TEBLİĞ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMĠNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLĠĞĠ (SERĠ: V, NO: 101)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLİĞ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMĠNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLĠĞĠ (SERĠ: V, NO: 101)"

Transkript

1 14 Nisan 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMĠNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLĠĞĠ (SERĠ: V, NO: 101) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde Kurul adına verilen teminatların yatırılmasına ve serbest bırakılmasına iliģkin esasları düzenlemektir. (2) Aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerine iliģkin olarak üyesi oldukları borsalar tarafından talep edilen teminatlar ile 26/6/1998 tarih ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan Seri:V, No:34 sayılı Tebliği kapsamında alınan teminatlar bu Tebliğdeki esaslara tabi değildir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 34 üncü maddesinin beģinci fıkrasına ve 7/9/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Borsa: Sermaye Piyasası araçlarının iģlem göreceği borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasaları, b) Fon:Yatırımcıları Koruma Fonunu, c) Kanun: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nu, ç) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, d) MKK: Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. ni, e) Özsermaye: Kurul un aracı kurumların sermayelerine ve sermaye yeterliliğine iliģkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan özsermayeyi, f) Seri: V, No: 34 Sayılı Tebliğ : 26/6/1998 tarih ve sayılı mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan Seri: V, No: 34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine ĠliĢkin Esaslar Tebliği," g) Seri: V, No: 46 Sayılı Tebliğ : 7/9/2000 tarihli ve Resmî Gazete de yayımlanan Seri: V, No: 46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliği," ğ) Sermaye yeterliliği tabanı: Kurul un aracı kurumların sermayelerine ve sermaye yeterliliği düzenlemelerinde yer alan sermaye yeterliliği tabanını, h) Takasbank: Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası A.ġ. ni, ı) TSPAKB: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢları Birliği ni, ifade eder. Aracı kurumların yatıracakları teminatlara ilişkin esaslar MADDE 4 (1) Kurul Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ kapsamında faaliyet göstermekte olan aracı kurumlardan bu Tebliğde belirlenen esaslar dahilinde belirlenen teminatları Kanun un 34 üncü maddesinin beģinci fıkrası çerçevesinde yatırmalarını isteyebilir. Ayrıca aracı kurumların sermaye artırımı kararı alması durumunda, sermaye artırımı için belirlenen tutar sermaye artırımı iģlemleri sonuçlanana kadar Takasbank nezdinde bloke edilebilir. Teminatların şekli MADDE 5 - (1) Aracı kurumların bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yatıracakları teminatlar nakit, kamu borçlanma senedi, Türkiye de kurulu bir bankadan alınmıģ teminat mektubu veya aracı kurumların kendi kurucusu olmadıkları yatırım fonu katılma belgeleri Ģeklinde olabilir. (2) Aracı kurumların sermaye artırımı iģlemleri için Takasbank nezdinde bloke edecekleri tutarlar için teminat mektubu kullanılamaz. Teminatların miktarı MADDE 6 (1) Bu Tebliğ in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca aracı kurumlar, Seri: V, No: 34 sayılı Tebliğ e göre her yıl sonunda hesaplanan özsermayelerinin %1 ine eģit değerde teminat yatırır, bu teminatla birlikte ayrıca Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ de yer alan sermaye yeterliliği tabanının özsermayelerine bölünmesi sonucunda bulunan oranın %15 den az olması durumunda söz konusu oranı %20 ye tamamlayacak Ģekilde teminat bloke ederler. (2) Sermaye artırımı iģlemlerine mahsuben Takasbank a bloke edilecek tutar, sermaye artırım tutarından az olamaz. Teminatların kullanım alanı MADDE 7 (1) Teminatlar rehnedilemez, haczedilemez, üçüncü kiģilere devredilemez ve amacı dıģında kullanılamaz.

2 (2) Kanun un 46 ncı maddesinin (h) bendine yönelik olarak Kurul tarafından yapılacak mali durum değerlendirmesinde bu Tebliğ kapsamında yatırılan teminatlar dikkate alınmaz. Teminatların yatırılacağı yer ve zaman MADDE 8 (1) Aracı kurumların bu Tebliğ kapsamında yatıracakları teminatlar aracı kurumlarca Kurul adına Takasbank a tevdi edilir. Teminatın aracı kurum adına üçüncü bir kiģi tarafından tevdi edilmesi durumunda, üçüncü kiģi teminata iliģkin haklarını aracı kuruma devrettiğine iliģkin bir temlikname verir. Teminat ile ilgili hususlarda Kurul nezdindeki iģlemleri aracı kurum yürütür. Teminatın serbest bırakılmasına yönelik iģlemlerde de muhatap aracı kurumdur. (2) Aracı kurumlar kendilerine Kurul veya Takasbank tarafından bildirim yapılmasını takip eden 5 iģ günü içerisinde teminatları Takasbank a tevdi etmekle yükümlüdürler. Bu süre teminat tamamlanması gereken haller için de geçerlidir. Teminatların değerlemesi ve takibi MADDE 9 (1) Aracı kurumların bu Tebliğ kapsamında yatıracakları teminat varlıkların değerlemesinde Seri: V, No: 34 Sayılı Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan değerleme ilkeleri dikkate alınır. (2) Teminat yükümlülüklerinde eksilme olması halinde eksik kısmın tamamlatılmasına iliģkin iģlemler Takasbank tarafından yerine getirilir. Takasbank teminatlara iliģkin değer takibini haftalık olarak yerine getirir. Takasbank teminatların durumuna iliģkin rapor hazırlayarak yılsonunu takip eden 15 iģgünü içerisinde Kurul a gönderir. Teminatların serbest bırakılması MADDE 10 (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca teminat yatıran aracı kurumların, yatırdıkları teminat tutarı hariç sermaye yeterliliği tabanının özsermayelerine bölünmesi sonucunda bulunan oranın %20 ye ulaģması durumunda faaliyetleri devam eden aracı kurumun sermaye yeterliliği tabanının özsermayeye bölünmesi sonucunda bulunan oranının %15 in altına düģmesi nedeni ile alınan teminatları Takasbank tarafından serbest bırakılır. Teminat yükümlülüklerinde eksik olan aracı kurumların teminatları iade edilmez. (2) Sermaye artırımı iģlemlerine mahsuben Takasbank a bloke edilecek tutarlar için sermaye artırımı iģlemlerinin tamamlanarak sermaye artıģının ticaret siciline tescil edilmesine iliģkin evrakın Kurul a iletilmesini takiben teminatlar Takasbank tarafından serbest bırakılır. (3) Faaliyetleri Kurulca Kanun un 46 ncı maddesinin (h) bendi uyarınca geçici veya sürekli olarak durdurulan aracı kurumlar kapsamında olmayan aracı kurumların müģterilerine karģı sermaye piyasası faaliyetinden kaynaklanan ve yargıya yansımıģ ihtilaflı borçları için Takasbank nezdinde bloke edilmiģ olan teminatları, davanın aracı kurum lehine sonuçlanması durumunda mahkeme kararının kesinleģmesini müteakip serbest bırakılır. Davanın aracı kurum aleyhine sonuçlanması durumunda ise ödeme mahkeme kararının kesinleģmesini takiben Takasbank tarafından söz konusu dava için bloke edilen teminatlardan yapılır, ödeme sırasında yatırımcıdan noter onaylı ibraname alınır. Bloke edilen teminatlardan yapılan ödeme sonucunda kalan bakiye davacıdan alınacak noter onaylı ibraname örneğinin Kurul a ibraz edilmesinden sonra veya dava zamanaģımı süresi sonunda serbest bırakılır. Sermaye artırımına mahsuben tevdi edilen teminatlar MADDE 11 (1) Aracı kurumlar tarafından sermaye artırımına mahsuben Takasbank nezdinde Kurul adına bloke tutulan değerler, rehnedilemez, haczedilemez ve yatırılma amaçları dıģında kullanılamaz. Ancak Takasbank nezdinde sermaye artırımı amacıyla bloke tutulan teminatlar aracı kurumların elektrik, su, telefon, vergi, ücret, sigorta primi ve Yatırımcıları Koruma Fonu ödentileri gibi zaruri faaliyet giderlerinin veya müģteri alacaklarının ödenmesi amacıyla aracı kurumların gerekçeli yazılı talebi ile serbest bırakılabilir. Bu iģlemlerde teminatlar ile teminatların nemalandırılması sonucunda elde edilen faiz ve benzeri gelirler kullanılabilir. Bu ödemelerde aracı kurum ortaklarının yazılı onaylarının bulunması, aracı kurum yönetim kurulu kararı, yapılan ödemenin tevsik edilmesi ve bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerinde yer alan taahhütnamelerin Kurul a verilmiģ olması Ģarttır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan baģvurularda taahhütname aranmaz. (2) Yapılan ödemelerin muvazaalı veya gerçek hak sahiplerine yapılmamıģ olması durumunda, yapılan ödemeler nedeniyle aracı kurum yönetim kurulu sorumludur. (3) Sermaye artırımının herhangi bir nedenle gerçekleģmemesi durumunda, Kurulca teminat istemine neden olan durum ortadan kalkana kadar teminat serbest bırakılmaz. Yetki belgeleri kendi talepleri doğrultusunda iptal edilen aracı kurumların teminatlarının serbest bırakılması MADDE 12 (1) Aracı kurumların bu Tebliğ kapsamında yatırdıkları teminatlar ile bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce yatırmıģ oldukları teminatların, kendi talepleri doğrultusunda faaliyetlerinin sona ermesi nedeniyle Kurulca serbest bırakılması hususunda Kurul a yapacakları baģvuruların değerlendirilmeye alınabilmesi için; a) Aracı kurumun alım satım aracılığı yetki belgesinin aracı kurumun kendi isteği ile iptal edilmiģ olması, b) Aracı kurum nezdinde Kurulca yürütülen ve teminatların serbest bırakılmasına engel olacak herhangi bir denetim, Ģikayet, uyuģmazlık bulunmaması, c) Aracı kurumca yazılı mutabakat sağlanamayan müģterilerinin hesaplarında yer alan nakit ve/veya diğer

3 kıymetlerin müģteri adına Takasbank nezdinde bloke edilmesi, ç) Aracı kurumun taraf olduğu yatırımcı ihtilaflarına iliģkin olarak aracı kurum tarafından dava tutarları ve/veya icra takibine konu nakit ve/veya diğer kıymetlerin Kurul tarafından belirlenecek saklamacı kuruluģ nezdinde müģteri adına açılacak bir hesapta ihtilaf konusu tutarın bloke gününe kadar iģlemiģ faizlerini de içerecek Ģekilde bloke edilmesi, d) Ek/1 de yer alan ilan metninin aracı kurum tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ülke çapında günlük olarak yayım yapan en az 2 gazetede ve en az 1 hafta süreyle Borsa Bülteninde ilan edilerek söz konusu ilanların birer örneğinin Kurul a gönderilmesi, e) Ġlanda yer alan süre sonunda, dava açan veya hak talebinde bulunan müģteri olması halinde aracı kurum tarafından söz konusu davalara ve hak taleplerine iliģkin detaylı bilgileri içerecek Ģekilde Kurul a bildirimde bulunulması, f) Ġlan sonunda dava açan veya hak talebinde bulunan müģterilerin dava tutarları ve/veya icra takibine konu nakit ve/veya diğer kıymetlerin bloke gününe kadar iģlemiģ faizlerini de içerecek Ģekilde Kurul tarafından belirlenecek saklamacı kuruluģ nezdinde müģteri adına ihtilaf konusu tutarın bloke edilmesi, g) Aracı kurumun ortaklık yapısında %10 un üzerinde paya sahip tüm ortaklarından, aracı kurumun ortaklık yapısında %10 un altında paya sahip ortakların olması halinde ise pay oranları toplamı mevcut sermayenin asgaride %90 ını teģkil edecek Ģekilde diğer ortaklarından alınacak EK/2 de yer alan noter onaylı taahhütnamenin Kurul a iletilmesi, ğ) Aracı kurumun Borsa, MKK, Takasbank, TSPAKB veya Kurul a karģı herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması, h) Aracı kurum yönetim kurulu üyeleri tarafından EK/2 de yer alan noter onaylı taahhütnamenin verilmesi ı) Aracı kurum unvanının ve faaliyet konusunun sermaye piyasası faaliyetlerini içermeyecek Ģekilde değiģtirilmesi Ģartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. (2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan Ģartları yerine getirmiģ olan aracı kurumların teminatları Kurul un bildirimi ile Takasbank tarafından serbest bırakılır. (3) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan baģvurularda bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri uygulanmaz. (4) Yetki belgeleri kendi talepleri doğrultusunda iptal edilen aracı kurumların elektrik, su, telefon, vergi, ücret, sigorta primi ve Yatırımcıları Koruma Fonu ödentileri gibi zaruri faaliyet giderlerinin aracı kurumun teminatlarından ödenmesi mümkündür. Ancak ödemeler aracı kurum teminatlarının müģterilerin nakit ve menkul kıymet alacakları ile ihtilaflı alacaklara iliģkin tutulan tutar dıģında kalan teminatlardan yapılabilir. Söz konusu ödemeler aracı kurum ortaklarının yazılı onaylarının bulunması ve aracı kurum tarafından yapılan ödemenin tevsik edilmesi Ģartıyla mümkündür. Yapılan ödemelerin muvazaalı veya gerçek hak sahiplerine yapılmamıģ olması durumunda, yapılan ödemeler nedeniyle aracı kurum yönetim kurulu sorumludur. Söz konusu ödemelerin yapılabilmesi için, ödemelerin yapılmasına iliģkin ilgili ortakların yazılı onayı ile aracı kurum yönetim kurulu kararı ve bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerinde yer alan taahhütnamelerin Kurula verilmiģ olması Ģarttır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan baģvurularda taahhütname aranmaz. Faaliyetleri Kurulca durdurulan aracı kurumlara ilişkin teminatların serbest bırakılması MADDE 13 (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra Kurulca Kanun un 46 ncı maddesinin (h) bendi uyarınca yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların teminatları tedrici tasfiye veya iflas süreci sonuçlanıncaya kadar serbest bırakılmaz. (2) Aracı kurumların faaliyetlerinin Kanun'un 46 ncı maddesinin (g) bendi uyarınca yetki belgelerinin iptal edilmesi durumunda, bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve devamı bentlerinde yer alan prosedürün tamamlanması durumunda teminatlar serbest bırakılır. (3) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan baģvurularda bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri uygulanmaz. Faaliyette olan aracı kurumlara ilişkin teminatların serbest bırakılması GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ in 6 ncı maddesindeki teminat miktarları bu Tebliğ in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde aracı kurumlarca tamamlanmak zorundadır. (2) Bu Tebliğ in 6 ncı maddesi uyarınca bu Tebliğ ile gerçekleģen hesaplama yöntemi değiģikliği nedeni ile teminat fazlası olan aracı kurumların teminatları Tebliğ in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; a) Aracı kurumun faaliyetlerinin geçici/sürekli olarak durdurulmuģ, hakkında tedrici tasfiye veya iflasının istenmesine karar verilmiģ olmaması, b) Aracı kurum nezdinde Kurulca yürütülen ve teminatların serbest bırakılmasına engel olacak herhangi bir denetim, Ģikayet veya ihtilaf bulunmaması, c) Aracı kurum yöneticilerinden ihtilaflı alacaklar ve tutarları ile ilgili beyan alınması, ç) Aracı kurumun müģterilerine olan alacaklarının tespiti bakımından mahkemeler ve icra müdürlükleri

4 nezdinde devam eden ihtilafların müģteriler tarafından bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Kurul a bildirilmesi ve aracı kurum tarafından en az 1 hafta süreyle Borsa bülteninde ilan yapılarak ilanda yer alan süre sonunda, dava açan ve icra takibinde bulunan müģteri olması halinde aracı kurum tarafından söz konusu davalara ve hak taleplerine iliģkin bilgileri içerecek Ģekilde beyan alınması, dava açan veya hak talebinde bulunan müģterilerin alacak tutarlarının, faizi ile birlikte Takasbank nezdinde müģteri adına bloke edilmesi, d) Borsa dan borsa uyuģmazlıkları dahil aracı kurumdan olan hak ve alacağa iliģkin bir yatırımcı Ģikayetinin bulunup bulunmadığı konusunda bilgi alınması, ihtilaflı alacak tutarlarının faizleri ile birlikte Takasbank nezdinde müģteri adına bloke edilmek suretiyle teminatların serbest bırakılma iģleminin gerçekleģtirilmesi, e) Aracı kurumun Borsa, MKK, Takasbank, TSPAKB veya Kurul a karģı herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması, f) EK/2 de yer alan Ģekilde, aracı kurum yönetim kurulu baģkan ve üyeleri ile aracı kurumun ortaklık yapısında %10 un üzerinde paya sahip tüm ortaklarından, sonradan ortaya çıkabilecek olanlar da dahil sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan ve aracı kurum kayıtlarına yansıtılan veya yansıtılmayan borçlarını kayıtsız ve Ģartsız ödeyeceklerine; sorumluluklarının Ģahsen, müteselsilen ve tüm malvarlıkları ile olduğuna dair ifadelerin yer aldığı taahhütname alınması Ģartlarıyla Takasbank tarafından serbest bırakılır. (3) Teminatların serbest bırakılması sırasında Takasbank tarafından, Kurul iģlemlerine yönelik itirazlar ile teminatlara iliģkin olarak yargı veya icra mercileri tarafından yapılan iģlemlerin eģ zamanlı olarak derhal Kurul a bildirilmesi gerekmektedir. (4) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Kanunun 46 ncı maddesinin (h) bendi uyarınca yetki belgeleri iptal edilen veya faaliyetleri durdurulan ancak tedrici tasfiyelerine veya iflaslarına karar verilmeyen aracı kurumların, kapatılma tarihleri itibariyle kayıtlarında yer alan müģteri nakit ve menkul kıymet alacaklarını Takasbank ta bloke etmeleri ve bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve devamı bentlerinde yer alan prosedürü tamamlamaları durumunda teminatlar serbest bırakılır. (5) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Kanunun 46 ncı maddesinin (h) bendi kapsamı dıģında yetki belgeleri iptal edilen veya faaliyetleri durdurulan aracı kurumların teminatları bu Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödenir. (6) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce ihtilaflı alacak tutarları için bloke edilmiģ olan teminatlar bu Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ödenir. MADDE 14 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 15 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. EK/1 ĠLAN METNĠ. MENKUL DEĞERLER A.ġ. YE ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU BAġKANLIĞI NDAN YAPILAN DUYURU Menkul Değerler A.ġ. nin (ġirket) / /.. tarih ve.. sayılı alım satım aracılığı yetki belgesi Kurulun / /. tarih ve. Sayılı toplantısında iptal edilmiģ ve ġirket tarafından / /.. tarihinde Kurul a sermaye blokajı amacı ile yatırılan teminatların serbest bırakılması için baģvuruda bulunulmuģtur. Bu nedenle, ġirket ten sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan ya da hesabı ile mutabık olmayan, iģbu ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde hak talebinde bulunan veya dava açarak dava açıldığına iliģkin mahkemeden derkenar alan yatırımcıların, ilgili bilgi ve belgeleri ġirkete, Kurul a ve ĠMKB-Takas ve Saklama Bankası A.ġ. ye bildirmeleri gerekmekte olup, söz konusu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmaması halinde ġirketin teminatları serbest bırakılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur. ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. Abide-i Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sokak No: ġiģli/ġstanbul Tel: ġirket adı adresi telefonu.. EK/2 TAAHHÜTNAME Sermaye Piyasası Kurulu adına ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. nezdinde açılmıģ olan hesaba yatırılmıģ olan. tutarındaki sermaye blokajının (teminatın) serbest bırakılması nedeniyle; yönetim kurulu üyesi/ %10 dan fazla pay ile ortağı olduğumuz A.ġ. nin ekte yer alan sermeye yeterliliği tabloları ve mizanının

5 iģbu taahhütname tarihi itibariyle gerçek durumu yansıttığını, herhangi bir hata ve eksiklik olmadığını, kayıtlara yansıtılan veya yansıtılmayan, sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan yargı kararı ile kesinleģen borçlarının kayıtsız Ģartsız ödeneceğini, bu durumun tarafımıza bildirilmesini müteakip baģkaca hiçbir Ģarta gerek kalmaksızın müģteri alacağının derhal ödeneceğini; müģterinin doğrudan doğruya hakkımızda kovuģturma yapabileceğini; yasal zamanaģımı süreleri içerisinde bu borçlardan tarafımıza ödenen tutar ile sınırlı olarak Ģahsen, müteselsilen ve tüm malvarlığımızla sorumlu olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. TARĠH ĠMZALAR (YÖNETĠM KURULU BAġKAN-ÜYELER- ORTAK)

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUġ AMACI 1.1. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

ECZACIBAġI MENKUL DEĞERLER A.ġ. A TĠPĠ HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) ĠÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAġI MENKUL DEĞERLER A.ġ. A TĠPĠ HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) ĠÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAġI MENKUL DEĞERLER A.ġ. A TĠPĠ HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 EczacıbaĢı menkul Değerler A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Bank A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUġ AMACI T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 3794 sıyılı kanunla değiģik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine

Detaylı

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1 T.C Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

SĠCĠLĠNE TESCĠL VE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NDE ĠLANINI MÜTEAKĠP BU ĠZAHNAMENĠN EKĠ HALĠNE GETĠRĠLĠR. HER YILIN OCAK AYI ĠTĠBARĠYLE ĠZAHNAME

SĠCĠLĠNE TESCĠL VE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NDE ĠLANINI MÜTEAKĠP BU ĠZAHNAMENĠN EKĠ HALĠNE GETĠRĠLĠR. HER YILIN OCAK AYI ĠTĠBARĠYLE ĠZAHNAME BU ĠZAHNAME; FON KATILMA PAYLARININ HALKA ARZI SIRASINDA VE HALKA ARZ SONRASINDA FON KURUCUSU, FON YÖNETĠCĠSĠ VE FON YETKĠLENDĠRĠLMĠġ KATILIMCISINDA; FON ĠÇTÜZÜĞÜ VE HER AY ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN, FONA

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR *BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aģağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına iliģkin ilgili temel kavramları

Detaylı

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*)

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) 1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) (6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) Kanun No. 5582 Kabul tarihi : 21/2/2007

Detaylı

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 5.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 700.000.000

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4.5. GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.5.1. SERMAYE PĠYASASI KURULU TEBLĠĞLERĠ 4.5.1.1. GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (Seri: VI, No: 15) (20/3/2003 tarihli ve

Detaylı

3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: IV, No: 27) (13 Kasım 2001 tarihli ve 24582 sayılı

Detaylı

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ (VII-128.1) (22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar ile pay

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir. 2 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28870 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Sermaye Piyasası Kurulundan : Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, menkul kıymetlerin

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı