ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM DAĞITIM A.Ş (Bundan böyle kısaca ATAÇLAR olarak anılacaktır) ile... adresinde yerleşik... arasında (Bundan böyle kısaca BAYİ olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarda bir sözleşme İmzalanmıştır. MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ATAÇLAR adına tanımlı olan farklı bankalara ait sanal poslar aracılığı ile yapılacak tüm tahsilatlara ilişkin usul ve esasları, ATAÇLAR ile BAYİİ nin karşılıklı yükümlülüklerini düzenler. MADDE 3- ATAÇLAR IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1 ATAÇLAR ın işbu sözleşmede öngörülen amaçlarla hizmete açılmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak sistemin çalışmasını sağlar. 3.2 ATAÇLAR, kendi takdirine bağlı olarak önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın BAYİ yi bu sistem dışına çıkarabilir. MADDE 4 - BAYİ NİN TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 Bayi, işbu sözleşmede öngörülen yükümlülüklerine ve işbu sözleşme hükümlerine uygun davranacaktır. 4.2 ATAÇLAR ın Sanal POS u üzerinden yapacağı tahsilatlarda işlemin kredi kartı sahibinin bilgi ve onayı ile yapılacağını, yapılacak tahsilatın gerçeği yansıtacağını beyan kabul ve taahhüt etmekle beraber ayrıca kart sahibinin kimlik bilgilerini kontrol etmekle, kredi kartı sahibine Müşteri İşlem Onay Formu nu (Ek 1) imzalatmakla, ilgili formu muhafaza etmek ve işlemin yapıldığı gün ATAÇLAR a göndermekle yükümlüdür. 4.3 Bayinin sanal POS tan yapacağı işlem sadece mal veya hizmet karşılığı olacaktır. Bu işlemler karşılığı düzenlenmesi gereken faturanın kesilmemesi halinde meydana gelecek tüm vergisel ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı oluşacak zarar, ceza ve tazminatlardan dolayı Bayi tek başına sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder. 4.4 Bayi, Kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı tek başına sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda bayilik Sözleşmesinin ATAÇLAR tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini beyan ve kabul eder.

2 4.5 Bayi Kendisine verilen B2B şifresini BAYİ ONLINE SİSTEMİ ni ilk kullanmaya başladığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre kod ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu şifre ve kodlar kullanılarak yapılacak bütün işlemlerin BAYİ tarafından yapılmış sayılacağını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin Bayi tarafından yetkilendirilmiş sayılacağını ve şifreyi kullandırmaya yetkili olduğunu kabul eder. 4.6 Bayi,Sisteme E-ŞİFRE VE BAYİ KODU ile yapacağı tüm işlemlerden gerek ATAÇLAR a ve gerekse 3. kişilere karşı bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını kabul eder. Bayinin gerçekleştireceği tüm işlemler nedeniyle ATAÇLAR a dava ve takip açılması ve/veya herhangi bir yolla talepte bulunulması halinde BAYİ ATAÇLAR a iletilen tüm talepleriden sorumlu olduğunu ve ATAÇLAR ın ilk yazılı talebi üzerine bu zararı ATAÇLAR a nakden ve defaten ödemek durumundadır. Bu halde ATAÇLAR ın ayrıca Bayii nin cari hesap alacakları üzerine üçüncü şahısların talep ettikleri bedelin faiz, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini kapsayacak şekilde bloke koyma, hapis hakkını kullanma yekisi de mevcuttur. 4.7 Bayi Servis kullanımı esnasında kendisinden kaynaklanan bir sebeple kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden ATAÇLAR ın her ne sebeple olursa olsun sorumlu olmayacağını kabul eder. 4.8 BAYİ ONLINE SİSTEMİ ne ATAÇLAR tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve/veya yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, ATAÇLAR ın ve/veya 3. kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi beyan ve kabul eder. 4.9 Bayi Sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlış şekilde yapılan alışverişlerde, tüm hukuki ve cezai sorumluluğun Bayi ye ait olduğunu, bu işlemlerde işleme ait bedelin tamamından Bayii nin sorumlu olduğunu ve ATAÇLAR ın söz konusu bedelin tamamını hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın Bayi den tahsile dilediğinde Bayiinin alackalarına bloke koyma ve hapis hakkını kullanarak zararı dilediği zaman tahsil etmeye yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder Bayii hiçbir şekilde başka işletmeleri bu sistemden faydalandırmayacak, gerçek mal satımı dışında pos tefeciliği veya başka bir yöntemle sistemi amacı dışında kullanmayacaktır. Aksi durumda ATAÇLAR sözleşmeyi feshedebileceği gibi, tüm zararlarının tahsilini talep edebilir. MADDE 5- YETKİLER Bu sözleşme kapsamında ATAÇLAR aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. 5.1 ATAÇLAR Bayi Online sitesinin çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından dolayı Bayi üyelerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ATAÇLAR hiçbir şekilde ve sebeple sorumlu olmayacaktır. 5.2 ATAÇLAR herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kredi kartı oranlarını revize edebilir.

3 5.3 ATAÇLAR internet servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçları hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayıp bu konulardaki beklentileri taahhüt etmemektedir. 5.4 ATAÇLAR günlük kredi kartı başına işlem limiti ve işlem adedini belirlemeye yetkilidir ATAÇLAR dilediği anda tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Bayii nin tüm yetkilerini elinden alabilir. Fesih halinde varsa BAyiii nin verdiği zararların veya vaki borçlarının tahsili cihetini gidebilir, bu kapsamda varsa bu zarar ve borçları BAyiii nin ATAÇLAR nezdinde oluşan alacaklarından kesebilir. MADDE 6: TAHSİLAT VE KULLANIM KOŞULLARI 6.1 Bayinin sanal POS üzerinden yaptığı tahsilatlar ATAÇLAR tarafından belirlenen süre sonunda bayiinin ilgili cari hesabına komisyon oranı düşüldükten sonra alacak kaydedilecektir. 6.2 Bayinin sanal POS üzerinden yapacağı işlemlerin iptali, bayinin talebi ile ATAÇLAR tarafından bir sonraki gün yapılabilecektir. 6.3 İşlem iptali cari hesaba alacak kaydedildikten sonra yapılmak istenirse bayi ilgili tutarı ATAÇLAR hesabına aynı gün içinde ödemekle yükümlüdür. 6.4 Yapılan işlem hacmi üzerinden ATAÇLAR ın belirleyeceği oran üzerinden hesaplayacağı ve bayilere bildireceği tutarlar için aylık komisyon faturası kesilecektir. 6.5 ATAÇLAR ile bayi arasındaki cari hesapta bayiinin alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, ATAÇLAR hiçbir şekilde nakit ödeme yapmayacak, söz konusu alacaklar mutlak surette ATAÇLAR DAN alınacak cihaz, ürün, aksesuar ve telefon ve iletişim cihazları ile karşılanacaktır. 6.6 Sanal POS Cihazı tahsilâtlarından bankaca kesilen komisyon tutarı, ATAÇLAR tarafından Sanal POS Cihazı Komisyonu olarak bayiye fatura edilecektir. MADDE 7- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ Bayi, İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ATAÇLAR ın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. MADDE 8- CEZAİ ŞART Bayii İş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı hareketi halinde ATAÇLAR A her türlü zararlarını tazmin etme yükümlülüğü dışında ayrıca herhangi bir ihbar, ihtar ve hüküm istihsaline lüzum bulunmaksızın.tl cezai şartı ödemeyi, bu cezai şart bedelinin Bayii nin cari hesabından keselip tahsil edilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

4 MADDE 9- GİZLİLİK Bayi sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden üç yıllık süre içerisinde ATAÇLAR B2B sanal POS sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını ATAÇLAR ın yazılı izni olmaksızın hiçbir durumda gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere, kurum ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. ATAÇLAR ın Bayiinin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edileceği ve/veya Bayi ATAÇLAR IN uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. MADDE 10: ORTAK HÜKÜMLER 10.1 İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda, Bakırköy mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, adres değişikliklerinin en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde Sözleşmede belirtilen adrese yapılacak tebligatlar, bila dönmüş olsa bile tebliğ edilmiş sayılır İş bu sözleşme ile ilgili her türlü değişiklik ve genişletmeler ve işbu sözleşmeye yapılacak tüm ekler; yazılı olmadıkça ve iki tarafın yetkili mercileri tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır. İş bu sözleşme 10 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak.../... /... tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır. Ek 1 : Müşteri İşlem Onay Formu ŞİRKET ÜNVANI.. Yetkili Adı ve Soyadı.. Kaşe-İmza.. İstenilen Belgeler : 1. Bayi imza sirküleri, şirketin imza sirkülerini başvuru ile birlikte gönderiniz. 2. Şirket ticaret sicil gazetesinin fotokopisi 3. Vergi Levhası Sözleşme imza sirküleri olan yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır, aksi takdirde sözleşme işleme konulmayacaktır.

5 EK:1 MÜŞTERİ İŞLEM ONAY FORMU Aşağıda belirtilen tutarı ATAÇLAR AŞ nin sanal pos aracılığı ile adresini kullanarak yaptım. İlgili tutarın kredi kartımdan çekilmesi ve bu satış ile ilgili olarak hukuki taleplerimin muhatabının satış işlemini gerçekleştiren BAYİİ olduğu, sanal pos sistemini kullandıran ATAÇLAR ın hukuki taleplerimin muhatabı olmadığı konusunda onayım bulunmaktadır. Saygılarımla, Kredi Kartıyla İşlem Açıklaması : İşlem Tarihi : ATAÇLAR Referans Kodu : ATAÇLAR Sanal Pos İşlem Id : ATAÇLAR Bayi Adı : Banka Provizyon Kodu : Kredi Kart No : Ödeme Tutarı : Taksit : Kredi Kartı Sahibi : T.C. Kimlik No : İmza : Not:Bu Form ATAÇLAR B2B Sanal Pos kapsamında yapılmış tahsilatların, kredi kartı sahibinin bilgi ve onayı ile gerçekleştirildiğinin yazılı beyanıdır. İstenildiğinde ibraz edilmek üzere kredi kartı slip sürecinde olduğu gibi muhafaza edilmelidir.

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen; VİDEOFON: Videofon Plaza, Kağıthane caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400 adresinde

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ İşbu sözleşmede geçen; TESAN: Çobançeşme M. Bilge S. No:17 Yenibosna İstanbul adresinde mukim Tesan İletişim A.Ş. dir. TESAN POS:

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Topkapı Maltepe Yolu No: 10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde ikamet eden Armada Bilgisayar A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.***

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** Şirketler için : Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** 1 - İmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi İstenen

Detaylı

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ 1. Sözleşmenin Tarafları DENGE BĐLGĐSAYAR SAN. VE TĐC.LTD.ŞTĐ. Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok. Halim Meriç Đş Merkezi No:25/10 Şişli - ĐSTANBUL Bu sözleşmede kısaca DENGE olarak

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Tesanburada.com üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. TESAN ĠLETĠġĠM

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için;

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:56/B-1 34696 Üsküdar İSTANBUL

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@...

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... (0...).. (0...).. (0...)...@... Firma Türü Anonim Ltd. Şti. Adi Ortaklık

Detaylı

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Scs Aksesuar Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Scs Aksesuar Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMI : Bu sözleşme, 1834. Sokak Orhan Saik Gökyay Cad. No:1/B 35530 Karşıyaka / İZMİR adresinde mukim ANDIRAN

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı