MEKSA YATIRIM. YURTDIfiI P YASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEfiMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKSA YATIRIM. YURTDIfiI P YASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEfiMES"

Transkript

1 Sözleflme Yat r mc Hesap No : Vergi Kimlik No : T.C. Kimlik No: YURTDIfiI P YASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

2 fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

3

4

5 MEKSA Müşteri Tanıtım Formu

6 İşbu Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (kısaca sözleşme ) Sermaye Piyasası Kurulu nca çıkarılan Seri: V No;46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ile bu Tebliğ de değişiklik ve eklemeler yapan tebliğler hükümleri gereğince düzenlenmiştir. Madde 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme İstanbul da Beykoz, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza A Blok No:9 Kat:3-4 Kavacık da yerleşik MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş; (Bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile... yerleşik... arasında (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullarda anlaşılması üzerine Yurtdışı Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır. MÜŞTERİ nin detaylı kimlik ve adres bilgileri, yatırım tercihleri ve mali durumları gibi bilgilerin yer aldığı Müşteri Tanıma Formu [Ek.1] işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup MÜŞTERİ bilgilerinin değişmesi halinde, müşterinin şirketi bilgilendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde şirketin yaptığı işlemlerde söz konusu formdaki bilgiler esas alınacaktır. Sözleşmenin müştereken imzalanması ve hesabın müşterek açılması ve hesap ortaklarının olması halinde hesap sahibinin kimlik bilgilerinin yanı sıra diğer ortakların kimlik ve diğer bilgileri işbu sözleşmeye ek yapılacaktır. Kimlik tespitinde ŞİRKET, gereken özeni göstermekle yükümlüdür. ŞİRKET e karşı MÜŞTERİ den başka yalnızca, ŞİRKET e imza örnekleri verilmek suretiyle tasarrufta yetkili oldukları MÜŞTERİ tarafından gerekli yasal belgeler ile bildirilmiş olan kimseler, tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler MÜŞTERİ tarafından ŞİRKET e bildirilinceye kadar ŞİRKET yönünden geçerli olacaktır. Bu değişiklikler gerekli yasal belgeler ile birlikte ŞİRKET e bildirilecektir. Bu kimselerin tasarruf yetkilerinde yapılan değişiklikler veya tasarruf yetkilerinin sona ermesi ile ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde veya başlıca herhangi bir yayın organında yapabilecek bir ilan ŞİRKET İ hiçbir şekilde bağlamayacak olup MÜŞTERİ tasarruf yetkilerinde değişiklik olduğunu ŞİRKET e karşı ileri sürmeyecektir. MÜŞTERİ sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; kimlik bilgilerinin ve hesapları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin Şirket tarafından yetkili kişi ve kurumlara verilebileceğini kabul ve beyan eder. Portföy Yönetimi hariç olmak üzere; Seri:V, No:46 sayılı Tebliğin 58.maddesinin (k) bendine göre ŞİRKET yöneticileri ile merkez dışı örgütlerindekiler de dahil olmak üzere tüm çalışanları, MÜŞTERİ den Finansal Varlıklar ile ilgili alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, Finansal Varlıkları yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname alarak MÜŞTERİ adına işlem yapamazlar. ŞİRKET, yurtdışı piyasalarda türev işlemlere aracılık yetkisi kapsamında sermaye piyasası mevzuatı ile sınırlandırılmış veya yasaklanmış ve aşağıda Madde 2 de tanımlanan Yurtdışı Aracısı nın tabi olduğu kendi mevzuatı çerçevesinde bizzat Yurtdışı Aracı tarafından yerine getirilecek hususlar haricinde diğer tüm aracılık hizmetlerini vermeyi ve bu hizmetlerle ilgili Müşteri yi bilgilendireceğini kabul ve beyan eder. 1

7 Madde 2: TANIMLAR VE KISALTMALAR Bu sözleşmede geçen; Kurul Tebliğ Borsa Borsa Finansal Varlıklar Yurtdışı Aracısı : Sermaye Piyasası Kurulu nu : Kurulca çıkarılan Seri: V No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ile bu Tebliğ de değişiklik ve eklemeler yapan tebliğ ve düzenlemeleri, : Yurtdışı Borsaları ve Borsa Dışı Teşkilatlanmış Diğer Piyasaları, : Sermaye Piyasası Kanunu, İlgili Mevzuat ve Yurtdışı Aracısı nın tabi olduğu kanunlar kapsamında olmak üzere; Yabancı borçlanma araçları ile ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere, dövize ve organize piyasalarda standart hale getirilip işlem gören her türlü kontrat üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, : Sermaye Piyasası Mevzuatında belirli Ana piyasalarda, ilgili ülke otoriterlerinden türev araçlar alım satımına aracılık yetkisine sahip muhabir kurum. OPEN E CRY.LLC Wedgewood Blvd. Suite 150 Powell, OH Takas Saklama Yurtdışı İşlemler : Prudential Bache Commodities 1 New York Plaza, 13th Floor New York, NY : JP Morgan Address: 270 Park Ave. New York, NY Phone : Fax : : Yurtdışı organize piyasalarda Yurtdışı Aracısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek olan finansal varlıkların alım satım işlemlerini ifade eder. Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 3.1. İşbu sözleşme Müşterinin talebi üzerine, türev araçların alım satımına aracılık sıfatıyla, Şirket in Müşteri nin yurtdışı piyasalarda Türev Araçlarının Alım Satım İşlemlerine ilişkin, her bir işlem için ayrı sözleşme imzalanmasına gerek olmaksızın uyulması zorunlu genel nitelikteki şartlar ile tarafları bağlayıcı hak ve yükümlülüklere ilişkin hükümleri içermektedir. 3.2 ŞİRKET, Sermaye Piyasası mevzuatı ve SPK Seri:V No:46 Tebliği gereğince; işbu sözleşme kapsamında, dayandığı varlık veya gösterge dikkate alındığında yurtiçi piyasalarda işlem görmeyen türev araçların alım satımına aracılık vermektedir. 2

8 Madde 4: ŞİRKETİN HUKUKİ DURUMU VE TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. ŞİRKET in işbu Sözleşme çerçevesinde temel yükümlülüğü; Yurtdışı işlemlere ilişkin olarak Yurtdışı Aracısı na verilmesi gereken emirlerin ve belgelerin ŞİRKET tarafından MÜŞTERİ hesabına Yurtdışı Aracısı na iletilmesi ve Yurtdışı Aracısı ile MÜŞTERİ arasında yürütülmesi gereken aracılık hizmetlerinin yerine getirilmesidir ŞİRKET, yurtdışı türev piyasaların içerdiği riskler ve yurtdışı türev piyasalar aracılık sözleşmelerindeki hak ve yükümlülük esasları ile bilgi sahibi kılabilmek amacıyla MÜŞTERİ ye işbu Sözleşmenin [Ek.2] deki Yurtdışı Türev Piyasalarla ilgili Risk ve Bilgilendirme yazısını sunmuştur. Ayrıca ŞİRKET, MÜŞTERİ nin Yurtdışı Aracı aracılığıyla yapmış olduğu işlemleri içeren hesap ekstreleri ve diğer belgeleri MÜŞTERİ ye temin eder ŞİRKET, MÜŞTERİ hesabının Yurtdışı Aracısı nezdinde global (omnibus) hesapta tutulması için gerekli iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir. MÜŞTERİ için yapılan işlemlerin tümünün ekstre ve işlem özetleri mevzuat dahilinde MÜŞTERİ ye aylık bazda gönderilir Bu çerçeve dahilinde ve Sözleşmede belirtilen ve mevzuat dahilindeki faaliyetlerden doğan hak ve yükümlülükler saklı kalmak üzere, ŞİRKET hiçbir şekilde Yurtdışı Aracısı nın ortağı, acentesi, vekili ve her ne suret ve şekilde olursa olsun çalışanı olarak hareket etmemektedir. Bundan ötürü de Yurtdışı Aracı adına her ne nitelik ve şekilde olursa olsun herhangi bir sözleşmeyi veya hukuki bir fiili yahut anlaşmayı akdetmek, tadil etmek, değiştirmek veya sona erdirmek yahut Yurtdışı Aracısı tarafından akdedilmiş bir sözleşme yahut anlaşmaya ilişkin olarak MÜŞTERİ dahil üçüncü kişiler tarafından gönderilmiş her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi bir hakkı koruyan, sona erdiren yahut tesis eden beyanları Yurtdışı Aracısı adına yahut hesabına yapmak veya bunları kabule ilişkin bir yetkisi bulunmamaktadır. MÜŞTERİ ile Yurtdışı Aracısı arasında gerçekleşecek tüm işlemler bakımından ŞİRKET in edimleri aracılık faaliyetleri ile sınırlıdır. Münhasıran aracılık kapsamında hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirebilmesine teminen MÜŞTERİ, ŞİRKET e gerekli talimat ve yetkileri verebilir. MÜŞTERİ TTK nın Madde 117 ve 119 un işbu sözleşme kapsamında uygulanamayacağını kabul ve beyan eder. Madde 5: MÜŞTERİ NİN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAAHÜTLERİ 5.1. MÜŞTERİ, Yurtdışı Aracısı ve yurtdışı türev işlemlere uygulanan mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket etmeyi ve anlaşma hükümlerine kayıtsız şartsız uymayı, 5.2. ŞİRKET tarafından kendisine işbu sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri sadece sözleşmedeki hükümler çerçevesinde talep edebileceğini, 5.3. ŞİRKET in hiçbir şekil ve surette Yurtdışı Aracısı ile organik, ortaklıksal veya benzeri bir ilişki içerisinde olmadığını bildiğini ve dolayısıyla bu hususlara aykırı olarak ileri sürebileceği tüm defi, çekince ve itirazlardan feragat ettiğini, 5.4. İşbu Sözleşme çerçevesinde kendisine yüklenebilecek tüm borç ve yükümlülükleri herhangi bir çekince veya itiraz ileri sürmeksizin yerine getireceğini, 5.5. Gerek Yurtdışı Aracısı ile olan ilişki gerek işbu sözleşmeden doğan borçlarını ifa ederken anılan sözleşme ve anlaşma hükümleri yanında bu husustaki mer i mevzuata eksiksiz uymaya, 5.6. Yurtdışındaki türev işlemler için Yurtdışı Mevzuata uygun teminatı eksiksiz ve zamanında yatırmayı ve ödemeyi, emrini verdiği türev işlemlerin gerçekleşmesini zorlaştıracak veya engelleyecek iş, işlem ve eylemlerden kaçınmayı, gayrikabili rücu kabul ve taahüt eder Aracı Kurum vasıtası ile gerçekleştirilecek Yurtdışı Türev Ürünler in alım-satım işlemleri sonucunda herhangi bir nedenle Müşteri Hesabında meydana gelebilecek değer kayıpları sonucunda başlangıç ve sürdürme teminatlarının altına gelinmesi halinde müşteri derhal bilgilendirerek teminat tamamlama çağrısı yapılacaktır. Para transferi ve gerçekleşme süresi göz önünde bulundurulduğunda, o süreçte Portföyün eksiye düşme riskine karşı Aracı Kurum kayıpları toplam portföy alt limit değerine ulaşması halinde pozisyonları otomatik olarak likitide edecektir. 3

9 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin devamı süresince ŞİRKET haricinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak Yurtdışı Aracısı ndan hesabına işlem yapamayacağını Yurtdışı Aracısı na vereceği tüm emirleri mutlaka ŞİRKET aracılığıyla ve dikkatli, doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmeyi kabul ve beyan eder. Madde 6: MÜŞTERİ EMİRLERİNİN İLETİLMESİ 6.1. MÜŞTERİ, ŞİRKET ile akdetmiş bulunduğu anlaşma ile Yurtdışı Aracısı nezdindeki ŞİRKET hesabı üzerinden müşteri hesabına alım ve/veya satım yapılacak türev araçlar için Yurtdışı Aracısı na iletmek üzere Şirket e yazılı olarak talimat verebileceği gibi, telefon, faks, internet ve diğer iletişim araçları ile verebileceği sair her türlü talimatlar da yazılı olarak kabul edilerek ŞİRKET tarafından işlem gerçekleştirilecektir. Aracı Kurum un uygulamaya koyabileceği sair araçlar vasıtasıyla müşteri numarası, alınıp veya satılacak türev ürünün adı ve miktarı, alım satım şekli ve emrin geçerlilik süresini belirtmek kaydıyla da işlem talimatı verebilecektir. Verilen talimatların içeriğinde değişiklik olması halinde MÜŞTERİ tarafından ŞİRKET e derhal yazılı olarak bildirilecektir MÜŞTERİ, Yurtdışı Aracısı na iletmek üzere vermiş olduğu sözlü telefon talimatlarında meydana gelebilecek olası ihtilaflarda telefon ses kaydı kesin delil olarak kabul edilecektir MÜŞTERİ nin telefonla talimat vermesi halinde ŞİRKET tarafından bu talimatın faksla teyit edilmesini ve/veya MÜŞTERİ nin bizzat gelerek ordinoyu imzalamasını talep edebilecektir. MÜŞTERİ nin faksla yapacağı alım/satım talimatlarını mutlaka imzalı göndermesi gerekmektedir. Aksi taktirde, talimat işleme konulmayacaktır. MÜŞTERİ, ŞİRKET in talebi üzerine, gün sonu toplu teyit de verebilecektir MÜŞTERİ, bu sözleşme şartlarına göre, ŞİRKETİ kendi hesabına yapacağı tüm türev araç alım/ satım aracılık işlemlerinde yetkilendirmiştir MÜŞTERİ, teminat hesabında yeterli nakdi, teminatı ve menkul kıymeti olması durumunda kendisi tarafından verilmiş emirlerin yerine getirilebileceğini bilir ve bu husustaki tüm türev işlem yatırım riskinin kendisine ait olduğunu kabul eder. Dolayısıyla, MÜŞTERİ tarafından verilen emirlerin ve yapılacak işlemlerin ŞİRKET in verdiği aracılık hizmet kapsamındaki işlemler haricinde ve ŞİRKET e atfedilecek bir kusur haricinde Yurtdışı Aracısı tarafından herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesi nedeniyle meydana gelecek bütün ihtilaflarda, sorumluluk kusuru oranında Yurtdışı Aracısı na ait olacaktır. ŞİRKET, aracılık hizmetinin ve MÜŞTERİ nin Yurtdışı Aracısı nezdinde yürütülen işlemlerinin sorunsuz akışını teminen emirlerin, işlem bedelinin iletimi, bilgilendirme ve pozisyonlarla ilgili hızlı dönüş yapabilmesini MÜŞTERİ ile Yurtdışı Aracısı arasında hızlı ve etkin bir iletişim kurulmasını, Yurtdışı Aracısı nın uyguladığı sistemle uyumlu tüm hazırlık ve tedbiri alır, (gelişmelerin MÜŞTERİ ye bildirilmesi, emrinin alınması, iletilmesi, bilgi verilmesi) ve işlemlere ilişkin aracılığın etkin yürütülmesi için gereken diğer hususları yerine getirir MÜŞTERİ tarafından verilen emirlere bağlı olarak, yurtdışı türev piyasasındaki emirlere dair Yurtdışı Aracısı tarafından yerine getirilecek iş, işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi nedeniyle bu emirleri iletmek veya Yurtdışı Aracısı na talimat vermek ile yükümlü ŞİRKET i sorumlu tutamaz MÜŞTERİ uzaktan erişim araçları ile yapacağı işlemler için Aracı Kurum tarafından verilecek Şifresini korumak, gerektiğinde kendisi değiştirmek ve kayıp ve çalıntı durumlarında Aracı Kurum u yazılı olarak derhal bilgilendirmek zorundadır. Müşteri ye telefon veya bilgisayar ile vereceği talimatlarda kullanmak üzere Aracı Kurum tarafından verilecek şifrenin kaybı halinde, Müşteri nin yazılı beyanı üzerine ilgili hesaba derhal bloke kaydı konulacak, Müşteri nin şifresi iptal edilecektir. Şifresini kayıp eden veya özel bilgilerinin başkası tarafından öğrenildiğinden şüphelenen müşteri, Aracı Kurum u bilgilendirmediği sürece Aracı Kurum a karşı bir zarar/ziyan talebinde bulunamaz Aracı Kurum ve Yabancı Aracı nın elinde olmayan teknik ve mücbir sebeplerden dolayı Türk Telekom hatları, uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcıları gibi bağlantılarda ve sair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve bunlarla yapılan taşıma ve ulaştırma sırasında meydana gelebilecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama veya mükerrer bindirimlerden Aracı Kurum ve Yabancı Aracı sadece bilginin internetten geldiği şekli ile sorumludur. Müşteri uzaktan erişim kanalları ortamındaki her türlü güvenlik riskinden haberdar olduğunu ve doğabilecek zararların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4

10 6.9. İşbu sözleşmenin ekinde yer alan Yurtdışı Aracısı nın ve Aracı Kuruluşu nun tabi olduğu esaslar ve bu esaslar dairesinde yatırımcının hakları ve korunması ile ilgili özet bilgi (Yurtdışı Türev Araçlarla ilgili), tamamen Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri V No:46 Tebliği; Madde 52 de belirtilen amaca yöneliktir, Madde 7: EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 7.1. Uluslararası piyasalara ilişkin işlem saatlerini gösterir liste ve detaylar ŞİRKET in resmi internet sayfasında MÜŞTERİ nin bilgisine sunulmuştur MÜŞTERİ, Emir ve talimatlarının iş bu sözleşme ile belirlenen geçerlilik sürelerinden sonraki seans veya seanslarda geçerli olabilmesi için tekrar ve ayrıca talimat vermekle yükümlüdür Telefonla veya sözlü verilen talimatın MÜŞTERİ nin yanlış veya eksik açıklamalarından dolayı yanlış anlaşılmasından ve işlemlerin buna göre gerçekleşmiş olmasından ŞİRKET hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır Müşteri vereceği talimatlarda alıcı ve/veya satıcı talimatlarının geçerlilik süresini belirtecektir. Belirtmediği takdirde, talimatlarının geçerlilik süresi, Müşteri talimatının Aracı Kurum a iletildiği günün (uluslararası saat farkları dikkate alınmak kaydıyla) ilgili yurtdışı borsadaki kapanış saati sonuna kadardır. Müşteri tarihli emir verebilir. Herhangi bir nedenle gününde gerçekleşmeyen talimatlar, kendiliğinden geçersiz olacaktır ve gerçekleşmeyen bu emirler ve talimatlar dolayısıyla MÜŞTERİ hiçbir şekilde ŞİRKET ten tazminat, kar kaybı veya benzeri talepte bulunamaz. Müşteri nin talimatlarının içerisinde geçerlilik süresi olmadığı takdirde, sonraki günlerde geçerli olması için Müşteri tekrar ve ayrıca talimat verecektir. Emrin internet üzerinden iptal edilmediği durumda emir iptali Müşteri tarafından kayıt altında olan telefonla veya yazılı olarak Aracı Kurum a bildirilmek zorundadır. Madde 8: EMİR VE TALİMATLARDA YÖNLENDİRME OLMAMASI 8. İşbu sözleşme çerçevesinde, MÜŞTERİ tarafından Yurtdışı Aracısı na iletmek üzere ŞİRKET e teslim edilen veya ulaştıran tüm emir ve talimatlar sadece MÜŞTERİ nin kendi bilgi ve arzusu çerçevesinde düzenlediği yahut verdiği emir ve talimatlardır. MÜŞTERİ tüm emir ve talimatlarının bu nitelikte olduğunu, ŞİRKET in verilen emir ve talimatların içeriğine ilişkin olarak bilgi iğfali, zorlama, aldatma ve benzeri her nitelik ve hatta danışma, tavsiye ve sair şekilde yönlendirme yapmadığını kabul ve bu hususu bilerek emir verdiğini teyit eder. Madde 9: FİNANSAL VARLIKLARIN SAKLANMASI, TRANSFERLER, KOMİSYON VE MASRAFLAR 9.1. MÜŞTERİ, gerçekleşmesini talep ettiği işlem bedeli, komisyon ve sair giderleri yabancı türev piyasalarda ilgili işlemin yapılması için gerekli zamanda karşılamakla ve ödemekle yükümlüdür. Yurtdışı piyasalarda yapılacak işlem için gerekli bedellerin ödenmesi uluslararası para iletimi trafiği nedeniyle bedellerin belli bir süre öncesinden yatırılıp transfer edilmesini gerektirebilir. Bu bedellerin geç karşılanması nedeniyle oluşacak valör farkından veya geç karşılanması nedeniyle işlemin yerine getirilmemesinden MÜŞTERİ sorumludur MÜŞTERİ nin ŞİRKET e verdiği ve Yurtdışı Aracısı na verilen emir ve talimatlar neticesinde edindiği tüm finansal varlıklar Yurtdışı Aracısı nın sorumluluğunda saklanacaktır Yurtdışı işlemlerde yatırımcıların haklarını korumak üzere tüm uluslararası ve yurtdışı borsaları kapsayan genel bir düzenleme mevcut olmadığı gibi bu çerçevede herhangi bir uluslararası tanzim fonu da bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı ülkeler ve/veya borsalar, işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını korumaya yönelik çeşitli düzenlemelere yer verebilmekte; yatırımcıları koruma fonksiyonu, işlem yapılan ülkenin ve/veya borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır ve ŞİRKET kendisine sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen ve işbu sözleşmedeki konumu ve yetkileri dahilinde MÜŞTERİ nin talep ve emirlerinin ilgili yurtdışı mevzuatına uygun şekilde akışı için de gerekli tedbir ve bilgilendirmeleri yapar Müşteri gerçekleşecek alım ve/veya satım emirleri sonucunda vade sonlarında nakdi uzlaşma haricinde fiziki teslim imkanı tanıyan türev ürünlerde teslimata gitme yönünde karar alırsa Yurtdışındaki ilgili Ülke Borsa Takas Merkezlerine satım halinde Ürünler in teslimatını ve ilgili işlem masraflarını alım halinde ise ürünün para bedellerinin ödenmesini kabul eder. Eğer teslimata gitme aşamasında 1. Çağrı, 2. Çağrı veya teslim gününe kadar olan süreçte pozisyon teslimatla sonlandırılmak istenmezse ilgili Borsa Takas Merkezlerinin belirlediği pozisyon kapama ceza ve masraflarını ödemekle yükümlüdür. 5

11 Yurtdışı Aracı Komisyonu : (Sözleşme başına.usd dır) + NFA + Clearing Komisyon Hesaplama Yöntemi: Toplam sözleşme adedi üzerinden hesaplanır. Madde 10: DİĞER HUSUSLAR 10.1.Yurtdışı Aracısı tarafından gönderilen bilgi ve data ile hazırlanan ekstre ve diğer bilgiler ŞİRKET tarafından MÜŞTERİ ye iletir MÜŞTERİ, gerçekleştirmiş olduğu işlemler ile ilgili olarak, kanuni ve idari merciler ile mahkemeler tarafından yapılacak talepler ile ilgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek her türlü bilginin verilmesi nedeniyle ŞİRKET den hiçbir şekilde alacak, zarar, ziyan, tazminat ve sair nam altında talepte bulunma hakkının bulunmadığını kabul ve beyan eder. Madde 11: SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu sözleşme, çerçevesinde sözleşme niteliğinde olup, süresiz olarak akdedilmiştir ve haklı nedene dayalı olarak sözleşme feshedilebilir. Öngörülmez ve önü alınamaz bir durum (sistemde ya da telefon, faks, modem hattında, bilgisayarda meydana gelen teknik arızalar ve benzeri iletim veya iletişimi engelleyen her türlü nedenle) dolayısıyla hizmetin müşteriye sunulmaması halinde de yine MÜŞTERİ nin ŞİRKET ten herhangi bir talep hakkı söz konusu değildir. Madde 12: DELİL ŞARTI MÜŞTERİ ile ŞİRKET arasında doğacak bütün uyuşmazlıklarda, ŞİRKET in defter, kayıt ve belgeleri ile elindeki telefon kayıtları, faks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri veya teleks sistemiyle gönderilen MÜŞTERİ talimat örnekleri ŞİRKET ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu nun 287 nci maddesi uyarınca münhasıran geçerli delil niteliğindedir. Madde 13: DİĞER HUSUSLAR İşbu sözleşmeden doğacak bütün uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 14: SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 14 (ondört) madde ve 5 adet ekten ibaret olan, tek nüsha düzenlenmiş ve bir sureti MÜŞTERİ ye verilecek olan işbu sözleşmenin tüm hükümleri.../.../... tarihinde tarafımızca okunup, içeriğinin aynen kabul ve imza ettiğimizi beyan ederiz. MÜŞTERİ Adı Soyadı / Ünvanı : ŞİRKET Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ekler: 1- Müşteri Tanıtım Formu 2- Müşteri Yurtdışı Türev Piyasalar Risk Bildirim ve Bilgilendirme Yazısı 3- Otomatik Likidite Taahhütnamesi 4- Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru Yazısı 5- Gerçek Kullanıcı Beyan Formu 6

12 YURTDIŞI PİYASALARDA ALIM SATIM ARACILIK İŞLEMLERİNDE YURTDIŞI PİYASA DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YURTDIŞI ARACISI VE MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN TABİ OLDUĞU ESASLAR, RİSKLER İLE YATIRIMCIYA TANINAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN YATIRIMCI BİLGİLENDİRME YAZISI İşbu bilgilendirme yazısı, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V No.46 sayılı Tebliğ Madde 52 (b) bendi hükmü uyarınca yurtdışı piyasalarda alım satıma aracılık işlemlerinde, yurtdışı piyasa düzenlemeleri kapsamında Yurtdışı Aracısı ve Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tabi olduğu esaslar ile yatırımcıya tanınan haklar ve yükümlülüklere ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 1. Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışı piyasalarda da türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatı aşabilir. 2. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler. 3. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve bu tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. 4. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştirdiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, risk sınırlama imkanı veren şarta bağlı emirler ile strateji emirleri de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. 5. Vadeli işlem sözleşmesinde spread (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 6. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 7. Yurtdışı borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir. 8. Vadeli İşlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 9. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 10. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yurtdışı Aracısı aracılığıyla Müşteriler hesabına gerçekleştireceği yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerini, Sermaye piyasası Kurulu Seri V No:46 sayılı Tebliğ Madde 52 hükmüne uygun olarak Yurtdışı Aracısı nezdinde açılacak ve Global Hesap (omnibus) aracılığıyla Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına ve Müşteri hesabına gerçekleştirecek olup, Müşteri hesabına yapılacak işlemlerin tümü hesap ve işlem özetleri ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda aylık liste halinde sunulacaktır. 11. Yurtdışı Aracısı, Yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinde Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Müşteri den almış olduğu talimat ve emirler çerçevesinde Müşteri için türev araçların alım satımına aracılık işlemlerini ifa edeceğini beyan ve kabul etmektedir. 12. Müşteri hesabına yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken teminatlar, Yurtdışı Aracısı tarafından ancak ilgili Müşteri içini gerçekleştirilecek yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerinde ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kullanılacaktır. 13. Müşteri emirlerinin Yurtdışı aracısı na iletimine ilişkin Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ. ile Yurtdışı Aracısı arasında gerçekleştirilecek tüm sözlü görüşmeler ve belgeleri, ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Yurtdışı Aracısı tarafından Müşteri güvenliği sebebiyle kaydedilecek olup, uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılacaktır. 14. Müşteri nin yatırım tercihlerini etkileyebilecek yurtdışı piyasalara ilişkin kamunun kullanımına sunulmamış, özel derlenmiş nesnel Piyasa Verileri, Yurtdışı Aracısı tarafından Meksa Yatırım Menkul 7

13 Değerler A.Ş. aracılığı ile Müşteri ile paylaşılacaktır. Ancak bu bilgilerin, herhangi bir şekilde bir yatırıma yönlendirme amacıyla verilmediği ve bu bilgilerin herhangi bir getiri ve kaybın önlenmesi garantisi vermediği bilinmelidir. 15. Yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirilecek alım satım işlemlerini olumsuz etkileyebilecek piyasa düzensizliği, manipülasyon, köşeye sıkıştırma (corner), sıkıştırma (squeeze) ve benzeri tehlikelerin doğması halinde Yurtdışı Aracısı, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., aracılığıyla Müşteri yi derhal bilgilendirmeyi ve müşteri nin zarar görmesini engelleyici gerekli tedbirleri almaya gayret eder. 16. Yurtdışı Aracısı, tabi olduğu ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirdiği alım satım işlemlerinden doğabilecek, yoksun kalınan kar da dahil olmak üzere Müşteri nin hiçbir dolaylı, zincirleme ve menfi zararından sorumlu olmayacaktır. Yurtdışı Aracısı nın kasıt veya ağır ihmal ile türev araçlar alım satıma aracılık faaliyetini ve emirleri icra ederken neden olduğu zararlardan olan sorumluluğu saklıdır. 17. Yurtdışı Aracısı, Meksa Yatırım Mekul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapacağı müşteri emirlerinin ilgili borsa ve piyasaların planlanmamış kapanışları, iletim, ticaret veya iletişim sistemlerinde meydana gelen arızalar nedeniyle emirlerin geç iletilmesi halleri de dahil olmak üzere Yurtdışı Aracısı na atfedilmeyen her türlü teknik aksaklık nedeniyle Müşteri nin uğrayacağı zarar, ziyan ve kayıplardan sorumlu olmayacaktır. 18. Müşteri nin yurtdışı piyasalarda hesabına gerçekleştirilecek alım satım işlemleri için Yurtdışı Aracısı tarafından gereği gibi ifa edilmesi için Müşteri nin yerine getirmesi gereken tüm asli yükümlülüklerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmemiş olması, finansal durumunda esaslı bir olumsuz değişim olması, tasfiyeye girmesi, yeniden yapılandırılması, iflası, aczi ve benzeri sebeplerle hakkında hukuki prosedür başlatılmış olması, borçlarını sürekli olarak ödeyemez hale gelmesi sebebiyle alacaklarını üçüncü kişilere temlik etmesi hallerinde Müşteri temerrüdü doğacak ve Yurtdışı Aracısı, ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli tüm tedbirleri almak durumundadır. 19. Müşteri, yurtdışı türev işlemler nedeniyle girmiş olduğu sözleşmesel hak ve yükümlülükleri Yurtdışı Aracısı nın önceden alınmşı yazılı izni olmaksızın devredemez, temlik edemez. Yurtdışı Aracısı, Müşteri ye karşı yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilecek alım satım işlemlerine ilişkin hak ve yükümlülüklerini, ancak ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren ve gerekli yasal yetki ve ehliyeti haiz bir sermaye piyasası kuruluşuna devredebilir. 20. Yurtdışı piyasalarda Müşteri için yürütülen türev araçlara dair alım satım işlemlerine yönelik sözleşmesel ilişki sona erdirilirse dahi, tarafından söz konusu fesih anından önce doğmuş hak, borç ve yükümlülüklerine halel gelmez. 21. Yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinden doğan tüm uyuşmazlıklar işlemin gerçekleştirdiği borsanın ülkesi kanunlarına tabi olacaktır. 22. Yurtdışında Şirket adına müşteri namına açılacak hesaplarda baz para birimi amerikan doları olup, Müşterinin başka bir para birimi cinsinden teminat göndermek istemesi halinde çapraz kur değerlendirmesiyle işlem günü kuru üzerinden Amerikan dolarına çevrilecektir. Müşterinin diğer para birimleri ile yaptığı işlemler sonucu oluşan kar/zarar, o para birimi tutarında hesabında kalarak ancak hesabın çekileceği ve/veya hesabın teminat tamamla ihtiyacı doğana kadar her gün o günün çapraz kuru üzerinden değerlenecektir. 23. Müşteri, Yurtdışı piyasalarda hesabına gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde juri usulünden imtina edildiğini beyan ve teyit eder. OTOMATİK LİKİTİDE TAAHÜTNAMESİ Eğer Müşteri hesabının Net Likitide değeri 500$ (Yurtdışı Aracısı tarafından belirlenen hesap alt limit değeri) altına inerse açık pozisyonlar Yurtdışı Aracı tarafından Likitide edilecektir. Müşteriler pozisyonlarını ve açık pozisyonları vasıtasıyla doğacak zarar limitlerini takip etmekle yükümlüdür. Yurtdışındaki Aracı Kurum, hesaptaki Açık pozisyonları hesabın eksi bakiyeye gitme ihtimaline karşı ön uyarıya gerek duymaksızın likitide ederek gerekli önlemleri almakla yetkilidir. 8

14 Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun (Kanun) 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; hesap açılması kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkilerinde tutar gözetmeksizin kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerin ve müşteri adına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur. Bunun dışında, sürekli iş ilişkisi niteliği arz etmemekle birlikte; 1- İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin TL veya üzerinde olduğunda, 2- Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı ikibin TL veya üzerinde olduğunda, 3- Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı iki bin veya tek primli olup prim tutarı beşbin TL veya üzerinde olduğunda, 4- Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, 5- Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit edilmesi zorunludur. İşlem talep eden kişiler, eğer işlemi başkası hesabına yapıyorlarsa, bunu işlemi yapmadan önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği Yönetmeliğin 6 ile 14 üncü maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilir. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle kurulan ve devamlılık niteliği taşıyan iş ilişkilerinde, tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların kimliği Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerine göre tespit edilir. Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla* cezalandırılır. İşbu duyuru Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca yapılmaktadır. *En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. (TCK. md. 52/2) 9

15 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ 5549 SAYILI KANUN GEREĞİ BEYAN Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım.. no lu Yatırım Hesabında kendi adıma ve kendi hesabıma (Tüzel Kişi temsilcisi sıfatıyla kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına) hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi ve kendi adıma(tüzel Kişi temsilcisi sıfatıyla kuruluşumuz adına ) ve fakat başkası hesabına hareket etmem/etmemiz halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun un 15. Maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/ yaptığımızı ve bu kişi/kişilerin kimlik bilgilerini işlemin yapılmasından önce Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye derhal ve yazılı olarak bildireceğimi/bildireceğimizi işbu GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU ile kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kurulu dahil Türkiye deki Yetkili Makamların resmi talebi halinde MÜŞTERİ kimlik bilgilerini ilgili makama bildireceğini kabul eder. Gerekli beyanda bulunmak suretiyle kendi adıma başkası hesabına hareket ettiğim takdirde de Yetkili Makamların resmi talebi halinde Türkiye deki her türlü yetkili makama hesabına hareket ettiğim işlem yaptığım kişinin kimliklerini de ilgili makama bildireceğimi kabul ve beyan ederim. Hesap No : Müşteri Adı-Soyadı/Ünvanı : 10

16 .../.../... MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirketiniz nezdinde bulunan hesabımda yer alan Yurt Dışı Vadeli işlemler ile ilgili olarak gönderilmesi gereken; a) Yurt Dışı Türev Piyasalar Hesap Ekstresi b) Yurt Dışı Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu c) Yurt Dışı Türev Piyasalar Müşteri Kar/Zarar Raporu d) Yurt Dışı Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu e) Yurt Dışı Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi f) Yurt Dışı Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi raporlarının her türlü sorumluluk tarafıma ait olmak üzere tarafıma gönderilmesini istemiyorum. Gereğininin yapılmasını rica ederim. Saygılarımla, Müşterinin Hesap No su : Müşterinin Adı / Soyadı : Müşterinin İmzası : Tarih : Genel Müdürlük Onayı; Genel Müdürlük Onayı; 11

17

18 MEKSA YATIRIM Bas m Y l : 2012 Meksa Yat r m Menkul De erler A.fi. Genel Müdürlük: fiehit Te men Ali Y lmaz Sokak Güven Sazak Plaza A Blok No:9 Kat:3-4 Kavac k, Beykoz - STANBUL

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. Türev ürünlere ilişkin anlaşmalarla yapılan işlemlerde zarar riski büyük olabilir. Bu nedenle maddi durumunuzu gözeterek

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU Müşteri /Hesap No : Adı Soyadı : TC Kimlik No : Firma Ünvanı : Yatırım Hesabının bulunduğu Banka/Aracı Kuruluş : Yatırım Hesap Numarası : Teminat Şekli : Teminat Tutarı : Kayıtlı

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Yapı Kredi Yönetim Kurulu

Yapı Kredi Yönetim Kurulu Sermaye Piyasaları İşlemleri Politikaları Yazan: Uyum Ofisi & Özel Bankacılık Pazarlama ve Ürün Yönetimi Onay tarihi: Onaylayan: Yapı Kredi Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Tarihi: Versiyon: 1.0 Geçerlilik:

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 20.11.2013/199-1 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 10) ile Mali Suçları Araştırma

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş YURTDIŞI PİYASALARDA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEŞMESİ

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş YURTDIŞI PİYASALARDA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEŞMESİ İntegral Menkul Değerler A.Ş Büyükdere Caddesi 59 Sk.Spine Tower No:243 K:2, Maslak/İSTANBUL İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş YURTDIŞI PİYASALARDA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Gerçek Kişi) SÖZLEŞME VERSİYON NO: 0616 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Gerçek Kişi) SÖZLEŞME VERSİYON NO: 0616 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Gerçek Kişi) SÖZLEŞME VERSİYON NO: 0616 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÖZLEŞME İÇERİĞİ Türev Araçlar Risk Bildirim Formu... 3-6 Opsiyon

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)

Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) 9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Sayı : 26842 Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan Yatırım Kuruluşları 1. Aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı, genel işlem sınırı hesaplamasında kullanılan ortalama özsermaye tutarının % kaçını aşamaz? a. %10 b. %25 c. %35 d. %50 e.

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

Genelge No : 2010/105

Genelge No : 2010/105 Genelge No : 2010/105 Çıkarıldığı Tarih : 07.01.2010 Yürürlük Tarihi : 12.01.2010 Konusu Yapılan Değişiklikler : : 2005/5 Sayılı Genelgede Değişiklik (Özel Şartlara Tabi Transferi İşlemleri ve Hatalı İşlem

Detaylı

TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmeyi imzalamadan önce, 23.12.2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren ve Aracılık Faaliyetleri ve Aracı

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi

Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Gerçek Kişi) SÖZLEŞME VERSİYON NO: 915 OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÖZLEŞME İÇERİĞİ Türev Araçlar Risk Bildirim Formu... 3-5 Opsiyon Bilgilendirme

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı