Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI"

Transkript

1 TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Haber Biilteni Haziran 2000 iki ayda bir yayunlarur Sayt: 47 Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi Oda Yonetim Kurulu'muz, se~ilmesini kutlama, tam ma, meslekta lanrruzm ozliik haklarma ili kin somnlan a~1klama ve Tiirkiye tartmtmn durumu hakkmda bilgi sunrna amaciyla, 28 Haziran 2000 tarihinde Cumhurba karu Saym Ahrnet Necdet Sezer' i ziyaret etti. <;ankaya Ko kiinde ger~ekle en kabulde, ODA'mlZln tarutirru yap1lmi, Ulke tanrrumn ve meslekta lartrruzm sorunlan anlatilmi, 37. Doneme ili kin ger ~ekle tirilmi ve planlanan ~ali malar hakkmda gerekli a~iklamalarda bulunulmu ve Saym Cumhurba karu' na bu konulan kapsayan bir dosya sunulmu tur. Gorii me srrasmda, IMF ve Diinya Bankas1 dayatmalanmn Tiirk tar1mma olan olumsuz etkileli, tanm topraklannm komnmasi ve verimli kullamlmas1 amaciyla Toprak Yasas1 ve Top- ~su Genel Mtidtirliigti Yasasi'nm <(lkanlmasi gerekliligi, Tanm ve Koyi leri Bakanhg1 biinyesinde Zirai Miicadele Genel Miidtirltigti'niin kurulmasmm zorunlulugu, GAP Bolgesindeki sorunlann giderilmesi, I SIZ meslekta lanrruzm istihdam gerekliligi ve kamuda ~ah an meslekta lanmizm ekonomik ve sosyal haklarmm diizeltilmesi konulari hakkmda meslek toplumu adma istemlerde bulunulmu tur. Saym Cumhurba kammtz, iilke tanmmm geleceginden ciddi anlamda endi e duydugunu ve endi elerini Ba bakanhga yazd1g1 bir mektupla ilettigini, kamuda ~al! an meslekta laruruzm sorunlanmn, onayladt~ KHK ~!karma Y etki Y asast ile ~oziimlenecegini umdugunu ve kendisine iletilen somnlarla ilgilenecegini ifade ettiler. Saym Cumhurba kamm ziyaretirniz <(Ok olumlu bir ortamda ve son derece yararh ge<(rni tir. ODA Ba karurruzm Cumhurba kanh~ gorevine sevilmesinden dolay1 Saym Curnhurba kam'na yazd1g1 mektup yanda sunulmaktadrr. a T SAYI ; Jl-'./"'u -7 '2.. KOHU : MMOB - ZIRAAT M0HENDiSLER 1 ODASI CIIA M il t;ll ll F AU II I C ULTUII/1 1. ENG I NEERS K11.nfll ~nl l llll 't UM>'III Kuol&) A N I':AICII. l rl til 11:?1 -l i lt 11 I~.tl" II~'~ tr j S 11?" l' n ' 4 11!fl 91 Cok Saym Cumhurba.fkan m. s,.ym Ahmcl Nccdcl SI:.ZEtt Cumhutbatkllll - ANKARA Cumhurbatkanhg l sorcvine ~il me n iz. bi7.leri det eec~ iz. motlu ecmitlir. 06rev yapaca-atm z d6nem i<:erisinde Ulketni1in 1 boyuk ()nd~inti <t At atork' On biz.lerden bek.jcdia.i uy,biirltk vc ~Sd thk dogrultu1unda guvenlc ilcrfcyeceainden eminim. Siz Saym Cumhurhaekam mt:tt en i~ten d ileklerla kulluyor, dcrin Nygdanm1u n kabuiuno arz. odiyurum Tulh ;dlj.s.~. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI TMMOB ZiraatMtihendisleri Odast'run onciiliigunde 17 Tanm Kurulu~unun kat!lumyla, 15 May1s 2000 tarihinde Ankara'da diizenlenen, ''IMF Taahhiitleri Kar ISmda Tiirkiye Tannn" Pan eli Sonu~ Bildirgesi 'nde; ''ytiksek katj. bmh mitingler'' diizenleme karar1 almrru t.i. Bu mitinglerin ilki, TZOB tarafindan, 29 Haziran 2000 tarihinde saat 13.30'da, Tekirdag Cengiz Topel Meydanmda dtizenlendi.

2 SAYFA:2 TMMOB ZMO HABER BOLTENt I HAZ1RAN 2000 BOYOK ~ifi'~i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE BIJ Tarati Sayfa 1 'de TEKiRDA0'DA Y APILDI Sevgili Trakyahlar bugiin Tiirkiye 'de sinsi bir oyun oynamyor. Yapilmak istenen, 9ift9iyi canwdan bezdirip tanm alanlanndan ka9mnakllr. (:iinkii, gerek ABD ve gerekse A vrupa Birligi iilkeleri i9in, yani bizimkilerin a1aj hocalan i9in iiriinlerini satacaklan yeni ve biiyiik pazarlar gerekiyor. 4te Tiirkiye 70 milyona yakla an, 9ogunlugu gen9 niifusuyla dev bir Pazar. Ama bir sorun var. Bu pazarda bugiin Tiirkiye'nin kendi iirettigi iiriinler sall11yor. Herne kadar son 20 yildrr tiirlii yontemlerle Tiirki-. ye'de tanmsal iiretimi baltalamaya fall lliarsa da yine de beklentilerini kar Ilayacak kadar yabanc1 iiriine yer yok. Oyleyse yaplimas1 gereken, Tiirkiye 'yi ileri iilkelerin pazan yapmak i9in iiretimi yeni yontemlerle 90- kertmek. Ne hazindir ki, dl anda hazrrlanan bu plan, i9eridekilerin uygulamasiyla geifekle tiriliyor. Sureti haktan goriinerek ve tanm reformu yapiliyor sozleriyle, 9ift9i dort bir yandan ku alll1yor. Bir yandan girdi fiyadan yiikseltiliyor, diger yandan taban fiyatlardii iiriiliiyor. Ziraat BankasJ kredileri lo.siliyor ve kredi faizlerinin yiiksek tutulacag1 ilan ediliyor. Oda Gene! Merkezimiz, istanbul, Tekirdag ve Manisa ~ubelerimizden 70 meslekta muzm hazlf bulundugu ve yakla lk ~ift~inin kattldt ~ mitingte. Oda Ba kanmuz Prof.Dr. GUrol ER.GtN. alaru dolduranlarca co~ku yla dinlenen ve s1k stk alkl~larla kesilen etkili bir konu ma yapt1. 30 dakika stiren konu mada. tanm yonetimindeki yanli hklar nedeniyle tiretim yapamaz hale gelen ~ift~ilerimizin sorunlan anlattlarak. basmm ilgisizligi ele tirilmi ~ ve toplumu yanl1~ yonlendiren ki:i e yazarlanna yamt verilmi tir. Diger illerde yaptlacak mitingleri destekleme karan a~lklanarak, ~ift9inin abn terine sahip ~lkma zamanmm geldigi vurgulallffil~tlr. Oda B a~kanmuz Prof.Dr. Gtirol ERGiN'in konu ma metninden bazt abntllar a agtdadrr. "Sevgili Trakyahlar, Tekirdag'da bugiin ~ift~inin varolma sava InlD startlm veriyoruz. Bugiin bu meydanda Tiirk ~ift9isi kendisini yok etmek isteyenlere ka 1 ya amsal bir miicadeleyi ba lallyor. Bu giin bu meydanda, yann Tiirkiye'nin dort bir alamnda Tiirk 9ift~isinin zavalh olmadjffl tiim diinyaya gosterilecek. Bu ya am miicadelesinde ben ve tiim Ziraat Miihendisi karde leriniz, miicadele ba anyla sonu~landmlmcaya kadar yammzda olacak. Ulkemiz bugiin mutsuz insanlar iilkesidir. Memuru mutsuz, i 9isi mutsuz, 9ift9isi mutsuz. (:ift9i nasil mudu olsun? 1999 ylhnda Tiirkiye'de tiiketici fiyadan % 68,8 oramnda artt1. Sanayi iiriinlerindeki fiyat artj. lan %76,7 olurken, tanm iiriinlerindeki fiyat artj J % 30'da kald1. Tiirk ~ift~isi % 30'a raz1 olurken, iiriinlerinin tiyadanm % 76,7 arllran sanayi kesiminin temsilcileri, enflasyona 9ift9iler neden oluyor diyerek bu yii tanm iiriinlerindeki tiyat artj lanmn daha da dii iik olmas1m istiyorlar. Bunlarda izan yok, ama insaf hi9 yok. Bilmiyorlar ki, koylii iiretmese, bundan en fazla kendileri rahats1z olacaklar. Yans1 a9 alan bir ulusun diger yans1mn ya armm mudu siirdiinnesi miimkiin miidiir? Niifusun yan Simn salln alma giicii olmasa, iirettilderini kime satacaklar? Bir yandan Cker pancan iiretimine lo.sjtlama getirilirken, diger yandan Cargill admdaki uluslararas1 kurulu a Bursa 'da 1Illsrrdan yapay tatlandmci iiretecek fabrika kurduruluyor. Bu fabrikamn kullanacaffl ll11sir data Arjantin'den getirilecek. Bakmaym siz, ll11sm burada iiretecegiz de. diklerine. Bu soylem tam anla1i11yla yutturmaca. (:iinkii, Tiirkiye'nin bu giinkii durumda bile zaten 90k onemli ll11sir a~1g1 var. Bir yandan "iiretici birlikleri yasas1 pkanyoruz, 9ift9ileri orgiitleyecegiz" diyenler, diger yandan 9ift9inin oz malma goz dikmi ler, tanm satl kooperatiflerinin, (:.ukobirlik'in, Tari 'in, Trakyabirlik'in fabrikalanm elinizden almaya f a ii Iyorlar. Daha once Siit Endiistrisi Kurumu'nu hara9-mezat satanlar. imdi ~ift9inin ozbe oz mali alan fabrikalanm satmaya fall Iyorlar. Silt Endiistrisi Kurumu Fabrikalanmn satl l kime ne hayrr getirdi? Oreticiyi peri ajj etti. Tiiketiciyi sarstl. Senden I TL 'ya a/man siitii paketleyip, sana TL'dan sat1yorlar. Sevgili Trakya/Ilar, ge;en yil TL alan bugdaym bugiinlo. fiyatl I TL. Dolar olarak degerlendirirseniz, ge9en yilm TL 'si 193 dolar, bu yum 102 TL 'si ise I67 dolar. $imdi soruyorum, Tiirkiye'de bir y1lda hangi sanayi iiriiniiniin dolar olarak fiyatl dii tii ki, 9ift9inin iiriiniine bu dii iik fiyatj. reva goriiyorsunuz. Bu 9ift9i dii manhg1 nereden kaynaklan1yor? Nedir 9ift9i ile al1p veremediginiz? I kg bugday ile ge9en yil 2 elanek, 2,5 kg giibre, 0,4 L mazot al1me ken, bu yii ancak I elanek, 1,3 kg giibre yada 0,2 L mazot almabiliyor. Degerli Trakyalilar, memur, i yi, 9ift9i, J.o.sacas1 emek9i balk ozveride bulunsun. Peki ya diger kesimler. Ahlaki degerlere hi9 deger vermeden para kazananlar. Bunlar bu iilkenin yurtta lan degil mi? Yok mu bunlara da uygulanacak yaptmmlar? Bugdaym tonuna yap1lacak 25 dolariik fazlahk, devlete en fazla 100 milyon dolarhk maliyet getirir. Oysa, ey Trakyahlar iyi dinleyiniz, ailesiyle birlikte 30 mil yon insam temsil eden 9ift- 9iye 100 milyon dolan 90k gorenler, iilke dl mdaki bankalara para yatj. np, bauran 4300 rantiyeye 140 milyon dolarhk haksiz odeme karanm gozlerini Jarpmadan ahyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. Hallan parasldl tam anla1i11yla i9 eden 5 banka sahibine ve bankanm ortaklanna dokunmuyorlar. Bu bankalan kurtarma operasyonunun mali yeti 5 milyar dolan buluyor. $imdi soruyorum, 9ift9iye alm terinin hakla alan 100 milyon dolan vermediginizde enflasyon yiikseliyor da, rantiyeye veri/en 140 milyon dolar enflasyonu yiikseltmiyor mu, 5 banka batmclslnm ballrdiffl 5 milyar dolan Odediginizde enflasyon yiikselmiyor mu? $imdi deniyor ki, ''iyi de devletimizin maddi giicii tanma veri/en destekleri kar Ilamaya yetmiyor. Tanma 1999 ylhnda 11,5 milyar dolar transfer yapild1 ve biit9eye onemli yiik getirildi". Hayrr, degerli kardc lerim, bu 11,5 milyar dolar biit9eye yiik olmadj. Biit9eye yiik olan yalmzca 2,4 milyar dolar. Kalan 9,1 milyar dolar tamamen tiiketiciden 9Ikt1. 0 tiiketici ki, yans1 zaten koylii, 9ift9i. $imdi getirilmek istenen yeni diizenle-

3 TMMOB ZMO HABER BOLTEN! I H.A.ZIR.AN 2000 SAYFA: 3 meye ba.lan. t;ift~iye dii iik taban fiyatj. verilecekmi de, ~ift~i dogrudan para verilerek desteklenecekmi. Sevgili ~ift~i kardc lerim, dogrudan gelir destegi geifekten bir ~ok iilkede uygulamyor. Ama, o iilkelerde tanm zaten belli bir diizeye gelmi, ~ift~i refah i~inde. Dogrudan gelir destegi de daha ~ok iiretsinler diye degil, daha az iiretsinler, daha az eksinler, daha az hayvan beslesinler diye veriliyor. 6megin, 3 inegi olana "sen 2 inegini tut, birini elden ~1kar. Ben sana o inegin verecegi siitiin kaj' lllgmj &leyeyim" deniyor. Boy1ece bir balama ba lanna bela alan a m iiretimi frenlemeye ~all Iyor1ar. Yoksa, iiretimi artmnak i~in yaplimlyor bu uygu- 1ama. Oysa bizim daha ~ok iiretme zorunlulugumuz var, destek bunun irin gerekli. Daha rok iiretmek i~in de daha ucuz mazot, daha ucuz ilaf, daha ucuz giibre gerefciyor. $imdi siz bu destekleri klsarsanlz, mazot fiyatj., giibre fiyall, zirai ilar fiyat.j bugiin oldugu gibi ba Im al1p giderse, bugdaya, ay~i~egine hakklm vermezsiniz, bu ~ift~i nasll siirdiirecek iireti.mini? Bugdaym, ay~i~eginin, pancann fiyatj.m belli bir diizeyde tutmak istiyorsan, ey hiikiimet, seni goreyim, once mazot fiyatj.m dii iir, giibre fiyattm dii iir, ila~ fiyat1m dii iir. 0 zaman inanalnn iyi niyetine. $imdi tanm reformu diye ortaya ~lkanlara soruyorum: t;iftriyi tanm yapamaz hale getirmek midir, ~ift~inin ozbe oz ma/1 alan fabrikalar1 elin 'den alip. ozel sektore devretmeye ~ali mak m1d1r tanm reformu? Hani nerede toprak kanunu? Kim koruyacak Trakya topraklanm, kim koruyacak Tiirkiye'nin topraklanm. Nasii onleyeceksin Ergene'nin kirliligini, Ergene zift olmu aklyor. "Akarsu kir tutmaz" diyen atalanmjzi yalanc1 91karan Ergene 'nin kirliligini kim on1eyecek? Hani bunun onlemi, nerede veri/en sozler. Bu Ergeneyle mi sulayacak Trakya riftrisi taj1asmi. Tanm reformu yapacakan, gel bu sorunlan roz. Toprak haritalanm fikart, Toprak kullamm plamm yap. Herkes ncrede ne yapilacajjmj bilsin. r;iftrinin topragjdj analiz et, atacag1 giibreyi bilerek atsm. Toplula tjr dagm1k topraklan. Bugiine kadar 8.5 milyon hektar sulanabilir alanm ancak 4,5 milyon hektanna su getirebilmi sin. Bu hjzia giderse geride kalan 4 mil-,. yon hektara anc:tk 40 y1/da su getirebileceksin. Bunu h.jzlandu. Tanma yattnm yap. Tanmda gerreklc tirilen sabit sermaye yatmmlanmn tiim sektorler i~indeki oran1 1982'de % 10.8 iken yildan ylla azalarak 1999'da % 5,1 'e dii mii. Yapsana tanma yattnm1. Tanma verilen yattnm tc Vik belgelerinin tiim sektorler i~indeki oram ise son 10 J'lliD ortalamas1 olarak ancak % 1,3. Seramik sanayiinde de % 1,3. Yani devlet, koskoca tar. sektoriine, ancak birka~ firmanm tems~ ettigi ser~ s::n_ayii k~dar yattnm te viki veriyor. ArtJ.rsana tanmdaki yattnm tc viklenm. Ham nerede Tanm Sigortalan Yasas1, nerede Tanm Oriinii Borsalanmn Kurulmasi Yasas1. t;lkarsana bu yasalan. Reform, tanmi ~agda la tj.rmak i~in yap1l1i, ~ift~iyi oldiirmek i~in degil. Gelin doniin bu yanli yoldan, ger~ek reforma yonelin. Doffrudan gelir destegi diye, toprag1m eksin ya da ekmesin iizerine tapu1u toprag1 olana birka~ yii iane ~eklinde belli bir para verecekler. Sonra bu uygulamay1 da kaldjracaklar. $imdi soruyorum, ekilmeyen topraga verilecek para, tarima destek midir? Tapusu olmay1p, toprag1 ekip biren ne o1acaktj.r? Bu tiir bir odeme, bize gore yalmzca ~ift~inin kisilan gelirinden Otiirii, sesini pkarmasjdi onjemeye yonejik bir kandjrmacadan Ote onlem ta Jmamaktadrr. Turk riftrisi bu oyuna gelmeyecektir. Turk ~ift~isi iirettiginin kaj' Iligwi. aim terinin kar~iligim istemektedir. i sizlik yardimj gibi bir iane istememcktedir. Eger yanli tan doniilmez. JSrar vc inatla riftri dii mam tutum siirdiiriiliirse. tar1mda zaten zor tutu/an kitlc/er, ozellikle genr niifus kesinlikle gore zorlanm1~ olacaklardrr. Bu durum. iilkede hir kimsenin bugiinden kestiremeyecegi boyutta ekonomik. toplumsal ve siyasal sonurlar yaratacakttl'. $imdi gelelim Tanm Satt Kooperatifleri ve Birlikleri HakkwJa Kanuna. Degerli riftri kardc lcrim. bu kanun rift~iye rok ciddi bir darbe indiren kanundur. Bu kanun, 13 Tanm Satt Kooperatif Birligine bagli 400'iin ilzerinde kooperatifi, bu kooperatiflere kayitli 725 bin ortalft ve aileleriyle birlikte yakla lk 3 milyonluk rift~i niifusu dogrudan ilgilendirmektedir. Bu Kanunla Tanm Sati Kooperatiflerinden her tiirlii mali destek rekilmekte, kooperatifler kaderleriyle ba ba a brrakijmaktadjr. Bu da yetmezmi gibi, ozerkle tirme adj altinda, tam aksine siyasi iktidar. kooperatifler iizerinde tam bir yonetim ve denetim mekanizmas1 kurmaktadu. Bu kanunla, kooperatif ve birliklerin varolan fabrikalan anonim irkete donii tiiriilmekte, riftrinin elinden alinm'aktadrr. Kanunun hele bir maddesi var ki, tanmsal orgiitlenmeyi kokten tasfiyeyi giindeme getirmektedir. $oyle diyor bu madde: "Kooperatif ve Birliklere Devlet veya diger kamu tiizel ki ilerinden herhangi bir mali destek saglanamaz." By ~ift~i karde im, imdi sen bu kanunu getirenlere sormayacak m1sln, "Kooperatif ve birliklere hi~bir tc vik yardnm yapllmayacak diyen ey hiikiimet, tanm di mda hangi sektore bu denli kau yakla Iyorsun. Kooperatif Jeri ve birlikleri devlet destegi dj IDda bjrakmak onlan tasfiyeden ba ka hangi anlama gelir?" Sevgili Trakyalllar, degerli ~ift~i karde lerim, soziin Jasas1 iilkemizdeki gidi iyi gidi degi/dir. Hiikiimeti uyanyoruz. Aflklanan taban fiyadanyla tanm yapmak milmkiin degi/dir. Derhal ve mutlaka, ~iltfinin geifek maliyeti iizerinden hesaplanan fiyatj. belirleyerek, a~iklanan taban fiyal1 ile arasmdaki farki ~iftriye prim olarak, Odeyeceginizi ifade edin. t;iftriyi peri an ederek, yerinden yurdundan ederek iilkeyi temellerinden sarsmaym. Zaten % l'lere dii mii alan j'1lhk tanmsal iiriin arti Im daha da dii~iirmeyin. Tarlalar bo kalmasm..alurlar hayvanslz kalmasm. Nedir amacmlz? t;ift~isiz, tanmslz bir Tiirkiye mi dii iiniiyorsunuz? Bu yanh yoldan en bsa zamanda geri doniin, fift~inin ha.kh sesine, giir sesine kulak verin. Ulkede huzursuzlugun kaynag1 olmaym."

4 SAYFA: 4 TMMOB ZMO HABER B0LTEN1 1 HAZlRAN 2000 ODA'MIZIN DfizENLEDiGi VE 17 KURULU~UN KATILDIGI "IMF TAAHHOTLERi KAR~ISINDA TORKiYE TARIMI'' KONULU PANEL GER~TiRiLDi ODA'IDIZm, "14 Ma}'IS Dtlnya ~~er GUntl" etkinligi 9er9evesinde dtizenledigi "IMFT.AAIIHOTLERtKAR~ISINDA TORKtYE TARJMI'' Paneli, 15 Mayts 2000 tarihinde 09.30'da Ttirk i~ Konferans Salonunda geni~ bir katthrnla ger9ekle~tirildi. Oda Ba~kantmtz Prof.Dr. GUrol ER.G:lN'in a91h~ konu~masty1a ba~layan toplanttda, Adana <;ift9iler Birligi Ba~kam Cumali DOG RU, Tema Vakft Ba~kant Hayrettin KARACA, Ttirk-i~ Gene} Sekreteri HUseyin KARAKOC, TMMOB Ba~kam Yavuz ONEN ve Erzurum Milletvekili Zeki. ER.TUGAY birer konu~ma yapttlar. TEMA Vakft adma katuan oncek.i Ba~kan'tmtz Mahir GOR. BOZ'tin yonettigi sabahki Panel'e, Tartm Gtda-Sen Genel Ba~kam Mihdi PERiNc;EK, Ttirkiye Ziraat9uar Demegi Genel Ba~kam!brahim YETKiN, Ege <;ift9iler Birligi Ba~kam Dr. Hulusi TANMAN, Tanm i~ Sendikast Gene! Ba~kam Bedrettin KA YKA~. VESTED Yonetim Kurulu Uyesi YUksel Y'OCEL, Koy Koop Genel Ba~kam Erdot<m KANTORER ve TARGEV Yonetirn Kurulu Uyesi ~.Dr. Cemil ER.TUGRUL konu~mact olarak katuddar. Tanm Ekonomisi Demegi Ba~kam Prof.Dr. Tayfun OZKA YA'mn yonettigi ogleden sonraki Panel'e, TZOB Teknik Mti~aviri Sevgi RAD, TMMOB ZMO Yonetim Kurulu Uyesi GOkhan GO NAYDIN, Damtzhk Stgtr Yeti~tiricileri Birligi Ba~kam!small ANIL, 6z Gtda i~ Sendikast Genel Sekreteri Agah KAFKAS, Tiirkiye Tanmcuar Vakft Ba~kam Abdullah A YSU ve Ankara Bolge Veteriner Hekimler Odast Ba~kant MustafaAtila dndemlr. konu~mact olarak kattldtlar. Y ogun bir katthmla ger9ekle~en panellerde, anlamh tartt~malar yaptlmt~ ve Panel sonunda, 17 katthmct kurulu~un ortak imzastyla, a~agtdaki Sonu9 Bildirgesi yaytmlanmt~ttr. "IMF TAAIIHOTLERi KAR~ISINDA TORKiYE TARIMI" PANELi SONUc; BiLDiRGESi TMMOB Ziraat MUhendisleri ODASI' run duzenledigi; tanm alanmda faaliyet gosteren ve Cl a~da imzalan bulunan 17 kurulu un katjhmc1 oldugu Panel, IMF' ye verilen niyet Mektubu' nun sorgulandl~ bir platform ortaml olll turmll tur. Tanm sektortiniin farkh alt sektorlerinden gelen kattltmct kurulu~lann en iist diizeyde temsil edildigi Panelde, a~agtdaki konularda tam bir gorii~ birliginin varhg1 saptanm1~ttr; 1- Niyet mek.tubu ile 57. T.C. HUkU.meti' nin tanm alanmda IMF' ye verdigi bu taahhtltler ontlmuzdeki. donemin tanm politikalanna rehberlik edecek nitelikte olup; temel amac1 tanma verilen destegi klsa sure i~inde tamamen kaldmna.ktu. Bu s~ dogal olarak, zaten ya ama savci l veren tanmm ve tanmclrun felaketi ile sonu~lanacaktlr. 2- Tanm sektorti ile ilgili hi9bir kesime dam~tlmadan verilen bu taahhiitlerle, destekleme sistemi bir tanm teknigi olmaktan 91karumakta ve ktsa stire i9erisinde tamamen kaldmlacak bir yoksulluk Odemesi ~ekline donti~ttirtilmektedir. U9 ytlhk bir ge9i~ donemi i9in stirecek tanmsal mtidahale ahmlannm fiyatlan bile ~imdiden taahhtit edilmi~ olup, bu rakamlar tiretici i9in gerekli ya~ama dtizeyinin 90k altmdadtr. Tarimsal KiT' ler ozelle~tirilmekte, tanmsal kredi faizleri ticari faiz oramna ytikseltilerek taflmsal krediler elemine edilmektedir.!?eker pancart tireticilerinin ve ~eker sanayiinin i9inde bulundugu kriz derinle~tirilmektedir. Tanm Satt~ Kooperatifleri Birliklerinin sahibi bulunduklan fabrikalar, kooperatif ekseni dt~mdaki kesimlere pe~ke~ 9ekilmeye 9ah~dmaktadir... 3-HUkUmetin, halen nufusun yanya yakm bir boiumunun istihdam edildigi tanm sektortlne yonelik bu tutumu kabul edilemez! Banka kurtanna operasyonlan ~vesinde bir gecede bir avu~ insamn cebine milyar dolarlarla ifade edilen m.iktarlan aktaranlann, Ulkede zaten bozuk olan gelir daldumndan en alt duzeylerde pay alan tanm sektortlnun payun daha da azaltmayt ~layan giri imlerine bir DUR denilmeli, tanmm hakh tepki.si geni halk kesimleri ile bultqturulmalldlr. Tanrnla ilgili olup ta bu stirece seyirci kalmak, kendi varhgmt inkar etmek ile e~ anlamhdlf. Zaman, tireticisi, kooperatifi, i~9isi, teknisyeni, mtihendisi, gontillti kurulu~lan ile ttim tarim kesiminin hi9bir aynm gozetmeksizin, ortak amact i9in mticadele etme zamamdtr. ~ Tarim kesiminin ontimtizdek.i donemde 90k gereksinim duyacag. 'ortak reflekse sahip olma' yetenegini geli~tirme konusunda 90k onemli etkisinin olduguna inandigtmtz Panel sonucunda katdtmcl Jruroltqlar tarafindan, tanmm ve tanmclrun hakh taleplerini ve sesini du~ 'ytlksek kahhmh mitingler' duzenleme karan ahnmt tlr. Htiktimetin, ytikselen bu sese kulak vermesi ve bir sektorti yok saytct, ulusal gelir dagthmmdak.i adaletsizligi derinle~tirici bu uygulamalanna derhal son vermesi bir zorunluluktur. 15 MA YIS 2000 \ I TMMOB I TZOB I Ankara Bolge Veteriner Hekimleri Odas1l TEMA I TARGEVI K6y-Koop I Holstein St~ Yeti tiricileri Birligi I Adana ~~er B~ I Ege ~er B~ I Ttlrkiye Ziraat ar Vakfi I Tanm-f Sendikas1l Oz Gtda I Sendikas1l Tek Gtda I Sendikas1l Tanm Gtda -Sen. I Tanm Ekonomisi Demegi I TUrldye Ziraat ar Dernegi I Veteriner SaAIJk Teknisyenleri Dernegi

5 TMMOB ZMO HABER BOLTENt I HAZfRAN 2000 SAYFA: DONEM BiRtNct DANI~MA KURULU ~ANLIURFA'DA TOPLANDI TMMOB Ziraat Miihendisleri Odas1, 37. Dtinem 1. Dam~ma Kurulu toplanhst, 4-7 May1s 2000 tarihleri arasmda ~anhurfa'da yaplldt. Gene! Merkez, 21 ~ube Ytinetirni ile Malatya ve Adtyaman il Temsilcilerinden olu~an yakla~tk 70 meslekta~lilllzm katthmiyla yapdan toplantida, ODA sorunlan tartt~ddt ve 2000 yllmda yaptlinast gereken etkinlikler kararla~trrlldt. Toplantmm yo gun bir kat!ltm ve ba~anyla geryekle~mesinde Gene! Merkez Ytinetirni ile ~anlmrfa ~ube Ba~kanhglnm uyumlu, yaptci, katlltmct ve e~giidiimlii yalt~malan etkili olmu~. yerel ve ulusal basm yoluyla da konu kamuoyuna yanslllli~ ve gerekli mesajlar verilrni~tir. Toplantl ve inceleme gezisi boyunca GAP Btilge Kalkmma idaresi Ba~kanhgt ~anlmrfa Btilge Miidiirliigii, her tiirlii yardlmda bulunmu ve GAP Projesini tamtan bir brifing vermi~tir. Toplantmm aytlt~ml Oda'm1z ~anlmrfa ~ube Ba karu Atilla YA ZAR ile birlikte Oda Ba~kamrmz J1rof.Dr. Giirol ERGiN yaprm trr. Toplantlya; Oda Ba~kam Prof.Dr. Giirol ERGiN, II. Ba~kan Ozkan GOKSEL, Yazman Oye Gtikhan GUNAYDIN, Sayman Oye Dr. Turban TUNCER, Ytinetim Kurulu Oyeleri Giilay SUBA~I ve Balci Remzi SUi\=MEZ, Gene! Sekreter ilhan HAN, TMMOB Ytinetim Kurulu Oyesi Dr. Ntivit SOYLU, Denetleme Kurulu Oyesi Enver \=ETiN ile Burhanettin AHiPA~AOGLU; ~anlmrfa ~ubemizden Atilla YAZAR, Tahir AKIL, Mehmet Ali AKIL, Mehmet YVCEL, Zevaiddin OZ CAN, Yusuf KOSE; Adana ~ubemizden Ayhan BARUT, Ali YDZ- GE\=, Abdullah DOGAN, Naztm A YDONER, Haydar Ali TiMU ROGLU; Antalya ~ubemizden Nuri ARI ve Aziz UZUN; Aydm ~ubemizden Galip ORHON ve Niyazi KASIMOGLU; Bahkesir ~ubernizden Mehmet YILDIRIM ve Ferhat YILMAZ; Bursa ~ubernizden Yilmaz OKTA Y ve Ali Yavuz KAY A; Denizli ~ubemizden Gtiniil Emel inal, ibrahim GOR ve Kadir \=ETiNKOL; Diyarbakrr ~ubemizden Sedat EREN ve Seyfi P ARLAK; Erzurum ~ubemizden Abdullah KE LE~OGLU ve Tamer \=O~KUN; Gaziantep ~ubemizden Karaca BOZGEYiK, Edip OZASLAN ve ismail POLAT; iyel ~ubemizden ibrahim YALIN; istanbul ~ubemizden Zebra EYiCiL, Hikmet GO LER ve Hiiseyin ONOV AR; izmir ~ubemizden Alaettin HACIMO EZZiN, Orban DONDAR, Erda! SEViN\= ve Biilent OZPiRiN\=; Kayseri ~ubemizden Yllmaz \=ELiKTEN; Konya ~ubemizden Doy Dr. Fikret DEMiR ve Vasfi DOLAK; Manisa ~ubemizden Erol TE KiN ve Erdem KUTLAR; Rize ~ubemizden Yeti~ SARIAHMETOG LU ve Orner OZGORBOZ; Samsun ~ubemizden Murat AKAR ve Ercan YANOGLU; Tekirdag ~ubemizden Fedai TALi; Trabzon ~ubemizden ismail ASLAN ve Giingtir KO\=OKOSMANOGLU; Van ~ubemizden Samet TURAN, Aysel BARS ve Cevdet ALTINDAG; Ad1- yaman il Temsilciligimizden Hasan DOGAN ve Mehmet BORTO; Malatya il Temsilcimiz Fevzi ~ENER kattlmt lardrr. Hatay ~ubemi z den katthm olmarm~trr. Dam~ma Kuruluna kattlanlar birinci giin, Atatiirk Barajt'ru gezrni~ ve DSi Btilge Miidtir YardtmclSl'nm sundugu Brifinge kattlm1 ~ lardtr. Daha sonra, Adtyaman il Temsilcimizin katkllanyla Nemrut Dagt' na ylktlrm~trr. ikinci giin Dan1~ma Kurulu Toplant1s1 yapilmi tlf. Uytinci.i gtin, GAP Btilge Kalkmma idaresi Ba kanhgi ~anhurfa Btilge Mtidiirltigii, GAP Projesini tamtan bir brifing vermi tir. Daha sonra Harran Ovast gezilerek, Akyakale ytiresinde ya anan tuzlanma sorunu yerinde gtiri.ilmi.i, aynca tarihi Harran kenti gezilerek incelenmi tir. Birecik Baraj1 altmda kalacak Halfeti ilyesi gtirtildi.ikten sonra, ak~am Gaziantep iline geyilmi tir. Oda Ba kannmz Prof.Dr. Gi.irol ERGiN, yerel TV kanallan ile yapt1g1 rtiportajlarda, tanmsal sorunlar ve yapllma Sl gerekenler hakkmda ay1klamalarda bulunmu tur. Gaziantep ~ube Ba kanhgi tarafmdan verilen ak am yemeginden sonra katihmctlar, illerine dtinmii~lerdir. Uy giin boyunca, kattlrmc1 bir ortamda geryekle en yogun ve verimli bir yah~ma sonucu, meslek ve Oda amaylanna ytinelik yok saytda ilke karar1 alm trr. Toplantl sonunda, "GAP Btilgesindeki SaptamalartmJz" ba hkl1 bir Basm Biilteni hazrrlanarak, Haber Ajanslar1 ve Yaztll Medya kurulu lan ile GAP Btilge Kalkmma idaresi Ba kanltgi 'na gtinderilmi tir. Toplanttda alman kararlarm geni bir tizeti ~ubelerirnize gtinderilmi~ olup, "GAP Btilgesindeki Saptamalanrmz" ba~hklt Basm Biilteni a~agtda bilgilerinize sunulmaktadrr.

6 SAYFA:6 TMMOB ZMO HABER B'OLTEN1 I HAZlRAN 2000 TMMOB zilalfrr MiitiEIIDia Fld ODfiSnllll CifiP BOLGESiNDEKi SfiPTfiMfll.fiiU ~anhurfa'da 4-7 MaYJS 2000 tarihleri arasmda,gene! Merkez ve 21 ~ube Yonetiminden olu~an 70 meslek:t:a lidlz tarafmdan, gorevli kamu kurumlanndan bilgi almrru~, bolge arazileri gezilmi~ ve bolgede tanmsal sonmlann ciddi boyutlara vardtb g6rolm.u tur. SaptadJ.bnnz 3 abdak:i hususlar, ilgili kqi ve k:urum1ar tarafmdan mutlaka djkkate almmabdu. 1. Bu yjl y3 anan kurakbk nedeniyle bolge afet bolgesi ilan edilmeli ve ~ yardmuna ko ulmahdu ytlma kadar, enerji yatmmlannda % 70, sulama yatmmlarmda% 12.8 g~kle me sa#janmj tlr. Bu oran, son derece dti UktUr. Sulamaya a~ilmas1 ongoriilen hektar alamo sulanabilmesi i~in yaptlacak yatmmlar bu hlzla devam ederse ongoriilen stirenin 60 yll gerisinde kahnacaktrr. 3. DSi Ak~akale sulama sahasmda ciddi boyutlarda ~orakla~ma sorunu vardrr. Toprak ve iklim ozellikleri nedeniyle tuzlanma-~orakla~ma riski yliksek ova topraklarmda yaptlan "bilin~siz sulama" nedeniyle, 1995 sonras1 sulama alanlannda da ytikselen taban suyu, tuzlanma ve ~orakla~ma sorunlar1 gortilmeye ba~lanu~t1r. BugUn Harran Ovasmda dekar alanda drenaja ba#h tuzlanma ve ~rakla ma sorunu ba lamj. tj.r ve dekar alanda durum ciddidir. Bu nedenle, su 1ru11amm sistemi dtizeltilm.eli ve sulama disiplini s~anmahdu. 4. Su ta~una ve uygulama rand1mamm ytikseltmek i~in, ta~tma kanallannda stzma kaytplan onlenmeli, yeni sulama alanlannda, kanalet sisteminden vazge meli ve basm~h sulama sistemlerine (yaljnurlama, damla) ge melidir. 5. Sulama Birliklerindeki sorunlan gidermek i~in gerekli onlemler ahnmahdrr. Teknige uygun sulama ile hedeflenen lirlin deseninde yer alan ve bolge i~in yeni olan bitkilerin yeti~tirilme tekniklerinin ogretilmesi ve benimsetilmesi i~in uygulamah ~~i egitim hizmetleri geli tirilmelidir. 6. Drenaj sistemi mutlaka kurulmah, varolan yetersiz drenaj sistemindeki atjk solar yeniden sulama ~h kullamlmamahdu. 7. GAP Bolgesinde ekolojik, ekonomik ve pazar ko~ullanna en uygun tiretim sistemleri saptanarak, Tanmsal liretim Planlamasma g~elidir. Sulanan alanlarda % 90 oranma ula~an (Ttirkiye'nin I /3'ti) pamuk deseni yerine pazarlanabilir yeni liriin desenleri geli~tirilmelidir. <;ift~ilerin uygun ekim nobeti uygulamasma ge~meleri ve yeni lirtinleri ekmeleri i~in, te~vik ve destekleme sistemi, ahm garantisi vd uygulamalara ge~ilmelidir. 8. Toprak mulkiyet sistemini ve tanmsal yapl}'l dtizeltmek ama- Clyla mutlaka Toprak Reformu yaptlmahdu. GAP projesi, illkemizin en buyuk projesi ve gurur kaynaatdrr. GAP'm getirileri gibi, sonmlan da TUrkiye'nin sonmlandrr. GAP projesinin ba anh olmas1, sonmlara dogru tani koymakla ve uygun ~oztim yollannm katjhmcilikla bulunmasma ba~drr. G.A]!'a sahip ~ ve sorunlanm bfiyiimeden ~zelim. Prof.Dr. Giirol ERGiN B3 kan Yonetim Kurulu ve 21 ~ube Yonetimi Adma TARIMSAL MEKAN1ZASYON KURULU ve 19. TARIMSAL MEKAN1ZASYON KONGRESt TOPLANDI TARIMSAL ARA~TIRMA PROJESt MASTER PLAN REv1zYONU TOPLANTISI YAPILDI Tanm ve Koyi~leri Bakanhg1 TUGEM Gene! Mtidtirltigti tarafm- Tar1m ve Koyi~leri Bakanhg1 Tanmsal Ara~tlrmalar Gene! Mildan, Mayts 2000 tarihlerinde Erzurum'da dlizenlenen "Tanm- ~ dtirltigti tarafmdan dtizenlenen "Tanmsal Ara~trrma Projesi Master sal Mekanizasyon Kurulu" 2000 Olagan Toplanhsma ve bu toplantl Plan Revizyonu" toplantlst, 8-12 Mayts 2000 tarihlerinde Antalya'da sonras1 l-2 Haziran tarihlerinde Erzurum'da toplanan " 19. Tanmsal geryekle~tirildi. ODA'lDlZ Yonetim Kurulu liyesi Dr. Turban TIJN- Mekanizasyon Kongresi" ve Boltim Ba~kanlan Toplantlsma, CER.'in de kattldtgl toplantlda, Tanm ve Koyi~leri Bak<mhgt DA'mtz adma Ege Oniversitesi Ziraat Faktiltesi Tartmsal Mekani ylllan i~in Ara~ttrma bncelikleri yeniden belirlendi. zasyon Boltimti Ogretim Oyesi ve izmir ~ubemiz ~.Dr. Kamil Ok.yay SINDIR kattldt. II. Ba~kam Tanm ve Koyi~leri Bakam Prof.Dr. HUsnU YusufOOK.ALP, <;evre ve Orman Bakanhg1, Oniversiteler, Gontillti Kurulu~lar ve bzel Toplanttlarda, Tanmsal Mekanizasyon konusundaki sorunlan ve Sektor firma temsilcileri ile Tanm ve Koyi~leri Bakanhgt ana hizmet ~ozlim onerilerini i~eren ~e~itli raporlar tartt~lldt ve Balkan tilkelebirimleri temsilcileri ve ara~ttrmactlardan olu~an 155 katlhmcmm rinden bazt meslekta~iann iyinde yer aldtgt bir inisiyatif grubunca olu~turulmaya ~alt~dan "GUneydoAu Avrupa Tartm MUhendisligi kattldtgt toplantida, onlimlizdeki 5 ytlhk dilimde Ara~trrma oncelik- BirliAi (AESEE: Society of Agncultural Engineering of Southeastern leri, programlan, stratejileri ve bu konulara tahsis edilecek bfit~e pay- Europa)" hakklnda degerlendirmelerde bulunuldu. Ian belirlendi. CIGR tarafmdan da desteklenen AESEE olul:um faaliyetleri ile il- Yapdan oncelik degerlendirmesine gore Ara~trrma Frrsat Alanla- Y n ''BUnillrJ.".. Havvan Yrti"tiri...;u~, Endlistri Bitkileri, Tr&. "ar.,,..,._ gili Olkemiz adma yal1~malar yapmak lizere, ODA'mtz tarafmdan 2 JUA~ 'J ~ "".LI..I5' 4WJJ, ~ kurucu liye onerilmesi karannm almmas1 sonucu; ODA Yonetim Ku- YJr Mer'a Yem Bitkileri, Meyve-Bag, Kaftlk Ba Hayvan Yet:qtiricirulumuz, Gtineydogu A vrupa Tanm Mtihendisligi Birligi (AESEE) Jigi., Su OriiDl.eri, Sebzeler ve Slis Bitkileri, Dolal Kaynaldar, Yekurucu tiyeleri olarak Prof.Dr. Serdar OZI'EKiN ve ~.Dr. Kamil meldik Tane Baldagiller, GJda ve Y em, Kanatb. ve Kaftlk Evcil Hay- Ok.yay SINDIR'm onerilmesini kararla~trrm1~ ve ilgililere bildirmi~- van Yeti tiriciliti, SeitKabulduMeyveler, Veteri.oer ~Jan vehaytir. van A,llan" olarak s1ralanmt~tlr.

7 TMMOB ZMO HABER BOLTEN! I HAZtRA.N 2000 SAYFA:7 37. DONEM 1. BOLGE TOPLANTISI HAZiRAN 2000 TARiHLERi ARASINDA ADANA'DA YAPILDI ~anhurfa'da ger9ekle~tirilen 37. Donem I. Dam~ma Kurulu Toplanttst'nda alman karar geregince, ozel sektorde 9ah~an iiyelerimizin sorunlanna 96ztimler olu~turmaya yonelik iki giinltik Bolge Toplanttst, Haziran 2000 tarihinde Adana'da ger9ekle~tirilmi~tir. Genel Merkez Yonetiminden Oda Ba~kam Prof.Dr. Gtirol ERGiN, Y azman Dye GOlchan GUNA YDIN, Sayman Oye Dr. Turhan TUN CER ve Gene] Sekreter ilhan HAN ile Adana;. el, Gaziantep, ~anhur 'WIIf'a, Antalya ~ube Yonetim Kurulu Oyeleri, Adana' daki serbest 9alt~an meslekta~janmtz ve Tanm ii Mtidtirltigii yetkililerinin katildtgt toplanttnm ilk gi.intinde, tanmsal sava~m1 ila9lan konusunda ozel sekt6rde 9alt~an meslekta~lanmtzm sorunlan gorti~tilmti~tiir. Apna kapama saatleri, kara liste, hirsjz/jk ve $ahte ila~. kdy satj lan, re~ete sistemi, ruhsatlarm Oda tarafmdan vizelenmesi, faturalara pe- in ya da vadeli ka e vurulmas1, SMM Belgesi almmas1, toptan ve perakende sati yapan bayilerin tek ruhsat alt1nda satj yapmalan, fiyat istikran konu ba~hklan altmda yogun tartt~malar yapilm1~ ve yaptlabilecek i~ler belirlenmi~tir. ikinci giinkii toplanttda, ozellikle kamuda 9al1~an meslekta~lanmtzm sorunlan tartt~ilmi~ ve sendikal orgtitlenme gerekliligi giindeme getirilmi~tir. TMMOB Genel Kurulu ve KESK'te ya ~anan son geli~meler tartl~tlmt~, tanmsal topraklann korunmast konusunda Toprak Yasast ve Topraksu Gene! Mtidiirltigti Kurulu~ Yasas1 hakkmdaki son durum degerlendirilmi~tir. Toplantt sonu9 raporu, Gene! Merkezimizin tarihli yaztstyla, ilgili ~ubelere veil Temsilciliklerine gonderilmi~tir. ODA GENEL MERKEZIM.IZIN 505YAL TE515LERI YENIDEN DUZENLENIYOR TMMOB Ziraat Mtihendisleri Odast Genel Merkezi, Karanftl Sokak No: 28/12'deki yeni yerine ta~mdlktan sonra, 28/19'daki dubleks daireyi Sosyal Tesis olarak diizenleme 9alt~malanna ba~land1. Meslekta~lartmtza yakt~rr 90k daha gtizel bir mekan olu~turmak amactyla halen devam eden ve Eyltil aymda bitirilmesine 9ah~Ilan in ~aat stiresince, sosyal tesislerimizin kapah olmasmdan dolayt, Oda Sosyal Tesislerinden ge9ici olarak yararlanamayan meslekta~lanmizdan oztir diliyor ve anlayt~ bekliyoruz.

8 SAYFA: 8 TMMOB ZMO HABER BOLTEN! I HAZlRAN 2000 "HUBUBAT ORONLERi DESTEKLEME sistemi VE ACJKLANAN DESTEKLEME FiY ATLARI HAKKINDA TMMOB ZiRAAT MiiHENDisLERi ODASfNIN OORO~LERi" B~LIKI.I BASIN ACJKLAMALARI Hububat Ahm Karamamesinin haztrlanmasma yonelik ~ah malarm stirdtigti Mayts aymm ilk haftasmda, ODA'mtz, "Hububat Orilnleri Desteldeme Sistemi Hakkmda TMMOB Ziraat Mahendisleri Odas1 'run GOrii leri" ba hkh bir Basm Bildirisi yaytmladt. Daha sonra 9 Haziran 2000 tarihinde hububat taban fiyatlanmn a~tklanmast tizerine, 11 Haziran 2000 tarihinde, Oda Genet Merkezinde, yazili ve gorsel medya ~ah anlannm geni katthmtyla bir Basm Toplantlst ger~ek.le tirildi. Bu Basm Toplanttsmda Oda Ba kammtz Prof.Dr. Gtirol ERGiN tarafmdan a~tklanan Basm A~tklamast metni a agtdadtr. II Mayts tarihinde konuyla ilgili haztrladtgtmtz basm bildirisinde, hububat fiyatlanmn htiktimet~e I TL olarak a~tklanacagmt soylemi~ idik. Bugtin a~tklanan fiyatlar doviz degerleri oynamalan ile beraber bizi tamam1yla teyit ediyor. Ancak hemen U soylenmelidir ki, bu, ODA'miZin bir tahmin ba ansi degil; Htiktimetin kendi Ulkesinde a~lkladtgt hububat fiyatlanna kendisinin degil IMF' nin karar verdiginin ~ok a~tk bir kamttdrr. A~1klanan rakamlar, tilkenin baz1 bolgelerinde iiretim maliyetlerinin bile altmdadu. Bizim yapttgimtz hesaplamalara gore 1 Kg bug- la'l day maliyeti kesinlikle a~lklanan fiyatlann tizerindedir. Tiirkiye'de bugday veriminin en yiiksek, dolayistyla maliyetin en dti iik oldugu I!' <;ukurova'da 1 kg. bugday maliyeti TL'dir. Bir destekleme fiyatt aylklanrrken dogal olarak enflasyon oram, iiretim maliyetleri, ulusal gelirin dag1ttlmasmdaki adalet ve tiretime konu iirtintin tilke is;in ta tdigi onemin dikkate alrnmas1 gerekmektedir. Oysa biitiin bun- lann yerine 57. TC Htikiimeti, ABD'deki borsalara kote edilen tiriin fiyatm1 baz almaktadrr! Bunu bir kiiresel dtizene uyum ba anst olarak sunmak isteyenlere bir kez daha Unu soylemek isteriz ki, ABD futures borsa fiyatlan ABD'li iireticinin eline geyen fiyatlan yans1tmamaktad1r. Diinyanm en liberal iilkesi olan ABD'de bu fiyatlarm ~ok iizerindeki fiyatlar, ulusal btityeden yapdan dogrudan odemelerle iireticilere aktanlmaktadrr. Sektbr olarak tanmdan ve tanmctdan yana olan hak11 tavnmtz ve uyanlanm1z Htiktimet~e dikkate almmami trr. Bu fiyatlardan olumsuz etkilenecek ve Htiktimetin kar tsma almaktan ~ekinmedigi kesim, bu tilke niifusunun yarisim temsil etmektedir. Tiirk tireticisinin 2/3'iinden daha fazlast bizzat hububat iireticisidir. Bu insanlar, $ dtizeyindeki ki i ba ma ulusal gelir diizeyinin ancak 1/3'tinti almaktadtrlar. Buna ragmen inat ve sabrrla topragt i leyip tilkeyi doyurmaktadrrlar. Bu yah kan, iiretici, sebatkar Anadolu insanmm buna kar thk aldtgt Odiil ise ortada: yoksulla ma, stiriinme ve savrulup giden ya amlar. Ote yandan tilkenin olmadigt soylenen kaynaklan batan bankalara, ktyi bankacthgt sertivenine soyunanlara aktarilmaya devam ediliyor. 57. T.C.Hiiktimetinin boylesine geni bir kesimi gozden yikannasmdaki umursamazhkta, elbette tanm kesiminin bugiine degin haklarmt korumadaki sakin tutumunun onemli bir pay1 vardrr. Ancak U bilinmelidir ki, Ureticinin canma tak et:mi tir ve art:jk TUrk Ureticisi to~ i lemedeki inat-sablr ve kararbh~, haklanm koruma konusunda da gasterm.e azmi i~indedir. Htiktimeti bir an evvel bu yanh tan donmeye ve teslimiyet~i bir ruh hali iyinde IMF emirlerini gozii kapalt uygulamak yerine, Tiirk tireticisini dinleyerek hububat fiyat Jarmt 200 $'lar diizeyinde revize etmeye yagmyoruz. Bu amayla U yapdmahdrr: aytklanan fiyatlar miidahale fiyatt olarak kabul edilmeli, 200 $/ton 'un kar thgt olan fiyatlar da hedef fiyat olarak ilan edilmelidir. Hedef fiy~t ile mtidahale fiyati arasmdaki fark, iireticiye "telafi edici Odeme" olarak verilmelidir. Bu sis tern, aday tilke konumunda bulundugumuz AB 'nin de uyguladigi sistemdir ve Ttirkiye zaten bu sisteme uyum yiiktimltiliigii ta tmaktadrr. i HUBUBAT ORONLERi DESTEKLEME StsTEMt VB ACJKLANAN DEStEKLEME FlYATLARI. HAKKINDA TMMOB zlraat MOIIENDtsLERt ODASI'NIN OORtiSLERb>tR Toplumun ~ah an ve emek~i kesimlerine kar t IMF direktifleri dogrulturunda ba latilan yoksulla ttrma ve tasfiye stireci devam ediyor.. Htiktimet IMF ye 9 Arahk 1999'da verdigi taahhtitleri tam altj ay sonra, 9 Haziran 2000 talihinde hi~bir sapma olmakstzm yerine getirdi!.. Hububat tirtinleri destekleme ahm fiyatlan a~tklandj. Ge~tigimiz hububat ahm doneminden bu yana 12 ayhk resmi enflasyon rakamtmn %68 olmasma kar m, hububat tirtinleri destekleme alim fiyatlannda %27.5 lik bir attt tireticiye reva gortildti. Ge~en.)'tl TL olan bugday fiyatt bu yil TL.. Bu fiyatlarm dolar cinsinden kar thgt ise 193 $ ve 167 $. Tablo ashnda ~ok ~Ik:Uretici desteklenmiyor vergilendiriliyor. ' I Prof.Dr.GUrol ERG1N Bqkan

9 TMMOB ZMO HABER B0LTEN1 I HAZ1RAN 2000 SAYFA:9 1 Caylr, Mera, Yaylak ve Kl la~arm Tesbitine lli kin ~artnameterde ZIRAAT MOHENDiSI istihdarm Ko ulu Getirildi TARGEV vakf1 ile birlikte hazrrladtguruz ve Btiltenimizin 46. saytsmda yayunladtglilllz tarihli bir yaz1 ile Tarun ve Koyi~leri Bakanh~ 'na mera alanlarmm haritalandmlmast ~ah~malarma ili kin ihale ~artnamelerinde yanbzca "harita mtihendisi ve harita teknisyeni ~ah tmlmast" ko ulu getirildigi ve bu ~artnamelerde "ziraat mtihendisi istihdarrurun zorunlu tutulmasmm gerekliligi" belirtilmi~ti. Soz konusu yaz1y1 makarrunda ziyaret ederek sundugumuz Bakamrruz Saym Prof.Dr. H. Yusuf GOKALP' in direktifleriyle ilgili ~artnamalerde "ziraat mtihendisi istihdarru ko~ulu" getirilmi tir. Saym Bakamm1z Prof.Dr. H. Yu- suf GOKALP' e meslek.ta lannnz adma te ekkur ediyor, Bakanhgm valiliklere gl>nderdi~ bu konudaki talimat yaztsldl sutunlannnza ahyoruz. T.C. Tanm ve KOyl leri Bakanhg1 Tanmsal Oretim ve Geli tinne Genal MOdQriQgQ SAYI : <:(MY-DB/MFS 1207 KONU: ihale i~lemleri... VALILIGI (II MOdQriQgQ'ne) <;ay1r, mera, yaylak ve k1~laklann tesbitleri Tanm il Mudurlugu bunyesinde olu~turulan "Teknik Ekipler" marifetiyle yap1lmaktad1r. Teknik Ekiplerin yapm1~ olduklan tesbitlerin ve toplam1~ olduklan dokumanlann, harita c;:izimi ve aplikasyonlar yap1hrken tam olarak anlam kazanabilmesi, ziraat muhendisligi gerektiren konularda herhangi bir hataya du~ulmemesi, aplikasyonu yapan veya harita c;:izimi gerc;:ekle~tiren ekiplerde Ziraat Muhendisi bulundurmakla mumkl.in olacakt1r. Yap1lacak harita c;:izimi veya aplikasyon ihalelerinde yukanda zikredilen hatalara du~ulmemesi ic;:in, ihaleye kat1lacak firmalarda mutlaka 2886 Nolu Devlet ihale Kanunu'nun 7. maddesinin ikinci paragraf1 ve 7. maddesinin f. bendi geregi Ziraat Mlihendisi istihdam etme ~art1 aranacak ve bu husus Teknik ~artnamede ac;:1kc;:a yazllacakt1r. lhaleyi alan ki~i veya kurulu~un vermi~ oldugu "Personel Taahhl.it Bildirimi" cetvelinde Ziraat Muhendisi olup olmad1g1 kontrol edilecektir. Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. DAGITIM: Geregj : 81 II Valillgi (II MOdOriQgO'ne) Or. Ahmet B0LB0L Bakan a. Genal MQdOr T:M::M:OB 36. OLAGAN GENEL K.URULU YAPILDI TMMOB 36. Olagan Genel Kurulu. 2-4 Haziran 2000 tarihlerinde Ankara"da yaplld1. Oda"mlZln 70 delegesinin kattld!gi ve Amtkabir"i ziyaret eden Heyetin Ba kanhgm1 izmir ~ube Ba kamquz Alacttin HACIMUEZZiN"in yapt1g1 Gene) Kuru). bi.iyi.ik bir olgunluk i~inde ge~ti. 4 Haziran 2000 tarihindc yaptlan se~im sonucu olu an Yonetim Kurulu. 17 Haziran 2000 tarihinde gorev payla tffil yaptt. TMMOB Gene) Ba kanhgma Kaya GUVEN<; (MMO). U. Ba kanhga Dursun YILDIZ (imo), Sayman Dyelige V. Senihi KiTAP<;I (~PO). Yi.irlitme Kurulu Dyeliklerine Hi.iseyin YE~iL (EMO), Yusuf BULDU (Gerni MO). Mustafa M. ATAGUN (Petrf>l MO), Dr. Ntivit SOYLU (ZMO). Yonetirn Kurulu Uyeliklerine Ethem TORUNOGLU (<;MO), Ekrem POYRAZ (FMO). Arif A TTiLA (GMiMO), Kadir DAGHAN (Gtda MO). Celal BE~iKTEPE (HKMO). Orner ONEN (i~ Mimarlar Odast). Oguz GUNDOGDU (Jeofizik MO), Hakkt A TIL (Jcoloji MO), Erkan ARSLAN (KMO), Alpaslan ERTUR.K (Maden MO). Cemalettin KUCUK (Metali.irji MO), ismail KUCUK (Meteoroloji MO), Mcmik Y APICI (MO), Celal COB AN (OMO), A. Beti.il UY AR (Peyzaj MO), Ay e OKUR (TMO) se~ildil er. TMMOB Yi.iksek Onur Kurulu'na Ahmet Altay V AROL, ismet APAK, Sinan KAL YONCU. M. ~afak EREN ve ~anver ismailoglu; TMMOB Denetleme Kurulu'na Hasan AKALIN, Si.immani CAN vc Cumhur DEMiRKAN se~i ldil er. Yeni Ba kan, Yiirfltme ve Yonetim Kurulu, Yaksek Onur ve Denetleme Kurulu tiyelerini Jrutlar, fabimalannda ba anlar dileriz. 'IJ&,. ij~ju. )~.;.-,.L ; fafl<toij',.r" ~' o«g..., i"'c/ ~r,.f..,. k,j. t.-, Jw--d c/cjil.:..,. e;..,.,...,... (/. 1.:, l-c- 1 r/i~/,.;1!, e..,.,t..,.u~~...., +ij~;; tlrj...t.,llf, ft~.,f... '-i' ~/,.,{_ b,~, ~ ~c:rl At..4.. L ""'/..It,.~ c~.,. o~.jd,,.,...,;..;. ~:,4.,cb.J ~.. ;;.,.,/.~ -.,..{. ~,.;.. ;, -';... ~"""'t r'il cf'""rr'inoijt./g -;,.., ~"o "-'. t:: l.lfl ~ '()~ 4/.... J,,.2IN f l. ~~( J.;.;, ~C/'>1110 ~1 ~l--.., At., 0!> ~{. 3.}..,,t.,,.,,.., II k,,l "'I "''J',J,. lzmir $ube B~.Alaettin HAClMOBZZJN TMMOB 36. Genel Kurulu Adma Amtkabir'e (:eleak Koyadcen.Alaettin HAClMOB2zlN'in Amtkabir Ozel Defte.rine Genel Kurul Adma Yazcflll Yazr

10 SAYFA: 10 TMMOB ZMO HABER BOLTENt I HAZIRAN 2000 "TOPRAK TAIANINA ARTIK DUR DiYELiM" BA~LIKLI BASIN BiLDiRisi Denizli-Saraykoy'de, I. smtf suiu tanm arazisi tizerinde, Abahoglu Tavuk~uluk A.~ tarafmdan kurulmak istenilen entegre pili~ i leme tesisi hakkmda, Denizli ~ube B3. kanhgtmizdan sonra Oda Genel Merkezi de bir Basm Bildirisi yayunladt. Bunun iizerine adt ge~en irket yoneticilerinin, ODA'mtza ugrayarak Oda Ba kanumz Prof.Dr. Gtirol ERGiN ile yaptt~ gorii me srrasmda, kendilerine iilke topraklanru korumarun ODA 'mtzm oldugu kadar herkesin gorevi oldugu ammsatj.ldt. Bu konuda hazrrlanan Basm Bildirisi'ni 3_ agtda sunuyoruz. BASIN BiLDiRiSi TOPRAK TALANINA ARTIK OUR D1YEL1M Denizli Saraykoy'de, 47 parsel nolu dekar ytlzol~umltl I. SlDlf sulu tanm arazi.si, Abaho~u Y em-soya ve Tekstil A.~. tarafmdan kurulacak entegre pili~ i leme tesisi nedeniyle talan edilmek Uzere. ~oylc ki, Saraykoy Belediye Meclisi, 3194 sayth imar Yasast'run 8 (b) maddesine dayanarak ald1gt bir kararla, diger kurumlarm gori.i i.ini.i istemcdcn ruhsat vermi ve fabrika ill aatma ba lanrru~trr. Denizli c;evre Mi.idi.irli.igi.i, soz konusu tesisin c;ed Yonetmcligi kapsammda degcrlendirilmcsini isteyince, Toyota-SA, Uzel Holding ve Cargill' de ya anan btlrokrasiyi a ma yontemleri yeniden gundeme ge:j.mi tir. c;ed Yonctmeligi kapsammda. Koy Hizmetleri 16. Bolge MUdi.irltigi.i'ni.in. arazinin '7. s1111f sulu tanm acazisi" oldugunu bclirten raporu i.izerine. Koy Hizmetleri Genel MUdtirltigu, 'Tanm Alanlanmn Tanm Dl 1 Gaye lie Kullarulmasma Dair Yonetmeligin" 7. maddesine gore arazinin tanm d1 1 kullamma tahsis edilemeyece~ beli.rtmi tir. Bu dcfa. DSi 21. Bolgc Mi.idi.irltigi.i'ni.in, arazinin sulama alaru dt tna 91kanldtgmt bildirmesi i.izerine, soz konusu irket J998'te degi tirilerck toprak talamm hizlandjracak ve talana yasal k11jf hazulayacak Ckilde ycnidcn yaytmlanan yonetmeligin 8 (d) maddesine gore KHGM'ce konunun yeniden incelenmesini talep etmi tir. Dogal olarak, te vik belgesi ald!ktan ve yatmm miktartru 2000 ytlt fiyatlarma ayarladtktan sonra. KHGM, 1zmir 16. Bolge MUdtirlU~'nden araziye altematif alan bulunup bulunmadt~ sormu ve altematif alan bulundu~ yamtun alon br. Bu defa, yeni bir taktikle, Pili~ tesisi i9in gerekli suyun Ali.ivyal ovadan ba ka yerden temin edilemeyecegi one siiri.ilmi.i ti.ir. Tanm topraklarmm korunmast a~tsmdan oncmi olmamakla birliktc, altematif alan olmadtgm1 gostermek i~in; DSi 21. Bolge Miidtirli.igi.i' nden, i.istelik, ayrmttlt hidrojeolojik ettitler bile yaptlmadan boyle bir yaz1 alllliill tlr. Srra, toprak talanma yasal k:tbf hamlayan yonetmeli~ UnlU 8 (d) maddesine uydurularak KHGM'den izin almmas10a ge:j.mi tir. Ulkemizi seven, topraklartmjzj seven ve koruyan insanlar1fruzdan konuya sahip ~tkmalarmt bekliyoruz. Bu baglamda. Koy Hizmetleri Genel MUdtirlU ~ nden, arazinin birinci stmfkullammh oldu~ ve 7. maddeye g6re tanm dl llla ~ gerektili eklindeki doaru gorll UnU degi tirmemesini istiyoruz. Topraklannuzm, ~ok ozel durumlarda, toplumun ortak ~1karlan i~in kamu yararma tahsislerindeki istisnalart dtizenleyen 8. maddeye gore izinlendirme yapmayacagma inanmak istiyoruz. Ve konunun taki~i ol~ bir kez daha i1an ediyoruz. Yerel basmm gundeminde bulunan, TMMOB Ziraat MUhendisleri Odas1 Denizli ~be Ba kanh~'nm da i~de oldu~ Deniz1i ~vre Meclisi tarafmdan yarg~ya ta man bu son toprak talanma kaq1, tum kamuoyunu bilin~li davranmaya ~yor ve desteklerini bekliyoruz. Unutmayahm, bu vatan, bu topraklar bizim, bepimizin. Saygtlar.umzla, - Prof.Dr. GUrol ER.GtN B& kan Yonetim Kurulu Adma TMMOB ZMO 37. OONEM GENEL MERKEZ Y6NE11M KURULU 1LE ANKARA t~yeri TEMStt 1LERt 1LK TOPLANTISI YAPll..DI ODA'rruzm 37. Donem ( ) Gene! Merkez Yonetim Kurulu Uyeleri ve ayru donem Ankara i yeri Temsilcileri ilk toplantlstru 10 Haziran 2000 tarihinde, Oda Lokalimizin in aat halinde olmast nedeniyle Ttirkiye Ormancilar Demegi Lokalinde yaptl. Toplanttda, i yeri Temsilcilerine Yonetim Kurulunca yaptlan 9alt malardan olu an bir dosya sunulmu ve yeni donemde yerine getirilmesi gereken etkinliklerle ilgili gori.i ab vcri inde bulunulmu tur. ODA SAYMANLARI TOPLANTISI 37. Donem I. Dan~ ma Kurulu'nda alman tavsiye karar1 geregi, Gene! Merkez Yonetimince, Ankara'da, May1s 2000 tarihlerinde, Sayman EAitimi Semineri ger~ekle tirilmi tir. Oda Ba kanuruz Prof.Dr. Gtirol ERGiN, Yonetim Kurulu Sayman Uyesi Dr. Turhan TUNCER, Yonetim Kurulu Uyesi Baki Remzi SUiCMEZ, Gene! Sekreter hhan HAN, Oda'rruzm ge~mi donem Sayman Uyesi Enver c;etin ve Oda'rruz Muhasebecisi Fahri c;ag LAR ile 14 ~ube Saymanirun kattld1gt toplantjda, sorunlar tartj tlrru ve Gene! Merkez-~ubeler birlikteligini saglamak ve Oda gelirlerini arttrmak tizere gelecek donemde yaptlmasj gereken i ler hakkmda onemli kararlar ahnrru tlr. Toplant1 sonunda ahnan kararlan i9eren ve yaptlacak i ler konusuna a~ikhk getiren yazt, Gene! Merkcz tarafmdan ~ubelerc gonderilto. ffil tlt. UMUMt MAGAZACILIK ve L1SANSU DEPOCULUK ~ALI~MA GRUBU OLU~TURULDU Sanayi ve Ticaret Bakanhg btinyesinde olu turulan Umumi Magazactllk ve Lisansh Depoculuk c;ah ma Grubu, top\anttlartna ba ladt. Tar1m ve Koyi leri Bakanhgt, Sanayi ve Ticaret Bakanhgt, Maliye Bakanhgt, Ttirkiye Bankactlar Birligi, T.C. Ziraat Banka St, Ttirkiye Ziraat OdaJar1 Birligi, UMAT, Ttirkiye Odalar ve Borsa Iar Birligi, Toprak Mahsulleri Ofisi yetkililerinin ve Ttirkiye'nin en btiyi.ik 7 adet Borsas1'nm Gene! Sekreterlerinin katjbmtyla olu turulan ve Ba kanh~ ODA'DUZ Yonetim Kurulu Oyesi GOkhan 00- NA YDIN'm yapt1g1 ~alt ma grubu, gorev stiresi boyunca " Tarimsal Uri.inler Umumi Magazactllk Kanunu, Tartmsal Uri.inler ve Umumi Magazactbk Ttiztigti, Pamuk ve Tahtllar i~in 2 adet ozel Yonetmelik" olmak tizere toplam 4 adet Gene! Dtizenleyici i~iem Taslag1 olu turacaktlr. AOC tctn EI.EI.E Stv1L TOPLUM OLU~UMU Atatiirk tarafmdan Ti.irk Ulusuna baitj lanan ve arazisinin % 70'i yagmalanan Atattirk Orman Ciftligi'nin, kurulu ama~lan dogrultusunda korunmast ve kullarulmas1 amactyla 21 sivil toplum kurulu~unun katjhrruyla olu an "AOc; i~in Elele Sivil Toplum Olu umu" ~ab malarma ba~landt. KatJbmct kurulu lar tarafmdan 11 Haziran 2000 tarihinde, saat 1l.OO'de Aoc; Atattirk Evi oniinde ortak basm a9tklamast yaptldt. Ortak eylem plan! ~er9evesinde, "Hukuk Komisyonu", 1983 yllmda Gazi Universitesine tahsis edilen ve c;ankaya Belediyesi'nin tarihli yapt ruhsatma dayan~larak ba lanan in aat hakkmda lptal Davalan a~mi tlr. "Kamuoyu Olu turma Komisyonu", ortak basm a~tklamasi dt mda, konuyu siirekli basmm gtindeminde tutmaktadrr. ODA'mtZID da i~dc yer al<ij.tl "Plan Proje Komisyonu", A ex;. Master P1.anmm olu turulmasj., Aoc;.'nin kullamm ~ ve teknik:lerinin belirlcamesi, ehircilik planlanna uygun projelerin olu turulma Sl ~alanm surdtirmdaedir. '.

11 0 ) TMMOB ZMO HABER BOLTEN! I HAZ1RAN 2000 SAYFA: 11 MESLEKTA$LARIMIZA AGIR lthamda BULUNAN FP GENEL BA$KAN YARDIMCISI VEYSEL CANDAN MESLEKTA$LARIMIZDAN OZUR DlLEDl FP Genel Ba~kan Yardtmctst Konya Milletvekili Veysel CANDAN, 14 Haziran 2000 tarihinde TBMM gorii~meleri strasmda soyledigi, "$imdi, Saym Bakan, buraya fikip, ziraat milhendisi oldugunu soyliiyor, boylece biz de 8'inci, JO'uncu defa bunu dinlemi olduk; ancak, tabi6, bakam aymyorum, biz, bugday ile arpay1 bilmeyen fok ziraat milhendisleri de tamyoruz, bunu da soylemek Jaz1m. "~eklindeki sozlerinden dolayt ODA'rruzdan oziir diledi. Veysel CANDAN'm konu~mast iizerine ODA'mtzm ertesi giin basma verdigi ve meslekta~ miletvekilleri ile adt ge~en milletvekiline de gonderdigi 15 Haziran 2000 tarihli Basm A~tklamast ve Konya Milletvekili Veysel CAN DAN'm yamtl a~agtdadrr. BASIN A~AMASI TBMM'nin tarihindeki 110. Birle~iminde Fazilet Partisi adma Konya Milletvekili Saym Veysel Candan Esnaf ve Sanatkarlar Gene! Miidiirliigii'niin kurulmast konusunda bir konu~ma yaptru~trr. Saym Candan konu masmda hi~ yeri degilken aynen U sozleri soylemi tir: "... biz, bugday ile arpay1 bilmeyen fok ziraat milhendisleri de tamyoruz, bunu da soylemek Jaz1m". Saym Candan't meslekta lanmtza hakaret amact ta tyan ve tevili miimki.in olmayan bu talihsiz soyleminden oti.iri.i iddetle ktmyoruz. Hi~ kimsenin, bu arada da Saym Can dan 'm, meslegimize ve meslekta lanmiza hakaret etme, meslekta lanmtzt ki.i~iimseme hakkt ve haddi olamaz. Saym Candan'm meslekta lanmtzm bilgileri ve i.ilkeye hizmetleri konusunda bilgiye ihtiyact varsa, kendi partisinin mijietvekili olan degerli meslekta lann1izdan ve ozellikle de onceki Tanm Bakanlarttmzdan Saym Musa Demirci'den bilgi almasmt oneriyoruz. Bu konu mastyla Saym Candan, Ziraat Mi.ihendislerinin neyi bilip neyi bilmediklerini ortaya koymamt, ancak, bir milletvekili olarak Yi.ice Meclis'in ki.irsi.isi.inde neyin konu ulup n yin konu ulmayacagtm bilmedigini, sapla samam kart ttrdtgmt ortaya koymu tur. Biz, TMMOB Ziraat Mi.ihendisleri Odast Yonetim Kurulu olarak, i.iyemiz olan Ziraat Mi.ihendisi ve i.iyemiz olmayanlarla birlikte Ziraat Miihendisi adma Saym Veysel Candan 't, bir kez daha kmtyor, eger kendi admm saygm kalmasmt istiyorsa, bundan boyle meslekta lartmtza kar I daha dikkatli ve saygth olmaya ve meslekta lann'uzdan kamuoyu oniinde a~tk~a oziir dilemeye ~agmyoruz Saygtlartmtzla Prof.Dr.GUrol ERGIN Bll kan VEYSEL CANDAN'IN YANITI Saym Prof.Dr. GUrol Ergin TMMOB Ziraat MUhendisleri Odast Bll kanl TBMM gori.i melerinde Tanm ve Koyi~leri Bakam Saym Hiisni.i Yusuf Gokalp konu ma yaparken partimizle ilgili agrr itham ve iddialarda bulunmu tur. Ben Bakana cevap noktasmda konu tum, muhatabtm Saym Bakandt. Yoksa tanm sektori.inde, i.ilke tanmma katktda bulunan degerli ziraat miihendislerimizi kii~iik dti tirmek akltmtzdan ge~memi tir. Siyasi terbiyemiz de buna izin vermez. Yaptlgun ko DU ma saym Bakanm konu mastyla irtibatlandmlmaltdtr. ~ayet yanh bir anlamaya sebebiyet verdiysem degerli mi.ihendis arkada lanmtzdan ozi.ir dilerim. Aracthgmtzla konunun bu ekilde di.izeltilerek, miihendis arkada lanrruza duyrulmast ricastyla; Saygtlarunla Veysel CANDAN Konya Milletvekili FP Genel Ba kan Y ardunctst ODA'mtzm geleneksel olarak her ytl Tanm Ogretiminin ytldoniimii torenlerinde verdigi Bilim, Hizmet ve Te Vik Odiilleri i~in, 2000 ytlmda onerilecek adaylan belirlemek amactyla, kamu kurum ve kurulu lan ve Ziraat Faki.ilteleri ile ODA'mtz ~ube Yonetimleri ve ii Temsilcilerine a agtdaki yazt gonderilmi tir. Konunun i.iyelerimize duyurularak yeterli katthmm saglanmas1 amactyla bu yaztyt, a agtda yaytmhyoruz. TMMOB Ziraat Miihendisleri Odas1 Bilim, Hizmet ve Te vik Odillleri Hk. Say1n.... Oyelerimizin bilimsel, sosyal ve kiiltiirel alandaki ba~anlanm degerlendijjp, odiillendirebilmek amacjyla baz1rlanan ve ekte gonderilen TMMOB Ziraat Millwndisleri Odas1 Bilim, Hizmet ve Te vik Odiilleri Yonetmeligi 22 $ubat 1998 tarihinde yap1lan ODA Gene] Kurulunda kabul edilerek. kesinle~mi tir Ocak aymda kutlanacak Tanm Ogretiminin Yildoniimii torenlerinde 2000 yll1 Bilim, Hizmet ve Te~vik Odiillerinin sabiplerine dagjtllmasj Yonetim Kurulumuzca karar/a~tjnlmj~tjr. Ekte gonderilen yonetmeligin incelenmesinde goriilecegi iizere; Bilim Odiilii, Hizmet Odiilii ve Te vik Odiilii olmak iizere ilf ayn odiil esas almmi olup, jiiriler tarafmdan odiile Jay1k bulunan adaylara plaket ve berat verilecektir. Te Vik odilliinii kazananlara aynca para odiilii de verilecektir. Yonetim Kurulu 'muzun tarih, 835 sayll1 karan uyannca 2000 yji1 Te vik Odiillerine Jayik goriilen 3 ki~iye 250'~er milyon TL para odiilii verilecektir y11i Ocak aymda kutlanacak Tanm Ogretiminin Yildoniimii torenlerinde dagitjlacak olan Bilim, Hizmet ve Te vik Odiillerine onerilecek adaylara ait ba vurulann (Yonetmelikteki esaslar dogrultusunda) en ge9 30 Eyliil 2000 tarihine kadar TMMOB Ziraat Miibendisleri Odas1 Ba kanligi 'na ula mi olmas1 gerekmektedir. Bu tarihden sonraki ba vurular dikkate almamayacaktu. Konunun iiyelerimize duyurularak, yeterli kat11imm saglanmas1 ifin gerekli duyarllljgm gosterilmesini dilerim. SaygJianmla ProlDr. Gtlrol ERGlN Ba kan

12 SAYFA: 12 TMMOB ZMO HABER BOLTENt I HAZlRAN 2000 MesJektafimiZ Eskifehir Milletvekili Saym Mahmut ERDi~ Ziraat Miihendisleri ve Diger Teknik Elemanlann licret Sorunlann1 Bafbakan Say1n Bulent ECEViT' e iletti Meslekta larumzm <SzlUk baklan konusundaki dayandmaz slk:mtllanm ak.tardl~ ki i ve k.urumlardan olumlu tepkiler ahyoruz. Bu b~da, deste~ diledi~ meslekta nmz ve <Snceki Tanm ve Koyi leri BaJcammJz Eski ehir Milletvekili Saym Mabmut Erdir, DSP Grup toplantlsmda 7 Haziran 2000 tarihinde bir konu ma yaparak muhendislerin ozluk haklarmda iyile tirme yaptlmast gerepni belirtti. Saym Erdir aym konudaki goru lerini Ba bakan Saym BUlent Ecevit'e de yazth olarak iletti. Bu konu mayt onemi nedeniyle a ~da sunuyoruz. Saym Ba kan ve Degerli Milletvekilleri, Miihendis, mimar ve tiim teknik elemanlann ifinde bulunduklan ekonomik sikmtilan dile getirmek ifin ahsim adma soz almi bulunuyorum. Konu mama ba lamadan once l1epinizi sayg1 ile selamljyorum. A vrupa Birligine aday iilke statilsilnde oldugumuz ve A vrupa ile entegre olmaya ftllj tigjmjz bu giinlerde; VIkemizin yatmm, ilretim, tanm, sanayile me ve kalkmmasmda en temel unsur: milhendis, mimar ve dolayjsiyla tiim teknik elemanlann gorev almalandjr. Oviinf kaynagm11z olan ve halen yilriitiilmekte olan dev proje/er bunun en gilzel ve farp1c1 kamtlandu. Ornegin GAP projesi gibi. Trilyonlarca lira/jk bu yatmmlann etiidiinden, planlamasma ve ya~ama gefirilmesine kadar sorumluluklar ilstlenen, denetleyen ve hakedi lere imza atan milhendis mimar ve teknik elemanlardir. Bugiln fe itli statiilerde kamuda fali~makta olan bu kesimin ifinde bulunduklan ekonomik ve sosyal durum son y11larda, iistlendikleri sorumluluklara, yilriittiikleri hizmedere, yarattjklan katma degere ve ald1klan egitime hif de uygun bulunmamaktad1r. Fabrikalardan otoyollara, alt yap1dan madenlere, enerji santrallerinden tarim alanlarma ve k1rsal kesime, barajlardan entegrasyon ifinde sulamanm en Uf noktalanna kadar her kademede gorev alan ve en zor ko ullarda en iyisini ba armaya falj an bu kesimin iilke ekonomisine katkisi fok biiyilktiir. VIke kalkmmasmda ve sanayile mesinde biiyiik katk1 ve sorumlu Juklari bulunan teknik Simfm biiyiik bir fogunlugunun yjllardjr uygulanan hatal1 iicret politikalan ve ya anan yiiksek enflasyonlar sonucunda gelirleri yoksulluk smuma dayanmi bulunmaktadu. Bu iicret politikasmm diizeltilmesi de art1k ya amsal bir onem kazanmi bu Junmaktadu. {:iinkii yap1lan uygulamalarla bu kesimin var olan kimi haklan ellerinden almmi ve diger meslek grupl~nna oranla magduriyederi daha da artmi tir. Omek olarak verecek olursak, kamuda 1993 y1lmda ortalama 730 dolar alan miihendis ve mimarlann iicretleri 1998 y11i itibariyle 400 dolar seviyesine inmi tir. VIkemizde belirli meslek gruplanna, belirli donemlerde ayncallk- 11 iyile tirmeler yapi11rken teknik kesim hep gozard1 edilmi ve ~ilyiik bir haksjziiga ugratilmi tir. Oyleki; bugiin bir milhendis bolge miidiiril, maiyetinde fali an ve hifbir sorumluluk ta Imayan vasjfsiz bir i fiden bile daha az iicret ahr duruma getirilmi tir. Burada ki~ilerin aldigl iicretlerde gozii olan ve onlar neden bu kadar iicret aliyor diyen bir insan olarak olaya bakm1yorum; ancak var olan baz1 gerfekleri de sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Durumu daha belirgin hale getirebilmek ifin mii ahhas omekler vermek istiyorum. Bun1ann hepsi bordrolarda yer almaktadjr. Bugiin Koy Hizmetleri, Karayollar1 ve DSj Gene] Miidiirliigii gibi en biiyiik yatmmci kuru1u larda fali an miihendis genel miidiirler 568 milyon lira, miihendis bolge miidiirleri 429 milyon lira, 1 'inci derecedeki m iihendisler 280 milyon lira al1rken; Mart 2000 tarihi itibariyle ikramiyeler de dahil olmak iizere kadrolu i fi formen 672 milyon lira, kadrolu Ofor 645 milyon lira, atolye ustasj 678 mi1yon lira, mevsimlik i fi 406 mi1yon lira almaktadu. Yine aym ekilde miihendis fabrika miidiirii 499 milyon lira aluken; aym fabrikanm ustaba J i fisi 638 milyon lira, daimi i fisi 557 milyon lira, gefici i fisi 455 milyon lira almaktadu. Bu bozuk yap1 aym miihendislik nosyonuna sahip ancak fark11 kurumlarda gorev yapan miihendis, mimar ve teknik elemanlar arasmda da bariz bir ekilde goziikn1ektedir. Ocak 2000 tarihi itibariyle; baz1 kamu kurumu-kurulu larmda aym kldeme sahip miihendislerin aldiklan iicretler ikl"amiyeler dahil I 'nci derecenin 4'ncii kademesinde; Merkez Bankasmda 1.3 milyar lira, Hazine Miiste arligmda 645 milyon lira, TRT'de 560 milyon lira, DPT'de 510 milyon lira, TEA$ ve TEDA$'ta 460 milyon lira aljrken, tehlik fali anlann biiyilk bir k1smmm yer aldigj Tanm ve Koyi leri Bakan1Ig1, Karayollan Gene] Miidiirliigii, Koy Hizmetleri Gene] Miidiirliigii ve DSi Gene/ Miidiirliigiinde 280 milyon lira almaktadjrlar. Aym biitfeden pay alan ancak, farkli kurumlarda fali an teknik elemanlar arasmda 5 kat'a kadar varan bu farkliiigm mant1g1 nedir? Bu olgu fok tehlikeli boyutlara ula maktadjr. Her kurum kendine ozgii iicret sistemine dogru gitmektedir. Bu adil olmayan durum fali ma ban mi bozmakta ve fali ma evkini azaltmaktadir. Tiim bu olu umlar kar Ismda teknik elemanlarm maddi durumlannm diizeltilmesi apsmdan neler yapabiliriz? - Mevcut ozel hizmet tazminatlarma i1aveten, teknik sorum1uluk tazminat1 veri1ebilir. - Teknik hizmetler smdma odenen Ozel Hizmet Tazminatmm tavani arttjrilabilir. - Uygulanmakta olan Ek gostergeler yeniden diizenlenebilir. - Arazi tazminati aymm yapilmaksizm tiim miihendislere uygulanabilir. - Biiyiik proje zamm1 projede fali an tiim teknik elemanlara te mil edilebilir. - Lojman tazminat1 giiniin artlarma gore arttuilabilir. - Eskiden teknik elemanlara uygu1anan say11i kanun tekrar giindeme getirilebilir. - DSP Grup Ba kanl1gmca TBMM Ba$kanl1gma veri/en Tiirk Miihendis ve Mimar Odalan Birligi Kanunu 'nun baz1 maddelerine degi iklik yapilmasma ili kin kanun teklifi biran once kanunla tmlabilir. Boylece, teknik elemanlann durumuna iyile$tirmeler getirilerek, var olan farkhliklar ve bozulan dengeler diizeltilebilecek, farkli uygulamalara son verilip e idik saglanarak, teknik elemanlara gorevleri.ne uygun bir ya am hakki verilmi olacaktjr. Hepinize saygilanm1 sunanm.

13 TMMOB ZMO HABER BOLTENt I HAZlRAN 2000 SAYFA: 13 Anamur Belediye B8 kanhlt Tarafmdan DUzenlenen 2. ULUSLARARASI TURFANDA ~URASI Nisan 2000 Tarihleri Arasmda Ger~kle tirildi Anamur Belediye B<l kanhgt tarafmdan diizenlenen 2. Uluslararast Turfanda ~urast Nisan 2000 Tarihleri arasmda ger~ekle~ tirildi. Oda Yonetim Kurulu Uyemiz GUlay SUBA~I, i~el ~ube Ba~kam tbrahim YALIN, i~el Yonetim Kurulu Uyesi DurmU DEN1z ve Anamur Temsilcisi BUnyamin KOZAK, ~ura'ya, Ulke tanmmm genel sorunlan ve turfanda tanmt hakkmda bildiriler sundu. Geni~ bir katthmla ger~ekle~en ~ura sonucu, bir Sonu~ Bildirgesi yaytnlandt. Anamur Belediye Ba~kam tarafmdan ODA Genel Merkezimize bir te~ekkiir yazlsl gonderildi. i~el ~ube Ba~kammtz ibrahirn Y ALIN'm bildirisinin geni~ bir ozetini <l agtda yaymhyoruz. "' TURFANDA 0RE'I1MtN SORUNLARI VE {!Oz0M ONERh,ERt tbrahim. Y AL1N (ZMO 1~1 ~ube Ba kam) e Ttirkiye turfanda yeti tiriciliginde tiretim potansiyelinin fazlahgma ragmen birim alandan elde edilen tirtin ve verimlilikte bir ~ok tilkenin gerisinde bulunmaktadlr; tiretim maliyetleri de bu nedenle ytiksektir. Bu durum ihracatta diger tilkelerle olan rekabet ansiilllzi azaltmaktadlr. Turfanda tiretim kolunun onemli sorunlanndan birisi turfanda yeti tiriciligi yapilan sahij bqjgejerimizdeki yok verimji tanm arazijerimizin imar pjanjan i~erisine ahnarak, tanm di L amaylarla kullarulmasjdjr. Bu sorunlarm ~oztimti i~in kabiliyetlerine gore arazi kullarum planlar1 bir an once ~Ikai1IIma h. bunun yanmda Arazi Kullanum ve Toprak Koruma Kanunu bir an once yasala~mahd 1r. Tanm topraklannm amay d1~1 kullamlmamasuun yasal gtivenceye ahnmas1 ve tarim topraklaruun tanmsal sit alam ilan edilmesi gerekmektedir. Arazilerin miras yoluyla kti~tik paryalara aynlmasuun onlenmesi gereklidir. Aynca Arazi Toplula~ttrmasJ uygulamalar1 yapilmahdtr. Dreticiler. Kooperatifler ya da tiretici birlikleri aracjhgi ile tirtintintt ttiketim merkezlerine gottirtip btiytik kentlerde pazarlayabilmelidir. Buna yonelik hukuki ve idari dtizenlemeler yapllmah, bu alanda kooperatiflere ve tiretici birliklerine her ttirlti destek saglanmahdtr. Scbzc tohumunun KDV oran1 hala % 17 dir. Plastik sera orttisti bir in aat malzemesi olarak listelerde yer alffil~ttr ve KDV oram ytiksektir. Olkemizde ya~ sebze ve meyvede uygulanan KDV oraru % 8 dir. KDV oranmm ytiksek olmas1 -'-a sebze ve meyvenin hallerden kaymasma, gelirlerin azalmasma ve kaylt d1~1 ~konominin gti~lenmesine neden olmakladrr. Bu nedenle ozellikle ya sebze ve meyvelerde ve bunlann girdilerinde KDV oranlan % 2 Jere yekilmelidir. Tanmsalkredi faiz oranlan% arasma dti~tirtilmelidir. Seraciiik yeniden Kaynak Kullarumm1 Destekleme Fonu te vikleri kapsailllna ahnmahdrr. Ore tim ve sat! planlamalan, Pazar politikalan vb.. ttim amaylara yonelik olarak Tanmsal Bilgi 1 lem ag1 geli tirilerek tilke dtizeyi.ne yaygmla tlnlmahdtr. Tanm sigortasl konusunda egitim ve yaylffi ~ah mas1 yapiimahdtr. Tanm sigortalan konusunda gerekli yasal dtizenleme yap1larak sigorta kapsaffil don vb.. zararlan da i~ine alacak ~ekilde geni letilmelidir. Ortintinti sigorta ettirmeyen i.ireticilerin diger te viklerden yararlandmlmanias1 ve boylece btittin tireticilerin zorunlu sigorta i lemine yonlendirilmesi saglanabilir. Oreticiye hizmet veren kurulu larca toprak ve yaprak tahlili konusunda i~birligi ~all malan geli~tirilerek i.ireticilerin topraklan dtizenli tahlil edilmelidir. TUm tartmsal girdilerin kaliteleri dtizenli olarak denetlenmeli ve tireticilerin haklan korunmaltdrr. Ti.im girdiler ruhsata tabi olmaltdtr. Ya sebze ve meyve ihracatml destekleyici uygulamalar yapiimah, s1mr ticaretiyle i.ilkemize ve i.iretimimize zarar verici ~ekilde mal giri ine engel olunmalldrr. Turfanda i.iretimde, standardizasyonun ve etiketlemenin bir an once zorunlu hale getirilmesinde yarar bulunmaktadtr. Tanm tirtinlerini depolamak, ta una oncesi Oklamak ve sllllflamak amaciyla komple bir soguk hava, ~oklama ve s1ruflama tesisine ihtiyay vardtr. Sebze ilaylamalanndaki sistemik ilaylar kaldmlarak biyolojik mi.icadeleye onem verilmeli, ekolojik tarun yontemiyle yapilan i.iretimin artl.nlmas1 amac1yla yasal dilzenlemelere gidilmelidir. Yeni sebze ti.irlerinin i.ilkeye giri i saglanmal!, yaprakh sebze ttirlerinin i.iretimine a~rrbk verilmelidir. Tohum Uretiminin yetcrsizligi, ithal edilenlerin fiyatlarmm yi.iksekligi sertifikah tohum kullaihffilni Simrlandtrmaktadrr. Bu nedenle 2000'li yiilarda bu sorunu ve dt~a bagimhhgi 011adan kalduacak ISJah yah~majanmn yapilmasi zorun Ju gori.ilmektedir. Islah~J hakk1 ve patent ile ilgili yasal dtizenlemenin bir an once yapilmas1 ve hayata ge~iri lmes i gereklidir. Benzer biyimde gen aktarma yoluyla elde edilmi~ olan ye~itler i~in de mevzuatm biran once haztrlanmasl ve ytirtirltige konmas1 tamamlanmahdir. Soz le~meli Uretim te~vik edilmelidir. Sebze tireticisi ile pazarlayicj kurulu~ arasmda entegrasyon saglanmah. depajama. ta~jma, pakctleme evlerinin desteklenmesi ve te viki saglamnahd1r. Soguk hava depolama tesisleri ve ula~uru geli~tirilmeli. karayolu dj ~mdaki altematif ta lffia ara~lan yaygml a~tm lmahdtr. Ta Ima ara~lanmn kesinlikle soguk hava depolu olmas1 gerekmektedir. Her bolgede vc toptanc1 hallerinde soguk hava depolan kesinlikle gereklidir. Haller yasasmda belirtilen Hakem Kurulu olu turulurken, Hakcm Kurulunda gorevlendirilmesi gereken ki iler arasmda Ziraat Odas1 Ba kanuun. il~e Tar1m Mi.idtirltigti temsilcisinin, tiri.inleri smilland1rma amaciyla eksper olarak konusunda uzman bir Ziraat Mtihendisinin. Komisyoncular Dernegi Ba~kanmm, Hal Mtidtirtintin, Tanm Kredi Kooperatif Mi.idi.iri.ini.in ve Ziraat Mtihendisle1i Odas1 temsilcisinin bulunmasmm yararh olacaktlf. Hale sunulan tirtinlerde Dretici ad1-soyad1, Oretilen yer/mevkii, Ortini.in ~e idi, Hasat tarihi ve ili~kide olunan teknik eleman vb.. bilgilerinin oldugu etiketleme sisteminin yerle tirilmesinin saglanmas1 yararh olacaktlf. SeralanilllZ normal demir ve say proflllerden imal edilmektedir. Bun lard a bir standatdizasyona mutlaka gidilmelidir. Seralarda havalandtrma, ISl muhafazas1 bakimindan iyile tirme yapilmalldtr. Sera iyi ekipmanlarda bir standardizasyona gidilmeli, ISl, nem, sulama ve gi.ibreleme sistemleri teknigi geli tirilmelidir. tkinci kat ortti sistemi kurulmal! drr. Ortti malzemesi konus~nda bir standardm getirilmesi zorunludur. Ozellikle camlarda ek yer!erinin fazlahg1 nedeniyle ISI kayb1 fazladtr. Seralarm bi.iytik yogunlugu odun sobalanyla lsltllmaktadtr. Bu saghkl1 bir yontem olmadigl gibi, zaman ve para kaybma, doganm tahribine ncden olmaktadrr. Bunun yerine ekonomik bi.iytikli.ikteki seranm kalorifer sistemleriyle tsjtilmasl, lsi perdelerinin, su ~iltelerinin kuuarnlmas1 ve 1s1 kaybtju onleyici tedbirlerin allllll1as1 gereklidir. Seracillk teknikleri konusunda periyodik bi:ilgesel egitim seminerleri dtizenlenmesi arttlf. Seralarda bi:icek ve sinek aglan kullarulmal!dtr. Sera yi.ikseklikleri metreye ylkanlmalldrr, pencereler yapilmah, hava sirki.ilasyonu i~in vantilator konulmal1drr. En iyi hava sirki.ilasyonunu saglamak iyin seralar rtizgar yontinde kurulmal!drr. Sulama suyu stcakhg1 bitkilerin istegine gore gi.ine~ enerjisi sistemleriyle ayarlanarak uygulanmal1drr. Sulama sulannm evsel atlklar ve yabanc1 atlklar nedeniyle kirlenmelerinin oni.ine geyilmelidir. Ambalaj malzemesi imal edecek tesisler arnnlmal1 ve te vik edilmeli, paketleme evleri yaygmla~tlnlmal!drr.

14 SAYFA: 14 TMMOB ZMO HABER BOLTEN! I HAZlRAN ADANA ~UBEMiz'den... ETI(iNLii(LER II' 12 Nisan 2000 tarihinde, Adana ~ubemiz ile Seyhan-Ytiregir Karaisah-Ceyhan Ziraat Odalan, Adana <;ift9iler Birligi, Ziraat9tlar Dernegi ve Tanm Gtda-Sen "~va Tanm Platformu"nu olu~turdu. II' ~ube Yonetimimiz tarafmdan 22 Nisan 2000 tarihinde, geleneksel "Ba ak Balosu" dtizenlendi. Yogun bir katilim ve co~kuyla ger9ekle~en baloya, ODA Ba~kantmtz Prof.Dr. Gtirol ERGiN ile ildeki list dtizey yoneticiler de kattld1. II' 29 Nisan 2000 tarihinde, ilgiyle izlenen ve ll. Bqkan Ali 'YOZG~ tarafmdan verilen "Tarun Topraklannm ~ Dl 1 Kullamml'' konulu seminer ger9ekle~tirildi. II' 4 Mayts 2000 tarihinde yapdan Basm A91klamast ile, tilke genelinde meydana gelen gtda zehirlenmeleri konusunda kamuoyu bilgilendirilerek, ozellikle fmdtkta ortaya 9tkan zehirlenmelerde bilin9- siz yaptlan Ftimigasyon ila9lamalann roliine dikkat 9ekildi ve ila9lamalann Ziraat Miihendisleri tarafmdan yapllmast gerektigi belirtildi. II' 5-6 Mayts 2000 tarihlerinde ya~anan sel ta~ktm sonucu iireticilerin biiyiik zararlara ugramast iizerine, ~ube Yonetimimiz ile Gene! Merkez e~giidtim i9inde 9ah~arak, konunun Adana Milletvekilleri tarafmdan TBMM'ne getirilmesini saglad1. Bu baglamda, zarara ugrayan iireticilerin Ziraat Bankast ve Tanm Kredi Kooperatiflerine olan bor9lan ertelendi. II' Adana ~ubemiz Yonetim Kurulu Oyeleri, 8 Mayts 2000 tarihinde Ceyhan il9esinde ger9ekle~tirilen "Koylti Kurultayt"na katlldtlar. II' ~ube Yonetim Kurulu Oyelerimiz, Mayts 2000 tarihleri arasmda <;ukurova Oniversitesi Ziraat Faktiltesi'ni ziyaret ederek, son stmf ogrencilerini ODA 'mtz etkinlikleri, mesleki sorunlar ve istihdam alanlan konulannda bilgilendirdiler. II' ~ubemizce, 14 Mayts 2000 tarihli Basm A9Iklamastyla, <;uku- ~ rova'daki 2000 yilt Bugday maliyetinin TL oldugu ve taban fiyatm % 20 k,r marjtyla TL olmast istendi. 10 Haziran 2000 tarihinde diizenlenen Basm Toplantlsmda ise, a91klanan TL fiyatm iireticilerin 9tkanna gore de gil, IMF 9tkarlanna gore belirlendigi vurgulandt. RAPOR izmir ~UBEMiZ'den... izmir ~ubemiz, "Tanm Hizmetlerinin Dilzenlenmesi Hakk.mda Kanun Tasans1"m, tiyelerimizin yogun olarak 9ah~ttgt Ziraat, Su Oriinleri Fakiilteleri ve Gtda Mtihendisligi Boltirnleri ile kamu ve kimi ozel kurulu~lara gondererek onlann katkt, ele~tiri ve onerileriyle geli~tirerek haztrladtgi raporu, Tanm ve Koyi~leri Bakant, Basm ve ilgililere sundu. lahar IALOSU May1s 2000 tarihlerinde, yogun bir katilimla, Siim1eli Efes otelinde "Bahar Balosu" ger9ekle~tirildi. I(ONFERANS MANiSA ~UBEMiZ'den... Ziraat Miihendisleri Odast Manisa ~ubesi olarak 25 Nisan 2000 Sah gtinii Celal Bayar Oniversitesi Rektorliigii ile ortakla~a "Atatiirk ve Kooperatif~" konulu konferans diizenlenmi~tir. Konferansa kooperatif9ilik konusuna ytllarca emek venni~ olan degerli hocamtz ve meslekt~imiz MOL.A Y1M konu~mact olarak katllmj~ttr. Saym Prof.Dr. Ziya GOkalp Degerli hocamiz konferansmda Ttirkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve btiytik onder Mustafa Kemal ATATURK'iin kooperatif9ilige verdigi onemi belirten konu~mas1m surunu~tur. konuklara akjcj bir ~ekilde Konferans bitiminde degerli hocamtz Saym Prof.Dr. Ziya Gokalp MULA YiM'e konferansa yapttg1 katktlardan dolayt, ODA'mtz tiyesi 6 meslekta~tmjza da meslekte 30 yilt doldurduklan i9in plaket verilmi~tir. ~IURFA ~UBEMiZ'den... BiiLTEN ~anhurfa ~ubemiz, "Mezopotamya Tanm BUlteni" adtyla, ii9 ayda bir 9Ikacak olan btiltenin ilk saytsmj May1s aymda yaylffiladt. SIRA GECESi ~anhurfa ~ube Yonetimimiz, 4-7 May1s 2000 tarihleri arasmda ~anhurfa'da ger9ekle~tirilen 37. Donem I. Daru~ma Kurulu Toplanttst nedeniyle 6 May1s ak~am1, meslekta~ianmlzln co~kuyla eglendigi, yoreye ozgti "Sua Gecesi" dtizenledi.

15 TMMOB ZMO HABER BOLTEN! I HAZIRAN 2000 SAYFA: 15 istanbul ~UBEMiz'den... AYL/1( KONFEJlANSLAR Dizisi istanbul $ubemiz tarafmdan diizenlenen "Ayhk Konferanslar" dizisi ~er~evesinde, 12 May1s 2000 giinii, ayul konu malan istanbul $ube Ba kammiz Zebra EYiCiL ve ODA Ba kammiz Prof.Dr. Giirol ERGiN"tarafmdan yapilan ve Prof.Dr. AkgUn A YDEN1z tarafmdan sun ulan ''GAP ve TUrk Tamm" konulu II. Konferans geryekle tirildi. Sanitasyo11, Prof.Dr. Kadir HALKMAN, HACCP Uygulamalan, Songiil BEKTA$, Mevzuat Uygulamalan konulanm anlatti. ikinci giin; Doy Dr. Aydm OZTAN, Toplam Kalite Yonet:imi, Ali KOK SAL, Fikret OZEKiN, ve Mahrnut <;ANDIR fark11 kurumlardaki Mcvzuat Uygulamslan hakkmda bilgi verdi. Uyiincii ve son giin; Prof.Dr. Muarnmer KAY AHAN, YiJrilrlilk.teld Mcvzuat AfiSmdan Yctki, Sommluluk, Huk.uki vc Cezai Yaptmmlar, Siiheyla YUSU FOGLU, Ycnilildcrin Ycrl~tirilmesi vc Yenilildere Direnme, Prof.Dr. Orner PEKER, Yonetimdc Ge~meler konusunu anlatti. Yogun bir katiiim ve ilgi ile izlenen ve tartt malarla zenginle en seminer sonunda, katutmcilara ODA'mtz tarafmdan "Seminer Katlbm. Belgesi" verildi. GEZi May1s 2000 tarihlerinde Bolu Kartalkaya' ya 4 giin siireli bir gezi ger~ekle tirildi. Gezi son derece ne eli ve i~tenlikli bir ekilde ge9ti. Ayhk Konferanslar Dizisi yer9evesinde, 1 Haziran 2000 giinii ise, ayth konu malari istanbul $ube Ba kammiz Zehra EYiCiL ve ODA Ba kanumz Prof.Dr. Giirol ERGiN tarafmdan yaptlan ve.prof.dr. Abmet ~.AHt:Noz tarafmdan sunulan ''DUnya Ticaret OrgUtU ve TUrk Tanm Politikalan" konulu Konferans ger~ekle tirildi. 12 Mayts ve 1 Haziran 'da geryekle tirilen Konferanslar, biiyiik bir katihm ve ilgi ile izlendi. KAYSERi ~UBEMiz'den... SOJlUMLU YONETiCi EGiTiMi SEMiNERi istanbul $ubemiz, Nisan 2000 tarihleri arasmda, "Gtda 1 letmelerinde Sorumlu Yonetici E~timi Semineri" diizenledi. AyUI konu malan istanbul $ube ba kamnuz Zebra EYiCiL, istanbul Tanm ii Miidiirliigii Kontrol $ube Miidiir Vekili Nural $ENTORK ve ODA Ba kammiz Prof.Dr. Giirol ERGiN tarafmdan yapilan seminerin birinci giiniinde; Prof.Dr Ayhan TEMiz, ljjetmclerdc HijyCD. vc ETKiNLiKLER V Kayseri $ubemiz, 28 Haziran 1995 tarihinde 91kan 560 Sayth KHK 9eryevesinde, g1da ve g1da ambalaj1 iireten i yerlerinde Sorumlu Yonetici istihdamma yonelik olarak 23 Mart 2000 tarihinde bir Basm Bildirisi yayllllladi. Aynca, 21 Mayts Diinya Siit Giinli ile 5 Haziran Dlinya <;evre Giinii nedeniyle Basm Duyurulan yay1mladi. V I 0 Haziran 2000 tarihinde, g~da sektoriinde sorumlu yonetici olarak yalt an meslekta lanmiza, ''FUmigasyon" konusunda, Ziraat Miihendisi Tacettin DUMAN tarafmdan seminer verildi. V May1s aymda, g~da sektoriinde ~ali an meslekta lanmlzln kattldigt ve Ziraat Miihendisi Orban Yn..MAZ tarafmdan verilen "Hububabn Depolanmast. Fiziksel ve Kim.yasal Analizlerin Y aptlmast" konulu seminer geryekle tirildi. V Kayseri $ubemiz'de daha once ii Temsilciligi ve $ube Ba kanhgi yapmt, kamu ve ozel sektorde yonetici olarak yalt an meslekta lanmtzm katiltmiyla olu turulan ''DanJ. ma Kurolu", ilk toplantlsmt Haziran aymda yapt1 ve bu toplantilann geleneksel hale getirilmesini kararla trrdt.

16 SAYFA: 16 TMMOB ZMO HABER B0LTEN1 / HAZlRAN 2000 I(OI(TEYL iqel ~UBEMiz'den... lahar YEMEGi Tarsus i19emizde bulunan Ziraat Miihendislerinin talepleri dogrultusunda 12 May1s Cuma giinti Tarsusta Bahar yemegi dtizenlenmi tir. Bu yemege 100 meslekta IID1Z katllml tlr. Meslekta lanmiz arasmda birlik ve dayam mayi saglamak amac1yla 10 Mart 2000 Cuma gtinii saat 19.00'da Oda ~ubemizde il TEMSiLCiLiKLERiMiZ'den... verilen kokteyle 150 meslekta IffiiZ katilarak bu tip faaliyetlerin devam etmesi dileginde bulunmu lardtr. <;ANAKKALE il TEMSiLciLiGiMiz'den... BASIN A~II(LAMASI <;anakkale ii Temsilcimiz Ayhan DURGUN tarafmdan TMMOB il Koordinasyon Kurulu Sekreteryahgt adma yaptlan ve kamuda yah an meslekta lanmizm ekonomik ve sosyal durumlanndaki sorunlan i9eren Basm A9Iklamasi, yerel basmda geni ol9iide yer ald1. Basm Ayiklamasmi, 24 Mart 2000 tarihli Buras1 (:anakkale Gazetesi, "Teknik Elemanlann Onurlan Ayaklar Altma Almmi tu" ve 28 Mart 2000 tarihli (:anakkale Olay Gazetesi, "Sozle meli Maa mtn Yanstna <;ah tyoruz" man eti altmda yaytmladi. GAP GEZiSi 8-9 Nisan 2000 tarihlerinde ~anhutfa iline Atatiirk Barajt, Tanm Fuan ile Harran Oniversitesi, Harran evleri, ballklt gol ve kale gibi tarihi yerleri de kapsayacak ekilde diizenlenen geziye 70 ki i kattlmt~ttr. Bu gezide Atatiirk Baraj1 D.S.i. Bolge Miidiirliigii yetkilileri tarafmdan Ata' iirk Baraj1 hakkmda geni bilgi verilmi ve birlikte Atatiirk Baraj1 gezilmi tir. Gezi programmm akj I i9erisinde eski Urfa evinde diizenlenen sua gecesinde gezi yorgunlugu attlmt ttr. ODAMIZ WEB SiTESi YENiLENDi! ARADIGINIZ BOTON BiLGiLERi WEB SiTEMiZDE BULABiLiRSiNiZ! ADRESiMiZ: BiZE ULA$MANIZ iqin: E-Posta Adresimiz: Vayu~- l-1:mob z::. ~~ riaber BOLTENi Oda YOnetlm Kurulu 'OyemJz GOkhan Gilnaydm tarafmdan hamlanan 'iahklm NEDIR? NEDEN ~IYIZ'r tsimli kttap hak:kmda TMMOB Harita ve Kadastro Mtihendisleri Oda.st fie Jeoloji Mtihendisleri Odas1'ndan, ODA'mtZa ~ mesajlan geld! c TMMOD ZMO Ad:ana Sa.hibi: Pro:f. Dr. Giirol ERG in Soru.DJ.lu Yaz1 i leri Miidiirii: Doc;;.Dr. Cemil ERTUGRUL Kurulu: Doc;;.Dr. Cemil ERTUGRUL. Gfrlay SUBA~I. Baki Remzi SUi<;MEZ Adres: Karanfil Sokak No: 28/ K1zllay 1 ANKARA Tel: (0312) Fax: :.. Yapun: Kozan O:fset Matbaaclltk Sanayi ve Tica.Fet Ltd. ~ti Tel: (0312)

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Ko mi te. Tarih Komite ve Talepleri Sonuç

Ko mi te. Tarih Komite ve Talepleri Sonuç Ko mi te Tarih Komite ve Talepleri Sonuç 10 10. MESLEK KOMİTESİ - TARIM SEKTÖRÜ FİRMALARI 10 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 10 TARİH KARAR 10 19.06.2013 Odanın yurtiçi ve yurt dışı fuarlra

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Kesinle$tirme Tarih 00/12/2014

Kesinle$tirme Tarih 00/12/2014 Karar No 2014/158 Karar Tarihi 02/12/2014 Evrak No Geli Tarihi 6K1842 25/11/2014 Tekrar Gorii^ulecek mi? H - 1 - T.C. SAUHLi BELEDIYESi MECLISKARARI Evrak Dairesi PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi Toplu Konut

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:16.07.2014 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

ODA YONETiM KURULUMUZ CUMHURBA~KANI TARAFINDAN KABUL EDiL~i

ODA YONETiM KURULUMUZ CUMHURBA~KANI TARAFINDAN KABUL EDiL~i TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Hall>etr Biilteni $ubat 1999 iki ayda bir yaymlarur Sayt: 391 ODA YONETiM KURULUMUZ CUMHURBA~KANI TARAFINDAN KABUL EDiL~i Oda Ba karu Prof. Dr. Gtirol ERG!N ba kanhgmdaki

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Say : 67496438/915/3745694

Say : 67496438/915/3745694 MU~ V ALiLiGi ii Milli Egitim Miidiirliigii Say : 67496438/915/3745694 Konu: Kuvayi Milliye Egitim Sendikasmm Kapatllma Karan 07/04/2015... KA YMAKAMLIGINA ) (ilr;e Milli Egitim MUdiirltigU) MU~... MUDURLUGUNE

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Sayı : 22479905/203- Konu : Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış 31 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Kuruluşumuz stoklarında bulunan yerli ekmeklik

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt

Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2015

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE 17 19 KASIM 2011 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROGRAM BİRİNCİ GÜN 17 Kasım 2011, Perşembe 08:30 09:30 Kayıt 09:30 12:30 Açılış Akıngüç Oditoryumu Gazi İpek, Düzenleme

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 1 I. Amaç: Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinin bünyesindeki Öğrenci Birlikleri nin görev, yetki

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR bölüm 5 etkinlikler Etkinlikler BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER 5.1 Kongre, Kurultay ve Sempozyumlar TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 26/04/2011 tarihli gündemi

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii \ \ Say1 : 86447542-010.06/.2.&b.9 Konu: Kira yard1m1 ba~vurular1 i i \}\ ij.. ~.... ~ r- ~ VALILIGINE

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: MUSKİ Çalışma Usul ve TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 2. OTURUM : 1 KARAR NO : 11 KARAR TARİHİ : 12.05.2016 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ Esasları

Detaylı

.2-2-.04. 2Df ~ : 5"f~ _;zz, 01-(-, 1'1

.2-2-.04. 2Df ~ : 5f~ _;zz, 01-(-, 1'1 T.C. A TA TURK KULTUR, DiL VE TARiH YUKSEK KURUMU AT A TURK ARA~TIRMA MERKEZi BA~KANLIGI Bilimsel (:ah~malar Mtidtirltigu Say I Konu 30200866-051.04-900 Sempozyum hk. 15/04/2013 KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLOGONE

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

FİLİPİNLER İNSANİ YARDIM OPERASYONU

FİLİPİNLER İNSANİ YARDIM OPERASYONU FİLİPİNLER İNSANİ YARDIM OPERASYONU YALNIZ DEĞİLSİNİZ Nisan 2014 GENEL DURUM Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan durum raporunda özetle; meydana gelen afetten

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2013 HAZIRLAYAN: SAMSUN TSO 1 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-TEMMUZ) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ HABER BÜLTENİ 09-10 Aralık 2014 tarihlerinde Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Gümrük Etkinlikleri Bilgi Şöleni tamamlanmıştır. Panellerden

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI

TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI [ Agtlstos - Ekim 1999 iki ayda bir yayunlarur Sayt: 42-43 J TU Ml lkemizin bugiine kadar ya amt oldugu en btiyiik doaal felaket olan ve ulusumuzu derin actlara boaan 17

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI İSTE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI Teknoversite vizyonu ile yola çıkan İskenderun Teknik Üniversitesi nde Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) kuruldu ve açılışı

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı