EKOTURİZM VE BOTANİK TURİZMİ: TÜRKİYE'NİN SUKKULENT BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN TURİZM POTANSİYELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKOTURİZM VE BOTANİK TURİZMİ: TÜRKİYE'NİN SUKKULENT BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN TURİZM POTANSİYELİ"

Transkript

1 GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Nisan 2006, Şanlıurfa. Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, April 2006, Şanlıurfa, Turkey. EKOTURİZM VE BOTANİK TURİZMİ: TÜRKİYE'NİN SUKKULENT BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN TURİZM POTANSİYELİ NESLİHAN DEMİRCAN, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 25240, Erzurum, IŞIK ÖZ, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 25240, Erzurum, RAY STEPHENSON, Sedum Society, 8 Percy Gardens, Choppington, Northumberland, NE62 5YH, UK, FARİS KARAHAN, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 25240, Erzurum, Özet Türkiye, ekstrem yükseklik farklılıkları, derin vadi sistemleri, kayalık yamaçlar ve hem yatay hem de dikey yönde değişen ekosistemler nedeniyle Avrasya boyunca Sedum türlerinin önemli yayılış alanlarından biridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye de özellikle ekoturime yönelik aktiviteleri ön plana çıkarırken Botanik Turizmi ni ana başlıklardan biri olarak değerlendirmektedir. Bu çalışmada, Türkiye deki Sedum çeşitliliği turizme katkı sağlaması bakımından coğrafik dağılım ve peyzaj karakteristiklerine göre değerlendirilmiş ve tehdit durumları IUCN Red Data Book kategorilerine göre gözden geçirilmiştir. Çalışmanın sonucu olarak, 11 i endemik, 1 i nadir, 5 i alttür ve 4 ü varyete olmak üzere toplam 44 Sedum türü coğrafik dağılışlara ve Türkiye haritası üzerinde haritalandı. Anahtar Kelimeler: Sedum, Sukkulent Bitkiler, botanik turizmi, coğrafi dağılış, peyzaj karakteristikleri ECOTOURISM AND BOTANICAL TOURISM: TOURISM POTENTIAL OF TURKISH SUCCULENT PLANT DIVERSITY Abstract Turkey is one of the important distribution areas throughout Eurasia for stonecrops owing to extreme altitudinal differences: deep valleys, rocky slopes, and ecosystems changing both horizontally and vertically. Turkish Ministry of Culture and Tourism evaluates Botanical Tourism as one of the main subjects while ecotorism is especially improved. In this study, Sedum diversity in Turkey motivated tourism was evaluated with regard to geographical distribution and associated landscape characteristics, and threatened cases in respect of the IUCN Red Data Book categories were noted. As a result of this review study, 44 stonecrop species including 11 endemic, 1 rare, 5 subspecies, and 4 varieties are mapped on Tukey s map according to geographical distributions. Key Words: Sedum, succulent plants, botanical tourism, geographical distribution, landscape characteristics 1. Giriş Biyoçeşitlilik kaynakları dünya için en önemli yaşam destek sistemleridir ye kadar, Dünya da bugün 6 milyardan fazla insan yaşamaktadır ye

2 kadar bu sayının 8-9 milyar olabileceği tahmin edilmektedir. İnsanoğlunun geçim kaynakları ekosistem bütünlüğüne dayanan genetik materyal ve türler zenginliğine bağlıdır. Biyolojik çeşitlilikteki yok oluş hakkında çeşitli düşünceler bulunabilir. Bununla birlikte son yılda yok oluş süreci eskisinden daha da negatif bir perspektif kazanmıştır. Bu kayıplar dünyamızın doğal zenginliklerine giderek daha fazla zarar vermekte ve gelecekteki sürdürülebilir ekolojik ve ekonomik gelişimimizi tehdit etmektedir [1]. Bitkilerde dünyanın biyolojik çeşitliliğinin çok önemli bir parçası ve insan refahının temininde başvurulan temel kaynaklardandır. Bunun yanı sıra temel besin gereksinimini karşılayan tarımsal ürünler ve binlerce yabani bitki dünyanın bütününde insan varlığının çoğalarak devam edebilmesi açısından korunma, giyinme, ısınma, ilaç, yiyecek sağlama potansiyeline ve büyük ölçüde de ekonomik ve kültürel öneme sahiptir. Bitkiler temel ekosistem işlevlerini sürdürmede de önemli bir anahtar role sahiptir. Dünya yaban yaşamı çeşitliliğinin sürdürülmesi için de bitki varlığının korunması gereklidir [2]. Sedumlarında içinde bulunduğu sukkulent bitkiler tropik alanlardan kutuplara kadar dünyanın üzerindeki hemen hemen her yere yayılmıştır. Bu tür Crassulaceae familyasının bir üyesidir. Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtasında doğal olarak bulunur. Bu familya bir dizi tek yıllık ve çok yıllık otsu, çok yıllık çalı ve küçük ağaçlardan oluşan bir gruptur. Familyanın tamamı 33 cins ve 23 hibrit ile toplam 1410 tür ve kesin olmamakla birlikte 305 taksondan oluşur. En fazla türe sahip olan cins 428 tür ile Sedum dur [3]. Sedum türleri düzensiz bir şekilde yayılan rozet formlu bitkilerdir. Sedum cinsi sadece kurak değil aynı zamanda yarı kurak, tropik, subtropik ve serin ilkim bölgelerinde de bulunmaktadır [4,5,6]. Sedum Crassulaceae familyasının en çeşitli türe sahip cinsidir. Avrupa da Sedum un alt türleri de dahil olmak üzere toplam 53 türü vardır [7]. Bu çalışmanın amacı Türkiye deki Sedum çeşitliliğini IUCN Red Data Book kategorilerinden yararlanarak tehdit durumlarını, peyzaj karakteristiklerini ve coğrafi dağılışlarını ortaya koymak, harita ve resim gibi görsel materyallerle destekleyerek Türk turizmine katkı sağlamaktır. 2. Türkiye de Bitki Çeşitliliği ve Önemi Türkiye yaklaşık olarak bitki türü ile ılıman iklim kuşağının en önemli bitki alanlanlarından biri olarak bilinir. Bu bitki çeşitliliğinin yaklaşık dörtte biri endemiktir. Türkiye bu zengin flora yapısının yanında yaşlı orman alanları, otlak alanlar, çalılıklar, sulak alanlar, turbalıklar, kumul alanları bulunmaktadır. Ancak, Türkiye nin habitatları, bitki türleri, florası ve yaban yaşamı son 40 yıldan beri hızlı bir şekilde azalmış ve tehdit altındadır [8]. Bu sayısız habitatlar Akdeniz den, Ege ve Karadeniz kıyılarına, dağların yüksek kesimlerinden ve dağların iç kesimlerine, derin vadi sistemlerinden geniş bozkır alanlarına, alüvyal birikinti ovalarından kurak taşlık yamaçlara kadar çeşitlilik gösterir. Bunlara ek olarak sukkulent bitkileri de içeren doğal bitkiler tarım, hayvancılık, ilaç sanayi ve turizme katkı sağlayan ve Türkiye ekonomisinin biyolojik çeşitliliğe bağlı temel kaynaklarından biridir [9]. Biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye Avrupa ve Orta Asya nın zengin ülkelerinden biri olarak değerlendirilir. Türkiye de çok sayıda farklı ekolojik bölgeler vardır. Bunların her birinin kendine özgü endemik türleri ve doğal ekosistemleri bulunmaktadır [10]. 3. Metod Türkiye florası üzerindeki kapsamlı çalışmalar Davis in Flora of Turkey ile başlamıştır [11]. Bu çalışmada Sedum türleri hakkındaki veriler Flora of Turkey, Türkiye

3 Bitkileri Kırmızı Kitabı [12], TUBIVES (Türkiye Bitkileri Veri Sistemi) [13] ve bazı ulusal ve uluslararası yayınlardan [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25] sağlandı. Bu çalışmada mevcut tüm Sedum türlerinin yayılışları TUBIVES ve Türkiye florası için hazırlanan Davis in kareleme sistemine dayanılarak haritalanmıştır. Türkiye ve daha önce [26] tarafından güncellenen Sedum türleri bu çalışmada turizm odaklı olarak sunulmuştur. Sonuç olarak Türkiye de Sedum türleri turizme katkı sağlayabilmek açısından peyzaj karakteristiklerine göre sınıflandırılmış ve lokasyonları Davis in kareleme sistemine dayanılarak harita üzerinde her bir tür için gösterilmiştir. Flora of Turkey in 4.,10. ve 11. ciltlerine göre 44 Sedum türü bulunmakta ve bunların 7 sinin enendemik olduğu bildirilmektedir. Diğer çalışmalar Türkiye nin 11 i endemik 1 nadir Sedum türüne sahip olduğunu ifade etmektedir [12]. 4. Bulgular Güncellenmiş kayıtlara göre, Türkiye toplam 44 adet dam koruğu türüne sahiptir. Bunların 5 i alt tür ve 4 ü varyetedir. Tüm Sedumlardan IUCN Red Data Book kategorilerine göre 11 i endemik ve 1 i nadirdir (Tablo 1). Bu çalışma kapsamında daha önce [26] tarafından oluşturulan lokasyon haritaları (Şekil 1-8) ve bitki türlerine ait slaytlar sözlü sunumlar sırasında gösterilmiştir. Son olarak, Türkiye deki Sedum türleri coğrafik özelliklerine göre sınıflandırılmıştır ve bu sınıflandırma onların fitocoğrafik orjin, yükseklikleri, habitatları, yaşam formları ve çiçeklenme peryotlarına göre yapılmıştır (Tablo 2).

4

5 Şekil 1-5. Türkiye deki Sedum türlerinin coğrafik dağılışları [26]. Şekil 6-7. Türkiye deki endemik ve endemik olmayan nadir Sedum türlerinin coğrafik dağılışları [26]. Tablo 1. IUCN Red Data Book kategorilerine göre Türkiye deki endemik ve nadir Sedum türleri [26]. Türler EX EW CR EN VU LR [cd] LR [nt] LR [lc] DD NE S. assyriacum Endemik S. confertiflorum S. eriocarpum subsp. caricum S. euxinum S. hispanicum var. planifolium S. ince S. inconspicuum S. lydium S. samium subsp. micranthum S. samium subsp. samium S. ursi Nadir S. ochroleucum Chaix Toplam Genel Toplam 12

6 5. Tartışma ve Sonuç Türkiye eski zamanlardan beri Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarına göre yerleşiminden dolayı bölgesel geçiş özelliği göstermektedir. Buna ek olarak, Türkiye üç önemli coğrafik bölgeyi içermektedir. Tüm bu özellikler Türkiye nin sukkulent türler, orman ağaçları, alpin ve subalpin türleri ve otsu türler yönünden önemli bir biyolojik çeşitlilik merkezi olmasını sağlamış ve son yıldır farkına varılan alternatif turizm kaynaklarından biri olmuştur. Türkiye, aynı zamanda m ler arasındaki yükseklik farklıkları, derin vadi sistemleri, kayalık yamaçları ve hem yatay hem de dikey olarak değişen vejetasyon yapısından dolayı Sedumların doğal olarak yetiştiği alanlardan biridir. Bu çalışmanın sonucu olarak, 11 endemik, 1 nadir, 5 alttür ve 4 varyete içeren 44 Sedum türü coğrafi yayılış ve Davis in kareleme sistemi bakımından haritalanmıştır. Bu yaklaşımla botanik turizmi potansiyelini desteklemek için Sedum türlerinin hangi lokasyonlarda yetiştiği kareleme sistemi üzerinde gösterilmiştir. Bu yaklaşımın Türkiye nin doğal sedum türleri ve dolayısıyla sukkulent bitkilerine yönelik turizm ve araştırma faaliyetlerini destekleyeceği düşünülmektedir.

7 Tablo 2. Türkiye deki dam koruklarının peyzaj özelliklerine göre sınıflandırılması [26]. Türler Coğrafik ya da Fitocoğrafik Orjin Yükseklik Habitat Yaşam Formu Çiçeklenme Peryodu Sedum acre L. Avrupa + Anadolu Kayalık yerler Çok Yıllık 6 7 S. aetnense Tineo [S. tetramerum Trautv., S. ekimianum Metzger & Duman.] Güney Avrupa + Anadolu Çakıllı alanlar ve kireçtaşlı bölgeler Tek Yıllık 5 Kuru duvarlar, kayalık S. album L. Avrupa + Anadolu yamaçlar Çok Yıllık 6 9 Çakıllı alanlar, ıslak kayalar, morenler, kar çukurları Çok Yıllık 8 S. alpestre Vill. Güney Avrupa S. amplexicaule D.C. subsp. tenuifolium (Sibth. & Smith) Greuter Pinus ormanları ve çakıllı & Burdet. Mediterranean yerler Çok Yıllık 5 7 S. annuum L. [S. hewittii Chamberlain] Avrupa Kaya çıkıntıları ve yamaçlar Tek Yıllık 6 7 S. assyraicum Boiss. [S. caroli henrici Kit Tan, S. yildizianum Sümbül] Irano Turanian 1500 Kayalık ve volkanik yamaçlar Tek Yıllık 7 S. caespitosum (Cav.) DC. Mediterranean Açık habitatlar Tek Yıllık 3 5 S. cepaea L. Güney Avrupa + Anadolu Kayalar, kireçtaşları İki Yıllık 6 7 S. confertiflorum Boiss. [S. sorgerae Kit Tan & Chamberlain] Irano Turanian Yamaçlar Tek Yıllık 7 S. dasyphyllum L. Mediterranean + Güney Avrupa Uçurumlar Çok Yıllık 7 8 S. eriocarpum Sibth. & Sm. subsp. caricum (Carlström) t Hart [S. caricum A. Carlström] Mediterranean Kireçtaşı, granit ve serpantin yerler Tek Yıllık 4 5 S. eriocarpum Sibth. & Sm. subsp. orientale t Hart Mediterranean Kireçtaşı, granit ve serpantin yerler Tek Yıllık 4 5 S. euxinum t Hart & Alpınar Euxine endemik Kar çukurları Çok Yıllık 8 S. gracile C. A. Meyer [S. vuralianum J. Metzger] Kafkasya Pinus silvestris ormanları ve kayalık teraslar Çok Yıllık 6 8 S. grisebachii Boiss. & Heldr. Güney Avrupa Açık ve ağaçlık yerler Tek Yıllık/Çok Yıllık 7 8

8 Trakya S. hispanicum L. var. hispanicum L. [S. aytacianum J. Metzger] Doğu Mediterranean Taşlık dağ etekleri ve kireçtaşı bölgeler Tek Yıllık/Çok Yıllık 4 7 S. hispanicum L. var. planifolium Chamberlain Irano Turanian Kayalık yamaçlar Tek Yıllık/Çok Yıllık 7 Güney Anadolu S. ince t Hart & Alpınar için endemik Kayalık kireçtaşı yamaçlar Tek Yıllık 7 S. inconspicuum Hand. Mazz. Irano Turanian 2250 Kayalık yerler Tek Yıllık 8 S. litoreum Sibth. Mediterranean Deniz kıyısında kayalık yerler Tek Yıllık 4 5 S. lydium Boiss. Anadolu için endemik Dağlardaki ıslak bölgeler Çok Yıllık 6 7 S. magellense Ten. Doğu Mediterranean Kayalık yamaçlar Çok Yıllık 7 8 S. microcarpum (Sm.) Schönland [Telmissa sedoides Fenzl.] Doğu Mediterranean Islak yerler Çok Yıllık 6 S. nanum Boiss. Irano Turanian Nemli topraklar ve bataklık yerler Tek Yıllık 5 8 S. obtusifolium C. A. Meyer [Phedimus obtusifolius (C. A. Mey.) t Hart] Irano Turanian Kayalık yerler, Ardıç altları, ıslak nehir kıyıları Çok Yıllık 7 8 S. ochroleucum Chaix Doğu Mediterranean Kireçtaşı uçurumlar Çok Yıllık 6 7 S. pallidum Bieb. var. bithynicum (Boiss.) Chamberlain Irano Turanian Geniş yapraklı ormanlar, kayaların üstleri Çok Yıllık 6 8 S. pallidum Bieb. var. pallidum Bieb. Avrupa Geniş yapraklı ormanlar, kayaların üstleri Çok Yıllık 6 8 S. pilosum Bieb. [Prometheum pilosum (Bieb.) H. Ohba] Kafkasya Kayaların üzerinde İki Yıllık 6 7 Geniş yapraklı ormanlar, S. rubens L. Mediterranean kayaların üstleri Tek Yıllık 6 8 S. samium Runemark & Greuter subsp. micranthum 't Hart & Alpιnar S. samium Runemark & Greuter subsp. samium Mediterranean + Anadolu için endemik Mediterranean + Anadolu için endemik Kireçtaşları, otlak ve kayalık alanlar Tek Yıllık 5 Kireçtaşları, otlak ve kayalık alanlar Tek Yıllık 4

9 S. sediforme (Jacq.) Pau Mediterranean Kireçtaşı uçurumlar Çok Yıllık 5 6 S. sempervivoides Bieb. [Prometheum sempervivoides (Bieb.) H. Ohba] Kafkasya Kayalık yerler İki Yıllık 6 8 S. spurium Bieb. [Phedimus spurius (Bieb.) 't Hart Kafkasya Kayalar Çok Yıllık 7 8 S. stellatum L. [Phedimus stellatus (L.) Rafin.] Mediterranean 1 20 Yer seviyesinde ya da otla kaplı kayaların üzerinde Tek Yıllık 3 S. steudelii Boiss. [S. hispanicum L. var. semiglabrum Fröder.] Irano Turanian Kireçtaşı, ana kayalar Tek Yıllık/ Çok Yıllık 6 S. stoloniferum Gmelin [Phedimus stoloniferus (Gmelin) 'Hart] Kafkasya Nemli kayalar ve nehir kıyıları Çok Yıllık 6 7 S. subulatum (C. A. Meyer) Boiss. Kafkasya Kayalık yerler Çok Yıllık 6 8 S. telephium L. [Hylotelephium telephium (L.) Ohba] Avrupa kıyıları + Anadolu nun alpin bölgeleri Kayalar, kuru yamaçlar, Karçam ormanları Çok Yıllık 7 9 S. tenellum Bieb. [S. farronianum Kit Tan & J. Metzger] Irano Turanian Kar yatakları, kaya çukurları Çok Yıllık 6 8 S. ursi t Hart [S. laconicum Boiss. & Heldr.] Anadolu için endemik Kayalık yamaçlar ve uçurumlar Çok Yıllık 6 8 S. urvillei DC. [S. sartorianum Boiss.] Avrupa + Anadolu Kireçtaşı kayalık yerler Çok Yıllık 6 7

10 Kaynaklar [1] ANONYMOUS. 2002a. Business & Biodiversity: The Handbook for Corporate Action. Earthwatch Europe & IUCN The World Conservation Union & World Business Council for Sustainable Development, ISBN , Switzerland. [2] ANONYMOUS. 2002b. Global Strategy for Plant Conservation. The Secretariat of the Convention on Biological Diversity World Trade Centre, 393 St. Jacques, Suite 300, Montreal, Quebec, Canada. [3] EGGLI, U Illustrated Handbook of Succulent Plants: Crassulaceae. Springer Verlag, ISBN: [4] DEMİR, S. & YAZGAN M.E Kaktüs ve sukkulentler. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, Ankara. [5] ÖZTAN, Y. & ARSLAN M İç Anadolu Bölgesi Ekolojik Koşullarına Uygun Sukkulent (Etli Yapraklı) Bitki Türlerinden Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Yer Örtücü Olarak Yararlanma Olanakları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayını, Ankara. [6] FISCHER, T Border Sedums. Horticulture, 97: [7] T HART. & EGGLİ U Sedums of Europe: Stonecrops and Wallpeppers. ISBN [8] ÖZHATAY, N., BYFİELD, A. & ATAY S Important Plant Areas of Turkey. WWF Turkey Press, İstanbul, Turkey. [9] KAYA, Z. & RAYNAL, D.J Biodiversity and conservation of Turkish forests. Biological Conservation, 97: [10] ATALAY, I Türkiye nin Ekolojik Bölgeleri. Orman Bakanlığı Yayınları, ISBN , İzmir. [11] DAVİS, P.H Flora of Turkey and East Aegean Islands [Vol: 4, 10 and 11]. Edinburg. [12] EKİM, T., KOYUNCU, M., VURAL, M., DUMAN, G., AYTAÇ, Z., & ADIGÜZEL, N Red Data Book of Turkish Plants (Pteridophyta and Spermatophyta). Foundation for Turkish Nature Conservation and Van Centinential University Press, Ankara. [13] TUBIVES Turkish Plants Data Service. TÜBİTAK (The Scientific and Technical Research Council of Turkey), [accessed in 02 January 2004]. [14] METZGER, J Sedum vuralianum (Crassulaceae), a new species from N.E. Anatolia, British Cactus & Succulent Society Journal, 11: [15] METZGER, J Sedum aytacianum (Crassulaceae), a new species from Turkey, Cactus and Succulent Journal (U.S.), 66: [16] T HART, H Sedum ursi (Crassulaceae), a new species from Sandras Dağı. Acta Bot. Neerl., 39: [17] THART, H Variation in Sedum litoreum and the S. rubens complex (Crassulaceae); new names and combinations Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2: 8. [18] T HART, H. & ALPINAR, K. 1991a. Biosystematic studies in Sedum of Turkey (Crassulaceae), III S. euxinum, a new species from northeastern Anatolia. Act. Hort. Bot. Neerl., 40: [19] T HART, H. & ALPINAR, K. 1991b. Biosystematic studies in Sedum (Crassulaceae) of Turkey. 1. Notes on four hitherto little known species collected in the western part of Anatolia. Wildenowia, 21: 150.

11 [20] ÖZHATAY, N., KÜLTÜR, S. & AKSOY N Check list of additional taxa to the supplement Flora of Turkey II. Tr. J. of Botany, 23: [21] CANSARAN, A The Flora of Eğerli mountain (Amasya Turkey). Turk J Bot., 26: [22] STEPHENSON, R. & STEPHENSON, J Turkey after Christmas. Sedum Society Newsletter, 66: [23] STEPHENSON, R. & STEPHENSON, J Stonecrops of Eastern Anatolia. Sedum Society Newsletter, 71: [24] STEPHENSON, R. & STEPHENSON, J South Eastern Anatolia. Sedum Society Newsletter, 72: [25] VAROL, O, DOĞRU A, KAYA E Flora of Yılanlı (Muğla) Mountain. Tr. J. Ecology, 13: [26] KARAHAN, F., STEPHENSON, R., ÖZ, I., & DEMİRCAN, N., Succulent Plant Diversity of Turkey I: Stonecrops (Crassulaceae). Haseltonia, (in pres).

YEŞİL ALAN UYGULAMALARINDA SU TÜKETİMİNİN ASGARİYE İNDİRİLMESİ İÇİN SUKKULENT BİTKİ TÜRLERİNDEN YARARLANMA

YEŞİL ALAN UYGULAMALARINDA SU TÜKETİMİNİN ASGARİYE İNDİRİLMESİ İÇİN SUKKULENT BİTKİ TÜRLERİNDEN YARARLANMA TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 291 YEŞİL ALAN UYGULAMALARINDA SU TÜKETİMİNİN ASGARİYE İNDİRİLMESİ İÇİN SUKKULENT BİTKİ TÜRLERİNDEN YARARLANMA Faris KARAHAN Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

KATILDIĞI TOPLANTILAR

KATILDIĞI TOPLANTILAR 1 Ö Z G E Ç M İ Ş B İ L A L Ş A H İ N Doğum Yeri: Terme, Samsun Doğum Tarihi: 01 Haziran 1980 Mesleği: Uzman Biyolog Telefon: 0 505 246 63 44 Yabancı Dil: İngilizce Medeni Hali: Bekar E-posta: felicyntoukand@yahoo.com

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

The ecology and distribution of Turkish Çarşakotu (Paracaryum (DC.) Boiss spp. (Boraginaceae)

The ecology and distribution of Turkish Çarşakotu (Paracaryum (DC.) Boiss spp. (Boraginaceae) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/2 (2010) 12-19 The ecology and distribution of Turkish Çarşakotu (Paracaryum (DC.) Boiss spp. (Boraginaceae)

Detaylı

YABANİ KARANFİL Dianthus elegans

YABANİ KARANFİL Dianthus elegans YABANİ KARANFİL Dianthus elegans 1 1 YABANİ KARANFİL Dianthus elegans 1 Endemizm: Akdeniz Yayılış Alanı: Antalya Ticari Üretimi: Yok Çiçeklenme Zamanı: Temmuz-Ağustos Çiçekli Kalma Süresi: 1 ay Bitki Formu:

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

(2010)(Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ. ile birlikte). Edremit in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları. Karakutu Yayınları. ISBN: 978-6051-200-06-4

(2010)(Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ. ile birlikte). Edremit in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları. Karakutu Yayınları. ISBN: 978-6051-200-06-4 (2010) Biyocoğrafya (2.Basım). MKM Yayıncılık, ISBN 978-605 5911-21-8 Bitki ve Hayvanların yeryüzünde dağılışı ve bu dağılışa etki eden coğrafi faktörlerle birlikte alan bir çalışmadır. Canlıların ekosistem

Detaylı

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi ÖZGEÇMİŞ Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Pk:83 14001 Bolu; Türkiye Telefon: 90-374-2703562 Cep : 0 506 337 75 80

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 99-106

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 99-106 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 99-106 Determination of perception of flora tourism via questionnaire surveys M. Akif IRMAK

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/3 (2011) 8-13

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/3 (2011) 8-13 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/3 (2011) 8-13 Research article/araştırma makalesi Threat categories of three species endemic to Uludağ

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 Research article/araştırma makalesi Threat categories and endemism status of plants in

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE EKOTURİZM

TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE EKOTURİZM TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE EKOTURİZM Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı E-posta: ggunes@atilim.edu.tr Turizm, insanların yaşadıkları ve çalıştıkları

Detaylı

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU n Adı : Fen Bilimlerinde Ünite Analizleri Kodu : BYE0 Program Adı : OFMAE (Biyoloji Eğitimi) Teori Uygulama.. Proje/ 00 00 n Türü Temel n Amacı Sistem yaklaşımı ile biyoloji ünitelerini analiz adebilme

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

In this paper, 52 Cantaurea L. taxa are reported as new records from to 27 squares in the Flora of Turkey.

In this paper, 52 Cantaurea L. taxa are reported as new records from to 27 squares in the Flora of Turkey. M. Bona / Hacettepe J. Biol. & Chem., 2014, 42 (3), 331 335 New Floristic Records of Centaurea S.l. (Asteraceae) for 27 Squares in The Flora of Turkey Türkiye Florası'nda Bulunan 27 Kare için Centaurea

Detaylı

Türkiye Florasında Mevcut Zambak (Lilium spp.) Türlerinde Toprakların Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi

Türkiye Florasında Mevcut Zambak (Lilium spp.) Türlerinde Toprakların Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 26-31, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Türkiye Florasında Mevcut Zambak (Lilium spp.) Türlerinde Toprakların Verimlilik Durumlarının

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Ekoturizm Uluslar arası Ekoturizm Topluluğu ekoturizmi şöyle tarif etmektedir:

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI I. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Sunum Akışı Tanışma Ders İçeriği Derste Uyulacak Kurallar Ödev ve Sınavlar Derse Giriş Ders Akışı Dünya da ve Türkiye de Doğa Korumanın Tarihsel

Detaylı

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA FOTOĞRAF UZMANLIK ALANI UZMANLIK ALANI : Sistematik Botanik-Bitki Morfolojisi-Palinoloji ÇALIŞTIĞI KONULAR : Sistematik Botanik-Aeropalynoloji-Melissopalynoloji AKADEMİK

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz.

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz. TÜRKİYE DE EKOTURİZM UYGULAMALARI VE EKONOMİYE KATKILARI Kalkınma, gelişme ve kentleşme kavramları sürdürülebilirlikle beraber kullanılarak; kavramsal ve anlamsal olarak birbirini bütünlemektedir. Sürdürülebilir

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 1994

Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 1994 GENEL BİLGİLER Doğum Tarihi, Yeri Yazışma Adresi Çalıştığı Yer, İş Adresi Telefon : 345 04 38 Faks : 345 04 50 E-mail : basaransaime@hotmail.com Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA Enstitüsü Müdürlüğü,

Detaylı

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme YÖNTEM YÖNTEM 1) Genel Sörvey Türkiye YGS lerinin Genel Araştırması (Örnekleme ve Tanımlama ) 1.1. Verilerin Toplanması

Detaylı

Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey. Wetlands & Climate Change

Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey. Wetlands & Climate Change Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey Wetlands & Climate Change İklim Değişikliğinin Etkisinin Azaltılması ve Biyolojik

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY Fazıl ÖZEN Balıkesir University Faculty of Science and Art Department of Biology 10100

Detaylı

BARTIN İLİ DAĞLIK ALANLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BARTIN İLİ DAĞLIK ALANLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol. 5 Sayı/No.12 (2015): 25-35 BARTIN İLİ DAĞLIK ALANLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ercan GÖKYER 1, Melih

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

YEŞİL ALAN UYGULAMALARINDA SU TASARRUFUNA YÖNELİK OLARAK SUKKULENT YER ÖRTÜCÜ BİTKİ TÜRLERİNDEN YARARLANMA

YEŞİL ALAN UYGULAMALARINDA SU TASARRUFUNA YÖNELİK OLARAK SUKKULENT YER ÖRTÜCÜ BİTKİ TÜRLERİNDEN YARARLANMA 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009-Konya (Sözlü Bildiri) YEŞİL ALAN UYGULAMALARINDA SU TASARRUFUNA YÖNELİK OLARAK SUKKULENT YER ÖRTÜCÜ BİTKİ TÜRLERİNDEN YARARLANMA Doç.Dr. Serpil

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1975

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1975 1. Adı Soyadı: Abdülkerim Alpınar 2. Doğum Tarihi: 25 Eylül 1954 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi Eczacılık Lisans Eczacılık Fakültesi 1975

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün*

Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün* Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün* Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, efsanelere konu olmuş Olimpos Çıralı, Antalya nın 70 km batısında yer alan, Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Köyü nün

Detaylı

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim Dr. Nejat ÇELİK Eğitim 2001 2006 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. Doktor 1990 1994 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Peyzaj

Detaylı

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 22.10.2014 Aylin ÇELİK Ziraat Yüksek Mühendisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sist. Daire Bşk.

Detaylı

ergunozuslu@gmail.com Osmangazi Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı Platin sitesi D Blok Kat: 4 No: 13 Şehitkamil/ GAZİANTEP

ergunozuslu@gmail.com Osmangazi Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı Platin sitesi D Blok Kat: 4 No: 13 Şehitkamil/ GAZİANTEP ERGÜN ÖZUSLU ergunozuslu@gmail.com Osmangazi Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı Platin sitesi D Blok Kat: 4 No: 13 Şehitkamil/ GAZİANTEP Telefon: 0 (342) 220 59 69 Faks: 0 (342) 230 84 81 Gsm: 0532 670 83 58

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Dr. Necla TAŞ 27 Ağustos 2014

Dr. Necla TAŞ 27 Ağustos 2014 YURTDIŞI GÖREV RAPORU Dr. Necla TAŞ 27 Ağustos 2014 EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YURTDIŞI GÖREV RAPORU EĞİTİM KONUSU:GEN BANKASI YÖNETİMİ EĞİTİME GİDİLEN ÜLKE: İNGİLTERE EĞİTİM ALINAN KURULUŞ: BIRMINGHAM

Detaylı

KURAK BÖLGELERDE HAVZA PLANLAMASINDA BAZI SEKONDER BİTKİLERİN BİYOLOJİK ONARIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

KURAK BÖLGELERDE HAVZA PLANLAMASINDA BAZI SEKONDER BİTKİLERİN BİYOLOJİK ONARIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET KURAK BÖLGELERDE HAVZA PLANLAMASINDA BAZI SEKONDER BİTKİLERİN BİYOLOJİK ONARIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan YILMAZ 1, Faris KARAHAN 2, Zöhre BULUT 2, Neslihan DEMİRCAN 2, Hilal ALPER 2 ÖZET Ülkemizin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 17 Bahar 2010 s.35-44 BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ Aslı SEMİZ * Mete MISIRLIOĞLU **

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı

7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 7 th International Istanbul Plants, Landscaping and Supporting Industries Trade Fair 2015 FUAR SONUÇ RAPORU www.eurasiaplantfair.com

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE - Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri 251311001 kodlu Zooloji dersinin yerine Tarla Bitkileri Bölümünde açılan 251211010 kodlu Zooloji dersini. - Bahçe Bitkileri Bölümü

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

NEPETA CADMEA BOISS. İLE NEPETA SULFURIFLORA P.H. DAVIS TÜRLERİNİN MORFOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI. Tuncay DİRMENCİ

NEPETA CADMEA BOISS. İLE NEPETA SULFURIFLORA P.H. DAVIS TÜRLERİNİN MORFOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI. Tuncay DİRMENCİ NEPETA CADMEA BOISS. İLE NEPETA SULFURIFLORA P.H. DAVIS TÜRLERİNİN MORFOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Tuncay DİRMENCİ Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ARAMIZA KATILANLAR ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ YEŞİL SAYFA Temmuz 2014 Aralık 2014 YIL:6 SAYI:10 Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Sayın Yrd. Doç. Dr. Funda ÖĞÜT, 27.06.2014

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları

Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 148-154, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 148-154, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.31845

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25818 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖLBAŞI NA ENDEMİK CENTAUREA TCHIHATCHEFFII FISH. & MEY. (SEVGİ ÇİÇEĞİ) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Aslı GÜNÖZ BAHÇE BİTKİLERİ

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

ANADOLU YABAN KOYUNU

ANADOLU YABAN KOYUNU ANADOLUʼNUN ÖZGÜN HAYVANLARI Cevat Sipahi* ANADOLU YABAN KOYUNU (Ovis gmelinii anatolica) Anadolu Yaban Koyunu, dünyadaki 5 yaban koyunu türünden biri olan Asya Muflonu nun (Ovis gmelinii) 15 alt türünden

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Uluslararası ormancılık amaçları Uluslar arası süreçler ve anlaşmalar Sürdürülebilir orman işletmeciliği

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Hatay İlinde Yayılış Gösteren Bazı Orkide Türleri Üzerine Bir İnceleme 1

Hatay İlinde Yayılış Gösteren Bazı Orkide Türleri Üzerine Bir İnceleme 1 Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr S. KAYIKÇI, E. OĞUR HATAY İLİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI ORKİDE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 ANADOLU, J. of AARI

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1 NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY Birol Mutlu 1 Abstract: In this paper 28 species are reported as new records from A2, A3, B3, B4, B5, B6, B8, C3, C4, C5, C9 and C10 squares

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi

Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi

Detaylı

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY 85 ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY Yusuf KAYA Özkan AKSAKAL ** ÖZET Ülkemiz coğrafik konumu, fiziki yapısı tarihsel gelişimi vb.

Detaylı

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği İlhami TURAN Yaban Hayatı Araştırmaları Uzmanı Bir Kızılderili sözü derki

Detaylı

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace)

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace) Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 227-232 TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR Özet Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

Symposium Proceedings, ISBN: 978-605-62253-8-3

Symposium Proceedings, ISBN: 978-605-62253-8-3 A Study on Prediction of The Ecological Amplitute of The Kasnak Oak (Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. ex Kotschy) / Kasnak Meşesi nin (Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. Ex Kotschy) Ekolojik Tolerans Alanının

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GELİŞMESİ VE YAYLA TURİZMİ: AYDER YAYLASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GELİŞMESİ VE YAYLA TURİZMİ: AYDER YAYLASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GELİŞMESİ VE YAYLA TURİZMİ: AYDER YAYLASI ÖZET M. Atasoy 1, S.

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

Snowdrop s trade in Turkey and political approches. Aynur DEMİR 1

Snowdrop s trade in Turkey and political approches. Aynur DEMİR 1 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/3 (2010) 111-120 Snowdrop s trade in Turkey and political approches Aynur DEMİR 1 Aksaray Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı