agtklryor Itr xlul'a al(tr vab I Bu90n Ltanbul Halig Kongro Mor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "agtklryor Itr xlul'a al(tr vab I Bu90n Ltanbul Halig Kongro Mor"

Transkript

1 Cumhuriyet BIziM YA(A GAzETEsi KocAErl eezerrsi BiziM KocAELi GAZETESI dze r.in xocarli GAzErEsi gn6oag rocmil GAzErEsi xocaetl DEMoKRAT GAzETEsi MAvi KocAETi KocAEri MANTET UTUSAL

2 Kocaoli B0yoktehir Beledlye Ba$a lbrahln Karesmarloolu, Bagbakan Rocap Taylp Erdooan laraftndan!,enb6n aday g6sbrilm6l bekliyordu. Ancak 620 ikle muhal6l6tte Karaosm8nooluhun ozsrlr{n drldlgl tsr$nd Ur hsva estirlllnce ists istomoz k090k do olsa blt endi$ olugmu$u. Bagkan i&ahlm Karsosmanoolu, don lstanbul'dald lophnlrya resmi davell alrnca olduk9a t*y _ agtklryor Adabt w lrd,lkm,,g Msl'n n Taildye'd*l!8/l,d,ye W kan adaytannt gruphr t7f,fuide a$tnayat Rep Tawlp Etdolan, Kocaetl Bwk*hh 8f,/edlye Bsd/G,nt lbrahlm Kanosnanoitu'nun yfildan adayhfim bugan aqldryot DAn bplanlrya,esrnen davd edllon Kar,,osmanoflu da boylee '?,hat blr,ralos alme oldu, Itr xlul'a al(tr vab I Bu90n Ltanbul Halig Kongro Mor kedrde geryak sgtldlscok g&komli ' toplsntda Bqbakan Edogan, l(} caeli Bty0ktehir B lodlysel ile Urlikto '21 bel dlyo balkan adayrnl daha. ilan d cek. AKP Tsgkllailsfl bwon lstanbul'a ad ta akrn edscsk. AKP'nin lgcaeli Millewekillori, ll Ba9- kanr, h9s Bagkanlafl, llge BeledlYe Ba0kanlan 116 t6ddlal y6n licilorl bu' gor Haff9 lgngre Morkazins gid cek Hed(osin kondi imkanlan il6 gid c o lsi8nh#dsld lodantrya ilimizden 1000 padllnh karlmbr bekbdyor-

3 Karaosmano$lu bugun resmen ada noo:ri,onr f,atrur Biiyiik bir gtvde giisterisi i.le kamuo_ yrna tamt aca-l. olan Karaosmanonlu'nu destektemek i;i" K;;[il"l" Istan bul_agi deceklei otacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaru NiIat Ergi.in, II Baqkaru Mahmut Civelek, milletieki.l_ leri,- ilge bagkanlan ve i-tge belediye baq_ kanlan, yiineticileri.-kadrn ve genglik kollan ytineticileri le vatandaglar, saat 13.00'de Halic Konsre Merkezi'ndeki yerlerini alacat. -

4 BiN Ki$iGiDECEK IIALiC Kongre Mel.ke zi'nde saat 13.m'te baslayacal< programa Kocaeliden Bakan Nihat Eryiim, il Baskaru Mah^ mut Civelek ve milletvekille ri basta olmak tizere ya}ja5 r bin kisi katiacak. Iblahim Ka-raosmanoflu ile Mahmut Cive.lek. sabdtl 10.m da istanbulh hareket edocek. l&.o\< 0e-,"o1,l,o-+ SiNEVizYoN HAZIR l(araosmanof lu

5 p aqbakan Erdoganin tiilge biilge belediye ba5kan adaylanru I*D aekladr$r toplantrlann Marmara bdlgesi r.r4lanizasyonu br4liin sast l3:00'te Halig Kongrc Merkezi'nde gergeklegtirilecek' Kocaeli Boyiikqehir Betediye Bagkan Adaylnrn da agrklanacalr programda, mevcut Btiyiikphir Beledile Bagkaru ibrahim Karaosmano{lu'nun yeniden aday giisterilmesine kesin giiziiyle bak rrken, Kocaeli tegkiladan bin kiqilik bir ekiple istanbul'a adeta grkarma yapacak, AK Parti K<rcaeli millewekilleri, AK Parti il Bagk*, Mahmut Civelek, ilge belediye baek'anlan, ilge bagkanlan, il yilnetimi ve ilge yiinetici- ibrahim Karaosmanof,lu araglanyla 09:30'dan.idbaren yola

6 Marmara Bolgesi' nin belediye baqkan adayl annr aqrklayacak. AKP'nin ilirnizdeki Briyiikgehir Iuc.V( /oeoc.t,

7 KP Genel Baskan Recep Tayyip Erdolan, arala nda Kocaeli'nin de bulundufu 5 btiyokiehirin belediye bagkan adayrnl bugiin agrkllyor. lstanbul Halic Kongre Merkezi'nde gerqekle$tirilecek torende lbrahim 8iz-i."^ qod--\f

8 KocEeli Boy0kgehir Beledilssi her Yrl 3 Aralrk Dinya Eng lli" ler GlnIhdg kamuoyurda 9ok diilendiril' rney6n, igoriei billn" moyen h$lafiklera la*rndaltk yatatmaya 9aft$ryor. Bu kap8amda &C yddr 6rra6ryla otizm, down sendro' mu, sorabral Palsi hastaleryla ilgili etkift. llk dtlzonleyen Blylk- Sehir, bu yrl ise bir" 9ok insanrn admr dahi hi9 duymader bir hastalrk olan kistik,ibrozise dikk8t Cekti. S0XBETuE lz LAII Nclty Altlverig Merke' zi'ndg yaprlan etkinli- 0e Kooa li B0yUk!6- hir Boledlye Baikanr lbrahim l(araosmanoqlu, Gsnel Sekoter Ersin Yazrcl, Genel Sekreler Yardtmosl Dr. Tahir B0ynkakrn, Saurk ve Sosyal Hizm tl r Dairo Baikanl Dr. Osman Poyraz ve Cok sayda engelli wtandaf katrld. Bagkan Karaosmanollu, konlemsslnda 'D0nyayr sip6.i$s gelmi )oruz. Baz loyleti douumdan alryoruz. Ya da kaza gogiriyoruz. Hastalrklar, dooal aleller.. Tom bunlar engelli bf birey ola' rak hayatmza devam etmomira nodon ola_ biliyor, Ama h r $ey Allahtan. Bu nodonle lukrehemiz lazrm' dedi. HORON- Grup Fora'ntn sahne almaslyla bir' llkte Nclty'de Karadenlz riizgarlafl esti. Blrbi' rind6n gtlzel Karsdeniz garkllarlnln siiylendigletkinliklo ongelliler de horon leptl AiLELER- Koca.ll B0yukt.hlr Beledlyorlnln dozonledigl etklnlige ailoler de biiyok ilgl gostbrdller. HAYA BOTON oiei ELE AL,iIAUYIZ lnsanrn kondlsiyle banqlk olmasr gerektaoini kaydeden Baqkan Karaosmanoglu'lradomizin drgrnda olan konularda Yaratlcrya slgrn_ mahyrz. Hayatt engelimiz Yok gibi biitrin olarak ele almahylz. Yeter ki insanrn zefast Yerindeyken ak' lrnda engel olmasln K6ti niy lli olmasrn'dive konuatu. Ex 6 E*Ll ooiev allenl Hastalqrn toplumda gok lazla bi' linmedigini sdyleyen Socuk G& gls Hastahklafl Ana Bilim Dah iyesi Yrd. Do9. Dr S da UYan da "Bu hastahk aslrnda genetik ge96li- Anne baba tagrytcr oldugu zaman goculdarda db Yozde 25 oranrnda bu hastatoa rastlanabili' yor. Falklr ya9lalda da tanr olabiliyor. Haslalafln btl taklm ledavi_ lerlo bidikts daha kaliteli ve uzun s0r6li bir ya$am E0nnebn sr0hnabii/bilglslnl vordl. UYEn, hadl. ligrn lodavbinin blt skip i l o6u' iunu ve bu ekibin en onemll 0vesinin do aile oldugunu b lirtti ehxrn rstxlr 6xenl Kislik Fibrgzis Yardrmlatma!t DayahEllta Dernooi Ba9krfi llknur GoEon, bs,aturdahk l91n Qal6- trklannr b li ter k "Derndimizi 20'12 y lnda kuduk. Aile egitin{eri' doldor eqitmleri amaqlanmtz tra' srnda. Yenk ooan tarama lssti blz' 16r idn boyiik 6nem ta$ryor. 90nk0 ha6l,a[k n kadar erksn tbghis dillrso o kadar iyi'dedi. B0YoxtEHln DE3TEK oldu Kislik fibrozis haslasl '12 yaqlnda bir krz Qocugt sahibi oldugunu belirten G6rgon, 'Bu hastallk zor_ lu bir hastallk. Ve hasta Yakhlaa olarak ihtiya9lanmlzl ve eksiklori' oz1)r Us.-li mizi dile getirmok igin bu dornogi kurdl,k. BoynkSehir Belodiyesi d bu sempozyumla bizlere destok oldu. Qok legekktir ediyoruz"diye konuqlu. ENoELLILER HoRot{ tepti Etkinlik, Srrl Tiyalro Gn buhun eolencoli oyunuyla devam gtti. Oyun, keprdan salrglarla ilglli va' tandatlafl hem brlgilendirdi, hem de qrlld0do. GruP Fora'nrn sah' ne almasryla birlilde NcitYUe Karadonk dizgarlsrr esti. Birbirinden oozel lgradbniz sarkllarrnrn s6yi ndiii elkinlikle ngeflilor de horon teoti. Klsri( FlBnozi3 EDln? G nl9rl6 anne veya babedan ge' c il, k6htsat bir hastallk olan Kis' tik fibrozls, akci6er, pankreas' tra' Er6ak, ter b zleri drl salgl b z' lednd. o6r0loyor. Kisiik llbrozis hasiahir, ay anda solunum 8i!' l mi, slndirim gi8temi gibi vocu' dun blrd6n 9ok sislom v organrnt tkilsyeblllyor. Dooumla birlikle oorcbn fibrozi5. bu elkilame sg ;ucu i9l v bo:uklukhrlna nqd n oluyor. Akci06rl rin l miz k lma' slnl laileyan salgl b zleririn ince ve akekan olso slvl6r, kistik librozis hastahllnda daha lazla yoounlagarak akollldarl azallr. Baloam Qrkarmaf g0qlegtiron bu durum, k090k hava Yollaanrn tf kanmaslna Yol a9at, Bu kanallafin trkanmasr da 6ks0r0k, hlrrllr, zat0n69, bronilt gibl h$tatlkiara neden olur. Qocuklarrn gelileme' n osine, b[yilmelorinin g ri kalmasrna neden olan kistik libtozis, tor bezle nde de sortrn Yaratarak vlicudun susuz kalmasna Yol agat.

9 lfistilr lilroris'e fiarg tcfi noles

10 Kist k Fibroz.isI'( Buytikgehir Belediyesi, SArahk Dtinya Engelliler Gtrnu dolayrslyla biiin-, 7neyen bir hasta1191 daha kaynuoyuna duyurdu. Kistik Fib70ガ SC kar,1 teknefes" adh etkinlik, ozellikle engelli vatandaglavcabilyilk ilgi gbrdii B血 y k chir Belediyesi'nin KIstik Fibrozヽ isim五 genetik yolla gc9en ol mc l hastahk h よnda NCITY di veri Merkezi'ndc du zenledigi bilguendirlnc toplallasma k atlhm yottun ldu.ozellikle Ongeni vatanda ranlin a911 inda,katuctlara Kistik Fibrozis hastalcl hakbda b gjcr vcrudi Alulc ve ba badan gcnler yoluyla gc9en bir hastahk olan Kistik Fibrozis,v cudun solunum ve sindirim sra in lara zarar vettk 19in kulmyorsa;bu dara verihesin"dcdi.doktorlann b e mes lcgc bttlamad狙 Ome Hipokrat Yenlini etti J轟 belirtcn Karaosmanoglu, Bu sadece doktonariⅢ cngc ch delil,hcpilniz berabcr"ac黎 in gcce濠 " Cklillde ko nu,tu.prog襄 正田口 SOnunda B lcdiyc Baskaru IL嘘 ふhl Yrd.D chir Bc_ Lraosmanollu, "k D 2勾 ncp Seda Uyall Kistik Yardm190ma Vc Dayanl ma Dcr ncei Baゞ krani nhnur co電 un'e pla歯 et ve CanerAKTAN qigck takdim etti. R昴 ozis sistemlcri gibi bii Ok sistcnuni olumsuz se k de ctkilcyebuiyon ERKEN TAN1 0NE Ll us Has回 はlan ana B皿 m Dall Bttkalu Yrd.Do9.Dn COCuk C こ Zcyllcp Scda l yan,hastal増 l ne kadar erkcn tanllatursa o kadar aktararよ, Bu hastalim tamttnen tcdavisi llla7alcscf mimkm deが 1.Anc ak erken tanllanmasl halinde h tal Elll bclirt rini 90k y ksek Oranda yok ederck hannctcbiliyoruz" dcdi.ksdk Fibrozis lhrdlmla ma Ve Dayamゞ ma Dcrnc=iBa karu iyi tedavi cdilcbildtini llknur Cё rgin, Belki bl ogunuz ilk defa bu hast引 LEl duyuyorsu nuz Bizde zaten ba lmtza geldtinde ё trendilk"dcdi.hastalk hak klndaki bilicin 9ok額 らolduguna vurgu yapan(36rgun,``hasta城 :lm厖 tcゞ his edildittinde nercye ba Bu bilin,sizliё vurllnalnlz gercktilini bile bilmiyorduk. i gidermek amaclyla da bu derneli kurduk"dedi. HAYAT1 0LDUGU GIBI KABUL ETMELIYIZ Programda bir konu ma yapan Buy k ehir Belediyc Ba karu lbr" llim Karmsmanollu, Bu eよ inlgimizin ra beklcycn mm vatan_ daゞ lanmz icin f aydal 01masml dilehm"dcdi.ins2mm dogarken 躙 K燎 橙 舗Lお Yardirnlattma 鮮F: 嚇罵 ket ve cisek takdim etti. 轟 ailcsini vcya dogum ekli sc9emcdi=iniifade cden Karaosmano31u, `IIayatta ba llniza ne gclcccgi lli9 belli dcё ilo Bunltt hay am cuve lcri. 踵lcak inan91linsanlar olttak hayatl oldu=u gibi kabul etmck zorundaylz"dedi.yapllabilccek tck 9eyin dua c mck Olduこ unu be_ lirtcn Karaosmano=lu,`Aynca hastalklarlmlz dbneril士 b bizlerle hiゞ kな ゞ lllk beklcmcdcn ilgilcnen annelerimize dc te ekkur emeyi i111 lal etineineliyiz''dedi. 1) 11).a E GELLEⅢ BEMB[RttCAGE Engclulcr cun 'nttn ёncmhe Baz an m dttatoeken Kぼ aosmanollu, be beynilldc dcttn ama zekasinむ O_ngel rv饂 嘔 おL rl 遷 ann ilgi gostcrdij prograttla B道 chir Bcled"e Ba kam lbrahinl Krara)smallollu "k ve AK Parti ll ve itte yonettni katlldl.saygl duru u ve ls tiklal]/1ar,1'nm okuniinaslyla ba layan prog insam yetcnclini,zckお inl,gucunu baゞ ka 黎リ Cc,{d^-s )<.ffi :J

11 Hizmeller Daire Baikau Dr Olman Poyraz ve qok saylda cdgelli vatandat kanldr. Br$kan Karaosmanoglu. Lonui. rnasrnda'diinyaya sip.rli)ic gelmiyorur. Bazr lcylcri do8unrdrnr.rlyoru. Ya dir k;!/ir gctlriyor.r,,. lluilrhkl.r. dogrl.rfurler. I Unr brlular!ngeui bir bir$) olrr:rl hayatr$r/x J.\ Llrri.rrnlrnr/e n.{lcn olabiliyor. Ana h r icy Allah tall Bu ue' haslahgm lcdavisinin bir rkip ili oldueunu v bu ekibin en dnemli iiycsinin de ail oldugunu bclirtti. yaratmaya Qalqan Kocaeli Biiyiilgehir Belediyesi'nin buyi giindeminde kistikfibrczis'evardt airyijklehh Belediye Batkanr ibrahlm l/raraosmanoelu, Yrd. Oo! Dr. Zeyn6p Seda uyan'a plakettakdlmc 6ttl. v,^-a-rri!-9,.--v

12 sunumlar dikkatle dinledi. srna yol aqar. Bu kanallann trkanmasr da iitstiriik, hlr tr, zatiire, bronqit gibi hastal*lara neden olur. Qocuklantr geligernemesi!e, biiyiieelerinin geri kalmasrna neden olan Kis. tik Fibrozis, ter bezleriude de sorun yaratarak viicudun susuz kalrrasma yol agar.

13 Bu [el gocuhaila yiitiiilii

14 滲ざ i j 1 最鸞 甕運嵐藤銀摩膊11藁 ヽ i Karaosmanoこlu,ぃ こ da Kent meydanindan caylrova Ku Tepe Ba bakan,ge9 Mesire alan:na kadar olan yolda yl山 dl. Sporun insan havatindaki vurgu yapan Ba kan Onenline sttrek Karaosmanottlu, cocuklaria sabah sporunda bulu tu S 増皿dl Yasaln Yuriiyii le五 "adl Ёim bir araya ge!mi sporsever ё ttend Ve velilen hafta sonunda meydanlndan caylrova Ku Tepe Meslre alamna kadar uzanan 5,5km'lik parkurda Bttkm Karaosmano u ne bi4ikte ttrii沖 yapmanln keyflni ya adl.0 renciler ile tek tek ilgilenen Ba,kan halkla ttriiyen ve bunun bir all kanllk ol Karaosmano u,90cuklara hayatlarlnln her masml sttaytt Kocaeli Btiyiittehir Bele d6neminde spor yapnlalanm tavslye etti. diye Ba kanl lbrahim Kttaosmanottu'nun yuruyu arkada larl bu kez Darlca Kazlln Karabekir Bilgi E宙 '面 n ё ttencileri 01du. 5 5日 田LOMETREL:K '面 n lannm,sporun temele yanasl,maclyla bttla h Karaosmano t,bu_ radan yeti ecek cuklarm gelecekte Kocaeh'nin gu olac増ュ nl kaydetti. tlldlttm hatrlatan B電 DOGA ANZARALI mhvalti Ⅲ n り Ю Va Ku Tepe Mesire alamnda sona emesmin ardlndan`pcd日 ar aileleriyle birlikte e 珊 鵬Ⅲ鵬 kan Karaosmano Ba PAREUR Darlca Kazlm Karabekir Bigie宙 ti, Bu kez gocuklarla yurudu c観 電 Kent altmda aylarda llimレ e gerelek KaraosmanoЁ lu e i u VeLlerden coctta rlnl bir Btyiiksehir Beledサ esi pr esi 01an Spor Okttlarma yё nlendirmelenni istedi.spor Okul siz dott manzarasl kar lsinda kahvaltl yaptl.sabah sporuna katll manln mutlulⅥ 醇 nu yasadlklarlm s"leyen 棚 蹴膿購驚獅蹴 mano u'na 島 teeekkiir etti. _ 1 _^ ^十 _

15 Qffimn* Yayrn Adr GO C Kocaeli Demokrat Yayin Tar:hi Referans No 34,l93093 Renk Renkli Etki Tarafslz STxCM Klplr Sayfa l Tira, 3000 Sayfa 12 ` GOicuk Beledivesi'nin enge i vatanda,lara yonelik ま ]甲鼎 響譜避 踏熙懇 :電,L締1:ξ朧 olusuyor. Her anae ile 協 kaerl.cahmur bilemiyoruz. Belki de engulleii kondimlz yarattyoruz" diyerek sdzlerini ta. mamledr. G0lctk Engelgir yagam ' 翻 鷲1篭熱職 eryellilcre hizna vertrek olup. merkezpeikolojil uzmanlar g6rcv yapacak. de L レ 一 F ローーーー ぶ鷲 亀 園 Fnnrrta'r.r*axrL&*. 猥 YAPACAK マ尚 nm o6nnr "Hopimlz engelli adayl. yrz" diyen KaraosmaoE. lu, "Engel beyinlerde - 埒 Merkszi'nde semlner vo psikolojil!a. nrgmanlk ve rebberlik odasmtn dqrn, da, zaman gectrebllecekteri dinlondre ve al'rtivite odast yer ahyor. 2 kattatr olugbn Eng lslr Yasam Merl(ozi tilm her zaman gerekli deste. [i vermeye hazrnz dedi. uzalantar f llfl 渾 巳 ( 1 1 rt ヽ

16

17 曹:M 蓬RE MANSET Editor: Sebohottin Aydrn - Tosortrn: Dilek Korokog lsu cenel Modlrl hhan Bayram,Bttyok eh" Beledlyesi btrokratlanna,namazgah Bara jl:lda yapllan call malar hakk!nda biigi verdi. 口 可 Miidiirliiiiihiin en iinemli projelerinden biri olan Namazgah Barajrhdaki galrgmalarda sona yaklalldr i 鐵u 1 SU Genel Su Ve Kanalizavon lda pa lar ve 層nc sistenu mekanik esi(isu)genel MidibLtt tara montlla餞,dipsavak vana odasl findan in,a edilen ve Kandra ilge ve eneni hrlcl yaplsl e yol lnelkezi,sam b61geleri ve k"leh ile lzmit ve Derince 舞 koylerin igmesuyu t野 盪 Ш kar91 "lerhe b罐 yaplm 9aLsmalan devaln ed,or :鳳 1脚 酬認 1詣 雛 Genel Midi L Ihan Bayram, lhcelhe VAp口 LDI Ersm Yazlci ve bむ okratlanna "k,ehi Belediyesi Genel Sekreteri bara al鑢 lm gezむ oek yapln ca hゃ m hakklnda bn verdi. ve Genel Sekreter Yardunclsl 100 VELLIH Su lhtevaci 膿 'ln da hazr bulundltu LCe_ leme gezお 血de,Bayrm,bara da tamadanan ve devam eden cah mttя r hakbdabitt Verdi. mesuyu Ltiyaclnl karenayan kurunl,kocaeli'滅 n tu三 zm mef kezl Kandlra ve"vresmm yaz ay T ISU Genel Miidur nhan Bay raln,い h[beletted Genel Sekreteri Ersin Yazlcl, Bttkan D譴鴫mttutthm B義 角 Ercan.Yttn,b館 荀 ahmlgez m ISU GenelMШ む Yttdlm clsi Fatih Yiluk ve Alaeddln ISU Genel Mむ dtrl勲,tむ klye'debtt in a eden ikind su ve kanalizぉ yon idaresi.hizmet sa hasl olarl i genehnin arltllnus埒 larllldald su problemini cozerek 100 yllhk icmesuyu itlyaclm kar01 1響 acak Nmazgah Bar可 1'IIm in aatllll tmamlamak izere. l BUGOH 口 Lソ 0 mmxupsu G tittiz aylarda su tutulmaya bttlanan bara da,yaま lar yeteri kadar olmallnasina llhan Bayram, Namazgah Barajr'ndaki qalrsmalarda sona ge ndtt ЫI Ыni payb l. LAN A薔 測晰出SE DA Bar術 ln tamamlan a asama sma geldi ni beliten IIhan Bayran,sOn cah malarln da klsa bir siire icinde tamallnlana ragnlen,yauaslk l buζ uk m政 ァ on metrektp cattm kaydetti.bartt pompala su blrikti.gヽこesi kil,filtre ve kaya dolgu nce devreye almarak b01geye rmn btt stre ё olarよ h a edllen 25 tnllyon metrehp kap su verilぬ まni de aktaran Bayram,Namaz asiteli baraln,govde dolgusu ttnmt嗣 bdl gah Barail'nln bolgeye camk katacm Barttda,dOlu savak beton meimaladan ve kttak mekaluk lnontajlarl,su, lma yaplsl ka sozlehne ekledi ve bu pr ein en 6nemh proieler arasinda yer aldlま nl Sけ ledi_

18 Su ve KarEtizas. - l,( -OCAELI yon Idaresi {isli) Gcnet I \MiidUrluEii, Tiirkiye de baraj insa eden ikinci su ve kanalizasyon idaresi. Hizmet sahasr olan ll gellelillirl ant mrs igmesuyu ihtiyacrnr kar$ a' van kurum, Kocacli'nin turizm merkezi Kandra ve q(]vrcsillrn yaz aylarlndaki su problemini gozerek 10{ y hk i9mesuyu ih' tiyacml kargrluyacnk Namaz gah baraj lnrn Lr$aatrnr ta manrlamak iizcre,i.5 MiLYON M3 SU GectiEimiz arlarda su tuiulma ya baslanan barajda, yagrslar yeteri kadar ohnanlasrno rag me!r, yakla9rk i.5 miiyon mctrckiip su biriki. Gdvdcsi kil, tilt]'l, re kaya dolgu 0larak ir$a edilen 25 milyon mil kapasiteli barajm, gdvdc dolgusu iamam. landr. Barajda, dolu savak be tonarme imalatlarl ve kilpak mekanik nlontajlarl. su alnra yapnl kapaklar re ving siste rni mckanik montdlan, dipsa' vxk varra odasr ve u!r'iiktncl yaprsl ils yul ) apuir lalnurala- (luvalil cdi!or.aurokrati.ar IIrcELEDI tsl ucncl Muuuru ilnun Bay. l.am, focaeli tsuyilksehlr Bele. diyesi Genel Sekreteri Ersin Yazrcr. ba$kan dallrimanl Ad. nan Bilgi9 ve genel sekreter yar_dlmcnr Ercan Yazlcfya ba. raj alanlnr gezdirdi. ISU Cenel Nliidur Yardxncrcr Fatih Yii ruk vc AlaeddiD Alkac'm da hazrl- bulundlreu incclcrrc [lri zisillde genel mudirr Bayrarn. balajda lamilml.urad ve dcvaxl ede gall$r alar hakkrnda lie. ncl sekr-crc! Ya/rfl vc bcrabc ri[dekiler bilgl verdi. BARN ONEML PROJE Baraj]n tamamlanma asamasr-

19

20

21 Biiy0kgehir Belediyesi LJla m Dairesi Bagkant Abdulmuttalip Demiret.

22 BiiyUkgehir Belediyesi, Derince ile Bagiskele kent meydanlarr icin 19 ve24 Aralrk tarihlerinde ihaleye grkryor

23 Neden Karaosmanoflu? Hani "iqimizden.biri" diye klasik trrr siyasi soylem vardrr ya, Ibrahim Karaosrnano([i keli menin iam anlamtyla halkian biridir' llalkrn iqindedir. Halkla birlikte qal$rr halkrn iqinde yaqar. Bir btiytik5ehir belediye baqkanr olmo'rna raqmen hafta sonlannt dinlenerek ya da.r't diizey programlara katrlarak de(il neredeyse br.itrin cemiyetlere katrlarak 5-;irir. Sabah yu riiyiigr,iyle evinden gtkar, g ce yaniarrna kadar insanlara dokunur, temas eder' Dolayrsryla ibrahim Karaosmanoglu klasik bir Biiyulqehir Belediye BaSkanr degildir. F;rrk hdrr, halkerdrr. Size gahit oldugum kiiguk bir ornegi aktarmak isterim: Bagkan mays aytnda Kocaeli Kitap Fuan iein Uluslar arasr F:uar Merkezi'ne gitmigti. IEeti si trkhm trklm, kalabahk. Bir ara vatandaqlar kendisiyle fotograf Eektirmek istedi. Krrmadr, Eoculdarr kuca(tna aldr, poz verdi. Bir diger aile, bir di(er aile, digerleri digerleri derken. ben onu izlemekten yoruldum. Ama o yantna gelen higbir aileyi krrmadr. YanhE olmastn, ailenin hepsiyle tek tek fotolraf qektirdi. Qocuklarr sevdi, kadtnlarr dinledi, hal ve hahrlannr sordu. Her bagkan bol bol fotodraf Eektirir. Ama hiq hesapta yokken, 50 aileyle bu kadar kim ilgilenir? *** Yaptrgrm yorumlara katrlmayanlar qrkabiiir. On yargr[, ki5isel ya da Sarth bakanlar da olabilir. Ya da farkh konularda lbrahim Karaosma- noglu'nu ele5tirebilir insanlar. Muhalefet etme haklanna saygr duyuyorum. Ama bu durum. AK Parti cenahrnda yap an Karaosmanoglu ile ilgili degerlendirmeleri degigtirmeyecektir. Her belediye bagkanr gibi onun da eksik oldugu konular, elbette vardrr. Ancak mevcut 6zetlikleri nedeniyle AK Parti iginde rakipsizdir. Ki bu nedenle karqtstna herhangi bir aday grkmamr5tu c...-(l D.*ot -o -

24 ismrr qicir bn *yn Batl<an'a bu yed yanelinlet ne yeparsa yapan Wenmeyen, strckli M)z alltnda buzqt ke,ldlgtl<artane uwn dignedidl dn vedp vedgnen pw loto kulak asn demiydun, kez yazn$ndi; Say/r, Kdraosnanoatu'M AU s#mlednde ben de oy verdim. Yiire0inizin sesini dinleyin Baglmn'm Qok Waik olas kla bugiin t:$len saatlertocb litantul'da d$zgnlenecek cogkutu bit snasnda Bagbd<an Recep fayyip Erdogan 30 Mad seainleinde padbinin Boynki$n Bebdiye Barkan olatak yoniden ibrahin Kaaosrna- O d&en& vedi im oyu helal enin. 2,009 se-?iml inde vemadim ve btgtn bu nedenle vida. nq lazuluyum. lbrahim lzmll Kddezi'ni tefiizlg noalu'nu aday olank ilan edecek..di. Yeniden bahklann Nnesini sadladl izmit Basbakanln diiot illetin Ba$kan adaylaiot a91k- 'Kdfeziky a na, Katldtra sahilleinde iok ayhnda tablo Ayb deiil. Bu gehi ne olur Onde nehtean, ad<ada Nhlivan'gehi haline ge\ineyin. Bu gehrc troni getiin, tamvayt getiin, telelerigi getiid. Bu g re luttulu, basketbolu, volef blu, gteel sanatlan getiin.. Yeni carnilel Ku'an Kurslan yap sn.. Ana Seka Pa*'ta, yoni yap an sahil dtzerhnelerlnde sizin gbi yagarnayan in. sanlann da yagam alanla olsun- Siin geni ynregin2, hep olan beyniniz, Ntin btolan yapnaya yetet Sayn ga1kanfi.. SE, het gei iok yennde yap AhEt dyleyenhrg, he,kosin sa pk sevip, pk saygt duydugunu sayleyenlore inanfiayh. Tam darak 6ft de6jl. Onuniide 5 y hk yeni ve son &)nem var. Ge n, bu dljoende he,il.asi kucaklayn.. Bu kent tarihide Kenal Oz ga, Leyla Atakan, kol K.ise, Sela Sirm n gn slzin da kaltct khiz esederi- lut<on izledqti.ydnle/,, tekaianns; &/k l/e,tt Anemll illet yap. Kaaosmanodlu, gerye bi do" tnyb gekia{ A. Aa ve aga? sevdalgdt. 8u jehre gnk a{ag diki. s oddti &v daranda, I -2 daki*a s0rc Qok 9i9ek e,jt. Avapda iinehli yatnmtat ger gdttntileti izlens(,a*. Bu gott ttitler Bqbakan nuhtqnolen, kendi ilmadan ddnonir'de ne kadat geliswni, modemleilidirri, ne NWk yatlno alddot, ba{,anh tuldiyeeifiain en gizel Ameklerinin bu keotto vedldigini anlatacak.bu sdzler de bifince, "Kocaeli Btynk$ahn Adaymrz ibnhim Kanosma\dlu" diywk Kirsiye, Bagbakanln nntna, BagkantmE Ka. eosmanoltu Baibakan, "h Ba'ia ve ni otv*flbti de bnaya gelsinlef diyecak, Son Ndeg tdi. Afia Nk pk koluda yavai ktldt. Titkiy, hazn8slne sn lazla kaky saglayan, mevcut ildidara on lazla oy veton bu kenln menfaa edni Ankaa'fu tam glata{ sevunanadt. lsteyemdl Kopat- I i larndt.. - Batki " Wir anqe gerck yok. Sayn da$kan, ba elwt bllhi vidanna hgysun ve s8,deco 9u kahinden At yantt bulsuh: 4U ynnda yerel il<tklara gtddiginde, bu kentin takm l<oaaolispo. neredeydi?.. $i.,l,di, l0 y n snu a bu ks n takmt Kocaelispot nercde bolunuyor?.. AKP ve Ken$nanodu ikidana bu ke 20A dercce 9h ve zinde Wnde Anden llahnut Clvelek karsiye l latacaktr. Sonra lavat admlada Mhat Eqnn, Fiki lgtl' SitEl GAo, Muzal- let Bqa,{,J, llyas $eker, Zd<i ABfrn, MAlt y nda SAW Lig'de nncadelo eden Ur Kocaelis' Okut, kirsme Basba*anrn W,tfui wwi Pr teslin etti. Bugln aynt takn, anabt kinenin ahau{. er0indeyse ve nercdeyse bitan?arcler tiikennigs, burada bi yanhg var domekli, &yn Kataosmanoglu, son kez 5 y hina Blyik- 96.hn aarktu sedlecek. 3 danemlik slresi, n19'da sona erec k, Kandisine ailesiyls, totunlanyla, sadkh, uzun dmit diliyoun. T,Rlyi'dc het Wy twnal gi&rse, 2019'da hem yerel, ha*gengl sf,ginlet yap acak. BAyAk olasthna, hrahin lgraosnanoglu, An nozdekj 5 ytlhk dlinem de l,dlinc, en az d( ddnem de millelvekili olacadr. fr son bej ynhk dbnedh. ikahhn Kda- $narcatu, hl ls te aft* iz biaknahdr, Bu l<enln, talilt ulalm sotunlan bi nii olnahdl *yn Bagkan, kinligine uygun davnnrnah, lemizlenen lzn KAdezi kty arnda limanlat igin daha lazla deniz dolgusunu nutlak engellenelidi. He$inden dnomlisi, bu kentln brwk bir kent ol dugunu; bu kentte yatayan insanla n yanst kendisine ve padi ne oy veriyot oba Ab, diiet yanshn da l<ediled gibi yaiamadqtnl dlginned iiai ve oy vqndigini, ama kedisinin o ihsanlann da batkn odueunu hig akhndan g*a rnamahdr. Yanhglar val ekiklet val yava$lk vat Sowili Baiknm, QewonizdekileL bunla size sdyleyemiyor. Sizin et attntz giderck kapathyoi eayet iyi Aliyorun k siz ayihk gaythk olmasn isterciniz. YdBMiniz kenttd<i her*a9 fiutlu olsun istersiniz. Ama 10 y k devt-i ikidamz doneminin bu son El da htutulara& &r ltstaye labnldt Sa,/lfda, AKP itdid nnn trr,c eff&ti tel{iln$ leri e Bag, r'can Er&Can dt flk fftltu yan- M<lat Bidn kenlinlzin uhtsldozefte pk fazla etwwd kdindt- Ulusai fldn tg,,l6,//- dal hr tabldanb qkate lefiatekb, salve entutu, O WeNy, *0 yqelfua lf/,,6l/,, ri, a,r<ae*qaw f da,8e8*, t,'turlhi Myu f\,eaell Beldiye BaSt,n S',f/n b- rahim l<anosnanoafu'nun, bwan rcsmen ve btt kez daha- istelik son kez- aytu gbrcv idn aday ilal dtldklen s a, bu alqern evine &nd/ikfrn so!v4 kem videnga bag Mf,a katmasnt ve U*a9 6awne k$dlyhedkln ieshr' &tmfisi. ll Fok istedm.. lbrahim KaraosmanoElu, egosu pk y1kek biti dsgil.. KeNi vidannda her geyipk iyi analiz Ai ohrak tantyorun. Sayh Ba9kan, bugin bi kez daha Bagbakan taahndan aday ilan edilecek Qok bi)yik bt otastllda, 30 Mattla da ylzde 50'nin altna digmeyen bit oy otaotyla 5 yl daha bu kenti ydnetne yetkisini halktan alacak. Sayn Karaosm lgglu, bu aktam 2OO4 ylndan buyala 10 ytlt yaklagan s,rcnin kendi vicdantda fiuhasebsinl yapmahdr. Qewesindeki hemen hen<esin Saytn Bagkan'a,Siz?ok btyiksiniz. Qok bqatu oldunuz. Titkiye'deki en bataxh bldiye bag// n$nz. Qok baiy1k i$let yaptne diye gaz vedigini biliyorun. Bu gdtitde, belki de lb.ahin KaAosmanogluhu insan otaek getgekten ve higbh kae k bekbmden seven kigiter ansnda A( bk bn, zaman zaman O'ra kzdrmayt ve izmeyi de gdze alarak "Baz geylei lyi yapintz Sayn Bagl<an. Ana bu k te gelen kaynaklan yelainca ii k) ananadntz. Bu kontin eksikledni, ihrydan lyi gdrcndlnlz. Bu t1 nti bail<alannn slze gaz v tdidi kadar lyi yanebno. diniz' dlyen tek inganm. Kata$manoAtu ydnetimlndoki I 0 ytlhk d nam, Kocae kin bm anlanryla LayD olmultut, ht*k iey Wlmam$tu demok, g1mtu Ama bu son 10 ytlhk ddnemde, Karaeli Bijyirklshn Bdedyeelnin sahlp oldulu potanelyelt bu kalt tdn yi)do lin vedn w ctodru kullandt denei daha biyiik gunahtu w yalandr.

25 BriyUlgehir'in.1. omrrol gemtst SU, elekrik ve dogalgaz... Sadece kent yaeamrnrn degil, krrsal i alanda da rahat yagamanrnda 'blmazsa olmaz"larr haline geldi glinumlizde. Qegmelerden su akrtmak, karanldrlarr aydrnlatrnak ve enerjiyi en kolay yoldan evin mudailna getirmek yerel yonetimlerin en bagta gelen gorevi. Drine kadar klasik belediyeciligin tammrnda yer alan bu hizmetler g[nr.imiizde yetki ve sorumluluk agsrndan dalrlmre olsa bile meydana gelen aksakhklarrn faturasrnrn yerel yonetimlere gkarrlmasr ahgkanirgr devam ediyor. Elektrik ve dogalgazla ilgili sorlrmluluk artrk belediyelerde degil ama su, belediye hizmetlerinin en baqrnda yer almaya devam ediyor. Kocaeli'de elektrik ve dogalgaz 5irket: leri ozelleqtirildi, "su ve kanalizasyon" iqi Buytiklehir'in gorev ve sorumlulugunda kaldr. Boylece olugan yeni tabloya bakarsak ilgine bir gorintti grkryor ortaya. Kent insanr, elektrik ve do{algaz hizmetinin ozeliestirilmesinden mutlu degil. I-lizmeiteki aksamalardan ve hayatrn zorlaqtrnlmasrndan gakrnmayan yok. Nedeni de hizmeti yriniten qirkederin, l<amu hizmeti yapmaktan gok kar amag- L gahqmalarrndan kaynaklanryor. Suya gelince.,, Tam tersi bil durum var ortada. Btyrilqehir adrna hizmeti yriditen isu, tam bir kamu kurulu5u gibi gahqryor. 1.5 milyon ntifuslu Kocaeli'nin her kolesine hizmet gotr.iniyor. Basit bir anlahmia musluklardan sr.irekli su akmasrnr saolayarak hizmerin aksamadan yu. rr.imesini sagityor. lsu.\zgivve SEDAS..... rulug. Kocaelililelin hizmetle ilgili yakrnmalanna hangisi daha Eok konu oluyor Hig olmuyor demek buyrik bir iddia olur ama en az olanrn isu oldugunu soylemek bir "hakkrn resiimi'"dir. isu'yu, "Br.iyiilqehir'in Amiral Gemisi" yapan da bu ozellilidir igte. Sanrrrz ki ozelle5tirmenin en katt savunucularr bile SEDA$ ve izgaz'la isu arasrndaki "hizmet farkr"nr gonince, istenildiginde karnu kurulu5larryla da bagarrya ula5rlabilecegini kabul edeceklerdir il genelinde biiy0k alt yapr projelerini gereeklegtiren, su konusunda yarattrgr alternatif projelerle Kocaeli insannr susuzluktan krwandrrmayan isu, dtinkr,i gazetemizde de okudu(unuz gibi "enerji" konusunda da bir ilke imza atryor. Hedef, geeitli su kaynaklanna entegre edilecek "hidroelektrik santrallarr"yla enerji elde edip maliyetleri diigiirmek. B0ytik5ehir'in'Amiral Gemisi" oimagr hakeden isu'nun bagarrsrndaki en b0- yr.ik pay, genel miid[r ilhan Bayram ve gahqma arkadaqlarrnrndrr. inanryoruz ki bu yonetim bagarrsr, t0m Kocaeli'ye "su konusunda rahatl&" olarak yansrmaya devam edecektir

26 !rr*rr*r, o*auk 2or3 / 6;z;,-.llo..-\i Siyaset ilginq bir mekanizma... Herkesin yapacalr ig degil. Siizliklerde qeqltli ianrmlama. larr olsa da bana gsre onu en iyi anlalan ctimle Eu: Sryaset. kiiinin kendi yalanrna kendisini inand:rmasr sanatrdrr. Sanrrm. bu durum istisnasrz tiim siyaselgiler igin bovle. Konuguyorlar. sonra kendilerini sdyledilderine qeye inandrnyorlar. Ne yaparsan yap, kimse dedi(inden ddnmiiyoc 'evet, ben yanfunrgrm' denmiyor; Hakh ya da haku higbir konuda geri adm atlhnryor. E, bu mekanlzmanrn lgindeki herkec almr gekllde davranrnca, bazen ortagn son derece abs0rt drgumlu g rryor. Ulkemizdeh siyasi partilerin, kendi $ainde bile bir bidlk beraberlik dururhu olmayrnca. herkes kendi kafasna gore konuguyor. Kimi zaman aynr partiye mensup siyaseteilerin soylemleri gakr5ryor, Birinin ak dedigine, digeri kara diyor. Sonra da pi ncin tagrnr ayrldamak bize dugiiyor. Bu meseleye nereden geldik derseniz. anlatayrm... *** Efendlm, AK P+i Kocaeli Milletvektll llyas $eker, geqen gtn bazr agrklamalarda bulunmq. Okudum, bir daha okudum; aklma bkrlan bazr noktalar oldu... Mesela Sayrn Seker demis ki; auuoctk Bor$t'nn sattlocofir kuyruklu golonl Su temlnl, Biiryiikpehlr'ln blrincl derc*ed,e g6reor. Sataimtz zant,f,n,6/fridago naal su oerccekslnfu,?" E, dogru. Gergekten de su temini Biiytllqehi/in gtxevi. Peki o zaman bu 'baraj satda ak' huynrklu yalan nereden gkh? Hafrzamr bimz zorlayrnca hatrdadrm... Gegen sene tam da bu zamanlarda, ISU C'snel Mtidtrrl0!0'niin, Biiytikgehir merlis salonunda yaptrlr genel kurul toplantsrnda; CHP'li ilyelere 'Baralr 6zellaqdrme konucunda blr hesap gnpatm, rakamlan g6reltm' dtyen klgl, lbrahlm Karaosmanollu'nun ta kendisi GUNUN lcinorn Kime inonocogtzbiz? deltl mlydl? Ustelik bunu 6yle eline dostuna, gizli kapakh defil: O kadar insanrn 6nrinde, mecliste sctylememis miydi? O halde gimdi Sayrn $eker'e sormak laam gelmiyor mu; 'Biiyukehir barajr satacak' diyen CHP'liler mi; Yoka barajr satnanrn hesaplannr yapacalrm kendi agzryla'sfuleyen Karaosmanoglu ' mu kuynrldu. yalan soyliiyor. Peki... Biz Eimdi kime inanacaez? Aynr partinin milletvekiline mi, yoksa biiyiiksehir belediye baqkanrna mt? *** Gelelim bir diger konuya... AXP Milletuekili Ilyas $eker aynr agrklamasrnda gzvre konusuna da deginmi9... CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'rn Korfez'de yiiallecek yer olmadrgna dair verdigi bir 6nergeden bahseden Eelik, Sahlllerimizdeki mavi bayrakh plajlardan bahsederken, 'Kofiez'e bir damla blle atlk dtikiilmiiyor" demig. $u baraj konusunda hafrzam bimz zorlanmlgtl ama eevre hassas oldu- ' Sum bir konu oldugu igin bu sefer grp diye hatrrladrm. Sayrn $eker, bu srralar pek gazete okumuyor galiba... $unun gurasrnda daha bir kae g0n once. btih]n gazeleler en fazla qewe cezas kesilen ilin Kocaeli oldu$unu yazmadr mr? Qevre ve $ehircilik Bakanltgr yaptr!r aerklamada; "QED lzleme ve Qevre Denetimi Dairesi Bagkanhlr, cezalan+ yiizde 35'ini, It miidiirlikleri ise yiizde 19'unu suyun kirletilm sine kesti. En fazla gewe cezasrnrn &esildlii il, 6 milyon 951 bin TL ceza ile Kocaeli oldu- demedi mi? Dedi de hepimizin y[ztin0 kzartmadr mt? Bugurun. iqte yine aynr soru geldi akl:ma... Kime inanacalrz biz? Agnr partinin milletvekiline mi, yoka gevre ve sehircilik bakanrna m:'? *** Sayrn $eker'in "Kocaeli hizmete doydu" geklindeki yorumuna: Ve 'Bir gin boyunca ag kalan bir insana, ekmeii suya batlrtp verirseniz doyana kadar yer. Doyduktan eonra ise kadayrf verin, belki de yemez. Kocaell bu Eekilde hizmete doydu" benzetmesine ise siiyleyecek c6z bulamadrm. Herhalde vaat edildigi halde bir ttirl0 hayata geqemeyen kent meydanlanndan, 41 katl otellerden, kistal k0relerden, monoraylardan falan bahsediyor olamaz... S6ylemek istedigi iey Biiytilqehir'in elindpki her qeyi satrp savarak yaptrqr parklar, bahgelers, evet on- Iara gergekten tokuz.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor!

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor! Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de Kutlad k Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de kutlad k. Gecemize Kaymakamlar, Belediye Ba kanlar, siyasi partilerimizin

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Beypazarı Gezisi Tip 1 Diyabet 14 Kas m Dünya Diyabetliler

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Konya

Detaylı