Resmi Gazete SaYI :29251

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete SaYI :29251"

Transkript

1 29 Ocak 2015 PER~EMBE Resmi Gazete SaYI :29251 KANUN PERAKENDE TicARETiN D.ZENLENMESi HAKKINDA KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 14/1/2015 BiRiNci BOLUM Amac, Kapsam ve Tammlar Amae MADDE 1- (I) Bu K unun amacr; perakende isletmelerin a~tll~ve faaliyete gecis islemlerinin kolaylastmlmasi, perakende tic etin serbest piyasa ortammda etkin ve surdurulebilir rekabet sartlanna gore yapilmasi, tuketicininkorunm I, perakende isletmelerin dengeli bir sekilde bilyumeve gelismesinin saglanmasi ve perakende isletmelerin faaliyetl ri ile bunlann birbirleri, uretici ve tedarikcilerle iliskilerinin dilzenlenmesidir. Kapsam MADDE 2 - (I) Bu K bu Kanunun uygulanmasmda B sorumluluklanmkapsar, un; perakende isletmelerin a~lh~,faaliyet ve denetimlerine iliskin usul ve esaslar ile anhk, yetkili idare ve diger kamu kurum ve kuruluslanmn gorev, yetki ve (2) Hizmet sektorunde liyet gosteren isletmelerden a~tll~ve/veya faaliyete gecis sureci ile faaliyetleri ozel kanunlarla duzenlenenler bu K un kapsarm dismdadir. Tammlar MADDE 3 - (I) Bu K unun uygulanmasmda; a) Ahsveris merkezi: Bi yapi veya alan butunlilgilolan, icinde buyuk rnagaza ve/veya beslenme, giyinme, eglenme, dinlenme, kulturel ve enzeri ihtiyaclann bir kisrrumn veya tamaminm karsrlandigi diger isyerleri bulunan, merkezi bir yonetime ve ortak k Ilanim alanlan ile yonetmellkle belirlenen diger niteliklere sahip isletmeyi, b) Bakanhk: Gumruk v Ticaret Bakanhgim, c) Bayi isletme: Sozles eye dayah olarak bir isletmenin mal ve hizmetlerinin sansma aracihk eden ve kendi adma bagimsrz cahsan isletmey c) BUyUkmagaza: Hang ad altmda olursa olsun, tilketim mallannm kismen veya tamamen perakende satismm yapildigi, en az dort yuz metrek e sans alanma sahip isletmeyi, d) Esnafve sanatkar isle mesi: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayrh Esnafve Sanatkarlar Meslek Kuruluslankanununun 3 uncu addesinin birinci fikrasmin (a) bendinde tanimlanan esnafve sanatkarlarca i~letilen i~letmeyi, e) Hlzh tuketimmah: G a, i~ecek, temizlik ve ki~iselbaklm ilrilnlerini, 1) Magaza markah Uriln:BUyUkmagaza veya zincir magazanm, b~kalarma ilrettirerek kendi ad veya markaslyla i~yerindesattlgl ve b nlarm fiyat, ambalaj veya tanltlml Uzerindekontrole sahip oldugu ilrilnu,

2 g) Meslek kurulusu: Es afve sanatkarlar odalan birligi ile ticaret ve sanayi odasrm, ticaret ve sanayi odalanmn ayn kuruldugu yerle e ticaret odasmi, g) Ozel yetkili isletme: ozlesmeye dayah olarak bir isletmenin, yonetim ve organizasyon ile dagrtim veya azarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve destegini almak suretiyle bu isletmenin mal veya hizmetinin sansiuzeri deki imtiyaz hakkim bedel, bolge ve sure gibi belirli sartlar ve smirlamalar dahilinde kullanan bagrmsiz ticari isletme i, h) Perakende bilgi siste i (PERBiS): Perakende isletmelerin a9lh~ve faaliyeti ile kapamsmda gerekli basvuru ve diger islemlerin tek merkeze apilmasim ve bu merkezden sonuclandmlmasmi saglayan elektronik bilgi sistemini, I) Perakende isletme: Al sveris merkezi, biiyiik magaza, zincir magaza, bayi isletme, ozel yetkili isletme, perakende ticaretle ugrasan dig ticari isletmeler ile esnaf ve sanatkar isletmelerini, i) Perakende ticaret: M ve hizmetierin perakende isletmelerce satisi ve pazarlanmasiyla ilgili faaliyetier biitiiniinii, j) Sans alam: Munhasir biiro amach kullantlan isyerleri ile konaklama, depolama, iiretim tesis ve alanlan ile ortak kullamm alanlan haric 01 ak iizere; ahsveris merkezlerinde isyerlerinin toplam alanlanni, biiyiik rnagaza ve zincir magazalarda ise dogrud sans yapilan ve araci saticrlara kiralanan alanlan, k) Ost meslek kurulusu: iirkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile Tiirkiye Esnafve Sanatkarlan Konfederasyonunu I) Yetkili idare: lsyeri a a ve cahsma ruhsanrn vermeye yetkili belediye veya il ozel idareleri ile diger idareleri, m) Zincir magaza: Benz r cesitlilikteki tiiketim mallanmn hangi ad altmda olursa olsun kismen veya tamamen perakende sansmm yaprldigi, a 1gercek veya tiizel kisi sahipliginde bir merkeze bagh olarak faaliyet gosteren; iclerinden en az biri biiyiik mag a niteligini tasiyan en az bes subeye sahip isletmeyi veya her biri dort yiiz metrekarenin altmda satl~alanl sahip en az on ~ubesibulunan i~letmeyi, ifade eder. ikinci BOLUM Perakende Bilgi Sistemi, i~yeri 9ma ve Cah~ma Ruhsatl Verilmesi Perakende bilgi sistemi MADDE 4 - (I) Perake de i~letmelerina9lh~ ve faaliyeti ile kapanl~mdagerekli b~vuru ve diger i~lemlerin yapllmasl, ilgili kurum ve kurul ~Iarailetilmesi, degerlendirilmesi, sonu91andmlmaslve bu i~letmelerey5nelik veri tabanmm olu~turulmaslile bilgi ayl~lmlmn saglanmasl amaclyla Bakanhk biinyesinde klsa adl PERBiS olan perakende bilgi sistemi kurulur. (2) PERBiS, Bakanhk9a ilgili kurum ve kurulu~larmeri~iminea91hrve bu kurum ve kurulu~lar nezdinde kurulan elektronik kayltsistemle iyle gevrimi9i olarak birbirine baglanlr. (3) PERBiS'in kurulum, ~Ietimve diger giderleri ile PERBiS'e bilgi ve beige aktarlmma ili~kingiderler, Bakanhgm talebi iizerine Tiirkiy Odalar ve Borsalar Birliginin biitgesindenkar~tlanlr. PERBiS'in i~letimgiderleri ile diger giderleri i9in anllan Birligi biitgesine her ytl odenek konulur. Bu Menegin miktarl, Yllhkbiitgenin yiizde birini gegemez. Birligin biitgesinden k ~llanacakmeblagm yeterli olmamasl hdlinde soz konusu giderler, Bakanhk biitgesinekonulan Menekten kar tlanlr. (4) PERBiS'te yer alac ve eri~imea911acakbilgiler ile bu maddenin uygulanmasma ili~kin diger usul ve

3 esaslar yonetmelikle belirlenir. Isyeri aema ve eahsma ruhsan verilmesi MADDE 5 - (I) lsyeri cma ve cahsma ruhsan PERBiS ilzerinden verilir. lsyeri acma ve cahsma ruhsatibasvurusu, dogrudan vey PERBiS ilzerinden yetkili idareye yapihr. Dogrudan yapilan basvurular, yetkili idare tarafmdan PERBiS'e islenir, (2) Yetkili idare tarafm yapilan on degerlendirme sonucu uygun bulunan basvurular; basvuru tarihinden itibaren en gee il-;:i~ gilnil icind perakende isletmenin a-;:jil~ve faaliyete gecisinde gerekli kayrt ve benzeri islemleri yapmakla gorevli ve yetkili ku m ve kuruluslara PERBiS ilzerinden iletilir. Bu iletimle birlikte, ilgili kurum ve kuruluslara da gerekli basvuru y pilrms sayihr, (3) ilgili kurum ve kurul slar tarafmdan, mevzuati cercevesinde gerekli degerlendirmeler yapihr ve yonetmelikle belirlenen esaslara uygun olarak perakende isletmenin acihs ve faaliyete gecisi icin gerekli olan bilgi ve belgelerperbis'e islenerek yet iii idareye iletilir. (4) Mevzuatta ongorule sartlan tasiyan perakende isletmelere, yetkili idare tarafmdan PERBiS ilzerinden isyeri acma ve cahsma ruhsati d zenlenir. (5) Basvurusu uygun bu unmayanlara, sonuc en gee otuz gun icinde gerekceli olarak teblig edilir. (6) Ruhsat degisikligine iliskin islemler de PERBiS ilzerinden gerceklestirilir, (7) Buyuksehirlerde, ali ruhsati vermeye buyuksehir bel kuruluslannin goril~il aluur. Bu eris merkezlerine yapi ruhsati, yapi kullanma izin belgesi ve isyeri acrna ve calisma iyeleri yetkilidir. Alisveris merkezi projesi icin yapi ruhsati verilirken, ilst meslek ruluslar goril~lerini on bes i~ gilnil icinde bildirir. (8) U-;:ilncilfikrada ongo. len esaslar He bu madden in uygulanmasma iliskin diger usul ve esaslar Icisleri Bakanhgmm goril~il ahnarak h Irlanan yonetmelikle belirlenir. Uc;:DNcu BOLUM ilke ve Kurallar Prim ve bedel talebi MADDE 6 - (I) Bilyilk agaza ve zincir magazalar ile bayi i~letme ve ozel yetkili i~letmeler; ilretici veya tedarik-;:iden magaza a-;:jii~1ve ta ilat!, ciro a-;:igl,banka ve kredi kartl kat!hm bedeli ve benzeri adlar altmda ilriln talebini dogrudan etkilemeyen h rhangi bir prim veya bedel talep edemez. (2) Birinci flkrada sayji perakende i~letmeler, satl~a konu ilrilniln talebini dogrudan etkileyen reklarn, anons veya raftahsisi gibi hizmetlerde dolayi ilretici veya tedarik-;:iden, sozle~mede tilril ve oranl belirtilmedik-;:e prim ya da bedel talebinde bulunarnaz. Bu 'Ide, prim veya bedel talebinin sozle~me silresiyle smlrh olmasl ve prim ya da bedel talebine konu olan ilrilniln sozle e silresince rafta satl~a sunulmasl zorunludur. Odeme siiresi MADDE 7 - (I) Ureticil r veya tedarik-;:iler ile perakende i~letmeler arasmdaki ahm sat!m i~lemlerinden kaynakhodemelerin, sozle~mede ongorillen tarihte yapjimasl esastlr. Ancak, ilretim tarihinden itibaren otuz giln i-;:inde bozulabilen hlzh tilketim mallarl a ili~kin Odemelerin silresi; alacakh ilretici veya tedarik-;:inin kil-;:ilki~letme, bor-;:iunun ise bilyilkol-;:ekli i~let e oldugu hiillerde teslim tarihinden itibaren otuz gilnil ge-;:emez. (2) Bu maddede dilzenle meyen hususlarda 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayjii Tilrk Ticaret Kanununun 1530

4 uncu maddesi hiikumleri uygul ir. Magaza markah iiron MADDE 8 - (I) Yurt i9 nde iiretilen ve hizh tiiketim malt niteligi tasiyan magaza markah Uriinlerin iizerinde ve/veya arnbalajmda, perakende inin ad, unvan veya rnarkasimn yam srra iireticinin ad, unvan ya da markasma da uygun ve kolay okunabilir bir se ilde yer verilir. (2) Bu maddenin uygul masma iliskin usul ve esaslar yonetmelikle duzenlenir. Kampanyall sans ve all verts festivali MADDE 9 - (I) Perake de isletmeler, 7/ tarihli ve 6502 sayih Tiiketicinin Korunmasi Hakkmda Kanun ve ilgili diger kanunlarda ongorulen usul ve esaslara uymak kaydiyla indirimli veya promosyonlu sans karnpanyalanduzenleyebili. Ancak karnpanyanm stiresi; isyeri acrhsi, devri, kaparusi, adres veya faaliyet konusu degisikliginde ii9 ayi, 6102 sayil Kanun hiikiimlerine gore tasfiye durumunda ise alti ayi gecemez, Perakende isletmeler baslangic ve bitissnre i belli olmayan indirimler yaparnaz. (2) Mahalli idareler ve k u kurumu niteligindeki meslek kuruluslan ile bunlann ortagi oldugu sirketler ve diger tuzel kisiler; birlikte veya agimsiz olarak, perakende isletmelerin katilrrmyla, yihn belli donemlerinde, ilce, ii, bolge veyaiilke duzeyinde ahsve is festivali duzenleyebilir. Karnu kurumu niteligindeki meslek kuruluslanrun bu festivaller icin ayiracaklan oden k miktan, butcelerinin ynzde besini gecemez, Ahsveris festivalinin baslangic ve bitis tarihleri ile festivaiin progr I ve uygularna alam onceden Bakanliga bildirilir. (3) Bu maddenin uygul rnasma iliskin usul ve esaslar yonetmelikle duzenlenir, Siirekli indirimli satl$ MADDE 10 - (1) Surek indirimli sans; seri sonu, sezon sonu, ihrac fazlasi, kusurlu ve benzeri mallann, perakende isletmelerce, indirimli fiyattan veya mallann fabrika 91kl~fiyati uzerinden YII boyunca satiimasldlr. (2) Siirekli indirimli satl yapan perakende i~letmelerin on cephesinde ve magaza i9lerinde, kolayhkla goriilebilir ve okunabilir ~ekilde u satl~ tiiriinu gosterir ya da 9agrl~tJfJr ibarelere yer verilir. Bu ibarelerin ah~veri~ merkezlerince kullanlm, igerisinde yer alan perakende i~letmelerin tarnammm birinci fikra kapsarnmda faaliyet gostermesine; ah~veri~m rkezi i~inde bulunanlar da dahil diger perakende i~letmelerce kullanlml ise satl~a sunulan mahann en az yuzde yet i~inin aym flkrada belirtilen niteliklere sahip olmasma baghdlr. (3) Siirekli indirimli satl~ konu mallar ve ah~veri~ merkezi yonetimlerinin bu madde kapsarnmdaki yukiimlulukleri ile bu madden in ygulanmasma ili~kin diger hususlar yonetmelikle belirlenir. Ortak kullamm alanlar MADDE 11- (1) Ah~ve i~ merkezlerinde, satl~ alanmm en az binde be~ine tekabiil eden alanm sosyal ve kiiltiirel etkinliklerin diizenlenme i arnaclyla aynlmasl zorunludur. Bakanhk, bu oranl bir katma kadar artlrmaya veya yarlsma kadar azaltmaya yetkilid r. (2) Ah~veri~ merkezlerin e, acil tjbbi mudahale iinitesi, ibadet yeri, bebek baklm Odasl, 90cuk oyun alanl gibi ortak kullanlm alanlarl olu~turul (3) Ah~veri~ merkezlerin eyer alan ortak kullanlm alanlan, engelliler ile ya~h ve ~ocuklarm ihtiya91arl dikkate ahnarak olu~t lur. (4) Ortak kullanlm alanl I ile bunlann niteliklerine, bu aianlara ili~kin ortak giderlere ve bu giderlere katlhma, giderlere katiianlarm bilgilendiril esine ve bu maddenin uygulanmasma ili~kin diger hususlar yonetmelikle belirlenir.

5 Yer ve raf tahsisi MADDE 12 - (1) Ahsve i~ merkezlerinde, esnafve sanatkar isletmecilerine rayic bedel ilzerinden kiraya verilmek ilzere, toplam sans alan m en az yilzde besi oranmda yer aynhr. Bu yerler; esnaf ve sanatkiir isletmecilerinden yeteri kadar tal p olmamasi veya bosalan yerlerin duyuru tarihinden itibaren yirmi gun icinde doldurulamamasi halinde, diger lep sahiplerine de kiralanabilir. (2) Ahsveris merkezlerin e; geleneksel, killtilrel veya sanatsal degeri olan kaybolmaya yilz tutmus meslekleri icra edenlere kiraya verilmek ilze e, toplam sans alamnm en az binde ii~il oranmda yer aynhr, Bu yerierin kira bedeli, rayicbedelinin dortte birinden faz a olamaz. Soz konusu meslekler, ilgili ilst meslek kurulusunun g1lrii~ilalmarak Bakanhkca belirlenir ve ilan edili. (3) Hizh tnketim mallan n satismm yaprldrgi buyuk magaza ve zincir magazalar ile bayi isletme ve ozel yetkili isletmelerde sans alanlan n en az yilzde birine tekabiil edecek sekilde raf alarn, magazanm bulundugu ilde ilretilmesi kaydiyla cografi i etli olarak tescil edilen veya cografi isaretli olarak tescil edilmemis olsa bile meslek kuruluslanmn uygun g1l. ~il ahnarak ticaret il mudurluklerince belirlenen hizh tilketim mah niteligi tasiyan yoresel ilriinlerin sansma aynhr, oresel ilriinlerle doldurulamayan raf alanlan, diger ilriinlerin satisi amaciyla kullanilabilir, (4) Bu maddenin uygulan asma iliskin usul ve esaslar yonetmelikle dilzenlenir. Cahsma saatleri MADDE 13 - (1) Mesle e, mevsime ve turizme 1lzgil sartlar ve benzeri hususlar gozetilerek perakende isletmelerin bir kismmm veya t ammm cahsma saatleri, meslek kuruluslannm musterek teklifi ilzerine yetkili idarenin g1lrii~ilahnmak suretiyle vali tarafindan belirlenebilir. Esnafve sanatkiir isletrnelerinin cahsma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kurulus ca ilgili esnafve sanatkar odasmm g1lrii~ilahmr, (2) Ust meslek kurulu~lar nm mil~terek teklifi ilzerine, faaliyet kollarma g1lre perakende i~letmelerin ~ah~ma saatlerinin b1llge veya illke dilzey nde belirlenmesine Bakanhk yetkilidir. D6RDUNCU B6LUM Tedarik ve DagltIm Kooperatifle. ile Perakendeciler Konseyi Tedarik ve dagltim koo eratifleri MADDE 14 - (I) Esnaf e sanatkiir i~letmelerince sati~a sunulan mallarm etkin bir ~ekilde piyasadan temini amaclyla esnafve sanatkiirlann il esi oldugu tedarik ve dagltlm kooperatifleri kurulabilir. Bu kooperatiflerin kurulu~u ve ana s1lzle~me degi~ikligi Bak hk iznine tabidir. (2) Kooperatif ortaklarml en az iki YIIkesintisiz olarak 5362 saylh Kanuna tabi odalara kaylth olmasl ~arttlr. Bakanhk; bu kooperatiflerin ort hk ~artlarml, kurulu~unda aranacak asgari sermaye miktarml ve ortak saylslmbeliriemeye, 1lrnek ana s1l le~melerini dilzenlemeye, gilvenli, apk ve istikrarh bir ~ekilde faaliyet g1lstermelerine ili~kin dilzenleme er yapmaya yetkilidir. (3) 5362 saylh Kanuna ta i esnafve sanatkiirlar meslek kurulu~larmm y1lnetim ve denetim kurulu iiyeleri, g1lrev yaptiklarl silrece, bu madd kapsammda kurulmu~ olan kooperatiflerin y1lnetim ve denetim kurullarmda g1lrev alamazlar. Perakendeciler Konseyi MADDE 15 - (1) Perake de ticaretin bu Kanunun amacma uygun olarak yapllmasmm saglanmasl hususunda k~lhkh bilgi ve g1lrii~ah~veri~i de bulunmak, sekt1lre yonelik politika olu~turulmasma katkl saglamak, sorunlarl tespit etinek, ahnacak 1l lemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kurulu~lar arasmda i~birligini saglamak ilzere

6 Bakanligm koordinatorlugunde P rakendeciler Konseyi olusturulur, Yilda en az bir kez toplanacak Konseyin sekretarya hizmetleri Bakanltk i~ Ticaret Genel Mildilrlilgil tarafindan yilriltillilr. (2) Perakendeciler Konse inin kurulusu ve cahsmasma iliskin giderler ile harcirah giderleri ve sair harcamalar Bakanltk butcesine konulan oden kten karsilamr, (3) Perakendeciler Konse inin olusumu, cahsma usul ve esaslan ile diger hususlar ycnetmelikle belirlenir. BE~iNci BOLUM Gorev, Yetki, Denetim ve Ceza Gorev ve yetkiler MADDE 16 - (l) Bakan k; a) Perakende sektornnun e perakende isletmelerin illke genelinde dengeli bir sekilde yaytlmasi, bilyilmesi ve gelismesine yonelik calrsmalar y pmaya, b) Tasmmaz ve ikinci el otorlu kara tasiti ahm satirm gibi ticari faaliyetleri yilriltenlere yonelik mesleki davrarnskurallanm belirlemeye v bu faaliyetlerin yilriltillmesine iliskin dilzenlemeler yap maya, c) istatistiki bilgileri derl meye, duzenlemeye ve yayimlamaya, ~) Bu Kanunun uygulan asiyla ilgili olarak olusan tereddiltleri gidermeye, ikincil dilzenlemeler yapmaya ve her tilrlil idari tedbiri almaya, gorevli ve yetkilidir. (2) Bakanlar Kurulu; a) Bakanhgm ilst meslek uruluslanmn goruslerini de alarak olusturacagi teklifi ilzerine, faaliyet konusu ve kollanna gore perakende isletme rin a~jli~ ve faaliyete gecisinde, isletme sayrsi ve bunlann birbirlerine yakmligr, ulasim imkanlan, isletmelerin ee reye, altyaptya ve trafige getirecegi yilkler ile can ve mal guvenligi riski gibi ekonomik, sosyal, demografik ve cevresel faktorler acismdan gozetilecek kriterleri belirleyerek, PERBiS isyeri acma ve cahsma ruhsati onay surecine iihil edilmek uzere belirledigi kriterleri Bakanliga iletmeye ve bu hususlara iliskin usul ve esaslan ycnetmelikle duz nlemeye, b) Icisleri Bakanhginm t lifi ve Bakanligm uygun goril~il (lzerine, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayrh lsyeri Acma ve Cahsma Ruhsatlanna ir Kanun Hilkmilnde Kararnamenin Degistirilerek Kabulune Dair Kanunda belirtilen diger milesseseler ile b Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fikrasindaki isletmelerin a~jli~ ve faaliyeti ile kapams islemlerinin PERBiS uz inden ger~ekle~tirilmesine yonelik konularda karar vermeye ve bu hususlara ili~kin usul ve esaslarlyonetmelikle dilz nlemeye, c) Bu Kanun kapsamma iren hizmet sektorilndeki i~letmeleri faaliyet konusu, bulundugu yerle~im yeri veya kollarl bazmda, BakanlJgm tekli ilzerine kapsam dl~mda tutmaya, yetkilidir. (3) Ust meslek kurulu~1,ikinci flkranm (a) bendine gore verecekleri goril~lerini otuz giln i~inde BakanlJga bildirir. Denetim MADDE 17- (I) Bakan Ik, bu Kanunun uygulanmasl, uygulamada ~Ikan sorunlar ve ~ikayetlerle ilgili olarak

7 perakende isletmeler nezdinde den tim yapmaya yetkilidir. (2) Yetkili idareler, yetki anlanyla snurh olmak kaydiyla, dogrudan veya Bakanhgm talebi nzerine, bu Kanun huknmleri cercevesinde pe ende isletmeler nezdinde on ineeleme mahiyetinde olmak uzere gerekli denetim ve uygulamalan yapmak ve onlem eri almakla gorevli ve yetkilidir. (3) Bu maddenin uygul asma iliskin usul ve esaslar yonetmelikle belirlenir. Ceza hiikomleri MADDE 18- (1) Diger k unlara gore daha agir bir cezayi gerektirmedigi takdirde, bu Kanunun; a) 6 net maddesine aykm areket edenlere, her bir magaza ya da subesindeki her bir aykmlik icin haksiz olarak ahnan prim ve bedel tutan a, b) 8 inei maddesinin birin i fikrasina aykm hareket eden buyuk magaza ve zincir magazalara, her bir rnagaza ya da subesindeki her bir urun gru u icin on bin TUrk lirasi, e) 9 uneu maddesinin biri ei fikrasi ile 10 uneu maddesinin ikinei fikrasma aykin hareket edenlere bes bin TUrk lirasr, r;:)11 inei maddesinin biro ci fikrasma aykin hareket edenlere, aynlmasi gereken alandan aynlmayan her bir metrekare icin yirmi bin TUrk lir I, aykmhgm otuz gunden az olmamak uzere Bakanlikca verilen sure icinde giderilmemesi hiilinde bu tutann i d) 11 inei maddesinin iki i fikrasma aykm hareket edenlere, her bir aykmhk icin elli bin TUrk lirasi, aykmligm otuz gunden az olmam uzere Bakanhkca verilen sure icinde giderilmemesi hiilinde bu tutann iki kan, e) 12 nci maddesinin biri i ve ikinci fikralanna aykin hareket eden ahsveris merkezlerine, aynlmasi gereken yerden aynlmayan her bir metrek e icin metrekare basma dusen rayle kira bedeli tutannda, aykinhgin otuz gunden az olmamak uzere Bakanhkca verile sure icinde giderilmemesi hiilinde bu tutarm iki kan, t) 12 nci maddesinin Ur;:UnUfikrasma aykm hareket edenlere, her bir magazasi ya da subesi ir;:inyirmi bin TUrk lirasl, aykmhgm otuz gunde az olmamak Uzere Bakanhkr;:a verilen sure ir;:indegiderilmemesi hiilinde bu tutarm iki katl, g) 13 UneUmaddesine glj belirlenen r;:ah~masaatlerine aykm hareket edeniere bin TUrk lirasl, g) 16 nel maddesinin biri ei flkrasmm (b) bendine istinaden belirienen davram~ kurallarma ve yapiian duzeniemelere aykm hareket ede Iere Ur;:bin TUrk Iirasl, h) Bu Kanun r;:err;:evesind Bakanhkr;:a ahnan tedbirlere ve yapiian ikineil duzenlemeiere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarea istenil defter, beige ve diger kayltlar ile bunlara ili~kin bilgileri vermeyeniere veya eksik verenlere ya da denetim elemani nm gorevierini yapmalanm engelleyeniere iki bin TUrk lirasl, idari para eezasl verilir. (2) Birinei flkranm (e), ( ve (h) bentierinde ljngljrlilen eezalar; fiilin buyiik magaza, zineir magaza, bayi i~ietme ve ozel yetkili i~letme tar fmdan i~lenmesi hiilinde be~ kati, ah~veri~ merkezi tarafmdan i~ienmesi hiilinde ise on katluyguiamr. (3) Birinei flkranm (g) b dinde ljngljriiien eeza; fiilin buyukmagaza, zincir magaza, bayi i~letme ve ljzel yetkili i~ietme tarafmdan i~ienm i hiilinde yirmi katl, ah~veri~ merkezi tarafmdan i~lenmesi hiilinde ise elli katl uygulanlr.

8 r (4) Birinci fikranm (h) ben inde ongorulen idari para cezalanm Bakanhk, diger idari para cezalanm ise dogrudan veya Bakanligm talebi il erine yetkili idareler uygulamaya yetkilidir. Idari para cezasi uygulama yetkisi Bakanhkta lc'i'icaret Genel Mudur. gtme devredilebilir. (5) Bu maddenin birinci fl asmm (a), (b), (c), (g), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen idari para cezalanrnn verilmesini gerektirir fiilin bir tak m yih icinde tekran halinde, her bir tekrar icin iki kat! idari para cezasi uygulamr. (6) Bu Kanuna gore verile idari para cezalan, teblig tarihinden itibaren bir ay icinde odenir, ALTINCI BOLUM Cesitli Hukumler MADDE 19-5/6/1986 ihli ve 3308 sayrh Mesleki Egitim Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fikrasmda yer alan "acacaklardan, meslek od Ian ise isyeri sahibi olarak uye kaydi yaptiracaklardan, ustahk belgesi istemek zorundadir." ibaresi "acrlismda, es afve sanatkarlar ile tacirlerin kendilerinden veya isyerinde her bir meslek dalmdacahstirdiklan en az birer ~ hsanmdan ustahk belgesi ya da en az on lisans diplomasi istemek zorundadir." seklinde degistirilmi MADDE 20-18/ ihli ve 5174 sayih Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile Odalar ve Borsalar Kanununun 102 nci maddesi ~ag aki sekilde degistirilmistir. "MADDE 102- Odaya ka It sirasmda, ticaret siciline kayith olanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayih Meslektligitim Kanununda ngorulen ustahk belgesi veya muadili belgeler istenmez." MADDE 21-7/6/2005 t ihli ve 5362 sayih Esnafve Sanatkarlar Meslek Kuruluslan Kanununun 68 inci maddesinin birinci fikrasmm son ilmlesi asagidaki sekilde degistirilmistir. "Sicil ve oda tarafindan, esnafve anatkarlardan kayit sirasmda 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayih Mesleki Egitim Kanununda ongornlen ustahk bel esi veya muadili belgeler istenmez." MADDE 22-3/6/2011 t ihli ve 640 sayih Gumruk ve Ticaret Bakanligmm Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamenin uncu maddesinin birinci fikrasmm (b) bendinde yer alan ", Merkezi Sicil Kayit Sistemini kurmak, isletmek ve bu sistemin diger kurum ve kuruluslar nezdinde tutulan kayit sistemleriyle baglanmasma iliskin cahsmalan lirtltmek" ibaresi madde metninden cikanlrms, (f) bendi asagidaki sekilde degistirilmis, ayru maddeye (f) be dinden sonra gelmek ilzere ~agldaki bentler eklenmi~ ve diger bentler buna gllre teselsill ettirilmi~tir. "f) Elektronik ticarete yll elik dilzenlemeler yapmak, bu konuda mevzuatla verilen gllrevleri yerine getirmek, elektronik ticaretin geli~imine i1i~ in ~ah~malar yapmak ve gerekli tedbirleri almak." "g) ilgili Kanun kapsaml da, esnafve sanatkiir i~letmelerinin ticari faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda ilgili Genel MildilrlUkle i~birligi i~inde hareket etmek suretiyle perakende ticarete yllnelik dilzenlemeler yapmak, perakende ticarete i1i~kin mevzuatla verilen orevleri yerine getirmek, perakende sektorilniln saghkh bir ~ekilde bilyilmesi ve geli~mesine yllnelik ~ah~malar y pmak ve gerekli tedbirleri almak. g) Sergi, panaylr ve tanlt! gilnleri gibi organizasyonlarm dilzenlenmesine izin vermek ve bu organizasyonlarm dilzenlenmesi Ie faaliyetlerine yonelik dilzenlemeler yapmak. h) Yurt i~i fuarlara i1i~ki dilzenlemeler yapmak. I) Merkezi Sicil KaYlt Si emini, Hal KaYlt Sistemini ve Perakende Bilgi Sistemini kurmak, i~letmek, bu sistemlerin diger kamu kurum ve kurulu~larl ile kamu kurumu niteligindeki meslek kurulu~larl nezdinde tutulan kaylt sistemleriyle baglanmasma i1i~ki ~ah~malar yapmak ve gerektiginde bu sistemleri sllz konusu kurum ve kurulu~larm

9 erisimine acmak ve bu sistemlerc uretilen istatistiki bilgileri derlemek ve yayimlamak." MADDE sayih anun HUkmUnde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fikrasmm (b) bendine"bilgi sistemi olusturmak ibaresinden sonra geimek Uzere "ve bu sistemce uretilen istatistiki bilgileri derlemek ve yayimlamak" ibaresi ile ayni fikraya (c) bendinden sonra gelmek Uzere asagidaki bent eklenrnis ve diger bentler buna gore teselsul ettirilm stir. "r;:)perakende ticarete ilis in mevzuat cercevesinde esnafve sanatkar isletmelerinln ticari faaliyetine yonelikcahsmalar ve diizenlemel r yapmak ve gerekli tedbirleri almak." MADDE sayih anun Hukmunde Kararnameye asagidaki ek madde eklenmistir, "EK MADDE 1- (1) Ekl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayih Genel Kadro ve Usulii Hakkmda Kanun Hiikm nde Kararnamenin eki (I) sayih cetvelin Giimriik ve Ticaret Bakanhgma ait bolurnune eklenmistir. (2) 190 sayih Kanun Hii kanunlankapsammda yapilacak a olmaksizin, toplam 3000 adedi g Unde Kararnamenin ek 7 nci maddesi ve merkezi yonetim bntce alar dismda, merkezi yonetim butce kanunlannda yer alan kisitlamalara tabi memek iizere Bakanhk tarafindan belirlenecek bos kadrolara atama yapilabilir." Uygulanmayacak hiikii MADDE 25 - (I) tarihli ve 394 sayih Hafta Tatili Hakkmda Kanun hukumleri perakende isletmeler hakkinda uygulanmaz. Ge~i~hiikiimleri cectct MADDE 1- (I PERBiS kuruluncaya kadar, perakende isletmelerin ar;:i1i~ve faaliyete gecis islemleri ilgili mevzuatma 're yiirutiiliir. (2) Isyeri acma ve cahsm ruhsati verilmesi surecinde yer alan yetkili idareler ve ilgili diger kurum ve kuruluslar; Bakanhgm koordinas onunda, teknik ve personel altyapilan i1e gerekli diger hususlan PERBiS kuruluncaya kadar tamamlayarak ilgi sistemlerini PERBiS'le uyumlu Mle getirir. (3) Perakende isletmelere ait gerekli butiin bilgiler, kurulmasmdan itibaren en ger;:bir yil icinde Bakanhgm koordinasyonunda yetkili idare t afindan PERBiS' e aktanhr, Bakanhk, bu sureyi birer yih gecmernek uzere en fazla iki defa uzatmaya yetkilidir. (4) Bu Kanunun yururlug girdigi tarih itibanyla yapl ruhsati alml~ olmakla birlikte i~yeri ar;:mave r;:ah~ma ruhsati aimaml~ olan ah~veri~ me kezleri hakkmda 5 inci maddenin yedinci fikrasl hiikmu uygulanmaz. (5) Bu Kanunun yururlilg girdigi tarihten Once perakende i~letmelerin alml~ oldugu i~yeri ar;:mave r;:ah~ma ruhsatlarl ger;:erliligini korur. (6) Siirekli indirimli sati~ apan perakende i~letmeler, bu Kanunun yururlugegirdigi tarihten itibaren iki yll ir;:indedurumlarml 10 uncu madd ye uygun hale getirir. (7) Bu Kanunun yururlilg girdigi tarihten Once i~yeri ar;:mave r;:ah~ma ruhsati alml~ olan ah~veri~ merkezlerinde, II inci addede OngOrUlenortak kullanlm alanlarl, Kanunun yilrurluge girdigi tarihten itibaren bir yll ir;:indeolu~turulur. (8) Bu Kanunun yilrurlilg girdigi tarihten itibaren, ah~veri~ merkezlerinde bo~alan sati~ alanlarl 12 nci maddenin bir nci flkrasmda belirtilen orana ula~i1ana kadar esnafve sanatkar i~letmecilerine Oncelik verilmek uretiyle kiralanlr.

10 (9) Bu Kanunun yururluge irdigi tarihten itibaren, ahsveris merkezlerinde bosalan sans alanlan 12 nci maddenin ikin i fikrasmda belirtilen orana ulasrlana kadar geleneksel, killtilrel ve sanatsal degeri olan kaybolmaya yilz tutmusmesle leri icra edenlere kiralamr, (10) 12 nci maddenin il~iln il fikrasinda, hizlr tilketim mallanrun sansmm yapildrgi buyuk magaza ve zincir magazalarda yoresel ilrilnler icin 0 gorulen raf tahsisi, bu Kanunun ynrurluge girdigi tarihten itibaren bir YII icinde yaprhr, (11) Bu maddenin altmci, edinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fikralanna aykm hareket edenlere, bu Kanunun 18 inci maddesinde i1gijiaykinhk icin ongorillen cezalar, aym maddede belirtilen usui ve esaslar cereevesinde uygulamr. (12) Bu Kanunda ongorn! yonetmelikler Bakanhk tarafmdan dokuz ay icinde yilrilrlilge konulur. YiiriirIOk MADDE 26 - (1) Bu Kan n yayrmi tarihinde yilrilrlugegirer. Yiiriitme MADDE 27 - (1) Bu Kan n hukumlerini Bakanlar Kurulu yiiriltiir. 28/1/2015

6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN BİLGİ NOTU. 1. Giriş ve Yöntem

6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN BİLGİ NOTU. 1. Giriş ve Yöntem 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN BİLGİ NOTU 1. Giriş ve Yöntem Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa

Detaylı

Kanun, işletmeler bakımından perakende işletmeleri ni kapsamaktadır.

Kanun, işletmeler bakımından perakende işletmeleri ni kapsamaktadır. Kime : Kimden : Av. Kaan Gök, Av. Mahmut Eyüboğlu Tarih : 29.01.2015 Konu : Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun na ilişkin hukuki görüş ve açıklamalarımızdan ibarettir. I. GİRİŞ Perakende Ticaretin

Detaylı

İbrahim Halil MAZICIOĞLU Başkan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ankara

İbrahim Halil MAZICIOĞLU Başkan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ankara ! İbrahim Halil MAZICIOĞLU Başkan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ankara İstanbul, 05 Kasım 2014 Ref: HD/gu/14-1766 Sayın MAZICIOĞLU, TÜSİAD olarak ilk adı Alışveriş

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu _'".. # ]{AYSERI SANAYI ODASI GENEL SEKRETERL1~lNE YEN! PERVANE MAH. KOCAS1NAN BLV. NO: 161 TORKiYE ODALAR VE BORSALAR SiRLiGi KAYsER! 352-2451040-2451 Tarih Sayi L Konu _j 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28351 PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28351 PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28351 PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, semt ve üretici pazarlarını

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Kanun No. 5571 Kabul Tarihi : 28/12/2006

Kanun No. 5571 Kabul Tarihi : 28/12/2006 13 Ocak 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26402 KANUN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU, SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU İLE TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (a) 12.Temmuz.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Kanun Adı: BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 Resmi Gazete No: 28338 Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) -Bu yönetmelik; Tepebaşı Belediye sınırları içinde semt ve sabit Pazar yerlerinin

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve

Detaylı