9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı"

Transkript

1 9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe (8. Sınıf) Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Eş Seslilik:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler:. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri:. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder.. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. Metinde Kronolojik Sıra ve Mantık Akışı:. Okuduklarını kendi cümleleriyle kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Metnin konusunu belirler.. Okuduklarındaki yardımcı fikirleri belirler. 4. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı:. Şiirin ana duygusunu belirler.. Okuduğu şiire farklı başlıklar bulur. Şiir, Hikâye, Destan ve Efsane:. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Büyük Harflerin Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Söz Sanatları:. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları:. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak İşareti, Tek Tırnak İşareti:. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. Soru ve Ünlem İşareti:. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler:. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Sayıların ve Tarihlerin Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Roman, Eleştiri, Gezi Yazısı:. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Anlatım Biçimleri:. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. De Ki ve Mi nin Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Cümleye Hâkim Olan Duygu:. Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder. Fiilimsiler:. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. Cümlenin Temel ve Yardımcı Ögeleri:. Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar. Cümlenin Taşıdığı Anlam Özellikleri:. Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. Anlatım Bozuklukları:. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler.

2 T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (8. Sınıf) Bir Kahraman Doğuyor:. Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 5. Atatürk ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:. Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkın tutumunu değerlendirir.. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir. Ya İstiklal, Ya Ölüm:.Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.. Kurtuluş Savaşı nın yaşandığı ortamda Atatürk ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar. 5. Sakarya Meydan Savaşı nın ve Büyük Taarruz un kazanılmasında Atatürk ün rolünü fark eder. Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar:. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması nın sağladığı kazanımları analiz eder. 5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir. 9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. 0. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir. 5. Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir. 8. Atatürk ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir..atatürk ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir.. Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder. Atatürkçülük:. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar. 4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar. 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır. Toplam 0 6. Atatürk ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir. 9. Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar.. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder.. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar. 4. Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk ün Ölümü:. Lozan Barış Antlaşması nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir.. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.

3 Matematik (8. Sınıf) Atatürk ten Sonra Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası:. İkinci Dünya Savaşı nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye ye etkileri açısından değerlendirir sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir.. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder. Üstlü Sayılar:. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini belirler. Toplam 0. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü Sayılar: 4. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Gerçek Sayılar:. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. Üçgenler:. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler. 7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar. 9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler. Geometrik Cisimler:. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer. 4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder. 6. Çok yüzlüleri sınıflandırır. Örüntü ve Süslemeler:. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. Dönüşüm Geometrisi:. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder. Üçgenlerde Ölçme:. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular. Geometrik Cisimlerin Hacimleri:. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur. 5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları:. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur. 5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Olası Durumları Belirleme:. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar. Tablo ve Grafikler:. Histogram oluşturur ve yorumlar. Merkezî Egilim ve Yayılım Ölçüleri:. Standart sapmayı hesaplar. Örüntüler ve İlişkiler:. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar. Cebirsel İfadeler:. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır. 4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir. Denklemler:. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler. 4. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer. 5. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer. Eşitsizlikler:

4 Fen ve Teknoloji (8. Sınıf). Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir. Toplam 0 Hücre Bölünmesi ve Kalıtım: Mitoz:.. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. Kalıtım:.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer. Mayoz:.. Mayozun canlılar için önemini fark eder. DNA ve Genetik Bilgi: 4.5: Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar Canlıların Çevreye Adaptasyonu ve Evrim: 5.. Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir. Kuvvet ve Hareket: Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti:.. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karşılaştırır..8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştırır. Basınç:.. Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar. Maddenin Yapısı ve Özellikleri: Periyodik Sistem:.. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karşılaştırır Kimyasal Bağlar:.. Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup numaraları ile yükleri arasında ilişki kurar..5. Verilen basit yapılarda hangi tür bağların (iyonik bağ veya kovalent bağ) bulunduğunu tahmin eder. Kimyasal Tepkimeler:.. Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO), NaPO4 gibi) formüllerinde element atomlarının sayısını hesaplar. Asit - Baz Tepkimeleri: 4.. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH- iyonu arasında ilişki kurar. Su kimyası ve su arıtımı: 5..Sert su, yumuşak su kavramlarını anlar ve sertliğin neden istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar. Ses: Sesin Özelikleri:.4. Sesin şiddeti ile genliği, sesin yüksekliği ile frekansı arasındaki ilişkiyi keşfeder. Sesin Yayılma Hızı: 5.. Ses dalgalarının belirli bir yayılma hızının olduğunu ve bu hızın, sesin yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değiştiğini ifade eder. Maddenin Hâlleri ve Isı: Isı ve Sıcaklık:.. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir. Maddelerin aldığı/verdiği ısı ile sıcaklık değişimi arasında ilişki kurmak:.5. Suyun öz ısısını joule/goc ve kalori/goc cinsinden belirtir. Erime/donma ısısı: 4.. Belli kütledeki buzun, erime sıcaklığında, tamamen suya dönüşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplar. Isınma / Soğuma Eğrileri: 6.. Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklık-zaman grafiklerini yorumlar; hâl değişimleri ile ilişkilendirir. Canlılar ve Enerji İlişkileri: Besin Zincirindeki Canlılar:..Üreticilerin fotosentez yaparak basit şeker ve oksijen ürettiğini belirtir.

5 .7.Üreticilerin fotosentez ile güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürdüğünü ifade eder..0. Solunumun canlılar için önemini tartışır..4. Günlük yaşamdan oksijensiz solunum ile ilgili örnekler verir. Geri dönüşüm, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları:.. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnekler verir. Yaşamımızdaki Elektrik: Elektrik akımının manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü:.. Üzerinden akım geçen bobinin merkezinde oluşan manyetik etkinin, bobinden geçen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini deneyerek keşfeder. Elektrik enerjisinin ısıya (ısı enerjisine) ve ışığa (ışık enerjisine) dönüşümü:.. Üzerinden akım geçen bir iletkende açığa çıkan ısının; iletkenin direnci, üzerinden geçen akım ve akımın geçiş süresiyle ilişkili olduğunu deneyerek keşfeder. Elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriksel güç:.4. Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda kullanılan elektrik enerjisi miktarının, aracın gücüne ve çalıştırıldığı süreye göre değiştiğini fark eder. Doğal Süreçler: Bir doğal süreç olan levha hareketleri:.. Artçı deprem, öncü deprem, şiddet, büyüklük, fay kırılması, fay hattı ve deprem bölgesi kavramlarını tanımlar. Hava olayları:.4. Rüzgâr ile yel, tayfun, fırtına arasında ilişki kurar Toplam 0

6 9. Sınıf Değerlendirme Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım Edebiyat Tarih İletişim, Dil ve Kültür: İletişim:. İletişimin önemini ve değerini sezer..iletişimde yer alan ögeleri belirler.. Gönderici-alıcı ilişkisinde göstergelerin yerini ve önemini fark eder. 4. İletişimde bağlamın önemini fark eder. İnsan, İletişim ve Dil:. Dil-insan ilişkisini belirler.. Dille gerçekleştirilen iletişimle diğer iletişimler arasındaki farklılıkları sezer.. Dilin işlevlerini açıklar. Dil-Kültür İlişkisi:. Dil-kültür ilişkisini belirler.. Coğrafi ve siyasi ayrımdan kaynaklanan farklılıkları belirler.. Kullanımdan kaynaklanan dil farklılıklarını açıklar. Güzel Sanatlar Ve Edebiyat: Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri:. Güzel sanatların hangi ölçütlere göre sınıflandığını belirler. Toplam 7 5. Güzel sanatların insan hayatındaki yerini ve önemini belirler. 8. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini açıklar. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi:. Edebiyatın insanı konu alan diğer bilim dallarıyla ilişkisini belirler. Dilin İnsan Ve Toplum Hayatındaki Yeri Ve Önemi: 4. Dilin, kültür alanının oluşumundaki rolü ve değerini örneklerle açıklar. 5. Dilin bireysel kullanımda kazandığı özellikleri belirler. 6. Dilin günlük kullanımıyla bilim, felsefe ve edebiyat eserlerindeki kullanım farklılıklarını sebepleriyle açıklar. Metin:. Metni meydana getiren unsurları belirler, bu unsurların birbirine nasıl bağlandığını açıklar. 4. Metinleri gruplandırır. Edebî Metin:. Edebî metnin gerçeklikle ilişkisini örneklerle açıklar. 4. Edebî metnin tikelde tümeli temsil ettiğini örneklerle açıklar. 9. Edebî metnin yan anlam değeri bakımından zengin olduğunu açıklar.. Edebî metnin oluşmasına sebep olan temel ifade tarzlarını belirler. Tarih Bilimi:. Tarih biliminin konusunu, tarihçinin kullandığı kaynakları ve yöntemleri kavrar.. Tarihî olayların incelenmesinde yararlanılan zaman kavramları nı doğru ve yerinde kullanır. Toplam. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 4. Tarihî bir olayı değerlendirirken olayın yaşandığı dönemin koşullarını göz önünde bulundurmanın önemini kavrar. 5. Tarihî bir olay, olgu veya nesne hakkındaki farklı bakış açılarını, sunulan kanıtlar ve verileri kullanarak sorgular. 6. Yeni bulgular ve bilimsel gelişmeler ışığında tarihî bilginin ve yorumların değişebilirliğini kavrar. 7. Tarih araştırmacılığı ve tarih yazımıyla ilgili yaklaşımları kavrar. 9. Bir tarihçinin hayatından yola çıkarak, tarihçi olmanın gerektirdiği eğitim, ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini kavrar. Toplam 5

7 Coğrafya Matematik Fizik Kimya Biyoloji Doğal Sistemler:. Doğa ve insan etkileşimini anlamlandırır.. Doğa ve insan etkileşimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yerini belirler. 4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır. 5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Toplam 5 Kümeler: Kümelerde Temel Kavramlar:. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır.. Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarını örneklerle açıklar.. Alt küme kavramını ve özelliklerini açıklar İki kümenin eşitliğini açıklar. Kümelerde İşlemler:. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler arasındaki ilişkileri ifade eder.. İki kümenin kartezyen çarpımını açıklar. 4. Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer. 4 Denklem ve Eşitsizlikler: Gerçek Sayılar:. İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümesini açıklar. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler:. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar. Fizik Bilimine Giriş:. Fizik biliminin amacının farkında olur ve fiziği diğer disiplinlerle ve teknoloji ileilişkilendirir.. Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyoneldüşüncenin rolünün farkında olur.. Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematik ve modellemelerin kullanılmasınıngerekliliğini fark eder. 4 4 Toplam 0 4. Ölçüm yapmanın ve birim sisteminin kullanılma gerekliliğini açıklar. Madde ve Özellikleri: Madde ve Özkütle:. Maddelerin kütleleri ve hacimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.. Maddelerin ortak özelliklerinden kütle ve hacmi ölçer, kütle-hacim grafiğini çizerek yorumlar. Kimya Bilimi:. İnsanların antik çağlarda maddeye bakış açıları ile modern zamanlarda maddeye bakış açılarını karşılaştırır. Toplam 0. Kimyanın ve kimyacıların başlıca uğraş alanlarını açıklar. 4. Gündelik hayatta sıkça karşılaşılan elementlerin sembollerini adlarıyla eşleştirir Element ve bileşik kavramlarının örnekler kullanarak ilişkilendirir. Yaşam Bilimi Biyoloji: Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji:. Genelde bilimin özelde biyolojinin doğasını anlar.. Biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne sağladığı katkılarınfarkına varır. Toplam 0. Biyolojinin güncel çalışma alanlarını tanır ve kariyer alanlarıyla ilişkilendirir. Canlıların Ortak Özellikleri:. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkları belirler.. Canlıların ortak özelliklerini keşfeder. Toplam 0

8 9. Sınıf Değerlendirme Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım Edebiyat Tarih İletişim, Dil ve Kültür: İletişim:. İletişimin önemini ve değerini sezer..iletişimde yer alan ögeleri belirler.. Gönderici-alıcı ilişkisinde göstergelerin yerini ve önemini fark eder. 4. İletişimde bağlamın önemini fark eder. İnsan, İletişim ve Dil:. Dil-insan ilişkisini belirler.. Dille gerçekleştirilen iletişimle diğer iletişimler arasındaki farklılıkları sezer.. Dilin işlevlerini açıklar. Dil-Kültür İlişkisi:. Dil-kültür ilişkisini belirler.. Coğrafi ve siyasi ayrımdan kaynaklanan farklılıkları belirler.. Kullanımdan kaynaklanan dil farklılıklarını açıklar. Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri:. Dillerin Sınıflandırılması:. Dil ailelerinin oluşumunu açıklar.. Dillerin sınıflandırılmasında esas alınan ölçütleri kavrar.. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirtir. Güzel Sanatlar ve Edebiyat: Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri:. Güzel sanatların hangi ölçütlere göre sınıflandığını belirler. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi:. Edebiyatın insanı konu alan diğer bilim dallarıyla ilişkisini belirler. Dilin İnsan Ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi: 4. Dilin, kültür alanının oluşumundaki rolü ve değerini örneklerle açıklar. Toplam 7 5. Dilin bireysel kullanımda kazandığı özellikleri belirler. Metin:. Metnin anlamının bağlamla ilişkisini örneklerle açıklar. Edebî Metin: 6. Edebî metnin bir sistem olduğunu örneklerle açıklar.. Edebî metnin oluşmasına sebep olan temel ifade tarzlarını belirler. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir): Şiir İnceleme Yöntemi:. Şiirde yapının nasıl oluştuğunu belirler. 8. Şiir dilinin özelliklerini açıklar. 4. Şiirde ahengin, hangi ögelerle sağlandığını belirler. 8. Şiirde anlam bütünlüğünün hangi ögelerle sağlandığını belirler.. Sosyal ve kültürel ortamın şiir geleneğine etkisini açıklar.. Şiirin ait olduğu geleneğin özelliklerini belirler. Tarih Bilimi:. Tarih biliminin konusunu, tarihçinin kullandığı kaynakları ve yöntemleri kavrar.. Tarihî olayların incelenmesinde yararlanılan zaman kavramları nı doğru ve yerinde kullanır. Toplam. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 4. Tarihî bir olayı değerlendirirken olayın yaşandığı dönemin koşullarını göz önünde bulundurmanın önemini kavrar. 5. Tarihî bir olay, olgu veya nesne hakkındaki farklı bakış açılarını, sunulan kanıtlar ve verileri kullanarak sorgular. 6. Yeni bulgular ve bilimsel gelişmeler ışığında tarihî bilginin ve yorumların değişebilirliğini kavrar.

9 Coğrafya Matematik Fizik 7. Tarih araştırmacılığı ve tarih yazımıyla ilgili yaklaşımları kavrar. 8. Tarih biliminin diğer bilimlerden nasıl yararlandığını açıklar. 9. Bir tarihçinin hayatından yola çıkarak, tarihçi olmanın gerektirdiği eğitim, ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini kavrar. Uygarlığın Doğuşu Ve İlk Uygarlıklar: Tarihi Çağlara Giriş:. Tarih öncesi çağlar ve tarih çağları ile bu dönemlerde meydana gelen gelişmeleri değerlendirir. Doğal Sistemler:. Doğa ve insan etkileşimini anlamlandırır. Toplam 5. Doğa ve insan etkileşimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yerini belirler. 4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır. 5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 6. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekillerini ayırt eder. 4 Toplam 5 Kümeler: Kümelerde Temel Kavramlar:. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır.. Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarını örneklerle açıklar.. Alt küme kavramını ve özelliklerini açıklar. 4. İki kümenin eşitliğini açıklar. Kümelerde İşlemler:. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler arasındaki ilişkileri ifade eder.. İki kümenin kartezyen çarpımını açıklar.. Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer. Denklem ve Eşitsizlikler: Gerçek Sayılar:. İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümesini açıklar. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler:. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar.. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4. Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikleri gösterir ve mutlak değerli ifade içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. Üstlü İfade ve Denklemler:. Üstlü ifadeleri içeren denklemleri çözer. Fizik Bilimine Giriş:. Fizik biliminin amacının farkında olur ve fiziği diğer disiplinlerle ve teknoloji ileilişkilendirir.. Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyoneldüşüncenin rolünün farkında olur.. Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematik ve modellemelerin kullanılmasınıngerekliliğini fark eder Toplam 0 4. Ölçüm yapmanın ve birim sisteminin kullanılma gerekliliğini açıklar. Madde ve Özellikleri: Madde ve Özkütle:. Maddelerin kütleleri ve hacimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.. Maddelerin ortak özelliklerinden kütle ve hacmi ölçer, kütle-hacim grafiğini çizerek yorumlar.

10 Kimya Biyoloji. Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumları açıklar. Katılar:. Dayanıklılık kavramını açıklar, farklı büyüklükteki canlıların dayanıklılığını karşılaştırır ve düzgün geometrik cisimlerin dayanıklılığı ile ilgili hesaplamalar yapar. Akışkanlar:. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını günlük hayat örnekleri ile açıklar. Kimya Bilimi:. İnsanların antik çağlarda maddeye bakış açıları ile modern zamanlarda maddeye bakış açılarını karşılaştırır. Toplam 0. Kimyanın ve kimyacıların başlıca uğraş alanlarını açıklar.. Kimyada kullanılan sembolik dilin tarihsel süreçteki gelişimini ve sağladığı kolaylıkları fark eder. 4. Gündelik hayatta sıkça karşılaşılan elementlerin sembollerini adlarıyla eşleştirir. 5. Element ve bileşik kavramlarının örnekler kullanarak ilişkilendirir. 6. Kimyada kullanılan güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerini tanır. Atom ve Periyodik Sistem: Atom Kavramının Gelişimi:. Atomun yekpare/bölünmez olmadığına işaret eden bulguları değerlendirir. Yaşam Bilimi Biyoloji: Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji:. Genelde bilimin özelde biyolojinin doğasını anlar.. Biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne sağladığı katkılarınfarkına varır. Toplam 0. Biyolojinin güncel çalışma alanlarını tanır ve kariyer alanlarıyla ilişkilendirir. Canlıların Ortak Özellikleri:. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkları belirler.. Canlıların ortak özelliklerini keşfeder. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler:. Canlıların yapısını oluşturan başlıca kimyasal maddeleri tanır ve sınıflandırır.. Yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin yaşam için önemini kavrar, sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. Toplam 0

11 9. Sınıf Değerlendirme Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım Edebiyat İletişim, Dil ve Kültür: İletişim:.İletişimde yer alan ögeleri belirler. İnsan, İletişim ve Dil:. Dilin işlevlerini açıklar. Dil-Kültür İlişkisi:. Kullanımdan kaynaklanan dil farklılıklarını açıklar. Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri:. Dillerin Sınıflandırılması:. Dil ailelerinin oluşumunu açıklar. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi:. Anadolu da Türkçenin yazı dili olarak gelişimini açıklar. Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş): Türkçenin Ses Özellikleri:. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.. Türkçedeki ses uyumlarının oluşumunu kavrar. Telaffuz (Söyleyiş):. Ses ve telaffuz ilişkisini fark eder.. Vurguyla ilgili kuralları uygular. 5. Ses akışını bozan durumları gösterir. Kelime Bilgisi: Kelimede Anlam ve Kavram:. Kelimenin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan bir yapı olduğunu fark eder.. Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı:. Kelimelerin farklı anlam kazanmalarında nelerin etkili olduğunu belirler.. Kelimelerin sözlü ve yazılı iletişimde kazandığı farklı anlam değerlerini belirler.. Kelimelerin yan anlamlarını belirler. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler:. Eş anlamlı kelimelerin işlevini belirler.. Zıt anlamlı kelimelerin işlevini belirler. Güzel Sanatlar ve Edebiyat: Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri: 4. Güzel sanat eserlerinin özelliklerini açıklar. Dilin İnsan Ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi: 7. Dilin farklı kullanıldığı metinleri karşılaştırır. Edebî Metin: 8. Edebî metinlerde dilin hangi işlevde kullanıldığını açıklar. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir): Şiir İnceleme Yöntemi: 5. Şiirde, temanın hangi yönden ele alındığını sorgular. Toplam 7 8. Şiir dilinin özelliklerini açıklar.. Söz sanatlarının şiirdeki işlevini sorgular. 8. Şiirde anlam bütünlüğünün hangi ögelerle sağlandığını belirler.. Şiirin ait olduğu geleneğin özelliklerini belirler. 5. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. Şiir Okuma:. İyi şiir okumada ahenk ve anlam ilişkisinin önemini örneklerle açıklar. Manzume ve Şiir:. Manzume ile şiir arasındaki farklılıkları açıklar.. Manzume ve şiirde, lirik, epik, dramatik, satirik, pastoral anlatımın değerini örnekler vererek açıklar. 4. Beğendiği manzumelerden antoloji oluşturur. Toplam Tarih Tarih Bilimi:

12 . Tarihî olayların incelenmesinde yararlanılan zaman kavramları nı doğru ve yerinde kullanır. Coğrafya Matematik 5. Tarihî bir olay, olgu veya nesne hakkındaki farklı bakış açılarını, sunulan kanıtlar ve verileri kullanarak sorgular. 8. Tarih biliminin diğer bilimlerden nasıl yararlandığını açıklar. Uygarlığın Doğuşu Ve İlk Uygarlıklar: Tarihi Çağlara Giriş:. Tarih öncesi çağlar ve tarih çağları ile bu dönemlerde meydana gelen gelişmeleri değerlendirir.. İlk Çağ uygarlıklarının oluşumuna ve yayılışına etki eden faktörleri açıklar.. Mezopotamya, Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz de kurulan ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları ile bu uygarlıkların birbirleriyle etkileşimini kavrar. 4. Anadolu da yaşamış ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapılarını ve çevre uygarlıklarla etkileşimini açıklar. 5. Ege ve Eski Yunan uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını kavrar. 6. Roma uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını kavrar. İlk Türk Devletleri:. Türk adının anlamını ve kökenini kavrar.. Orta Asya nın coğrafi özelliklerini tanır.. Asya Hun Devleti nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını değerlendirir. 4. Kavimler Göçü nün sebep ve sonuçlarını siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan değerlendirir. 5. Avrupa Hun Devleti nin siyasi faaliyetlerini ve Avrupa ya etkilerini değerlendirir. 6. Kök Türk Devleti nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını açıklar. Doğal Sistemler:. Doğa ve insan etkileşimini anlamlandırır. Toplam 5. Doğa ve insan etkileşimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yerini belirler. 4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır. 5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 6. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekillerini ayırt eder. 7. Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar. 8. Atmosferin özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 9. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 0. İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili olan faktörleri sorgular. Toplam 5 Kümeler: Kümelerde Temel Kavramlar:. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır.. Alt küme kavramını ve özelliklerini açıklar. 4. İki kümenin eşitliğini açıklar. Kümelerde İşlemler:. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler arasındaki ilişkileri ifade eder.. İki kümenin kartezyen çarpımını açıklar.. Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer. Denklem ve Eşitsizlikler: Gerçek Sayılar:. İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümesini açıklar. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler:. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar.. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.

13 Fizik Kimya. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4. Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikleri gösterir ve mutlak değerli ifade içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. Üstlü İfade ve Denklemler:. Üstlü ifadeleri içeren denklemleri çözer.. Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının rasyonel sayı kuvveti ile ilişkilendirerek açıklar. Denklem ve Eşitsizliklerle ilgili Uygulamalar:. Oran ve orantı kavramlarını gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır.. Denklem ve eşitsizlikleri gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır. Fonksiyonlar: Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi:. Fonksiyon kavramını açıklar. Fizik Bilimine Giriş: 4. Ölçüm yapmanın ve birim sisteminin kullanılma gerekliliğini açıklar. Madde ve Özellikleri: Madde ve Özkütle:. Maddelerin ortak özelliklerinden kütle ve hacmi ölçer, kütle-hacim grafiğini çizerek yorumlar. Katılar:. Dayanıklılık kavramını açıklar, farklı büyüklükteki canlıların dayanıklılığını karşılaştırır ve düzgün geometrik cisimlerin dayanıklılığı ile ilgili hesaplamalar yapar. Akışkanlar:. Gazların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar. Plazmalar:. Plazmaların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar. Kuvvet ve Hareket: Bir Boyutta Hareket:. Hareketin göreceli bir olgu olduğu çıkarımını yapar.. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını açıklayarak birbirleri ile ilişkilendirir. Toplam 0 4. Anlık hız ve ortalama hız kavramlarını açıklar ve örnekler verir. 6. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirerek açıklar. Kuvvet:. Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kimya Bilimi:. Kimyanın ve kimyacıların başlıca uğraş alanlarını açıklar. Toplam 0 4. Gündelik hayatta sıkça karşılaşılan elementlerin sembollerini adlarıyla eşleştirir. 5. Element ve bileşik kavramlarının örnekler kullanarak ilişkilendirir. Atom ve Periyodik Sistem: Atom Kavramının Gelişimi:. Atomun yekpare/bölünmez olmadığına işaret eden bulguları değerlendirir.. Atom altı taneciklerin temel özelliklerini karşılaştırır.. Atom spektrumları ile atomun yapısı arasında ilişki kurar. 4. Bilimsel bilgi birikimine paralel olarak atomla ilgili kavram, model ve teorilerin değişimini/gelişimini irdeler. 5. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını tarihsel süreçteki gelişmeler ekseninde açıklar. 6. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 7. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini irdeler. Toplam 0 Biyoloji Yaşam Bilimi Biyoloji: Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji:

14 . Genelde bilimin özelde biyolojinin doğasını anlar.. Biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne sağladığı katkılarınfarkına varır.. Biyolojinin güncel çalışma alanlarını tanır ve kariyer alanlarıyla ilişkilendirir. Canlıların Ortak Özellikleri:. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkları belirler.. Canlıların ortak özelliklerini keşfeder. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler:. Canlıların yapısını oluşturan başlıca kimyasal maddeleri tanır ve sınıflandırır.. Yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin yaşam için önemini kavrar, sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. Canlılar Dünyası: Canlılığın Temel Birimi Hücre:. Canlıların temel yapısal biriminin hücre olduğunu kavrar.. Hücre ve hücre teorisine ilişkin çalışmaları tarihsel süreç içerisinde analiz eder.. Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. Toplam 0

15 9. Sınıf Değerlendirme 4 Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım Edebiyat İletişim, Dil ve Kültür: İnsan, İletişim ve Dil:. Dilin işlevlerini açıklar. Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri:. Dillerin Sınıflandırılması:. Dillerin sınıflandırılmasında esas alınan ölçütleri kavrar. Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş): Türkçenin Ses Özellikleri:. Ses olaylarının oluşumunu kavrar. Telaffuz (Söyleyiş):. Yazı ile telaffuz ilişkisini gösterir. 5. Ses akışını bozan durumları gösterir. Kelime Bilgisi: Kelimede Anlam ve Kavram:. Kelimenin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan bir yapı olduğunu fark eder. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı:. Kelimelerin farklı anlam kazanmalarında nelerin etkili olduğunu belirler.. Kelimelerin sözlü ve yazılı iletişimde kazandığı farklı anlam değerlerini belirler.. Kelimelerin yan anlamlarını belirler. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler:. Eş anlamlı kelimelerin işlevini belirler.. Zıt anlamlı kelimelerin işlevini belirler.. Yakın anlamlı kelimelerin işlevini belirler. 4. Eş sesli kelimelerin işlevini belirler. Kelimelerde Anlam Değişmeleri:. Kelimelerdeki anlam değişmelerini açıklar. Kelime Grupları:. Kelime gruplarının oluşum biçimlerini açıklar.. Dilde kelime gruplarının varlık nedenlerini tartışır. Cümle Bilgisi: Cümlede Anlamın Oluşumu:. Cümlede anlamın oluşumunu açıklar. Güzel Sanatlar ve Edebiyat: Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri: 4. Güzel sanat eserlerinin özelliklerini açıklar. Dilin İnsan Ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi: 7. Dilin farklı kullanıldığı metinleri karşılaştırır. Edebî Metin: 8. Edebî metinlerde dilin hangi işlevde kullanıldığını açıklar. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir): Şiir İnceleme Yöntemi: 5. Şiirde, temanın hangi yönden ele alındığını sorgular. Toplam 7 8. Şiirde anlam bütünlüğünün hangi ögelerle sağlandığını belirler. 5. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. Şiir Okuma:. İyi şiir okumada ahenk ve anlam ilişkisinin önemini örneklerle açıklar. Manzume ve Şiir:. Manzume ile şiir arasındaki farklılıkları açıklar.. Manzume ve şiirde, lirik, epik, dramatik, satirik, pastoral anlatımın değerini örnekler vererek açıklar. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler: Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma:. Olay çevresinde oluşan metinleri gruplandırır.. Anlatmaya bağlı metinlerin hangi edebî türleri oluşturduğunu belirler. 4. Göstermeye bağlı metinlerin hangi edebî türleri ve sahne sanatlarını oluşturduğunu belirler. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi:

16 Tarih Coğrafya Matematik 5. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. Tarih Bilimi:. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. Toplam 7. Tarih araştırmacılığı ve tarih yazımıyla ilgili yaklaşımları kavrar. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar:. Mezopotamya, Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz de kurulan ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları ile bu uygarlıkların birbirleriyle etkileşimini kavrar. 5. Ege ve Eski Yunan uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını kavrar. 6. Roma uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını kavrar. İlk Türk Devletleri:. Türk adının anlamını ve kökenini kavrar.. Orta Asya nın coğrafi özelliklerini tanır.. Asya Hun Devleti nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını değerlendirir. 5. Avrupa Hun Devleti nin siyasi faaliyetlerini ve Avrupa ya etkilerini değerlendirir. 6. Kök Türk Devleti nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını açıklar. 7. Uygur Devleti nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını açıklar. 8. Orta Asya ve Avrupa da kurulan diğer Türk devlet ve topluluklarını tanır. İslam Tarihi ve Uygarlığı (. Yüzyıla Kadar):. İslamiyetin doğuşu sırasında dünyanın ve Arap Yarımadasının genel durumunu açıklar.. Hz. Muhammed in hayatı ve faaliyetleri çerçevesinde İslamiyetin doğuşu ve yayılışını değerlendirir.. Dört Halife Dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir. Doğal Sistemler:. Doğa ve insan etkileşimini anlamlandırır. Toplam 5. Doğa ve insan etkileşimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yerini belirler. 4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır. 5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 6. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekillerini ayırt eder. 7. Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar. 8. Atmosferin özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 9. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 0. İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili olan faktörleri sorgular.. Farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.. Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliğe kanıtlar gösterir.. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. Toplam 5 Kümeler: Kümelerde Temel Kavramlar:. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır.. Alt küme kavramını ve özelliklerini açıklar. 4. İki kümenin eşitliğini açıklar. Kümelerde İşlemler:. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler arasındaki ilişkileri ifade eder.. İki kümenin kartezyen çarpımını açıklar.

17 Fizik Kimya. Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer. Denklem ve Eşitsizlikler: Gerçek Sayılar:. İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümesini açıklar. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler:. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar.. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4. Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikleri gösterir ve mutlak değerli ifade içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. Üstlü İfade ve Denklemler:. Üstlü ifadeleri içeren denklemleri çözer.. Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının rasyonel sayı kuvveti ile ilişkilendirerek açıklar. Denklem ve Eşitsizliklerle ilgili Uygulamalar:. Oran ve orantı kavramlarını gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır.. Denklem ve eşitsizlikleri gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır. Fonksiyonlar: Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi:. Fonksiyon kavramını açıklar.. Fonksiyonların grafik gösterimini yapar.. Fonksiyonların grafiklerini çizer. 4. Bire bir ve örten fonksiyonları açıklar. Üçgenler: Üçgenlerin Eşliği:. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 60 olduğunu gösterir. Madde ve Özellikleri: Madde ve Özkütle:. Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumları açıklar. Akışkanlar:. Yüzey gerlimi ve kılcallık olaylarını açıklar. Kuvvet ve Hareket: Bir Boyutta Hareket:. Günlük hayatta karşılaşılan cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. Toplam 0 5. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. Kuvvet:. Kuvvet kavramını örneklerle açıklar.. Sürtünme kuvvetini açıklar, statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerini karşılaştırır ve sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri keşfeder. Newton un Hareket Yasaları:. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir cismin öteleme hareketini analiz eder.. Kuvvet, ivme ve kütle arasındaki ilişkiyi keşfeder. 4. Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. Enerji: İş, Enerji ve Güç:. İş, enerji ve güç kavramlarını açıklar ve birbirleriyle ilişkilendirir. Kimya Bilimi:. Kimyada kullanılan sembolik dilin tarihsel süreçteki gelişimini ve sağladığı kolaylıkları fark eder. Toplam 0 6. Kimyada kullanılan güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerini tanır. Atom ve Periyodik Sistem: Atom Kavramının Gelişimi:. Atom altı taneciklerin temel özelliklerini karşılaştırır.. Atom spektrumları ile atomun yapısı arasında ilişki kurar.

18 Biyoloji 4. Bilimsel bilgi birikimine paralel olarak atomla ilgili kavram, model ve teorilerin değişimini/gelişimini irdeler. 5. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını tarihsel süreçteki gelişmeler ekseninde açıklar. 6. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 7. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini irdeler. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler:. Kimyasal türleri birbirinden ayırt eder; onları bir arada tutan kuvvetleri sorgular.. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri bağlanan türler ve etkileşimin gücü temelinde sınıflandırır. Yaşam Bilimi Biyoloji: Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji:. Biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne sağladığı katkılarınfarkına varır. Canlıların Ortak Özellikleri:. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkları belirler. Toplam 0. Canlıların ortak özelliklerini keşfeder. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler:. Yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin yaşam için önemini kavrar, sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. Canlılar Dünyası: Canlılığın Temel Birimi Hücre:. Canlıların temel yapısal biriminin hücre olduğunu kavrar.. Hücre ve hücre teorisine ilişkin çalışmaları tarihsel süreç içerisinde analiz eder.. Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 4. Farklı hücre örneklerini karşılaştırır. 5. Çok hücreli canlılarda hücresel organizasyonu analiz eder. 6. Hücre çalışmalarının tıp ve sağlık alanındaki gelişmelere katkısını irdeler. Toplam 0

19 9. Sınıf Değerlendirme 5 Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım Edebiyat İletişim, Dil ve Kültür: Dil-Kültür İlişkisi:. Dil-kültür ilişkisini belirler. Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri:. Dillerin Sınıflandırılması:. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirtir. Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş): Türkçenin Ses Özellikleri:. Ses olaylarının oluşumunu kavrar. Telaffuz (Söyleyiş):. Yazı ile telaffuz ilişkisini gösterir. Kelime Bilgisi: Kelimede Anlam ve Kavram:. Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı:. Kelimelerin farklı anlam kazanmalarında nelerin etkili olduğunu belirler. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler:. Eş anlamlı kelimelerin işlevini belirler. 4. Eş sesli kelimelerin işlevini belirler. Kelimelerde Anlam Değişmeleri:. Kelimelerdeki anlam değişmelerini açıklar. Kelime Grupları:. Kelime gruplarının oluşum biçimlerini açıklar.. Dilde kelime gruplarının varlık nedenlerini tartışır. Cümle Bilgisi: Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler:. Bildirdikleri kiplere göre cümleleri kavrar. Haber Cümleleri:. Haber cümlelerinde zamanının nasıl bildirildiğini açıklar. Dilek- İstek Cümleleri:. Dilek-istek cümlelerinin işlevlerini belirler. Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk Olumsuzluk:. Olumlu ve olumsuz isim cümlelerinin kuruluş özelliklerini belirler. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler:. Cümlenin metinde tamamlanan bir anlam birimi olduğunu fark eder. 4. Bildirdiği duygu, düşünce ve kavramlara göre cümlelerin işlevlerini belirler. Toplam 7 Güzel Sanatlar ve Edebiyat: Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri: 7. Her düzeydeki öğretici ve fayda sağlayan eserlerle sanat eserlerini birbirinden ayırır. Edebî Metin:. Edebî metnin oluşmasına sebep olan temel ifade tarzlarını belirler. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir): Şiir İnceleme Yöntemi:. Söz sanatlarının şiirdeki işlevini sorgular. 4. Şiirde ahengin, hangi ögelerle sağlandığını belirler.. Şiirin ait olduğu geleneğin özelliklerini belirler. Manzume ve Şiir:. Manzume ve şiirde, lirik, epik, dramatik, satirik, pastoral anlatımın değerini örnekler vererek açıklar. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler: Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma:. Anlatmada ve göstermede, dilde ve ifade biçiminde gerçekleşen değişiklikleri örnekler vererek açıklar.. Anlatmaya bağlı metinlerin hangi edebî türleri oluşturduğunu belirler. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi:. İncelediği metnin yapısını çözümler. 7. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

20 Tarih Coğrafya 9. İncelediği anlatma esasına bağlı metinleri karşılaştırır. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma:. Anlatmaya bağlı metinleri okuma ve çözümlemede dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 5. Beğendiği anlatma esasına bağlı metinleri değerlendirir. Tarih Bilimi: 4. Tarihî bir olayı değerlendirirken olayın yaşandığı dönemin koşullarını göz önünde bulundurmanın önemini kavrar. Toplam Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar: 4. Anadolu da yaşamış ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapılarını ve çevre uygarlıklarla etkileşimini açıklar. 6. Roma uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını kavrar. İlk Türk Devletleri:. Asya Hun Devleti nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını değerlendirir. 6. Kök Türk Devleti nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını açıklar. 8. Orta Asya ve Avrupa da kurulan diğer Türk devlet ve topluluklarını tanır. İslam Tarihi ve Uygarlığı (. Yüzyıla Kadar):. İslamiyetin doğuşu sırasında dünyanın ve Arap Yarımadasının genel durumunu açıklar.. Hz. Muhammed in hayatı ve faaliyetleri çerçevesinde İslamiyetin doğuşu ve yayılışını değerlendirir. 4. Emevi Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir. 5. Endülüs Emevi Devleti nin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik gelişmelerini ve diğer Avrupa devletleri ile olan etkileşimini kavrar. 6. Abbasi Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri açıklar. Türk-İslam Devletleri (0. Yüzyıllar):. Türklerin İslamiyeti kabulü sürecini ve bu süreçte meydana gelen sosyal ve kültürel değişimi açıklar.. Karahanlı Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.. Gazneli Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir. 4. Büyük Selçuklu Devleti nin kuruluşunda ve teşkilatlanmasında etkili olan faktörleri değerlendirir. Doğal Sistemler:. Doğa ve insan etkileşimini anlamlandırır. Toplam 5. Doğa ve insan etkileşimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yerini belirler. 4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır. 5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 6. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekillerini ayırt eder. 7. Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar. 8. Atmosferin özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 9. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 0. İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili olan faktörleri sorgular.. Farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.. Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliğe kanıtlar gösterir.. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 4. İç kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar.

21 Matematik Fizik 5. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar. (Rüzgârlar ve Oluşturduğu Şekiller) Toplam 5 Kümeler: Kümelerde Temel Kavramlar:. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır. 4. İki kümenin eşitliğini açıklar. Kümelerde İşlemler:. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler arasındaki ilişkileri ifade eder.. Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer. Denklem ve Eşitsizlikler: Gerçek Sayılar:. İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümesini açıklar. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler:. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar.. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. Üstlü İfade ve Denklemler:. Üstlü ifadeleri içeren denklemleri çözer.. Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının rasyonel sayı kuvveti ile ilişkilendirerek açıklar. Denklem ve Eşitsizliklerle ilgili Uygulamalar:. Oran ve orantı kavramlarını gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır.. Denklem ve eşitsizlikleri gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır. Fonksiyonlar: Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi:. Fonksiyon kavramını açıklar.. Fonksiyonların grafik gösterimini yapar.. Fonksiyonların grafiklerini çizer. 4. Bire bir ve örten fonksiyonları açıklar. Üçgenler: Üçgenlerin Eşliği:. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 60 olduğunu gösterir.. İki üçgenin eşliğini açıklar, iki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları belirler.. Bir üçgende daha uzun olan kenarın karşısındaki açının ölçüsünün daha büyük olduğunu gösterir. 4. Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu belirler. Üçgenlerin Benzerliği:. Bir üçgenin bir kenarına paralel olarak çizilen bir doğru diğer iki kenarı kestiğinde bu doğrunun üçgenin kenarlarını orantılı doğru parçalarına ayırdığını (temel orantı teoremi) ve bunun karşıtının da doğru olduğunu gösterir.. İki üçgenin benzerliğini açıklar, iki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları belirler.. Üçgenlerin benzerliğini modelleme ve problem çözmede kullanır. Üçgenin Yardımcı Elemanları:. Bir açının açıortayını çizer ve özelliklerini açıklar.. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini gösterir. Madde ve Özellikleri: Madde ve Özkütle:. Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumları açıklar. Toplam 0 Kuvvet ve Hareket: Bir Boyutta Hareket:

9. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil-Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi 06 Türkçenin Ses Özellikleri

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ SÜRE Ay Hafta D. Saati ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR Geometri Örüntü Süslemeler. Doğru, çokgen çember modellerinden örüntüler

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri KAZANIMLAR. Bilim ile güzel sanatların farklılığını belirler.. İnsan etkinliklerinin güzel sanatlar içindeki yerini belirler.. Güzel sanatların

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 İletişim Adı 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihî Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I (Ünlüler)

Detaylı

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KAZANIMLAR TEST NO TEST/KONU ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.. Atatürk ün öğrenim hayatı

Detaylı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

Detaylı

2013-2014 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

2013-2014 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 0-0 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK İ YILLIK PLANI Temel Kavramlar 9... Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler. 6 EYLÜL 0 EYLÜL Temel Kavramlar

Detaylı

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1 2

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1 2 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ SÜRE.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Ay Hafta D.Saati KONULAR Batıya Erken Açılan Kent: Selanik Mustafa Kemal Okulda KAZANIMLAR. Atatürk

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim, Dil ve Kültür - I İletişim, Dil ve Kültür - II İletişim, Dil ve Kültür Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Dillerin

Detaylı

10. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 15.10.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 01 (LGDS - 01) KONU DAĞILIMLARI

10. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 15.10.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 01 (LGDS - 01) KONU DAĞILIMLARI Sözcükte anlam 7 Cümlede anlam 6 Sözcük türleri 2 Ses bilgisi 2 Sözcükte yapı 1 Anlatım bozukluğu 3 Cümlenin ögeleri 2 TÜRKÇE Yazı türleri 2 Cümle vurgusu 1 Fiiller 1 Yazım kuralları 2 Paragraf 6 Şiir

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF TÜRKÇE 6. SINIF 1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2 Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3 Metnin konusunu belirler. 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu

Detaylı

GDS 1 (12.11.2014) 9. sınıf 21 Dil ve Anlatım İletişim 4. İletişimde bağlamın önemini fark eder.

GDS 1 (12.11.2014) 9. sınıf 21 Dil ve Anlatım İletişim 4. İletişimde bağlamın önemini fark eder. 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım İletişim 1. İletişimin önemini ve değerini sezer. 9. sınıf 2 Dil ve Anlatım İletişim 2. İletişimde yer alan ögeleri belirler. 9. sınıf 3 Dil ve Anlatım İletişim 3. Gönderici alıcı

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ GENEL YETENEK VE EĞİLİM BELİRLEME SINAVI. Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek

TÜRKİYE GENELİ GENEL YETENEK VE EĞİLİM BELİRLEME SINAVI. Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90dk) 3. SINIF Duygusal ve Abartılı İfadeler Okuduğunu Anlama Görsel Okuma Geometrik Cisimler Geometrik Şekiller Simetri Açılar Doğal Sayılar Özellik Bildiren Sözcükler nı Değiştiren

Detaylı

8. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

8. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 8. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan Anlam ve Terim Anlam Eş Anlamlılık, Yakın Anlamlılık ve Eş Seslilik Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler

Detaylı

8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 8.1. Sayılar ve İşlemler 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2. Cebir 8.2.1. Cebirsel İfadeler

Detaylı

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER Ürün Detaylar 0 - KE00-.0YT YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI Bu müfredatlar Yaprak Test ve lerin yan s ra anlat m kitaplar n ve soru kitaplar n da kapsar. 5 Ürün Detaylar 0- // 9. S n f Program

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

9. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI.Tarih biliminin konusunu, tarihçinin kullandığı kaynakları ve yöntemleri kavrar..tarihî olayların incelenmesinde yararlanılan zaman kavramlarını

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım İletişim 1. İletişimin önemini ve değerini sezer. 9. sınıf 2 Dil ve Anlatım İletişim 2. İletişimde yer alan ögeleri belirler. 9. sınıf 3 Dil ve Anlatım İletişim 3. Gönderici alıcı

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) 4. Betimleyici metinler yazar. SIFAT 3. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. SIFAT 4. Farklı sıfat türlerini

Detaylı

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 9. S n f Program - Dil Ve Anlat m // 0 0 0 0 0 DİL ve ANLATIM 0 0 0 0 0 0 İletişim, Dil ve Kültür Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ses Bilgisi

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ DİLBİLGİSİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ DİLBİLGİSİ Aylar SÜRE Hafta 04 05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONULAR DİLBİLGİSİ KAZANIMLAR EYLÜL 3-4. kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

... OKULU 7/... SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ YILLIK BEP ÇALIŞMA PROGRAMI. İletişimi olumsuz etkileyen davranışlara örnekler verir

... OKULU 7/... SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ YILLIK BEP ÇALIŞMA PROGRAMI. İletişimi olumsuz etkileyen davranışlara örnekler verir 1.... OKULU 7/... SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ YILLIK BEP ÇALIŞMA PROGRAMI İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır. KISA DÖNEMLİ

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım İletişim 4. İletişimde bağlamın önemini fark eder. 9. sınıf 2 Dil ve Anlatım İnsan, İletişim ve Dil 1. Dil insan ilişkisini belirler. 9. sınıf 3 Dil ve Anlatım İnsan, İletişim

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

III İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÜNİTE 2 ÜNİTE 3 FRAKTALLAR 2 YANSIYAN VE DÖNEN ŞEKİLLER 6 HİSTOGRAM 10 ÜSLÜ SAYILAR 14 ÜSLÜ SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 18

III İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÜNİTE 2 ÜNİTE 3 FRAKTALLAR 2 YANSIYAN VE DÖNEN ŞEKİLLER 6 HİSTOGRAM 10 ÜSLÜ SAYILAR 14 ÜSLÜ SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 18 MATEMATİK III İÇİNDEKİLER ÜNİTE FRAKTALLAR YANSIYAN VE DÖNEN ŞEKİLLER 6 HİSTOGRAM 0 ÜSLÜ SAYILAR 4 ÜSLÜ SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 8 ÜSLÜ SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ 8 BİLİMSEL GÖSTERİM 9 ÜNİTE OLASILIK, İSTATİSTİK

Detaylı

KE00-08.06YT 8. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE00-08.06YT 8. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 0-0 KE00-08.06YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 5 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-08.06YT0 YAPRAK TEST- TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme

Detaylı

9. SINIF BURSLULUK SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF BURSLULUK SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Bursluluk Sınavı Konuları 01 Edebiyat Nedir? Edebiyatın Güzel Sanatlarla ve Bilimlerle İlişkisi 02 Metinlerin Sınıflandırılması 03 Niçin Yazıyoruz? Nasıl Yazmalıyız? 04 İletişim

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 Türkçe 8. sınıf 2 Türkçe 8. sınıf 3 Türkçe 8. sınıf 4 Türkçe 8. sınıf 5 Türkçe 8. sınıf 6 Türkçe 8. sınıf 7 Türkçe 8. sınıf 8 Türkçe 8. sınıf 9 Türkçe 8. sınıf 10 Türkçe 8. sınıf 11 Türkçe Cümleyle

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ DİLBİLGİSİ 1 I. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ DİLBİLGİSİ 1 I. DÖNEM BİRİNCİ SINAV Aylar SÜRE Hafta 05 06 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONULAR DİLBİLGİSİ KAZANIMLAR EYLÜL 5. kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

2010-2011 9. SINIF. Yayın Planı

2010-2011 9. SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Dağılım

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

2016-2017 5.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

2016-2017 5.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06-07.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK.SINIF

Detaylı

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI (20 ADET TÜRKÇE LGS, 20 ADET MATEMATİK LGS, 20 ADET FEN BİLİMLERİ LGS, 20 ADET T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK LGS) TÜRKÇE 1. DENEME 2 Cümlede Anlam (Cümle

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL İZMİR ÇİĞLİ Hedef Etüt Merkezi YGS DENEME SINAVI-4 (17_YGSPDS4) 132 6439 KATILIMLAR Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf Puan Sn Okul

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Anlam - I 26 Cümlenin Ögeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 03 04 Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Anlam) 27 Cümlenin Ögeleri - II (Cümlenin Yardımcı

Detaylı

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 8. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI)

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 8. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) Türkçe 23 Türkçe 23 Matematik 20 Matematik 20 Fen ve Teknoloji 20 Fen ve Teknoloji 20 Sosyal Bilgiler 20 İnkılap Tarihi 20 Yabancı Dil 17 İngilizce

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

10. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

10. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 0. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (9. Sınıf) Edebiyat (9. Sınıf) İletişim, Dil Ve Kültür: İletişim:. İletişimin önemini ve değerini sezer. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ZAMBAK 9.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları

ZAMBAK 9.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları ZAMBAK 9.Sınıf Biyoloji Bilimsel Çalışma ve Canlıların Ortak Özellikleri İnorganik Besinler Ünite 1 Karbonhidratlar ve Yağlar Proteinler, Enzimler, Vitaminler Nükleik asitler veatp Hücre zarı ve Madde

Detaylı

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil. 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil. 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu 3 Cümle Türleri Yapısına göre cümleler Anlamına göre cümleler Yüklemin yerine

Detaylı

ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464

ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464 Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

Coşku 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Coşku 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim ÜNİTE-1 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil-Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

S İ S 6 MAYIS sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

S İ S 6 MAYIS sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. S İ S 6 MAYIS 2013 SINIF DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 8. sınıf Türkçe Cümlede Anlam Cümlede eksik

Detaylı

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D Test 2 1-B 2-D 3-B 4-A 5-C 6-B 7-A 8-D 9-A 10-C 11-B 12-C 13-D 14-A 15-A 16-D Test 3 1-D 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A

Detaylı

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE BRANŞ SORU NO TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE 16 TÜRKÇE 17 TÜRKÇE 18 TÜRKÇE 19 TÜRKÇE

Detaylı

Deneme Analizi (Sözel Bölüm)

Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme -1 1 Paragrafta Anlam B 2 Paragrafta Anlam C Yazım Kuralları A 4 Cümlenin Ögeleri D 5 Paragrafta Anlam D 6 Paragrafta Anlam A Sözcükte Anlam D 8 Paragrafta Anlam A 9

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 8. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Sözcükte Anlam Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam)/ Sözcükler Arası Anlam İlişkisi/ Sözcük Gruplarında Anlam/ Deyimler ve Atasözleri/Söz Sanatları

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ 3. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini belirler. 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ İNGİLİZCE 55 90 80 50 50 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi 10 Salı RAMAZAN 11 Çarşamba

Detaylı

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM*

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM* DİL VE ANLATIM* 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici Metinler

Detaylı

MART UKS MATEMATİK KONULARI

MART UKS MATEMATİK KONULARI 2017-18 MART UKS MATEMATİK KONULARI 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF (MF-TM) 11. Sınıf (TS-ML) Mantık Kümeler Sıralama Kümeler Kümeler Kartezyen Çarpım Seçme Gerçek Sayılar Gerçek Sayılar Gerçek Sayılar Binom

Detaylı

1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. ADAPTASYON VE EVRİM DNA VE GENETİK KOD 1.ÜNİTE MAYOZ KALITIM MİTOZ KAZANIMLAR 1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2 Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan

Detaylı

6. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Öğrenme Alanı 01 02 03 04 Anlam - I Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Kelime Yapısı - I (Kök, Ek; İsim 22 Kökü, Ortak Kök; Çekim Ekleri, Yapım Ekleri) Kelime

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

8. SINIF 4. TEOG SINAVI (MART AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 4. TEOG SINAVI (MART AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TLOSU ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 1 9 TÜRKÇE DİL İLGİSİ Cümledeki fi illerin çatı özelliklerini kavrar. 2 10 TÜRKÇE OKUM Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 7. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 7. SINIF TÜRKÇE 7. SINIF 1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2 Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3 Metnin konusunu belirler. 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu

Detaylı

GDS 1 (KASIM 2015) 9. sınıf 21 Dil ve Anlatım Dil Kültür İlişkisi 1. Dil kültür ilişkisini belirler.

GDS 1 (KASIM 2015) 9. sınıf 21 Dil ve Anlatım Dil Kültür İlişkisi 1. Dil kültür ilişkisini belirler. 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım İletişim 1. İletişimin önemini ve değerini sezer. 9. sınıf 2 Dil ve Anlatım İletişim 2. İletişimde yer alan ögeleri belirler. 9. sınıf 3 Dil ve Anlatım İletişim 3. Gönderici alıcı

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

Ders Anlatım Föyü Nedir?

Ders Anlatım Föyü Nedir? www.bilgiyoluyayincilik.com www.dersanlatimfoyleri.com Ders Anlatım Föyü Nedir? Bir konunun anlatılması ve öğrenilmesi için gereken bilgileri ve adımları içeren en küçük yapıdaki kitapçıktır. Her föy bir

Detaylı

(ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu

(ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu (ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI NOT: Türk Dili ve Edebiyatı grubu formasyon öğrencileri aşağıda belirlenen gün ve saatte belirlenen kazanıma uygun olarak bir

Detaylı

3.SINIFLAR MAYIS AYI VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

3.SINIFLAR MAYIS AYI VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 3.SINIFLAR MAYIS AYI VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 3. sınıfa elveda, 4. sınıfa MERHABA TÜRKÇE Metinlere bağlı kalarak dinleme ve dinlediğini anlama, okuma ve okuduğunu anlama, yazma kurallarını uygulama,

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI 9. SINIF DENEME SINAVI FORMATI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 27 Dil ve Anlatım 15 Kitapcık Sayısı: 2 (A ve B kitapcığı ) Edebiyat 12 Cevap Anahtarı: 2 adet A ve B internetten yayınlanır 2.test Sosyal

Detaylı

%50 2) Sayısal Bölüm

%50 2) Sayısal Bölüm TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 1. Yazma Kurallarını Uygulama 6. Yazım ve ktalama

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM TEMEL ANLAM MECAZ ANLAM İLETİŞİM VE DİL YAN ANLAM SÖZCÜK GRUPLARINDA

Detaylı