yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ"

Transkript

1

2 yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ

3

4 İÇİNDEKİLER ı- YOLCU İŞLEMLERİ Ll. Yolcunun Tanımı 1.2. Yolcu Beraberinde Bulundurulabilecek Türk Urası, SAYFA NO, ı ı DöViz, Ziynet Eşyası Yolcular Tarafından Gümrük Vergil.eri Odenmeden Yurda Getirilebilecek Eşya 3 a) Zati Eşya Muafiyeti 3 b) Zati Eşya Muafiyet listgsi Posta Yoluyla Gelen ve Onemli Değeri Olmayan Eşya Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya Muafiyeti 8 ı.6- Yolcu Be\eberi Hediyelik Eşya Muafiyeti Vergileri Odenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde Ithal Edilen Eşya ll 2- YOLCU.GİRİŞ ÇIKJŞ KAPILARlN_DA Bl!LUNAN GÜMRÜK HA IT! DIŞI EŞYA SATIŞ MAGAZALARINDAN EŞYA ITI-IAU ı3 3- BEDELSiz ithalat... ı 4 3.ı- Bedelsiz ithalatın Tanım ı Bedelsiz ithalettan Yararlanabilecek Kişiler ı5 U:~:!~~ 1Jı~1iı~~~~~~~~~~~ Edilecek Belgeler J~ 3.5- Türkiye Gümıilk Bölgesi Dışında Sürdüriilen Ekonomik Bir Faaliyetin Türkiye Gümrük Bölgesine Nakli. ı Bedelsiz Ithalatta Yetkili Gümrük Idareleri Bedelsiz ithalatjjakkından Yararlanamayacak Kişiler Bedelsiz ~thalata, llişkin Müracaat Süreleri Bedelsiz Ithalat Izni Verilebilecek Kişiler Ve Süresi Bedelsiz Ithalat Kapsamında Yurda Getirilecek Olan Otomobiller Için Mali Yükümlülükler ve Oranlan ' GÜMRÜK VERGİLERİNQEN MUAF EV EŞYASI ithali (NAKLİHANE) 4.1- Muafen Ev Eşyasi Ithal Edebilecek Kişiler 4.2- Şartlar ve Süre 4.3- Gümrük İdarelerine İbraz Eelilecek Belgeler Kamu Görevlilerinin }}ullanılmış Ev Eşyasınallişkin Gümrük İşlemleri 4.5- Kullanılmış Ev Eşyası Ithal Hakkının Kullanılması 5- EVliLİK NEDENiYLE EŞYA (THALİ 5.ı- Evlilik Nedeniyle Eşya Ithq] Edebilecek Kişiler 5.2- Evlilik Nedeniyle MuafenIthal J?:lilebileçek Eşya 5.3- Evlilik Nedeniyle Muafen Eşya Ithaline ilişkin Süreler 6- MİRAS YOLUYlA. intikal EDEN EŞYANIN MUAFEN İTiiALİ 6.ı- Mirasçılara Ilişkin Şartlar 6.2- Şartlar ve Süre 6.3- Gümrük Muafiyetinin Uygulanamayacağı Durumlar 7- TÜRKİYE'YE ÖGRIENİM AMACM.A GELEN ÖGRIENCİLERIE AIT MAUEME VE EV EŞYASI 37 7.ı- Kişilere Ait Şartlar Eşyaya Ait Şartlar

5 8- MALUL.VE SAKATlAR TARAFltıDAN h1-ıal EDİLECEK EŞYA 8.1- üzel Tertibatlı Sakat Aracılthal Edebilecek Klsiler 8.2- ÖzelTertibatlı Sakat Aracının İthal Şekli 8.3- üzel Tertibatlı Sakat Araçlannda Aranılan Şartlar 8.4- Müra.caat Şekli 8.5-!'\arara.Bağlama 8.6- Ithalat Isiemi İthalat Sırasında Gümrük İdaresine İbraz Edilmesi Gereken Belgeler Malül ve Sakatlar Tarafından Ithal Edilecek Diğer Eşya 8.9- Devir ve Satış 9- BAGIŞIARA UYOUIANACAK USUL VE ESASlAR 9.1- Eşya ya ilişkin Şartlar ~.2- Talep Edil~n Belgeler 9.3- Taleplerin Intikal Şekli Eşyanın Teslim Edilı=;ceği,Gümrükldaresi 9.5- Karara Bağlama ve Ithal Işlemleri 9.6- Satış veya Devir DOGAL AFETLER NEDENiYLE YURT DIŞINDAN YAPilACAK BAGIŞLARA UYGUlANACAK USUL VE ESASlAR Eşya İth.al Edebilecekler )'.şyaya Ilişkin Şartlar lthal Şa\<li Eşyaya Ilişkin Gümrük Işlemleri Gıda Maddeleri ve Sağlık Malzemelerinin Denetimi Beyan Harici Eşya Çıkması Devir ve Satış.. 63 gg ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞI1l.ARINA UYGUlANACAK İŞLEMLER Tanımlan Belgelerin Geçerli Sayılmayacağı Haller Süre Teminat Geçici!thal Işlemini Yapmaya Yetkili Gümrük Idareleri &-Geçici Ithallırini Vermeye Yetkili Gümrük Idarelerince Yapılacak Giriş Işlemleri Gümrük Idarelerince Yapılacak Çıkış Işlemleri Hak Sahibi Dışında taşıt Kullanabilecek Kişiler 11.9-Taşıtsız Çıkacak kişiler Kazaya Uğrayan veya Tamir Edilecek Taşıtlar Çalınan Taşıtlar 1 L 12-Süre Değişimi Şarliann Ihlali Çıkarılmayan Taşıtlar Devir. 12- KÖRLERiN KULLANIMINA MAHSUS EŞYA ŞEREF NİŞANLARl VEYA ÖDÜLLERi ULUSlARARASI İLİŞKİLER ÇERÇEVESiNDE ALINAN HEDiYELER BİLİMSEL ARAŞTIRMA AMACINA YÖNELİK HAYVANLAR, so

6 BiYOLOJiK VEYA KİMYASAL IVIADDELER ~~~6~~V:~J~B~~tf~M;Jt~~o~Iı:~~ TQRKiYE GJ)M]1ÜK BÖLGESİNDE FMLİYEITE BULUNAN ÇiFTÇiLERiN KOMŞU UlliEDEKJ MUlliLERINDEN ELDE ETTiKlERİ ÜRÜNLER KQMŞU ÜL!g'LE!}DEI\i ÇİFTÇİLER TAfl!\FlNDf\N TURKJYE GUMRUK BOLGESINDEKJ MUlliLERINDE KULLANILMAK ÜZERE GETiRiLEN VE TOPRAK VE Üf3ÜNLERİN \ŞLEN!V!EŞİ AMACINA YÖNEUK TOHUM, GUBRE VE DIGER URUNLER. 19-ÖNEMU DEGERi OLMAYAN NUMUNELİK EŞYA VE MODELLER. 20-BASIU REKLAMClLIK DÖKÜMANLAR! VE REKLAMClLIK AMACINA YÖNELİK MAUEMELER. 21 Bkıl/5.:'ı:LA~Av~1 W:i~~~~~~~[EftLiYEITE 22-İNCELEME,. ANALİZ VEYA TEST AMAÇLI OLARAK ITHAL EDILEN EŞYA 23-ULAŞIM ARAÇLAR! İLE ÖZEL KONTEYNERlERDE. MEVCUT BULUNAN AKARYAKıT VE MADENIYAGLAR TİCARİ DEGERi OLMAYAN ÇEŞiTIJ BELGE VE EŞYA 26-CENAZE VE CENAZE İLE İLGiU EŞYANIN İTHAU 26.1-Savaş Kurbanları Anıtları ile Mezarlıklan Yapımı, Bakımı ve Süslenmesi Amacına Yönelik Eşya Tabutlar, Cenaze Kül Kapları ve Süsleme Niteliği Olan Cenaze Levazımatı 27--TÜRKİYEDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI SPOR ~P.f~t1ı:ti:~g~~ ı~l'jfumak üzere 28-GÜMRÜK VERGİLERİNDEN GENEL OLARAK MUAFiYET VE İSTiSNA. 29-TRT KURUMU ADINA TAJ-t3İL EDİLEN BANDROL ÜCRIETLERİ 30-HIZLI KARGO TAŞIMACILIGI 109 lll lll lll ll2 ll3 ll7 ll9 31 KUZEY ATLANJİK ANLASMASINA. TA!}AF DEVLETLER ARASINDA KUVVETLERIN STATUSUNE DAIR SOZLESME (NATO/SOFA) UYARıNCA ÜLKEMİZQE MEVÇUT NATO KUI3ULUŞıJ\RINDA VE MÜŞTEREK ŞAVUNMA ıi~~tfp~g~i??e~~s'çfsw'-tıxc~~~~mn~rr~sıvil ~~~UR

7 3l.ı-Giriş \şlemleri Çıkış Işlemleri 31.3-Nato Beyannamelerine Kaydedilecek Eşya Listesi ı24 ı25 ı26 32-DİPLOMATİK MUAFiYETLER 32. ı -Araçlar 32.2-Kişisel Ev Eşyası, M<;Jlar ve Diplomatik Paketler Makine vet echizat ithali Sergi malzemesi Bağış Kültürel Miras Eserleri. ı27 ı27 ı34 ı4ı ı4ı ı42 ı42 33-YOLCUU\RI..A İLGİLİ KATMA DEGER VERGİSİ İADESi UYGULAMALARI. ı43 33.A-Türkiye'de İi5amet Etmeyen YolcularaTanınan İstisna Diplomatlk Istisna Uygulaması ı50 34-İTHALİ YASAK OLAN MADDELER VE İLGİLİ MEVZUAT. ı52 35-İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ 36-İHRACI ÖN İZNE BAGLI MALLAR LiSTESi. ı54 ı56 37-GÜMRÜKTE BEYAN VE EŞYA MUAYENESiNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER. ı Beyan Şekilleri. ı Beyanname Yerine Ticari ve Idari Belge Verilmesi Yurda Girişinde Sözlü Beyan Edilecek Eşyalar. ı Yurttan Çıkışla Sözlü Beyan Edilecek Eşyalar ı65 37.S-Beyanname Yerine Kabul Edilecek Belgeler ı Kurye Çantalannın Beyanı. ı Yolcu Salonlanndan Geçen veya Eşya Geçiren Kişilerin Tasarruf Yoluyla Beyanları. ı68 37.B-Muayene ve Muayene Edilmeyecek Eşya YOLCU BERABERİ BirKi VE BİTKİSEL ÜRÜNLER İLE HA WAN VE HAWANSAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ı70 38.ı-Bitki ve Bitkisel Ürilnler. ı Hayvan ve Heyvan al \}rilnler... ı 7ı 39-YOLCU EŞYALARlNIN Gl)MRI.Jf' IQARESI DEN_ETIMI ALTINDA BEKLETILMESINE lllşkln GENEL BILGILER ı73 39.ı-Deçici Depolama Yerleri ı Yolcu Seraberi Eşya Ambarı. ı Süre Uzabmı. ı Tasfiye Hükümleri. ı SA YILI _Kf\ÇAKÇIIJKU\ MÜÇADELE. KAPSAMINDA YOLCULAR TARAFINDAN BIIJNMESI.GEREKEN ÖNEMLI CEZA! IŞLEMLER ı ı-Yolculara!llşkin Para Cezalan ve Bu Ceza Fülleri Yolculara llişkin Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ve Bu Ceza Rili. ı78 4 ı -UY ARILAR VE SlKÇA SORULAN SORULAR İLE CEV APLARI. ı 79 4l.ı-Uyanlar. ı Sıkça Sonılan Sorular Ile Cevapları. ı80 42-BİLGİ istek; YAZlŞMA VE İNTERNET ADRESLERİ ı92

8 ÖN SÖZ "Yolcular ve İş Adamları İçin Gümrük Rehberi" adı verilen bu yayın şu an yürürlükte bulunan cari mevzuat dikkate alınarak, Türkiye'den yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı yolcular, iş adamları, diplomatik statüye haiz yerli ve yabancı misyon şefleri ile NATO gibi uluslararası statü içerinde bulunan askeri personelin ve özellikle yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın bu kapsamda aydınlatılması bakımından hazırlanmıştır. Bu yayının hazırlanması esnasında geniş bir açılımla yukarıda belirtilen tüm unsurların Türkiye'ye geliş ve gidişierindeki gümrük uygulamalarında bulunan pratik bilgi ve açıklamalara yer verilmiş, halihazırda mevcut bulunan gümrük uygulamalarıyla ilgili kanun, kararname, tebliğ, genelgelerden faydalanılmıştır. Bu yayında yer alan bilgiler çağımızın gelişen koşulları çerçevesinde zaman içerisinde daha önce de olduğu gibi değişikliğe uğrayacak, ancak bu değişiklikler ayrıntılar çerçevesinde gerçekleşecektir. Ana hatları itibariyle konu ve kapsam bakımından aynı kalacağından, ayrıntı bazında yapılan değişiklikler hazırlanan bu yayınımız üzerinde düzeltilerek, yayınırnızın uzun bir süre kullanılması sözkonusu olacaktır. Yayınımız içerisinde bulunan bilgilerde değişiklik olması durumunda, yine yayınımız içerisinde belirtilen " " internet adresinden öğrenilebileceği gibi kişisel sorun

9 ve problemlerle ilgili olarak de yine aynı internet <ıtfresinde yer alan telefon ve adresleri ile irtibata geçilebilir. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ve bağlı birimleri doğabilecek her türlü sorunların çözümü açısından her türlü yardımı sunmaya devam edecektir. "Yolcular ve İş Adamları İçin Gümrük Rehberi" adı verilen bu yayıh, ilk defa bu kadar geniş kapsamlı olarak hazırlandığından, Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den giden "yerli" veya "yabancı" her türlü statüye sahip yolculara ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımıza yararlı olmasını temenni eder, bu yayınımızın hazırlanmasında emeği geçen, - İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Sait SEVGENER' e, - İstanbul Gümrükler ve Muhafaza Başmüdürü Arslan GÜNLER' e, - İstanbul Gümrük ve Muhafaza Bşmd.Yrd. (İst. Ticaret Üniversitesi Misafir Öğretim Görevlisi) A. Hakan TOKER' e, - Gümrük Şefi Hasan SARI' ya, - İst. Tic. Ün. Ulus!. Tic. Yük. Lis. Prog. öğrencisi Şener SONGUR' a; teşekkür ederim. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

10 YOLCU İŞLEMLERİ 1.1-Yolcunun Tanımı Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden kara, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar veya herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancılardır. Yukarıda belirtilen tanım çerçevesinde, Vapur ve gemi süvarisi, tayfa ve hizmetlileri, şeftren, kondüktör, biletçi, kontrolör, makinist, ateşçi, gardfren, restoran şefi, şef brigat, garson gibi demiryolu ve yataklı ve yemekli vagon hizmetlileri, otomobil, otobüs, kamyon uçak, diğer kara, deniz ve hava nakil araçlarının sevk ve idaresinde, yolcu ve eşyalara ait hizmetlerde yolculuk süresince görevli şahıslar yolcu sayılmazlar Yolcu Beraberinde Bulundurulabilecek, Türk Urası, Döviz Ve Ziynet Eşyası Yolcular, sınırsız miktarda Türk Parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye'ye getirebilirler. Türkiye'ye giriş yapan yolcuların beraberlerinde ı

11 getirebilecekleri döviz miktarında herhangi bir sınırlama bulunmamakta, ancak yolcunun beraberinde ABD Doları veya eşitini aşan miktarda dövizi yurt dışına çıkarmak istemesi halinde, söz konusu dövizi yurda girişi sırasında beyan etmiş olması gerekmektedir. Bu itibarla, yolcu beraberinde Türkiye'ye getirilen ABD Doları veya eşitini aşan miktardaki döviz, yolcunun iradesine bağlı olarak gümrük idaresine beyan edilebilmektedir. yapan yolcuların Bu çerçevede, Türkiye'ye giriş yanlarında bulundurdukları dövizleri beyan etmek istemeleri halinde, gümrük idaresinden temin edecekleri ""Döviz Beyan Tutanağı" ile beraberlerinde getirdikleri döviz miktarına beyan ederler. "Döviz Beyan Tutanağı" düzenlenmesinden sonra, görevli Müdür Yardımcısı, Muayene Memuru ve yolcu tarafından imzalamr ve tutanağın bir örneği yolcuya verilir. Ayrıca, bankalar vasıtası ile yurt dışına Türk parası ve döviz transferi serbesttir. Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenierden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'den satın alınmış olduğunu tevsik etme şartına bağlıdır. 2

12 1.3-Yolcular Tarafından Gümrük Vergileri Ödemneden Yurda Getirilebilecek Eşya a) Zati Eşya Muafiyeti Yolcuların beraberlerinde ya da yolculardan iki ay önceki veya altı ay sonraki süreler içerisinde getirilen, kendi kullanımlarına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya gümrük vergilerinden muaftır. Zati eşya olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir. A- GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya, Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası, b) Zati Eşya Muafiyet Listesi Yolcu için elbiselik kumaş (en fazla 5 metre), Naklihane hakkını haiz olan ve yurda kesin dönüş yapan yolcuya ait bir adet kürkten mamul giyim eşyası, B- ELEKTRONiK EŞYA Bir adet siyah-beyaz televizyon, Bir adet renkli televizyon (55 Ekrana [55 Ekran hariç] kadar), Bir adet 16 ekrana kadar renkli cep televizyonu 3

13 (16 ekran dahil), Bir adet siyah beyaz televizyon-radyo-teyp (kombine), Bir adet video kamera ve 5 adet boş video teyp kaseti, Sekiz mm.ye kadar alıcı veya gösterici sinema makinası (On adet boş sinema filmi ile birlikte), Bir adet slayt gösterme makinası, Cep tipi bilgisayar (ana bellek kapasitesi-ram 132 Kbyte'a [132 dahil] kadar), Portatif compact disc player. Bir adet kendi ses verebilen portatif radyo ve portatif radyo-teyp (portatif radyo-teybin özellikleri Müsteşariıkça belirlenir.) Bir adet volkmen veya cepte taşınabilen küçük teyp, Kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun aletleri, Her birinden en çok 5 er adet olmak üzere plak, teyp kaseti veya compact disc, GSM-Cep telefonu (SIM kartını havi olanlar), C- MÜZiK AlETLERİ Armonika, Mandolin, Kaval, Mızıka, e Flüt, e Gitar, Akordeon, (Her birinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet) 4

14 D- SPOR VE OYUN ALETLERİ İki bölmeli bir adet kamp çadırı, Sualtı sporları için bir adet dalgıç takımı (nitelikleri, aksam, ve parçaları Müsteşariıkça belirlenir.), Uçan kanatlar (bir çift), Motor takılınayan cinsten şişirme bir adet bot, Su sporu için kullanılan yelken tertibatlı bir adet sörf, Ayak paleti (bir çift), Yokunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç), Satranç takımı, Dama takımı, Beş adet oyun kağıdı, E- SAGUK CİHAZlARI Hasta yolcuya ait yataklar, Malüller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuklar, Şahsi tedavidekullanılan ilaçlar, Gaz maskesi ve benzeri koruyucu elbise (en çok 2 adet). F- MUTFAK EŞYASI Yolculuk esnasında kullanılacak kadar ta bak, tencere, çatal, kaşık, bıçak gibi mutfak aletleri, Bir adet portatif piknik ocağı, Bir adet semaver, İki adet termos, Akü ile çalışan kahve makinası, 5

15 G- TÜKETİM MADDELERİ Yerli ve yabancı ayrımı yapmaksızın; a) 200 adet sigara (ı karton) ile 50 adet yaprak sigara. Ayrıca, D 200 gr. kıyılmış tütün ve 200 yaprak sigara kağıdı veya D 200 gr pipo tütünü veya D 200 gr ağız tütünü veya D 200 gr tömbeki veya D 50 gr enfiye, b) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satın alınmış olması halinde (a) bendinde yer alanlara ek olarak 200 adet sigara (ı karton), ıoo adet yaprak sigara ve 500 gr. pipo tütünü, D ı,5 kg. kahve, ı,5 kg. nescafe. 500 gr. çay, ı kg. çikolata, ı kg. şekerden mamül yiyecek, D ıoo cl'lik bir (ı) şişe ya da 75 veya 70 cl'lik iki (2) şişe alkollü içki, D En fazla ı20 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya!asyon, H- DiGERLERİ Bir adet portatif yazı makinası, Bir adet fotoğraf makinası (5 adet filmi ile birlikte), Çocuk yolculara mahsus bir adet çocuk arabası, Çocuk yolcuya mahsus ebadına bakılmaksızın bir adet bisiklet, Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar (en çok ıo adet), 6

16 Cepte taşınabilen ve pille çalışan hesap makinası, Bir adet ütü (buharlı veya buharsız), ı x ı,5 metre ebadında seccade (yünlü, pamuklu veya sentetik olmak kaydıyla), Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç), Bir adet masa saati, Bir adet portatif gaz sobası, Araçla birlikte yolculuk halinde (sadece araç sahibi veya sürücüsüne uygulanmak kaydıyla) D Tornavicia takımı (ayrı büyüklükte olmak üzere en fazla 5 adet), D Lokma takımı (araçta kullanılan tipte olmak üzere en fazla ıo parça), D Oto pompası, D Akü şarj cihazı, D Akü ile çalışan otomobil süpürgesi, D Akü ile çalışan buzluk, D Stepne dışında bir adet oto iç ve dış lastiği, Yolcunun durumuna göre Müsteşariıkça zati eşya kapsamında mütalaa edilecek diğer eşya, Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla 1 adet kedi veya ı adet köpek veya ı adet kuş veya ı O adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veterinerkontrolü kaydıyla) Posta Yoluyla Gelen ve Önemli Değeri 7

17 Olmayan Eşya Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EURO'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya Muafiyeti Yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen eşyanın ithali gümrük vergilerinden muaftır. Bu muafiyet; a)ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve noel münasebetiyle Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen, b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, c) Şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan, d) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan, Eşya için uygulanır. Muafiyet gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya için uygulanır. Eşyanın birden fazla kalemden oluşması halinde toplam değerinin 300 EURO'yu geçmemesi gerekir. İki ya da daha fazla kalemden oluşan bir sevkiyatın 8

18 toplam kıymetinin 300 EURO'yu aşması halinde, toplam değerin 300 EURO tutanndaki kısmı için muafiyet uygulanır. Bu muafiyet, (a) bendinde belirtilen olaylardan bir ay önceki veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş veya Türkiye gümrük bölgesine girmiş eşya için uygulanır Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti Yolcular (transit yolcular hariç) tarafından beraberlerinde getirilip, ithal edilen gayri ticari nitelikteki hediyelik eşya gümrük vergilerinden muaftır. Bu muafiyet; a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, b) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus, c) Hediye edilmek üzere getirilen, eşya için uygulanır. Müsteşarlık, hediyelik olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleriyle miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya, bu hakkın suistimal edilmesini önlemek üzere hediyelik eşya muafiyetini kısıtlamaya yetkilidir. Bu muafiyet, aşağıda yer alan eşya için her bir yol- 9

19 cu başına karşılarında belirtilen miktarlada sınırlıdır. a) Tütün ürünleri: -Sigaralar adet ve -Sigariliolar (herbiri 3 gr. dan ağır olmayan purolar) adet ve -Puro... ı O adet ve -Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) gr. ya da -Pipo tütünü gr ya da -Ağız tütünü gr ya da -Tömbeki gr ya da -Enfiye gr b) Alkol ve alkollü içecekler: - ıoo cc"lik - 70 cc veya 75'lik... ı şişe ya da... 2 şişe c) En fazla 120 ml'lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon d) Kahve -Kahve. - Çözülebilir hazır kahve... -Çay. - Çikolata Şekerden mamul yiyecek..... ı kg.... ı kg gr.... ı kg.... ı kg e) Yolcuların kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda tıbbi malzeme ve ilaç. Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan muafiyet 18 yaşın altındaki yolcular için uygulanmaz. 10

20 Muafiyet, yukarıda belirtilen a,\:.ı,c,d,e maddelerinde belirtilenler hariç olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 145 EURO olarak uygulanır. İki ya da daha fazla kalemden oluşan eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin Yolcu Beraberi Hediyelik Eşyada belirtilen değerleri aşması halinde muafiyet yalnız.ca toplam 300 veya 145 EURO tutarındaki kısma uygulanır Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde ithal Edilen Eşya Gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önceki veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 EU RO'yu geçmeyen eşyadan sabit oranlı vergi tahsil edilir. Bahsi geçen sabit oran, eşyanın kıymeti üzerinden %10 olarak uygulanır. Sözü edilen limit dahilinde getirilen eşya; Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşıll

21 macılığı yoluyla gönderilen, Yolcuların beraberlerinde getirdikleri, Hediye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen, Kişinin şahsına veya ailesinin kullanımına mahsus, Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olan, Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, nitelikte olmalıdır. Getirilen eşyanın toplam kıymetinin 1500 EU RO'yu aşması halinde, söz konusu eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler, yürürlükte bulunan esaslara göre tahakkuk ve tahsil edilir. ithal konusu eşyanın kıymetinin tek başına 1500 EURO'yu geçmesi halinde, bu eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen oraniara göre tahakkuk ve tahsil edilir. Eşyaya sabit oranlı vergi uygulamadan önce, beyan sahibi bunun yerine ithalat vergilerinin uygulanmasını talep edebilir. Bu durumda eşya için ithalat vergileri tahsil edilmek suretiyle eşyanın ithaline izin verilir. Bu çerçevede getirilen eşyanın vergi matrahının tespitinde esas alınacak kıymeti, ibraz edilen faturaya veya satış fişine göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilernemesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin gümrük idaresince düşük bulunması halinde, eşyanın 12

22 kıymeti idarece belirlenir. 2- YOLCU GİRİŞ ÇJKIŞ KAPILARJNDA BULUNAN GÜMRÜK HA m DIŞI EŞYA SATIŞ MAGAZALARJNDAN EŞYA ithali Yolcular, yolcu girişi ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları Zati Eşya Muafiyet Listesinde yer alan eşya ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşyayı gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler. Yolcular, yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde ithal Edilen eşyadan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve yolcu başına 1500 EURO'yu geçmeyen eşyayı, eşyanın kıymeti üzerinden % 1 O oranında vergi ödemek suretiyle ithal edebilirler. ithal konusu eşyanın toplam kıymeti ile eşyanın kıymetinin tek başına 1500 EURO'yu geçmesi halinde eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararında belirlenen oraniara göre tahakkuk ve tahsil edilir. Yolcuların Zati Eşya Muafiyet Listesinde kayıtlı eşya ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Muafiyetinden faydalanmak suretiyle eşya ithal etmiş olmaları halinde, yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan aynı eşyayı satın almaları mümkün değildir. Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapıla~ında 13

23 mevcut mağazalardan Lirası ile satış konvertibl dövizler veya Türk yapılması mümkündür. Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarmda mağaza açma izni vermeye; bu mağazalardan satışı yapılabilecek eşyayı, mağazalardan eşya alabilecek kişileri ve eşya alma sürelerini belirlemeye; mağazalarm kuruluş, işleyiş, satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını düzenlemeye Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir. 3- BEDELSiZ ithalat 3.1- Bedelsiz ithalatın Tanımı Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflada satın alman bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Bu ithalatta ödenmesi gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince tahsil edilir. ~ Şahsi Eşya: Kişisel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktarı gözönüne alınarak ticari amaç için ithal edilmediğinin anlaşılması halinde ithaline izin verilen eşya, -+ Motorlu Özel Araçlar: Esas olarak sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşm arabalar ve yarış arabaları ile Karayolları Trafik 14

24 Kanununda belirtilen diğer özel taşıt araçları, -+ Motorsuz Özel Araçlar: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücüyle pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisiklet, -+ Kanuni ikametgah: Kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin herbir takvim yılında en az 185 gün yaşadığı yer, ot İkametgahın Nakli: Kişinin şahsına ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesi, 3.2- Bedelsiz İthalattan Yararlanabilecek Kişiler a) Yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmalan kaydıyla Türkiye gümrük bölgesi dışmda en az 24 ay (Türkiye'de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını kesin olarak Türkiye'ye nakledenler, b) Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz), ikametgahlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adiarına kayıtlı ve adiarına kaydının yapıldığı yıl iti- 15

25 bariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler. c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlannı Türkiye'ye nakledenler kişiler Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adiarına kayıtlı ve adiarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet etmeleri şart değildir. d) Veraset yoluyla ithalat Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri aranmaz.. Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin ka- 16

26 naat verici resmi belgelerle ispatı şarbyla, veraset ilaını tarihinden itibaren 12 ay içinde getirilen motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası için tanınır Muafen Araç ithaline İlişkin Bilgiler; Muafen ithal edilmiş olan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz. Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır. ithal işlemi tamamlanan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları için gümrük idaresince düzenlenecek trafik şahadetnamesine "Bu aracın para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri ve satışı yasakbr" şeklinde şerh konularak ilgili trafik idaresine gönderilir. Yapım türü ve malzemeleri itibariyle bedeli mukabili yahut bedelsiz olarak eşya veya sürücüsüyle bir- 17

27 likte 10 ya da daha fazla kişi taşıyacak şekilde imal edilmiş, römorklu veya römorksuz çekici de dahil olmak üzere, her çeşit motorlu kara yolu aracı ve esas olarak insan veya insan taşımakian başka basit amaçlara yönelik olan her türlü vasıtanın yukarıdakiler kapsamında muafen ithali mümkün değildir. Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithali aile ünitesine tanınır. Verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, otomobil ithal başvurusu hak sahibi tarafından bizzat yapılır ve eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez Bedelsiz İthalat Başvurulannda İbraz Edilecek Belgeler; ~ Müracaat formu (Gümrük idaresinden temin edilir.), ~ Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler (göçte pasaport ibrazı zorunlu değildir.}, ~ İrsaliye veya taşıt giriş formu, ~ Teslim-T esellüm Belgesi (işlemleri aynı gün tamamlananlar için bu belge aranmaz.), ~ Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ünitesi uygulanan hallerde), ~ İkarnet ettikleri ülkede; işverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma ~urumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri, ayrıca ihtiyarlık sigorta pirimi kesin- 18

28 tilerini durdurduklarına dair belgeyi, eğer okuyorlarsa okulla ilişikierinin kesildiğini gösterir belgeyi Konsolosluklanmıza ibraz etmeleri üzerine ikametgahın nakledildiğine dair Konsolosluklarımızca düzenlenecek belge (işyeri nakli dahil), ~ Taşıt araçları için (motosikletler dahil) hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet ve trafik belgeleri, -t İthalat talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair tasdikli beyanname taahhütname, -+ Veraset yoluyla yapılacak ithalatta veraset ilamı, -7 Göç suretiyle yapılacak ithalatta vukuatlı nüfus kayıt örneğine ilave olarak Türk vatandaşlığına geçişi gösterir belgeler, -t Kamu görevlilerince yapılacak ithalatta görev belgesi Türkiye Gümrük Bölgesi Dışmda Sürdürülen Ekonomik Bir Faaliyetin Türkiye Gümrük Bölgesine Nakli Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli dolayısıyla ithal edilen sermaye malı ve diğer malzeme gümrük vergilerinden muaftır. Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir. 19

1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1

1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1 1 YOLCUlAR IÇIN ll Jl 1 ı ı ıl ı ı ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J Hazırlayan : N :aml.l\,#; ft: ~~~uu.çu~.." ı.,"'"''~ Mu~&tu YOLCUNUN TANIMI Herhangi bir amaçla (ticaret, tahsil, memuriyet, ziyaret,

Detaylı

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: 06.07.2011-27986 Resmi Gazete GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından

Detaylı

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmî Gazete Tarihi: 07 Ekim 2009 Resmî Gazete Sayısı: 27369 Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 Konu: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERĐNĐN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ĐLE YENĐ GÜMRÜK YÖNETMELĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

VERG REHBER. www.gib.gov.tr

VERG REHBER. www.gib.gov.tr Ücretsizdir ENGELL LER Ç N VERG REHBER www.gib.gov.tr 2 ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ Ücretsizdir Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için

Detaylı

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

Kasım-Aralık 2013 Yıl: 9 Sayı: 53 İki ayda bir yayınlanır.53

Kasım-Aralık 2013 Yıl: 9 Sayı: 53 İki ayda bir yayınlanır.53 Kasım-Aralık 2013 Yıl: 9 Sayı: 53 İki ayda bir yayınlanır.53 Cezasız Gümrük İşlemleri Hedefine Ulaşma Kurumlar için Sosyal Medya Yönetimi Bedelsiz Araç İthalatı Raylı Sistemlerin Tarihçesi SYK Gümrük Müşavirliği,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Nisan 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Nisan 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Nisan 1992 PAZARTESİ Sayı : 21205 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Gümrük beyannamesi ÜÇÜNCÜ KISIM Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Beyanı MADDE 112 (1) Yazılı

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI I-M SAYILI GENELGESİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı