EKOTURİZM VE BOTANİK TURİZMİ: TÜRKİYE'NİN SUKKULENT BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN TURİZM POTANSİYELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKOTURİZM VE BOTANİK TURİZMİ: TÜRKİYE'NİN SUKKULENT BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN TURİZM POTANSİYELİ"

Transkript

1 GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Nisan 2006, Şanlıurfa. Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, April 2006, Şanlıurfa, Turkey. EKOTURİZM VE BOTANİK TURİZMİ: TÜRKİYE'NİN SUKKULENT BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN TURİZM POTANSİYELİ NESLİHAN DEMİRCAN, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 25240, Erzurum, IŞIK ÖZ, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 25240, Erzurum, RAY STEPHENSON, Sedum Society, 8 Percy Gardens, Choppington, Northumberland, NE62 5YH, UK, FARİS KARAHAN, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 25240, Erzurum, Özet Türkiye, ekstrem yükseklik farklılıkları, derin vadi sistemleri, kayalık yamaçlar ve hem yatay hem de dikey yönde değişen ekosistemler nedeniyle Avrasya boyunca Sedum türlerinin önemli yayılış alanlarından biridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye de özellikle ekoturime yönelik aktiviteleri ön plana çıkarırken Botanik Turizmi ni ana başlıklardan biri olarak değerlendirmektedir. Bu çalışmada, Türkiye deki Sedum çeşitliliği turizme katkı sağlaması bakımından coğrafik dağılım ve peyzaj karakteristiklerine göre değerlendirilmiş ve tehdit durumları IUCN Red Data Book kategorilerine göre gözden geçirilmiştir. Çalışmanın sonucu olarak, 11 i endemik, 1 i nadir, 5 i alttür ve 4 ü varyete olmak üzere toplam 44 Sedum türü coğrafik dağılışlara ve Türkiye haritası üzerinde haritalandı. Anahtar Kelimeler: Sedum, Sukkulent Bitkiler, botanik turizmi, coğrafi dağılış, peyzaj karakteristikleri ECOTOURISM AND BOTANICAL TOURISM: TOURISM POTENTIAL OF TURKISH SUCCULENT PLANT DIVERSITY Abstract Turkey is one of the important distribution areas throughout Eurasia for stonecrops owing to extreme altitudinal differences: deep valleys, rocky slopes, and ecosystems changing both horizontally and vertically. Turkish Ministry of Culture and Tourism evaluates Botanical Tourism as one of the main subjects while ecotorism is especially improved. In this study, Sedum diversity in Turkey motivated tourism was evaluated with regard to geographical distribution and associated landscape characteristics, and threatened cases in respect of the IUCN Red Data Book categories were noted. As a result of this review study, 44 stonecrop species including 11 endemic, 1 rare, 5 subspecies, and 4 varieties are mapped on Tukey s map according to geographical distributions. Key Words: Sedum, succulent plants, botanical tourism, geographical distribution, landscape characteristics 1. Giriş Biyoçeşitlilik kaynakları dünya için en önemli yaşam destek sistemleridir ye kadar, Dünya da bugün 6 milyardan fazla insan yaşamaktadır ye

2 kadar bu sayının 8-9 milyar olabileceği tahmin edilmektedir. İnsanoğlunun geçim kaynakları ekosistem bütünlüğüne dayanan genetik materyal ve türler zenginliğine bağlıdır. Biyolojik çeşitlilikteki yok oluş hakkında çeşitli düşünceler bulunabilir. Bununla birlikte son yılda yok oluş süreci eskisinden daha da negatif bir perspektif kazanmıştır. Bu kayıplar dünyamızın doğal zenginliklerine giderek daha fazla zarar vermekte ve gelecekteki sürdürülebilir ekolojik ve ekonomik gelişimimizi tehdit etmektedir [1]. Bitkilerde dünyanın biyolojik çeşitliliğinin çok önemli bir parçası ve insan refahının temininde başvurulan temel kaynaklardandır. Bunun yanı sıra temel besin gereksinimini karşılayan tarımsal ürünler ve binlerce yabani bitki dünyanın bütününde insan varlığının çoğalarak devam edebilmesi açısından korunma, giyinme, ısınma, ilaç, yiyecek sağlama potansiyeline ve büyük ölçüde de ekonomik ve kültürel öneme sahiptir. Bitkiler temel ekosistem işlevlerini sürdürmede de önemli bir anahtar role sahiptir. Dünya yaban yaşamı çeşitliliğinin sürdürülmesi için de bitki varlığının korunması gereklidir [2]. Sedumlarında içinde bulunduğu sukkulent bitkiler tropik alanlardan kutuplara kadar dünyanın üzerindeki hemen hemen her yere yayılmıştır. Bu tür Crassulaceae familyasının bir üyesidir. Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtasında doğal olarak bulunur. Bu familya bir dizi tek yıllık ve çok yıllık otsu, çok yıllık çalı ve küçük ağaçlardan oluşan bir gruptur. Familyanın tamamı 33 cins ve 23 hibrit ile toplam 1410 tür ve kesin olmamakla birlikte 305 taksondan oluşur. En fazla türe sahip olan cins 428 tür ile Sedum dur [3]. Sedum türleri düzensiz bir şekilde yayılan rozet formlu bitkilerdir. Sedum cinsi sadece kurak değil aynı zamanda yarı kurak, tropik, subtropik ve serin ilkim bölgelerinde de bulunmaktadır [4,5,6]. Sedum Crassulaceae familyasının en çeşitli türe sahip cinsidir. Avrupa da Sedum un alt türleri de dahil olmak üzere toplam 53 türü vardır [7]. Bu çalışmanın amacı Türkiye deki Sedum çeşitliliğini IUCN Red Data Book kategorilerinden yararlanarak tehdit durumlarını, peyzaj karakteristiklerini ve coğrafi dağılışlarını ortaya koymak, harita ve resim gibi görsel materyallerle destekleyerek Türk turizmine katkı sağlamaktır. 2. Türkiye de Bitki Çeşitliliği ve Önemi Türkiye yaklaşık olarak bitki türü ile ılıman iklim kuşağının en önemli bitki alanlanlarından biri olarak bilinir. Bu bitki çeşitliliğinin yaklaşık dörtte biri endemiktir. Türkiye bu zengin flora yapısının yanında yaşlı orman alanları, otlak alanlar, çalılıklar, sulak alanlar, turbalıklar, kumul alanları bulunmaktadır. Ancak, Türkiye nin habitatları, bitki türleri, florası ve yaban yaşamı son 40 yıldan beri hızlı bir şekilde azalmış ve tehdit altındadır [8]. Bu sayısız habitatlar Akdeniz den, Ege ve Karadeniz kıyılarına, dağların yüksek kesimlerinden ve dağların iç kesimlerine, derin vadi sistemlerinden geniş bozkır alanlarına, alüvyal birikinti ovalarından kurak taşlık yamaçlara kadar çeşitlilik gösterir. Bunlara ek olarak sukkulent bitkileri de içeren doğal bitkiler tarım, hayvancılık, ilaç sanayi ve turizme katkı sağlayan ve Türkiye ekonomisinin biyolojik çeşitliliğe bağlı temel kaynaklarından biridir [9]. Biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye Avrupa ve Orta Asya nın zengin ülkelerinden biri olarak değerlendirilir. Türkiye de çok sayıda farklı ekolojik bölgeler vardır. Bunların her birinin kendine özgü endemik türleri ve doğal ekosistemleri bulunmaktadır [10]. 3. Metod Türkiye florası üzerindeki kapsamlı çalışmalar Davis in Flora of Turkey ile başlamıştır [11]. Bu çalışmada Sedum türleri hakkındaki veriler Flora of Turkey, Türkiye

3 Bitkileri Kırmızı Kitabı [12], TUBIVES (Türkiye Bitkileri Veri Sistemi) [13] ve bazı ulusal ve uluslararası yayınlardan [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25] sağlandı. Bu çalışmada mevcut tüm Sedum türlerinin yayılışları TUBIVES ve Türkiye florası için hazırlanan Davis in kareleme sistemine dayanılarak haritalanmıştır. Türkiye ve daha önce [26] tarafından güncellenen Sedum türleri bu çalışmada turizm odaklı olarak sunulmuştur. Sonuç olarak Türkiye de Sedum türleri turizme katkı sağlayabilmek açısından peyzaj karakteristiklerine göre sınıflandırılmış ve lokasyonları Davis in kareleme sistemine dayanılarak harita üzerinde her bir tür için gösterilmiştir. Flora of Turkey in 4.,10. ve 11. ciltlerine göre 44 Sedum türü bulunmakta ve bunların 7 sinin enendemik olduğu bildirilmektedir. Diğer çalışmalar Türkiye nin 11 i endemik 1 nadir Sedum türüne sahip olduğunu ifade etmektedir [12]. 4. Bulgular Güncellenmiş kayıtlara göre, Türkiye toplam 44 adet dam koruğu türüne sahiptir. Bunların 5 i alt tür ve 4 ü varyetedir. Tüm Sedumlardan IUCN Red Data Book kategorilerine göre 11 i endemik ve 1 i nadirdir (Tablo 1). Bu çalışma kapsamında daha önce [26] tarafından oluşturulan lokasyon haritaları (Şekil 1-8) ve bitki türlerine ait slaytlar sözlü sunumlar sırasında gösterilmiştir. Son olarak, Türkiye deki Sedum türleri coğrafik özelliklerine göre sınıflandırılmıştır ve bu sınıflandırma onların fitocoğrafik orjin, yükseklikleri, habitatları, yaşam formları ve çiçeklenme peryotlarına göre yapılmıştır (Tablo 2).

4

5 Şekil 1-5. Türkiye deki Sedum türlerinin coğrafik dağılışları [26]. Şekil 6-7. Türkiye deki endemik ve endemik olmayan nadir Sedum türlerinin coğrafik dağılışları [26]. Tablo 1. IUCN Red Data Book kategorilerine göre Türkiye deki endemik ve nadir Sedum türleri [26]. Türler EX EW CR EN VU LR [cd] LR [nt] LR [lc] DD NE S. assyriacum Endemik S. confertiflorum S. eriocarpum subsp. caricum S. euxinum S. hispanicum var. planifolium S. ince S. inconspicuum S. lydium S. samium subsp. micranthum S. samium subsp. samium S. ursi Nadir S. ochroleucum Chaix Toplam Genel Toplam 12

6 5. Tartışma ve Sonuç Türkiye eski zamanlardan beri Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarına göre yerleşiminden dolayı bölgesel geçiş özelliği göstermektedir. Buna ek olarak, Türkiye üç önemli coğrafik bölgeyi içermektedir. Tüm bu özellikler Türkiye nin sukkulent türler, orman ağaçları, alpin ve subalpin türleri ve otsu türler yönünden önemli bir biyolojik çeşitlilik merkezi olmasını sağlamış ve son yıldır farkına varılan alternatif turizm kaynaklarından biri olmuştur. Türkiye, aynı zamanda m ler arasındaki yükseklik farklıkları, derin vadi sistemleri, kayalık yamaçları ve hem yatay hem de dikey olarak değişen vejetasyon yapısından dolayı Sedumların doğal olarak yetiştiği alanlardan biridir. Bu çalışmanın sonucu olarak, 11 endemik, 1 nadir, 5 alttür ve 4 varyete içeren 44 Sedum türü coğrafi yayılış ve Davis in kareleme sistemi bakımından haritalanmıştır. Bu yaklaşımla botanik turizmi potansiyelini desteklemek için Sedum türlerinin hangi lokasyonlarda yetiştiği kareleme sistemi üzerinde gösterilmiştir. Bu yaklaşımın Türkiye nin doğal sedum türleri ve dolayısıyla sukkulent bitkilerine yönelik turizm ve araştırma faaliyetlerini destekleyeceği düşünülmektedir.

7 Tablo 2. Türkiye deki dam koruklarının peyzaj özelliklerine göre sınıflandırılması [26]. Türler Coğrafik ya da Fitocoğrafik Orjin Yükseklik Habitat Yaşam Formu Çiçeklenme Peryodu Sedum acre L. Avrupa + Anadolu Kayalık yerler Çok Yıllık 6 7 S. aetnense Tineo [S. tetramerum Trautv., S. ekimianum Metzger & Duman.] Güney Avrupa + Anadolu Çakıllı alanlar ve kireçtaşlı bölgeler Tek Yıllık 5 Kuru duvarlar, kayalık S. album L. Avrupa + Anadolu yamaçlar Çok Yıllık 6 9 Çakıllı alanlar, ıslak kayalar, morenler, kar çukurları Çok Yıllık 8 S. alpestre Vill. Güney Avrupa S. amplexicaule D.C. subsp. tenuifolium (Sibth. & Smith) Greuter Pinus ormanları ve çakıllı & Burdet. Mediterranean yerler Çok Yıllık 5 7 S. annuum L. [S. hewittii Chamberlain] Avrupa Kaya çıkıntıları ve yamaçlar Tek Yıllık 6 7 S. assyraicum Boiss. [S. caroli henrici Kit Tan, S. yildizianum Sümbül] Irano Turanian 1500 Kayalık ve volkanik yamaçlar Tek Yıllık 7 S. caespitosum (Cav.) DC. Mediterranean Açık habitatlar Tek Yıllık 3 5 S. cepaea L. Güney Avrupa + Anadolu Kayalar, kireçtaşları İki Yıllık 6 7 S. confertiflorum Boiss. [S. sorgerae Kit Tan & Chamberlain] Irano Turanian Yamaçlar Tek Yıllık 7 S. dasyphyllum L. Mediterranean + Güney Avrupa Uçurumlar Çok Yıllık 7 8 S. eriocarpum Sibth. & Sm. subsp. caricum (Carlström) t Hart [S. caricum A. Carlström] Mediterranean Kireçtaşı, granit ve serpantin yerler Tek Yıllık 4 5 S. eriocarpum Sibth. & Sm. subsp. orientale t Hart Mediterranean Kireçtaşı, granit ve serpantin yerler Tek Yıllık 4 5 S. euxinum t Hart & Alpınar Euxine endemik Kar çukurları Çok Yıllık 8 S. gracile C. A. Meyer [S. vuralianum J. Metzger] Kafkasya Pinus silvestris ormanları ve kayalık teraslar Çok Yıllık 6 8 S. grisebachii Boiss. & Heldr. Güney Avrupa Açık ve ağaçlık yerler Tek Yıllık/Çok Yıllık 7 8

8 Trakya S. hispanicum L. var. hispanicum L. [S. aytacianum J. Metzger] Doğu Mediterranean Taşlık dağ etekleri ve kireçtaşı bölgeler Tek Yıllık/Çok Yıllık 4 7 S. hispanicum L. var. planifolium Chamberlain Irano Turanian Kayalık yamaçlar Tek Yıllık/Çok Yıllık 7 Güney Anadolu S. ince t Hart & Alpınar için endemik Kayalık kireçtaşı yamaçlar Tek Yıllık 7 S. inconspicuum Hand. Mazz. Irano Turanian 2250 Kayalık yerler Tek Yıllık 8 S. litoreum Sibth. Mediterranean Deniz kıyısında kayalık yerler Tek Yıllık 4 5 S. lydium Boiss. Anadolu için endemik Dağlardaki ıslak bölgeler Çok Yıllık 6 7 S. magellense Ten. Doğu Mediterranean Kayalık yamaçlar Çok Yıllık 7 8 S. microcarpum (Sm.) Schönland [Telmissa sedoides Fenzl.] Doğu Mediterranean Islak yerler Çok Yıllık 6 S. nanum Boiss. Irano Turanian Nemli topraklar ve bataklık yerler Tek Yıllık 5 8 S. obtusifolium C. A. Meyer [Phedimus obtusifolius (C. A. Mey.) t Hart] Irano Turanian Kayalık yerler, Ardıç altları, ıslak nehir kıyıları Çok Yıllık 7 8 S. ochroleucum Chaix Doğu Mediterranean Kireçtaşı uçurumlar Çok Yıllık 6 7 S. pallidum Bieb. var. bithynicum (Boiss.) Chamberlain Irano Turanian Geniş yapraklı ormanlar, kayaların üstleri Çok Yıllık 6 8 S. pallidum Bieb. var. pallidum Bieb. Avrupa Geniş yapraklı ormanlar, kayaların üstleri Çok Yıllık 6 8 S. pilosum Bieb. [Prometheum pilosum (Bieb.) H. Ohba] Kafkasya Kayaların üzerinde İki Yıllık 6 7 Geniş yapraklı ormanlar, S. rubens L. Mediterranean kayaların üstleri Tek Yıllık 6 8 S. samium Runemark & Greuter subsp. micranthum 't Hart & Alpιnar S. samium Runemark & Greuter subsp. samium Mediterranean + Anadolu için endemik Mediterranean + Anadolu için endemik Kireçtaşları, otlak ve kayalık alanlar Tek Yıllık 5 Kireçtaşları, otlak ve kayalık alanlar Tek Yıllık 4

9 S. sediforme (Jacq.) Pau Mediterranean Kireçtaşı uçurumlar Çok Yıllık 5 6 S. sempervivoides Bieb. [Prometheum sempervivoides (Bieb.) H. Ohba] Kafkasya Kayalık yerler İki Yıllık 6 8 S. spurium Bieb. [Phedimus spurius (Bieb.) 't Hart Kafkasya Kayalar Çok Yıllık 7 8 S. stellatum L. [Phedimus stellatus (L.) Rafin.] Mediterranean 1 20 Yer seviyesinde ya da otla kaplı kayaların üzerinde Tek Yıllık 3 S. steudelii Boiss. [S. hispanicum L. var. semiglabrum Fröder.] Irano Turanian Kireçtaşı, ana kayalar Tek Yıllık/ Çok Yıllık 6 S. stoloniferum Gmelin [Phedimus stoloniferus (Gmelin) 'Hart] Kafkasya Nemli kayalar ve nehir kıyıları Çok Yıllık 6 7 S. subulatum (C. A. Meyer) Boiss. Kafkasya Kayalık yerler Çok Yıllık 6 8 S. telephium L. [Hylotelephium telephium (L.) Ohba] Avrupa kıyıları + Anadolu nun alpin bölgeleri Kayalar, kuru yamaçlar, Karçam ormanları Çok Yıllık 7 9 S. tenellum Bieb. [S. farronianum Kit Tan & J. Metzger] Irano Turanian Kar yatakları, kaya çukurları Çok Yıllık 6 8 S. ursi t Hart [S. laconicum Boiss. & Heldr.] Anadolu için endemik Kayalık yamaçlar ve uçurumlar Çok Yıllık 6 8 S. urvillei DC. [S. sartorianum Boiss.] Avrupa + Anadolu Kireçtaşı kayalık yerler Çok Yıllık 6 7

10 Kaynaklar [1] ANONYMOUS. 2002a. Business & Biodiversity: The Handbook for Corporate Action. Earthwatch Europe & IUCN The World Conservation Union & World Business Council for Sustainable Development, ISBN , Switzerland. [2] ANONYMOUS. 2002b. Global Strategy for Plant Conservation. The Secretariat of the Convention on Biological Diversity World Trade Centre, 393 St. Jacques, Suite 300, Montreal, Quebec, Canada. [3] EGGLI, U Illustrated Handbook of Succulent Plants: Crassulaceae. Springer Verlag, ISBN: [4] DEMİR, S. & YAZGAN M.E Kaktüs ve sukkulentler. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, Ankara. [5] ÖZTAN, Y. & ARSLAN M İç Anadolu Bölgesi Ekolojik Koşullarına Uygun Sukkulent (Etli Yapraklı) Bitki Türlerinden Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Yer Örtücü Olarak Yararlanma Olanakları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayını, Ankara. [6] FISCHER, T Border Sedums. Horticulture, 97: [7] T HART. & EGGLİ U Sedums of Europe: Stonecrops and Wallpeppers. ISBN [8] ÖZHATAY, N., BYFİELD, A. & ATAY S Important Plant Areas of Turkey. WWF Turkey Press, İstanbul, Turkey. [9] KAYA, Z. & RAYNAL, D.J Biodiversity and conservation of Turkish forests. Biological Conservation, 97: [10] ATALAY, I Türkiye nin Ekolojik Bölgeleri. Orman Bakanlığı Yayınları, ISBN , İzmir. [11] DAVİS, P.H Flora of Turkey and East Aegean Islands [Vol: 4, 10 and 11]. Edinburg. [12] EKİM, T., KOYUNCU, M., VURAL, M., DUMAN, G., AYTAÇ, Z., & ADIGÜZEL, N Red Data Book of Turkish Plants (Pteridophyta and Spermatophyta). Foundation for Turkish Nature Conservation and Van Centinential University Press, Ankara. [13] TUBIVES Turkish Plants Data Service. TÜBİTAK (The Scientific and Technical Research Council of Turkey), [accessed in 02 January 2004]. [14] METZGER, J Sedum vuralianum (Crassulaceae), a new species from N.E. Anatolia, British Cactus & Succulent Society Journal, 11: [15] METZGER, J Sedum aytacianum (Crassulaceae), a new species from Turkey, Cactus and Succulent Journal (U.S.), 66: [16] T HART, H Sedum ursi (Crassulaceae), a new species from Sandras Dağı. Acta Bot. Neerl., 39: [17] THART, H Variation in Sedum litoreum and the S. rubens complex (Crassulaceae); new names and combinations Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2: 8. [18] T HART, H. & ALPINAR, K. 1991a. Biosystematic studies in Sedum of Turkey (Crassulaceae), III S. euxinum, a new species from northeastern Anatolia. Act. Hort. Bot. Neerl., 40: [19] T HART, H. & ALPINAR, K. 1991b. Biosystematic studies in Sedum (Crassulaceae) of Turkey. 1. Notes on four hitherto little known species collected in the western part of Anatolia. Wildenowia, 21: 150.

11 [20] ÖZHATAY, N., KÜLTÜR, S. & AKSOY N Check list of additional taxa to the supplement Flora of Turkey II. Tr. J. of Botany, 23: [21] CANSARAN, A The Flora of Eğerli mountain (Amasya Turkey). Turk J Bot., 26: [22] STEPHENSON, R. & STEPHENSON, J Turkey after Christmas. Sedum Society Newsletter, 66: [23] STEPHENSON, R. & STEPHENSON, J Stonecrops of Eastern Anatolia. Sedum Society Newsletter, 71: [24] STEPHENSON, R. & STEPHENSON, J South Eastern Anatolia. Sedum Society Newsletter, 72: [25] VAROL, O, DOĞRU A, KAYA E Flora of Yılanlı (Muğla) Mountain. Tr. J. Ecology, 13: [26] KARAHAN, F., STEPHENSON, R., ÖZ, I., & DEMİRCAN, N., Succulent Plant Diversity of Turkey I: Stonecrops (Crassulaceae). Haseltonia, (in pres).

Ekolojik Koridorlar Kapsamında Erzurum-Uzundere Güzergahı Vadi Peyzajı Tiplerinin Ortaya Konması

Ekolojik Koridorlar Kapsamında Erzurum-Uzundere Güzergahı Vadi Peyzajı Tiplerinin Ortaya Konması 45 Ekolojik Koridorlar Kapsamında Erzurum-Uzundere Güzergahı Vadi Peyzajı Tiplerinin Ortaya Konması Esra ÖZHANCI1, M. Akif IRMAK1, Hasan YILMAZ1 1 Atatürk Ünirsitesi Mimarlık Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı

Detaylı

ERZURUM VE YAKIN ÇEVRESİ ALPİN VEJETASYONUNDA YER ALAN BAZI BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ERZURUM VE YAKIN ÇEVRESİ ALPİN VEJETASYONUNDA YER ALAN BAZI BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERZURUM VE YAKIN ÇEVRESİ ALPİN VEJETASYONUNDA YER ALAN BAZI BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 Research article/araştırma makalesi Investıgatıon of natural water values in terms of

Detaylı

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ Hasan YILMAZ 1 Faris KARAHAN 2 Özet: Sanayi devriminden sonra kıyısal alanlara ve deniz turizmine doğru talep artışı, dağlık

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60 Contributions to the flora of Nemrut Mountain (Adıyaman/Turkey) Ahmet Zafer

Detaylı

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER The History of Nature Conservation and Developments of Nature Conservation in Turkey Muzaffer YÜCEL Deniz BABUŞ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

SUBREGIONS AND SITE SECTION GROUPS ON BEYŞEHİR WATERSHED

SUBREGIONS AND SITE SECTION GROUPS ON BEYŞEHİR WATERSHED Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 123-135 BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI NIN ORMAN YETİŞME ORTAMI ALT BÖLGELERİ VE YÖRELERİ GRUPLARI Kürşad

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011 Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011 Bu strateji, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNDP Türkiye ve WWF-Türkiye işbirliğinde yürütülen Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 13-29, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 13-29, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 13-29, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 ORMANGÜLLERİ (Rhododendron

Detaylı

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler Sibel

Detaylı

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU Gıda ve Tarım için Bitki Kaynaklarının Muhafazası ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin TÜRKİYE İkinci Ülke Raporu Dr. Ayfer TAN Ege tarımsal Araştırma

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Şube

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109 Research article/araştırma makalesi The significance of the Betulaceae family in Quaternary:

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

EK 3. ÖN UZMAN RAPORLARI :

EK 3. ÖN UZMAN RAPORLARI : EK 3. ÖN UZMAN RAPORLARI : DİYARBAKIR-ADIYAMAN-ŞANLIURFA 1/1. ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESİ BİYOLOJİK ÇALIŞMALAR Diyarbakır-Adıyaman ve Şanlıurfa İllerinde gerçekleştirilecek 1/1.

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ VE ORTAYA ÇIKAN BAZI ÇEVRESEL SORUNLAR

Detaylı

Erzurum Kentinin Kesme Çiçek Tüketim Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri

Erzurum Kentinin Kesme Çiçek Tüketim Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 24 (2), 7-11 Erzurum Kentinin Kesme Çiçek Tüketim Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri Yahya Bulut Elif Akpınar Hilal Yılmaz Atatürk Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE YAYILIŞ GÖSTEREN GLOBULARIA L. (Globulariaceae) TÜRLERİNİN TOHUM MORFOLOJİSİ Tezi Hazırlayan Tayibe Derya DEMİR Tez Danışmanı

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

SAROZ KÖRFEZİ NİN TURİZM VE REKREASYONEL KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Rüya YILMAZ

SAROZ KÖRFEZİ NİN TURİZM VE REKREASYONEL KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Rüya YILMAZ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 124-135 SAROZ KÖRFEZİ NİN TURİZM VE REKREASYONEL KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Rüya

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME RAPORU 2011 Mustafa Kemal ATATÜRK Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL

Detaylı

Ö Z E L E G E L İ S E S İ

Ö Z E L E G E L İ S E S İ EGE ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN : MÜJGAN DEMİR 4/D DAMLA KILINÇ 4/D EZGİ TURCAN 4/D MELİS BÜYÜKBAŞ 4/D SELİN GÜL PAÇACI 4/D TAYLAN ADIGÜZELOĞLU

Detaylı

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

ARDAHAN İLİNDE ARICILIK FAALİYETLERİ VE SORUNLARI Aslıhan AYDIN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Hayvan Yetiştirme Bilim Dalı Prof. Dr.

ARDAHAN İLİNDE ARICILIK FAALİYETLERİ VE SORUNLARI Aslıhan AYDIN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Hayvan Yetiştirme Bilim Dalı Prof. Dr. ARDAHAN İLİNDE ARICILIK FAALİYETLERİ VE SORUNLARI Aslıhan AYDIN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Hayvan Yetiştirme Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet DODOLOĞLU 2014 Her hakkı saklıdır ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE VE ORMANCILIK SORUNLARINI ARAŞTIRMA DERNEĞİ The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE VE ORMANCILIK SORUNLARINI ARAŞTIRMA DERNEĞİ The Research Association of Rural Environment and Forestry ssn 1303-9334 KIRSAL ÇEVRE VE ORMANCILIK SORUNLARINI ARAŞTIRMA DERNEĞİ The Research Association of Rural Environment and Forestry Yayın Kurulu Banu AVCIOĞLU DÜNDAR Can ÇOKÇALIŞKAN Yücel ÇAĞLAR KIRSAL ÇEVRE

Detaylı

TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU

TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU Sektörel Araştırmalar Serisi-5 HAZIRLAYAN Abdulvahap YOĞUNLU Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı ARALIK 2011 I TEŞEKKÜR Tunceli Ekonomik Değeri Olan Bitkiler Raporunun

Detaylı

Arıt Çayı Havzası Örneğinde Bir Yönetim Stratejisi Olarak Mikro Havzaların Belirlenmesi

Arıt Çayı Havzası Örneğinde Bir Yönetim Stratejisi Olarak Mikro Havzaların Belirlenmesi Arıt Çayı Havzası Örneğinde Bir Yönetim Stratejisi Olarak Mikro Havzaların Belirlenmesi * 1 Pınar Bollukcu, 1 Sebahat Açıksöz 1 Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın Üniversitesi, Türkiye Özet

Detaylı