Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda"

Transkript

1

2

3 Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda Bu yýl, haberin evrensel formülü 5NK'ya, tasarýmý da ekleyen +T Gazete Tasarým Günleri nin altýncýsýný gerçekleþtiriyoruz Haziran 20tarihleri arasýnda Zaman'ýn merkez binasýnda düzenlenen bir haftalýk seminer, her yýl olduðu gibi bu yýl da yoðun bir program ve zengin bir içerik ile hazýrlandý. Tasarým günleri bir kez daha, gelecekte Türkiye'de daha iyi tasarlanmýþ gazetelerin yayýnlanmasýný isteyen ve buna kafa yoran gençlere kapýlarýný açýyor. Sekiz gün sürecek seminerlerde, gazeteciliðin temel kuralý olan 5NK'ya tasarýmý da (+T) eklemenin gerekliliði tartýþýlacak, bununla ilgili uygulamalar yapýlacak. Bu konuda bir okul olma çabasýný sürdüren Zaman Gazetesi, alanýnda en iyi yerli ve yabancý gazete tasarýmcýsý, haberci, haber fotoðrafçýsý, akademisyen, karikatürist ve reklamcýlarý bir araya getirdi. Bu yýl yine birbirinden önemli konularý birbirinden önemli ustalar öðrencilere aktaracak. Her geçen gün geliþen seminerde ulusal ve uluslararasý isimler yer alýyor. Bu isimler arasýnda Ekrem Dumanlý (Zaman), Bülent Eczacýbaþý (Eczacýbaþý Holding), Bülent Erkmen (MSGSÜ), Cem Kýzýltuð (Zaman), Cüneyt Özdemir (CNN Türk), Fatih Uður (Zaman), Fevzi Yazýcý (Zaman), Jeff Goertzen (Denver Post), Levent Güneþ (Star), Mario Garcia (Garcia Media), Mustafa Karaalioðlu (Star), Nurettin Aslantaþ (Zaman), Ömer Bahar (Sabah), Reha Erdoðan (Hürriyet), Reza (Webistan), Sadýk Karamustafa (MSGSÜ), Salih Memecan (Sabah), Selahattin Sevi (Zaman), Selim Þimþiroðlu (Zaman), Sertaç Bala (Radikal) ve Sinan Çetin (Plato Film) yer alýyor.

4 Seminer Programý HAZÝRAN SALI HAZÝRAN ÇARÞAMBA HAZÝRAN PERÞEMBE HAZÝRAN CUMA KARÞILAMA VE KAYIT TASARIM YAZILIMLARI RUSSELL VIERS Yazýlým Danýþmaný, Adobe ÝNFOGRAFÝK JEFF GOERTZEN Grafik Editörü, Denver Post RENK FEVZÝ YAZICI Görsel Yönetmen, Zaman AÇILIÞ KONUÞMASI EKREM DUMANLI Genel Yayýn Müdürü, Zaman TASARIM YAZILIMLARI RUSSELL VIERS Yazýlým Danýþmaný, Adobe ÝNFOGRAFÝK JEFF GOERTZEN GELENEKSEL GAZETE Dr. MARIO GARCIA Tasarým Danýþmaný HABER VE TASARIM ÝLÝÞKÝSÝ FATÝH UÐUR Haber Müdürü, Zaman GELECEÐÝN YAYIN TEKNOLOJÝSÝ BARIÞ ÖZCAN, Medya ve Yayýncýlýk Uzmaný, Adobe ÝNFOGRAFÝK JEFF GOERTZEN GELENEKSEL GAZETE Dr. MARIO GARCIA YEMEK MOLASI GAZETE TASARIMI FEVZÝ YAZICI Görsel Yönetmen, Zaman TASARIM STANDARTLARI SELÝM ÞÝMÞÝROÐLU Tasarým Koordinatörü, Zaman SÖYLEÞÝ EKREM DUMANLI Genel Yayýn Müdürü, Zaman GAZETE TASARIMI FEVZÝ YAZICI Görsel Yönetmen, Zaman IPAD DERGÝCÝLÝÐÝ CÜNEYT ÖZDEMÝR Gazeteci, CNNturk ÝNFO GRAFÝK (ATÖLYE) JEFF GOERTZEN IPAD DEVRÝ GAZETE TASARIMI Dr. MARIO GARCIA BELGESEL Helvetica GAZETEDE TÝPOGRAFÝ FEVZÝ YAZICI Görsel Yönetmen, Zaman ÝNFO GRAFÝK (ATÖLYE) JEFF GOERTZEN IPAD DEVRÝ GAZETE TASARIMI Dr. MARIO GARCIA YAYIN MUTFAÐI SELÝM ÞÝMÞÝROÐLU Tasarým Koordinatörü, Zaman PORTFOLYO DEÐERLENDÝRME GAZETEDE ÝLLÜSTRASYON NURETTÝN ASLANTAÞ Grafik Servis Þefi, Zaman BELGESEL MODERN ZAMANLAR SÖYLEÞÝ ve FOTOÐRAF GÖSTERÝMÝ VANESSA WINSHIP GEORGE GEORGIOU 8.30 PORTFOLYO DEÐERLENDÝRME B FUAYE ÝSTÝKBAL KONFERANS SALONU

5 HAZÝRAN CUMARTESÝ HAZÝRAN PAZAR HAZÝRAN PAZARTESÝ HAZÝRAN SALI ATÖLYE Prof. Dr. SADIK KARAMUSTAFA Mimar Sinan GSÜ B BOÐAZ GEZÝSÝ SABAH IN TASARIM ANALÝZÝ ÖMER BAHAR Görsel Yönetmen, Sabah SÖYLEÞÝ CEM KIZILTUÐ Ýllüstratör, Zaman ATÖLYE B BOÐAZ GEZÝSÝ SÖYLEÞÝ BÜLENT ERKMEN Mimar Sinan GSÜ SÖYLEÞÝ MUSTAFA KARAALÝOÐLU Genel Yayýn Yönetmeni, Star ATÖLYE B BOÐAZ GEZÝSÝ SÖYLEÞÝ BÜLENT ERKMEN Mimar Sinan GSÜ FOTOÐRAF OKUMAK (ATÖLYE) FEVZÝ YAZICI Görsel Yönetmen, Zaman ATÖLYE B SÖYLEÞÝ SALÝH MEMECAN Karikatürist, Sabah TASARIMIN MARKAYA KATKISI SÝNAN ÇETÝN Yönetmen I ATÖLYE B STAR IN TASARIM ANALÝZÝ LEVENT GÜNEÞ Görsel Yönetmen, Star FOTOÐRAFÇI GÖZÜYLE REZA Fotoðrafçý I ATÖLYE B HÜRRÝYET ÝN TASARIM ANALÝZÝ REHA ERDOÐAN Görsel Danýþman, Hürriyet FOTOÐRAFÇI GÖZÜYLE REZA Fotoðrafçý ATÖLYE B RADÝKAL ÝN TASARIM ANALÝZÝ SERTAÇ BALA Görsel Yönetmen, Radikal HABER FOTOÐRAFI SELAHATTÝN SEVÝ Fotoðraf Editörü, Zaman ATÖLYE B PORTFOLYO DEÐERLENDÝRME SÖYLEÞÝ ÝSA ÞÝMÞEK Fotomuhabiri, Zaman

6

7

8

9 Atölye çalýþmalarý Atölye çalýþmalarýný Tasarým Günleri nin en heyecanlý maratonu olarak kabul edebiliriz. Bir anlamda da seminer boyunca tasarým konusunda teorik birikimler kazanan öðrenciler, becerilerini atölye çalýþmasýyla ortaya koyuyor. Atölye çalýþmalarýnda her yýl birbirinden farklý tekniklerle birbirinden özgün eserler hazýrlayan öðrencilerin bu eserleri bir sergi ile taçlandýrýlýyor. Elbette, bir yarýþ havasý içinde baþlayan atölye çalýþmalarýnýn sonunda dereceye giren katýlýmcýlar ödüllendiriliyor. Etkinlik Seminerin en önemli faaliyetlerinden atölye çalýþmasý cumartesi günü gerçekleþecek. Sekiz saat boyunca öðrenciler kendilerine verilen konuda gazete sayfasý tasarlayacaklar. Bu çalýþmada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nden deneyimli grafik tasarýmcý Prof. Dr. Sadýk Karamustafa öðrencilere eþlik edecek. Katýlýmcýlar kolaj tekniðiyle, basit grafik unsurlarý kullanarak gazete tasarýmýný nasýl çözümleyeceðini keþfedecek.

10

11 Sergiler Tam bir tasarým ortamý oluþturmak için Gazete Tasarým Günleri nin içeriðiyle örtüþecek sergiler seminer mekânlarýný kaplayacak. Bunlarýn baþýnda Zaman Gazetesi Tasarým Departmaný'ndan Cem Kýzýltuð un illüstrasyon sergisi yer alýyor. Ýkinci olarak, tasarýmýn ayrýlmaz unsuru fotoðraflarý çekmemizi saðlayan emektar fotoðraf makinelerinin sergilendiði Fotoðraf Makinesinin 00 Yýlý adlý sergi. Etkinlik Bu sergide 905 yýlýndan günümüze toplam 50 fotoðraf makinesi sergilenecek. Üçüncü olarak gazetenin fotoðraf departmanýn yýl boyu ürettiði fotoðraflardan meydana gelen bir seçkinin yer aldýðý fotoðraf sergisi.

12 Etkinlik

13 Portfolyo deðerlendirme +T Gazete Tasarým Günleri ne katýlan öðrenciler için, programlarda aktarýlan bilgiler ve tecrübeler kadar, Zaman Gazetesi'nin sergi alanýnda organize edilecek söyleþiler ve portfolyo deðerlendirmeleri de büyük bir kazaným olacak. Gazete çalýþanlarýnýn günlük koþuþturmalarýna da tanýklýk edecek katýlýmcýlar, ileride seçecekleri meslekleri hakkýnda gözlem sahibi olabilecekler. Ustalarla birlikte portfolyo deðerlendirmeleri çerçevesinde buluþacak katýlýmcýlar eðitim hayatý boyunca ortaya koyduklarý birikimleri profesyonel gazetecilerin eleþtirisine sunacak. Bu bölümde söylenecekler, meslek hayatýna atýlma aþamasýndaki öðrenciler için altýn deðerinde ve yol gösterici bir mahiyette olacak.

14

15 8 gün süren bir organizasyonun baþarýlý olabilmesi için akýcýlýk önemli bir unsur. Bu nedenle seminerdeki bölümler deðiþik formatla da dizayn edildi. Okul sýralarýnda klasik ders formatýna alýþmýþ katýlýmcýlarý daha rahat bir atmosferde, sýkmadan bilgiyle ve tecrübeyle donatmak en doðru yöntem. Bu nedenle kimi bölümler ders, kimileri atölye çalýþmasý formatýndayken bazýlarý da söyleþi þeklinde tasarlandý. Bu sayede öðrenciler sýkýlmadan gazete tasarýmý hakkýnda bilgilenmiþ olacak. Söyleþi

16 Etkinlik

17 Boðaz gezisi 8 günlük seminerin 6. gününde dinlenmek, katýlýmcýlarýn en tabii hakký. Göze ve damaða hitap eden bir gezi sayesinde geri kalan 2 günde de dikkatler ilk günkü canlýlýðýyla sürebilecek. Seminerin bu bölümü özellikle Ýstanbul dýþýndan katýlanlar için çok anlamlý. Artýk gelenekselleþmiþ Boðaz gezisi her yýl Kabataþ Ýskelesi nde baþlayýp saat sonra yine ayný yerde sona eriyor. Yol boyunca yemekler yeniyor, sonbetler ediliyor, herkes birbirini daha iyi tanýma fýrsatý buluyor. Þehrin en iyi tasarlanmýþ bölgesinde yalýlarý seyrederek bir gün geçiriliyor. Kýsacasý amaç tasarým, gezi bahane...

18 Konuþmacýlar 20 Ekrem Dumanlý 96'te Yozgat'ta doðdu. 987'de Ýstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümünü bitirdi. 993'te Zaman Gazetesi Kültür Sanat Servisi'nde çalýþmaya baþladý. 997'de ABD'ye giden Dumanlý, Boston'da Emerson College'ta yüksek lisansýný tamamladý. 200'de Zaman ýn Genel Yayýn Müdürlüðü'nü üstlendi. Halen bu görevini sürdüren Dumanlý nýn, Kronik Gündemlere Pratik Çözümler, 28 Þubat Gölgesinde Amerika, Medya, Üç Mesele: Ýktidar Medya Ergenekon gibi toplam 7 kitabý bulunmaktadýr. Son Duruþma adlý tiyatro eseri sahnelenen Dumanlý, WAN (World Association of Newspapers), Türkiye Yazarlar Birliði ve BJK kongre üyesidir. Fatih Uður 97 te Eskiþehir de doðdu. Anadolu Üniversitesi, Ýletiþim Bilimleri Fakültesi, Eðitim Ýletiþim Planlamasý bölümünden 998 de mezun oldu. Uður, Cihan Haber Ajansý bölge muhabirliðinin ardýndan 998 de Ýstanbul, Haber Merkezi nde göreve baþladý yýllarý arasýnda Aksiyon Dergisi nde muhabirlik ve Ankara temsilciliði yaptý. Uður, 2009 Temmuz undan beri Zaman Gazetesi Haber Müdürü olarak çalýþýyor. Ýhsan Daðý ile birlikte kaleme aldýðý Yalnýz Demokrat: Ferruh Bozbeyli kitabýnýn yazarý Uður, Samanyolu ve TRT de yayýnlanan Turgut Özal belgeselinin röportajlarýný gerçekleþtirdi. Fevzi Yazýcý 972 yýlýnda doðan Yazýcý, 997 yýlýnda Mimar Sinan Üniversitesi GSF, Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Aksiyon Dergisi'nin kuruluþunda bulundu ve görsel yönetmenliðini yaptý yýllarý arasýnda tasarým faaliyetlerini Amerika Birleþik Devletleri'nde sürdürdü. Birçok grafik tasarým çalýþmalarýnýn (afiþ, logo, kurumsal kimlik vb.) yanýnda, Türkiye'de yayýn yapan ulusal gazetelere tasarým danýþmanlýðý yaptý. 200 yýlýnda Zaman Gazetesi'nin yeni tasarýmýný yapan Yazýcý, halen Zaman ýn Görsel Yönetmenliði - ni sürdürüyor. Fevzi Yazýcý, ulusal ve uluslararasý pek çok ödülün sahibi ve Society for News Design (SND) üyesi. 23 HAZÝRAN SAAT: 3.00 S 2 HAZÝRAN SAAT:.00 2 HAZÝRAN SAAT: 3.00 Cüneyt Özdemir 970 yýlýnda Ankara'da doðdu. 988 yýlýnda Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi, Radyo Televizyon bölümüne girdi. 992 de haber programý 32. Gün ekibine dahil oldu. 993 te Londra'ya giderek multimedya üzerinde çalýþmalarda bulundu. 995 yýlýnda ATV Ana Haber kadrosuna geçti. 997 de Taliban'ýn ele geçirdiði Afganistan'ýn baþkenti Kabil'e ilk giren gazeteciler arasýnda yer aldý. 999 da CNN TÜRK ün kuruluþunda yer aldý te ABD'nin Irak'ý iþgalini embedded gazeteci olarak izledi. Birçok ödülün sahibi ve alanýnda çok sayýda kitabý bulunan Cüneyt Özdemir evli ve Ýstanbul'da yaþýyor. 22 HAZÝRAN SAAT:.00 Selim Þimþiroðlu 972'de Ýstanbul'da doðdu. ortaöðretimini Ýstanbul'da tamamladýktan sonra, ÝTÜ, teknik tasarým bölümüne devam etti. (99) Daha sonra AÜ Edebiyat Fak. Sosyoloji bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde yaptýðý yüksek lisansýný "Gazete Tasarýmýnýn Haber Sunumuna Etkisi'' konulu teziyle tamamladý. (2000) On beþ yýla ulaþan meslek hayatýna Zaman Gazetesi Tasarým Koordinatörü olarak devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 200, TSYD 2005, Society for News Design (SND) 200, 2005, 2006, 2009 olmak üzere tasarým alanýnda uluslararasý baþarý ve mükemmellik ödülleri var. 22 HAZÝRAN SAAT: 3.00

19 Dr. Mario Garcia Garcia Media'nýn kurucusu ve baþkanýdýr. 0 yýldýr sektörde çalýþan Garcia, 00'den fazla ülkede, 550 gazeteye danýþmanlýk yapmaktadýr. Syracuse Üniversitesi ve South Florida Üniversitesi nde dersler veren Garcia, Poynter Medya Araþtýrmalarý Enstitüsü'nde Görsel Gazetecilik programýný kurmuþtur. Society for News Design (SND) Yaþam Boyu Baþarý Ödülü'ne layýk görülmüþ ve People Dergisi tarafýndan En Etkili 00 Hispanik arasýnda gösterilmiþtir. Pure Design, Contemporary Newspaper Design, Color in Newspapers ve Redesigning Print for the Web gibi kitaplarýn yazarýdýr. Jeff Goertzen The Denver Post gazetesinde grafik editörlüðü yapan Goertzen, 90 dan bu yana tasarým danýþmaný olarak 0 ülkede 00 den fazla gazeteye danýþmanlýk yapmýþtýr. Gazetelerden bazýlarý; El Mundo, El Periodical de Catalunya, USAToday, Le Monde, Clarin, El Comercio, New S. Times ve O Globo dur. SND den altýn Altýn madalya dahil birçok ödülü bulunmaktadýr. M. Garcia ve Roger Black gibi dünyaca ünlü tasarýmcýlarla çalýþan Goertzen, Poynter Enstitüsü nde dersler vermektedir. SND En Ýyi Gazete Dizayný yarýþmasýnda jüri üyesi olarak görev yapan Jeff Goertzen, birçok kez konuþmacý olarak sunum yapmýþtýr. 2 HAZÝRAN SAAT: HAZÝRAN SAAT: 09:00 Nurettin Aslantaþ 965 yýlýnda Balýkesir'de dünyaya gelen Nurettin Aslantaþ, ilk, orta ve lise eðitimini tamamladýktan sonra Bursa Uludað Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik bölümüne devam etti. 988 yýlýnda mezun olan Aslantaþ, ayný yýl Zaman Gazetesi Bursa bürosunda göreve baþladý. 990 yýlýnda Ýstanbul'a gelen ve Zaman Gazetesi Tasarým Bölümü'nde çalýþmalarýna baþlayan Aslantaþ, 996 yýlýnda Grafik bölüm yöneticisi oldu. Aslantaþ çalýþmalarýyla ulusal ve uluslararasý birçok yarýþmaya katýldý. Society for News Design (SND) mükemmellik ödülü sahibi Aslantaþ halen Zaman Gazetesi'nde görevini sürdürmektedir. 23 HAZÝRAN SAAT: 6.00 Sadýk Karamustafa 96 Ordu, Yalýköy de dünyaya gelen Karamustafa, Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde grafik tasarým eðitimi gördü. MSGSÜ nde 2005'te doçent, 20'de profesör oldu. 997'de baþladýðý Uluslararasý Grafist'in proje yönetmenliðini yürütüyor. 2000'de kýzý Ayþe ile Karamustafa Tasarým'ý kurdu. Yurtiçi ve dýþýnda bircok kiþisel sergiler açtý. Grafik tasarýmýn çeþitli dallarýnda ellinin üzerinde iþi ödüllendirildi. Ýki uluslararasý ödül kazandý. Ýþleri birçok uluslararasý bienal ve trienal sergilerine seçildi yýllarýnda Grafik Tasarým Dernekleri Uluslararasý Konseyi Ýcograda'da baþkan yardýmcýlýðý görevini yaptý. Ressam Gülsün Karamustafa ile evlidir. 25 HAZÝRAN SAAT: Ömer Bahar Bahar, 968'de Ýstanbul'da doðdu. Mesleðe 99 yýlýnda Sabah Dergi Grubu'na baðlý Aktüel Dergisi'nde sayfa tasarýmcýsý olarak baþladý. Daha sonra Aktüel'in görsel yönetmeni oldu. Aktüel ile birlikte grup bünyesindeki dergilerin görsel yönetmenliði görevini üstlendi. 200 yýlýndan itibaren Sabah Gazetesi ekleri ardýndan 2006 yýlýnda ise Sabah Gazetesi Görsel Yönetmeni olarak meslek hayatýna devam etti. Halen bu görevi yürüten Ömer Bahar, evli ve bir erkek çocuk babasý. 27 HAZÝRAN SAAT: 09.00

20 Konuþmacýlar 20 Bülent Erkmen 97'de doðdu. Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nü bitirdi. (972) Grafikerler Meslek Kuruluþu Yönetim Kurulu üyesi olan Bülent Erkmen, ulusal ve uluslararasý birçok onur ve birincilik ödülüne sahiptir. Erkmen, Reklamevi/Young&Rubicam reklam ajansýndan ayrýlarak 995 yýlýnda BEK Tasarým ve Danýþmanlýk Þirketi'ni kurdu. Alliance Graphique Internationale (AGI) üyesi olan Erkmen'in, çalýþmalarýnýn yer aldýðý birçok kitabý bulunuyor. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öðretim üyeliðine devam ediyor. Salih Memecan Lisans ve master eðitimini ODTÜ mimarlýk bölümünde, doktorasýný da Fulbright bursu ile gittiði Amerika'da Pennsylvania Üniversitesi'nde tamamlamýþtýr. Sabah Gazetesi'nde karikatürist olarak calýþmakta olan Memecan, Bizimcity ve Sizinkiler karikatürlerini çizmektedir. Bizimcity çizgi filmleri ise ATV ana haberlerinde yer almaktadýr. Karikatürleri yurtdýþýnda çeþitli dergi ve gazetelerde de yayýmlanan Salih Memecan'ýn yayýmlanmýþ 50'den fazla karikatür kitabý vardýr. Memecan, ayný zamanda Medya Derneði Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'ný yürütmektedir. 27 HAZÝRAN SAAT: HAZÝRAN SAAT: 3.00 Levent Güneþ 976'da Ýstanbul'da doðdu. Lisede gazete ve dergi tasarýmýna ilgi duyan Güneþ, akþamlarý Sabah Gazetesi'nde mesleðin inceliklerini öðrenmeye çalýþtý. 99 te mezun olunca Sabah Spor da sayfa sekreteri olarak profesyonel hayata baþlayan Güneþ, daha sonra Ateþ Gazetesi'ne geçti de Star Gazetesi'ne transfer olan Güneþ, Boðaziçi Üniversitesi'nin verdiði gazetecilik sertifika programýna katýldý. Güneþ, yazýiþleri koordinatörlüðü ve editörlük görevlerinde bulunduðu Star Gazetesi nin þu an görsel yönetmenliðini yapmaktadýr. 27 HAZÝRAN SAAT:.00 Reha Erdoðan Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölümünden mezun oldu. Nokta, Sabah ve 989'dan bu yana Hürriyet Gazetesi'nde görsel danýþman olarak çalýþmaktadýr. Dr. Mario Garcia, Roger Black, Peggy Stark ve Nigel Olmes ile çalýþmýþtýr. Poynter Enstitüsü ve St. Petersburg Times gazetesinde gözlemcilik yapmýþtýr. Erdoðan, son yýllarda endüstriyel ürün tasarýmýna öncelik vermiþ ve 00'ün üzerinde patentli tasarýmý bulunmaktadýr. Yeni projeleri arasýnda Atatürk Havalimaný Dýþ Hatlar "Prime Class VIP Salonu" dekorasyonunun gerçekleþtirilmesi, Tarihî Çemberlitaþ Hamamý'nýn yenilenen dekorasyonu ve markalaþma projeleri bulunmaktadýr. Sertaç Bala 975 te Ýstanbul da doðan Bala, 8 yýldýr gazete tasarýmý yapýyor. Meslek hayatýna 993'te Alem Dergisi ile girdi. Profesyonel anlamda ilk iþ tecrübesine ise 99'te Dünya Gazetesi'yle baþladý. Daha sonra Cumartesi-Pazar Gazetesi'nin Görsel Yönetmenliði'ni üstlendi. Ardýndan Turkish Daily News Gazetesi'nde görsel yönetmen olarak görev aldý. 200 yýlýndan bu yana da Radikal Gazetesi'nin Görsel Yönetmenliði'ni yapýyor. 2007'de Çaðdaþ Gazeteciler Derneði'nin En Ýyi Tasarým Ödülü'nü, 20'de de Radikal Gazetesi adýna uluslararasý tasarým yarýþmasýnda Society for News Design (SND) mükemmellik ödülü aldý. 27 HAZÝRAN SAAT: HAZÝRAN SAAT: 6.00

21 Cem Kýzýltuð Marmara Ün. GSF Grafik Tasarým bölümünden mezun olduðu yýl Zaman Gazetesi'nde illüstratörlüðe baþladý. (997) Efes Celsus Kütüphanesi resim sergileri açtý. Karikatürlerini C'empati adlý albümle yayýmladý. Türkiye Yazarlar Birliði'nce 'Yýlýn Karikatüristi' seçildi. (2005) Þiirli çizgi albümü yayýmlandý. Society for News Design (SND) mükemmelik ödüllü Kýzýltuð, Today's Zaman'da Mr. Diplomat! adlý çizgi bant tiplemesi oluþturdu. Sabancý Müzesi ve Yapý Kredi gibi yayýnevlerine çocuk kitaplarý resimledi. Bu yýl Alegorik Gri isimli illüstrasyon albümü yayýmlandý. 28 HAZÝRAN SAAT: Mustafa Karaalioðlu 966 da Trabzon da doðdu. Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Üniversite yýllarýnda Zaman Gazetesi'nde baþladýðý gazeteciliðe Türkiye Gazetesi, Tüketici Test Dergisi'nde Genel Yayýn Yönetmenliði yaparak devam etti. 995 te, Yeni Þafak Gazetesi'nin kuruluþunda yer aldý. Bu gazetede Haber Koordinatörlüðü, yazý iþleri müdürlüðü, Ankara temsilciliði ve yazarlýk görevlerinde bulundu. Halen, Star Gazetesi Ýcra Kurulu Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmeni olarak görev yapmakta ve ayný zamanda köþe yazýlarý ile gündemi deðerlendirmektedir. 28 HAZÝRAN SAAT:.00 Sinan Çetin Ortaokul yýllarýnda resim yeteneðini fark etti. Üniversitede "Genç Fotografik"i kurdu. 976 da Çaðdaþ Sahne'de programlar düzenlemeye baþladý. Fotoðraf Sanatçýlarý Derneði'ni kurdu. Yapýmcýlýðýný ve yönetmenliðini yaptýðý bazý çalýþmalar Çirkinler de Sever, Çiçek Abbas, Numara, Berlin in Berlin, Propaganda, Komser Þekspir, Film Gibi, Avrupa Yakasý. Binin üzerinde reklam çeken Çetin, Garanti, Ülker, Akbank, Renault, Arçelik, Turkcell, Digiturk gibi markalarýn imaj filmlerini yönetti. Birçok ödülü bulunan Sinan Çetin, sahibi olduðu Plato Film'i ayný zamanda "Plato Film Okulu" adýyla bir eðitim kurumuna dönüþtürdü. 28 HAZÝRAN SAAT: 3.00 Reza Reza 99 den itibaren National Geographic dergisi için Mýsýr, Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya, Rusya ve Çin gibi bölgelerde görev aldý. Ýran asýllý olan Reza, Tahran Üniversitesi nde mimarlýk okudu. 978 de AFP de görev yapan Reza, sýrasýyla Newsweek, Time Dergisi nde muhabir ve fotomuhabiri olarak çalýþtý. Sovyet iþgali sýrasýnda Afganistan da çalýþtý. 990 da BM insani projeleri danýþmaný olarak görev aldý. 992 de Kabil ve Mesud a girmeyi baþarabilen tek fotoðrafçý oldu. Reza, World Pres Photo, POY gibi birçok uluslararasý ödüle sahiptir. Reza ayrýca farklý ABD ve Avrupa üniversite ve enstitülerinde foto-muhabirliði dersleri vermektedir. 28 HAZÝRAN SAAT:.00 Selahattin Sevi 97 yýlýnda Bursa'da doðan Selahattin Sevi Ýlk, orta ve lise eðitimini bu þehirde tamamladý. 99 yýlýnda Marmara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye, Zaman ve Milliyet gazetelerinde çalýþtý. 200 yýlýndan bu yana Zaman Gazetesi Fotoðraf Editörlüðü görevini sürdürüyor. 28 HAZÝRAN SAAT: 6.00

22

23 Konuþmalarýyla katkýda bulunanlar MEHMET KAMIÞ Genel Yayýn Müd. Yrd. Zaman ERTUÐRUL ÖZKÖK Genel Yayýn Yönetmeni Hürriyet ERGUN BABAHAN Genel Yayýn Yönetmeni Sabah ENÝS BERBEROÐLU Genel Yayýn Müdürü Hürriyet RUSSEL VIERS Yayýncýlýk Uzmaný Adobe Dünden bugüne BÜLENT KENEÞ Genel Yayýn Yönetmeni Today s Zaman DAN ZEDEK Dizayn Direktörü Boston Globe ALÝ AKKUÞ Genel Yayýn Editörü Zaman STEVE McCURRY National Geographic NICKI KALISH Art Direktör New York Times MURAT SEZER Fotomuhabiri Reuters ALÝ ACAR Görsel Yönetmen Milliyet UÐURCAN ATAOÐLU Ajans Baþkaný Alametifarika ABDURRAHMAN ANTAKYALI Fotoðraf Editörü, AA SERDAR ERENER Reklamcý COÞKUN ARAL Haberci FUAT YAVUZ Baský Ön Hazýrlýk Yön. Zaman BARIÞ ÖZCAN Adobe, Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye Sorumlusu PAULO PELLEGRIN Fotoðrafçý Magnum KÜRÞAT BAYHAN Fotomuhabiri Zaman

24 Bu yazýyý okuduðuna göre þu anda Zaman Gazetesi'ndesin ve Gazete Tasarým Günleri'ne katýlmaya hak kazandýn. Hoþ geldin. Dikkat! Aþaðýdaki satýrlar senin için yeri geldiði zaman hayat kurtarýcý olabilir. Bunlara dikkat! Bina içinde merak ettiðin her þeyi görevlilere sorarak öðrenebilirsin. Çekinmene, sýkýlmana gerek yok. Elindeki çantada ihtiyacýn olan malzemeleri bulabilirsin El kitapçýðýnda ise programýn detaylarý mevcut. Ýçini aç ve keþfe baþla. Program, atölye çalýþmasý hariç Ýstikbal Konferans Salonu nda gerçekleþecek. Eðitimler, saatleri arasýnda 5'er dakikalýk dersler halinde düzenlendi. Atölye ise 25 Haziran Cumartesi, Zaman binasý sergi alanýnda olacak.

25 Kayýt sýrasýnda sana verilecek giriþ kartýný yanýndan ayýrma. Giriþ ve çýkýþlarý bu kart olmadan yapamazsýn. Ders süreleriyle sonrasýnda verilecek aralar belirlenen saatlerde gerçekleþecek, devamsýzlýk yapma ve sakýn geç kalma! Dersler dýþýnda seminer boyunca portfolyo deðerlendirmesi yapýlacak. Dilersen görevliye (Seçil Ýlgün) ismini kaydettirebilirsin. Bunun dýþýnda ders sonrasý belgeseller yer alacak. Öðle arasýnda Ýstikbal Konferans Salonu Fuayesi nde yemeðini yiyebilirsin. Bu iþaretin ne anlama geldiðini biliyorsun. Unutma! Yalnýz binanýn içinde deðil, bahçede de bu iþaret seni asla yalnýz býrakmayacak. Çünkü tasarým etkinliði saðlýðýný da düþünüyor.

26 +T 200 mezunlarý

27 200 MEZUNLARI Abdürrahim Günaydýn Oslo Üniversitesi 2 Abdüssamed Tezer Marmara GSF 3 Adem Beþli Ýstanbul Üniversitesi Ahmet Demirbað Mimar Sinan Üniversitesi 5 Ali Gürleyen Ýstanbul Ticaret 6 Ali Þenocak Dumlupýnar Üniversitesi 7 Arzu Beratoðlu Ege Üniversitesi 8 Asým Topçu Selçuk Üniversitesi 9 Ayþe Arsal Selçuk Üniversitesi 0 Ayþe Deniz Gazi Üniversitesi Ayþegül Demir Gazi Üniversitesi 2 Barýþ Çelik Galatasaray Üniversitesi 3 Bedia Tekin Celal Bayar Üniversitesi Berkay Daðlar Marmara Üniversitesi 5 Betül Kobal Anadolu Üniversitesi 6 Bülent Doruk Selçuk Üniversitesi 7 Bünyamin Gültekin Erciyes Üniversitesi 8 Cansýn Bozoðlu Yýldýz Teknik Üniversitesi 9 Ebru Yüksel Beykent Üniversitesi 20 Ebubekir Aydýn Erciyes Üniversitesi 2 Emrah Cengiz Erciyes Üniversitesi 22 Enis Vural Sakarya Üniversitesi 23 Ersegün Celep Ýstanbul Üniversitesi 2 Erwin Putera Marmara Üniversitesi 25 Fatih Vargeloðlu Ege Üniversitesi 26 Fatma Arslan Çukurova Üniversitesi 27 Fatma Erkan Selçuk Üniversitesi 28 Fýrat Türkseven Ýstanbul Bilgi Üniversitesi 29 Firdevs Saðýr Gazi Üniversitesi 30 Gizem Koç Dumlupýnar Üniversitesi 3 Gökçe Baki Mimar Sinan Üniversitesi 32 Gözde Piþkin Bilkent Üniversitesi 33 Gülsüm Kekeç Mimar Sinan Üniversitesi 3 H. Kübra Kocaoðlu Gazi Üniversitesi 35 Hakký Urcu Ýstanbul Üniversitesi 36 Hasan Karaman Ýstanbul Üniversitesi 37 Hayrullah Yorgancý Çanakkale Üniversitesi 38 Hilal Okalin Bilgi Üniversitesi 39 Hülya Uysal Süleyman Demirel Üniversitesi 0 Kübra Akyüz Mimar Sinan Üniversitesi Kürþat Külrenk Kocaeli Üniversitesi 2 Lokman Battal Erciyes Üniversitesi 3 M.Burcu Erdem Erciyes Üniversitesi Melek Karakayalý Marmara Üniversitesi 5 Melike Özmen Yeditepe Üniversitesi 6 Melike Þimþek Bahçeþehir Üniversitesi 7 Meltem Ýþleyen Kadir Has Üniversitesi 8 Meral Yýldýrým Yýldýz Teknik Üniversitesi 9 Mert Can Öztürk Kocaeli Üniversitesi 50 Merve Delikanlý Kocaeli Üniversitesi 5 Merve Ýpek Marmara Üniversitesi 52 Merve Nur Çayýr Marmara Üniversitesi 53 Muhammed Bayraktar Selçuk Üniversitesi 5 Murat Iþýk 55 Musab Ben Selçuk Üniversitesi 56 Mustafa Kul Dumlupýnar Üniversitesi 57 Mustafa Sarýten Gazi Üniversitesi 58 Nihle Bozdað Çankaya Üniversitesi 59 Niyazi Uran Gazi Üniversitesi 60 Nur Efþan Norþenli Ankara Üniversitesi 6 Nurcan Necmiye Ýçöz Yeditepe Üniversitesi 62 Nurullah Yiðit Lefke Üniversitesi 63 Oðuz Göksu Ýstanbul Üniversitesi 6 Onur Umutlu Marmara Üniversitesi 65 Osman Yavuz Perk Sabancý Üniversitesi 66 Ömer Kocaman Mersin Üniversitesi 67 Ömer Zahid Kubat Dumlupýnar Üniversitesi 68 Rahmet Özdoðan Mimar Sinan Üniversitesi 69 Rana Kýlýç Kadir Has Üniversitesi 70 Saliha Cinkaya Anadolu Üniversitesi 7 Sami Atýcý Mersin Üniversitesi 72 Seda Nur Uzun Anadolu Üniversitesi 73 Sedat Demircan Atatürk Üniversitesi 7 Sefa Yalçýn Selçuk Üniversitesi 75 Selma Altýnbaþ Selçuk Üniversitesi 76 Sena Özcan Fatih Üniversitesi 77 Sevilay Yavuz Haliç Üniversitesi 78 Sýddýka Tasa Selçuk Üniversitesi 79 Sibel Þenel Haliç Üniversitesi 80 Simgenur Gudeberk Galatasaray Üniversitesi 8 Sümeyra Aygören Pamukkale Üniversitesi 82 Sümeyye Ünver Hacettepe Üniversitesi 83 Þefika Narin Selçuk Üniversitesi 8 Tuba Kýlýç Mimar Sinan Üniversitesi 85 Tuba Yýldýrým Marmara Üniversitesi 86 Volkan Yýldýz Erciyes Üniversitesi 87 Yasemin Çelik Gazi Üniversitesi 88 Yasin Akýn Selçuk Üniversitesi 89 Yasin Aydýn Beykent Üniversitesi 90 Yiðit Maslaklar Anadolu Üniversitesi 9 Zahide Þahin Dumlupýnar Üniversitesi 92 Zehra Erten Kýbrýs Üniversitesi 93 Zekiye Þiþik Sakarya Üniversitesi 9 Zeyd Özcan Kültür Üniversitesi 95 Abdülhalim Çelik Erciyes Üniversitesi 96 Ahmet Ferhat Akben Atatürk Üniversitesi 9 Ali Kaya Bilgi Üniversitesi 95 Aysel Nur Saðlýksever Ege Üniversitesi 96 Ayþe Çakar Erciyes Üniversitesi 97 Ayþe Top (Demir) Abant Ýzzet Baysal Ün. 98 Betül Aydýn Yakýndoðu Üniversitesi 99 Betül Dönmez Anadolu Üniversitesi 00 Burak Çan Anadolu Üniversitesi 0 Burak Yener Aydýn Yüksekokulu 02 Burcu Yurdakul Beykent Üniversitesi 03 Büþra Konuralp Yýldýz Teknik Üniversitesi 0 Büþra Saðlam Ýstanbul Üniversitesi 05 Canan Özçelik Kocaeli Üniversitesi 06 Cenk Yönder Marmara Üniversitesi 07 Coþkun Olca Kadir Has Üniversitesi 08 Ebru Esen Anadolu Üniversitesi 09 Elif Kaleli Marmara Üniversitesi 0 Elif Sevinçgül Marmara Üniversitesi Erhan Yalur Kocaeli Üniversitesi 2 Eser Gedik Arel Yüksekokulu 3 Fatih Karaköse Erciyes Üniversitesi Ferhat Kök Erciyes Üniversitesi 5 Ferhat Yasav Erciyes Üniversitesi 6 Gamze Þahin Gazi Üniversitesi 7 Gül Çankaya Haliç Üniversitesi 8 Gülten Savaþ Anadolu Üniversitesi 9 Gürkan Kuþçu Karadeniz Teknik Üniversitesi 20 Habib Uzteymur Celal Bayar Üniversitesi 2 Hasan Basri Akman Kocaeli Üniversitesi 22 Hasan Yýlmaz Mimar Sinan Üniversitesi 23 Hatice Güzel Bilecik Üniversitesi 2 Hilal Combil Yeditepe Üniversitesi 25 Ýsmail Özdemir Marmara Üniversitesi 26 Ýsmail Tahmaz Pamukkale Üniversitesi 27 Kamuran Baran Ege Üniversitesi 28 Kübra Koçak Uludað Üniversitesi 29 Macit Adam Selçuk Üniversitesi 30 Mehmet Öztürk Atatürk Üniversitesi 3 Mehmet Sami Sertçakar Bilkent Üniversitesi 32 Merve Demir Atatürk Üniversitesi 33 Merve Sarýçam Ege Üniversitesi 3 Metin Boran Ege Üniversitesi 35 Muammer Kara Selçuk Üniversitesi 36 M. Sadýk Erdoðan Kýrýkkale Üniversitesi 37 Mustafa Kuðu Mimar Sinan Üniversitesi 38 Mustafa Yýldýz Erciyes Üniversitesi 39 Nagihan Tunca Sakarya Üniversitesi 0 Nejat Aðýrnaslý Boðaziçi Üniversitesi Nevin Nur Sayýn Çanakkale Üniversitesi 2 Neziha Mühürcü Dumlupýnar Üniversitesi 3 Nihal Arslan Kocaeli Üniversitesi Nihat Ýpekçi Anadolu Üniversitesi 5 Nurcan Ünal Þahin Erciyes Üniversitesi 6 Okan Kalem Dokuz Eylül Üniversitesi 7 Okan Kaya Kocaeli Üniversitesi 8 Ömer Faruk Tanrýseven Ýstanbul Üniversitesi 9 Ömer Uysal Selçuk Üniversitesi 50 Özge Çalýþkan Kocaeli Üniversitesi 5 Özkan Ergün Erciyes Üniversitesi 52 Ramazan Devrim Ýstanbul Üniversitesi 53 Remzi Kopar Marmara Üniversitesi 5 Sabriye Acar Dumlupýnar Üniversitesi 55 Salih Akyürek Trakya Üniversitesi 56 Sema Türk Kocaeli Üniversitesi 57 Serdar Akkaya Selçuk Üniversitesi 58 Sevde Nur Tunç Aydýn Yüksekokulu 59 Suzan Uysal Dumlupýnar Üniversitesi 60 Sümeyra Yarýþ Marmara Üniversitesi 6 Sümeyye Ýzgi Ýstanbul Üniversitesi 62 Þahin Öndüç Ýstanbul Üniversitesi 63 Þükrü Macun Gazi Üniversitesi 6 Tuðba Erdoðan Atatürk Üniversitesi 65 Tuðba Nilüfer Mutlu Kadir Has Üniversitesi 66 Tuna Tekin Akdeniz Üniversitesi 67 Tümay Tansu Kocaeli Üniversitesi 68 Umut Yýldýrým Ýstanbul Üniversitesi 69 Ümran Kepir Dumlupýnar Üniversitesi 70 Vildan Varlýk Kocaeli Üniversitesi 7 Yalçýn Yoncalýk Anadolu Üniversitesi 72 Yasemin Erdem Ege Üniversitesi 73 Yasin Yonca Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Yunus Ertürk Sakarya Üniversitesi 75 Zehra Bülbül Mimar Sinan Üniversitesi 76 Yalçýn Yoncalýk Anadolu Üniversitesi 77 Ýlker Küçüközen Marmara Üniversitesi 78 Abiybilla Abdukarimov Ege Üniversitesi 79 Yasin Yýldýrým 80 Somaia Mozaffari Boðaziçi Üniversitesi 8 Nagihan Özen

28

29 +T aile fotoðrafý her geçen gün büyüyor da 33 öðrenciyle ve mütevazý adýmlarla baþlayan yürüyüþe 300 katýlýmcýyla devam ediyoruz. Baþvurusu kabul edilen öðrencilerin yanýnda profesyonel gazetecilerin de katýlýmýyla seminer bir baþka boyut kazanmýþ olacak. Çünkü +T gazete tasarýmýný bütün boyutlarýyla ele almayý amaçlýyor. Amacýmýz yýllar süren çalýþma sonucunda ortaya konulan birikimlerden daha fazla kiþinin faydalanmasý ve tasarým bilincinin yayýlmasý. Bu nedenle her gün büyümekte olan aile fotoðrafýný önemsiyoruz. Çünkü bu fotoðraf Türkiye ve dünyanýn farklý yerlerinden birçok rengi barýndýrýyor.

30 Tasarým Günleri nden yansýyanlar PAOLO PELLEGRIN, MAGNUM

31 DAN ZEDEK, BOSTON GLOBE REHA ERDOÐAN, HÜRRÝYET COÞKUN ARAL NICKI KALISH, NEW YORK TIMES

32 Tasarým Günleri nden yansýyanlar FEVZÝ YAZICI, ZAMAN

33 MARIO GARCIA SELÝM ÞÝMÞÝROÐLU, ZAMAN NURETTÝN ASLANTAÞ, ZAMAN SELAHATTÝN SEVÝ, ZAMAN

34 Tasarým Günleri nden yansýyanlar STEVE MCCURY ve SALÝH MEMECAN

35 STEVE MCCURY ve ARA GÜLER BARIÞ ÖZCAN ADOBE KATILIMCILARIN GAZETE TURU ATÖLYE ÇALIÞMASI

36

Gazete Tasarým Günleri 5 yaþýnda

Gazete Tasarým Günleri 5 yaþýnda Gazete Tasarým Günleri 5 yaþýnda Bu yýl, haberin evrensel formülü 5NK'ya, tasarýmý da ekleyen +T Gazete Tasarým Günleri nin beþincisini gerçekleþtiriyoruz. 28 Haziran-5 Temmuz 200 tarihleri arasýnda Zaman'ýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Yasemin Hiç İst Tic.Üniversitesi İçmimarlık Derya Yener İst Tic.Üniversitesi İçmimarlık-2. Elvan Bayrak İst. Tic. Üniversitesi

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4.

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4. ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Bahar Kurt Anadolu Üniversitesi Seramik Esra Kara Maltepe Üniversitesi İçmimarlık Burslu Burcu Kucaloğlu Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2008-2009 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 2009382 BETÜL KINCIR 2009907 FATİH BAKİ 2009908 ONUR ÇADIRCIBAŞI 2009913 GÖZDE ÖZCAN 2009915 KÜBRA ELİF KARAOĞLU 2009918 SERVET YAPICIOĞLU

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA BASIN FOTOĞRAFI GÜNLERİ 1-5 NİSAN

ULUSLARARASI ANTALYA BASIN FOTOĞRAFI GÜNLERİ 1-5 NİSAN ULUSLARARASI ANTALYA BASIN FOTOĞRAFI GÜNLERİ 1-5 NİSAN 2015 www.antalyafotografgunleri.com info@antalyafotografgunleri.com ETKİNLİK PROGRAMI 31 Mart 2015, Salı 13.00 Konferans Görsel Gürültü Çağında Foto

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL İLETİŞİM ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET HASAN ALİ ÖZDEMİR Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL BÜŞRA TANRITANIR GAZETECİLİK GAZETECİLİK Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü. Üni.Adı Kont. Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.(İstanbul) 72 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 57 Çukurova Ü.(Adana)

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Felsefe Grubu Asil Liste DEU

Felsefe Grubu Asil Liste DEU Felsefe Grubu Asil Liste DEU 1 AYŞE DURMUŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSITESİ EDEBİYAT FAKÜLTESI 3.2 81.33 1.6.1993 2012 2016 2 ZEHRA KESKİNOĞLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3.14 79.93 14.9.1992 2012

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Tarihinde Yayımlanan Akademik Kadro İlanı ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Tarihinde Yayımlanan Akademik Kadro İlanı ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI Bölüm: Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı: Gıda Teknolojisi Özel Şart: Gıda Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak İlan No: 2561 Kadro Derece: 5 Kadro: Araştırma Görevlisi 1 Sultan ARSLAN AKDENİZ ÜNİV. 84.83640

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) 1 3 Dilara Dilek CENGİZ LYS 4 Ayrancı 8 9 Zeynep Fatıma Betül RAYLAZ 2 Gazi And. si 5 İrem ALPUT Canan AĞCİL Rahime Helin YÜNGÜL 6 Ayrancı 7 Büşra ATAMAN Hira Oğuzhan AYDIN Ceren ÇALIKOĞLU Ezgi KUYRUKÇU

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi. 201-2016 1-Güz MAT 101 - Matematik I 1 şubesi Kredi,0(4+2) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMİRA AKKURT 1 12102409 UĞUR YILMAZ 4. Tekrar. Devam almış 2 121024082 EMRE HASDEMİR 4. Tekrar. Devam almış 3 131024007 ATAKAN

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) 1 5 7 Zeynep Fatıma Betül RAYLAZ Hira Oğuzhan AYDIN ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) Ayrancı And. si Ulus Gazi 2 Gazi And. si 3 Büşra ATAMAN Canan AĞCİL Rahime Helin YÜNGÜL ATATÜRK si Gazi And. si İrem

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından "size özel" hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize medyafobi@medyafobi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından size özel hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize medyafobi@medyafobi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir haberci, bir köşe yazarı olaylara nasıl yaklaşır? Bir istihbaratın habere nasıl dönüştüğü, daha sonra "mutfak" olarak adlandırılan Yazı İşleri'nde nasıl ele alındığı ve nasıl "ürün" haline getirilip

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Neden +1T? Gazete Tasarım Günleri, 9 yaşında

Neden +1T? Gazete Tasarım Günleri, 9 yaşında Neden +1T? Günümüz dünyasında iletişim imkâ nlarının gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azalıyor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tanımlanıyor.

Detaylı

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından "size özel" hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından size özel hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize adresinden ulaşabilirsiniz. Bir haberci, bir köşe yazarı olaylara nasıl yaklaşır? Bir istihbaratın habere nasıl dönüştüğü, daha sonra "mutfak" olarak adlandırılan Yazı İşleri'nde nasıl ele alındığı ve nasıl "ürün" haline getirilip

Detaylı

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF , ,78722

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF , ,78722 Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 535,96914 539,78722 Boğaziçi Üni. Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ

2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ Adı Soyadı Program Adı 2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ SEVGİ ÇAYLAK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği ESRA HOTAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü 2010-2011 FL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) DAL YOK 201112 NALMES YAVUZ 201117 İSMAİL ÜNAL 201119 UĞUR SEZER 201121 AYŞEGÜL TÜTÜNCÜOĞLU 201133 CENGİZHAN AKİL 201152 VOLKAN ÖZEN 201155

Detaylı

75,27 69,00 66,69 YEDEK-1 66,46 YEDEK-2 63,29 62,54 62,49 8 AYŞİN BUYRUKOĞLU ZİLE MYO 71, ,15 67,80 20,34 44,00 15,40 60,89 57,45 55,50 53,17

75,27 69,00 66,69 YEDEK-1 66,46 YEDEK-2 63,29 62,54 62,49 8 AYŞİN BUYRUKOĞLU ZİLE MYO 71, ,15 67,80 20,34 44,00 15,40 60,89 57,45 55,50 53,17 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI İLAN TARİHİ : 19.02.2016-04.03.2016 TARİHİ : 14 Mart 2016 Pazartesi ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PR. ÖĞRETİM VLİSİ KADRO ADEDİ : 2 İLAN NO : 1007318

Detaylı

1998 Dost FM, Program Yapımcısı. 2001-2006 ODTÜ TeknoPark Halıcı Yazılım A.Ş. ve Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. Multimedya, Grafik Tasarımcı

1998 Dost FM, Program Yapımcısı. 2001-2006 ODTÜ TeknoPark Halıcı Yazılım A.Ş. ve Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. Multimedya, Grafik Tasarımcı HAKAN DAĞ MİSAFİR ÖĞR. GÖR. 05338304372 hakan.dag@neu.edu.tr 18.02.1972 Gelibolu Öğrenim Durumu 1998 / Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, Özgün Baskı, Serigrafi Hakkında / İş Bilgileri 1992-1993

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI GÖNDERİLEN FARABİ BAŞVURULARI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI GÖNDERİLEN FARABİ BAŞVURULARI GÜLŞEN KARADENİZ AKDENİZ İİBF-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 2,25 GÜZ+BAHAR SEFA DOĞRUSÖZ AKDENİZ GSF-MÜZİK VE SAHNE SANATLARI 2,82 GÜZ+BAHAR ECEM SÜMER AKDENİZ GSF-MÜZİK VE SAHNE SANATLARI 2,74 GÜZ+BAHAR

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Fakülte/MY. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Plato Meslek Yüksekokulu MARMARA AYVANSARAY. Fakültesi. Bilimler Fakültesi. Fakültesi. (Bk.

Fakülte/MY. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Plato Meslek Yüksekokulu MARMARA AYVANSARAY. Fakültesi. Bilimler Fakültesi. Fakültesi. (Bk. Sayfa : 1-6 Adı 10456926250 HAMZA ŞEN NORMAL 107250331 Bilgisayar cılığı 12200059740 KADİR ARİ NORMAL 205050505 Bilgisayar cılığı (Tam MARMARA AYVANSARAY 22019555784 VESİLE NUR YAZICI NORMAL 108710015

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ T.C. YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ Fakülte Program Sınıf Kontenjan Tür Ek Koşul Kontenjan AGNO Taban İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) 2. Sınıf Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yurtiçi

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ADI-SOYADI İLAN NO ALES TOEFL IELTS ÜDS YDS + Dil Notu SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. Aybüke Erol SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

ADI-SOYADI İLAN NO ALES TOEFL IELTS ÜDS YDS + Dil Notu SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. Aybüke Erol SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. ADI-SOYADI İLAN NO MEZUN OLDUĞU ÜNV. LİSANS MEZUNİYET ORTALAMA SI YÖK 4'LÜK SİSTEMDEKİ NOTLARIN 100'LÜK SİSTEMDEKİ KARŞILIKLARI ALES TOEFL IELTS ÜDS YDS + Eşdeğer e-yds YÖKDİL KPDS Yabancı Dil Notu Öndeğerlendirme

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Alan Üniversite Yıl Profesör Sinema-TV Marmara Doçent Sinema-TV Marmara 1999 Yrd.Doç. Sinema-TV Marmara 1991

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Alan Üniversite Yıl Profesör Sinema-TV Marmara Doçent Sinema-TV Marmara 1999 Yrd.Doç. Sinema-TV Marmara 1991 ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Bülent VARDAR. Doğum Tarihi : 5/7/96. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-TV-Fotografi Anasanat Dalı, 98

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

GÜZEL SANATLAR. Öğrenci / Mezun ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82

GÜZEL SANATLAR. Öğrenci / Mezun ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82 GÜZEL SANATLAR ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82 MÜGE ŞİMŞEK GÖRSEL SANATLAR RESİM

Detaylı

ÖZEL MARMARA KOLEJİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM

ÖZEL MARMARA KOLEJİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ÖZEL MARMARA KOLEJİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM 1 İLAYDA BEGÜM TURHAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYATI FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 2 ECE ŞENGÜN BOĞAZİÇİ

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2.

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2. Şube 5 - Fizik Grubu - Kontenjan: 25 Diğer Üniversiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 SERDAR BAKIR 2 GİZEM USLAN 3 NAFİZ NALBANTOĞLU 4 FATMA AYDOĞAR 5 MERVE GÖNÜLTAŞ 6 GÖZDE

Detaylı

ÜNİ VERSİ TE HABERLERİ

ÜNİ VERSİ TE HABERLERİ ÜNİ VERSİ TE HABERLERİ M E D Y A A N A L İ Z R A P O R U A Ğ USTOS 2012 İ Ç İ NDEKİ LER İ Ç İ NDEKİ LER... 2 YÖNETİ C İ ÖZETİ... 3 TÜM ÜNİ VERSİ TELER MEDYA YANSIMALARI GENEL TABLOSU... 3 VAKIF ÜNİ VERSİ

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (STANBUL) Vakıf Bölüm Mühendislik ve Doa Bilimleri Programları (Üstü

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES DİL PUANI PUAN* 1 TÜLİN TOLAY DUMLUPINAR

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

MEDYA DERNEĞİ ve İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KATKILARIYLA MEDYA OKULU

MEDYA DERNEĞİ ve İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KATKILARIYLA MEDYA OKULU MEDYA DERNEĞİ ve İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KATKILARIYLA MEDYA OKULU Geleneksel Muhabirlikten Yeni Medya Editörlüğüne Medya Okulu, farklı türdeki medya araçlarının çalışma biçimlerinin, habercilik türlerinin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ SERGÝLER 2003 2003 YILI PROGRAMI Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr 17.05. - 25.05. 30.05. - 08.06. 13.06. - 22.06. 27.06. -

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü ŞANLIURFA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN DURUM LİSTESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MERYEM KIYAM İLAHİYAT

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Hukuk Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan GALATASARAY Üniv. Devlet TM -2 1.Olasılık 529,676 40 37.5 37.5 0 49 30 56 18 GALATASARAY Üniv. Devlet TM -2 2.Olasılık 529,676 40 37.5 37.5 0 44 27 56 24 GALATASARAY

Detaylı

Eğitim-Öğretim yılı Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları

Eğitim-Öğretim yılı Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Kurum içi ve Kurumlararası Sonuçları Fakültemiz Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ARDA KIRKAĞAÇ T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI OSMAN DOĞUHAN ÇİFTÇİ GÖKBERK ÖZSOY HİLAL DEMİR MEHMET YILDIRIM İLAYDA CUMA BUKET KAYA ARZU ALPAN EGE ERDEM ALİ SERHAT

Detaylı