agtklryor Itr xlul'a al(tr vab I Bu90n Ltanbul Halig Kongro Mor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "agtklryor Itr xlul'a al(tr vab I Bu90n Ltanbul Halig Kongro Mor"

Transkript

1 Cumhuriyet BIziM YA(A GAzETEsi KocAErl eezerrsi BiziM KocAELi GAZETESI dze r.in xocarli GAzErEsi gn6oag rocmil GAzErEsi xocaetl DEMoKRAT GAzETEsi MAvi KocAETi KocAEri MANTET UTUSAL

2 Kocaoli B0yoktehir Beledlye Ba$a lbrahln Karesmarloolu, Bagbakan Rocap Taylp Erdooan laraftndan!,enb6n aday g6sbrilm6l bekliyordu. Ancak 620 ikle muhal6l6tte Karaosm8nooluhun ozsrlr{n drldlgl tsr$nd Ur hsva estirlllnce ists istomoz k090k do olsa blt endi$ olugmu$u. Bagkan i&ahlm Karsosmanoolu, don lstanbul'dald lophnlrya resmi davell alrnca olduk9a t*y _ agtklryor Adabt w lrd,lkm,,g Msl'n n Taildye'd*l!8/l,d,ye W kan adaytannt gruphr t7f,fuide a$tnayat Rep Tawlp Etdolan, Kocaetl Bwk*hh 8f,/edlye Bsd/G,nt lbrahlm Kanosnanoitu'nun yfildan adayhfim bugan aqldryot DAn bplanlrya,esrnen davd edllon Kar,,osmanoflu da boylee '?,hat blr,ralos alme oldu, Itr xlul'a al(tr vab I Bu90n Ltanbul Halig Kongro Mor kedrde geryak sgtldlscok g&komli ' toplsntda Bqbakan Edogan, l(} caeli Bty0ktehir B lodlysel ile Urlikto '21 bel dlyo balkan adayrnl daha. ilan d cek. AKP Tsgkllailsfl bwon lstanbul'a ad ta akrn edscsk. AKP'nin lgcaeli Millewekillori, ll Ba9- kanr, h9s Bagkanlafl, llge BeledlYe Ba0kanlan 116 t6ddlal y6n licilorl bu' gor Haff9 lgngre Morkazins gid cek Hed(osin kondi imkanlan il6 gid c o lsi8nh#dsld lodantrya ilimizden 1000 padllnh karlmbr bekbdyor-

3 Karaosmano$lu bugun resmen ada noo:ri,onr f,atrur Biiyiik bir gtvde giisterisi i.le kamuo_ yrna tamt aca-l. olan Karaosmanonlu'nu destektemek i;i" K;;[il"l" Istan bul_agi deceklei otacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaru NiIat Ergi.in, II Baqkaru Mahmut Civelek, milletieki.l_ leri,- ilge bagkanlan ve i-tge belediye baq_ kanlan, yiineticileri.-kadrn ve genglik kollan ytineticileri le vatandaglar, saat 13.00'de Halic Konsre Merkezi'ndeki yerlerini alacat. -

4 BiN Ki$iGiDECEK IIALiC Kongre Mel.ke zi'nde saat 13.m'te baslayacal< programa Kocaeliden Bakan Nihat Eryiim, il Baskaru Mah^ mut Civelek ve milletvekille ri basta olmak tizere ya}ja5 r bin kisi katiacak. Iblahim Ka-raosmanoflu ile Mahmut Cive.lek. sabdtl 10.m da istanbulh hareket edocek. l&.o\< 0e-,"o1,l,o-+ SiNEVizYoN HAZIR l(araosmanof lu

5 p aqbakan Erdoganin tiilge biilge belediye ba5kan adaylanru I*D aekladr$r toplantrlann Marmara bdlgesi r.r4lanizasyonu br4liin sast l3:00'te Halig Kongrc Merkezi'nde gergeklegtirilecek' Kocaeli Boyiikqehir Betediye Bagkan Adaylnrn da agrklanacalr programda, mevcut Btiyiikphir Beledile Bagkaru ibrahim Karaosmano{lu'nun yeniden aday giisterilmesine kesin giiziiyle bak rrken, Kocaeli tegkiladan bin kiqilik bir ekiple istanbul'a adeta grkarma yapacak, AK Parti K<rcaeli millewekilleri, AK Parti il Bagk*, Mahmut Civelek, ilge belediye baek'anlan, ilge bagkanlan, il yilnetimi ve ilge yiinetici- ibrahim Karaosmanof,lu araglanyla 09:30'dan.idbaren yola

6 Marmara Bolgesi' nin belediye baqkan adayl annr aqrklayacak. AKP'nin ilirnizdeki Briyiikgehir Iuc.V( /oeoc.t,

7 KP Genel Baskan Recep Tayyip Erdolan, arala nda Kocaeli'nin de bulundufu 5 btiyokiehirin belediye bagkan adayrnl bugiin agrkllyor. lstanbul Halic Kongre Merkezi'nde gerqekle$tirilecek torende lbrahim 8iz-i."^ qod--\f

8 KocEeli Boy0kgehir Beledilssi her Yrl 3 Aralrk Dinya Eng lli" ler GlnIhdg kamuoyurda 9ok diilendiril' rney6n, igoriei billn" moyen h$lafiklera la*rndaltk yatatmaya 9aft$ryor. Bu kap8amda &C yddr 6rra6ryla otizm, down sendro' mu, sorabral Palsi hastaleryla ilgili etkift. llk dtlzonleyen Blylk- Sehir, bu yrl ise bir" 9ok insanrn admr dahi hi9 duymader bir hastalrk olan kistik,ibrozise dikk8t Cekti. S0XBETuE lz LAII Nclty Altlverig Merke' zi'ndg yaprlan etkinli- 0e Kooa li B0yUk!6- hir Boledlye Baikanr lbrahim l(araosmanoqlu, Gsnel Sekoter Ersin Yazrcl, Genel Sekreler Yardtmosl Dr. Tahir B0ynkakrn, Saurk ve Sosyal Hizm tl r Dairo Baikanl Dr. Osman Poyraz ve Cok sayda engelli wtandaf katrld. Bagkan Karaosmanollu, konlemsslnda 'D0nyayr sip6.i$s gelmi )oruz. Baz loyleti douumdan alryoruz. Ya da kaza gogiriyoruz. Hastalrklar, dooal aleller.. Tom bunlar engelli bf birey ola' rak hayatmza devam etmomira nodon ola_ biliyor, Ama h r $ey Allahtan. Bu nodonle lukrehemiz lazrm' dedi. HORON- Grup Fora'ntn sahne almaslyla bir' llkte Nclty'de Karadenlz riizgarlafl esti. Blrbi' rind6n gtlzel Karsdeniz garkllarlnln siiylendigletkinliklo ongelliler de horon leptl AiLELER- Koca.ll B0yukt.hlr Beledlyorlnln dozonledigl etklnlige ailoler de biiyok ilgl gostbrdller. HAYA BOTON oiei ELE AL,iIAUYIZ lnsanrn kondlsiyle banqlk olmasr gerektaoini kaydeden Baqkan Karaosmanoglu'lradomizin drgrnda olan konularda Yaratlcrya slgrn_ mahyrz. Hayatt engelimiz Yok gibi biitrin olarak ele almahylz. Yeter ki insanrn zefast Yerindeyken ak' lrnda engel olmasln K6ti niy lli olmasrn'dive konuatu. Ex 6 E*Ll ooiev allenl Hastalqrn toplumda gok lazla bi' linmedigini sdyleyen Socuk G& gls Hastahklafl Ana Bilim Dah iyesi Yrd. Do9. Dr S da UYan da "Bu hastahk aslrnda genetik ge96li- Anne baba tagrytcr oldugu zaman goculdarda db Yozde 25 oranrnda bu hastatoa rastlanabili' yor. Falklr ya9lalda da tanr olabiliyor. Haslalafln btl taklm ledavi_ lerlo bidikts daha kaliteli ve uzun s0r6li bir ya$am E0nnebn sr0hnabii/bilglslnl vordl. UYEn, hadl. ligrn lodavbinin blt skip i l o6u' iunu ve bu ekibin en onemll 0vesinin do aile oldugunu b lirtti ehxrn rstxlr 6xenl Kislik Fibrgzis Yardrmlatma!t DayahEllta Dernooi Ba9krfi llknur GoEon, bs,aturdahk l91n Qal6- trklannr b li ter k "Derndimizi 20'12 y lnda kuduk. Aile egitin{eri' doldor eqitmleri amaqlanmtz tra' srnda. Yenk ooan tarama lssti blz' 16r idn boyiik 6nem ta$ryor. 90nk0 ha6l,a[k n kadar erksn tbghis dillrso o kadar iyi'dedi. B0YoxtEHln DE3TEK oldu Kislik fibrozis haslasl '12 yaqlnda bir krz Qocugt sahibi oldugunu belirten G6rgon, 'Bu hastallk zor_ lu bir hastallk. Ve hasta Yakhlaa olarak ihtiya9lanmlzl ve eksiklori' oz1)r Us.-li mizi dile getirmok igin bu dornogi kurdl,k. BoynkSehir Belodiyesi d bu sempozyumla bizlere destok oldu. Qok legekktir ediyoruz"diye konuqlu. ENoELLILER HoRot{ tepti Etkinlik, Srrl Tiyalro Gn buhun eolencoli oyunuyla devam gtti. Oyun, keprdan salrglarla ilglli va' tandatlafl hem brlgilendirdi, hem de qrlld0do. GruP Fora'nrn sah' ne almasryla birlilde NcitYUe Karadonk dizgarlsrr esti. Birbirinden oozel lgradbniz sarkllarrnrn s6yi ndiii elkinlikle ngeflilor de horon teoti. Klsri( FlBnozi3 EDln? G nl9rl6 anne veya babedan ge' c il, k6htsat bir hastallk olan Kis' tik fibrozls, akci6er, pankreas' tra' Er6ak, ter b zleri drl salgl b z' lednd. o6r0loyor. Kisiik llbrozis hasiahir, ay anda solunum 8i!' l mi, slndirim gi8temi gibi vocu' dun blrd6n 9ok sislom v organrnt tkilsyeblllyor. Dooumla birlikle oorcbn fibrozi5. bu elkilame sg ;ucu i9l v bo:uklukhrlna nqd n oluyor. Akci06rl rin l miz k lma' slnl laileyan salgl b zleririn ince ve akekan olso slvl6r, kistik librozis hastahllnda daha lazla yoounlagarak akollldarl azallr. Baloam Qrkarmaf g0qlegtiron bu durum, k090k hava Yollaanrn tf kanmaslna Yol a9at, Bu kanallafin trkanmasr da 6ks0r0k, hlrrllr, zat0n69, bronilt gibl h$tatlkiara neden olur. Qocuklarrn gelileme' n osine, b[yilmelorinin g ri kalmasrna neden olan kistik libtozis, tor bezle nde de sortrn Yaratarak vlicudun susuz kalmasna Yol agat.

9 lfistilr lilroris'e fiarg tcfi noles

10 Kist k Fibroz.isI'( Buytikgehir Belediyesi, SArahk Dtinya Engelliler Gtrnu dolayrslyla biiin-, 7neyen bir hasta1191 daha kaynuoyuna duyurdu. Kistik Fib70ガ SC kar,1 teknefes" adh etkinlik, ozellikle engelli vatandaglavcabilyilk ilgi gbrdii B血 y k chir Belediyesi'nin KIstik Fibrozヽ isim五 genetik yolla gc9en ol mc l hastahk h よnda NCITY di veri Merkezi'ndc du zenledigi bilguendirlnc toplallasma k atlhm yottun ldu.ozellikle Ongeni vatanda ranlin a911 inda,katuctlara Kistik Fibrozis hastalcl hakbda b gjcr vcrudi Alulc ve ba badan gcnler yoluyla gc9en bir hastahk olan Kistik Fibrozis,v cudun solunum ve sindirim sra in lara zarar vettk 19in kulmyorsa;bu dara verihesin"dcdi.doktorlann b e mes lcgc bttlamad狙 Ome Hipokrat Yenlini etti J轟 belirtcn Karaosmanoglu, Bu sadece doktonariⅢ cngc ch delil,hcpilniz berabcr"ac黎 in gcce濠 " Cklillde ko nu,tu.prog襄 正田口 SOnunda B lcdiyc Baskaru IL嘘 ふhl Yrd.D chir Bc_ Lraosmanollu, "k D 2勾 ncp Seda Uyall Kistik Yardm190ma Vc Dayanl ma Dcr ncei Baゞ krani nhnur co電 un'e pla歯 et ve CanerAKTAN qigck takdim etti. R昴 ozis sistemlcri gibi bii Ok sistcnuni olumsuz se k de ctkilcyebuiyon ERKEN TAN1 0NE Ll us Has回 はlan ana B皿 m Dall Bttkalu Yrd.Do9.Dn COCuk C こ Zcyllcp Scda l yan,hastal増 l ne kadar erkcn tanllatursa o kadar aktararよ, Bu hastalim tamttnen tcdavisi llla7alcscf mimkm deが 1.Anc ak erken tanllanmasl halinde h tal Elll bclirt rini 90k y ksek Oranda yok ederck hannctcbiliyoruz" dcdi.ksdk Fibrozis lhrdlmla ma Ve Dayamゞ ma Dcrnc=iBa karu iyi tedavi cdilcbildtini llknur Cё rgin, Belki bl ogunuz ilk defa bu hast引 LEl duyuyorsu nuz Bizde zaten ba lmtza geldtinde ё trendilk"dcdi.hastalk hak klndaki bilicin 9ok額 らolduguna vurgu yapan(36rgun,``hasta城 :lm厖 tcゞ his edildittinde nercye ba Bu bilin,sizliё vurllnalnlz gercktilini bile bilmiyorduk. i gidermek amaclyla da bu derneli kurduk"dedi. HAYAT1 0LDUGU GIBI KABUL ETMELIYIZ Programda bir konu ma yapan Buy k ehir Belediyc Ba karu lbr" llim Karmsmanollu, Bu eよ inlgimizin ra beklcycn mm vatan_ daゞ lanmz icin f aydal 01masml dilehm"dcdi.ins2mm dogarken 躙 K燎 橙 舗Lお Yardirnlattma 鮮F: 嚇罵 ket ve cisek takdim etti. 轟 ailcsini vcya dogum ekli sc9emcdi=iniifade cden Karaosmano31u, `IIayatta ba llniza ne gclcccgi lli9 belli dcё ilo Bunltt hay am cuve lcri. 踵lcak inan91linsanlar olttak hayatl oldu=u gibi kabul etmck zorundaylz"dedi.yapllabilccek tck 9eyin dua c mck Olduこ unu be_ lirtcn Karaosmano=lu,`Aynca hastalklarlmlz dbneril士 b bizlerle hiゞ kな ゞ lllk beklcmcdcn ilgilcnen annelerimize dc te ekkur emeyi i111 lal etineineliyiz''dedi. 1) 11).a E GELLEⅢ BEMB[RttCAGE Engclulcr cun 'nttn ёncmhe Baz an m dttatoeken Kぼ aosmanollu, be beynilldc dcttn ama zekasinむ O_ngel rv饂 嘔 おL rl 遷 ann ilgi gostcrdij prograttla B道 chir Bcled"e Ba kam lbrahinl Krara)smallollu "k ve AK Parti ll ve itte yonettni katlldl.saygl duru u ve ls tiklal]/1ar,1'nm okuniinaslyla ba layan prog insam yetcnclini,zckお inl,gucunu baゞ ka 黎リ Cc,{d^-s )<.ffi :J

11 Hizmeller Daire Baikau Dr Olman Poyraz ve qok saylda cdgelli vatandat kanldr. Br$kan Karaosmanoglu. Lonui. rnasrnda'diinyaya sip.rli)ic gelmiyorur. Bazr lcylcri do8unrdrnr.rlyoru. Ya dir k;!/ir gctlriyor.r,,. lluilrhkl.r. dogrl.rfurler. I Unr brlular!ngeui bir bir$) olrr:rl hayatr$r/x J.\ Llrri.rrnlrnr/e n.{lcn olabiliyor. Ana h r icy Allah tall Bu ue' haslahgm lcdavisinin bir rkip ili oldueunu v bu ekibin en dnemli iiycsinin de ail oldugunu bclirtti. yaratmaya Qalqan Kocaeli Biiyiilgehir Belediyesi'nin buyi giindeminde kistikfibrczis'evardt airyijklehh Belediye Batkanr ibrahlm l/raraosmanoelu, Yrd. Oo! Dr. Zeyn6p Seda uyan'a plakettakdlmc 6ttl. v,^-a-rri!-9,.--v

12 sunumlar dikkatle dinledi. srna yol aqar. Bu kanallann trkanmasr da iitstiriik, hlr tr, zatiire, bronqit gibi hastal*lara neden olur. Qocuklantr geligernemesi!e, biiyiieelerinin geri kalmasrna neden olan Kis. tik Fibrozis, ter bezleriude de sorun yaratarak viicudun susuz kalrrasma yol agar.

13 Bu [el gocuhaila yiitiiilii

14 滲ざ i j 1 最鸞 甕運嵐藤銀摩膊11藁 ヽ i Karaosmanoこlu,ぃ こ da Kent meydanindan caylrova Ku Tepe Ba bakan,ge9 Mesire alan:na kadar olan yolda yl山 dl. Sporun insan havatindaki vurgu yapan Ba kan Onenline sttrek Karaosmanottlu, cocuklaria sabah sporunda bulu tu S 増皿dl Yasaln Yuriiyii le五 "adl Ёim bir araya ge!mi sporsever ё ttend Ve velilen hafta sonunda meydanlndan caylrova Ku Tepe Meslre alamna kadar uzanan 5,5km'lik parkurda Bttkm Karaosmano u ne bi4ikte ttrii沖 yapmanln keyflni ya adl.0 renciler ile tek tek ilgilenen Ba,kan halkla ttriiyen ve bunun bir all kanllk ol Karaosmano u,90cuklara hayatlarlnln her masml sttaytt Kocaeli Btiyiittehir Bele d6neminde spor yapnlalanm tavslye etti. diye Ba kanl lbrahim Kttaosmanottu'nun yuruyu arkada larl bu kez Darlca Kazlln Karabekir Bilgi E宙 '面 n ё ttencileri 01du. 5 5日 田LOMETREL:K '面 n lannm,sporun temele yanasl,maclyla bttla h Karaosmano t,bu_ radan yeti ecek cuklarm gelecekte Kocaeh'nin gu olac増ュ nl kaydetti. tlldlttm hatrlatan B電 DOGA ANZARALI mhvalti Ⅲ n り Ю Va Ku Tepe Mesire alamnda sona emesmin ardlndan`pcd日 ar aileleriyle birlikte e 珊 鵬Ⅲ鵬 kan Karaosmano Ba PAREUR Darlca Kazlm Karabekir Bigie宙 ti, Bu kez gocuklarla yurudu c観 電 Kent altmda aylarda llimレ e gerelek KaraosmanoЁ lu e i u VeLlerden coctta rlnl bir Btyiiksehir Beledサ esi pr esi 01an Spor Okttlarma yё nlendirmelenni istedi.spor Okul siz dott manzarasl kar lsinda kahvaltl yaptl.sabah sporuna katll manln mutlulⅥ 醇 nu yasadlklarlm s"leyen 棚 蹴膿購驚獅蹴 mano u'na 島 teeekkiir etti. _ 1 _^ ^十 _

15 Qffimn* Yayrn Adr GO C Kocaeli Demokrat Yayin Tar:hi Referans No 34,l93093 Renk Renkli Etki Tarafslz STxCM Klplr Sayfa l Tira, 3000 Sayfa 12 ` GOicuk Beledivesi'nin enge i vatanda,lara yonelik ま ]甲鼎 響譜避 踏熙懇 :電,L締1:ξ朧 olusuyor. Her anae ile 協 kaerl.cahmur bilemiyoruz. Belki de engulleii kondimlz yarattyoruz" diyerek sdzlerini ta. mamledr. G0lctk Engelgir yagam ' 翻 鷲1篭熱職 eryellilcre hizna vertrek olup. merkezpeikolojil uzmanlar g6rcv yapacak. de L レ 一 F ローーーー ぶ鷲 亀 園 Fnnrrta'r.r*axrL&*. 猥 YAPACAK マ尚 nm o6nnr "Hopimlz engelli adayl. yrz" diyen KaraosmaoE. lu, "Engel beyinlerde - 埒 Merkszi'nde semlner vo psikolojil!a. nrgmanlk ve rebberlik odasmtn dqrn, da, zaman gectrebllecekteri dinlondre ve al'rtivite odast yer ahyor. 2 kattatr olugbn Eng lslr Yasam Merl(ozi tilm her zaman gerekli deste. [i vermeye hazrnz dedi. uzalantar f llfl 渾 巳 ( 1 1 rt ヽ

16

17 曹:M 蓬RE MANSET Editor: Sebohottin Aydrn - Tosortrn: Dilek Korokog lsu cenel Modlrl hhan Bayram,Bttyok eh" Beledlyesi btrokratlanna,namazgah Bara jl:lda yapllan call malar hakk!nda biigi verdi. 口 可 Miidiirliiiiihiin en iinemli projelerinden biri olan Namazgah Barajrhdaki galrgmalarda sona yaklalldr i 鐵u 1 SU Genel Su Ve Kanalizavon lda pa lar ve 層nc sistenu mekanik esi(isu)genel MidibLtt tara montlla餞,dipsavak vana odasl findan in,a edilen ve Kandra ilge ve eneni hrlcl yaplsl e yol lnelkezi,sam b61geleri ve k"leh ile lzmit ve Derince 舞 koylerin igmesuyu t野 盪 Ш kar91 "lerhe b罐 yaplm 9aLsmalan devaln ed,or :鳳 1脚 酬認 1詣 雛 Genel Midi L Ihan Bayram, lhcelhe VAp口 LDI Ersm Yazlci ve bむ okratlanna "k,ehi Belediyesi Genel Sekreteri bara al鑢 lm gezむ oek yapln ca hゃ m hakklnda bn verdi. ve Genel Sekreter Yardunclsl 100 VELLIH Su lhtevaci 膿 'ln da hazr bulundltu LCe_ leme gezお 血de,Bayrm,bara da tamadanan ve devam eden cah mttя r hakbdabitt Verdi. mesuyu Ltiyaclnl karenayan kurunl,kocaeli'滅 n tu三 zm mef kezl Kandlra ve"vresmm yaz ay T ISU Genel Miidur nhan Bay raln,い h[beletted Genel Sekreteri Ersin Yazlcl, Bttkan D譴鴫mttutthm B義 角 Ercan.Yttn,b館 荀 ahmlgez m ISU GenelMШ む Yttdlm clsi Fatih Yiluk ve Alaeddln ISU Genel Mむ dtrl勲,tむ klye'debtt in a eden ikind su ve kanalizぉ yon idaresi.hizmet sa hasl olarl i genehnin arltllnus埒 larllldald su problemini cozerek 100 yllhk icmesuyu itlyaclm kar01 1響 acak Nmazgah Bar可 1'IIm in aatllll tmamlamak izere. l BUGOH 口 Lソ 0 mmxupsu G tittiz aylarda su tutulmaya bttlanan bara da,yaま lar yeteri kadar olmallnasina llhan Bayram, Namazgah Barajr'ndaki qalrsmalarda sona ge ndtt ЫI Ыni payb l. LAN A薔 測晰出SE DA Bar術 ln tamamlan a asama sma geldi ni beliten IIhan Bayran,sOn cah malarln da klsa bir siire icinde tamallnlana ragnlen,yauaslk l buζ uk m政 ァ on metrektp cattm kaydetti.bartt pompala su blrikti.gヽこesi kil,filtre ve kaya dolgu nce devreye almarak b01geye rmn btt stre ё olarよ h a edllen 25 tnllyon metrehp kap su verilぬ まni de aktaran Bayram,Namaz asiteli baraln,govde dolgusu ttnmt嗣 bdl gah Barail'nln bolgeye camk katacm Barttda,dOlu savak beton meimaladan ve kttak mekaluk lnontajlarl,su, lma yaplsl ka sozlehne ekledi ve bu pr ein en 6nemh proieler arasinda yer aldlま nl Sけ ledi_

18 Su ve KarEtizas. - l,( -OCAELI yon Idaresi {isli) Gcnet I \MiidUrluEii, Tiirkiye de baraj insa eden ikinci su ve kanalizasyon idaresi. Hizmet sahasr olan ll gellelillirl ant mrs igmesuyu ihtiyacrnr kar$ a' van kurum, Kocacli'nin turizm merkezi Kandra ve q(]vrcsillrn yaz aylarlndaki su problemini gozerek 10{ y hk i9mesuyu ih' tiyacml kargrluyacnk Namaz gah baraj lnrn Lr$aatrnr ta manrlamak iizcre,i.5 MiLYON M3 SU GectiEimiz arlarda su tuiulma ya baslanan barajda, yagrslar yeteri kadar ohnanlasrno rag me!r, yakla9rk i.5 miiyon mctrckiip su biriki. Gdvdcsi kil, tilt]'l, re kaya dolgu 0larak ir$a edilen 25 milyon mil kapasiteli barajm, gdvdc dolgusu iamam. landr. Barajda, dolu savak be tonarme imalatlarl ve kilpak mekanik nlontajlarl. su alnra yapnl kapaklar re ving siste rni mckanik montdlan, dipsa' vxk varra odasr ve u!r'iiktncl yaprsl ils yul ) apuir lalnurala- (luvalil cdi!or.aurokrati.ar IIrcELEDI tsl ucncl Muuuru ilnun Bay. l.am, focaeli tsuyilksehlr Bele. diyesi Genel Sekreteri Ersin Yazrcr. ba$kan dallrimanl Ad. nan Bilgi9 ve genel sekreter yar_dlmcnr Ercan Yazlcfya ba. raj alanlnr gezdirdi. ISU Cenel Nliidur Yardxncrcr Fatih Yii ruk vc AlaeddiD Alkac'm da hazrl- bulundlreu incclcrrc [lri zisillde genel mudirr Bayrarn. balajda lamilml.urad ve dcvaxl ede gall$r alar hakkrnda lie. ncl sekr-crc! Ya/rfl vc bcrabc ri[dekiler bilgl verdi. BARN ONEML PROJE Baraj]n tamamlanma asamasr-

19

20

21 Biiy0kgehir Belediyesi LJla m Dairesi Bagkant Abdulmuttalip Demiret.

22 BiiyUkgehir Belediyesi, Derince ile Bagiskele kent meydanlarr icin 19 ve24 Aralrk tarihlerinde ihaleye grkryor

23 Neden Karaosmanoflu? Hani "iqimizden.biri" diye klasik trrr siyasi soylem vardrr ya, Ibrahim Karaosrnano([i keli menin iam anlamtyla halkian biridir' llalkrn iqindedir. Halkla birlikte qal$rr halkrn iqinde yaqar. Bir btiytik5ehir belediye baqkanr olmo'rna raqmen hafta sonlannt dinlenerek ya da.r't diizey programlara katrlarak de(il neredeyse br.itrin cemiyetlere katrlarak 5-;irir. Sabah yu riiyiigr,iyle evinden gtkar, g ce yaniarrna kadar insanlara dokunur, temas eder' Dolayrsryla ibrahim Karaosmanoglu klasik bir Biiyulqehir Belediye BaSkanr degildir. F;rrk hdrr, halkerdrr. Size gahit oldugum kiiguk bir ornegi aktarmak isterim: Bagkan mays aytnda Kocaeli Kitap Fuan iein Uluslar arasr F:uar Merkezi'ne gitmigti. IEeti si trkhm trklm, kalabahk. Bir ara vatandaqlar kendisiyle fotograf Eektirmek istedi. Krrmadr, Eoculdarr kuca(tna aldr, poz verdi. Bir diger aile, bir di(er aile, digerleri digerleri derken. ben onu izlemekten yoruldum. Ama o yantna gelen higbir aileyi krrmadr. YanhE olmastn, ailenin hepsiyle tek tek fotolraf qektirdi. Qocuklarr sevdi, kadtnlarr dinledi, hal ve hahrlannr sordu. Her bagkan bol bol fotodraf Eektirir. Ama hiq hesapta yokken, 50 aileyle bu kadar kim ilgilenir? *** Yaptrgrm yorumlara katrlmayanlar qrkabiiir. On yargr[, ki5isel ya da Sarth bakanlar da olabilir. Ya da farkh konularda lbrahim Karaosma- noglu'nu ele5tirebilir insanlar. Muhalefet etme haklanna saygr duyuyorum. Ama bu durum. AK Parti cenahrnda yap an Karaosmanoglu ile ilgili degerlendirmeleri degigtirmeyecektir. Her belediye bagkanr gibi onun da eksik oldugu konular, elbette vardrr. Ancak mevcut 6zetlikleri nedeniyle AK Parti iginde rakipsizdir. Ki bu nedenle karqtstna herhangi bir aday grkmamr5tu c...-(l D.*ot -o -

24 ismrr qicir bn *yn Batl<an'a bu yed yanelinlet ne yeparsa yapan Wenmeyen, strckli M)z alltnda buzqt ke,ldlgtl<artane uwn dignedidl dn vedp vedgnen pw loto kulak asn demiydun, kez yazn$ndi; Say/r, Kdraosnanoatu'M AU s#mlednde ben de oy verdim. Yiire0inizin sesini dinleyin Baglmn'm Qok Waik olas kla bugiin t:$len saatlertocb litantul'da d$zgnlenecek cogkutu bit snasnda Bagbd<an Recep fayyip Erdogan 30 Mad seainleinde padbinin Boynki$n Bebdiye Barkan olatak yoniden ibrahin Kaaosrna- O d&en& vedi im oyu helal enin. 2,009 se-?iml inde vemadim ve btgtn bu nedenle vida. nq lazuluyum. lbrahim lzmll Kddezi'ni tefiizlg noalu'nu aday olank ilan edecek..di. Yeniden bahklann Nnesini sadladl izmit Basbakanln diiot illetin Ba$kan adaylaiot a91k- 'Kdfeziky a na, Katldtra sahilleinde iok ayhnda tablo Ayb deiil. Bu gehi ne olur Onde nehtean, ad<ada Nhlivan'gehi haline ge\ineyin. Bu gehrc troni getiin, tamvayt getiin, telelerigi getiid. Bu g re luttulu, basketbolu, volef blu, gteel sanatlan getiin.. Yeni carnilel Ku'an Kurslan yap sn.. Ana Seka Pa*'ta, yoni yap an sahil dtzerhnelerlnde sizin gbi yagarnayan in. sanlann da yagam alanla olsun- Siin geni ynregin2, hep olan beyniniz, Ntin btolan yapnaya yetet Sayn ga1kanfi.. SE, het gei iok yennde yap AhEt dyleyenhrg, he,kosin sa pk sevip, pk saygt duydugunu sayleyenlore inanfiayh. Tam darak 6ft de6jl. Onuniide 5 y hk yeni ve son &)nem var. Ge n, bu dljoende he,il.asi kucaklayn.. Bu kent tarihide Kenal Oz ga, Leyla Atakan, kol K.ise, Sela Sirm n gn slzin da kaltct khiz esederi- lut<on izledqti.ydnle/,, tekaianns; &/k l/e,tt Anemll illet yap. Kaaosmanodlu, gerye bi do" tnyb gekia{ A. Aa ve aga? sevdalgdt. 8u jehre gnk a{ag diki. s oddti &v daranda, I -2 daki*a s0rc Qok 9i9ek e,jt. Avapda iinehli yatnmtat ger gdttntileti izlens(,a*. Bu gott ttitler Bqbakan nuhtqnolen, kendi ilmadan ddnonir'de ne kadat geliswni, modemleilidirri, ne NWk yatlno alddot, ba{,anh tuldiyeeifiain en gizel Ameklerinin bu keotto vedldigini anlatacak.bu sdzler de bifince, "Kocaeli Btynk$ahn Adaymrz ibnhim Kanosma\dlu" diywk Kirsiye, Bagbakanln nntna, BagkantmE Ka. eosmanoltu Baibakan, "h Ba'ia ve ni otv*flbti de bnaya gelsinlef diyecak, Son Ndeg tdi. Afia Nk pk koluda yavai ktldt. Titkiy, hazn8slne sn lazla kaky saglayan, mevcut ildidara on lazla oy veton bu kenln menfaa edni Ankaa'fu tam glata{ sevunanadt. lsteyemdl Kopat- I i larndt.. - Batki " Wir anqe gerck yok. Sayn da$kan, ba elwt bllhi vidanna hgysun ve s8,deco 9u kahinden At yantt bulsuh: 4U ynnda yerel il<tklara gtddiginde, bu kentin takm l<oaaolispo. neredeydi?.. $i.,l,di, l0 y n snu a bu ks n takmt Kocaelispot nercde bolunuyor?.. AKP ve Ken$nanodu ikidana bu ke 20A dercce 9h ve zinde Wnde Anden llahnut Clvelek karsiye l latacaktr. Sonra lavat admlada Mhat Eqnn, Fiki lgtl' SitEl GAo, Muzal- let Bqa,{,J, llyas $eker, Zd<i ABfrn, MAlt y nda SAW Lig'de nncadelo eden Ur Kocaelis' Okut, kirsme Basba*anrn W,tfui wwi Pr teslin etti. Bugln aynt takn, anabt kinenin ahau{. er0indeyse ve nercdeyse bitan?arcler tiikennigs, burada bi yanhg var domekli, &yn Kataosmanoglu, son kez 5 y hina Blyik- 96.hn aarktu sedlecek. 3 danemlik slresi, n19'da sona erec k, Kandisine ailesiyls, totunlanyla, sadkh, uzun dmit diliyoun. T,Rlyi'dc het Wy twnal gi&rse, 2019'da hem yerel, ha*gengl sf,ginlet yap acak. BAyAk olasthna, hrahin lgraosnanoglu, An nozdekj 5 ytlhk dlinem de l,dlinc, en az d( ddnem de millelvekili olacadr. fr son bej ynhk dbnedh. ikahhn Kda- $narcatu, hl ls te aft* iz biaknahdr, Bu l<enln, talilt ulalm sotunlan bi nii olnahdl *yn Bagkan, kinligine uygun davnnrnah, lemizlenen lzn KAdezi kty arnda limanlat igin daha lazla deniz dolgusunu nutlak engellenelidi. He$inden dnomlisi, bu kentln brwk bir kent ol dugunu; bu kentte yatayan insanla n yanst kendisine ve padi ne oy veriyot oba Ab, diiet yanshn da l<ediled gibi yaiamadqtnl dlginned iiai ve oy vqndigini, ama kedisinin o ihsanlann da batkn odueunu hig akhndan g*a rnamahdr. Yanhglar val ekiklet val yava$lk vat Sowili Baiknm, QewonizdekileL bunla size sdyleyemiyor. Sizin et attntz giderck kapathyoi eayet iyi Aliyorun k siz ayihk gaythk olmasn isterciniz. YdBMiniz kenttd<i her*a9 fiutlu olsun istersiniz. Ama 10 y k devt-i ikidamz doneminin bu son El da htutulara& &r ltstaye labnldt Sa,/lfda, AKP itdid nnn trr,c eff&ti tel{iln$ leri e Bag, r'can Er&Can dt flk fftltu yan- M<lat Bidn kenlinlzin uhtsldozefte pk fazla etwwd kdindt- Ulusai fldn tg,,l6,//- dal hr tabldanb qkate lefiatekb, salve entutu, O WeNy, *0 yqelfua lf/,,6l/,, ri, a,r<ae*qaw f da,8e8*, t,'turlhi Myu f\,eaell Beldiye BaSt,n S',f/n b- rahim l<anosnanoafu'nun, bwan rcsmen ve btt kez daha- istelik son kez- aytu gbrcv idn aday ilal dtldklen s a, bu alqern evine &nd/ikfrn so!v4 kem videnga bag Mf,a katmasnt ve U*a9 6awne k$dlyhedkln ieshr' &tmfisi. ll Fok istedm.. lbrahim KaraosmanoElu, egosu pk y1kek biti dsgil.. KeNi vidannda her geyipk iyi analiz Ai ohrak tantyorun. Sayh Ba9kan, bugin bi kez daha Bagbakan taahndan aday ilan edilecek Qok bi)yik bt otastllda, 30 Mattla da ylzde 50'nin altna digmeyen bit oy otaotyla 5 yl daha bu kenti ydnetne yetkisini halktan alacak. Sayn Karaosm lgglu, bu aktam 2OO4 ylndan buyala 10 ytlt yaklagan s,rcnin kendi vicdantda fiuhasebsinl yapmahdr. Qewesindeki hemen hen<esin Saytn Bagkan'a,Siz?ok btyiksiniz. Qok bqatu oldunuz. Titkiye'deki en bataxh bldiye bag// n$nz. Qok baiy1k i$let yaptne diye gaz vedigini biliyorun. Bu gdtitde, belki de lb.ahin KaAosmanogluhu insan otaek getgekten ve higbh kae k bekbmden seven kigiter ansnda A( bk bn, zaman zaman O'ra kzdrmayt ve izmeyi de gdze alarak "Baz geylei lyi yapintz Sayn Bagl<an. Ana bu k te gelen kaynaklan yelainca ii k) ananadntz. Bu kontin eksikledni, ihrydan lyi gdrcndlnlz. Bu t1 nti bail<alannn slze gaz v tdidi kadar lyi yanebno. diniz' dlyen tek inganm. Kata$manoAtu ydnetimlndoki I 0 ytlhk d nam, Kocae kin bm anlanryla LayD olmultut, ht*k iey Wlmam$tu demok, g1mtu Ama bu son 10 ytlhk ddnemde, Karaeli Bijyirklshn Bdedyeelnin sahlp oldulu potanelyelt bu kalt tdn yi)do lin vedn w ctodru kullandt denei daha biyiik gunahtu w yalandr.

25 BriyUlgehir'in.1. omrrol gemtst SU, elekrik ve dogalgaz... Sadece kent yaeamrnrn degil, krrsal i alanda da rahat yagamanrnda 'blmazsa olmaz"larr haline geldi glinumlizde. Qegmelerden su akrtmak, karanldrlarr aydrnlatrnak ve enerjiyi en kolay yoldan evin mudailna getirmek yerel yonetimlerin en bagta gelen gorevi. Drine kadar klasik belediyeciligin tammrnda yer alan bu hizmetler g[nr.imiizde yetki ve sorumluluk agsrndan dalrlmre olsa bile meydana gelen aksakhklarrn faturasrnrn yerel yonetimlere gkarrlmasr ahgkanirgr devam ediyor. Elektrik ve dogalgazla ilgili sorlrmluluk artrk belediyelerde degil ama su, belediye hizmetlerinin en baqrnda yer almaya devam ediyor. Kocaeli'de elektrik ve dogalgaz 5irket: leri ozelleqtirildi, "su ve kanalizasyon" iqi Buytiklehir'in gorev ve sorumlulugunda kaldr. Boylece olugan yeni tabloya bakarsak ilgine bir gorintti grkryor ortaya. Kent insanr, elektrik ve do{algaz hizmetinin ozeliestirilmesinden mutlu degil. I-lizmeiteki aksamalardan ve hayatrn zorlaqtrnlmasrndan gakrnmayan yok. Nedeni de hizmeti yriniten qirkederin, l<amu hizmeti yapmaktan gok kar amag- L gahqmalarrndan kaynaklanryor. Suya gelince.,, Tam tersi bil durum var ortada. Btyrilqehir adrna hizmeti yriditen isu, tam bir kamu kurulu5u gibi gahqryor. 1.5 milyon ntifuslu Kocaeli'nin her kolesine hizmet gotr.iniyor. Basit bir anlahmia musluklardan sr.irekli su akmasrnr saolayarak hizmerin aksamadan yu. rr.imesini sagityor. lsu.\zgivve SEDAS..... rulug. Kocaelililelin hizmetle ilgili yakrnmalanna hangisi daha Eok konu oluyor Hig olmuyor demek buyrik bir iddia olur ama en az olanrn isu oldugunu soylemek bir "hakkrn resiimi'"dir. isu'yu, "Br.iyiilqehir'in Amiral Gemisi" yapan da bu ozellilidir igte. Sanrrrz ki ozelle5tirmenin en katt savunucularr bile SEDA$ ve izgaz'la isu arasrndaki "hizmet farkr"nr gonince, istenildiginde karnu kurulu5larryla da bagarrya ula5rlabilecegini kabul edeceklerdir il genelinde biiy0k alt yapr projelerini gereeklegtiren, su konusunda yarattrgr alternatif projelerle Kocaeli insannr susuzluktan krwandrrmayan isu, dtinkr,i gazetemizde de okudu(unuz gibi "enerji" konusunda da bir ilke imza atryor. Hedef, geeitli su kaynaklanna entegre edilecek "hidroelektrik santrallarr"yla enerji elde edip maliyetleri diigiirmek. B0ytik5ehir'in'Amiral Gemisi" oimagr hakeden isu'nun bagarrsrndaki en b0- yr.ik pay, genel miid[r ilhan Bayram ve gahqma arkadaqlarrnrndrr. inanryoruz ki bu yonetim bagarrsr, t0m Kocaeli'ye "su konusunda rahatl&" olarak yansrmaya devam edecektir

26 !rr*rr*r, o*auk 2or3 / 6;z;,-.llo..-\i Siyaset ilginq bir mekanizma... Herkesin yapacalr ig degil. Siizliklerde qeqltli ianrmlama. larr olsa da bana gsre onu en iyi anlalan ctimle Eu: Sryaset. kiiinin kendi yalanrna kendisini inand:rmasr sanatrdrr. Sanrrm. bu durum istisnasrz tiim siyaselgiler igin bovle. Konuguyorlar. sonra kendilerini sdyledilderine qeye inandrnyorlar. Ne yaparsan yap, kimse dedi(inden ddnmiiyoc 'evet, ben yanfunrgrm' denmiyor; Hakh ya da haku higbir konuda geri adm atlhnryor. E, bu mekanlzmanrn lgindeki herkec almr gekllde davranrnca, bazen ortagn son derece abs0rt drgumlu g rryor. Ulkemizdeh siyasi partilerin, kendi $ainde bile bir bidlk beraberlik dururhu olmayrnca. herkes kendi kafasna gore konuguyor. Kimi zaman aynr partiye mensup siyaseteilerin soylemleri gakr5ryor, Birinin ak dedigine, digeri kara diyor. Sonra da pi ncin tagrnr ayrldamak bize dugiiyor. Bu meseleye nereden geldik derseniz. anlatayrm... *** Efendlm, AK P+i Kocaeli Milletvektll llyas $eker, geqen gtn bazr agrklamalarda bulunmq. Okudum, bir daha okudum; aklma bkrlan bazr noktalar oldu... Mesela Sayrn Seker demis ki; auuoctk Bor$t'nn sattlocofir kuyruklu golonl Su temlnl, Biiryiikpehlr'ln blrincl derc*ed,e g6reor. Sataimtz zant,f,n,6/fridago naal su oerccekslnfu,?" E, dogru. Gergekten de su temini Biiytllqehi/in gtxevi. Peki o zaman bu 'baraj satda ak' huynrklu yalan nereden gkh? Hafrzamr bimz zorlayrnca hatrdadrm... Gegen sene tam da bu zamanlarda, ISU C'snel Mtidtrrl0!0'niin, Biiytikgehir merlis salonunda yaptrlr genel kurul toplantsrnda; CHP'li ilyelere 'Baralr 6zellaqdrme konucunda blr hesap gnpatm, rakamlan g6reltm' dtyen klgl, lbrahlm Karaosmanollu'nun ta kendisi GUNUN lcinorn Kime inonocogtzbiz? deltl mlydl? Ustelik bunu 6yle eline dostuna, gizli kapakh defil: O kadar insanrn 6nrinde, mecliste sctylememis miydi? O halde gimdi Sayrn $eker'e sormak laam gelmiyor mu; 'Biiyukehir barajr satacak' diyen CHP'liler mi; Yoka barajr satnanrn hesaplannr yapacalrm kendi agzryla'sfuleyen Karaosmanoglu ' mu kuynrldu. yalan soyliiyor. Peki... Biz Eimdi kime inanacaez? Aynr partinin milletvekiline mi, yoksa biiyiiksehir belediye baqkanrna mt? *** Gelelim bir diger konuya... AXP Milletuekili Ilyas $eker aynr agrklamasrnda gzvre konusuna da deginmi9... CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'rn Korfez'de yiiallecek yer olmadrgna dair verdigi bir 6nergeden bahseden Eelik, Sahlllerimizdeki mavi bayrakh plajlardan bahsederken, 'Kofiez'e bir damla blle atlk dtikiilmiiyor" demig. $u baraj konusunda hafrzam bimz zorlanmlgtl ama eevre hassas oldu- ' Sum bir konu oldugu igin bu sefer grp diye hatrrladrm. Sayrn $eker, bu srralar pek gazete okumuyor galiba... $unun gurasrnda daha bir kae g0n once. btih]n gazeleler en fazla qewe cezas kesilen ilin Kocaeli oldu$unu yazmadr mr? Qevre ve $ehircilik Bakanltgr yaptr!r aerklamada; "QED lzleme ve Qevre Denetimi Dairesi Bagkanhlr, cezalan+ yiizde 35'ini, It miidiirlikleri ise yiizde 19'unu suyun kirletilm sine kesti. En fazla gewe cezasrnrn &esildlii il, 6 milyon 951 bin TL ceza ile Kocaeli oldu- demedi mi? Dedi de hepimizin y[ztin0 kzartmadr mt? Bugurun. iqte yine aynr soru geldi akl:ma... Kime inanacalrz biz? Agnr partinin milletvekiline mi, yoka gevre ve sehircilik bakanrna m:'? *** Sayrn $eker'in "Kocaeli hizmete doydu" geklindeki yorumuna: Ve 'Bir gin boyunca ag kalan bir insana, ekmeii suya batlrtp verirseniz doyana kadar yer. Doyduktan eonra ise kadayrf verin, belki de yemez. Kocaell bu Eekilde hizmete doydu" benzetmesine ise siiyleyecek c6z bulamadrm. Herhalde vaat edildigi halde bir ttirl0 hayata geqemeyen kent meydanlanndan, 41 katl otellerden, kistal k0relerden, monoraylardan falan bahsediyor olamaz... S6ylemek istedigi iey Biiytilqehir'in elindpki her qeyi satrp savarak yaptrqr parklar, bahgelers, evet on- Iara gergekten tokuz.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

.. /.. /... 2 1 Subat ZJ14 DAGITIM: Söz konusu proje içeriğinin duyurularak projeye katılmak isteyen gençlere ekli EK:

.. /.. /... 2 1 Subat ZJ14 DAGITIM: Söz konusu proje içeriğinin duyurularak projeye katılmak isteyen gençlere ekli EK: T.C. ÇORLU KA YMAKAMLIGI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 16373457-774.09.03-... Konu : SEYYAH-Bizim İller Projesi.. /.. /... 2 1 Subat ZJ14 İlgi: Tekirdağ Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

MU6LA VAL LiGi Aydrnlatma Komisyon Bagkanltlt

MU6LA VAL LiGi Aydrnlatma Komisyon Bagkanltlt TC MULA VAL LiGi Aydrnlama Kmisyn Bagkanll Sayr :015/0 Knu: Aydrnlama Kmisyn Kararl 1303015 Aydrnlama Kmisynumu 1003015 grugerek eke gdnderilen kararlar almsr arihinde giindemindeki Genel Avdrnlama knularn

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 Gündem/Konular Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Yeni Akademik Yıla Hazırlık ÇalıĢmaları ĠĢbirliği ve Koordinasyon Personel

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

2014/6400 m Karar ile, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam -Ge perso- otuz (30) olarak belir-. 18.06.2014 tarihinde Gelir

2014/6400 m Karar ile, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam -Ge perso- otuz (30) olarak belir-. 18.06.2014 tarihinde Gelir Mevzuat De i iklikleri 23.05.2014 tarihinde Gelir s- t- m- Bina, arsa ve araziler tespiti ile ilgili asga -arazi takdir komis-. 10.06.2014 tarihinde Gelir 66 ya Bu erde lara yer ve 11.06.2014 tarih ve

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Yayın Tarihi : 31.01.2014 Yayın Adı : Başkent Ankara Sayfa No : 1 Referans No: 35728022 Dağılım : "Yerel" Tiraj : 3500 Periyod : Haftada Altı Stxcm :

Yayın Tarihi : 31.01.2014 Yayın Adı : Başkent Ankara Sayfa No : 1 Referans No: 35728022 Dağılım : Yerel Tiraj : 3500 Periyod : Haftada Altı Stxcm : Yayın Tarihi : 31.01.2014 Yayın Adı : Başkent Ankara Sayfa No : 1 Referans No: 35728022 Dağılım : "Yerel" Tiraj : 3500 Periyod : Haftada Altı Stxcm : 49,44 Reklam Eşdeğer : 988,89 Etki : Renk : Renkli

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan YAVUZ DONAT BUGONKO Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk YAZILARI Hani verdigin sozler? Ilan Vatan h;in Gazetelerde tam sayfa "Bir iiniyersitenin ilamm" gordok ve... Orhan Veli'nin "Vatan i.;in" ~iirini

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

KOSOVA CUMHUR YET PR ZRENBELED YE MECL S ba lay arak, Belediy e Meclisin y eni binas nda SMK ot ur Kat l mc lar Nijazi Kryeziu, SMK Ba kan, Afrim Avdaj, Besnik Krasniqi, Di er kat l mc lar Ramadan Muja

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 43 194 Sabit Yatırım

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Mersin belediye bakımevinde ''sç susuz'' hayvanlar bayram tatilinde yaşam mücadelesi verdiler... Son Güncelleme Cuma, 25 Ekim 2013 13:59

Mersin belediye bakımevinde ''sç susuz'' hayvanlar bayram tatilinde yaşam mücadelesi verdiler... Son Güncelleme Cuma, 25 Ekim 2013 13:59 Sayın Macit Özcan, Hayvanları def-i bela olarak gördünüz onları dağın tepesinde kayalıkların dibindeki dar alanlara hapsettiniz, Barınak çalışanlarına ayllarca maaş vermediniz derme çatma hurda demir ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/12/2015 2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/12/2015 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı