Resmi Gazete SaYI :29251

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete SaYI :29251"

Transkript

1 29 Ocak 2015 PER~EMBE Resmi Gazete SaYI :29251 KANUN PERAKENDE TicARETiN D.ZENLENMESi HAKKINDA KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 14/1/2015 BiRiNci BOLUM Amac, Kapsam ve Tammlar Amae MADDE 1- (I) Bu K unun amacr; perakende isletmelerin a~tll~ve faaliyete gecis islemlerinin kolaylastmlmasi, perakende tic etin serbest piyasa ortammda etkin ve surdurulebilir rekabet sartlanna gore yapilmasi, tuketicininkorunm I, perakende isletmelerin dengeli bir sekilde bilyumeve gelismesinin saglanmasi ve perakende isletmelerin faaliyetl ri ile bunlann birbirleri, uretici ve tedarikcilerle iliskilerinin dilzenlenmesidir. Kapsam MADDE 2 - (I) Bu K bu Kanunun uygulanmasmda B sorumluluklanmkapsar, un; perakende isletmelerin a~lh~,faaliyet ve denetimlerine iliskin usul ve esaslar ile anhk, yetkili idare ve diger kamu kurum ve kuruluslanmn gorev, yetki ve (2) Hizmet sektorunde liyet gosteren isletmelerden a~tll~ve/veya faaliyete gecis sureci ile faaliyetleri ozel kanunlarla duzenlenenler bu K un kapsarm dismdadir. Tammlar MADDE 3 - (I) Bu K unun uygulanmasmda; a) Ahsveris merkezi: Bi yapi veya alan butunlilgilolan, icinde buyuk rnagaza ve/veya beslenme, giyinme, eglenme, dinlenme, kulturel ve enzeri ihtiyaclann bir kisrrumn veya tamaminm karsrlandigi diger isyerleri bulunan, merkezi bir yonetime ve ortak k Ilanim alanlan ile yonetmellkle belirlenen diger niteliklere sahip isletmeyi, b) Bakanhk: Gumruk v Ticaret Bakanhgim, c) Bayi isletme: Sozles eye dayah olarak bir isletmenin mal ve hizmetlerinin sansma aracihk eden ve kendi adma bagimsrz cahsan isletmey c) BUyUkmagaza: Hang ad altmda olursa olsun, tilketim mallannm kismen veya tamamen perakende satismm yapildigi, en az dort yuz metrek e sans alanma sahip isletmeyi, d) Esnafve sanatkar isle mesi: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayrh Esnafve Sanatkarlar Meslek Kuruluslankanununun 3 uncu addesinin birinci fikrasmin (a) bendinde tanimlanan esnafve sanatkarlarca i~letilen i~letmeyi, e) Hlzh tuketimmah: G a, i~ecek, temizlik ve ki~iselbaklm ilrilnlerini, 1) Magaza markah Uriln:BUyUkmagaza veya zincir magazanm, b~kalarma ilrettirerek kendi ad veya markaslyla i~yerindesattlgl ve b nlarm fiyat, ambalaj veya tanltlml Uzerindekontrole sahip oldugu ilrilnu,

2 g) Meslek kurulusu: Es afve sanatkarlar odalan birligi ile ticaret ve sanayi odasrm, ticaret ve sanayi odalanmn ayn kuruldugu yerle e ticaret odasmi, g) Ozel yetkili isletme: ozlesmeye dayah olarak bir isletmenin, yonetim ve organizasyon ile dagrtim veya azarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve destegini almak suretiyle bu isletmenin mal veya hizmetinin sansiuzeri deki imtiyaz hakkim bedel, bolge ve sure gibi belirli sartlar ve smirlamalar dahilinde kullanan bagrmsiz ticari isletme i, h) Perakende bilgi siste i (PERBiS): Perakende isletmelerin a9lh~ve faaliyeti ile kapamsmda gerekli basvuru ve diger islemlerin tek merkeze apilmasim ve bu merkezden sonuclandmlmasmi saglayan elektronik bilgi sistemini, I) Perakende isletme: Al sveris merkezi, biiyiik magaza, zincir magaza, bayi isletme, ozel yetkili isletme, perakende ticaretle ugrasan dig ticari isletmeler ile esnaf ve sanatkar isletmelerini, i) Perakende ticaret: M ve hizmetierin perakende isletmelerce satisi ve pazarlanmasiyla ilgili faaliyetier biitiiniinii, j) Sans alam: Munhasir biiro amach kullantlan isyerleri ile konaklama, depolama, iiretim tesis ve alanlan ile ortak kullamm alanlan haric 01 ak iizere; ahsveris merkezlerinde isyerlerinin toplam alanlanni, biiyiik rnagaza ve zincir magazalarda ise dogrud sans yapilan ve araci saticrlara kiralanan alanlan, k) Ost meslek kurulusu: iirkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile Tiirkiye Esnafve Sanatkarlan Konfederasyonunu I) Yetkili idare: lsyeri a a ve cahsma ruhsanrn vermeye yetkili belediye veya il ozel idareleri ile diger idareleri, m) Zincir magaza: Benz r cesitlilikteki tiiketim mallanmn hangi ad altmda olursa olsun kismen veya tamamen perakende sansmm yaprldigi, a 1gercek veya tiizel kisi sahipliginde bir merkeze bagh olarak faaliyet gosteren; iclerinden en az biri biiyiik mag a niteligini tasiyan en az bes subeye sahip isletmeyi veya her biri dort yiiz metrekarenin altmda satl~alanl sahip en az on ~ubesibulunan i~letmeyi, ifade eder. ikinci BOLUM Perakende Bilgi Sistemi, i~yeri 9ma ve Cah~ma Ruhsatl Verilmesi Perakende bilgi sistemi MADDE 4 - (I) Perake de i~letmelerina9lh~ ve faaliyeti ile kapanl~mdagerekli b~vuru ve diger i~lemlerin yapllmasl, ilgili kurum ve kurul ~Iarailetilmesi, degerlendirilmesi, sonu91andmlmaslve bu i~letmelerey5nelik veri tabanmm olu~turulmaslile bilgi ayl~lmlmn saglanmasl amaclyla Bakanhk biinyesinde klsa adl PERBiS olan perakende bilgi sistemi kurulur. (2) PERBiS, Bakanhk9a ilgili kurum ve kurulu~larmeri~iminea91hrve bu kurum ve kurulu~lar nezdinde kurulan elektronik kayltsistemle iyle gevrimi9i olarak birbirine baglanlr. (3) PERBiS'in kurulum, ~Ietimve diger giderleri ile PERBiS'e bilgi ve beige aktarlmma ili~kingiderler, Bakanhgm talebi iizerine Tiirkiy Odalar ve Borsalar Birliginin biitgesindenkar~tlanlr. PERBiS'in i~letimgiderleri ile diger giderleri i9in anllan Birligi biitgesine her ytl odenek konulur. Bu Menegin miktarl, Yllhkbiitgenin yiizde birini gegemez. Birligin biitgesinden k ~llanacakmeblagm yeterli olmamasl hdlinde soz konusu giderler, Bakanhk biitgesinekonulan Menekten kar tlanlr. (4) PERBiS'te yer alac ve eri~imea911acakbilgiler ile bu maddenin uygulanmasma ili~kin diger usul ve

3 esaslar yonetmelikle belirlenir. Isyeri aema ve eahsma ruhsan verilmesi MADDE 5 - (I) lsyeri cma ve cahsma ruhsan PERBiS ilzerinden verilir. lsyeri acma ve cahsma ruhsatibasvurusu, dogrudan vey PERBiS ilzerinden yetkili idareye yapihr. Dogrudan yapilan basvurular, yetkili idare tarafmdan PERBiS'e islenir, (2) Yetkili idare tarafm yapilan on degerlendirme sonucu uygun bulunan basvurular; basvuru tarihinden itibaren en gee il-;:i~ gilnil icind perakende isletmenin a-;:jil~ve faaliyete gecisinde gerekli kayrt ve benzeri islemleri yapmakla gorevli ve yetkili ku m ve kuruluslara PERBiS ilzerinden iletilir. Bu iletimle birlikte, ilgili kurum ve kuruluslara da gerekli basvuru y pilrms sayihr, (3) ilgili kurum ve kurul slar tarafmdan, mevzuati cercevesinde gerekli degerlendirmeler yapihr ve yonetmelikle belirlenen esaslara uygun olarak perakende isletmenin acihs ve faaliyete gecisi icin gerekli olan bilgi ve belgelerperbis'e islenerek yet iii idareye iletilir. (4) Mevzuatta ongorule sartlan tasiyan perakende isletmelere, yetkili idare tarafmdan PERBiS ilzerinden isyeri acma ve cahsma ruhsati d zenlenir. (5) Basvurusu uygun bu unmayanlara, sonuc en gee otuz gun icinde gerekceli olarak teblig edilir. (6) Ruhsat degisikligine iliskin islemler de PERBiS ilzerinden gerceklestirilir, (7) Buyuksehirlerde, ali ruhsati vermeye buyuksehir bel kuruluslannin goril~il aluur. Bu eris merkezlerine yapi ruhsati, yapi kullanma izin belgesi ve isyeri acrna ve calisma iyeleri yetkilidir. Alisveris merkezi projesi icin yapi ruhsati verilirken, ilst meslek ruluslar goril~lerini on bes i~ gilnil icinde bildirir. (8) U-;:ilncilfikrada ongo. len esaslar He bu madden in uygulanmasma iliskin diger usul ve esaslar Icisleri Bakanhgmm goril~il ahnarak h Irlanan yonetmelikle belirlenir. Uc;:DNcu BOLUM ilke ve Kurallar Prim ve bedel talebi MADDE 6 - (I) Bilyilk agaza ve zincir magazalar ile bayi i~letme ve ozel yetkili i~letmeler; ilretici veya tedarik-;:iden magaza a-;:jii~1ve ta ilat!, ciro a-;:igl,banka ve kredi kartl kat!hm bedeli ve benzeri adlar altmda ilriln talebini dogrudan etkilemeyen h rhangi bir prim veya bedel talep edemez. (2) Birinci flkrada sayji perakende i~letmeler, satl~a konu ilrilniln talebini dogrudan etkileyen reklarn, anons veya raftahsisi gibi hizmetlerde dolayi ilretici veya tedarik-;:iden, sozle~mede tilril ve oranl belirtilmedik-;:e prim ya da bedel talebinde bulunarnaz. Bu 'Ide, prim veya bedel talebinin sozle~me silresiyle smlrh olmasl ve prim ya da bedel talebine konu olan ilrilniln sozle e silresince rafta satl~a sunulmasl zorunludur. Odeme siiresi MADDE 7 - (I) Ureticil r veya tedarik-;:iler ile perakende i~letmeler arasmdaki ahm sat!m i~lemlerinden kaynakhodemelerin, sozle~mede ongorillen tarihte yapjimasl esastlr. Ancak, ilretim tarihinden itibaren otuz giln i-;:inde bozulabilen hlzh tilketim mallarl a ili~kin Odemelerin silresi; alacakh ilretici veya tedarik-;:inin kil-;:ilki~letme, bor-;:iunun ise bilyilkol-;:ekli i~let e oldugu hiillerde teslim tarihinden itibaren otuz gilnil ge-;:emez. (2) Bu maddede dilzenle meyen hususlarda 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayjii Tilrk Ticaret Kanununun 1530

4 uncu maddesi hiikumleri uygul ir. Magaza markah iiron MADDE 8 - (I) Yurt i9 nde iiretilen ve hizh tiiketim malt niteligi tasiyan magaza markah Uriinlerin iizerinde ve/veya arnbalajmda, perakende inin ad, unvan veya rnarkasimn yam srra iireticinin ad, unvan ya da markasma da uygun ve kolay okunabilir bir se ilde yer verilir. (2) Bu maddenin uygul masma iliskin usul ve esaslar yonetmelikle duzenlenir. Kampanyall sans ve all verts festivali MADDE 9 - (I) Perake de isletmeler, 7/ tarihli ve 6502 sayih Tiiketicinin Korunmasi Hakkmda Kanun ve ilgili diger kanunlarda ongorulen usul ve esaslara uymak kaydiyla indirimli veya promosyonlu sans karnpanyalanduzenleyebili. Ancak karnpanyanm stiresi; isyeri acrhsi, devri, kaparusi, adres veya faaliyet konusu degisikliginde ii9 ayi, 6102 sayil Kanun hiikiimlerine gore tasfiye durumunda ise alti ayi gecemez, Perakende isletmeler baslangic ve bitissnre i belli olmayan indirimler yaparnaz. (2) Mahalli idareler ve k u kurumu niteligindeki meslek kuruluslan ile bunlann ortagi oldugu sirketler ve diger tuzel kisiler; birlikte veya agimsiz olarak, perakende isletmelerin katilrrmyla, yihn belli donemlerinde, ilce, ii, bolge veyaiilke duzeyinde ahsve is festivali duzenleyebilir. Karnu kurumu niteligindeki meslek kuruluslanrun bu festivaller icin ayiracaklan oden k miktan, butcelerinin ynzde besini gecemez, Ahsveris festivalinin baslangic ve bitis tarihleri ile festivaiin progr I ve uygularna alam onceden Bakanliga bildirilir. (3) Bu maddenin uygul rnasma iliskin usul ve esaslar yonetmelikle duzenlenir, Siirekli indirimli satl$ MADDE 10 - (1) Surek indirimli sans; seri sonu, sezon sonu, ihrac fazlasi, kusurlu ve benzeri mallann, perakende isletmelerce, indirimli fiyattan veya mallann fabrika 91kl~fiyati uzerinden YII boyunca satiimasldlr. (2) Siirekli indirimli satl yapan perakende i~letmelerin on cephesinde ve magaza i9lerinde, kolayhkla goriilebilir ve okunabilir ~ekilde u satl~ tiiriinu gosterir ya da 9agrl~tJfJr ibarelere yer verilir. Bu ibarelerin ah~veri~ merkezlerince kullanlm, igerisinde yer alan perakende i~letmelerin tarnammm birinci fikra kapsarnmda faaliyet gostermesine; ah~veri~m rkezi i~inde bulunanlar da dahil diger perakende i~letmelerce kullanlml ise satl~a sunulan mahann en az yuzde yet i~inin aym flkrada belirtilen niteliklere sahip olmasma baghdlr. (3) Siirekli indirimli satl~ konu mallar ve ah~veri~ merkezi yonetimlerinin bu madde kapsarnmdaki yukiimlulukleri ile bu madden in ygulanmasma ili~kin diger hususlar yonetmelikle belirlenir. Ortak kullamm alanlar MADDE 11- (1) Ah~ve i~ merkezlerinde, satl~ alanmm en az binde be~ine tekabiil eden alanm sosyal ve kiiltiirel etkinliklerin diizenlenme i arnaclyla aynlmasl zorunludur. Bakanhk, bu oranl bir katma kadar artlrmaya veya yarlsma kadar azaltmaya yetkilid r. (2) Ah~veri~ merkezlerin e, acil tjbbi mudahale iinitesi, ibadet yeri, bebek baklm Odasl, 90cuk oyun alanl gibi ortak kullanlm alanlarl olu~turul (3) Ah~veri~ merkezlerin eyer alan ortak kullanlm alanlan, engelliler ile ya~h ve ~ocuklarm ihtiya91arl dikkate ahnarak olu~t lur. (4) Ortak kullanlm alanl I ile bunlann niteliklerine, bu aianlara ili~kin ortak giderlere ve bu giderlere katlhma, giderlere katiianlarm bilgilendiril esine ve bu maddenin uygulanmasma ili~kin diger hususlar yonetmelikle belirlenir.

5 Yer ve raf tahsisi MADDE 12 - (1) Ahsve i~ merkezlerinde, esnafve sanatkar isletmecilerine rayic bedel ilzerinden kiraya verilmek ilzere, toplam sans alan m en az yilzde besi oranmda yer aynhr. Bu yerler; esnaf ve sanatkiir isletmecilerinden yeteri kadar tal p olmamasi veya bosalan yerlerin duyuru tarihinden itibaren yirmi gun icinde doldurulamamasi halinde, diger lep sahiplerine de kiralanabilir. (2) Ahsveris merkezlerin e; geleneksel, killtilrel veya sanatsal degeri olan kaybolmaya yilz tutmus meslekleri icra edenlere kiraya verilmek ilze e, toplam sans alamnm en az binde ii~il oranmda yer aynhr, Bu yerierin kira bedeli, rayicbedelinin dortte birinden faz a olamaz. Soz konusu meslekler, ilgili ilst meslek kurulusunun g1lrii~ilalmarak Bakanhkca belirlenir ve ilan edili. (3) Hizh tnketim mallan n satismm yaprldrgi buyuk magaza ve zincir magazalar ile bayi isletme ve ozel yetkili isletmelerde sans alanlan n en az yilzde birine tekabiil edecek sekilde raf alarn, magazanm bulundugu ilde ilretilmesi kaydiyla cografi i etli olarak tescil edilen veya cografi isaretli olarak tescil edilmemis olsa bile meslek kuruluslanmn uygun g1l. ~il ahnarak ticaret il mudurluklerince belirlenen hizh tilketim mah niteligi tasiyan yoresel ilriinlerin sansma aynhr, oresel ilriinlerle doldurulamayan raf alanlan, diger ilriinlerin satisi amaciyla kullanilabilir, (4) Bu maddenin uygulan asma iliskin usul ve esaslar yonetmelikle dilzenlenir. Cahsma saatleri MADDE 13 - (1) Mesle e, mevsime ve turizme 1lzgil sartlar ve benzeri hususlar gozetilerek perakende isletmelerin bir kismmm veya t ammm cahsma saatleri, meslek kuruluslannm musterek teklifi ilzerine yetkili idarenin g1lrii~ilahnmak suretiyle vali tarafindan belirlenebilir. Esnafve sanatkiir isletrnelerinin cahsma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kurulus ca ilgili esnafve sanatkar odasmm g1lrii~ilahmr, (2) Ust meslek kurulu~lar nm mil~terek teklifi ilzerine, faaliyet kollarma g1lre perakende i~letmelerin ~ah~ma saatlerinin b1llge veya illke dilzey nde belirlenmesine Bakanhk yetkilidir. D6RDUNCU B6LUM Tedarik ve DagltIm Kooperatifle. ile Perakendeciler Konseyi Tedarik ve dagltim koo eratifleri MADDE 14 - (I) Esnaf e sanatkiir i~letmelerince sati~a sunulan mallarm etkin bir ~ekilde piyasadan temini amaclyla esnafve sanatkiirlann il esi oldugu tedarik ve dagltlm kooperatifleri kurulabilir. Bu kooperatiflerin kurulu~u ve ana s1lzle~me degi~ikligi Bak hk iznine tabidir. (2) Kooperatif ortaklarml en az iki YIIkesintisiz olarak 5362 saylh Kanuna tabi odalara kaylth olmasl ~arttlr. Bakanhk; bu kooperatiflerin ort hk ~artlarml, kurulu~unda aranacak asgari sermaye miktarml ve ortak saylslmbeliriemeye, 1lrnek ana s1l le~melerini dilzenlemeye, gilvenli, apk ve istikrarh bir ~ekilde faaliyet g1lstermelerine ili~kin dilzenleme er yapmaya yetkilidir. (3) 5362 saylh Kanuna ta i esnafve sanatkiirlar meslek kurulu~larmm y1lnetim ve denetim kurulu iiyeleri, g1lrev yaptiklarl silrece, bu madd kapsammda kurulmu~ olan kooperatiflerin y1lnetim ve denetim kurullarmda g1lrev alamazlar. Perakendeciler Konseyi MADDE 15 - (1) Perake de ticaretin bu Kanunun amacma uygun olarak yapllmasmm saglanmasl hususunda k~lhkh bilgi ve g1lrii~ah~veri~i de bulunmak, sekt1lre yonelik politika olu~turulmasma katkl saglamak, sorunlarl tespit etinek, ahnacak 1l lemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kurulu~lar arasmda i~birligini saglamak ilzere

6 Bakanligm koordinatorlugunde P rakendeciler Konseyi olusturulur, Yilda en az bir kez toplanacak Konseyin sekretarya hizmetleri Bakanltk i~ Ticaret Genel Mildilrlilgil tarafindan yilriltillilr. (2) Perakendeciler Konse inin kurulusu ve cahsmasma iliskin giderler ile harcirah giderleri ve sair harcamalar Bakanltk butcesine konulan oden kten karsilamr, (3) Perakendeciler Konse inin olusumu, cahsma usul ve esaslan ile diger hususlar ycnetmelikle belirlenir. BE~iNci BOLUM Gorev, Yetki, Denetim ve Ceza Gorev ve yetkiler MADDE 16 - (l) Bakan k; a) Perakende sektornnun e perakende isletmelerin illke genelinde dengeli bir sekilde yaytlmasi, bilyilmesi ve gelismesine yonelik calrsmalar y pmaya, b) Tasmmaz ve ikinci el otorlu kara tasiti ahm satirm gibi ticari faaliyetleri yilriltenlere yonelik mesleki davrarnskurallanm belirlemeye v bu faaliyetlerin yilriltillmesine iliskin dilzenlemeler yap maya, c) istatistiki bilgileri derl meye, duzenlemeye ve yayimlamaya, ~) Bu Kanunun uygulan asiyla ilgili olarak olusan tereddiltleri gidermeye, ikincil dilzenlemeler yapmaya ve her tilrlil idari tedbiri almaya, gorevli ve yetkilidir. (2) Bakanlar Kurulu; a) Bakanhgm ilst meslek uruluslanmn goruslerini de alarak olusturacagi teklifi ilzerine, faaliyet konusu ve kollanna gore perakende isletme rin a~jli~ ve faaliyete gecisinde, isletme sayrsi ve bunlann birbirlerine yakmligr, ulasim imkanlan, isletmelerin ee reye, altyaptya ve trafige getirecegi yilkler ile can ve mal guvenligi riski gibi ekonomik, sosyal, demografik ve cevresel faktorler acismdan gozetilecek kriterleri belirleyerek, PERBiS isyeri acma ve cahsma ruhsati onay surecine iihil edilmek uzere belirledigi kriterleri Bakanliga iletmeye ve bu hususlara iliskin usul ve esaslan ycnetmelikle duz nlemeye, b) Icisleri Bakanhginm t lifi ve Bakanligm uygun goril~il (lzerine, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayrh lsyeri Acma ve Cahsma Ruhsatlanna ir Kanun Hilkmilnde Kararnamenin Degistirilerek Kabulune Dair Kanunda belirtilen diger milesseseler ile b Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fikrasindaki isletmelerin a~jli~ ve faaliyeti ile kapams islemlerinin PERBiS uz inden ger~ekle~tirilmesine yonelik konularda karar vermeye ve bu hususlara ili~kin usul ve esaslarlyonetmelikle dilz nlemeye, c) Bu Kanun kapsamma iren hizmet sektorilndeki i~letmeleri faaliyet konusu, bulundugu yerle~im yeri veya kollarl bazmda, BakanlJgm tekli ilzerine kapsam dl~mda tutmaya, yetkilidir. (3) Ust meslek kurulu~1,ikinci flkranm (a) bendine gore verecekleri goril~lerini otuz giln i~inde BakanlJga bildirir. Denetim MADDE 17- (I) Bakan Ik, bu Kanunun uygulanmasl, uygulamada ~Ikan sorunlar ve ~ikayetlerle ilgili olarak

7 perakende isletmeler nezdinde den tim yapmaya yetkilidir. (2) Yetkili idareler, yetki anlanyla snurh olmak kaydiyla, dogrudan veya Bakanhgm talebi nzerine, bu Kanun huknmleri cercevesinde pe ende isletmeler nezdinde on ineeleme mahiyetinde olmak uzere gerekli denetim ve uygulamalan yapmak ve onlem eri almakla gorevli ve yetkilidir. (3) Bu maddenin uygul asma iliskin usul ve esaslar yonetmelikle belirlenir. Ceza hiikomleri MADDE 18- (1) Diger k unlara gore daha agir bir cezayi gerektirmedigi takdirde, bu Kanunun; a) 6 net maddesine aykm areket edenlere, her bir magaza ya da subesindeki her bir aykmlik icin haksiz olarak ahnan prim ve bedel tutan a, b) 8 inei maddesinin birin i fikrasina aykm hareket eden buyuk magaza ve zincir magazalara, her bir rnagaza ya da subesindeki her bir urun gru u icin on bin TUrk lirasi, e) 9 uneu maddesinin biri ei fikrasi ile 10 uneu maddesinin ikinei fikrasma aykin hareket edenlere bes bin TUrk lirasr, r;:)11 inei maddesinin biro ci fikrasma aykin hareket edenlere, aynlmasi gereken alandan aynlmayan her bir metrekare icin yirmi bin TUrk lir I, aykmhgm otuz gunden az olmamak uzere Bakanlikca verilen sure icinde giderilmemesi hiilinde bu tutann i d) 11 inei maddesinin iki i fikrasma aykm hareket edenlere, her bir aykmhk icin elli bin TUrk lirasi, aykmligm otuz gunden az olmam uzere Bakanhkca verilen sure icinde giderilmemesi hiilinde bu tutann iki kan, e) 12 nci maddesinin biri i ve ikinci fikralanna aykin hareket eden ahsveris merkezlerine, aynlmasi gereken yerden aynlmayan her bir metrek e icin metrekare basma dusen rayle kira bedeli tutannda, aykinhgin otuz gunden az olmamak uzere Bakanhkca verile sure icinde giderilmemesi hiilinde bu tutarm iki kan, t) 12 nci maddesinin Ur;:UnUfikrasma aykm hareket edenlere, her bir magazasi ya da subesi ir;:inyirmi bin TUrk lirasl, aykmhgm otuz gunde az olmamak Uzere Bakanhkr;:a verilen sure ir;:indegiderilmemesi hiilinde bu tutarm iki katl, g) 13 UneUmaddesine glj belirlenen r;:ah~masaatlerine aykm hareket edeniere bin TUrk lirasl, g) 16 nel maddesinin biri ei flkrasmm (b) bendine istinaden belirienen davram~ kurallarma ve yapiian duzeniemelere aykm hareket ede Iere Ur;:bin TUrk Iirasl, h) Bu Kanun r;:err;:evesind Bakanhkr;:a ahnan tedbirlere ve yapiian ikineil duzenlemeiere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarea istenil defter, beige ve diger kayltlar ile bunlara ili~kin bilgileri vermeyeniere veya eksik verenlere ya da denetim elemani nm gorevierini yapmalanm engelleyeniere iki bin TUrk lirasl, idari para eezasl verilir. (2) Birinei flkranm (e), ( ve (h) bentierinde ljngljrlilen eezalar; fiilin buyiik magaza, zineir magaza, bayi i~ietme ve ozel yetkili i~letme tar fmdan i~lenmesi hiilinde be~ kati, ah~veri~ merkezi tarafmdan i~ienmesi hiilinde ise on katluyguiamr. (3) Birinei flkranm (g) b dinde ljngljriiien eeza; fiilin buyukmagaza, zincir magaza, bayi i~letme ve ljzel yetkili i~ietme tarafmdan i~ienm i hiilinde yirmi katl, ah~veri~ merkezi tarafmdan i~lenmesi hiilinde ise elli katl uygulanlr.

8 r (4) Birinci fikranm (h) ben inde ongorulen idari para cezalanm Bakanhk, diger idari para cezalanm ise dogrudan veya Bakanligm talebi il erine yetkili idareler uygulamaya yetkilidir. Idari para cezasi uygulama yetkisi Bakanhkta lc'i'icaret Genel Mudur. gtme devredilebilir. (5) Bu maddenin birinci fl asmm (a), (b), (c), (g), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen idari para cezalanrnn verilmesini gerektirir fiilin bir tak m yih icinde tekran halinde, her bir tekrar icin iki kat! idari para cezasi uygulamr. (6) Bu Kanuna gore verile idari para cezalan, teblig tarihinden itibaren bir ay icinde odenir, ALTINCI BOLUM Cesitli Hukumler MADDE 19-5/6/1986 ihli ve 3308 sayrh Mesleki Egitim Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fikrasmda yer alan "acacaklardan, meslek od Ian ise isyeri sahibi olarak uye kaydi yaptiracaklardan, ustahk belgesi istemek zorundadir." ibaresi "acrlismda, es afve sanatkarlar ile tacirlerin kendilerinden veya isyerinde her bir meslek dalmdacahstirdiklan en az birer ~ hsanmdan ustahk belgesi ya da en az on lisans diplomasi istemek zorundadir." seklinde degistirilmi MADDE 20-18/ ihli ve 5174 sayih Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile Odalar ve Borsalar Kanununun 102 nci maddesi ~ag aki sekilde degistirilmistir. "MADDE 102- Odaya ka It sirasmda, ticaret siciline kayith olanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayih Meslektligitim Kanununda ngorulen ustahk belgesi veya muadili belgeler istenmez." MADDE 21-7/6/2005 t ihli ve 5362 sayih Esnafve Sanatkarlar Meslek Kuruluslan Kanununun 68 inci maddesinin birinci fikrasmm son ilmlesi asagidaki sekilde degistirilmistir. "Sicil ve oda tarafindan, esnafve anatkarlardan kayit sirasmda 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayih Mesleki Egitim Kanununda ongornlen ustahk bel esi veya muadili belgeler istenmez." MADDE 22-3/6/2011 t ihli ve 640 sayih Gumruk ve Ticaret Bakanligmm Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamenin uncu maddesinin birinci fikrasmm (b) bendinde yer alan ", Merkezi Sicil Kayit Sistemini kurmak, isletmek ve bu sistemin diger kurum ve kuruluslar nezdinde tutulan kayit sistemleriyle baglanmasma iliskin cahsmalan lirtltmek" ibaresi madde metninden cikanlrms, (f) bendi asagidaki sekilde degistirilmis, ayru maddeye (f) be dinden sonra gelmek ilzere ~agldaki bentler eklenmi~ ve diger bentler buna gllre teselsill ettirilmi~tir. "f) Elektronik ticarete yll elik dilzenlemeler yapmak, bu konuda mevzuatla verilen gllrevleri yerine getirmek, elektronik ticaretin geli~imine i1i~ in ~ah~malar yapmak ve gerekli tedbirleri almak." "g) ilgili Kanun kapsaml da, esnafve sanatkiir i~letmelerinin ticari faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda ilgili Genel MildilrlUkle i~birligi i~inde hareket etmek suretiyle perakende ticarete yllnelik dilzenlemeler yapmak, perakende ticarete i1i~kin mevzuatla verilen orevleri yerine getirmek, perakende sektorilniln saghkh bir ~ekilde bilyilmesi ve geli~mesine yllnelik ~ah~malar y pmak ve gerekli tedbirleri almak. g) Sergi, panaylr ve tanlt! gilnleri gibi organizasyonlarm dilzenlenmesine izin vermek ve bu organizasyonlarm dilzenlenmesi Ie faaliyetlerine yonelik dilzenlemeler yapmak. h) Yurt i~i fuarlara i1i~ki dilzenlemeler yapmak. I) Merkezi Sicil KaYlt Si emini, Hal KaYlt Sistemini ve Perakende Bilgi Sistemini kurmak, i~letmek, bu sistemlerin diger kamu kurum ve kurulu~larl ile kamu kurumu niteligindeki meslek kurulu~larl nezdinde tutulan kaylt sistemleriyle baglanmasma i1i~ki ~ah~malar yapmak ve gerektiginde bu sistemleri sllz konusu kurum ve kurulu~larm

9 erisimine acmak ve bu sistemlerc uretilen istatistiki bilgileri derlemek ve yayimlamak." MADDE sayih anun HUkmUnde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fikrasmm (b) bendine"bilgi sistemi olusturmak ibaresinden sonra geimek Uzere "ve bu sistemce uretilen istatistiki bilgileri derlemek ve yayimlamak" ibaresi ile ayni fikraya (c) bendinden sonra gelmek Uzere asagidaki bent eklenrnis ve diger bentler buna gore teselsul ettirilm stir. "r;:)perakende ticarete ilis in mevzuat cercevesinde esnafve sanatkar isletmelerinln ticari faaliyetine yonelikcahsmalar ve diizenlemel r yapmak ve gerekli tedbirleri almak." MADDE sayih anun Hukmunde Kararnameye asagidaki ek madde eklenmistir, "EK MADDE 1- (1) Ekl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayih Genel Kadro ve Usulii Hakkmda Kanun Hiikm nde Kararnamenin eki (I) sayih cetvelin Giimriik ve Ticaret Bakanhgma ait bolurnune eklenmistir. (2) 190 sayih Kanun Hii kanunlankapsammda yapilacak a olmaksizin, toplam 3000 adedi g Unde Kararnamenin ek 7 nci maddesi ve merkezi yonetim bntce alar dismda, merkezi yonetim butce kanunlannda yer alan kisitlamalara tabi memek iizere Bakanhk tarafindan belirlenecek bos kadrolara atama yapilabilir." Uygulanmayacak hiikii MADDE 25 - (I) tarihli ve 394 sayih Hafta Tatili Hakkmda Kanun hukumleri perakende isletmeler hakkinda uygulanmaz. Ge~i~hiikiimleri cectct MADDE 1- (I PERBiS kuruluncaya kadar, perakende isletmelerin ar;:i1i~ve faaliyete gecis islemleri ilgili mevzuatma 're yiirutiiliir. (2) Isyeri acma ve cahsm ruhsati verilmesi surecinde yer alan yetkili idareler ve ilgili diger kurum ve kuruluslar; Bakanhgm koordinas onunda, teknik ve personel altyapilan i1e gerekli diger hususlan PERBiS kuruluncaya kadar tamamlayarak ilgi sistemlerini PERBiS'le uyumlu Mle getirir. (3) Perakende isletmelere ait gerekli butiin bilgiler, kurulmasmdan itibaren en ger;:bir yil icinde Bakanhgm koordinasyonunda yetkili idare t afindan PERBiS' e aktanhr, Bakanhk, bu sureyi birer yih gecmernek uzere en fazla iki defa uzatmaya yetkilidir. (4) Bu Kanunun yururlug girdigi tarih itibanyla yapl ruhsati alml~ olmakla birlikte i~yeri ar;:mave r;:ah~ma ruhsati aimaml~ olan ah~veri~ me kezleri hakkmda 5 inci maddenin yedinci fikrasl hiikmu uygulanmaz. (5) Bu Kanunun yururlilg girdigi tarihten Once perakende i~letmelerin alml~ oldugu i~yeri ar;:mave r;:ah~ma ruhsatlarl ger;:erliligini korur. (6) Siirekli indirimli sati~ apan perakende i~letmeler, bu Kanunun yururlugegirdigi tarihten itibaren iki yll ir;:indedurumlarml 10 uncu madd ye uygun hale getirir. (7) Bu Kanunun yururlilg girdigi tarihten Once i~yeri ar;:mave r;:ah~ma ruhsati alml~ olan ah~veri~ merkezlerinde, II inci addede OngOrUlenortak kullanlm alanlarl, Kanunun yilrurluge girdigi tarihten itibaren bir yll ir;:indeolu~turulur. (8) Bu Kanunun yilrurlilg girdigi tarihten itibaren, ah~veri~ merkezlerinde bo~alan sati~ alanlarl 12 nci maddenin bir nci flkrasmda belirtilen orana ula~i1ana kadar esnafve sanatkar i~letmecilerine Oncelik verilmek uretiyle kiralanlr.

10 (9) Bu Kanunun yururluge irdigi tarihten itibaren, ahsveris merkezlerinde bosalan sans alanlan 12 nci maddenin ikin i fikrasmda belirtilen orana ulasrlana kadar geleneksel, killtilrel ve sanatsal degeri olan kaybolmaya yilz tutmusmesle leri icra edenlere kiralamr, (10) 12 nci maddenin il~iln il fikrasinda, hizlr tilketim mallanrun sansmm yapildrgi buyuk magaza ve zincir magazalarda yoresel ilrilnler icin 0 gorulen raf tahsisi, bu Kanunun ynrurluge girdigi tarihten itibaren bir YII icinde yaprhr, (11) Bu maddenin altmci, edinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fikralanna aykm hareket edenlere, bu Kanunun 18 inci maddesinde i1gijiaykinhk icin ongorillen cezalar, aym maddede belirtilen usui ve esaslar cereevesinde uygulamr. (12) Bu Kanunda ongorn! yonetmelikler Bakanhk tarafmdan dokuz ay icinde yilrilrlilge konulur. YiiriirIOk MADDE 26 - (1) Bu Kan n yayrmi tarihinde yilrilrlugegirer. Yiiriitme MADDE 27 - (1) Bu Kan n hukumlerini Bakanlar Kurulu yiiriltiir. 28/1/2015

1 / 5 7.7.2015 15:17

1 / 5 7.7.2015 15:17 1 / 5 7.7.2015 15:17 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN un Geçici Madde 1 e göre dokuz ay içinde çıkartılacak YÖNETMELİKLER MADDE MADDE BAŞLIĞI AÇIKLAMA 4 Perakende bilgi sistemi

Detaylı

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12271 PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6585 Kabul Tarihi : 14/1/2015 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/1/2015 Sayı : 29251 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 BİRİNCİ

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015

KANUN. Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

DUYURU. Oda mensuplarımıza ve kamuoyuna önemle duyurulur. PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DUYURU. Oda mensuplarımıza ve kamuoyuna önemle duyurulur. PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar DUYURU 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 29 Ocak 2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun tam metni aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150129-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150129-1.htm Page 1 of 6 29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KANUN. c) Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi,

KANUN. c) Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi, 29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KANUN Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN BİLGİ NOTU. 1. Giriş ve Yöntem

6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN BİLGİ NOTU. 1. Giriş ve Yöntem 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN BİLGİ NOTU 1. Giriş ve Yöntem Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa

Detaylı

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2015/08

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2015/08 İstanbul, 06.02.2015 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2015/08 29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazete de 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi

Detaylı

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.02.2015 Sayı: 2015/031 Ref: 4/031

SİRKÜLER İstanbul, 04.02.2015 Sayı: 2015/031 Ref: 4/031 SİRKÜLER İstanbul, 04.02.2015 Sayı: 2015/031 Ref: 4/031 Konu: PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete de 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi

Detaylı

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN UN GETİRDİKLERİ

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN UN GETİRDİKLERİ PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN UN GETİRDİKLERİ 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ( PTDHK ), 29 Ocak 2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

Kanun, işletmeler bakımından perakende işletmeleri ni kapsamaktadır.

Kanun, işletmeler bakımından perakende işletmeleri ni kapsamaktadır. Kime : Kimden : Av. Kaan Gök, Av. Mahmut Eyüboğlu Tarih : 29.01.2015 Konu : Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun na ilişkin hukuki görüş ve açıklamalarımızdan ibarettir. I. GİRİŞ Perakende Ticaretin

Detaylı

Yeni Yürürlüğe Giren 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından Değerlendirilmesi

Yeni Yürürlüğe Giren 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından Değerlendirilmesi İbrahim HALICI Mahalli İdareler Başkontrolörü ibrahimhalici@gmail.com Yeni Yürürlüğe Giren 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015

KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 16.02.2015 Sayı: 2015/009 Konu: PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayih Resmi Gazete de 6585 Sayih Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayınlanmıştır.

Detaylı

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin

Detaylı

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin

Detaylı

Hukuk Bülteni 3 Şubat 2015

Hukuk Bülteni 3 Şubat 2015 Hukuk Bülteni 3 Şubat 2015 PERAKENEDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN I. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisi ne; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ; Perakende Ticaret, Alışveriş

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, perakende ticarette uygulanacak

Detaylı

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Perakende sektörü ülkemizde hızlı ve katma değeri yüksek gelişimi ile son yıllarda ekonominin lokomotif sektörlerinden birisi haline gelmiştir. Sektörün

Detaylı

AKOFiS PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 3 ŞUBAT 2015. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 3 ŞUBAT 2015. Halkla İlişkiler Başkanlığı PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 3 ŞUBAT 2015 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI. PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilen Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik

Detaylı

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin

Detaylı

Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni TTK ve Diğer İlgili Mevzuat

Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni TTK ve Diğer İlgili Mevzuat Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni TTK ve Diğer İlgili Mevzuat AĞUSTOS 2016 SAYISI 5 Ağustos 2016 tarihli ve 29792 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Bankalarca

Detaylı

YÖNETMELİK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29636 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam ve Tanımlar

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam ve Tanımlar PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması,

Detaylı

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin

Detaylı

PERAKENDE TICARETINDE YENI DÖNEM

PERAKENDE TICARETINDE YENI DÖNEM PERAKENDE TICARETINDE YENI DÖNEM 28 EKONOMİK FORUM Perakende sektörü tarafından ısrarla istenen ve beklenen kanunla birlikte Türkiye perakende sektörü bütünsel bir yapıya kavuşuyor. Kanunla Organize Perakende

Detaylı

ALIŞVERİŞ M ERK EZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ALIŞVERİŞ M ERK EZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ALIŞVERİŞ M ERK EZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM -------- -Genel Hükümier Amaç ve kapsam MADDE 1 - (I) Bu Yönetmeliğin amacı, alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, faaliyet ve

Detaylı

6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN YASAL ALTYAPISI İLE BİRLİKTE İRDELENMESİ

6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN YASAL ALTYAPISI İLE BİRLİKTE İRDELENMESİ 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN YASAL ALTYAPISI İLE BİRLİKTE İRDELENMESİ 1.GİRİŞ Cevdet BOZKURT 33 Ekonomik üretim merkezlerinin şehirlerde toplanması,

Detaylı

İbrahim Halil MAZICIOĞLU Başkan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ankara

İbrahim Halil MAZICIOĞLU Başkan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ankara ! İbrahim Halil MAZICIOĞLU Başkan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ankara İstanbul, 05 Kasım 2014 Ref: HD/gu/14-1766 Sayın MAZICIOĞLU, TÜSİAD olarak ilk adı Alışveriş

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080819-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080819-2.htm Page 1 of 5 19 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26972 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5797 Kabul Tarihi:

Detaylı

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.11 11.201.2016 SAYI : 2016-11 11-2 KONU : 6761 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. ÖZETİ : 6761 sayılı Kanunla

Detaylı

YONETMELiK I.YILMAZ. ENGELLi KAMU PERSONEL SE<;ME SINA VI VE ENGELLiLERiN DEVLET MEMURLUGUNA ALINMALARI HAKKINDA YONETMELiK

YONETMELiK I.YILMAZ. ENGELLi KAMU PERSONEL SE<;ME SINA VI VE ENGELLiLERiN DEVLET MEMURLUGUNA ALINMALARI HAKKINDA YONETMELiK Basbakanhk Mevzuati Gelistirme ve Yaym Genel Mudurlugt; Page 1 of5 7 ~ubat 2014 CUMA Resmi Gazete SaYI:28906 YONETMELiK Karar SaylS! : 2014/5780 Ekli "Engelli Kamu Personel Secme Smavi ve Engellilerin

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Perakende Sektörüne Yeni Düzenleme Geliyor

Perakende Sektörüne Yeni Düzenleme Geliyor Perakende Sektörüne Yeni Düzenleme Geliyor Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, perakende sektörünün merakla beklediği Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'nın bugün itibariyle

Detaylı

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI GENEL GEREKÇE

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI GENEL GEREKÇE PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI GENEL GEREKÇE Ülkemizde, 2000 li yılların başından itibaren hızlı bir gelişim seyri izleyen perakende sektöründe alışveriş merkezi, büyük

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9665 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 22/12/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985 Sayı : 18785) Kanun No. 3223. Kabul Tarihi 7. 6

(Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985 Sayı : 18785) Kanun No. 3223. Kabul Tarihi 7. 6 789 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 237 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 03.07.2017/89-1 DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI ÖZET : 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

YÖNETMELİK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29636 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER 11/01/2016 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ/İNDİRİMLİ YARARLANACAKLAR... 4 a) Toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar... 4 b)

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

BILGi I LEM DAIRESi BA KANLIGI'NA

BILGi I LEM DAIRESi BA KANLIGI'NA T.C. MUGLA BUYUK EHIR BELEDIYE BA KANLIGI Imar ve ehircilik Daire Ba kanhgi (Ruhsat ve Yapi Denetim ube Mudiirlugii) Sayi: 30141038-010.99 ~2gSZ Konu:Elektronik Haberlesme Istasyonu z«/07/2015 BILGi I

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 Kasım 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26687 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ VE KAPSAM Madde1:

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Önceki Metin Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık:

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda

EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda TORI< ECZACILARI BiRLiGi II. BOLGE SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda Turk Eczacrlari Birligi Merkez Heyeti Baskanhgr Willy Brandt Sok. No:9 Cankaya/ ANKARA Gida, Tanm ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

/ ÖZET : 6761 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

/ ÖZET : 6761 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda 25.11.2016/137-1 EMLAK VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ

TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ I. RĠSK MERKEZĠ KURULUġU 25 Şubat 2011 tarih, 27857(mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu na Ek Madde 1 ve

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

Izzet 151K Ek: Yeniden Deer1endirrne Orani Bakan a. Dagitim: Gene! MUdür V.

Izzet 151K Ek: Yeniden Deer1endirrne Orani Bakan a. Dagitim: Gene! MUdür V. 02 T.C. ULASTIRMA, DENIZCIL!K VE HABERLESME BAKANLIcil Tehlikeli Mat ye Kombine Taimaci1ik Düzenteme Genet MudurtugU Sayi :27401505-360.02/E.85915 24.12.2015 Konu : Yen iden Degertendirme Oranina Gore

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN. (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete)

4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN. (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete) 4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun

Detaylı

T.C. BA~BAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Mudurlugu. TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BA~KANLIGINA

T.C. BA~BAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Mudurlugu. TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BA~KANLIGINA T.C. BA~BAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Mudurlugu Say1 Konu 31853594-101-947. 2_5'1!la Kanun Tasansi SO/ 5 /2014 TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BA~KANLIGINA Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi'nca hazirlanan

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

* 3218.sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesinin 2. fıkrasının a bendine eklenen, hizmetlerle ilgili istisnalar:

* 3218.sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesinin 2. fıkrasının a bendine eklenen, hizmetlerle ilgili istisnalar: TARİH : 24/02/2017 SİRKÜLER NO : 2017/32 SERBEST BÖLGELERLE İLGİLİ KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ: 24 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 6772 sayılı Kanunla, 3218 sayılı Serbest

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6579 KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 22/2/2016 No : 2016/8559 Dayandığı KHK nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 26/2/2016

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı