Sepam serisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sepam 1000+ 20 serisi"

Transkript

1 Sepam serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

2 Montaj çindekiler Ekipmanlar n tan mlanmas Önlemler Montaj Ana ünitenin ba lant s Opsiyonel girifl-ç k fl modüllerinin ba lant s 9 Ak m girifllerinin ba lant s 0 Ak m girifl ba lant lar na ait di er flemalar A veya A AT ba lant s DGAT sensörlerinin ba lant s 3 CSH0 ve CSH00 toroidal AT lerin ba lant s CSH30 ara halka AT lerin ba lant s ACE990 arabiriminin ba lant s 6 Gerilim girifllerinin ba lant s 7 Gerilim girifl ba lant lar na ait di er flemalar Gerilim transformatörlerinin ba lant s 9 Opsiyonel uzaktan iflletim modüllerinin ba lant s 0 RS flebeke arabirimlerinin ba lant s Kullan m k lavuzu indeksi 3

3 Montaj Ekipmanlar n tan mlanmas Tan mlama Her bir Sepam ünitesi, içinde ana ünite ve ana ünite konnektörü bulunan tek bir paket içinde sunulur. Modüller, ak m veya gerilim girifl ba lant lar ve kablolar gibi di er opsiyonel aksesuarlar ayr paketlerde sunulur. Bir Sepam ünitesinin tan mlanmas için, ana ünitenin sa panelinde bulunan ve ürünün fonksiyonel ve donan msal özelliklerini aç klayan etiket kontrol edilmelidir. MT00 donan m referans ve aç klama sepam/basic UMI/ 30V/ 70 ϒC sepam/ihm de base/ 30V/ 70 ϒC Origin: France C0 003 Kullan c Ekipman Arabirimi Model Besleme gerilimi Seri Numaras S0 UX XXX JXX XAT yaz l m referans ve aç klama MT0 Substation / Sous-station English/French Modbus 003 S0 UX S0 J33 XXX C0 { uygulama tipi iflletim dili sistematik olmayan ek bilgiler Aksesuarlar n tan mlanmas Opsiyonel modüller, ak m veya gerilim konnektörleri ve ba lant kablolar gibi aksesuarlar ayr paketlerde gelir ve etiketlerle tan mlan r. MES0 modülü etiketi örne i: MT0 Parti numaras Ticari referans Seri numaras

4 Montaj Ekipmanlar n tan mlanmas Sepam 0 serisi referanslar listesi Referans Aç klama 960 Basit UMI, V DC güç kaynakl ana ünite 9603 Basit UMI, -0 V DC ve 00-0 V AC güç kaynakl ana ünite 9606 Geliflmifl UMI, V DC güç kaynakl ana ünite 9607 Geliflmifl UMI, -0 V DC ve 00-0 V AC güç kaynakl ana ünite 960 DSM303, geliflmifl uzaktan UMI modülü 9609 flletim dili ngilizce/frans zca 96 flletim dili ngilizce/ spanyolca 960 S0 tipi da t m tesisi (fider) uygulamas 96 T0 tipi transformatör uygulamas 96 M0 tipi motor uygulamas 96 B tipi bara uygulamas 96 B tipi bara uygulamas 6630 A/A AT ak m sensörleri için CCA630 konnektör 963 GT gerilim sensörleri için CCT60 konnektör 963 DGAT ak m sensörleri için CCA670 konnektör 963 Io girifli için CSH30 ara halka AT 963 CSH0 rezidüel kaçak ak m sensörü, çap 0 mm 9636 CSH00 rezidüel kaçak ak m sensörü, çap 00 mm 960 MET- -s cakl k sensör modülü 96 ACE99 kablolu RS flebeke arabirimi 963 ACE99 kablolu RS flebeke arabirimi 96 MES0 girifl + ç k fl modülü 966 MES 0 girifl + ç k fl modülü 967 MSA analog ç k fl modülü 96 ACE909- RS /RS 3 enversör 969 ACE99 AC RS / RS arabirimi (AC güç kayna ) 960 ACE99 DC RS / RS arabirimi (DC güç kayna ) 9660 CCA770 uzaktan iflletim modül kablosu, L = 0.6 m 966 CCA77 uzaktan iflletim modül kablosu, L = m 966 CCA77 uzaktan iflletim modül kablosu, L = m 9663 CCA6 RS flebeke arabirimi haberleflme kablosu, L = 3 m 966 CCA73 PC ba lant kablosu 966 CCA60 0-pimlik vidal tip konnektör 9669 CCA6 0-pimlik kablo pabuçlu tip konnektör 9670 AMT0 montaj plakas 967 SFT konfigürasyon yaz l m seti, CCA73 kablo ile birlikte 967 Io girifli için ACE990 toroidal AT arabirimi 967 PCRED3000FR kurulum ve kullanma k lavuzu (Frans zca) 967 PCRED3000EN kurulum ve kullanma k lavuzu ( ngilizce) 9676 Kit 60, set yedek konnektör 3

5 Montaj Önlemler Depolama Sepam 000+, orijinal ambalaj içinde, uygun bir yerde y llarca saklanabilir: s cakl k ºC ºC nem % 90 Ortam ve ambalaj koflullar düzenli olarak y lda bir kez kontrol edilmelidir. Kurulum ve Devreye Alma Sepam 000+, ambalaj aç ld ktan sonra, özellikle nem oran %90 olan yerlerden k sa zamanda enerjilendirilmelidir. Sepam ünitesinin enerjisiz ve ambalaj d fl nda uzun süre bekletilmesi, cihaza hasar verebilir.

6 Montaj Montaj MT6 Sepam ana ünitesinin montaj Sepam, hiçbir bir flekilde ek vida tipi ba lant gerektirmeden, AG panoya monte edilir ve klipslenir. montaj klipsi ➀ Ürünü gösterilen flekilde sürün ve metal plakan n alttaki olu a do ru biçimde girmesini sa lay n ➁ Ürünü sallay n ve üstteki parçaya bast rarak klipslenmesini sa lay n yuva MT090 Ön panelden montaj Üstten görünüm 3 9 Resimdeki tertibat geliflmifl UMI ve opsiyonel MES modülüyle birlikte gösterilmifltir. A rl k =.6 kg (opsiyonlu) A rl k =. kg (opsiyonsuz) Kesit 6 0. MT Montaj plakas kal nl < 3mm.

7 Montaj Montaj AMT0 plaka ile Terminal Blo u montaj Basit UMI modüllü Sepam ünitesini bölmenin arka taraf na, konnektörlere arka panelden eriflim sa lanacak flekilde monte etmek için kullan l r. Tertibat, uzaktan iflletim geliflmifl UMI modülünün kullan m na ba l d r (DSM303 modülü). 6, MT

8 Montaj Ekipmanlar n tan mlanmas DMS303 modülünün ön panele monte edilmesi Modül, hiçbir bir flekilde ek vida tipi ba lant gerektirmeden, monte edilir ve klipslenir. MT03 on Io >> N ext SF6 0 off I on Trip I> I> > Io > N RMS RMS RMS clear reset 7 6 A rl k yaklafl k 0.3 kg. Ba lant kablosuyla birlikte derinlik 30 mm den azd r. Kesit 0, MT03 9, 0, Montaj için kesit boyutlar (montaj plakas kal nl < 3 mm) Yandan görünüm MT09 montaj klipsi

9 Montaj Ana ünitenin ba lant s Sepam 000+ bileflenleri ana ünite ana ünite konnektörü - güç kayna - ç k fl rölesi - CSH30, 0 00 veya ACE990 girifli Vida tipi konnektör (CCA60) gösterilmifl olup, kablo pabuçlu tip konnektör (CCA6) de bulunmaktad r / A AT ak m girifl konnektörü (CCA630) veya DGAT ak m girifl konnektörü (CCA670) veya gerilim girifl konnektörü (CCT60) haberleflme modülü link ba lant s (yeflil) modüller aras link ba lant s (siyah) opsiyonel girifl/ç k fl modülü (MES0 veya MES) MES0 veya MES modül konnektörleri MES modül konnektörü MT07 L O B 9 O3 6 3 O O 9 7 CSH A K 3 O MT07 ana ünite konnektörü O O O3 O A / ~ / ~ M 0 7 I I6 I I I3 I3 I I I I Ana ünitenin ba lant s Sepam 000+ ba lant lar, arka panelde bulunan sökülebilir konnektörlerle yap l r. Tüm konnektörler vidal kilitlemelidir. Güvenlik nedeniyle (tehlikeli potansiyellere eriflim) tüm terminaller, kullan l p kullan lmad na bak lmaks z n s k ca vidalanmal d r. CCA60 konnektörlerinin ba lant s tertibats z: maksimum kesit alan 0.. mm ( AWG -) olan kablo veya maksimum kesit alan 0. mm ( AWG -6) olan kablo soyulmufl uzunluk: 0 mm tertibatl : Telemecanique tertibat ile önerilen ba lant - kablo. mm için DZCE0D - kablo. mm için DZCE0D - kablo mm için AZCE00D kanal uzunlu u:. mm soyulmufl uzunluk: mm / + / O3 O O D C CCA6 konnektörlerinin ba lant s kablo pabuçlu konnektörler 6.3 mm (/ ) Ana ünite röle ç k fl n n (O, O, O3, O) karakteristikleri O ve O devre kesici taraf ndan afla daki ifllevler için kullan lan kontrol ç k fl d r: O: devre kesici açt rma O: devre kesici kapamay önleme O3 ve O gösterge ç k fl olup, izleme ifllevi taraf ndan sadece O etkinlefltirilir

10 Montaj Opsiyonel girifl ve ç k fl modüllerinin ba lant s MES0 veya MES opsiyonel girifl ç k fl modülleri Ana üniteyle birlikte verilen ç k fl, tip olarak bulunan bir MES modülü eklenerek, opsiyonel olarak büyütülebilir: MES0: girifl / ç k fl MES: 0 girifl/ ç k fl Girifl ve ç k fl olarak belirleme parametreleri, geliflmifl UMI üzerinden, SFT yaz l m kullan larak belirlenebilir. MT079 3 Kurulum MES modülünün pimini ana ünitede bulunan yuvalara yerlefltirin Modülü konnektöre takmak için ana ünitenin karfl s nda ayarlay n Montaj vidas n s k n MES modülünün montaj MT00 MES0 O L 3 MT00 MES O L 3 Ç k fl karakteristikleri ç k fl rölesi O, O, O3 ve O O: kesiciyi kapamak için kullan lan kontrol ç k fl O, O3, O: gösterge ç k fllar O O3 6 9 O O3 6 9 Girifl karakteristikleri veya 0 gerilimsiz girifl DC girifl gerilimi V DC 0 V DC aras Harici güç kayna O I I I3 I M 7 0 O I I I3 I I I I3 I M K Ba lant Opsiyonel girifl ç k fl modülleri vidal tip konektörlerle ba lan r. Konnektörlerin tamam sökülebilir olup, vidayla kilitlenebilir. Girifller gerilimsizdir ve DC güç kayna haricidir. Güvenlik nedeniyle (tehlikeli gerilimlere eriflim) tüm terminaller, kullan l p kullan lmad na bak lmaks z n s k ca vidalanmal d r. CCA60 ve CCA66 konnektörlerinin ba lant s Tertibatl ba lant maksimum kesit alan 0.. mm ( AWG -) olan kablo veya maksimum kesit alan 0. mm ( AWG -6) olan kablo soyulmufl uzunluk: 0 mm tertibatl ba lant Telemecanique tertibat ile önerilen ba lant - kablo. mm için DZCE0D - kablo. mm için DZCE0D - kablo mm için AZCE00D kanal uzunlu u:. mm soyulmufl uzunluk: mm I 9 I6 0 9

11 Montaj Ak m girifllerinin ba lant s S0 / T0 / M0 Tipleri A / A ak m sensörlerine ba lant MT0900 L L L3 A O O B N N A S0 T0 M N N N N LR O3 O haberleflme C haberleflme flebekesi arabirimine D opsiyonel modüllere 0

12 Montaj Ak m girifl ba lant lar na ait di er flemalar Faz ak m iki adet A / A ak m transformatörünün CCA630 konnektörle ba lanmas L L L3 MT B CCA630 üç adet DGAT tipi ak m transformatörünün CCA670 konnektörle ba lanmas (sensörler standart ba lant kablolar yla donat lm flt r: uzunluk = m) L L L3 MT0 L B L L3 CCA670 Rezidüel kaçak ak m CSH30 ara halka AT nin A ak m transformatörlerine ba lanmas : teli, CSH primer sar m etraf na kez sar n CSH30 ara halka AT nin A ak m transformatörlerine ba lanmas : teli, CSH primer sar m etraf na kez sar n MT097 MT090 veya dönüfl dönüfl dönüfl dönüfl ACE990 arabiriminin, / n orant l, 0 n 00, toroidal AT ye ba lanmas (n = toroidal AT nin sekonder sar m nda dönüfl say s ). MT09 L / L / L3 A ACE 990 S S 9

13 Montaj A veya A AT ba lant s A veya A AT blok ve ba lant flemas Ak m transformatörü ( A veya A) sekonder sar mlar iflaretli CCA630 konnektörüne ba l d r. MT07 CCA630 konnektörü Konnektörde A veya A devreleri ile Sepam 000+ aras nda empedans uyumunu ve izolasyonu sa layan düz primerli 3 adet ara halka AT bulunmaktad r. Ba lant n n kesilmesi AT sekonder devrelerini açmayaca için konnektör ba lant s güç aç k oldu u zamanlarda kesilebilir. MT06 EM L L L3 B B B B B6 B3 () P P Sepam ak m giriflleri CCA630 () CCA630 ile birlikte verilen köprü band 3 CCA630 kablo ba lant s ba lant terminallerine eriflim için yandaki koruyucu kapa aç n. Kablo ba lant s n daha kolay hale getirmek için koruyucu kapaklar sökülebilir. Sökülmesi halinde, kablo ba lant s ndan sonra de ifltirilmelidir. Gerekirse köprü band n sökün. bant, ve 3 no lu terminalleri ba lar. 3 mm halkal pabuçlar kullanarak kablolar ba lay n. Konnektör, kesit alanlar. 6 mm aras kablolar alabilir (AWG 6 AWG 0) yandaki koruyucu kapaklar kapat n. Konnektörü, arka panelde bulunan ve iflareti ile gösterilen 9- pimlik girifle tak n. Sepam 000+ ünitesinin arka panelinde bulunan adet CCA630 konnektör vidalar n s k n.

14 Montaj DGAT sensörlerinin ba lant s DGAT sensör blok ve ba lant flemas 3 DGAT ak m transformatörü (CVv 0 veya CVv 00 sensörleri, bir adet mm standart kablo ile donat lm flt r), Sepam 000+ ünitesinin arka paneline monte edilmifl olan, ile gösterilen CCA670 konnektörüne ba lan r. Sadece bir veya iki DGAT ba lant s na izin verilmez ve Sepam 000+ ünitesinin hata koruma konumuna geçmesine neden olur. MT O O3 O O CSH O B 0 O3 0 7 I I6 I I I3 I3 I I / + / O O I I MT09 CCA670 konnektör parametre ayarlar CCA670 konnektör, Sepam 000+ devreye al n rken, afla daki talimatlara göre kalibre edilmelidir: bir tornavida kullanarak DGAT ayarlar alan nda bulunan koruyucu kapa kald r n; bu koruyucu kapak L, L ve L3 olarak iflaretlenmifl mikro anahtarl 3 blo u korur. L blo unda, seçilen anma ak m na karfl l k gelen mikro anahtar olarak ayarlay n Anma ak m, Sepam 000+ ünitesinde ayarlanan ile ayn olmal d r (SFT yaz l m arac n kullanarak Genel özellikler menüsü, geliflmifl UMI ile Ak m sensörleri ) Di er 7 mikro anahtar 0 olarak b rak n L ve L3 anahtar bloklar n L blo u ile ayn konuma getirin ve kapa kapat n. LPCT settings L L L3 & A 0 & 0 A 00 & 00 A 33 & 666 A 00 & 000 A 30 & 600 A 00 & 000 A 630 & 30 A L = L = L3 Check plug LPC plugs 0 L L L3 Mikro anahtar ayarlar ve seçilen anma ak m In aras ndaki uygunluk (konum bafl na olas de er bulunmaktad r) 3 CVv sensörünün kablolar n n, CCA670 yan panellerindeki RJ konnektörlerine ba lant s Enjeksiyon kiti ba lant girifli 3

15 Montaj CSH0 ve CSH00 toroidal AT ba lant s CSH0 ve CSH00 toroidal AT kullan m CSH0 ve CSH00 toroidal AT ler aras ndaki tek fark iç çaplar d r (0 mm ve 00 mm). Alçak gerilim yal t mlar nedeniyle sadece kablolarda kullan labilirler. Montaj OG kablolarda montaj Montaj plakas nda montaj CSH0 ve CSH00 ba lant flemas OG kablosunu (veya kablolar n ) toroidal AT nin ortas nda toplay n. Kabloyu tutmak için iletken olmayan bir tutucu kullan n. 3 orta gerilim kablo k l f topraklama kablolar n toroidal AT nin mutlaka içinden geçirin. MT0339 MT066 S S P P CSH toroidal AT Toprak kablonun metal koruyucusu Kablo ba lant s CSH0 veya CSH00 toroidal AT si Sepam n 0-pimlik konnektörüne ba lanm flt r. Önerilen kablo: kaplanm fl, k l fl kablo minimum kablo kesit alan 0.93 mm (AWG ) birim uzunluk bafl na direnç < 00 mili ohm/s minimum dielektrik dayan m: 000 V Konnektör kablo k l f n, Sepam üzerindeki no lu terminale mümkün olan en k sa flekilde ba lay n. Ba lant kablosunu da t m panosunun metal çerçevesine paralel hale getirin. Ba lant kablo k l f Sepam da topraklan r. Kabloyu baflka araçlar kullanarak kesinlikle topraklamay n. Sepam ba lant kablolar n n maksimum direnci en fazla olmal d r. Kablo kalkan toprak ba lant s. Boyutlar MT03 REF A 9 S P MT067 yatay montaj deli i Ø S P 3 dikey montaj deli i Ø Boyutlar (mm) CSH 0 A B D E F H J K L CSH A rl k 0.6 kg.kg

16 Montaj CSH30 ara halka AT ba lant s CSH30 ara halka AT kullan m CSH30 ara halka AT, sekonder devreli ( A veya A) bir ak m transformatörü kullanarak rezidüel (art k) ak m ölçülürken kullan lmal d r. Ak m transformatörü ve Sepam rezidüel ak m girifli aras nda arabirim görevi görür. CSH30 ara halka AT simetrik bir DIN ray na monte edilir. ayr ca, ana ünitesinde bulunan montaj delikleri arac l yla plaka üzerine de monte edilebilir. E06 E77 MT06 Ba lant flemas CSH30, CSH30 ara halka AT sekonder kablosundaki dönüfl say s na göre A veya A ak m transformatörüne adapte olmak üzere tasarlanm flt r: A anma de eri spir A anma de eri spir REF A 9 spir S S P S P S P P Dikey montaj Yatay montaj Kablo ba lant s CSH30 ara halka AT nin sekonder kablosu (A) konnektörüne ba l d r. Kullan lacak kablo: kaplanm fl, k l fl kablo minimum kablo kesit alan 0.93 mm (AWG ) (max.. mm ) birim uzunluk bafl na direnç < 00 m /m minimum dielektrik dayan m: 000 V CSH30 ara halka AT si mutlaka Sepam n yak n na monte edilmelidir (Sepam CSH30 ba lant s en fazla m olabilir) Ba lant kablosunu da t m panosunun metal çerçevesine do ru düzeltin. Ba lant kablo k l f Sepam da topraklan r. Kabloyu baflka araçlar kullanarak kesinlikle topraklamay n. A AT örne i. CSH30 ara halka AT A toroidal AT 3 MT033 A sekonder devreye ba lant MT0333 A sekonder devreye ba lant konnektöre ba lay n transformatör sekonder kablosunu CSH30 ara halka AT içinde kez çevirin. konnektöre ba lay n transformatör sekonder kablosunu CSH30 ara halka AT içinde kez çevirin. Boyutlar 60 9 MT A rl k: 0. k

17 Montaj ACE990 arabirim ba lant s ACE990 arabirimin kullan m ACE990, /n oranl (0 n 00) bir OG toroidal AT ölçümü ile Sepam rezidüel ak m girifli ölçümü aras nda uyumu sa lamak için kullan l r. Ölçüm hassasiyetini düflürmemek için OG toroidal AT yeterli güç sa layabilmelidir. De erler afla daki tabloda verilmifltir. Kullan m ACE990 kablo ba lant s n n do ru biçimde yap labilmesi için afla dakilerin bilinmesi gerekir: toroidal AT oran (/n) toroidal AT gücü yaklafl k anma ak m Ino() de eri Afla daki tablo, ACE990 arabirim primer devresinin Sepam rezidüel ak m girifline ba lant seçeneklerinin ve Ino anma rezidüel ak m ayar de erinin belirlenmesinde kullan labilir. Ayarlanacak Ino() anma ak m tam de eri afla daki formülle bulunur: Ino= k x toroidal AT dönüfl say s k = afla daki tablodan belirlenecek faktör Örnek: Kullan lan toroidal AT nin oran /00, VA zlenen ak m n 0. A 60 A de erleri aras nda olmas durumunda, Ino anma ak m yaklafl k de eri A olur. Bu de er, 0. A 7 A aral nda hassas ölçüm yapmak üzere kullan labilir. Oran hesaplamas : yaklafl k Ino dönüfl say s MT03 MT070 Simetrik DIN ray na monte edilmifl, a rl k 60 g. 3 (L, L, L3) toroidal AT n dönüfl E ACE 990 En S S 9 A k de eri ACE990 girifl Sepam rezidüel Minimum OG ak m seçimi () toroidal AT gücü Afla daki tablodan en yak n k de erini bulun. /00 = 0.0 yaklafl k k de eri = Gücü 0. VA de erinden fazla olan toroidal AT lere karfl l k gelir. Ayarlanacak Ino de eri = x 00 =. A Bu Ino de eri 0. A 767. A aras bir ak m izlemek için kullan labilir. OG toroidal AT sekonder devresi, ACE990 terminalleri I ve I e ba lanm flt r. Özellikler hassasiyet: amplitüd: ± % faz: < izin verilen maksimum ak m: 0 ka s (oran /0 olan doymam fl OG toroidal AT nin primerinde) açma s cakl : - C + C saklama s cakl : -ºC +70 C E - E ACE990 aral k 0. VA E - E ACE990 aral k 0. VA 0.00 E - E ACE990 aral k 0. VA E3 - E ACE990 aral k 0. VA E - E ACE990 aral k 0. VA 0.07 E - E3 ACE990 aral k 0. VA E - E ACE990 aral k 0. VA E3 - E ACE990 aral k 0. VA E - E3 ACE990 aral k 0. VA E - E ACE990 aral k 0. VA E - E ACE990 aral k. VA E - E ACE990 aral k. VA 0.00 E - E ACE990 aral k 3.0 VA E3 - E ACE990 aral k 3.0 VA 0.36 E - E ACE990 aral k 3.0 VA 0.73 E - E3 ACE990 aral k. VA E - E ACE990 aral k. VA E3 - E ACE990 aral k. VA E - E3 ACE990 aral k 7. VA () gereken ayar aral n n, de erinin en fazla %0 - %00 ü aras nda oldu u ak m de eri () Ino ak m parametre ayarlar n 0. A kat olarak ayarlamak için SFT yaz l m arac veya geliflmifl UMI kullan labilir (genel özellikler) Kablo ba lant s ACE990 arabirimine sadece bir toroidal AT ba lanabilir. OG toroidal AT sekonder devresi ACE990 arabirim giriflinden sine ba lan r. toroidal AT, do ru biçimde çal flt r labilmesi için arabirime sa dan ba lanmal d r. Özellikle OG toroidal AT deki S, en düflük indeksli terminale ba lanmal d r (Ex). Kullan lacak kablolar: toroidal AT ve ACE990 aras ndaki kablo uzunlu u en fazla 0 m ACE990 ve Sepam aras ndaki kalayl bak rla kapl kablonun maksimum uzunlu u m olmal d r Kablo kesit alan 0.93 mm (AWG ) v e. mm (AWG 3) birim uzunluk bafl na direnç < 00 m /m minimum dielektrik dayan m: 000 V ACE990 ba lant kablo k l f n, konnektördeki no lu pime mümkün olan en k sa flekilde ba lay n (maksimum m). Ba lant kablosunu da t m panosunun metal çerçevesine do ru düzeltin. Ba lant kablo k l f Sepam da topraklan r. Kabloyu baflka araçlar kullanarak kesinlikle topraklamay n. 6

18 Montaj Gerilim girifllerinin ba lant s B ve B tipleri L MT099 L L3 () B B 7 7S 7 9 7D 7R 9N H L B 7 7S 7 9 7D 7R 9N H L R O O A 7 () O3 0 O 3 7 haberleflme C haberleflme flebekesi arabirimine do ru D opsiyonel modüllere do ru () Bu ba lant, rezidüel gerilimin hesaplanmas na olanak tan r. () CCT60 konnektörü toprak terminali. 7

19 Montaj Gerilim girifl ba lant lar na ait di er flemalar Faz gerilimleri gerilim transformatörünün ba lant s : düz bileflenli düflük gerilim veya nötr gerilim kaymas koruma ifllevlerinin veya rezidüel veya düz bileflenli gerilim ölçümlerinin kullan lmas na olanak tan maz. gerilim transformatörünün V düzeninde ba lant s : nötr gerilim kaymas koruma ifllevlerinin veya rezidüel gerilim ölçümlerinin kullan lmas na olanak tan maz. MT009 L L L3 MT00 L L L B B () () Rezidüel (art k) gerilim Gerilim transformatörlerinin, rezidüel gerilim ölçümleri için aç k üçgen düzeninde ba lanmas. MT0 L L L3 () B (), veya 3 GT li faz ak mlar n n ölçümü (örnekte gösterilen durum) () CCT60 konnektörü toprak terminali ()

20 Montaj Gerilim transformatörlerinin ba lant s Faz ve rezidüel gerilim transformatörleri sekonder devreleri BX tipi Sepam ünitelerinde, (B) iflaretli CCT60 konnektörüne ba lan r. CCT60 Konnektörde GT ler ile Sepam 000+ girifl devreleri aras nda empedans uyumunu ve izolasyonu sa layan adet transformatör bulunur. Terminal B-B6, faz gerilimi ölçümleri () ve B7 ile B rezidüel gerilim ölçümleri için kullan l r (örnekte gösterilen durumda, 3 faz geriliminin toplam yla bulunmas halinde ba l de ildir) MT0 L L L3 () B B B3 B B B6 B7 B CCT60 V V V3 Vo (), veya 3 GT (örnek) Sepam giriflleri CCT60 konnektörün montaj konnektör pimini, ana ünitedeki yuvalara ➀ yerlefltirin konnektörü, 9 pimlik SUB-D konnektöre takmak amac yla ana üniteye göre ayarlay n. (MES modülü ile ayn prensip) montaj vidas n ➁ s k n. Ba lant ba lant lar, CCT60 n arka taraf ndan eriflilebilen vidal tip konnektörlerle gerçeklefltirilir ➂ tertibats z ba lant : maksimum kesit alan 0.. mm ( AWG -) olan kablo veya maksimum kesit alan 0. mm ( AWG -6) olan kablo soyulmufl uzunluk: 0 mm tertibatl (kablo pabucu ile): Telemecanique tertibat ile önerilen ba lant - kablo. mm için DZCE0D - kablo. mm için DZCE0D - kablo mm için AZCE00D boru uzunlu u:. mm soyulmufl uzunluk: mm CCT60, vida ➃ üzerinde topraklanmal d r (yeflil/mavi kablo ve kablo pabucu kullan larak) (güvenlik için CCT60 ba lant s kesilmelidir) MT03 O B MT0 9 O O O 9 7 CSH 3 0 O O3 0 7 I I6 I I I3 I3 I I I I / + / O O 3 9

21 Montaj Opsiyonel uzaktan iflletim modüllerinin ba lant s Opsiyonel MET, MSA veya DSM303 modülleri ana ünite konnektörüne (D), siyah yuvalar ile birlikte 3 farkl uzunlukta sunulan prefabrike kablolar kullan lan bir seri hat ile ba lan r. CCA770 (U = 0.6 m) CCA77 (U = m) CCA77 (U = m) DSM303 modülü seri hatt n sadece ucuna ba lanabilir. Sepam ünitesine önce MSA modülü ba lanmal d r. 3 opsiyonel modülü kullanan konfigürasyonlar için afla daki flemada gösterilen ba lant biçimine uyulmal d r. MT090 C D CCA77 I> Dd CCA6 Da CCA770 MSA modül ACE99- ( kablolu) veya ACE99 ( kablolu) modül MET modül Da Dd CCA77 veya CCA77 on I >> Io > n Io >> n ext 0 off I = 6A I = 6A I3 = 63A clear I on reset Trip DSM303 0

22 Montaj Opsiyonel uzaktan iflletim modüllerinin ba lant s MET s cakl k sensör modülü MT07 MT036 n n 3 6 A MET B 3 6 n n 6 A n n 7 RC RC Da Dd B toprak terminali l n 0 Da 0 n 30 () Dd () kablolu uzunluk = 70 mm a rl k: 0. kg simetrik DIN ray na monte edilmifl halde Kablo ba lant s na göre hassasiyet de er kayb t hatas kablo uzunlu uyla do ru orant l ve kablo kesit alan yla ters orant l d r: t ( C) = X I (Km) S (mm ) 0.93 mm kesit alan için ±. C/km.9 mm kesit alan için ± C/km Kablo ba lant s önlemleri K l fl kablo kullan lmas tercih edilir. K l fs z kablo kullan lmas ölçüm hatalar na neden olur ve bunlar n boyutu çevredeki elektromanyetik seviyesine ba l d r. K l f, sadece MET in ucunda, karfl l k gelen (A) ve (B) konnektör terminallerine mümkün olan en k sa flekilde ba lay n. K l f s cakl k sensörü ucuna ba lamay n. Mesafeye göre önerilen kesit alanlar : Maksimum 00 m > mm için AWG 6 Maksimum 300 m. mm için AWG Maksimum km. mm için AWG MSA analog ç k fl modülü MT073 MT037 3 A + MSA Da Dd RC RC 30 () () kablolu uzunluk = 70 mm Da Dd toprak terminali a rl k: 0. kg simetrik DIN ray na monte edilmifl halde A Ba lant k l fl kablo kullan lmas tercih edilir k l f en az MSA in ucuna ba lay n yük direnci < 600 kablo dahildir Ayarlar De iflken Birim Minimum de er Maksimum de er I, I, I3, Io ak mlar 0.A Veri giriflleri kontrol edilmez, bunlar n Kullan lan termik kapasite % de iflken birimi ve genel ayarlarla tutarl Frekans 0.0 Hz olmas gerekir. Faz-faz gerilimleri Uxy V Örne in: dinamik aral k için Faz-nötr gerilimleri V/V/V3 V (da) S cakl k sensörü t-t s cakl klar C. In ve In = 00A Modbus ile uzaktan ayarlama Not: Modüllerin, DSM303 olmadan birlikte ba lanmas durumunda, iletken tel ➀, serideki en son modülde RC (yük direnci) konumuna getirilmelidir (MET veya MSA). Modüller RC konumunda teslim edilir. Not: Parça ➁: mm kablo pabucuyla donat lm fl bir flerit veya kablo kullan n.

23 Montaj RS flebeke arabirimlerinin ba lant s Sepam cihazlar n bir RS haberleflme flebekesine ba lamak için bir arabirim modülü gerekir. ACE99-, kabloluk RS flebeke ba lant arabirimi ACE99, kabloluk RS flebeke ba lant arabirimi RS flebeke arabirimleri, da t lan bir V DC veya V DC güç kayna yla beslenmelidir. Ba lant lar flebeke kablo ba lant lar, modülde bulunan (A) ve (B) terminal bloklar nda yap l r. Arabirimler, flebeke kablo girifl ve ç k fl noktalar nda ba lant ve k l f n yeniden kaplanmas için tasarlanm fl klipslerle donat lm flt r. Arabirim, prefabrike CCA6 kablosu (uzunluk = 3 m, yeflil muhafazal ) kullan larak, Sepam ana ünitesi konnektörüne (C) ba lanacakt r. ACE99 da, ayr kablo ba lant s olan, da t lan bir güç kayna bulunur (k l fl kabloya dahil de ildir). (D) terminal blo u, da t lan güç kayna n sa layan modülün ba lant s için kullan l r. Tam bir RS flebekesinin uygulanmas hakk nda ayr nt l bilgi için bkz. RS fiebeke Ba lant K lavuzu PCRED39907EN ACE99: kabloluk RS flebeke arabirimi MT076 C MT RS flebekesi RCRC B 30 V+ V-L+L- V+ V-L+L- 7 toprak terminali (3) A A rl k: 0. kg Simetrik DIN ray na monte edilmifltir RS flebekesi Sepam a ç k fl MT077 MT6 ACE99: kabloluk RS flebeke arabirimi Rx+, Rx-: al c Sepam (eq IN+,IN-) Tx+, Tx-: verici Sepam (eq OUT+, OUT-) C A B D toprak terminali (3) 30 A rl k: 0. kg Simetrik DIN ray na monte edilmifltir. CCA6 Sepam ba lant s () Ayr kablo ba lant l, da t lan güç kayna veya k l fl kabloya dahil edilmifltir ( 3 çift) () Da t lan güç kayna n sa layan modülün ba lant s için kullan lan terminal blo u (3) mm kablo pabucuyla donat lm fl bir flerit veya kablo kullan n.

24 Kullan m çindekiler Kullan c ekipman arabirimleri Uzman UMI SFT Sunum Uzman UMI SFT Genel ekran düzeni 6 Uzman UMI SFT Yaz l m n kullan m 7 Ön panelde UMI Sunum Geliflmifl UMI verilere Eriflim 30 Geliflmifl UMI beyaz iflletim tufllar 3 Geliflmifl UMI Mavi parametre ve koruma ayar tufllar 3 Geliflmifl UMI Veri girifl prensipleri 3 Tüm uygulamalar için fabrika ç k fl standart parametreler 3 Devreye alma: Prensipler ve metotlar 37 Gereken test ve ölçüm ekipmanlar 3 Genel inceleme ve ön ifllemler 39 Parametre ve koruma ayarlar n n kontrolü 0 Faz ak m girifl ba lant s n n kontrolü Rezidüel ak m girifl ba lant s kontrolü Faz gerilimi girifl ba lant s kontrolü 3 Rezidüel gerilim girifl ba lant s kontrolü Lojik girifl ve ç k fl n n kontrolü Tüm koruma zincirinin onaylanmas 6 Opsiyonel modül ba lant s n n kontrolü 7 Test sayfas Bak m 9 IDMT koruma fonksiyonlar 0 3

25 Kullan m Kullan c makinesi arabirimleri Sepam n ön panelinde iki farkl seviyede kullan c ekipman arabirimi (UMI) sunulmaktad r: basit UMI, sinyal lambal olup, lokal iflletim gerektirmeden uzaktan iflletim sistemiyle iflletilen tesisatlar içindir geliflmifl UMI, klavyeli ve grafik LCD gösterge ekranl olup, lokal iflletim ve Sepam parametre ayarlar için gerekli tüm bilgilere eriflim sa lar. Sepam ön panelinde bulunan UMI, her türlü Sepam parametre ayar, lokal iflletim ve kiflisellefltirme ifllevi için kullan lan bir SFT yaz l m arac ndan oluflan bir Uzman UMI ile tamamlanabilir. Uzman UMI, afla daki bileflenleri içeren bir SFT yaz l m seti olarak sunulur: afla dakileri içeren bir CD-ROM SFT kurulum ve iflletim yaz l m SFT6 kesinti kay t dosyas gösterge yaz l m PC ile Sepam ön panelindeki seri port aras nda ba lant için CCA73 kablosu MT00 Sepam 000+ Dahili geliflmifl UMI ile birlikte ana ünite on I >> Io>n Io >> n ext 0 off I > I = 6A RMS I = 6A RMS I3 = 63A RMS clear reset I on Trip CCA73 MERLINGERIN sepam SFT parametre ayar ve iflletim yaz l m SFT6 kesinti kay t gösterge yaz l m

26 Kullan m Uzman UMI - SFT Sunum Uzman UMI, SFT yaz l m arac ile donat lan ve Sepam ön panelindeki RS 3 hatt na ba l olan bir PC nin ekran nda bulunur (üründe dahili olarak bulunan temel veya geliflmifl UMI ye tamamlay c olarak). Ayn görev için kullan lan tüm veriler, iflletimi kolaylaflt rmak amac yla ayn ekranda toplan r. stenen bilgilere h zl ve do rudan eriflebilmek için menüler ve ikonlar kullan l r. Mt90 Mevcut iflletim tüm ölçüm ve iflletim verilerinin gösterilmesi alarm mesajlar n n oluflum zamanlar yla birlikte gösterilmesi (tarih, saat, dakika, saniye, milisaniye) açma ak m, flalter çal flma say s ve kümülatif kesme ak m gibi diagnostik verilerinin gösterilmesi tüm koruma ve parametre ayarlar n n gösterilmesi girifl, ç k fl ve sinyal lambalar n n lojik durumunun gösterilmesi. UMI, tüm bilgilere h zl eriflme gereksinimi olan personel için lokal iflletime uygun bir çözümdür. Parametre ve koruma ayarlar () ayn sayfada bulunan her bir koruma fonksiyonun tüm parametrelerinin gösterilmesi ve ayarlanmas program lojik parametre ayarlar, genel sistemin parametre ayarlar ve Sepam verileri girifl verileri önceden haz rlanabilir ve tek bir ifllemle ilgili Sepam ünitesine aktar labilir (indirme ifllevi) SFT taraf ndan gerçeklefltirilen bafll ca ifllevler: flifre de ifltirme genel özelliklerin (anma de erleri, entegrasyon dönemi,...) girilmesi koruma ayarlar n n girilmesi program lojik atamalar n n de ifltirilmesi ifllevlerin etkinlefltirilmesi / devre d fl b rak lmas dosyalar n kaydedilmesi MT9 Ölçme gösterge ekran örne i Kay t koruma ve parametre ayar verileri kaydedilebilir ayr ca raporlar yazd r labilir UMI ayr ca, kesinti kay t dosyalar n n geri al nmas ve SFT6 yaz l m arac kullan larak grafik gösterge sa lanmas amac yla da kullan labilir. flletim deste i Tüm ekranlardan, Sepam kurulum ve kullan m için gerekli tüm teknik verdileri içeren bir yard m bölümüne eriflilebilir. () flifreyle eriflilebilen modlar (koruma ayar seviyesi, parametre ayar seviyesi. Koruma ayar ekran örne i

27 Kullan m Uzman UMI - SFT Genel ekran düzeni Geleneksel Windows özelliklerine sahip bir grafik arabirim arac l yla, ekran üzerinde bir Sepam belgesi gösterilir. Bütün SFT yaz l m ekranlar ayn yolla ayarlan r, örne in: : afla dakileri içeren bafll k çubu u uygulaman n ad (SFT) gösterilen Sepam belgesinin tan mlanmas pencere iflletim çubuklar : menü çubu u, tüm SFT yaz l m ifllevlerine eriflim için (kullan lamayan ifllevler karart lm flt r) : araç çubu u, ana ifllevlere h zl eriflim için kullan lan bir grup ikon (ayr ca menü çubu undan da eriflilir) : kullan c ya ait çal flma alan, sekme kutusu fleklinde sunulur : durum çubu u, aktif belge ile ilgili afla daki bilgileri içerir: alarm aç k ba lant penceresinin tan mlanmas SFT iflletim modu, ba l veya ba l de il Sepam tipi Sepam biçimlendirme bilgileri tan mlama seviyesi Sepam iflletim modu PC tarih ve saati On-line yard m Operatör, menü çubu undaki? komutunu kullanarak on-line yard ma her zaman için eriflebilir. On-line yard m kullanmak için Netscape Navigator veya Internet Explorer MS gibi bir browser gereklidir. MT9 A B C D E Sepam konfigürasyon ekran örne i MT93 Genel özellikler ekran örne i 6

Sepam 1000+ 40 serisi

Sepam 1000+ 40 serisi Sepam 1000+ 40 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihazlar Yüksek performans ve fonksiyonellik 0.18-15 kw aras 3 fazl asenkron motorlar için M teri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihaz referanslar 2 Montaj 4 Ba lant lar 8

efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihaz referanslar 2 Montaj 4 Ba lant lar 8 Montaj K lavuzu / çindekiler H z kontrol cihaz referanslar Montaj 4 Ba lant lar 8 1 H z kontrol cihaz referanslar Monofaze besleme gerilimi: 00 40 V 50/60 Hz Trifaze motor 00 40 V Motor Besleme kayna (girifl)

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

G Sistem Pack duvara montajl panolar. Prisma Plus AG panolar Teknolojiyle gelen h z ve sadelik

G Sistem Pack duvara montajl panolar. Prisma Plus AG panolar Teknolojiyle gelen h z ve sadelik G Sistem Pack duvara montajl Prisma Plus AG Teknolojiyle gelen h z ve sadelik Pack, sadelikte son nokta Schneider Electric Pack ile, küçük ve orta ölçekli ticari binalar (otel, ofis, ma aza ve di erleri)

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI

MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI Sekonder koruma rölelerinin test edilmesi için tasarlanmıştır. Genelde bütün tek

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Masterpact. Elektrik flemalar

Masterpact. Elektrik flemalar Masterpat Elektrik flemalar Masterpat sayfa Masterpat NT06 - NT16 60 Masterpat NW08 - NW63 62 Shneider Eletri C - 59 Masterpat: elektrik flemalar Masterpat NT06 - NT16 Sabit ve çekmeeli Þemalar, tÿm ihazlarýn

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-4 Yük Karakteristi i AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-1 Endüvi Direncinin Ölçümü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

(ETHERNET / WİRELESS) KULLANIM KILAVUZU

(ETHERNET / WİRELESS) KULLANIM KILAVUZU IG-300 SICAKLIK NEM TAKİP CİHAZI (ETHERNET / WİRELESS) KULLANIM KILAVUZU Döküman Versiyon 2012-001 IG300 Sıcaklık ve nem verilerinin ölçülüp kaydedilmesi ve kablolu ethernet veya kablosuz Ethernet bağlantısı

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

BÖLÜM 2 Üç Fazl Transformatör Testleri

BÖLÜM 2 Üç Fazl Transformatör Testleri BÖLÜM 2 Üç Fazl Transformatör Testleri 2-1 DENEY 2-1 Üç Fazl Ba lant lar AMAÇ Testler tamamland ktan sonra üç fazl transformatörlerin de i ik ba lant ekilleri ve sarg gerilimlerinin ölçülmesi konusunda

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... 00A F131E / F132E / F133E 20A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı