Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI"

Transkript

1 TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Haber Biilteni Haziran 2000 iki ayda bir yayunlarur Sayt: 47 Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi Oda Yonetim Kurulu'muz, se~ilmesini kutlama, tam ma, meslekta lanrruzm ozliik haklarma ili kin somnlan a~1klama ve Tiirkiye tartmtmn durumu hakkmda bilgi sunrna amaciyla, 28 Haziran 2000 tarihinde Cumhurba karu Saym Ahrnet Necdet Sezer' i ziyaret etti. <;ankaya Ko kiinde ger~ekle en kabulde, ODA'mlZln tarutirru yap1lmi, Ulke tanrrumn ve meslekta lartrruzm sorunlan anlatilmi, 37. Doneme ili kin ger ~ekle tirilmi ve planlanan ~ali malar hakkmda gerekli a~iklamalarda bulunulmu ve Saym Cumhurba karu' na bu konulan kapsayan bir dosya sunulmu tur. Gorii me srrasmda, IMF ve Diinya Bankas1 dayatmalanmn Tiirk tar1mma olan olumsuz etkileli, tanm topraklannm komnmasi ve verimli kullamlmas1 amaciyla Toprak Yasas1 ve Top- ~su Genel Mtidtirliigti Yasasi'nm <(lkanlmasi gerekliligi, Tanm ve Koyi leri Bakanhg1 biinyesinde Zirai Miicadele Genel Miidtirltigti'niin kurulmasmm zorunlulugu, GAP Bolgesindeki sorunlann giderilmesi, I SIZ meslekta lanrruzm istihdam gerekliligi ve kamuda ~ah an meslekta lanmizm ekonomik ve sosyal haklarmm diizeltilmesi konulari hakkmda meslek toplumu adma istemlerde bulunulmu tur. Saym Cumhurba kammtz, iilke tanmmm geleceginden ciddi anlamda endi e duydugunu ve endi elerini Ba bakanhga yazd1g1 bir mektupla ilettigini, kamuda ~al! an meslekta laruruzm sorunlanmn, onayladt~ KHK ~!karma Y etki Y asast ile ~oziimlenecegini umdugunu ve kendisine iletilen somnlarla ilgilenecegini ifade ettiler. Saym Cumhurba kamm ziyaretirniz <(Ok olumlu bir ortamda ve son derece yararh ge<(rni tir. ODA Ba karurruzm Cumhurba kanh~ gorevine sevilmesinden dolay1 Saym Curnhurba kam'na yazd1g1 mektup yanda sunulmaktadrr. a T SAYI ; Jl-'./"'u -7 '2.. KOHU : MMOB - ZIRAAT M0HENDiSLER 1 ODASI CIIA M il t;ll ll F AU II I C ULTUII/1 1. ENG I NEERS K11.nfll ~nl l llll 't UM>'III Kuol&) A N I':AICII. l rl til 11:?1 -l i lt 11 I~.tl" II~'~ tr j S 11?" l' n ' 4 11!fl 91 Cok Saym Cumhurba.fkan m. s,.ym Ahmcl Nccdcl SI:.ZEtt Cumhutbatkllll - ANKARA Cumhurbatkanhg l sorcvine ~il me n iz. bi7.leri det eec~ iz. motlu ecmitlir. 06rev yapaca-atm z d6nem i<:erisinde Ulketni1in 1 boyuk ()nd~inti <t At atork' On biz.lerden bek.jcdia.i uy,biirltk vc ~Sd thk dogrultu1unda guvenlc ilcrfcyeceainden eminim. Siz Saym Cumhurhaekam mt:tt en i~ten d ileklerla kulluyor, dcrin Nygdanm1u n kabuiuno arz. odiyurum Tulh ;dlj.s.~. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI TMMOB ZiraatMtihendisleri Odast'run onciiliigunde 17 Tanm Kurulu~unun kat!lumyla, 15 May1s 2000 tarihinde Ankara'da diizenlenen, ''IMF Taahhiitleri Kar ISmda Tiirkiye Tannn" Pan eli Sonu~ Bildirgesi 'nde; ''ytiksek katj. bmh mitingler'' diizenleme karar1 almrru t.i. Bu mitinglerin ilki, TZOB tarafindan, 29 Haziran 2000 tarihinde saat 13.30'da, Tekirdag Cengiz Topel Meydanmda dtizenlendi.

2 SAYFA:2 TMMOB ZMO HABER BOLTENt I HAZ1RAN 2000 BOYOK ~ifi'~i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE BIJ Tarati Sayfa 1 'de TEKiRDA0'DA Y APILDI Sevgili Trakyahlar bugiin Tiirkiye 'de sinsi bir oyun oynamyor. Yapilmak istenen, 9ift9iyi canwdan bezdirip tanm alanlanndan ka9mnakllr. (:iinkii, gerek ABD ve gerekse A vrupa Birligi iilkeleri i9in, yani bizimkilerin a1aj hocalan i9in iiriinlerini satacaklan yeni ve biiyiik pazarlar gerekiyor. 4te Tiirkiye 70 milyona yakla an, 9ogunlugu gen9 niifusuyla dev bir Pazar. Ama bir sorun var. Bu pazarda bugiin Tiirkiye'nin kendi iirettigi iiriinler sall11yor. Herne kadar son 20 yildrr tiirlii yontemlerle Tiirki-. ye'de tanmsal iiretimi baltalamaya fall lliarsa da yine de beklentilerini kar Ilayacak kadar yabanc1 iiriine yer yok. Oyleyse yaplimas1 gereken, Tiirkiye 'yi ileri iilkelerin pazan yapmak i9in iiretimi yeni yontemlerle 90- kertmek. Ne hazindir ki, dl anda hazrrlanan bu plan, i9eridekilerin uygulamasiyla geifekle tiriliyor. Sureti haktan goriinerek ve tanm reformu yapiliyor sozleriyle, 9ift9i dort bir yandan ku alll1yor. Bir yandan girdi fiyadan yiikseltiliyor, diger yandan taban fiyatlardii iiriiliiyor. Ziraat BankasJ kredileri lo.siliyor ve kredi faizlerinin yiiksek tutulacag1 ilan ediliyor. Oda Gene! Merkezimiz, istanbul, Tekirdag ve Manisa ~ubelerimizden 70 meslekta muzm hazlf bulundugu ve yakla lk ~ift~inin kattldt ~ mitingte. Oda Ba kanmuz Prof.Dr. GUrol ER.GtN. alaru dolduranlarca co~ku yla dinlenen ve s1k stk alkl~larla kesilen etkili bir konu ma yapt1. 30 dakika stiren konu mada. tanm yonetimindeki yanli hklar nedeniyle tiretim yapamaz hale gelen ~ift~ilerimizin sorunlan anlattlarak. basmm ilgisizligi ele tirilmi ~ ve toplumu yanl1~ yonlendiren ki:i e yazarlanna yamt verilmi tir. Diger illerde yaptlacak mitingleri destekleme karan a~lklanarak, ~ift9inin abn terine sahip ~lkma zamanmm geldigi vurgulallffil~tlr. Oda B a~kanmuz Prof.Dr. Gtirol ERGiN'in konu ma metninden bazt abntllar a agtdadrr. "Sevgili Trakyahlar, Tekirdag'da bugiin ~ift~inin varolma sava InlD startlm veriyoruz. Bugiin bu meydanda Tiirk ~ift9isi kendisini yok etmek isteyenlere ka 1 ya amsal bir miicadeleyi ba lallyor. Bu giin bu meydanda, yann Tiirkiye'nin dort bir alamnda Tiirk 9ift~isinin zavalh olmadjffl tiim diinyaya gosterilecek. Bu ya am miicadelesinde ben ve tiim Ziraat Miihendisi karde leriniz, miicadele ba anyla sonu~landmlmcaya kadar yammzda olacak. Ulkemiz bugiin mutsuz insanlar iilkesidir. Memuru mutsuz, i 9isi mutsuz, 9ift9isi mutsuz. (:ift9i nasil mudu olsun? 1999 ylhnda Tiirkiye'de tiiketici fiyadan % 68,8 oramnda artt1. Sanayi iiriinlerindeki fiyat artj. lan %76,7 olurken, tanm iiriinlerindeki fiyat artj J % 30'da kald1. Tiirk ~ift~isi % 30'a raz1 olurken, iiriinlerinin tiyadanm % 76,7 arllran sanayi kesiminin temsilcileri, enflasyona 9ift9iler neden oluyor diyerek bu yii tanm iiriinlerindeki tiyat artj lanmn daha da dii iik olmas1m istiyorlar. Bunlarda izan yok, ama insaf hi9 yok. Bilmiyorlar ki, koylii iiretmese, bundan en fazla kendileri rahats1z olacaklar. Yans1 a9 alan bir ulusun diger yans1mn ya armm mudu siirdiinnesi miimkiin miidiir? Niifusun yan Simn salln alma giicii olmasa, iirettilderini kime satacaklar? Bir yandan Cker pancan iiretimine lo.sjtlama getirilirken, diger yandan Cargill admdaki uluslararas1 kurulu a Bursa 'da 1Illsrrdan yapay tatlandmci iiretecek fabrika kurduruluyor. Bu fabrikamn kullanacaffl ll11sir data Arjantin'den getirilecek. Bakmaym siz, ll11sm burada iiretecegiz de. diklerine. Bu soylem tam anla1i11yla yutturmaca. (:iinkii, Tiirkiye'nin bu giinkii durumda bile zaten 90k onemli ll11sir a~1g1 var. Bir yandan "iiretici birlikleri yasas1 pkanyoruz, 9ift9ileri orgiitleyecegiz" diyenler, diger yandan 9ift9inin oz malma goz dikmi ler, tanm satl kooperatiflerinin, (:.ukobirlik'in, Tari 'in, Trakyabirlik'in fabrikalanm elinizden almaya f a ii Iyorlar. Daha once Siit Endiistrisi Kurumu'nu hara9-mezat satanlar. imdi ~ift9inin ozbe oz mali alan fabrikalanm satmaya fall Iyorlar. Silt Endiistrisi Kurumu Fabrikalanmn satl l kime ne hayrr getirdi? Oreticiyi peri ajj etti. Tiiketiciyi sarstl. Senden I TL 'ya a/man siitii paketleyip, sana TL'dan sat1yorlar. Sevgili Trakya/Ilar, ge;en yil TL alan bugdaym bugiinlo. fiyatl I TL. Dolar olarak degerlendirirseniz, ge9en yilm TL 'si 193 dolar, bu yum 102 TL 'si ise I67 dolar. $imdi soruyorum, Tiirkiye'de bir y1lda hangi sanayi iiriiniiniin dolar olarak fiyatl dii tii ki, 9ift9inin iiriiniine bu dii iik fiyatj. reva goriiyorsunuz. Bu 9ift9i dii manhg1 nereden kaynaklan1yor? Nedir 9ift9i ile al1p veremediginiz? I kg bugday ile ge9en yil 2 elanek, 2,5 kg giibre, 0,4 L mazot al1me ken, bu yii ancak I elanek, 1,3 kg giibre yada 0,2 L mazot almabiliyor. Degerli Trakyalilar, memur, i yi, 9ift9i, J.o.sacas1 emek9i balk ozveride bulunsun. Peki ya diger kesimler. Ahlaki degerlere hi9 deger vermeden para kazananlar. Bunlar bu iilkenin yurtta lan degil mi? Yok mu bunlara da uygulanacak yaptmmlar? Bugdaym tonuna yap1lacak 25 dolariik fazlahk, devlete en fazla 100 milyon dolarhk maliyet getirir. Oysa, ey Trakyahlar iyi dinleyiniz, ailesiyle birlikte 30 mil yon insam temsil eden 9ift- 9iye 100 milyon dolan 90k gorenler, iilke dl mdaki bankalara para yatj. np, bauran 4300 rantiyeye 140 milyon dolarhk haksiz odeme karanm gozlerini Jarpmadan ahyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. Hallan parasldl tam anla1i11yla i9 eden 5 banka sahibine ve bankanm ortaklanna dokunmuyorlar. Bu bankalan kurtarma operasyonunun mali yeti 5 milyar dolan buluyor. $imdi soruyorum, 9ift9iye alm terinin hakla alan 100 milyon dolan vermediginizde enflasyon yiikseliyor da, rantiyeye veri/en 140 milyon dolar enflasyonu yiikseltmiyor mu, 5 banka batmclslnm ballrdiffl 5 milyar dolan Odediginizde enflasyon yiikselmiyor mu? $imdi deniyor ki, ''iyi de devletimizin maddi giicii tanma veri/en destekleri kar Ilamaya yetmiyor. Tanma 1999 ylhnda 11,5 milyar dolar transfer yapild1 ve biit9eye onemli yiik getirildi". Hayrr, degerli kardc lerim, bu 11,5 milyar dolar biit9eye yiik olmadj. Biit9eye yiik olan yalmzca 2,4 milyar dolar. Kalan 9,1 milyar dolar tamamen tiiketiciden 9Ikt1. 0 tiiketici ki, yans1 zaten koylii, 9ift9i. $imdi getirilmek istenen yeni diizenle-

3 TMMOB ZMO HABER BOLTEN! I H.A.ZIR.AN 2000 SAYFA: 3 meye ba.lan. t;ift~iye dii iik taban fiyatj. verilecekmi de, ~ift~i dogrudan para verilerek desteklenecekmi. Sevgili ~ift~i kardc lerim, dogrudan gelir destegi geifekten bir ~ok iilkede uygulamyor. Ama, o iilkelerde tanm zaten belli bir diizeye gelmi, ~ift~i refah i~inde. Dogrudan gelir destegi de daha ~ok iiretsinler diye degil, daha az iiretsinler, daha az eksinler, daha az hayvan beslesinler diye veriliyor. 6megin, 3 inegi olana "sen 2 inegini tut, birini elden ~1kar. Ben sana o inegin verecegi siitiin kaj' lllgmj &leyeyim" deniyor. Boy1ece bir balama ba lanna bela alan a m iiretimi frenlemeye ~all Iyor1ar. Yoksa, iiretimi artmnak i~in yaplimlyor bu uygu- 1ama. Oysa bizim daha ~ok iiretme zorunlulugumuz var, destek bunun irin gerekli. Daha rok iiretmek i~in de daha ucuz mazot, daha ucuz ilaf, daha ucuz giibre gerefciyor. $imdi siz bu destekleri klsarsanlz, mazot fiyatj., giibre fiyall, zirai ilar fiyat.j bugiin oldugu gibi ba Im al1p giderse, bugdaya, ay~i~egine hakklm vermezsiniz, bu ~ift~i nasll siirdiirecek iireti.mini? Bugdaym, ay~i~eginin, pancann fiyatj.m belli bir diizeyde tutmak istiyorsan, ey hiikiimet, seni goreyim, once mazot fiyatj.m dii iir, giibre fiyattm dii iir, ila~ fiyat1m dii iir. 0 zaman inanalnn iyi niyetine. $imdi tanm reformu diye ortaya ~lkanlara soruyorum: t;iftriyi tanm yapamaz hale getirmek midir, ~ift~inin ozbe oz ma/1 alan fabrikalar1 elin 'den alip. ozel sektore devretmeye ~ali mak m1d1r tanm reformu? Hani nerede toprak kanunu? Kim koruyacak Trakya topraklanm, kim koruyacak Tiirkiye'nin topraklanm. Nasii onleyeceksin Ergene'nin kirliligini, Ergene zift olmu aklyor. "Akarsu kir tutmaz" diyen atalanmjzi yalanc1 91karan Ergene 'nin kirliligini kim on1eyecek? Hani bunun onlemi, nerede veri/en sozler. Bu Ergeneyle mi sulayacak Trakya riftrisi taj1asmi. Tanm reformu yapacakan, gel bu sorunlan roz. Toprak haritalanm fikart, Toprak kullamm plamm yap. Herkes ncrede ne yapilacajjmj bilsin. r;iftrinin topragjdj analiz et, atacag1 giibreyi bilerek atsm. Toplula tjr dagm1k topraklan. Bugiine kadar 8.5 milyon hektar sulanabilir alanm ancak 4,5 milyon hektanna su getirebilmi sin. Bu hjzia giderse geride kalan 4 mil-,. yon hektara anc:tk 40 y1/da su getirebileceksin. Bunu h.jzlandu. Tanma yattnm yap. Tanmda gerreklc tirilen sabit sermaye yatmmlanmn tiim sektorler i~indeki oran1 1982'de % 10.8 iken yildan ylla azalarak 1999'da % 5,1 'e dii mii. Yapsana tanma yattnm1. Tanma verilen yattnm tc Vik belgelerinin tiim sektorler i~indeki oram ise son 10 J'lliD ortalamas1 olarak ancak % 1,3. Seramik sanayiinde de % 1,3. Yani devlet, koskoca tar. sektoriine, ancak birka~ firmanm tems~ ettigi ser~ s::n_ayii k~dar yattnm te viki veriyor. ArtJ.rsana tanmdaki yattnm tc viklenm. Ham nerede Tanm Sigortalan Yasas1, nerede Tanm Oriinii Borsalanmn Kurulmasi Yasas1. t;lkarsana bu yasalan. Reform, tanmi ~agda la tj.rmak i~in yap1l1i, ~ift~iyi oldiirmek i~in degil. Gelin doniin bu yanli yoldan, ger~ek reforma yonelin. Doffrudan gelir destegi diye, toprag1m eksin ya da ekmesin iizerine tapu1u toprag1 olana birka~ yii iane ~eklinde belli bir para verecekler. Sonra bu uygulamay1 da kaldjracaklar. $imdi soruyorum, ekilmeyen topraga verilecek para, tarima destek midir? Tapusu olmay1p, toprag1 ekip biren ne o1acaktj.r? Bu tiir bir odeme, bize gore yalmzca ~ift~inin kisilan gelirinden Otiirii, sesini pkarmasjdi onjemeye yonejik bir kandjrmacadan Ote onlem ta Jmamaktadrr. Turk riftrisi bu oyuna gelmeyecektir. Turk ~ift~isi iirettiginin kaj' Iligwi. aim terinin kar~iligim istemektedir. i sizlik yardimj gibi bir iane istememcktedir. Eger yanli tan doniilmez. JSrar vc inatla riftri dii mam tutum siirdiiriiliirse. tar1mda zaten zor tutu/an kitlc/er, ozellikle genr niifus kesinlikle gore zorlanm1~ olacaklardrr. Bu durum. iilkede hir kimsenin bugiinden kestiremeyecegi boyutta ekonomik. toplumsal ve siyasal sonurlar yaratacakttl'. $imdi gelelim Tanm Satt Kooperatifleri ve Birlikleri HakkwJa Kanuna. Degerli riftri kardc lcrim. bu kanun rift~iye rok ciddi bir darbe indiren kanundur. Bu kanun, 13 Tanm Satt Kooperatif Birligine bagli 400'iin ilzerinde kooperatifi, bu kooperatiflere kayitli 725 bin ortalft ve aileleriyle birlikte yakla lk 3 milyonluk rift~i niifusu dogrudan ilgilendirmektedir. Bu Kanunla Tanm Sati Kooperatiflerinden her tiirlii mali destek rekilmekte, kooperatifler kaderleriyle ba ba a brrakijmaktadjr. Bu da yetmezmi gibi, ozerkle tirme adj altinda, tam aksine siyasi iktidar. kooperatifler iizerinde tam bir yonetim ve denetim mekanizmas1 kurmaktadu. Bu kanunla, kooperatif ve birliklerin varolan fabrikalan anonim irkete donii tiiriilmekte, riftrinin elinden alinm'aktadrr. Kanunun hele bir maddesi var ki, tanmsal orgiitlenmeyi kokten tasfiyeyi giindeme getirmektedir. $oyle diyor bu madde: "Kooperatif ve Birliklere Devlet veya diger kamu tiizel ki ilerinden herhangi bir mali destek saglanamaz." By ~ift~i karde im, imdi sen bu kanunu getirenlere sormayacak m1sln, "Kooperatif ve birliklere hi~bir tc vik yardnm yapllmayacak diyen ey hiikiimet, tanm di mda hangi sektore bu denli kau yakla Iyorsun. Kooperatif Jeri ve birlikleri devlet destegi dj IDda bjrakmak onlan tasfiyeden ba ka hangi anlama gelir?" Sevgili Trakyalllar, degerli ~ift~i karde lerim, soziin Jasas1 iilkemizdeki gidi iyi gidi degi/dir. Hiikiimeti uyanyoruz. Aflklanan taban fiyadanyla tanm yapmak milmkiin degi/dir. Derhal ve mutlaka, ~iltfinin geifek maliyeti iizerinden hesaplanan fiyatj. belirleyerek, a~iklanan taban fiyal1 ile arasmdaki farki ~iftriye prim olarak, Odeyeceginizi ifade edin. t;iftriyi peri an ederek, yerinden yurdundan ederek iilkeyi temellerinden sarsmaym. Zaten % l'lere dii mii alan j'1lhk tanmsal iiriin arti Im daha da dii~iirmeyin. Tarlalar bo kalmasm..alurlar hayvanslz kalmasm. Nedir amacmlz? t;ift~isiz, tanmslz bir Tiirkiye mi dii iiniiyorsunuz? Bu yanh yoldan en bsa zamanda geri doniin, fift~inin ha.kh sesine, giir sesine kulak verin. Ulkede huzursuzlugun kaynag1 olmaym."

4 SAYFA: 4 TMMOB ZMO HABER B0LTEN1 1 HAZlRAN 2000 ODA'MIZIN DfizENLEDiGi VE 17 KURULU~UN KATILDIGI "IMF TAAHHOTLERi KAR~ISINDA TORKiYE TARIMI'' KONULU PANEL GER~TiRiLDi ODA'IDIZm, "14 Ma}'IS Dtlnya ~~er GUntl" etkinligi 9er9evesinde dtizenledigi "IMFT.AAIIHOTLERtKAR~ISINDA TORKtYE TARJMI'' Paneli, 15 Mayts 2000 tarihinde 09.30'da Ttirk i~ Konferans Salonunda geni~ bir katthrnla ger9ekle~tirildi. Oda Ba~kantmtz Prof.Dr. GUrol ER.G:lN'in a91h~ konu~masty1a ba~layan toplanttda, Adana <;ift9iler Birligi Ba~kam Cumali DOG RU, Tema Vakft Ba~kant Hayrettin KARACA, Ttirk-i~ Gene} Sekreteri HUseyin KARAKOC, TMMOB Ba~kam Yavuz ONEN ve Erzurum Milletvekili Zeki. ER.TUGAY birer konu~ma yapttlar. TEMA Vakft adma katuan oncek.i Ba~kan'tmtz Mahir GOR. BOZ'tin yonettigi sabahki Panel'e, Tartm Gtda-Sen Genel Ba~kam Mihdi PERiNc;EK, Ttirkiye Ziraat9uar Demegi Genel Ba~kam!brahim YETKiN, Ege <;ift9iler Birligi Ba~kam Dr. Hulusi TANMAN, Tanm i~ Sendikast Gene! Ba~kam Bedrettin KA YKA~. VESTED Yonetim Kurulu Uyesi YUksel Y'OCEL, Koy Koop Genel Ba~kam Erdot<m KANTORER ve TARGEV Yonetirn Kurulu Uyesi ~.Dr. Cemil ER.TUGRUL konu~mact olarak katuddar. Tanm Ekonomisi Demegi Ba~kam Prof.Dr. Tayfun OZKA YA'mn yonettigi ogleden sonraki Panel'e, TZOB Teknik Mti~aviri Sevgi RAD, TMMOB ZMO Yonetim Kurulu Uyesi GOkhan GO NAYDIN, Damtzhk Stgtr Yeti~tiricileri Birligi Ba~kam!small ANIL, 6z Gtda i~ Sendikast Genel Sekreteri Agah KAFKAS, Tiirkiye Tanmcuar Vakft Ba~kam Abdullah A YSU ve Ankara Bolge Veteriner Hekimler Odast Ba~kant MustafaAtila dndemlr. konu~mact olarak kattldtlar. Y ogun bir katthmla ger9ekle~en panellerde, anlamh tartt~malar yaptlmt~ ve Panel sonunda, 17 katthmct kurulu~un ortak imzastyla, a~agtdaki Sonu9 Bildirgesi yaytmlanmt~ttr. "IMF TAAIIHOTLERi KAR~ISINDA TORKiYE TARIMI" PANELi SONUc; BiLDiRGESi TMMOB Ziraat MUhendisleri ODASI' run duzenledigi; tanm alanmda faaliyet gosteren ve Cl a~da imzalan bulunan 17 kurulu un katjhmc1 oldugu Panel, IMF' ye verilen niyet Mektubu' nun sorgulandl~ bir platform ortaml olll turmll tur. Tanm sektortiniin farkh alt sektorlerinden gelen kattltmct kurulu~lann en iist diizeyde temsil edildigi Panelde, a~agtdaki konularda tam bir gorii~ birliginin varhg1 saptanm1~ttr; 1- Niyet mek.tubu ile 57. T.C. HUkU.meti' nin tanm alanmda IMF' ye verdigi bu taahhtltler ontlmuzdeki. donemin tanm politikalanna rehberlik edecek nitelikte olup; temel amac1 tanma verilen destegi klsa sure i~inde tamamen kaldmna.ktu. Bu s~ dogal olarak, zaten ya ama savci l veren tanmm ve tanmclrun felaketi ile sonu~lanacaktlr. 2- Tanm sektorti ile ilgili hi9bir kesime dam~tlmadan verilen bu taahhiitlerle, destekleme sistemi bir tanm teknigi olmaktan 91karumakta ve ktsa stire i9erisinde tamamen kaldmlacak bir yoksulluk Odemesi ~ekline donti~ttirtilmektedir. U9 ytlhk bir ge9i~ donemi i9in stirecek tanmsal mtidahale ahmlannm fiyatlan bile ~imdiden taahhtit edilmi~ olup, bu rakamlar tiretici i9in gerekli ya~ama dtizeyinin 90k altmdadtr. Tarimsal KiT' ler ozelle~tirilmekte, tanmsal kredi faizleri ticari faiz oramna ytikseltilerek taflmsal krediler elemine edilmektedir.!?eker pancart tireticilerinin ve ~eker sanayiinin i9inde bulundugu kriz derinle~tirilmektedir. Tanm Satt~ Kooperatifleri Birliklerinin sahibi bulunduklan fabrikalar, kooperatif ekseni dt~mdaki kesimlere pe~ke~ 9ekilmeye 9ah~dmaktadir... 3-HUkUmetin, halen nufusun yanya yakm bir boiumunun istihdam edildigi tanm sektortlne yonelik bu tutumu kabul edilemez! Banka kurtanna operasyonlan ~vesinde bir gecede bir avu~ insamn cebine milyar dolarlarla ifade edilen m.iktarlan aktaranlann, Ulkede zaten bozuk olan gelir daldumndan en alt duzeylerde pay alan tanm sektortlnun payun daha da azaltmayt ~layan giri imlerine bir DUR denilmeli, tanmm hakh tepki.si geni halk kesimleri ile bultqturulmalldlr. Tanrnla ilgili olup ta bu stirece seyirci kalmak, kendi varhgmt inkar etmek ile e~ anlamhdlf. Zaman, tireticisi, kooperatifi, i~9isi, teknisyeni, mtihendisi, gontillti kurulu~lan ile ttim tarim kesiminin hi9bir aynm gozetmeksizin, ortak amact i9in mticadele etme zamamdtr. ~ Tarim kesiminin ontimtizdek.i donemde 90k gereksinim duyacag. 'ortak reflekse sahip olma' yetenegini geli~tirme konusunda 90k onemli etkisinin olduguna inandigtmtz Panel sonucunda katdtmcl Jruroltqlar tarafindan, tanmm ve tanmclrun hakh taleplerini ve sesini du~ 'ytlksek kahhmh mitingler' duzenleme karan ahnmt tlr. Htiktimetin, ytikselen bu sese kulak vermesi ve bir sektorti yok saytct, ulusal gelir dagthmmdak.i adaletsizligi derinle~tirici bu uygulamalanna derhal son vermesi bir zorunluluktur. 15 MA YIS 2000 \ I TMMOB I TZOB I Ankara Bolge Veteriner Hekimleri Odas1l TEMA I TARGEVI K6y-Koop I Holstein St~ Yeti tiricileri Birligi I Adana ~~er B~ I Ege ~er B~ I Ttlrkiye Ziraat ar Vakfi I Tanm-f Sendikas1l Oz Gtda I Sendikas1l Tek Gtda I Sendikas1l Tanm Gtda -Sen. I Tanm Ekonomisi Demegi I TUrldye Ziraat ar Dernegi I Veteriner SaAIJk Teknisyenleri Dernegi

5 TMMOB ZMO HABER BOLTENt I HAZfRAN 2000 SAYFA: DONEM BiRtNct DANI~MA KURULU ~ANLIURFA'DA TOPLANDI TMMOB Ziraat Miihendisleri Odas1, 37. Dtinem 1. Dam~ma Kurulu toplanhst, 4-7 May1s 2000 tarihleri arasmda ~anhurfa'da yaplldt. Gene! Merkez, 21 ~ube Ytinetirni ile Malatya ve Adtyaman il Temsilcilerinden olu~an yakla~tk 70 meslekta~lilllzm katthmiyla yapdan toplantida, ODA sorunlan tartt~ddt ve 2000 yllmda yaptlinast gereken etkinlikler kararla~trrlldt. Toplantmm yo gun bir kat!ltm ve ba~anyla geryekle~mesinde Gene! Merkez Ytinetirni ile ~anlmrfa ~ube Ba~kanhglnm uyumlu, yaptci, katlltmct ve e~giidiimlii yalt~malan etkili olmu~. yerel ve ulusal basm yoluyla da konu kamuoyuna yanslllli~ ve gerekli mesajlar verilrni~tir. Toplantl ve inceleme gezisi boyunca GAP Btilge Kalkmma idaresi Ba~kanhgt ~anlmrfa Btilge Miidiirliigii, her tiirlii yardlmda bulunmu ve GAP Projesini tamtan bir brifing vermi~tir. Toplantmm aytlt~ml Oda'm1z ~anlmrfa ~ube Ba karu Atilla YA ZAR ile birlikte Oda Ba~kamrmz J1rof.Dr. Giirol ERGiN yaprm trr. Toplantlya; Oda Ba~kam Prof.Dr. Giirol ERGiN, II. Ba~kan Ozkan GOKSEL, Yazman Oye Gtikhan GUNAYDIN, Sayman Oye Dr. Turban TUNCER, Ytinetim Kurulu Oyeleri Giilay SUBA~I ve Balci Remzi SUi\=MEZ, Gene! Sekreter ilhan HAN, TMMOB Ytinetim Kurulu Oyesi Dr. Ntivit SOYLU, Denetleme Kurulu Oyesi Enver \=ETiN ile Burhanettin AHiPA~AOGLU; ~anlmrfa ~ubemizden Atilla YAZAR, Tahir AKIL, Mehmet Ali AKIL, Mehmet YVCEL, Zevaiddin OZ CAN, Yusuf KOSE; Adana ~ubemizden Ayhan BARUT, Ali YDZ- GE\=, Abdullah DOGAN, Naztm A YDONER, Haydar Ali TiMU ROGLU; Antalya ~ubemizden Nuri ARI ve Aziz UZUN; Aydm ~ubemizden Galip ORHON ve Niyazi KASIMOGLU; Bahkesir ~ubernizden Mehmet YILDIRIM ve Ferhat YILMAZ; Bursa ~ubernizden Yilmaz OKTA Y ve Ali Yavuz KAY A; Denizli ~ubemizden Gtiniil Emel inal, ibrahim GOR ve Kadir \=ETiNKOL; Diyarbakrr ~ubemizden Sedat EREN ve Seyfi P ARLAK; Erzurum ~ubemizden Abdullah KE LE~OGLU ve Tamer \=O~KUN; Gaziantep ~ubemizden Karaca BOZGEYiK, Edip OZASLAN ve ismail POLAT; iyel ~ubemizden ibrahim YALIN; istanbul ~ubemizden Zebra EYiCiL, Hikmet GO LER ve Hiiseyin ONOV AR; izmir ~ubemizden Alaettin HACIMO EZZiN, Orban DONDAR, Erda! SEViN\= ve Biilent OZPiRiN\=; Kayseri ~ubemizden Yllmaz \=ELiKTEN; Konya ~ubemizden Doy Dr. Fikret DEMiR ve Vasfi DOLAK; Manisa ~ubemizden Erol TE KiN ve Erdem KUTLAR; Rize ~ubemizden Yeti~ SARIAHMETOG LU ve Orner OZGORBOZ; Samsun ~ubemizden Murat AKAR ve Ercan YANOGLU; Tekirdag ~ubemizden Fedai TALi; Trabzon ~ubemizden ismail ASLAN ve Giingtir KO\=OKOSMANOGLU; Van ~ubemizden Samet TURAN, Aysel BARS ve Cevdet ALTINDAG; Ad1- yaman il Temsilciligimizden Hasan DOGAN ve Mehmet BORTO; Malatya il Temsilcimiz Fevzi ~ENER kattlmt lardrr. Hatay ~ubemi z den katthm olmarm~trr. Dam~ma Kuruluna kattlanlar birinci giin, Atatiirk Barajt'ru gezrni~ ve DSi Btilge Miidtir YardtmclSl'nm sundugu Brifinge kattlm1 ~ lardtr. Daha sonra, Adtyaman il Temsilcimizin katkllanyla Nemrut Dagt' na ylktlrm~trr. ikinci giin Dan1~ma Kurulu Toplant1s1 yapilmi tlf. Uytinci.i gtin, GAP Btilge Kalkmma idaresi Ba kanhgi ~anhurfa Btilge Mtidiirltigii, GAP Projesini tamtan bir brifing vermi tir. Daha sonra Harran Ovast gezilerek, Akyakale ytiresinde ya anan tuzlanma sorunu yerinde gtiri.ilmi.i, aynca tarihi Harran kenti gezilerek incelenmi tir. Birecik Baraj1 altmda kalacak Halfeti ilyesi gtirtildi.ikten sonra, ak~am Gaziantep iline geyilmi tir. Oda Ba kannmz Prof.Dr. Gi.irol ERGiN, yerel TV kanallan ile yapt1g1 rtiportajlarda, tanmsal sorunlar ve yapllma Sl gerekenler hakkmda ay1klamalarda bulunmu tur. Gaziantep ~ube Ba kanhgi tarafmdan verilen ak am yemeginden sonra katihmctlar, illerine dtinmii~lerdir. Uy giin boyunca, kattlrmc1 bir ortamda geryekle en yogun ve verimli bir yah~ma sonucu, meslek ve Oda amaylanna ytinelik yok saytda ilke karar1 alm trr. Toplantl sonunda, "GAP Btilgesindeki SaptamalartmJz" ba hkl1 bir Basm Biilteni hazrrlanarak, Haber Ajanslar1 ve Yaztll Medya kurulu lan ile GAP Btilge Kalkmma idaresi Ba kanltgi 'na gtinderilmi tir. Toplanttda alman kararlarm geni bir tizeti ~ubelerirnize gtinderilmi~ olup, "GAP Btilgesindeki Saptamalanrmz" ba~hklt Basm Biilteni a~agtda bilgilerinize sunulmaktadrr.

6 SAYFA:6 TMMOB ZMO HABER B'OLTEN1 I HAZlRAN 2000 TMMOB zilalfrr MiitiEIIDia Fld ODfiSnllll CifiP BOLGESiNDEKi SfiPTfiMfll.fiiU ~anhurfa'da 4-7 MaYJS 2000 tarihleri arasmda,gene! Merkez ve 21 ~ube Yonetiminden olu~an 70 meslek:t:a lidlz tarafmdan, gorevli kamu kurumlanndan bilgi almrru~, bolge arazileri gezilmi~ ve bolgede tanmsal sonmlann ciddi boyutlara vardtb g6rolm.u tur. SaptadJ.bnnz 3 abdak:i hususlar, ilgili kqi ve k:urum1ar tarafmdan mutlaka djkkate almmabdu. 1. Bu yjl y3 anan kurakbk nedeniyle bolge afet bolgesi ilan edilmeli ve ~ yardmuna ko ulmahdu ytlma kadar, enerji yatmmlannda % 70, sulama yatmmlarmda% 12.8 g~kle me sa#janmj tlr. Bu oran, son derece dti UktUr. Sulamaya a~ilmas1 ongoriilen hektar alamo sulanabilmesi i~in yaptlacak yatmmlar bu hlzla devam ederse ongoriilen stirenin 60 yll gerisinde kahnacaktrr. 3. DSi Ak~akale sulama sahasmda ciddi boyutlarda ~orakla~ma sorunu vardrr. Toprak ve iklim ozellikleri nedeniyle tuzlanma-~orakla~ma riski yliksek ova topraklarmda yaptlan "bilin~siz sulama" nedeniyle, 1995 sonras1 sulama alanlannda da ytikselen taban suyu, tuzlanma ve ~orakla~ma sorunlar1 gortilmeye ba~lanu~t1r. BugUn Harran Ovasmda dekar alanda drenaja ba#h tuzlanma ve ~rakla ma sorunu ba lamj. tj.r ve dekar alanda durum ciddidir. Bu nedenle, su 1ru11amm sistemi dtizeltilm.eli ve sulama disiplini s~anmahdu. 4. Su ta~una ve uygulama rand1mamm ytikseltmek i~in, ta~tma kanallannda stzma kaytplan onlenmeli, yeni sulama alanlannda, kanalet sisteminden vazge meli ve basm~h sulama sistemlerine (yaljnurlama, damla) ge melidir. 5. Sulama Birliklerindeki sorunlan gidermek i~in gerekli onlemler ahnmahdrr. Teknige uygun sulama ile hedeflenen lirlin deseninde yer alan ve bolge i~in yeni olan bitkilerin yeti~tirilme tekniklerinin ogretilmesi ve benimsetilmesi i~in uygulamah ~~i egitim hizmetleri geli tirilmelidir. 6. Drenaj sistemi mutlaka kurulmah, varolan yetersiz drenaj sistemindeki atjk solar yeniden sulama ~h kullamlmamahdu. 7. GAP Bolgesinde ekolojik, ekonomik ve pazar ko~ullanna en uygun tiretim sistemleri saptanarak, Tanmsal liretim Planlamasma g~elidir. Sulanan alanlarda % 90 oranma ula~an (Ttirkiye'nin I /3'ti) pamuk deseni yerine pazarlanabilir yeni liriin desenleri geli~tirilmelidir. <;ift~ilerin uygun ekim nobeti uygulamasma ge~meleri ve yeni lirtinleri ekmeleri i~in, te~vik ve destekleme sistemi, ahm garantisi vd uygulamalara ge~ilmelidir. 8. Toprak mulkiyet sistemini ve tanmsal yapl}'l dtizeltmek ama- Clyla mutlaka Toprak Reformu yaptlmahdu. GAP projesi, illkemizin en buyuk projesi ve gurur kaynaatdrr. GAP'm getirileri gibi, sonmlan da TUrkiye'nin sonmlandrr. GAP projesinin ba anh olmas1, sonmlara dogru tani koymakla ve uygun ~oztim yollannm katjhmcilikla bulunmasma ba~drr. G.A]!'a sahip ~ ve sorunlanm bfiyiimeden ~zelim. Prof.Dr. Giirol ERGiN B3 kan Yonetim Kurulu ve 21 ~ube Yonetimi Adma TARIMSAL MEKAN1ZASYON KURULU ve 19. TARIMSAL MEKAN1ZASYON KONGRESt TOPLANDI TARIMSAL ARA~TIRMA PROJESt MASTER PLAN REv1zYONU TOPLANTISI YAPILDI Tanm ve Koyi~leri Bakanhg1 TUGEM Gene! Mtidtirltigti tarafm- Tar1m ve Koyi~leri Bakanhg1 Tanmsal Ara~tlrmalar Gene! Mildan, Mayts 2000 tarihlerinde Erzurum'da dlizenlenen "Tanm- ~ dtirltigti tarafmdan dtizenlenen "Tanmsal Ara~trrma Projesi Master sal Mekanizasyon Kurulu" 2000 Olagan Toplanhsma ve bu toplantl Plan Revizyonu" toplantlst, 8-12 Mayts 2000 tarihlerinde Antalya'da sonras1 l-2 Haziran tarihlerinde Erzurum'da toplanan " 19. Tanmsal geryekle~tirildi. ODA'lDlZ Yonetim Kurulu liyesi Dr. Turban TIJN- Mekanizasyon Kongresi" ve Boltim Ba~kanlan Toplantlsma, CER.'in de kattldtgl toplantlda, Tanm ve Koyi~leri Bak<mhgt DA'mtz adma Ege Oniversitesi Ziraat Faktiltesi Tartmsal Mekani ylllan i~in Ara~ttrma bncelikleri yeniden belirlendi. zasyon Boltimti Ogretim Oyesi ve izmir ~ubemiz ~.Dr. Kamil Ok.yay SINDIR kattldt. II. Ba~kam Tanm ve Koyi~leri Bakam Prof.Dr. HUsnU YusufOOK.ALP, <;evre ve Orman Bakanhg1, Oniversiteler, Gontillti Kurulu~lar ve bzel Toplanttlarda, Tanmsal Mekanizasyon konusundaki sorunlan ve Sektor firma temsilcileri ile Tanm ve Koyi~leri Bakanhgt ana hizmet ~ozlim onerilerini i~eren ~e~itli raporlar tartt~lldt ve Balkan tilkelebirimleri temsilcileri ve ara~ttrmactlardan olu~an 155 katlhmcmm rinden bazt meslekta~iann iyinde yer aldtgt bir inisiyatif grubunca olu~turulmaya ~alt~dan "GUneydoAu Avrupa Tartm MUhendisligi kattldtgt toplantida, onlimlizdeki 5 ytlhk dilimde Ara~trrma oncelik- BirliAi (AESEE: Society of Agncultural Engineering of Southeastern leri, programlan, stratejileri ve bu konulara tahsis edilecek bfit~e pay- Europa)" hakklnda degerlendirmelerde bulunuldu. Ian belirlendi. CIGR tarafmdan da desteklenen AESEE olul:um faaliyetleri ile il- Yapdan oncelik degerlendirmesine gore Ara~trrma Frrsat Alanla- Y n ''BUnillrJ.".. Havvan Yrti"tiri...;u~, Endlistri Bitkileri, Tr&. "ar.,,..,._ gili Olkemiz adma yal1~malar yapmak lizere, ODA'mtz tarafmdan 2 JUA~ 'J ~ "".LI..I5' 4WJJ, ~ kurucu liye onerilmesi karannm almmas1 sonucu; ODA Yonetim Ku- YJr Mer'a Yem Bitkileri, Meyve-Bag, Kaftlk Ba Hayvan Yet:qtiricirulumuz, Gtineydogu A vrupa Tanm Mtihendisligi Birligi (AESEE) Jigi., Su OriiDl.eri, Sebzeler ve Slis Bitkileri, Dolal Kaynaldar, Yekurucu tiyeleri olarak Prof.Dr. Serdar OZI'EKiN ve ~.Dr. Kamil meldik Tane Baldagiller, GJda ve Y em, Kanatb. ve Kaftlk Evcil Hay- Ok.yay SINDIR'm onerilmesini kararla~trrm1~ ve ilgililere bildirmi~- van Yeti tiriciliti, SeitKabulduMeyveler, Veteri.oer ~Jan vehaytir. van A,llan" olarak s1ralanmt~tlr.

7 TMMOB ZMO HABER BOLTEN! I HAZtRA.N 2000 SAYFA:7 37. DONEM 1. BOLGE TOPLANTISI HAZiRAN 2000 TARiHLERi ARASINDA ADANA'DA YAPILDI ~anhurfa'da ger9ekle~tirilen 37. Donem I. Dam~ma Kurulu Toplanttst'nda alman karar geregince, ozel sektorde 9ah~an iiyelerimizin sorunlanna 96ztimler olu~turmaya yonelik iki giinltik Bolge Toplanttst, Haziran 2000 tarihinde Adana'da ger9ekle~tirilmi~tir. Genel Merkez Yonetiminden Oda Ba~kam Prof.Dr. Gtirol ERGiN, Y azman Dye GOlchan GUNA YDIN, Sayman Oye Dr. Turhan TUN CER ve Gene] Sekreter ilhan HAN ile Adana;. el, Gaziantep, ~anhur 'WIIf'a, Antalya ~ube Yonetim Kurulu Oyeleri, Adana' daki serbest 9alt~an meslekta~janmtz ve Tanm ii Mtidtirltigii yetkililerinin katildtgt toplanttnm ilk gi.intinde, tanmsal sava~m1 ila9lan konusunda ozel sekt6rde 9alt~an meslekta~lanmtzm sorunlan gorti~tilmti~tiir. Apna kapama saatleri, kara liste, hirsjz/jk ve $ahte ila~. kdy satj lan, re~ete sistemi, ruhsatlarm Oda tarafmdan vizelenmesi, faturalara pe- in ya da vadeli ka e vurulmas1, SMM Belgesi almmas1, toptan ve perakende sati yapan bayilerin tek ruhsat alt1nda satj yapmalan, fiyat istikran konu ba~hklan altmda yogun tartt~malar yapilm1~ ve yaptlabilecek i~ler belirlenmi~tir. ikinci giinkii toplanttda, ozellikle kamuda 9al1~an meslekta~lanmtzm sorunlan tartt~ilmi~ ve sendikal orgtitlenme gerekliligi giindeme getirilmi~tir. TMMOB Genel Kurulu ve KESK'te ya ~anan son geli~meler tartl~tlmt~, tanmsal topraklann korunmast konusunda Toprak Yasast ve Topraksu Gene! Mtidiirltigti Kurulu~ Yasas1 hakkmdaki son durum degerlendirilmi~tir. Toplantt sonu9 raporu, Gene! Merkezimizin tarihli yaztstyla, ilgili ~ubelere veil Temsilciliklerine gonderilmi~tir. ODA GENEL MERKEZIM.IZIN 505YAL TE515LERI YENIDEN DUZENLENIYOR TMMOB Ziraat Mtihendisleri Odast Genel Merkezi, Karanftl Sokak No: 28/12'deki yeni yerine ta~mdlktan sonra, 28/19'daki dubleks daireyi Sosyal Tesis olarak diizenleme 9alt~malanna ba~land1. Meslekta~lartmtza yakt~rr 90k daha gtizel bir mekan olu~turmak amactyla halen devam eden ve Eyltil aymda bitirilmesine 9ah~Ilan in ~aat stiresince, sosyal tesislerimizin kapah olmasmdan dolayt, Oda Sosyal Tesislerinden ge9ici olarak yararlanamayan meslekta~lanmizdan oztir diliyor ve anlayt~ bekliyoruz.

h?vatirim Cl Nisan 2009 --- K. EVREN BOLGUN

h?vatirim Cl Nisan 2009 --- K. EVREN BOLGUN K. EVREN BOLGUN h?vatirim --- Cl Nisan 2009 KRIZDE RiSK YONETiMi VE KORUNMA STRATEJILERI 2009 yllma ki.iresel krizin golgesinde giren di.inya ekonomisi, krizden c;:1k1~ yollarm1 ar1yor. Bu donemde en fazla

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi*

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi* AVRU PA ARA$TIRMALARI DERGISi Gilt 9 Say1: 2 2001 231 TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ Ozet OZELLESTiRiLMESi SURECi* i dil uz** Turkiye 'de demiryollarz senelerdir kendi kaderine terk edilmi.$lir.

Detaylı

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 'Turkiye'nin Bili~im indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Kaynag1' ~ BAKER T I LLY GURELi GURELi YEMiNLi

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ!

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! 20 TÜRKİYE DE HAYVANCILIK İFLAS ETTİ 23 ZEYTİNLİKLER TALANA AÇILDI 25

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 K z lay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll

DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll DAiB DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll BA~KANIN MESAJI thracatet Birlikleri kayttlanna gore; 2012 ythnda Tiirkiye'nin demir ve demir ch~1 metaller ihracatj. bir onceki yda gore degerde %1,4, miktar bazmda

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 01 OCAK- 20 MART 2009 SAYI: 89 TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR!.. İSTANBUL 1 TARIM HAFTASI

Detaylı

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba DONEM: 23 CILT: 29 YASAMA YILI: 3 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba icindekiler Savfa I. - GECEN TUTANAK OZETI 336 II. - YOKLAMA 338 III. - GUNDEM DI I

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218 Yay n Organ 71 76 68 78 66 9 6 16 31 37 ba yazı Yeni Yıl ve Beklentiler * Türkiye, 2010 yılını sert tartı maların ya andı ı a ır bir siyasi gündemle geçirmi tir. Referandum süreci var olan siyasi gerilim

Detaylı

TURKiYE BAROLAR BiRLiGi - - - - ... IDARISOZLE MELER ULUSLARARASITAHKIM PANEL. 16 Temmuz 1999 ANKARA

TURKiYE BAROLAR BiRLiGi - - - - ... IDARISOZLE MELER ULUSLARARASITAHKIM PANEL. 16 Temmuz 1999 ANKARA - - TURKiYE BAROLAR BiRLiGi - -.... IDARISOZLE MELER VE ULUSLARARASITAHKIM. PANEL 16 Temmuz 1999 ANKARA - - - - TURKiYE BAROLAR BiRLiGi idari SOZLE MELER VE ULUSLARARASITAHKiM PANEL 16 Temmuz 1999 ANKARA

Detaylı

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. Kaynag1' indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM ~irketi

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. Kaynag1' indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM ~irketi 'Turkiye'nin Bili~im Kaynag1' indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM ~irketi 01.01.2013-30.09.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU NDEX 1 Ocak 2013-30 Eyliil2013 Donemi

Detaylı

T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt

T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt TORKlYE VE ORTA DOfiU AMME idaresl ENSTtTOSU YAYINI NO: 228 T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt 1988 IKINCI KITAP Kamu Iktisadi Tejebbiisleri ve Fonlar Ankara, E ki m I988 Devlet Te$kllati Rehberl 1988, TODAIe

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sayı: 392 DOSYA Anayasa ve Emek Torba Yasa TBMM'den Geçti Ostim ve İvedik'te İş Cinayetleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü MPM 50. Genel Kurulu Sendikalarımızın Genel Kurulları Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES MARMARA AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES MARMARA UNiVERSiTESi AVRUPA BiRLiGi ENSTiTUSU YA YINI A PUBLICATION OF MARMARA UNIVERSITY EUROPEAN UNION INSTITUTE Yaymlayan I Publisher

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı