GEBEL K VE GENEL CERRAH Süphan ERTÜRK, Ka an KARABULUT*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEBEL K VE GENEL CERRAH Süphan ERTÜRK, Ka an KARABULUT*"

Transkript

1 GEBEL K VE GENEL CERRAH Süphan ERTÜRK, Ka an KARABULUT* Gebelikte görülen cerrahi hastal klar gebe olmayan kad nlarda görülen hastal klarla benzer olmas na ra men, tan ve tedavileri gebe olmayan kad nlara göre farkl l k gösterir. Ayr ca, tan ve tedavideki gecikmelerin, anne ve fetüs mortalitesini artt rd da unutulmamal d r. Bu nedenle, gebelikte rastlanan cerrahi problemlerde, kad n do um ve genel cerrahi hekimlerinin s k iflbirli i hayati öneme sahiptir. Gebeli e ba l fizyolojik de ifliklikler, hacmi büyüyen uterusa ba l olarak kar n içi organlar n yer de ifltirmesi, venöz dönüflte azalma, kardiak outputta artma, fizyolojik anemi, lökositoz, taflikardi, gastrointestinal motilitede azalma, gastrik asid sekresyonunda artma, fonksiyonel rezidüel kapasitede azalma ve dakika solunum say s nda artma fleklinde özetlenebilir (1). Gebelikte ortaya ç kan cerrahi patolojilerde, elektif cerrahi giriflimler do um sonras na ertelenmeli, yar elektif giriflimler ise, organogenezin tamamland, preterm do um riskinin ve genel anesteziye ba l risklerin minimal oldu u 2. trimestirde yap lmal d r. Güncel araflt rmalar, gebelik esnas nda yap lan genel cerrahi giriflimlere ba l fötal kay p ve teratojenite riskinin minimal oldu unu göstermifltir (2). Non-obstetrik cerrahi giriflimler, gebelikte nadir karfl lafl lan bir durum de ildir ve ortalama her 500 gebenin 1 inde ortaya ç kabilir (3). Cerrahi giriflim yap lacak gebede uyulmas gereken prensipler Gebelik boyunca oluflan fizyolojik de iflikliklerin, strese karfl maternal cevab de ifltirdi i unutulmamal d r. Ameliyat öncesi yeterli hidrasyon sa lanmal, transfüzyon ihtiyac do abilece inden gerekli kan ürünleri haz r tutulmal, maternal kan n oksijenasyonu sa lanmal ve asidozdan kaç n lmal d r. Derin venöz tromboz profilaksisi, aral kl pnomötik kompresyon ile sa lanmal d r. Perioperatif ve postoperatif dönemde fötal monitorizasyon yap lmal d r. Tokolitik ajanlar sadece kontraksiyon varsa kullan lmal - d r, ancak tokolitiklerle profilaksi rutin olarak gerekli de- ildir. Özellikle CO2 insüflasyonu yap lan laparoskopik giriflimlerde, maternal kan gazlar yak ndan monitorize edilmelir. CO2 insüflasyonuna ba l maternal hiperkapni, fetusda hiperkapni, taflikardi ve hipertansiyona neden olur. Laparoskopik giriflimlerde, düflük bas nçla pnömoperitoneum oluflturulmal d r. lk port giriflinin aç k teknikle yap lmas ve di er port girifllerinin uterus seviyesinin yukar - s ndan yap lmas, olas fetus yaralanma riskini azalt r. Hem aç k hem de laparaskopik cerrahide, uterus olabildi- ince az manipüle edilmelidir (1). Bulant, kusma ve kar n a r s n n gebelerde s k rastlanmas, büyüyen uterusa ba l olarak kar n içi organlar n yer de ifltirmesi ve buna ba l olarak da fizik muayenenin güç olmas ve gebe hastalara gereksiz ameliyat yüklemekten kaç nma içgüdüsü, gebelerde akut kar n tan s konurken ortaya ç kan zorluklar n bafll ca sebepleri aras ndad r (4). Akut apandisit Akut apandisit, gebelerde en s k rastlanan non-obstetrik cerrahi hastal kt r ve ortalama gebede bir görülür. Apandektomi, gebe kad nlarda uygulanan cerrahi giriflimlerin %25 ini oluflturur (4). S kl, 2. trimestirde biraz daha fazla olmakla beraber, her trimestirde hemen hemen eflittir (5). Uterus büyümesine ba l olarak apandiksin yukar ya do ru yer de ifltirmesi, ayr ca klinik semptom ve bulgular n küntleflmesi, özellikle gebeli in ilerleyen safhalar nda akut apandisit tan s n zorlaflt r r. Gebe olmayan kad nlara k yasla atefl ve lökösitoz mevcudiyeti, gebelerde apandisitin aç k göstergeleri olmamas na ra men, ifltahs zl k, bulant, kusma ve peri-umbilikal a r - n n apandiksin bulundu u yere do ru kaymas gebelerde s k görülür (6). Bulant ve kusmay, gebeli e ba l bulgulardan ay rt etmek zordur. Kar n sa alt kadran nda lokalize olan hassasiyet, en güvenilir bulgudur. Adele defans, rebound ve hassasiyet, hastalar n yaklafl k %70 inde görülür. Ancak defans, gebelikte kar n kaslar n n gevflemesi nedeniyle güvenilir bir bulgu de ildir (1). Komplike olmayan akut apandisit, %5 den daha az fötal mortalite ile sonuçlan rken, perforasyon sonras fötal mortalite %20-25 ve maternal mortalite %4 civar ndad r (2,7). Peritonit varl nda, preterm kas lmalara yayg n * stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal

2 154 GEBEL K VE GENEL CERRAH olarak rastlan r. Bu nedenle, erken tan koyabilmek için flüpheci ve uyan k olmak gereklidir. Perforasyonun gebe olmayanlara k yasla gebelerdeki daha kötü sonuçlar nedeniyle, gebe kad nlardaki yüksek negatif apandektomi oran kabul edilebilir niteliktedir. Tan sal laparoskopi flüpheli vakalarda oldukça yararl d r ve yanl fl pozitifli i %15 e düflürebilir (7). Ay r c tan da over torsiyonu, over kisti, fibroid dejeneresyon, pankreatit, pyelonefrit, üriner tafl, safra kesesi ve safra yolu hastal klar göz önünde tutulmal d r. Kar n ultrasonografisi (US), tan için kullan labilecek en güvenli görüntüleme yöntemidir. Normal popülasyonda US nin sensitivitesi %80, spesifitesi %90 d r. Radyolojik olarak apandisit bulgular n varl nda, ultrasonografinin spesifitesi normal popülasyonla benzerdir (1,8). Ancak US ile apandiks görülememifl ve a r n n etyolojisi bulunamam fl ise, di er görüntüleme yöntemlerine baflvurulmal d r. Bu durumda manyetik rezonans (MR) görüntüleme, gebelerde rahatl kla kullan labilecek güvenli bir yöntemdir (1). Akut apandisit tan s flüphesi olan, ya da tan s konan gebeler derhal ameliyat edilmelidir. Konservatif yaklafl m n tedavide rolü yoktur. Cerrahi giriflim konvansiyel ya da laparoskopik olarak yap labilir. Uterusun göbek üstüne taflt ileri aylarda, laparoskopi, teknik olarak zor olabilir. Apandiküler abse geliflti ise, perkütan olarak drene edilmeli ve antibioterapi verilmeli, daha sonra interval apandektomi yap lmal d r (1) Akut kolesistit Gebelerde görülen akut kar n n en s k 2. nedenidir. Yaklafl k olarak gebede 1 görülür. En s k nedeni safra kesesi tafllar d r. Gebelerde rutin ultrasonografik incelemede, kolelitiyazis insidans %3,5-10 dur (9,10). Progesteronun düz kaslar üzerine yapt relaksasyona ba l safra staz ve östrojenin litojenik etkisi nedeniyle, gebelerde kolelityazis ve akut kolesistit riski artmaktad r (11,12). Semptomlar gebe olmayan kad nlar n semptomlar na benzerdir. Bulant, kusma, dispepsi, ya l yiyeceklere karfl intorelans, epigastik ya da sa üst kadrandan bafllayan ve s rta yay lan, kolik ya da b çak saplan r tarzda kar n a r s tipiktir. Murhpy iflareti gebelerde s k rastlanan bir bulgu de ildir (4). Ay r c tan da miyokard infarktüsü, akut karaci er ya lanmas, HELLP sendromu (hemoliz, karaci er enzimlerinde yükselme ve trombositopeni ), akut apandisit, preeklampsi, akut hepatit, pankreatit, peptik ulkus, pyelonefrit ve pnömoni göz önünde tutulmal d r (4). Gebe olmayan kad nlarda oldu u gibi, direkt bilirubin ve transaminazlar yükselebilir. Hastalar n 1/3 ünde amilaz düzeyi geçici olarak yükselir. Östrojene ba l olarak yükselen alkali fosfataz (AF) düzeyi nedeniyle, gebelerde AF tayininin akut kolesistit tan s nda yarar azd r. Ultrasonografi ile safra tafllar n n yaklafl k %95-98 i görüntülenebilir (13,14). Fötal kay p oran n n yüksek olmas nedeniyle, eski çal flmalarda medikal tedavinin ve operasyonun do um sonras na ertelenmesi önerilirdi. Günümüzde ise, ilaç tedavisine olan ihtiyac azaltmas, akut ataklar n gebelerin %44-92 sinde 3. trimestirde tekrar edebilme olas l, k sa yat fl süresi ve akut kolesistite ba l hayat tehdit eden komplikasyonlar azaltmas nedeniyle, pirimer tedavi olarak cerrahi önerilmektedir (13,15). Kolesistektomi aç k yada laparoskopik olarak yap labilir. Cerrahi olarak tedavi edilmeyen olgularda, biliyer pankreatit riski %13 ve buna ba l fötal kay p oran %10-20 dir. Non-operatif tedavi seçene i, spontan abortus ve preterm do um riski yüksek olan gebelerde kullan labilir (16-18). Akut pankreatit Genellikle 3.trimestirin geç dönemlerinde ya da erken post-partum dönemde görülür. Görülme s kl gebede 1 dir. En s k görülen etken, safra tafllar ve alkol kullan m d r (19). Klinik bulgular, ani ve fliddetli olarak bafllayan ve s rta yay lan epigastrik a r, yemek sonras bulant, kusma ve atefltir. Laboratuvar de erleri gebe olmayanlarla benzerlik gösterir (4). Amilaz de- erinin, üst s n r n 2 kat üzerinde olmas pankreatiti gösterir. US de kolelitiyasis, dilate pankreatik kanal, psödökist ya da abse görülebilir (4). Medikal tedavi, gebe olmayan kad nlarda oldu u gibi, s v ve elektrolit replasman, analjezi ve antispazmolitik tedaviyi içerir. E er atefl ve septik bulgular varsa, genifl spekturumlu antibiotik bafllanmal d r. Ço u hasta, medikal tedaviye birkaç gün içinde cevap verir (4). Cerrahi giriflim, infekte nekrotizan pankreatit, psödökist rüptürü, fliddetli hemorajik pankreatit ve ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi) ile tedavi edilemeyen ilerleyici biliyer t kan kl k durumunda yap lmal d r. Biliyer pankreatitte, tüm trimestirlerde erken cerrahi tedavi önerilmektedir (3,16). Normal popülasyonda yayg n olarak kullan lan ERCP nin, fötusun radyasyona maruz kalmas nedeniyle, gebelerde kullan m s n rl d r. Radyasyondan sak nmak için, videoendoskopi ve USG rehberli- inde ERCP ile safra tafllar tedavi edilebilir (20). ntestinal t kan kl k Gebelerde akut kar n n 3. s kl kta rastlanan nedenidir ve gebede 1 oran nda görülür (21). Geçirilmifl kar n cerrahisine ba l yap fl kl klar, %60-70 olguda en s k görülen nedendir. Bunu, %25 olguda volvulus takip

3 KL N K GEL fi M 155 eder. Gebe olmayan kad nlarda ise, volvulus insidensi %3-5 dir. nce ba rsak volvulusu, olgular n %9 unda görülür. T kan kl n nadir görülen di er nedenleri invaginasyon, f t k, kanser ve divertikülit ve düvertikülosizdir (22-26). ntestinal t kan kl k s kl kla 3. trimestirde görülür ve maternal mortalite %10-20 gibi oldukça yüksek orandad r (4). Semptomlar kramp tarz nda kar n a r s, bulant, kusma ve obstipasyondur. Ayakta direkt kar n grafisinde hava-s v seviyeleri görülür (22). Tedavi algoritmas, gebe olmayan kad nlardaki gibidir. S v -elektrolit replasman, nasogastrik tüp ile dekompresyon, lavman, fötal monitarizasyon ve maternal oksijenizasyon ölçümünü içeren konservatif tedavi uygulan r. Medikal tedavinin baflar s z olmas, atefl, taflikardi, lökösitozda artma, kar n a r s ve hassasiyetin artmas gibi durumlar söz konusu ise, erkenden cerrahi eksplorasyon yap lmal d r (4). Hemoroidal hastal k Gebelerde damar içi volümde artma, büyümüfl uterusun süperior rektal vene bas yapmas na ba l venöz konjesyonda artma ve progesteronun neden oldu u ven duvar ndaki düz kaslarda gevfleme, hemoroidal hastal a neden olur (1). Hemoroidal hastal n bafll ca semptomlar, rektal kanama, a r, prolapsus, anal kafl nt ve rektal rahats zl k hissidir. Bu semptomlar n akut anal fissür, inflamatuar ba rsak hastal, rektum karsinomu ve anal karsinomda da görülebilece i unutulmamal d r. Bu hastal klar ekarte etmek için, sigmoidoskopi ya da kolonoskopi gebelerde güvenle uygulanabilir (27,28). Lifli diet, psilyum, d flk yumuflat c lar, s v al m n artt rma, hemoroidal analjezi ve kab zl ktan kaç nma gibi konservatif tedaviler ço u olguda baflar yla uygulanabilir. Lastik band ligasyonu, internal hemoroidlere yap labilir. fiiddetli kanama, rektal prolapsus ve buna ba l ülserasyon ya da medikal tedaviye cevaps zl k varsa, hemoroidektomi yap lmal d r. Tromboze eksternal hemoridler ise, trombozektomi ya da eksizyon ile tedavi edilebilir (1). Travma Amerikan istatistiklerine göre gebelerin %6-7 si travmaya maruz kalmaktad r ve travma, non-obstetrik maternal ölümlerin bafll ca nedenleri aras nda yer almaktad r (29). Travma, künt ve penetran travma olarak 2 bafll k alt nda incelenir. Travma sonras annenin hava yolu aç k tutulmal, solunum ve dolafl m sa lanmal, gerekli s v resusitasyonu ve hemodinamik takibi yap lmal d r. Ayr ca, fötal monitorizasyon da dikkatle uygulanmal d r. Kar n travmas na maruz kalan gebelerde, aral kl olarak kar n muayenesi yap lmal ve tablo yak ndan izlenmelidir. Künt travman n en s k görülen nedeni, trafik kazas, fiziksel sald r ve kazara oluflan düflmelerdir (29,30). fiiddetli künt travmalar n %40 kadar, plesanta ablasyonuna neden olabilir (4). Annede pelvik fraktür varl nda, fötusda kraniyal yaralanmalar görülebilir (31). Maternal künt travma sonras fötal mortalite oran %3,4-38 olarak bildirilmifltir (29,32). Fötal mortalitenin en s k nedenleri ise ablasyo plasenta, maternal flok ve anne ölümüdür. Penetran travmalar, en s k olarak ateflli silah yaralanmalar ve kecisi alet yaralanmalar sonucunda oluflur. Künt travmalar n tersine, perinatal mortalite %47-71 ve fötal yaralanma %59-89 olarak bildirilmifltir. Genel olarak, gebelerde penetran yaralanmalarda cerrahi eksplorasyon gereklidir. Laparotominin gerekli olmas, ayn zamanda sezaryan endikasyonu konmas n da gerektirmez. E er fötal stres geliflirse, uterus yaralanmas na ba l uterus rüptürü oluflmuflsa ve büyümüfl uterus nedeniyle yeterli kar n eksplorasyonu yap lam yorsa, ancak bu koflullarda sezeryan gerekli olur (4). Meme hastal klar Meme kanseri, gebelerde s k görülen kanserlerden biridir. Her 3000 gebe kad nda bir görülür (33). Gebelik ile ilgili meme kanseri kavram, gebelik s ras nda ya da gebelikten sonraki 1 y l içinde tan konulan meme kanserlerini kapsar (34). Gebelerde tan koymay geciktiren en önemli neden, gebeli e ba l meme dokusunda görülen de iflikliklerin fizyolojik de ifliklik olarak kabul edilmesidir. Gebelerde meme kanserine ait en s k rastlanan fizik muayene bulgular, memede kitle ve spontan meme bafl ak nt s d r (35). Gebelikte fark edilen kitlelerin %70-80 inin benign karakterde olmas, flüpheli lezyonlarda biyopsinin gecikmesine yol açmamal d r. Ultrasonografi, solid-kistik ayr m n n yap lmas n sa layan, h zla sonuç verebilen ve fötusa zarar vermeyen bir görüntüleme yöntemidir. Mamografi gerekli ise, fötusun radyasyon etkilerinden korunmas kofluluyla çekilebilir. Meme yo unlu undaki art fl nedeniyle, mamografinin yanl fl negatif oran n n yüksek oldu u unutulmamal d r (36). Klinik flüphe varsa, kitleden ince i ne aspirasyon biyopsisi, core biyopsi, gerekirse insizyonel ya da eksizyonel biyopsi yap lmal d r. Gebe kad nlarda da, gebe olmayan kad nlarda oldu u gibi meme malignitelerinin %75-90 duktal karsinomdur (4). Abortus, tedavi s ras nda genellikle gerekli de ildir fakat tedavi planlamas s ras nda göz önünde tutulmal d r. Gebelikte meme kanserinin primer tedavisi cerrahidir. Modifiye radikal mastektomi, neoadjuvan radyoterapiden kaç nmak için tercih edilen cerrahi seçenektir. Ancak, 2. trimestir ya da daha sonra meme kanseri tan s konulan gebelerde, meme koruyucu cerrahi ve do um sonras radyoterapi yap labilir. Kemoterapik ajanlar n teratojenik etki-

4 156 GEBEL K VE GENEL CERRAH leri vard r. Buna ra men, tespit edilen malformasyon oran düflüktür. Kemoterapi ajanlar 2. ve 3. trimestirde güvenle kullan labilir, fakat fötusta düflük do um a rl na neden olabilirler. Meme kanseri tedavisinde kullan lan di- er hormonal terapiler, gebelik tamamland ktan sonra kullan labilir (36). Y llardan beri gebelikte meme kanserinin daha agresif seyretti i ve daha kötü prognoza sahip olduklar öne sürülmüfltür. Bu durum, asl nda genellikle tan da gecikmeye ba l d r. Son zamanlarda gebelikte meme kanserinin sürvisi üzerine yap lan çal flmalarda, sürvinin, gebe olmayan ayn evredeki kad n hastalarla ayn oldu u bildirilmifltir (36). Selim meme hastal klar, lokal anestezi alt nda cerrahi olarak, ya da malignite flüphesi yoksa gebelik boyunca izlenip, do um sonras tedavi edilebilir. Gebelikte endokrin cerrahi Gebelik öncesi ya da gebelik s ras nda ortaya ç kan endokrinopatiler, hem anne hem fetus sa l n tehdit edebilir. Radyoizotop kullan larak yap lan tan yöntemleri, fötus üzerine zararl etkileri nedeniyle rutin olarak kullan lmamaktad r. A r hipertiroidizmde, amenore ve infertilite oldu undan, gebelik de nadirdir (37). Gebelikte hipertirodizm, anne ve fötus için zararl d r ve kontrol alt nda tutulmal d r. Gebelikte antitiroid ilaçlar plasentay geçip fötal guatr, hipotoidizm ve kretinizme yol açarlar. Bu nedenle, minimal dozda antitiroid ilaçlar ile kombine tiroid hormon kullan m, normal gebeli e olanak sa layabilir (38). Gebelikte Graves hastal na ba l neonatal tirotoksikoz da bildirilmifltir (39,40). Gebelerde nontoksik guatrda cerrahi tedavi, tiroid bezinde karsinom varl ya da flüphesinde ve trakea bas s nda gerekli olur. Do urganl k ça ndaki kad nlarda, papiller ve foliküler tiroid kanserleri s k görülür (41). Otoimmun tiroid hastal klar, neoplazi oluflturma olas l nedeniyle gebelikte ve do urganl k ça ndaki kad nlarda dikkat edilmesi gereken di er bir hastal kt r (42). Gebelikte tiroid hastal klar n n tan s nda, tiroid fonksiyon testleri (TSH, tiroid hormonlar, antiroid mikrozomal antikorlar ), ultrasonografi ve aspirasyon biyopsileri güvenle uygulanabilir. Cerrahi için en uygun zaman 2. trimestirdir. Ameliyat sonras dönemde tiroid hormon replasman yap lmal d r (42). Gebelikte di er endokrin organlara ba l bozukluklar nadir rastlanan bir durumdur. Tedavi, etyolojiye, hastal n durumuna ve gebeli in yafl na göre belirlenir. Cerrahi endikasyonlar, gebe olmayanlarda oldu u gibidir ve cerrahinin zamanlamas, hastal n gidifline ve gebelik trimestirine göre belirlenmelidir. KAYNAKLAR 1. Parangi S, Levine D, Henry A, et al: Surgical gastrointestinal disorders during pregnancy. Am J Surg, 2007 Feb; 193 (2): Review. 2. Affleck DG, Handrahan DL, Egger MJ, et al: The laparoscopic management of appendicitis and cholelithiasis during pregnancy. Am J Surg, 1999 Dec; 178 (6): Malangoni MA: Gastrointestinal surgery and pregnancy. Gastroenterol Clin North Am, 2003 Mar; 32 (1): Review. 4. Augustin G, Majerovic M: Non-obstetrical acute abdomen during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2007 Mar; 131 (1): Epub 2006 Sep 18. Review 5. Al-Mulhim AA: Acute appendicitis in pregnancy: A review of 52 cases. Int Surg, 996 Jul-Sep; 81 (3): Mourad J, Elliott JP, Erickson L, et al: Appendicitis in pregnancy: new information that contradicts longheld clinical beliefs. Am J Obstet Gynecol, 2000 May; 182 (5): Visser BC, Glasgow RE, Mulvihill KK, et al: Safety and timing of nonobstetric abdominal surgery in pregnancy. Dig Surg, 2001; 18 (5): Yavuz N, Ergüney S. A.apandisit, Kalafat H(ed):Güncel Bilgiler Ifl nda ntraabdominal nfeksiyonlar. Bilimsel T p 2005, Kammerer WS: Nonobstetric surgery during pregnancy. Med Clin North Am, 1979 Nov; 63 (6): Basso L, McCollum PT, Darling MR, et al: A study of cholelithiasis during pregnancy and its relationship with age, parity, menarche, breast-feeding, dysmenorrhea, oral contraception and a maternal history of cholelithiasis. Surg Gynecol Obstet, 1992 Jul; 175 (1): Behar J: Clinical aspects of gallbladder motor function and dysfunction. Curr Gastroenterol Rep, 1999 Apr; 1 (2): Axelrad AM, Fleischer DE, Strack LL, et al: Performance of ERCP for symptomatic choledocholithiasis during pregnancy: techniques to increase safety and improve patient management. Am J Gastroenterol, 1994 Jan; 89 (1): Hiatt JR, Hiatt JC, Williams RA, et al: Biliary disease in pregnancy: strategy for surgical management. Am J Surg, 1986 Feb; 151 (2): Chang TS, Lepanto L: Ultrasonography in the emergency setting. Emerg Med Clin North Am, 1992 Feb; 10 (1): Review. 15. Swisher SG, Schmit PJ, Hunt KK, et al: Biliary disease during pregnancy. Am J Surg, 1994 c; 168 (6): Cosenza CA, Saffari B, Jabbour N, et al: Surgical

5 KL N K GEL fi M 157 management of biliary gallstone disease during pregnancy. Am J Surg, 1999 Dec; 178 (6): Scott LD: Gallstone disease and pancreatitis in pregnancy. Gastroenterol Clin North Am, 1992 Dec; 21 (4): Review. 18. Curet MJ: Special problems in laparoscopic surgery. Previous abdominal surgery, obesity, and pregnancy. Surg Clin North Am, 2000 Aug; 80 (4): Review 19. Ramin KD, Ramin SM, Richey SD, et al: Acute pancreatitis in pregnancy. Am J Obstet Gynecol, 1995 Jul; 173 (1): Simmons DC, Tarnasky PR, Rivera-Alsina ME, et al: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in pregnancy without the use of radiation. Am J Obstet Gynecol, 2004 May; 190 (5): Ballantyne GH, Brandner MD, Beart RW Jr, et al: Volvulus of the colon. Incidence and mortality. Ann Surg, 1985 Jul; 202 (1): Perdue PW, Johnson HW Jr, Stafford PW: Intestinal obstruction complicating pregnancy. Am J Surg, 1992 Oct; 164 (4): Review. 23. Wanetick LH, Roschen FP, Dunn JM: Volvulus of the small bowel complicating pregnancy. J Reprod Med, 1975 Feb; 14(2): Pratt AT, Donaldson RC, Evertson LR, et al: Cecal volvulus in pregnancy. Obstet Gynecol, 1981 Jun; 57 (6 Suppl): 37S-40S. 25. Yahchouchy E, Zaarour P, Prove S, et al: Recurrent idiopathic small bowel volvulus during pregnancy. ANZ J Surg, 2001 Mar; 71 (3): Connolly MM, Unti JA, Nora PF: Bowel obstruction in pregnancy. Surg Clin North Am, 1995 Feb; 75 (1): Review. 27. Cappell MS: The safety and efficacy of gastrointestinal endoscopy during pregnancy. Gastroenterol Clin North Am, 1998 Mar; 27 (1): Review. 28. Abramowitz L, Sobhani I, Benifla JL, et al: Anal fissure and thrombosed external hemorrhoids before and after delivery. Dis Colon Rectum, 2002 May; 45 (5): Shah KH, Simons RK, Holbrook T, et al: Trauma in pregnancy: maternal and fetal outcomes. J Trauma, 1998 Jul; 45 (1): Connolly AM, Katz VL, Bash KL, et al: Trauma and pregnancy. Am J Perinatol, 1997 Jul; 14 (6): Crosby WM, Costiloe JP: Safety of lap-belt restraint for pregnant victims of automobile collisions. N Engl J Med, 1971 Mar; 284 (12): Kissinger DP, Rozycki GS, Morris JA Jr, Knudson MM, Copes WS, Bass SM, Yates HK, Champion HR: Trauma in pregnancy. Predicting pregnancy outcome. Arch Surg, 1991 Sep; 126 (9): Erratum in: Arch Surg, 1991 Dec; 126 (12): Natinoal Cancer Institute 34. Puckridge PJ, Saunders CM, Ives AD, et al: Breast cancer and pregnancy: a diagnostic and management dilemma. ANZ J Surg, 2003 Jul; 73 (7): Fiorica JV: Special problems: Breast cancer and pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am, 1994 Dec; 21 (4): Review 36. Aydo an F, Gazioglu E: Breast Cancer in Pregnancy. Gazioglu E (Ed). Essentials in the Management of Breast Diseases, Celsius Medical Publications, Bucharest, 2005; Silver S: Throid gland in medical surgical and gynecological complication of pregnancy. Baltimore, Williams and Wilkins Comp, 1960, p Freedberg IM, Hamolsky MW, Freedberg AS: The thyroid gland in pregnancy. N Engl J Med, 1957 Mar 14; 256 (11): Herbst AL, Selenkow HA: Hyperthyroidism during pregnancy. N Engl J Med, 1965 Sep 16; 273 (12): Mckenzie JM: Neonatal Graves' Disease. J Clin Endocrinol Metab, 1964 Jul; 24: Rosen IB, Walfish PG: Pregnancy as a predisposing factor in thyroid neoplasia. Arch Surg Nov;121(11): Walker RP, Lawrence AM, Paloyan E: Nodular disease during pregnancy. Surg Clin North Am, 1995 Feb; 75 (1): 53-8.

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Habib BİLEN Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı SUNU PLANI Örnek olgu

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 1 GÜVENLİ ANNELİK GİRİŞİMİ Yüksek maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, 1987 yılında DSÖ öncülüğünde Nairobi

Detaylı

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Murat TUNCER Sunu planı: ED tanım, prevalans

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri Derleme Selçuk Tıp Derg 2013;29(4): 192-199 SELÇUK TIP DERGİSİ Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri The Causes and Treatment of Nonobstetric Acute Abdomen in

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Tiroid Hastalıkları Gebelerin %2-3 ünde tiroid disfonksiyonu var Gebelik tiroid fonksiyonlarını

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET Gebeliğin doğru tarihlendirilmesi sonuçları iyileştirmek açısından oldukça önemlidir ve ayrıca halk sağlığı ve araştırmalar

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

ACİL SERVİSTE SEZARYEN. Doç Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD

ACİL SERVİSTE SEZARYEN. Doç Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD ACİL SERVİSTE SEZARYEN Doç Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD ACİL SERVİSTE SEZARYEN Tarihte bilinen en eski cerrahi işlem Milattan önce 800 yılında yapıldığı bildirilmiş 20. yüzyılda ise

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

This information on (4) Breast cancer and genetics is in Turkish Göğüs kanseri ve genetiği (İngilizce'si Breast cancer and genetics)

This information on (4) Breast cancer and genetics is in Turkish Göğüs kanseri ve genetiği (İngilizce'si Breast cancer and genetics) Kanser ve genler This information on (4) Breast cancer and genetics is in Turkish Göğüs kanseri ve genetiği (İngilizce'si Breast cancer and genetics) Vücudumuz milyonlarca hücreden (cells) meydana gelir.

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl?

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Dr. Cengiz Erol İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Meme Kanseri Epidemiyoloji Kadınlarda en sık görülen

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per SINIF 4 4.grup (Genel cerrahi, plastik Cerrahi ve Anestezi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Preeklampsi Hipertansiyon (>140/ 90) ve Proteinüri (>0.3 g / 24-s) > 20 gebelik hafta En sık medikal komplikasyon

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

POLİKİSTİK OVER SENDROMU POLİKİSTİK OVER SENDROMU Polikistik Over Hastalığı; PCOS; Stein Leventhal Sendromu; Polifolliküler Over; Hiperandrojenik Anovulasyon; Polikistik over sendromu kronik endokrin bir hastalıktır, kadınlarda

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Dilara Alpan, Mustafa Tan, Edip Cemil Katayıfçı, Çisem Ulus Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cüneyd Anıl ÖZET Graves hastalığında

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

Gebelerde Akut Apandisit Tanı ve Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz

Gebelerde Akut Apandisit Tanı ve Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz ARAŞTIRMA Gebelerde Akut Apandisit Tanı ve Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz Gebelerde akut apandisit T A D Diagnosis and management of acute appendicitis in pregnant women: Our clinical experience Bünyami

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ NEDİR? Meme süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşan

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Gebelikte Gebelikle İlgili Olmayan Cerrahi Girişimler

Gebelikte Gebelikle İlgili Olmayan Cerrahi Girişimler DERLEME Gebelikte Gebelikle İlgili Olmayan Cerrahi Girişimler Gülbiye DİNÇ, a Neriman SOĞUKPINAR, b Esma ÖZŞAKER c a Bornova Toplum Sağlığı Merkezi Atatürk 6 No lu Aile Sağlığı Merkezi, b Ebelik Bölümü,

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

Gebelikte akut pankreatit sık rastalanan bir durum

Gebelikte akut pankreatit sık rastalanan bir durum güncel gastroenteroloji 18/2 Gebelik ve Akut Pankreatit Hacer UYANIKOĞLU 1, Ahmet UYANIKOĞLU 2, Necati YENİCE 2 Özel Ortadoğu Sağlık Merkezi, 1 Kadın Doğum Kliniği, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Detaylı

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI SAFRA KESESİ HASTALIKLARI Oktay Eray EPİDEMİYOLOJİ Sıklıkla safra kesesi ve kanalındaki tıkanıklıklara bağlıdır. Safra kesesi taşları oldukça yaygın ve çoğu semptomsuzdur. Yılda %2 si, 10 yılda %15 i semptomatik

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

GEBELİKTE HİPOTİROİDİ TANI VE TEDAVİSİ

GEBELİKTE HİPOTİROİDİ TANI VE TEDAVİSİ GEBELİKTE HİPOTİROİDİ TANI VE TEDAVİSİ Prof Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Hipotiroidi: Doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de Erken Evre Meme Kanseri İnsidansı ve Farklılıkları

Dünya da ve Türkiye de Erken Evre Meme Kanseri İnsidansı ve Farklılıkları Dünya da ve Türkiye de Erken Evre Meme Kanseri İnsidansı ve Farklılıkları Dr. Niyazi Karaman AMHD ERKEN EVRE MEME KANSERİ KURSU (Prof. Dr. İ. Lale Atahan anısına) 25 Mart 2017 Giriş Gelişmiş ülkelerde;

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid. Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu

Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid. Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu 2006 Hemoroidal Hastalık Hemoroidal hastalık Eski Mısır, Yunan, Hindu, İbrani medeniyetlerinde İncil de sıkça adı geçmektedir

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

Endokrin Testler Cep K lavuzu

Endokrin Testler Cep K lavuzu Deomed Medikal Yay nc l k Endokrin Testler Cep K lavuzu Prof. Dr. fiazi mamo lu Prof. Dr. Canan Özyard mc Ersoy Uzm. Dr. Sinem K y c Uzm. Dr. Metin Güçlü Uzm. Dr. Özen Öz Gül Uzm. Dr. Soner Cander Uzm.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı