G =< V,E> burada; m(i, t); i V,t Tarih. kd(i, j); i, j V. kd(i, j) 1. i V : j ayrßt(i,j)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G =< V,E> burada; m(i, t); i V,t Tarih. kd(i, j); i, j V. kd(i, j) 1. i V : j ayrßt(i,j)"

Transkript

1 ³ Süreçlerinin Hedef Tabanl Modellenmesi çin Bir Araç Ba³ak Meral, Cahit Güngör, Halit O uztüzün Orta Do u Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Ankara, Türkiye Özetçe Günümüzdeki büyük ölçekli kurumsal yaplarda, ³ Süreçleri Yönetimi kritik bir önem ta³maktadr. Süreçlerin modellenmesi; i³lerin tanmlanmas, analiz edilmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi açsndan kritiktir. ³ süreçleri modelleme ayn zamanda, süreçlerin ve kritik seviyelerdeki hedeerin arasndaki ili³kileri kurmak açsndan da önemlidir. Bu çal³mada, i³ süreçleri modellemenin i³levsel olan ve olmayan açlarna getirilen yeni yakla³mlar için üretilen görsel ve i³levsel bir araç anlatlmaktadr. Süreçlerin hedeerle ili³kilendirilmesini sa layan bir yöntem için yeni bir araç geli³tirilmi³ ve bu aracn ayn zamanda hedeer arasndaki saysal ili³kileri de kurmas sa lanm³tr. Anahtar Kelimeler ³ Süreçleri Modelleme, Hedef, ³ Süreçleri Yönetimi, Geçerleme 1 Giri³ ³ süreçleri yönetimi, akademik ve sektörel alanlarda uzun zamandr çal³lan bir alan olmasnn yan sra, son dönemlerde bu alandaki ilgi daha çok süreç modelleme üzerine yo unla³m³tr. Ba³larda alann hedeeri süreçleri anlama, tasarlama ve kontrol etmeye yönelik iken, günümüzde bu e ilim süreçleri iyile³tirmeye yo unla³maya ba³lam³tr [5]. Büyük ölçekli rmalarda var olan süreçleri tasarladktan ve anladktan sonra, iyile³tirme yönünde çal³malar hz kazanm³tr. Bu yöndeki çal³malar genellikle süreçleri tasarladktan ve analiz ettikten sonra, yaplabilecek iyile³tirmeleri öngörmeye çal³r, sonrasnda da süreçler yeniden tasarlanarak mümkün olabilecek performans iyile³tirmeleri bulunur. Bu yöntemler genellikle döngüsel bir ³ekilde uygulanarak her döngüde yeni bir tasarm yaplr, bu ³ekilde süreçlerin iyile³tirilmesine yönelik çal³lr. Yeniden tasarlama a³amasnda, daha önceki deneyimler, var olan süreçlerin ölçülebilir çktlar ve süresel büyüklükleri gibi kavramlar göz önünde bulundurulur [1]. Bu bildiride, i³ süreçlerinin modellenmesi ve iyile³tirilmesi kapsamnda, hedef tabanl modelleme yaplabilmesi için geli³tirilen bir araç ve bu araç yardmyla süreçlerin teknik analizinin yaplabilmesine olanak sa layan yöntem anlatlm³tr. Hedeeri modellemek için, GoalDAG ad verilen ve detaylar ileride anlatlan 269

2 2 ³ Süreçlerinin Hedef Tabanl Modellenmesi çin Bir Araç model kullanlm³tr. Bu makalede 2. bölümde bu alanda daha önce yaplm³ olan çal³malar anlatlarak bizim çal³mamzn bunlarn arasnda nerede durdu u belirtilmi³tir. Ayrca bu ksmda GoalDAG yapsyla ilgili bilgiler de payla³lm³tr. 3. bölümde GoalDAG çizgesini temsil edebilmek için geli³tirilen Eclipse eklentisi anlatlm³tr. 4. bölümde ise bu eklentiyle çizilen model ve hedef çizgesi üzerinden analiz yapmay sa layacak geli³tirmeler anlatlm³tr. 5. bölümde ortaya konulan bu ürünlerin kullanmn gösteren bir vaka çal³mas örneklendirilmi³ ve 6. bölümde bundan sonraki admlar üzerinde durulmu³tur. 2 lgili Çal³malar ³ süreçlerinin iyile³tirilmesine ³irketler ve yönetimleri tarafndan verilen önem, Harvey Nash tarafndan yaplan anket çal³masnda da belirgin olarak gözlemlenebilir [9,14,3]. Bu çal³maya göre, baz sektörlerdeki CIO'larn en önem verdi i be³ öncelikleri yüzdeler olarak sralanm³tr. Finansal sektörlerdeki CIO'lar i³ süreçleri iyile³tirmeye %57 önem vermi³tir. Bu oran teknoloji sektöründeki CIO'lar için %53, i³ servisleri sektöründeki CIO'lar içinde %70 olarak gözlemlenmi³tir. Ülkelere göre bir gruplama yapld nda ise, srasyla Almanya ve Avusturalya'nn, %71 ve %70 ile i³ süreçleri iyile³tirmeye önem veren CIO'lar konusunda ba³ çekti i görülebilir. Fransa, Almanya, sveç, sviçre, Amerika gibi teknoloji alannda çok geli³mi³ ülkelerde de bu rakamlar %50-%60 aral ndadr. Bu bilgiler ba³l ba³na, dünyadaki en geli³mi³ ülkelerdeki teknoloji ³irketlerinin, i³ süreçleri iyile³tirmeye ne kadar önem verdi ini göstermeye yeterlidir. ³ süreçleri iyile³tirme bu ³ekilde kritik bir noktada duruyorken, ne gibi metodlar ve araçlarla bu iyile³tirmelerin yaplaca da oldukça önemlidir. Bu iyile³tirme çal³malarnda baz yöntemler, simülasyonlar kullanarak performans iyile³tirmeye yönelmi³tir [8]. Bu tip yöntemlerde, yeniden tasarlanm³ olan süreçlerin simülasyonu yaplarak bir sonuç çkarlr ve var olan yapnn sonuçlaryla kar³la³trlarak bir iyile³me olup olmad na baklr. ³ süreçleri iyile³tirme alannda yaplan en göze çarpan çal³malardan birisi de Bocciarelli ve Ambrogio tarafndan yaplan PyBPMN(Performability-enabled BPMN) çal³masdr [2]. Bu çal³ma, var olan BPMN yapsna yeni bir eklenti yaparak süreçlerin performansn ölçmeye yöneliktir. Var olan i³ süreçlerini hedeerle ili³kilendirerek analiz yapmay hedeeyen bu çal³ma, bu e ilimdeki en kapsaml çal³malardan biri olmakla birlikte, hedef kavramna ölçülebilir yakla³mad ndan dolay hedeeri saysal verilerle ili³kilendirmeye yönelik de ildir. Bizim çal³mamz kapsamnda, GoalDAG yapsnn, süreçlerin modellenmesinde kullanlacak olan Eclipse BPMN2 Modeler eklentisi ve eklentinin çktlarnn analiz için kullanlan Tetrad [15] aracna aktarm anlatlmaktadr. Süreçler ve hedeer arasnda ili³ki kurulmasna sa layan yeni bir BPMN eklentisi geli³tirilmi³, sonrasnda bu eklenti sayesinde hedeer arasnda saysal ili³kiler kurulmasna araç deste i sa lanm³tr. Bu eklenti sayesinde hedeerin ba lantlarna girilen saysal veriler, süreçlerin asl heden gerçekle³mesine yönelik etkisinin görülmesinde rol oynam³tr. Bu sayede organizasyonun asl hedeerini, farkl i³ kollarndaki süreçlerle ili³kilendirilebilen, hangi süreçte ne miktarda iyile³tirme 270

3 ³ Süreçlerinin Hedef Tabanl Modellenmesi çin Bir Araç 3 yapmann genele ne kadar faydasnn olaca nn analizine yardm eden bir araç ortaya konmu³tur. Bu çal³mada hedeeri modellemek için, GoalDAG ad verilen modelden yararlanlarak geli³tirmeler yaplm³tr. GoalDAG hedeeri hiyerar³ik olarak göstermeye yarayan bir yapdr. Bu yapda hedeer, dü ümler tarafndan temsil edilir. A rl a sahip olabilen ayrtlar ve dü ümlerin aralarndaki ba lant fonksiyonlar GoalDAG yapsn olu³turur. Ayrtlarn a rlklarna katk a rlklar ad verilir. Ayn zamanda GoalDAG; döngü barndrmayan, yönlendirilmi³, basit bir çizgedir [13]. GoalDAG için tanm ³u ³ekildedir; G =< V,E> burada; V, G ' deki dü ümlerin kümesidir ve E ayrtlarn kümesidir ve her dü üm bir BSC(Balanced Scorecard) [6] metri ini temsil eder. Metrikler arasndaki ili³kiler ayrtlar tarafndan kurulur. Her metrik, SM (Strategy Map) [7] hiyerar³isiyle uyumludur. Ölçüm; t zamanndaki bir BSC metri ini temsil eden de erin fonksiyonudur. m(i, t); i V,t Tarih li³ki Fonksiyonu; BSC nesnelerinin arasndaki ili³kiyi temsil eden fonksiyondur. rf(i, j); i, j V Katk A rlklar; Bir BSC nesnesinin kendi atas olan BSC nesnesine olan katk derecesini temsil eden de erdir. Ayn ataya katk sa layan BSC nesneleri ile göreli olarak bu de eri alr. kd(i, j); i, j V i V : 0 kd(i, j) 1 j ayrßt(i,j) kd(i, j) 1 Bir fonksiyon olarak rf iki hedef arasndaki ili³kileri tutabilir. Bu kapsamda genellikle iki metrik arasndaki lineer bir ili³kiyi temsil ediyor olsa da, logaritmik, polinom, üstel ve do al logaritmik herhangi bir fonksiyon ³ekline de uyarlanabilir. Yukarda özet ³eklinde anlatlan GoalDAG yapsn süreç modelleri ile ili³kilendirebilmek için bir araç geli³tirmek ve bu kurulan ili³ki üzerinden analiz yaplmasn sa layacak bir araç geli³tirmek bu çal³mann hede olmu³tur. 271

4 4 ³ Süreçlerinin Hedef Tabanl Modellenmesi çin Bir Araç 3 GoalDAG BPMN Eklentisi Eclipse BPMN2 Modeler, açk kaynak kodlu, Graphiti tabanl bir Eclipse projesidir bpmnmodeler. BPMN 2.0spesikasyonu ile uyumludur ve Eclipse BPMN 2.0 metamodelini kullanr [10]. Grak ögeleri Graphiti tabanl kodlar geni³letilerek üretildi inden, grak tabanl geli³tirmeler ve modikasyonlar yapmak oldukça kolaydr. Ayrca, Eclipse eklenti geli³tirme yöntemleri kullanarak metamodeli ve editörü de geni³leterek yeni özellikler eklemek mümkündür. Metamodeli tüm detaylar ile açklamak, bu çal³mann kapsam ile birebir örtü³mese de, hedeeri ifade etmek ve çizebilmek için yaratlan yeni eklentiyi anlayabilmek için ksa bir özet faydal olacaktr. BPMN 2.0spesikasyonuna göre, süreçlerin graksel olarak temsil edilmesi i³ süreçleri diyagram ile mümkündür. Bu diyagram; ak³ nesneleri (olaylar, aktiviteler, a geçitleri) ve ba lama nesnelerinden olu³ur. Metamodeldeki süreç anasnf, ak³ nesnelerinin srasn tutar.olaylar, aktiviteler ve a geçitleri sürecin parçalar olabilecek ak³ elemanlardr ve birbirlerine dizi ak³ eleman ile ba lanrlar. Süreçle alakal olan bu elemanlar d³nda, BPMN metamodel sürecin do rudan parças olmayan ancak süreçle alakal bilgi tutan ba³ka elemanlara da sahiptir. Bu elemanlardan biri, bilginin bir not olarak eklenebildi i TextAnnotation elemandr. Bu eleman bu çal³mada anlatlan BPMN eklentisinde önemli rol oynar. TextAnnotation eleman sürecin do rudan parças olmad ndan, diyagramdaki her nesneye eklenebilir. Ak³ elemanlar ile arasndaki ba lant Association ad verilen ba lant nesnesi tarafndan kurulur. GoalDAG BPMN eklentisinin kritik noktas, süreçleri Eclipse BPMN2 Modeler ile modellemek ve TextAnnotation elemanlar ile ak³ nesnelerine metinler yoluyla fazladan bilgiler ba layabilmektir. Belirtildi i gibi, GoalDAG BPMN eklentisinin ilk kritik noktas ak³ elemanlarna fazladan bilgi ekleyebilmektir. Bu fazladan eklenecek olan bilgi, hedeerle alakal verileri tutacaktr. kinci kritik nokta ise, BPMN eklentisinin editörü, hedef çizgesini di er süreç nesneleri ile birlikte ekranda görsel olarak temsil edebilmelidir. Ekrandaki çizimde, süreçler ve hedeer arasndaki ili³kinin görülebilir olmas önemli bir noktadr. Burada asl nokta graksel olarak bu ili³kiyi gösterebilmek oldu undan mevcuttaki BPMN metamodeli geni³letmek bu çal³ma için gereksiz olacaktr. Metamodeli geni³letmeden sadece var olan BPMN nesnelerini geni³leterek yeni özellikler eklemek, bu çal³ma için yeterli olacaktr. Ayn zamanda bu yakla³m, editörün üretece i BPMN XML dosyalarn tüm BPMN motorlar için genel hale getirecektir. Eclipse eklenti geli³tirme teknolojileri sayesinde, var olan Eclipse projelerini geli³tirmek, yeni özellikler eklemek mümkündür. Eklenti noktalar, yeni özellikleri ekleyebilmeleri için geli³tiricilere sunulmu³tur. Bu çal³mada bizim amacmz GoalDAG yapsn görsel olarak temsil etmek oldu undan, ihtiyaçlarmza uygun eklenti noktalar seçtik. htiyaçlarmz kar³lamas için geli³tirilecek olan Goal- DAG BPMN eklentisinin sahip olmas gereken özellikler ³u ³ekilde sraland: Hedef nesneleri ili³kili oldu u ak³ elemanna ait ölçüm bilgilerini tutacak. Hedef nesneleri modellenen sürecin do rudan bir parças olmayacak Hedef nesnelerini BPMN XML dosyalarnda saklamak mümkün olacak. 272

5 273

6 274

7 275

8 8 ³ Süreçlerinin Hedef Tabanl Modellenmesi çin Bir Araç önceden olu³turulan XML dosyalar sayesinde do rudan yüklenerek de analiz yaplabilir. Tetrad'n bu ³ekilde XML halinde veri kabul edebilmesi,goaldag BPMN eklentisi sayesinde olu³turulan hedeeri,tetrad'n kabul edece i girdiler haline dönü³türülmesini olanakl klm³tr. Bu ³ekilde,süreçlerle alakal hedeerin analizi yaplabilir ve elde edilen sonuçlara göre i³ süreçlerinin iyile³tirilmesi veya yeniden tasarlanmas mümkün olabilir. Bu bildiride anlatlan çal³mann ikinci ksmnda,ilk a³amada geli³tirilen BPMN eklentisi kullanlarak olu³turulan hedeerin,tetrad'a uygun girdi haline getirilmesi için bir uygulama yaplm³tr. Bu uygulama,ana hatlaryla,bpmn GoalDAG eklentisi kullanlarak çizilen süreçlerin ayr³trlmas,ayr³trlan süreçlerden hedeerin elde edilmesi ve elde edilen hedeerden Tetrad formatna uygun XML olu³turulmas admlarn izler. Bu üç ana adm a³a daki ³ekilde detaylandrabiliriz. lk admda süreçlerin ayr³trlmas için Eclipse BPMN2 Modeler projesinin, kendi içinde var olan metodlar kullanlm³tr. Her ne kadar Eclipse BPMN2 Modeler süreçleri.bpmn uzantsndaki,xml yapsndaki dosyalarda saklyor olsa da,bu süreçleri standart bir XML ayr³trcs yerine Eclipse'in kendi sundu u metodlarla ayr³trmak,teknik olarak daha az maliyetli ve daha az yorucu oldu- undan bu yol izlenmi³tir. Bu ayr³trmada,ak³ elemanlar,ba lant nesneleri ve hedeeri ifade etmemize yarayan TextAnnotation elemanlar ve hedeeri birbirine ba lamamz sa layan Association elemanlar kendilerini temsil eden BPMN yapsndaki Java nesnelerinin tipine dönü³türülerek bir veri yaps haline getirilmi³tir. kinci admda,ilk admda elde edilen tüm nesneler,uygun ltrelerden geçirilerek,hedeer,hedeerin arasndaki ba lantlar ve hedeerin alakal oldu u süreç admlar elde edilmi³tir. Bu ltreleme i³lemi sayesinde,hedeer ve aralarndaki ili³kiler,tetrad'a uygun hale gelmelerini sa layacak nesneler haline dönü³türülmü³tür. Üçüncü admda,ikinci adm sonucu elde edilen veri yaplar,standart bir XML ayr³trc sayesinde bir XML dosyasna yazlarak Tetrad için uygun formatta girdi haline dönü³türülmü³tür. Burada kritik nokta,veri yaplar XML dosyasna yazlrken,içerdikleri bilgilerin Tetrad notasyonuna uygun olarak yazlmasdr. Burada Tetrad uyumlulu unun bozulmamas için,veri yaplar String nesneleri haline dönü³türülmü³ ve uygun formata getirilmi³tir. Yukarda anlatlan admlar sayesinde,goaldag BPMN eklentisi ile modellenen süreçler ve süreçlerle alakal hedeer,tetrad'a uygun bir hale getirilerek analiz edilebilir hale getirilmi³tir. Bu admlar sonucu Tetrad için hazrlanan XML dosyalarnda hedeer ve ayrtlar ³u ³ekilde temsil edilmektedir. <variable>project_ending</variable> <edge value="0.5">project_ending --> Project_Success</edge> 5 Proje Yönetimi Vaka Çal³mas Bu çal³mada ortaya konan arac snamak açsndan,proje yönetimi verileri kullanlm³tr. Proje yönetimi süreçleri,ufak de i³ikliklerle tüm organizasyonlara uy- 276

9 277

10 278

11 ³ Süreçlerinin Hedef Tabanl Modellenmesi çin Bir Araç 11 Çizge Tetrad'a yüklendikten sonra, 6 farkl projeden toplanan veriler Tetrad'a yüklenerek analiz yaplmas sa lanm³tr. Tetrad'da yüklenen verilerle yaplan analiz sonucu olu³an GoalDAG ³u ³ekildedir: ekil 9. GoalDAG çizgesinin ayrtlarn katk a rlklarn da içeren Tetrad tarafndan çkarlan analizi. 6 Sonuç ve Gelecek Çal³malar Bu çal³mann iki önemli aya birlikte kullanlarak i³ süreçleri iyile³tirmeye yarayan bir ürün ortaya koymaktadr. lk a³amada geli³tirilmi³ olan GoalDAG BPMN eklentisi ile i³ süreçleri ve hedeerin bir arada görüntülenebilmesi ve ili³kilendirilebilmesi sa lanm³tr. kinci a³amada ise, eklenti kullanlarak olu³turulan süreçlerin ve hedef hiyerar³isinin Tetrad'a uygun bir girdi haline dönü³türülmesi sa lanm³tr. Bu iki admn beraber kullanmyla hedef bazl i³ süreçlerinin analizinin yaplabilece i ve iyile³tirilebilece i bir ürün ortaya çkm³tr. leriki çal³malarda, bu ürünün daha genel ve konsolide hale gelmesi hedeflenmektedir. Dönü³üm için çizgeleri Tetrad d³nda ba³ka analiz araçlarna da uygun hale getirmek bir hedeftir. Bir di er hedef ise; modelleme ve hedef giri³leri yaplrken, bu i³leri yapan eklentinin, ayn anda dönü³ümleri yaparak analiz yapabilmesi bir sonraki admdr. Bu adm için Tetrad veya benzeri bir ürünün analiz yetenekleri, GoalDAG Eclipse eklentisine gömülecek ve hedeerle süreçlerin görüntülenebildi i ekranda analiz sonuçlarnn da görüntülenebilmesi sa lanacaktr. 279

12 12 ³ Süreçlerinin Hedef Tabanl Modellenmesi çin Bir Araç Kaynaklar 1. Andersson, B., Bider, I., Johannesson, P., Perjons, E.: Towards a formal denition of goal-oriented business process patterns. Business Proc. Manag. Journal 11(6), (2005) 2. Bocciarelli, P., D'Ambrogio, A.: A bpmn extension for modeling non functional properties of business processes. In: Proceedings of the 2011 Symposium on Theory of Modeling & Simulation: DEVS Integrative M&S Symposium. pp TMS- DEVS '11, Society for Computer Simulation International, San Diego, CA, USA (2011) 3. CIO: 2013 State of the CIO. Tech. Rep. January (2013), documents/pdfs/2013stateofthecioexecsummary.pdf 4. Eclipse: Bpmn2 modeller (2013), 5. Jansen-vullers, M.H., Netjes, M.: Business process simulation a tool survey. In: In Workshop and Tutorial on Practical Use of Coloured Petri Nets and the CPN (2006) 6. Kaplan, R.S., Norton, D.P.: The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance. Harvard Business Review 70, 7179 (1992) 7. Kaplan, R.S., Norton, D.P.: Linking the balanced scorecard to strategy. California Management Review 39(1), 5380 (1996) 8. Kettinger, W.J., Teng, J.T.C., Guha, S.: Business process change: A study of methodologies, techniques, and tools. MIS Quarterly 21(1), 5580 (1997) 9. Nash, H.: Harvey Nash 2013 CIO Survey. Tech. rep. (2013), harveynash.com/group/mediacentre/2013cio\_survey.pdf 10. OMG: Bpmn 2.0 metamodel (2013), 2-0_RFP_ pdf 11. Pearl, J.: Causality: Models, Reasoning, and Inference. Cambridge University Press, New York, NY, USA (2000) 12. PMI (ed.): A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide): An American National Standard ANSI/PMI Project Management Institute, Newtown Square, PA, 4 edn. (2008) 13. Robinson, R.W.: Combinatorial Mathematics V, vol. 622, chap. Counting unlabeled acyclic digraphs, pp Springer Berlin / Heidelberg (1977) 14. The Economist: The Strategic CIO. Tech. rep. (2013) 15. University, C.M.: The tetrad project (2013), projects/tetrad/ 280

De i³iklik Ba la³m ve Yazlm Hatalar li³kisinin ncelenmesi Serkan Krba³ 1, Alper en 1, Bora Ça layan 2, Ay³e Bener 2 1 Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Bo aziçi Üniversitesi stanbul, Türkiye, serkan.kirbas@boun.edu.tr,

Detaylı

Programlamaya Giri³ Ders Notlar. H. Turgut Uyar

Programlamaya Giri³ Ders Notlar. H. Turgut Uyar Programlamaya Giri³ Ders Notlar H. Turgut Uyar ubat 2004 ii Önsöz (C) 2001-2004, H. Turgut Uyar Bunotlar, stanbultekniküniversitesi'ndeverilenintroductiontoscienticandengineering Computation

Detaylı

GEL R YÖNET M NDE KAPAS TE ÜZER REZERVASYON Ç N B R KARMA D NAM K MODEL ÖNER S

GEL R YÖNET M NDE KAPAS TE ÜZER REZERVASYON Ç N B R KARMA D NAM K MODEL ÖNER S . Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 GEL R YÖNET M NDE KAPAS TE ÜZER REZERVASYON Ç N B R KARMA D NAM K MODEL ÖNER S Fatih Y T stanbul Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi

Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi A Domain-Specific BPM Solution and its Impact on Software Quality Meltem Ye ilta Cybersoft Enformayon Teknolojileri, stanbul meltem.yesiltas@cs.com.tr

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Application Lifecycle Management (ALM) in Software Projects Koray NÇK TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü koray.incki@bte.tubitak.gov.tr Bar SARIKAYA

Detaylı

Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri

Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri Tu ba Saraç Türk Havac l k ve Uzay Sanayii, A.., Uçu a Elveri lilik ve Sertifikasyon Müdürlü

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU GEN BANT STRATEJ Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1-... 3 2- GEN BANT ER M NED R?... 4 3- GEN BANT NEDEN ÖNEML R 10

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m Ara. Gör. Dr. Hilmi YÜKSEL Dokuz Eylül Üniversitesi,..B.F.,

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND SL K FAKÜLTES NDE B R UYGULAMA. Kezban BULUT 1, Banu SOYLU 2,*

Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND SL K FAKÜLTES NDE B R UYGULAMA. Kezban BULUT 1, Banu SOYLU 2,* Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 150-167 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA Mahmut TEK N V. Özlem AKGÜN Emel CELEP Gözde Seval ERGÜN Selçuk

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı