İçindekiler İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7. BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7. BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER VERGİ USUL HUKUKU...1 Kısa Tarihçesi...1 GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7 BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM 1. Vergi Uygulamasında Yetki Vergi Dairesi Mahremiyet Mahremiyet Hükmüne Getirilen İstisnalar Beyanların İlanı Vergi Levhası Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenlerin/Kullananların Meslek Odalarına ve TÜRMOB a Bildirilmesi Bankalara Vergi Tahsiline Yönelik Bilgi Verilmesi Müeyyide Mahremiyeti İhlal Edenlere Uygulanacak Ceza Bilgi Edinme Hakkı ve Mahremiyet İlişkisi Yasaklar Önemli ve İlginç Durumlar İdarenin Yardımı...37 IX

2 İKİNCİ BÖLÜM 2. Vergi Sorumluluğu Mükellef Vergi Sorumlusu Vergi Numarası Vergi Numarasına İlişkin Müeyyide Özellik Arz Eden Durumlar Vergi Kimlik Numarası Özel Kanunlarda Yapılan Düzenlemeler Maliye Bakanlığına Verilen Yetkiler ve Vergi Kimlik Numarası... Uygulaması Bankacılık İşlemleri Diğer Mali İşlemler Bankacılık ve Diğer Mali İşlemlerde Vergi Kimlik Numarasının Tespitine İlişkin Hususlar Vergi Kimlik Numarasına İlişkin Cezalar Vergi Kimlik Numarası Tespit Etme ve Kayıtlarda Gösterme Zorunda Olanlar İçin Vergi Kimlik Numarası Almak Zorunda Olanlar İçin Vergi Ehliyeti Kanuni Temsilcilerin Ödev ve Sorumluluğu Kanuni Temsilciler Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmediğinin Kanuni... Temsilcinin Değişmesinden Sonra Ortaya Çıkarılması Vergi Kesenlerin Sorumluluğu Mirasçıların Sorumluluğu Mücbir Sebepler Vergi İdaresince Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilen Durumlar Mücbir Sebeplerle Gecikme ve İşlemeyen Süreler Mücbir Sebep Halinin İspatı Mücbir Sebep Nedeniyle Ertelenecek Vergi Ödevleri Mücbir Sebep Halinde Vergi Borçlarının Ödeme Süresinin Uzaması Mücbir Sebeplerin Sona Ermesi Mücbir Sebep Kimler İçin Geçerlidir?...99 X

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. Süreler Kanuni ve İdari Süreler Ölüm Nedeniyle Sürelerin Uzaması Zor Durum Uygulamada Zor Durum Hali Kabul Edilen Sebepler Sürelerin Hesaplanması Resmi Tatiller Posta ile Gönderilen Beyannameler ve Bildirimler Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. Vergi Alacağının Tayini Vergiyi Doğuran Olay Tarh Tebliğ Tahakkuk Tahsil Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergiler İKİNCİ KISIM Tarh ve Tahakkuk Usulü BİRİNCİ BÖLÜM 1. Beyannameye Dayanan Tarh Elektronik Ortamda Beyanname Verme Zorunluluğu ve Tarh Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Beyannameler Maliye Bakanlığının Beyanname Verme Süresini Uzatma Yetkisi XI

4 İKİNCİ BÖLÜM 2. İkmalen, Re sen ve İdarece Tarh İkmalen Vergi Tarhı Özellik Arz Eden Durumlar Re sen Vergi Tarhı Takdir keyfi olamaz Re sen Takdir Sebebi Sayılan Durumlar Vergi beyannamesi kanuni süre geçtiği halde verilmemişse Süresinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemiş olması Vergi Usul Kanununa göre tutulması mecburi olan defterlerin tamamen ya da kısmen tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olması veya vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmemesi Defter kayıtları ve bunlarla ilgili belgelerin vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmaması Götürü gider esasına göre zirai kazancı tespit edilen mükellefin gerçek usulde giderlerini belgeleyememesi Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması Harcama ve tasarrufların vergisi ödenmiş veya vergiye tabi olmayan gelirlerden sağlandığı ispatlanamazsa Yeminli mali müşavirlere ve serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu getirilen beyannamelerin imzalatılmaması veya tasdik raporu ibraz edilmemesi VUK un mükerrer 175 inci maddesi ile getirilen mecburiyetlere uyulmaması Re sen ve İkmalen Tarh Sebeplerinin Bir Arada Bulunması İlginç Yargı Kararları Takdir Kararı İhbarname Esası Verginin İdarece Tarhı XII

5 Önemini Kaybeden Hükümler Tahrir Usulü ve Ortalama Kâr Hadleri Zirai Kazanç Ölçüleri Emlak Vergisine İlişkin Hükümler DÖRDÜNCÜ KISIM Takdir, Zirai Kazançlar ve Özel Komisyonları BİRİNCİ BÖLÜM 1. Takdir Komisyonu Komisyonlara Üye Seçimi Takdir Komisyonunun Görev ve Yetkileri Üyelerde Aranacak Vasıflar ve Yemin Karar ve Toplanma Yeter Sayısı Devam ve Görev Süresi Komisyonların Ücretleri Tâdilat Komisyonları BEŞİNCİ KISIM Tebliğler BİRİNCİ BÖLÜM 1. Tebliğ Esasları ve Muhataplar Tebliğ Esasları Tebliğ edilecek belge ve yazı bir hüküm ifade etmelidir Tebliğ bilinen adreslere yapılmalıdır Tebliğ bilinen adreslere posta ile iadeli taahhütlü olarak yapılmalıdır Adresi bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ yapılır Daire veya komisyonlarda tebliğ ancak ilgilinin istemesi halinde mümkündür XIII

6 1.2. Tebliğ Yapılacak Kimseler Veli, Vasi ve Kayyımlara Tebliğ Özel Durumlar Tasfiye ve İflas Halindeki Kurumlara Tebliğ Ortaklıktan Ayrılanlara Yapılan Tebliğ Umumi Vekile Tebliğ Alındılarda kime tebliğ edildiği belli olmalıdır Muhatabın bulunamaması halinde posta vasıtası ile köy azasına... tebliğ yapılamaz Adi Ortaklıklarda, Aile Reisi Beyanında ve Mirasçılarda Tebliğ Tebliğ Evrakının Kaybolması Hükümlü ve Tutuklulara Yapılacak Tebliğ Vasıtalı Tebliğ Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebliğ Türk Vatandaşı Olmayanlara Tebliğ Türk Vatandaşlarına Tebliğ Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tebliğ İKİNCİ BÖLÜM 2. Posta ile Tebliğ Usulü Bilinen Adreslere Tebliğ Tebliğ Evrakının Teslimi Memur Vasıtası ile Tebliğ Elektronik Tebliğ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. İlan Yoluyla Tebliğ İlan Yolu ile Tebliğ Ne Zaman Yapılır? İlanın Şekli İlanın Muhteviyatı ve Sonuçları XIV

7 ALTINCI KISIM Vergi Alacağının Kalkması BİRİNCİ BÖLÜM 1. Ödeme Verginin Ödeneceği Daire Ödeme Zamanı Maliye Bakanlığınca Belirlenecek Ödeme Süreleri Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İl, İlçe ve Yerlerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Ödeme Süresi Özel Ödeme Zamanları Uzlaşma Halinde Ödeme Zamanı Yargı Yoluna Gidilmesi Halinde Ödeme Teminat Gösterilmesi Halinde Uzayan Süre Pişmanlık Halinde Ödeme Gecikme Faizi Tarhiyat Dava Konusu Yapılmamışsa Tarhiyat Dava Konusu Edilmişse Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Faizi Cezalarda İndirme Hükmünden Yararlanılması Halinde İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelerde Tahakkuk Eden Vergilerin Vergi Mahkemesinde Kaldırılması Ancak Danıştay da Onanması Halinde Gecikme Faizi Gecikme Faizi Oranının Değişmesi Özel ve İlginç Durumlar Taksitle Ödenmesi Gereken Vergilerde Gecikme Faizi Gecikme Faizinin Süresi Verginin Vadesine Göre Hesaplanır Gecikme Faizi İstenmesi İçin Mükellefin Kusuru Aranmaz Katma Değer Vergisi Tevkifatının Beyan Edilmemesi/ Yapılmaması Halinde Gecikme Faizi Gecikme Faizi Uygulanacak Verginin İlgili Olduğu Dönem Dışındaki Dönemlerde Mükellefin Alacağının Bulunması XV

8 Tarhiyatın İdarenin Kusurundan Kaynaklandığı Durumlarda İflas Halinde Gecikme Faizi Hesaplanacak Süre Tahakkuktan önce ödeme yapılması gecikme faizini keser Süresinden Sonra Pişmanlık Talebi Olmaksızın Verilen Beyanname Üzerine Tahakkuk Eden Vergiye de Gecikme Faizi Uygulanır Yanılma Halinde Gecikme Faizi Hesaplanmaz İadesinde Gecikilen Vergiler İçin Mükelleflere Ödenecek Faiz Gecikme Faizi Ödenecek Vergiler Yürürlük Faizin Muacceliyet Kazanacağı Zaman İstenen Belgelerin Tamamlanması Faizin Hesaplanması ABD de Eksik veya Fazla Ödenen Vergiler İçin Faiz Uygulaması Mükelleflere Ödenen Faiz İçin Memurlara Rücu Edilebilir mi? Yargı Kararı İKİNCİ BÖLÜM 2. Zaman Aşımı ve Terkin Zaman Aşımının Mahiyeti Zaman Aşımının Durması Zaman Aşımı ile İlgili Özel Durumlar Tasfiyeye Giren Kurumlarda Veraset ve İntikal Vergisinde Emlak Vergisinde Damga Vergisinde Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım İşlerinde İthalde Alınan Vergilerde Yatırım İndirimi ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler İçin Damga Vergisi ve Harç İstisnasında Düzeltmede Zaman Aşımı Terkin Terkin Nasıl Yapılır? XVI

9 Zirai Faaliyette Terkin Tahakkuktan Vazgeçme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. Vergi Hatalarını Düzeltme Vergi Hataları Hesap Hatası Matrah Hatası Vergi Miktarında Hata Verginin Mükerrer Olması Vergilendirme Hataları Mükellefin Şahsında Hata Mükellefiyette Hata Mevzuda Hata Vergilendirme ve Muafiyet Döneminde Hata Hataların Meydana Çıkarılması Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat Vergi Hatalarını Düzeltme Yolları Re sen Düzeltme Başvuru Üzerine Düzeltme İdari Düzeltme Yolları Yargısal Düzeltme Yolları Dava Açma Süresi İçinde Şikayet Yolu ile Müracaat Düzeltmenin Şümulu Uzlaşılan Vergi ve Cezalarda Düzeltme Katma Değer Vergisinde Hataların Düzeltilmesi YEDİNCİ KISIM Yoklama ve İnceleme BİRİNCİ BÖLÜM 1. Yoklama Maksat ve Yetki Günlük Hasılatı Tespit Etmek XVII

10 Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Yoklamalar Kayıt ve Belge Düzenini Denetlemek Nakil Vasıtalarının Kontrolü veya Yol Denetimi Belge Bulundurmayan Taşıtları Trafikten Alıkoymak Yoklamaya Yetkili Olanlar Yoklama Sonuçlarının Bildirilmesi ve Toplu Yoklama İKİNCİ BÖLÜM 2. Vergi İncelemeleri Amaç Vergi İncelemesine Yetkililer sayılı KHK Sonrası Dönemde sayılı KHK Öncesi Dönemde İncelemeye Yetkili Diğer Kişiler ve Hususlar Takdir Komisyonları Diğer Kanunlara Göre İnceleme Yetkisi İnceleme yetkisi Vergi Usul Kanununda sözü edilen unvandaki kadroya atanmakla başlar Vekaleten Görev Yapanların Yetkisi Gruplarda görevli denetim elemanı inceleme açısından bulunduğu ille sınırlı değildir İncelemeye İlişkin Usul ve Esaslar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. Arama Arama Yapılacak Durumlar ve Usul DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. Bilgi Toplama Bilgi Verme Bilgi Vermemenin Müeyyidesi XVIII

11 İKİNCİ KİTAP BİRİNCİ KISIM Bildirmeler BİRİNCİ BÖLÜM 1. İşe Başlama İşe Başlamayı Bildirme Bildirimde Aranan Belgeler Münhasıran Sahte Belge Düzenlediği Tespit Edilenlerin Yeniden İşe Başlamalarında Mükellefiyet Tesisi İçin Aranan Şartlar Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri Bir İşyeri Açmak İşyeri Açılmamış Olsa Bile Ticaret Siciline veya Mesleki Bir Teşekküle Kaydolunmak Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Ticaret Erbabı İçin İşle Fiilen Uğraşmaya Başlamak Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri İşyeri İKİNCİ BÖLÜM 2. Değişiklikler Adres Değişiklikleri İş Değişiklikleri İşletmede Değişiklik ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. İşi Bırakma İşi Bırakmanın Bildirilmesi Vergi Dairesince İşi Bırakmış Sayılma XIX

12 Gayrifaal Mükelleflerin Durumu Münhasıran Sahte Belge Ticareti Yapanların Kaydının Terkini Tasfiye ve İflas Nakil Ölüm DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. Bina ve Arazi Değişiklikleri Yeni İnşaat BEŞİNCİ BÖLÜM 5. Bildirmelerde Süre ve Şekil Süre İşe Başlamada İşi Bırakma ve Değişiklikte Ölüm ve Mirasçıların Murisin Faaliyetini Devam Ettirmeleri Yazılı Bildirme Esası Posta ile Gönderme Bildirimde Bulunmamanın Müeyyidesi Özel ve İlginç Durumlar Taşıtlara ilişkin bildirim süresi Ticaret şirketleri İşin bırakılması halinde kullanılmamış belgeler iptal ettirilmelidir Müsadere edilmek üzere aracın yediemine teslim edilmesi hali işi bırakma sayılır Yurt dışında meydana gelen kazalarla ilgili olarak dış temsilciliklerimizden belge alınmalıdır Ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle kül olarak devri işi bırakma sayılır İrtibat büroları XX

13 İKİNCİ KISIM Defter Tutma BİRİNCİ BÖLÜM 1. Genel Esaslar Maksat Müeyyide Kayıt Serbestisi ve Tek Düzen Hesap Planı Defter Tutacak Olanlar Ticaret ve Sanat Erbabı Ticaret Şirketleri ve Kooperatifler İktisadi Kamu Müesseseleri Döner Sermayeli Kuruluşlar Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler Serbest Meslek Erbabı Çiftçiler Defter Tutmaktan İstisna Edilenler Gelir Vergisinden Muaf Esnaf ve Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Çiftçiler Gelir Vergisi Kanununa Göre Kazançları Basit Usulde Tespit Edilenler Kurumlar Vergisinden Muaf Olan İktisadi Kamu Müesseseleri Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler Mükerrer 257 nci Maddeye İstinaden Defter Tutma Zorunluluğu Kaldırılanlar Aile Sağlığı Merkezleri Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunanlar Hesap Dönemi Özel Hesap Dönemi Kıst Hesap Dönemi İKİNCİ BÖLÜM 2. Defter Tutma Bakımından Tüccarlar Tüccar Sınıfları XXI

14 Birinci Sınıf Tüccarlar İkinci Sınıf Tüccarlar Sınıf Değiştirme Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Geçici 19 uncu Madde ile Yapılan Düzenleme Özel ve İlginç Durumlar Birden fazla işyeri olanlarda defter tutma İadeler satış tutarına dahil edilmez Ticaret siciline tescil edilmeyen şirketler adi ortaklık statüsüne tabi tutulur ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Bilanço Esasında Tutulacak Defterler Yevmiye Defteri Defteri kebir Envanter Defteri ve Bilanço Günü Envantere Alınması Gereken Bina ve Arazi Envanter Listesi Büyük Mağaza ve Eczanelerde Envanter Amortisman Kayıtları Bilanço Öz sermayenin Hesaplanması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler İşletme Hesabında Envanter BEŞİNCİ BÖLÜM 5. Sınai Müesseselerin Tutacakları Defterler İmalat Defteri XXII

15 ALTINCI BÖLÜM 6. Bazı Müesseselerin Tutacakları Özel Defterler Finans Kurumları Damga Resmi Kayıtları Damga Vergisi Defteri Yabancı Nakliyat Kurumları Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Kayıtlar Ambar Defteri YEDİNCİ BÖLÜM 7. Serbest Meslek Erbabında Defter Tutma Serbest Meslek Kazanç Defteri Amortisman Kayıtları Özel Kayıtlar Avukatlık Kanununa Göre Tutulacak Defterler SEKİZİNCİ BÖLÜM 8. Zirai Kazançlarda Defter Tutma Çiftçi İşletme Defteri Amortisman Kayıtları DOKUZUNCU BÖLÜM 9. Kayıt Nizamı Kayıtlarda Kullanılacak Dil Kayıtlar Türkçe Olmalıdır Kayıtlarda Kullanılacak Para Birimi Defter sayfasının başına (1000 TL) ibaresi yazılarak kayıtlarda son üç sıfır atılabilir Defterler mürekkeple yazılmalıdır XXIII

16 9.3. Yanlış kayıtların düzeltilmesi Boş satır bırakılamaz Kaydın onayın bulunduğu sayfanın arkasına yapılması Yevmiye Kayıtlarının Defteri Kebire Yapılması Kayıt Zamanı ONUNCU BÖLÜM 10. Defterlerin Tasdiki Tasdike Tabi Defterler Tasdik Yeri ve Zamanı Noterlerin Tutacakları Defterlerin Tasdiki Döner Sermayeli İşletmelerin Defterlerinin Tasdiki Farklı Adreslerde Farklı Faaliyetleri Olan Mükelleflerde Tasdik Tasdik Ettirmemenin Müeyyidesi ONBİRİNCİ BÖLÜM 11. Diğer Kanunlara Göre Defter Tutma Zorunluluğu Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulacak Defterler Defter Tutmak Zorunda Olanlar Tutulacak Defterler Müeyyide Bankacılık Kanununa Göre Tutulacak Defterler ve Kayıt Nizamı Sigorta Mevzuatına Göre Tutulacak Defterler Dernekler Kanununa Göre Tutulacak Defterler Tarım Ürünleri Lisanslı Depo İşleticilerinin Tutacakları Defterler Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunanların Tutacakları Defterler Sendika ve Konfederasyonların Tutacakları Defterler XXIV

17 ÜÇÜNCÜ KISIM Vesikalar BİRİNCİ BÖLÜM 1. Kayıtların Tevsiki İspat Edici Belgeler Vergi Beyannamelerinin Meslek Mensuplarınca İmzalanması ve Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporları Tahsilat ve Ödemelerin Banka, Benzeri Finans Kurumu veya Posta İdaresince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Zorunluluğu Kira Ödeme ve Tahsilatında Tevsik Ücret ve Ücret Niteliğindeki İstihkakların Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Zorunluluğu Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlar Örf ve Teamüle Göre Bir Belgeye Dayandırılması Alışılmış (Mutad) Olmayan Giderler Belgenin Teminine İmkan Bulunmayan Giderler Vergi Kanunlarına Göre Götürü Olarak Tespit Edilen Giderler Özellik Gösteren Durumlar Ferdi İşletmenin Devri Reklamasyon giderleri belgelendirilmelidir Yurt Dışı Seyahat ve Konaklama Hizmet Bedelleri Altyapı Hizmeti Verenlere Ödenen Depozitoların İadesi veya Devri Yapı Denetim firması adına Muhasebe Müdürlüğü hesabına aktarılan hak ediş ödemeleri üzerinden yapılan kamu idare payı kesintilerinin tevsiki İKİNCİ BÖLÜM 2. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Faturanın Tanımı Faturanın Şekli Sevk İrsaliyesi XXV

18 Sevk İrsaliyesinin Şekli Sevk İrsaliyesi Düzenleyecek Olanlar ve 345 Sıra No lu VUK Genel Tebliğlerinde Yapılan Diğer Açıklamalar İrsaliyeli Fatura Fatura nizamı Açık Fatura - Kapalı Fatura Proforma Fatura Fatura Kullanma Mecburiyeti Özellik Gösteren Durumlar Kat Karşılığı İnşaatlarda Fatura Yaş Sebze ve Meyve Komisyonculuğunda Belge Düzeni Akaryakıt Bayilerinde Belge Düzeni Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Restoranlarda Verilen Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Taşınabilir Elektronik Aygıtlarla Düzenlenen Faturalar Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlaç Satışlarında Fatura Düzenleme Süresi Devre Tatil Hakkını Satanlara Yapılan Ödemeler PTT nin Adi Posta Gönderileri ile Posta Pulu ve Posta Kartları Satışı Zeytinyağı İşleme Hizmetinde Belge Düzeni Taşıyıcı Kooperatiflerinin Üyelerinden Topladıkları Aidatlar Bankalara Ait Kredi Kartı Okuyucuları Kullanılarak Yapılan Kontör Satışlarında Belge Düzeni Nihai Tüketicilere Elektronik Ortamda Kredi Kartıyla Yapılan Kontör Satışlarında Belge Düzeni Bedeli Kredi Kartı Kullanılmak Suretiyle Ödenen Taşımacılıkta Belge Düzeni Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni İnternetten Satışa Aracılık Edilen İşlemlerde Belge Düzeni Perakende Satış Belgeleri Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Düzenlenecek Belgeler Uçak ve Yolcu Biletleri Elektronik Sistemler Kullanılarak Yapılan Otopark İşletmeciliğinde Belge Düzeni XXVI

19 2.7. Fatura Yerine Geçen Belgeler Gider Pusulası Müstahsil Makbuzu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. Serbest Meslek Makbuzları Makbuz Zorunluluğu Makbuz Düzenlemek Zorunda Olmayanlar Serbest Meslek Makbuzunun Özellikleri Serbest Meslek Erbabının Demirbaşlarını Satması Serbest Meslek Erbabının İade Ettiği Malzemelerin Belgelenmesi Hizmet Akdi ile Çalışan Serbest Meslek Erbabının Durumu İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri ile Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı Okuyucuları ve POS Fişleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. Ücretlilere İlişkin Belgeler Ücret Bordrosu BEŞİNCİ BÖLÜM 5. Diğer Evrak ve Vesikalar Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler Taşıma İrsaliyeleri Yolcu Listeleri Günlük Müşteri Listeleri Muhabere Evrakı Kıymetli Evrakta Bulunacak Bilgiler Diğer Vesikalar Maliye Bakanlığınca İhdas Edilen Belgeler Ambar Tesellüm Fişleri XXVII

20 Adisyon İkrazatçılar ve Finansman Şirketleri Tarafından Düzenlenecek Belgeler Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler Sigorta Şirketleri ile Acenteler Tarafından Düzenlenecek Belgeler Sigorta Poliçeleri Sigorta Komisyon Gider Belgesi Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Belgeler Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi İrsaliyeli Fatura Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Uygunluk Belgesi Üçlü Reçete Orman Kooperatifleri Ödeme Cetveli Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Kullanılan Belgeler Evrak Tevzi Listesi ile Gelir Makbuzları Elektronik Defter, Belge ve Kayıt Elektronik Defter ve Belge Uygulamasından Yararlanacak Mükelleflerin Taşımaları Gereken Şartlar Elektronik Fatura (e- Fatura) e-fatura Uygulamasından Yararlanma ve e-fatura Zorunluluğu e-fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi e-fatura Uygulamasının Kullanımı Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım e-fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım e-faturanın Güvenliği, Muhafaza ve İbrazı EFKS Kapsamında Düzenlenen Faturalar Derneklerin Düzenleyecekleri Belgeler DÖRDÜNCÜ KISIM 1. Ekim ve Sayım Beyanı Ekim ve Sayım Beyanı Ekim Sayım İlmühaberi Ücret ve Sorumluluk XXVIII

21 BEŞİNCİ KISIM 1. Vergi Karnesi Karne Mecburiyeti ALTINCI KISIM 1. Muhafaza ve İbraz Ödevleri Defter ve Belgeleri Muhafaza Defter Tutmak Zorunda Olmayanların Muhafaza Ödevi Karnelerin Muhafazası Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtların İbraz Mecburiyeti Yeminli Mali Müşavirlere İbraz Zorunluluğu e-faturanın Muhafazası ve e-arşiv İbraz ve İncelemeye Arz Etmemenin Müeyyidesi Diğer Ödevler Yetki Belge Basım Yönetmeliği ÜÇÜNCÜ KİTAP Değerleme İktisadi Kıymet Değerleri BİRİNCİ BÖLÜM 1. Değerleme Esasları Değerlemenin Tarifi Değerleme Günü Değerlemede Esas Değerleme Ölçüleri Maliyet Bedeli İktisap için yapılan ödemeler Değerin artırılması için yapılan ödemeler Müteferri (bağlı) olarak yapılan ödemeler XXIX

22 Borsa rayici Tasarruf Değeri Mukayyet Değer İtibari Değer Rayiç Bedel Vergi Değeri Emsal Bedeli veya Emsal Ücreti Ortalama fiyat esası Maliyet bedeli esası Takdir esası Emsal bedeli yerine geçen değerler Emsal ücreti Özellik Gösteren Durumlar İşletmeden çekilen gayrimenkuller Yatırım Döneminde Ortaya Çıkan Kur Farkları İKİNCİ BÖLÜM 2. İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme Gayrimenkuller Gayrimenkul Gibi Değerlenecek İktisadi Kıymetler Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Giren Giderler Maliyet Bedeline Eklenmesi veya Doğrudan Gider Yazılması İhtiyari Giderler İnşa ve İmal Edilen Gayrimenkuller Gayrimenkullerin Değerini Artırıcı veya Genişletici Giderler Maliyet Azaltıcı Unsurlar Özel Maliyet Bedeli Demirbaş Eşya Emtia Altın Kredisi İmal Edilen Emtia Mamulün Vücuda Getirilmesinde Sarf Olunan İptidai (İlk) ve Ham Maddelerin Bedeli XXX

23 Mamule İsabet Eden İşçilik Genel İmal Giderlerinden Mamule Düşen Hisse Ambalajlı Olarak Piyasaya Sürülmesi Zorunlu Olan Ürünlerde Ambalaj Malzemesinin Bedeli Genel İdare Giderlerinden Mamule Düşen Hisse Giderlerden Mamullere Pay Verilmesinde Esas Emtiada Düşük Bedelle Değerleme Kıymeti Düşen Mallarda Değerleme Ödeme Kaydedici Cihazın Yanması veya Kaybolması Normal Fireler ve Zayi Olma Tarım Ürünlerinin ve Hayvanların Değerlemesi Menkul Kıymetlerin Değerlemesi Menkul Kıymet Nedir? Değerleme Ölçüsü Alış Bedeli ile Değerlenen Menkul Kıymetler Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler Değerleme Günü İtibariyle Getirisi Hesaplanarak Değerlenecek Kıymetler Bedelsiz Alınan Hisse Senetlerinin Değerlemesi Türev Kıymetler (Derivatives) Opsiyon Sözleşmeleri Yabancı Paraların Değerlemesi Geçici Vergiye İlişkin Değerlemelerde Esas Alınacak Kurlar Bankaların Uygulayacakları Kurlar Döviz Cinsinden Düzenlenmiş Senetlerde Reeskont Döviz Cinsinden Avansların Değerlemesi Yetkili Müesseselerce T.C. Ziraat Bankasında Bloke Ettirilen Dövizin Değerlemesi Alacak ve Borçların Değerlemesi Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont Reeskonta Tabi Tutulabilecek Alacak ve Borçlar Uygulanacak İskonto Oranı ve Yöntemi Dövize Bağlı Senetlerde Reeskont Vadeli Mevduat ile Vadesi Ertesi Hesap Döneminde Biten Kredilerin Hesap Dönemi Sonuna Kadar Tahakkuk Eden Faizi İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri XXXI

24 Kuruluş Giderleri İlk Kuruluşta Faaliyeti Devam Eden Kurumlarda Kuruluş Giderleri Örgütlenme Giderleri Petrol Kanununa Göre Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Peştemallık Geçici Hesaplar Repo ve Ters Repo İşlemlerinde Değerleme Geçici Hesaplar Karşılıklar İlişkisi Devre Tatil Kasa Mevcudu Tahviller Karşılıklar Özel Haller Serbest Meslek Erbabında Değerleme Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme Kiracı Tarafından Yapılacak İşlemler Kiralayan Tarafından Yapılacak İşlemler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. Servetleri Değerleme Esaslar Ticari Sermayeye Dahil Servet Unsurlarının Değerlemesi Mükellef Tarafından Beyanı Sırasında Vergi Dairesince Yapılacak Değerleme Ticari Sermayeye Dahil Olmayan Servet Unsurlarının Değerlemesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. ENFLASYON DÜZELTMESİ Enflasyon Düzeltmesinin Kapsamı Enflasyon Düzeltmesini Gerektiren Şartlar XXXII

25 4.3. Enflasyon Düzeltmesini Sona Erdiren Şartlar Enflasyon Düzeltmesi Yapılacak İlk Bilanço Maliye Bakanlığının Yetkisi Farklı Endeks Yetkisi Enflasyon Düzeltmesi Yapılacak Mali Tabloları Belirleme Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Parasal Olmayan Kıymetleri Belirleme Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Tarihleri Belirleme Ortalama Ticarî Kredi Faiz Oranının Tespiti ve Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Tutarları Belirleme İşlenmiş Altın İmalat ve Ticareti Yapanlarda Düzeltme Zorunludur DÜZELTME NASIL YAPILIR? /12/2003 Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi Uygulanacak Hükümler Düzeltme Katsayıları Parasal Olmayan Kıymetler İtibariyle Düzeltme İşlemlerinin Yapılması Aktif Kalemlerin Düzeltilmesi Mali Duran Varlıklar ve Menkul Kıymetlerin Düzeltilmesi Maddi Duran Varlıkların Düzeltilmesi Özel Tükenmeye Tabi Varlıkların Düzeltilmesi Stoklar, İlk Madde ve Malzeme ile Ticari Malların Düzeltilmesi Verilen Avanslar Verilen Depozito ve Teminatlar Reel Olmayan Finansman Maliyetleri Birikmiş Amortismanlar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Haklar ve Şerefiyelerin Düzeltilmesi Pasif Kalemlerin Düzeltilmesi Öz Sermaye Kalemlerinin Düzeltilmesi Borçların Düzeltilmesi Düzeltilmiş Kâr/Zarar Pasifte Yer Alan Fonların Düzeltilmesi Karşılıkların Düzeltilmesi Düzeltilmeyecek Kıymetler- Parasal Kıymetler XXXIII

İçindekiler İÇİNDEKİLER

İçindekiler İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Kısaltmalar... VII İçindekiler...IX Tablolar Listesi...XXXVII VERGİ USUL HUKUKU...1 Kısa Tarihçesi...1 GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...5 İspat...7 BİRİNCİ

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER Madde No MADDE 104- MÜKERRER MADDE 115- MADDE 153/A MADDE 177- Konusu İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3- İlanın;

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır.

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-16 16 KONU : 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde Vergi Usul Kanununa göre 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER 2012 Yılında 2013 Yılında Madde No Konusu Uygulanan Miktar Uygulanacak Miktar (TL) (TL) MADDE 104- İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ KİTAP VERGİ USUL KANUNU

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ KİTAP VERGİ USUL KANUNU ÜÇÜNCÜ KİTAP VERGİ USUL KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM VERGİLENDİRMEDE USULE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ...4 1.1. Bildirmeler...5 1.1.1. İşe Başlama...6 1.1.1.1. İşe Başlama Bildiriminde Aranan

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 Konu: VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR HAKKINDA 442 SIRA NUMARALI VERGİ

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU 2009 YILINDA UYGULANACAK VERGİ CEZALARI BELLİ OLDU VERGİ SİRKÜLERLERİ Tarih : 24.12.2008 Sayı : 2008/Vergi Usul Kanunu/2 Konu : 2009 Yılında Uygulanacak Vergi

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR Sirküler Tarihi: 22.12.2 Sirküler No : 29/2 Sirküler VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve 1.1.29 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

SİRKÜLER. Fatura düzenleme haddi Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi Genel usulsüzlük cezaları Özel usulsüzlük cezaları

SİRKÜLER. Fatura düzenleme haddi Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi Genel usulsüzlük cezaları Özel usulsüzlük cezaları WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 3.1.2014 5 Başlık Özet SİRKÜLER Vergi Usul Kanununa İlişkin Hadler ve Tutarlar Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/74

Mali Bülten No: 2013/74 ` Mali Bülten No: 2013/74 Vergi/ 31 Aralık 2013 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan 2014 Yılı Had ve Miktarları kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 30.12. 2013 tarih ve 28867 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Genelge : 2012/03 27.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, - Avans, depozito, pey

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi.

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi. SİRKÜLER 2015/36 25/12/2015 Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL ye İndirildi. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim

Detaylı

VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU TARH EDİLEN VERGİ İLE KESİLEN CEZALAR NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR?

VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU TARH EDİLEN VERGİ İLE KESİLEN CEZALAR NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU TARH EDİLEN VERGİ İLE KESİLEN CEZALAR NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? Rızkullah ÇETİN 20 * * 1-GİRİŞ 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu nun (T.C. Yasalar, 1961) 134 üncü maddesinde vergi

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2005/96 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 19 Aralık 2005 KONU : Vergi Usul Kanunu nda

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden

Detaylı

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 17.08.2006 / 154 MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Maliye Bakanlığınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 148, 149 ve mükerrer

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı