge sa lanmas amac yla da kullan labilir. flletim deste i Tüm ekranlardan, Sepam kurulum ve kullan m için gerekli tüm teknik verdileri içeren bir yard m bölümüne eriflilebilir. () flifreyle eriflilebilen modlar (koruma ayar seviyesi, parametre ayar seviyesi. Koruma ayar ekran örne i

27 Kullan m Uzman UMI - SFT Genel ekran düzeni Geleneksel Windows özelliklerine sahip bir grafik arabirim arac l yla, ekran üzerinde bir Sepam belgesi gösterilir. Bütün SFT yaz l m ekranlar ayn yolla ayarlan r, örne in: : afla dakileri içeren bafll k çubu u uygulaman n ad (SFT) gösterilen Sepam belgesinin tan mlanmas pencere iflletim çubuklar : menü çubu u, tüm SFT yaz l m ifllevlerine eriflim için (kullan lamayan ifllevler karart lm flt r) : araç çubu u, ana ifllevlere h zl eriflim için kullan lan bir grup ikon (ayr ca menü çubu undan da eriflilir) : kullan c ya ait çal flma alan, sekme kutusu fleklinde sunulur : durum çubu u, aktif belge ile ilgili afla daki bilgileri içerir: alarm aç k ba lant penceresinin tan mlanmas SFT iflletim modu, ba l veya ba l de il Sepam tipi Sepam biçimlendirme bilgileri tan mlama seviyesi Sepam iflletim modu PC tarih ve saati On-line yard m Operatör, menü çubu undaki? komutunu kullanarak on-line yard ma her zaman için eriflebilir. On-line yard m kullanmak için Netscape Navigator veya Internet Explorer MS gibi bir browser gereklidir. MT9 A B C D E Sepam konfigürasyon ekran örne i MT93 Genel özellikler ekran örne i 6

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog Altivar Katalog İçindekiler Altivar b b Broşür.................................................... sayfa b b Seçim kılavuzu... sayfa b b Tanıtım.................................................... b b

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Orta Gerilim. Fiyat Listesi. 6 Mart 2015

Orta Gerilim. Fiyat Listesi. 6 Mart 2015 Orta Gerilim Fiyat Listesi http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneidertr Dağıtım şebekelerinde kesintisiz, güvenilir enerji çözümleri N-Serisi Tekrar Kapamalı Kesiciler Orta

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014 Fiyat Listesi 2 Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı