MEKSA YATIRIM. YURTDIfiI P YASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEfiMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKSA YATIRIM. YURTDIfiI P YASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEfiMES"

Transkript

1 Sözleflme Yat r mc Hesap No : Vergi Kimlik No : T.C. Kimlik No: YURTDIfiI P YASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

2 fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

3

4

5 MEKSA Müşteri Tanıtım Formu

6 İşbu Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (kısaca sözleşme ) Sermaye Piyasası Kurulu nca çıkarılan Seri: V No;46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ile bu Tebliğ de değişiklik ve eklemeler yapan tebliğler hükümleri gereğince düzenlenmiştir. Madde 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme İstanbul da Beykoz, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza A Blok No:9 Kat:3-4 Kavacık da yerleşik MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş; (Bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile... yerleşik... arasında (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullarda anlaşılması üzerine Yurtdışı Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır. MÜŞTERİ nin detaylı kimlik ve adres bilgileri, yatırım tercihleri ve mali durumları gibi bilgilerin yer aldığı Müşteri Tanıma Formu [Ek.1] işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup MÜŞTERİ bilgilerinin değişmesi halinde, müşterinin şirketi bilgilendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde şirketin yaptığı işlemlerde söz konusu formdaki bilgiler esas alınacaktır. Sözleşmenin müştereken imzalanması ve hesabın müşterek açılması ve hesap ortaklarının olması halinde hesap sahibinin kimlik bilgilerinin yanı sıra diğer ortakların kimlik ve diğer bilgileri işbu sözleşmeye ek yapılacaktır. Kimlik tespitinde ŞİRKET, gereken özeni göstermekle yükümlüdür. ŞİRKET e karşı MÜŞTERİ den başka yalnızca, ŞİRKET e imza örnekleri verilmek suretiyle tasarrufta yetkili oldukları MÜŞTERİ tarafından gerekli yasal belgeler ile bildirilmiş olan kimseler, tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler MÜŞTERİ tarafından ŞİRKET e bildirilinceye kadar ŞİRKET yönünden geçerli olacaktır. Bu değişiklikler gerekli yasal belgeler ile birlikte ŞİRKET e bildirilecektir. Bu kimselerin tasarruf yetkilerinde yapılan değişiklikler veya tasarruf yetkilerinin sona ermesi ile ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde veya başlıca herhangi bir yayın organında yapabilecek bir ilan ŞİRKET İ hiçbir şekilde bağlamayacak olup MÜŞTERİ tasarruf yetkilerinde değişiklik olduğunu ŞİRKET e karşı ileri sürmeyecektir. MÜŞTERİ sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; kimlik bilgilerinin ve hesapları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin Şirket tarafından yetkili kişi ve kurumlara verilebileceğini kabul ve beyan eder. Portföy Yönetimi hariç olmak üzere; Seri:V, No:46 sayılı Tebliğin 58.maddesinin (k) bendine göre ŞİRKET yöneticileri ile merkez dışı örgütlerindekiler de dahil olmak üzere tüm çalışanları, MÜŞTERİ den Finansal Varlıklar ile ilgili alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, Finansal Varlıkları yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname alarak MÜŞTERİ adına işlem yapamazlar. ŞİRKET, yurtdışı piyasalarda türev işlemlere aracılık yetkisi kapsamında sermaye piyasası mevzuatı ile sınırlandırılmış veya yasaklanmış ve aşağıda Madde 2 de tanımlanan Yurtdışı Aracısı nın tabi olduğu kendi mevzuatı çerçevesinde bizzat Yurtdışı Aracı tarafından yerine getirilecek hususlar haricinde diğer tüm aracılık hizmetlerini vermeyi ve bu hizmetlerle ilgili Müşteri yi bilgilendireceğini kabul ve beyan eder. 1

7 Madde 2: TANIMLAR VE KISALTMALAR Bu sözleşmede geçen; Kurul Tebliğ Borsa Borsa Finansal Varlıklar Yurtdışı Aracısı : Sermaye Piyasası Kurulu nu : Kurulca çıkarılan Seri: V No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ile bu Tebliğ de değişiklik ve eklemeler yapan tebliğ ve düzenlemeleri, : Yurtdışı Borsaları ve Borsa Dışı Teşkilatlanmış Diğer Piyasaları, : Sermaye Piyasası Kanunu, İlgili Mevzuat ve Yurtdışı Aracısı nın tabi olduğu kanunlar kapsamında olmak üzere; Yabancı borçlanma araçları ile ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere, dövize ve organize piyasalarda standart hale getirilip işlem gören her türlü kontrat üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, : Sermaye Piyasası Mevzuatında belirli Ana piyasalarda, ilgili ülke otoriterlerinden türev araçlar alım satımına aracılık yetkisine sahip muhabir kurum. OPEN E CRY.LLC Wedgewood Blvd. Suite 150 Powell, OH Takas Saklama Yurtdışı İşlemler : Prudential Bache Commodities 1 New York Plaza, 13th Floor New York, NY : JP Morgan Address: 270 Park Ave. New York, NY Phone : Fax : : Yurtdışı organize piyasalarda Yurtdışı Aracısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek olan finansal varlıkların alım satım işlemlerini ifade eder. Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 3.1. İşbu sözleşme Müşterinin talebi üzerine, türev araçların alım satımına aracılık sıfatıyla, Şirket in Müşteri nin yurtdışı piyasalarda Türev Araçlarının Alım Satım İşlemlerine ilişkin, her bir işlem için ayrı sözleşme imzalanmasına gerek olmaksızın uyulması zorunlu genel nitelikteki şartlar ile tarafları bağlayıcı hak ve yükümlülüklere ilişkin hükümleri içermektedir. 3.2 ŞİRKET, Sermaye Piyasası mevzuatı ve SPK Seri:V No:46 Tebliği gereğince; işbu sözleşme kapsamında, dayandığı varlık veya gösterge dikkate alındığında yurtiçi piyasalarda işlem görmeyen türev araçların alım satımına aracılık vermektedir. 2

8 Madde 4: ŞİRKETİN HUKUKİ DURUMU VE TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. ŞİRKET in işbu Sözleşme çerçevesinde temel yükümlülüğü; Yurtdışı işlemlere ilişkin olarak Yurtdışı Aracısı na verilmesi gereken emirlerin ve belgelerin ŞİRKET tarafından MÜŞTERİ hesabına Yurtdışı Aracısı na iletilmesi ve Yurtdışı Aracısı ile MÜŞTERİ arasında yürütülmesi gereken aracılık hizmetlerinin yerine getirilmesidir ŞİRKET, yurtdışı türev piyasaların içerdiği riskler ve yurtdışı türev piyasalar aracılık sözleşmelerindeki hak ve yükümlülük esasları ile bilgi sahibi kılabilmek amacıyla MÜŞTERİ ye işbu Sözleşmenin [Ek.2] deki Yurtdışı Türev Piyasalarla ilgili Risk ve Bilgilendirme yazısını sunmuştur. Ayrıca ŞİRKET, MÜŞTERİ nin Yurtdışı Aracı aracılığıyla yapmış olduğu işlemleri içeren hesap ekstreleri ve diğer belgeleri MÜŞTERİ ye temin eder ŞİRKET, MÜŞTERİ hesabının Yurtdışı Aracısı nezdinde global (omnibus) hesapta tutulması için gerekli iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir. MÜŞTERİ için yapılan işlemlerin tümünün ekstre ve işlem özetleri mevzuat dahilinde MÜŞTERİ ye aylık bazda gönderilir Bu çerçeve dahilinde ve Sözleşmede belirtilen ve mevzuat dahilindeki faaliyetlerden doğan hak ve yükümlülükler saklı kalmak üzere, ŞİRKET hiçbir şekilde Yurtdışı Aracısı nın ortağı, acentesi, vekili ve her ne suret ve şekilde olursa olsun çalışanı olarak hareket etmemektedir. Bundan ötürü de Yurtdışı Aracı adına her ne nitelik ve şekilde olursa olsun herhangi bir sözleşmeyi veya hukuki bir fiili yahut anlaşmayı akdetmek, tadil etmek, değiştirmek veya sona erdirmek yahut Yurtdışı Aracısı tarafından akdedilmiş bir sözleşme yahut anlaşmaya ilişkin olarak MÜŞTERİ dahil üçüncü kişiler tarafından gönderilmiş her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi bir hakkı koruyan, sona erdiren yahut tesis eden beyanları Yurtdışı Aracısı adına yahut hesabına yapmak veya bunları kabule ilişkin bir yetkisi bulunmamaktadır. MÜŞTERİ ile Yurtdışı Aracısı arasında gerçekleşecek tüm işlemler bakımından ŞİRKET in edimleri aracılık faaliyetleri ile sınırlıdır. Münhasıran aracılık kapsamında hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirebilmesine teminen MÜŞTERİ, ŞİRKET e gerekli talimat ve yetkileri verebilir. MÜŞTERİ TTK nın Madde 117 ve 119 un işbu sözleşme kapsamında uygulanamayacağını kabul ve beyan eder. Madde 5: MÜŞTERİ NİN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAAHÜTLERİ 5.1. MÜŞTERİ, Yurtdışı Aracısı ve yurtdışı türev işlemlere uygulanan mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket etmeyi ve anlaşma hükümlerine kayıtsız şartsız uymayı, 5.2. ŞİRKET tarafından kendisine işbu sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri sadece sözleşmedeki hükümler çerçevesinde talep edebileceğini, 5.3. ŞİRKET in hiçbir şekil ve surette Yurtdışı Aracısı ile organik, ortaklıksal veya benzeri bir ilişki içerisinde olmadığını bildiğini ve dolayısıyla bu hususlara aykırı olarak ileri sürebileceği tüm defi, çekince ve itirazlardan feragat ettiğini, 5.4. İşbu Sözleşme çerçevesinde kendisine yüklenebilecek tüm borç ve yükümlülükleri herhangi bir çekince veya itiraz ileri sürmeksizin yerine getireceğini, 5.5. Gerek Yurtdışı Aracısı ile olan ilişki gerek işbu sözleşmeden doğan borçlarını ifa ederken anılan sözleşme ve anlaşma hükümleri yanında bu husustaki mer i mevzuata eksiksiz uymaya, 5.6. Yurtdışındaki türev işlemler için Yurtdışı Mevzuata uygun teminatı eksiksiz ve zamanında yatırmayı ve ödemeyi, emrini verdiği türev işlemlerin gerçekleşmesini zorlaştıracak veya engelleyecek iş, işlem ve eylemlerden kaçınmayı, gayrikabili rücu kabul ve taahüt eder Aracı Kurum vasıtası ile gerçekleştirilecek Yurtdışı Türev Ürünler in alım-satım işlemleri sonucunda herhangi bir nedenle Müşteri Hesabında meydana gelebilecek değer kayıpları sonucunda başlangıç ve sürdürme teminatlarının altına gelinmesi halinde müşteri derhal bilgilendirerek teminat tamamlama çağrısı yapılacaktır. Para transferi ve gerçekleşme süresi göz önünde bulundurulduğunda, o süreçte Portföyün eksiye düşme riskine karşı Aracı Kurum kayıpları toplam portföy alt limit değerine ulaşması halinde pozisyonları otomatik olarak likitide edecektir. 3

9 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin devamı süresince ŞİRKET haricinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak Yurtdışı Aracısı ndan hesabına işlem yapamayacağını Yurtdışı Aracısı na vereceği tüm emirleri mutlaka ŞİRKET aracılığıyla ve dikkatli, doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmeyi kabul ve beyan eder. Madde 6: MÜŞTERİ EMİRLERİNİN İLETİLMESİ 6.1. MÜŞTERİ, ŞİRKET ile akdetmiş bulunduğu anlaşma ile Yurtdışı Aracısı nezdindeki ŞİRKET hesabı üzerinden müşteri hesabına alım ve/veya satım yapılacak türev araçlar için Yurtdışı Aracısı na iletmek üzere Şirket e yazılı olarak talimat verebileceği gibi, telefon, faks, internet ve diğer iletişim araçları ile verebileceği sair her türlü talimatlar da yazılı olarak kabul edilerek ŞİRKET tarafından işlem gerçekleştirilecektir. Aracı Kurum un uygulamaya koyabileceği sair araçlar vasıtasıyla müşteri numarası, alınıp veya satılacak türev ürünün adı ve miktarı, alım satım şekli ve emrin geçerlilik süresini belirtmek kaydıyla da işlem talimatı verebilecektir. Verilen talimatların içeriğinde değişiklik olması halinde MÜŞTERİ tarafından ŞİRKET e derhal yazılı olarak bildirilecektir MÜŞTERİ, Yurtdışı Aracısı na iletmek üzere vermiş olduğu sözlü telefon talimatlarında meydana gelebilecek olası ihtilaflarda telefon ses kaydı kesin delil olarak kabul edilecektir MÜŞTERİ nin telefonla talimat vermesi halinde ŞİRKET tarafından bu talimatın faksla teyit edilmesini ve/veya MÜŞTERİ nin bizzat gelerek ordinoyu imzalamasını talep edebilecektir. MÜŞTERİ nin faksla yapacağı alım/satım talimatlarını mutlaka imzalı göndermesi gerekmektedir. Aksi taktirde, talimat işleme konulmayacaktır. MÜŞTERİ, ŞİRKET in talebi üzerine, gün sonu toplu teyit de verebilecektir MÜŞTERİ, bu sözleşme şartlarına göre, ŞİRKETİ kendi hesabına yapacağı tüm türev araç alım/ satım aracılık işlemlerinde yetkilendirmiştir MÜŞTERİ, teminat hesabında yeterli nakdi, teminatı ve menkul kıymeti olması durumunda kendisi tarafından verilmiş emirlerin yerine getirilebileceğini bilir ve bu husustaki tüm türev işlem yatırım riskinin kendisine ait olduğunu kabul eder. Dolayısıyla, MÜŞTERİ tarafından verilen emirlerin ve yapılacak işlemlerin ŞİRKET in verdiği aracılık hizmet kapsamındaki işlemler haricinde ve ŞİRKET e atfedilecek bir kusur haricinde Yurtdışı Aracısı tarafından herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesi nedeniyle meydana gelecek bütün ihtilaflarda, sorumluluk kusuru oranında Yurtdışı Aracısı na ait olacaktır. ŞİRKET, aracılık hizmetinin ve MÜŞTERİ nin Yurtdışı Aracısı nezdinde yürütülen işlemlerinin sorunsuz akışını teminen emirlerin, işlem bedelinin iletimi, bilgilendirme ve pozisyonlarla ilgili hızlı dönüş yapabilmesini MÜŞTERİ ile Yurtdışı Aracısı arasında hızlı ve etkin bir iletişim kurulmasını, Yurtdışı Aracısı nın uyguladığı sistemle uyumlu tüm hazırlık ve tedbiri alır, (gelişmelerin MÜŞTERİ ye bildirilmesi, emrinin alınması, iletilmesi, bilgi verilmesi) ve işlemlere ilişkin aracılığın etkin yürütülmesi için gereken diğer hususları yerine getirir MÜŞTERİ tarafından verilen emirlere bağlı olarak, yurtdışı türev piyasasındaki emirlere dair Yurtdışı Aracısı tarafından yerine getirilecek iş, işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi nedeniyle bu emirleri iletmek veya Yurtdışı Aracısı na talimat vermek ile yükümlü ŞİRKET i sorumlu tutamaz MÜŞTERİ uzaktan erişim araçları ile yapacağı işlemler için Aracı Kurum tarafından verilecek Şifresini korumak, gerektiğinde kendisi değiştirmek ve kayıp ve çalıntı durumlarında Aracı Kurum u yazılı olarak derhal bilgilendirmek zorundadır. Müşteri ye telefon veya bilgisayar ile vereceği talimatlarda kullanmak üzere Aracı Kurum tarafından verilecek şifrenin kaybı halinde, Müşteri nin yazılı beyanı üzerine ilgili hesaba derhal bloke kaydı konulacak, Müşteri nin şifresi iptal edilecektir. Şifresini kayıp eden veya özel bilgilerinin başkası tarafından öğrenildiğinden şüphelenen müşteri, Aracı Kurum u bilgilendirmediği sürece Aracı Kurum a karşı bir zarar/ziyan talebinde bulunamaz Aracı Kurum ve Yabancı Aracı nın elinde olmayan teknik ve mücbir sebeplerden dolayı Türk Telekom hatları, uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcıları gibi bağlantılarda ve sair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve bunlarla yapılan taşıma ve ulaştırma sırasında meydana gelebilecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama veya mükerrer bindirimlerden Aracı Kurum ve Yabancı Aracı sadece bilginin internetten geldiği şekli ile sorumludur. Müşteri uzaktan erişim kanalları ortamındaki her türlü güvenlik riskinden haberdar olduğunu ve doğabilecek zararların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4

10 6.9. İşbu sözleşmenin ekinde yer alan Yurtdışı Aracısı nın ve Aracı Kuruluşu nun tabi olduğu esaslar ve bu esaslar dairesinde yatırımcının hakları ve korunması ile ilgili özet bilgi (Yurtdışı Türev Araçlarla ilgili), tamamen Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri V No:46 Tebliği; Madde 52 de belirtilen amaca yöneliktir, Madde 7: EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 7.1. Uluslararası piyasalara ilişkin işlem saatlerini gösterir liste ve detaylar ŞİRKET in resmi internet sayfasında MÜŞTERİ nin bilgisine sunulmuştur MÜŞTERİ, Emir ve talimatlarının iş bu sözleşme ile belirlenen geçerlilik sürelerinden sonraki seans veya seanslarda geçerli olabilmesi için tekrar ve ayrıca talimat vermekle yükümlüdür Telefonla veya sözlü verilen talimatın MÜŞTERİ nin yanlış veya eksik açıklamalarından dolayı yanlış anlaşılmasından ve işlemlerin buna göre gerçekleşmiş olmasından ŞİRKET hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır Müşteri vereceği talimatlarda alıcı ve/veya satıcı talimatlarının geçerlilik süresini belirtecektir. Belirtmediği takdirde, talimatlarının geçerlilik süresi, Müşteri talimatının Aracı Kurum a iletildiği günün (uluslararası saat farkları dikkate alınmak kaydıyla) ilgili yurtdışı borsadaki kapanış saati sonuna kadardır. Müşteri tarihli emir verebilir. Herhangi bir nedenle gününde gerçekleşmeyen talimatlar, kendiliğinden geçersiz olacaktır ve gerçekleşmeyen bu emirler ve talimatlar dolayısıyla MÜŞTERİ hiçbir şekilde ŞİRKET ten tazminat, kar kaybı veya benzeri talepte bulunamaz. Müşteri nin talimatlarının içerisinde geçerlilik süresi olmadığı takdirde, sonraki günlerde geçerli olması için Müşteri tekrar ve ayrıca talimat verecektir. Emrin internet üzerinden iptal edilmediği durumda emir iptali Müşteri tarafından kayıt altında olan telefonla veya yazılı olarak Aracı Kurum a bildirilmek zorundadır. Madde 8: EMİR VE TALİMATLARDA YÖNLENDİRME OLMAMASI 8. İşbu sözleşme çerçevesinde, MÜŞTERİ tarafından Yurtdışı Aracısı na iletmek üzere ŞİRKET e teslim edilen veya ulaştıran tüm emir ve talimatlar sadece MÜŞTERİ nin kendi bilgi ve arzusu çerçevesinde düzenlediği yahut verdiği emir ve talimatlardır. MÜŞTERİ tüm emir ve talimatlarının bu nitelikte olduğunu, ŞİRKET in verilen emir ve talimatların içeriğine ilişkin olarak bilgi iğfali, zorlama, aldatma ve benzeri her nitelik ve hatta danışma, tavsiye ve sair şekilde yönlendirme yapmadığını kabul ve bu hususu bilerek emir verdiğini teyit eder. Madde 9: FİNANSAL VARLIKLARIN SAKLANMASI, TRANSFERLER, KOMİSYON VE MASRAFLAR 9.1. MÜŞTERİ, gerçekleşmesini talep ettiği işlem bedeli, komisyon ve sair giderleri yabancı türev piyasalarda ilgili işlemin yapılması için gerekli zamanda karşılamakla ve ödemekle yükümlüdür. Yurtdışı piyasalarda yapılacak işlem için gerekli bedellerin ödenmesi uluslararası para iletimi trafiği nedeniyle bedellerin belli bir süre öncesinden yatırılıp transfer edilmesini gerektirebilir. Bu bedellerin geç karşılanması nedeniyle oluşacak valör farkından veya geç karşılanması nedeniyle işlemin yerine getirilmemesinden MÜŞTERİ sorumludur MÜŞTERİ nin ŞİRKET e verdiği ve Yurtdışı Aracısı na verilen emir ve talimatlar neticesinde edindiği tüm finansal varlıklar Yurtdışı Aracısı nın sorumluluğunda saklanacaktır Yurtdışı işlemlerde yatırımcıların haklarını korumak üzere tüm uluslararası ve yurtdışı borsaları kapsayan genel bir düzenleme mevcut olmadığı gibi bu çerçevede herhangi bir uluslararası tanzim fonu da bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı ülkeler ve/veya borsalar, işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını korumaya yönelik çeşitli düzenlemelere yer verebilmekte; yatırımcıları koruma fonksiyonu, işlem yapılan ülkenin ve/veya borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır ve ŞİRKET kendisine sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen ve işbu sözleşmedeki konumu ve yetkileri dahilinde MÜŞTERİ nin talep ve emirlerinin ilgili yurtdışı mevzuatına uygun şekilde akışı için de gerekli tedbir ve bilgilendirmeleri yapar Müşteri gerçekleşecek alım ve/veya satım emirleri sonucunda vade sonlarında nakdi uzlaşma haricinde fiziki teslim imkanı tanıyan türev ürünlerde teslimata gitme yönünde karar alırsa Yurtdışındaki ilgili Ülke Borsa Takas Merkezlerine satım halinde Ürünler in teslimatını ve ilgili işlem masraflarını alım halinde ise ürünün para bedellerinin ödenmesini kabul eder. Eğer teslimata gitme aşamasında 1. Çağrı, 2. Çağrı veya teslim gününe kadar olan süreçte pozisyon teslimatla sonlandırılmak istenmezse ilgili Borsa Takas Merkezlerinin belirlediği pozisyon kapama ceza ve masraflarını ödemekle yükümlüdür. 5

11 Yurtdışı Aracı Komisyonu : (Sözleşme başına.usd dır) + NFA + Clearing Komisyon Hesaplama Yöntemi: Toplam sözleşme adedi üzerinden hesaplanır. Madde 10: DİĞER HUSUSLAR 10.1.Yurtdışı Aracısı tarafından gönderilen bilgi ve data ile hazırlanan ekstre ve diğer bilgiler ŞİRKET tarafından MÜŞTERİ ye iletir MÜŞTERİ, gerçekleştirmiş olduğu işlemler ile ilgili olarak, kanuni ve idari merciler ile mahkemeler tarafından yapılacak talepler ile ilgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek her türlü bilginin verilmesi nedeniyle ŞİRKET den hiçbir şekilde alacak, zarar, ziyan, tazminat ve sair nam altında talepte bulunma hakkının bulunmadığını kabul ve beyan eder. Madde 11: SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu sözleşme, çerçevesinde sözleşme niteliğinde olup, süresiz olarak akdedilmiştir ve haklı nedene dayalı olarak sözleşme feshedilebilir. Öngörülmez ve önü alınamaz bir durum (sistemde ya da telefon, faks, modem hattında, bilgisayarda meydana gelen teknik arızalar ve benzeri iletim veya iletişimi engelleyen her türlü nedenle) dolayısıyla hizmetin müşteriye sunulmaması halinde de yine MÜŞTERİ nin ŞİRKET ten herhangi bir talep hakkı söz konusu değildir. Madde 12: DELİL ŞARTI MÜŞTERİ ile ŞİRKET arasında doğacak bütün uyuşmazlıklarda, ŞİRKET in defter, kayıt ve belgeleri ile elindeki telefon kayıtları, faks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri veya teleks sistemiyle gönderilen MÜŞTERİ talimat örnekleri ŞİRKET ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu nun 287 nci maddesi uyarınca münhasıran geçerli delil niteliğindedir. Madde 13: DİĞER HUSUSLAR İşbu sözleşmeden doğacak bütün uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 14: SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 14 (ondört) madde ve 5 adet ekten ibaret olan, tek nüsha düzenlenmiş ve bir sureti MÜŞTERİ ye verilecek olan işbu sözleşmenin tüm hükümleri.../.../... tarihinde tarafımızca okunup, içeriğinin aynen kabul ve imza ettiğimizi beyan ederiz. MÜŞTERİ Adı Soyadı / Ünvanı : ŞİRKET Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ekler: 1- Müşteri Tanıtım Formu 2- Müşteri Yurtdışı Türev Piyasalar Risk Bildirim ve Bilgilendirme Yazısı 3- Otomatik Likidite Taahhütnamesi 4- Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru Yazısı 5- Gerçek Kullanıcı Beyan Formu 6

12 YURTDIŞI PİYASALARDA ALIM SATIM ARACILIK İŞLEMLERİNDE YURTDIŞI PİYASA DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YURTDIŞI ARACISI VE MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN TABİ OLDUĞU ESASLAR, RİSKLER İLE YATIRIMCIYA TANINAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN YATIRIMCI BİLGİLENDİRME YAZISI İşbu bilgilendirme yazısı, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V No.46 sayılı Tebliğ Madde 52 (b) bendi hükmü uyarınca yurtdışı piyasalarda alım satıma aracılık işlemlerinde, yurtdışı piyasa düzenlemeleri kapsamında Yurtdışı Aracısı ve Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tabi olduğu esaslar ile yatırımcıya tanınan haklar ve yükümlülüklere ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 1. Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışı piyasalarda da türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatı aşabilir. 2. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler. 3. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve bu tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. 4. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştirdiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, risk sınırlama imkanı veren şarta bağlı emirler ile strateji emirleri de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. 5. Vadeli işlem sözleşmesinde spread (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 6. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 7. Yurtdışı borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir. 8. Vadeli İşlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 9. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 10. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yurtdışı Aracısı aracılığıyla Müşteriler hesabına gerçekleştireceği yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerini, Sermaye piyasası Kurulu Seri V No:46 sayılı Tebliğ Madde 52 hükmüne uygun olarak Yurtdışı Aracısı nezdinde açılacak ve Global Hesap (omnibus) aracılığıyla Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına ve Müşteri hesabına gerçekleştirecek olup, Müşteri hesabına yapılacak işlemlerin tümü hesap ve işlem özetleri ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda aylık liste halinde sunulacaktır. 11. Yurtdışı Aracısı, Yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinde Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Müşteri den almış olduğu talimat ve emirler çerçevesinde Müşteri için türev araçların alım satımına aracılık işlemlerini ifa edeceğini beyan ve kabul etmektedir. 12. Müşteri hesabına yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken teminatlar, Yurtdışı Aracısı tarafından ancak ilgili Müşteri içini gerçekleştirilecek yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerinde ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kullanılacaktır. 13. Müşteri emirlerinin Yurtdışı aracısı na iletimine ilişkin Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ. ile Yurtdışı Aracısı arasında gerçekleştirilecek tüm sözlü görüşmeler ve belgeleri, ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Yurtdışı Aracısı tarafından Müşteri güvenliği sebebiyle kaydedilecek olup, uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılacaktır. 14. Müşteri nin yatırım tercihlerini etkileyebilecek yurtdışı piyasalara ilişkin kamunun kullanımına sunulmamış, özel derlenmiş nesnel Piyasa Verileri, Yurtdışı Aracısı tarafından Meksa Yatırım Menkul 7

13 Değerler A.Ş. aracılığı ile Müşteri ile paylaşılacaktır. Ancak bu bilgilerin, herhangi bir şekilde bir yatırıma yönlendirme amacıyla verilmediği ve bu bilgilerin herhangi bir getiri ve kaybın önlenmesi garantisi vermediği bilinmelidir. 15. Yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirilecek alım satım işlemlerini olumsuz etkileyebilecek piyasa düzensizliği, manipülasyon, köşeye sıkıştırma (corner), sıkıştırma (squeeze) ve benzeri tehlikelerin doğması halinde Yurtdışı Aracısı, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., aracılığıyla Müşteri yi derhal bilgilendirmeyi ve müşteri nin zarar görmesini engelleyici gerekli tedbirleri almaya gayret eder. 16. Yurtdışı Aracısı, tabi olduğu ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirdiği alım satım işlemlerinden doğabilecek, yoksun kalınan kar da dahil olmak üzere Müşteri nin hiçbir dolaylı, zincirleme ve menfi zararından sorumlu olmayacaktır. Yurtdışı Aracısı nın kasıt veya ağır ihmal ile türev araçlar alım satıma aracılık faaliyetini ve emirleri icra ederken neden olduğu zararlardan olan sorumluluğu saklıdır. 17. Yurtdışı Aracısı, Meksa Yatırım Mekul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapacağı müşteri emirlerinin ilgili borsa ve piyasaların planlanmamış kapanışları, iletim, ticaret veya iletişim sistemlerinde meydana gelen arızalar nedeniyle emirlerin geç iletilmesi halleri de dahil olmak üzere Yurtdışı Aracısı na atfedilmeyen her türlü teknik aksaklık nedeniyle Müşteri nin uğrayacağı zarar, ziyan ve kayıplardan sorumlu olmayacaktır. 18. Müşteri nin yurtdışı piyasalarda hesabına gerçekleştirilecek alım satım işlemleri için Yurtdışı Aracısı tarafından gereği gibi ifa edilmesi için Müşteri nin yerine getirmesi gereken tüm asli yükümlülüklerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmemiş olması, finansal durumunda esaslı bir olumsuz değişim olması, tasfiyeye girmesi, yeniden yapılandırılması, iflası, aczi ve benzeri sebeplerle hakkında hukuki prosedür başlatılmış olması, borçlarını sürekli olarak ödeyemez hale gelmesi sebebiyle alacaklarını üçüncü kişilere temlik etmesi hallerinde Müşteri temerrüdü doğacak ve Yurtdışı Aracısı, ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli tüm tedbirleri almak durumundadır. 19. Müşteri, yurtdışı türev işlemler nedeniyle girmiş olduğu sözleşmesel hak ve yükümlülükleri Yurtdışı Aracısı nın önceden alınmşı yazılı izni olmaksızın devredemez, temlik edemez. Yurtdışı Aracısı, Müşteri ye karşı yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilecek alım satım işlemlerine ilişkin hak ve yükümlülüklerini, ancak ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren ve gerekli yasal yetki ve ehliyeti haiz bir sermaye piyasası kuruluşuna devredebilir. 20. Yurtdışı piyasalarda Müşteri için yürütülen türev araçlara dair alım satım işlemlerine yönelik sözleşmesel ilişki sona erdirilirse dahi, tarafından söz konusu fesih anından önce doğmuş hak, borç ve yükümlülüklerine halel gelmez. 21. Yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinden doğan tüm uyuşmazlıklar işlemin gerçekleştirdiği borsanın ülkesi kanunlarına tabi olacaktır. 22. Yurtdışında Şirket adına müşteri namına açılacak hesaplarda baz para birimi amerikan doları olup, Müşterinin başka bir para birimi cinsinden teminat göndermek istemesi halinde çapraz kur değerlendirmesiyle işlem günü kuru üzerinden Amerikan dolarına çevrilecektir. Müşterinin diğer para birimleri ile yaptığı işlemler sonucu oluşan kar/zarar, o para birimi tutarında hesabında kalarak ancak hesabın çekileceği ve/veya hesabın teminat tamamla ihtiyacı doğana kadar her gün o günün çapraz kuru üzerinden değerlenecektir. 23. Müşteri, Yurtdışı piyasalarda hesabına gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde juri usulünden imtina edildiğini beyan ve teyit eder. OTOMATİK LİKİTİDE TAAHÜTNAMESİ Eğer Müşteri hesabının Net Likitide değeri 500$ (Yurtdışı Aracısı tarafından belirlenen hesap alt limit değeri) altına inerse açık pozisyonlar Yurtdışı Aracı tarafından Likitide edilecektir. Müşteriler pozisyonlarını ve açık pozisyonları vasıtasıyla doğacak zarar limitlerini takip etmekle yükümlüdür. Yurtdışındaki Aracı Kurum, hesaptaki Açık pozisyonları hesabın eksi bakiyeye gitme ihtimaline karşı ön uyarıya gerek duymaksızın likitide ederek gerekli önlemleri almakla yetkilidir. 8

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ Madde 1 SözleĢmenin Tarafları Bir tarafta, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul da yerleşik Global Menkul Değerler Anonim Şirketi (aşağıda kısaca

Detaylı

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama:

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama: YİP.06-F02 Önemli Açıklama: YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satım işlemleri

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) TÜZEL KİŞİLER İÇİN

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) TÜZEL KİŞİLER İÇİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme 30.07.1981 tarih, 17416 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499

Detaylı

DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme bir tarafta Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No :19 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim TURK EXIMBANK A.Ş ile (Banka) diğer tarafta... adresinde

Detaylı