Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda"

Transkript

1

2

3 Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda Bu yýl, haberin evrensel formülü 5NK'ya, tasarýmý da ekleyen +T Gazete Tasarým Günleri nin altýncýsýný gerçekleþtiriyoruz Haziran 20tarihleri arasýnda Zaman'ýn merkez binasýnda düzenlenen bir haftalýk seminer, her yýl olduðu gibi bu yýl da yoðun bir program ve zengin bir içerik ile hazýrlandý. Tasarým günleri bir kez daha, gelecekte Türkiye'de daha iyi tasarlanmýþ gazetelerin yayýnlanmasýný isteyen ve buna kafa yoran gençlere kapýlarýný açýyor. Sekiz gün sürecek seminerlerde, gazeteciliðin temel kuralý olan 5NK'ya tasarýmý da (+T) eklemenin gerekliliði tartýþýlacak, bununla ilgili uygulamalar yapýlacak. Bu konuda bir okul olma çabasýný sürdüren Zaman Gazetesi, alanýnda en iyi yerli ve yabancý gazete tasarýmcýsý, haberci, haber fotoðrafçýsý, akademisyen, karikatürist ve reklamcýlarý bir araya getirdi. Bu yýl yine birbirinden önemli konularý birbirinden önemli ustalar öðrencilere aktaracak. Her geçen gün geliþen seminerde ulusal ve uluslararasý isimler yer alýyor. Bu isimler arasýnda Ekrem Dumanlý (Zaman), Bülent Eczacýbaþý (Eczacýbaþý Holding), Bülent Erkmen (MSGSÜ), Cem Kýzýltuð (Zaman), Cüneyt Özdemir (CNN Türk), Fatih Uður (Zaman), Fevzi Yazýcý (Zaman), Jeff Goertzen (Denver Post), Levent Güneþ (Star), Mario Garcia (Garcia Media), Mustafa Karaalioðlu (Star), Nurettin Aslantaþ (Zaman), Ömer Bahar (Sabah), Reha Erdoðan (Hürriyet), Reza (Webistan), Sadýk Karamustafa (MSGSÜ), Salih Memecan (Sabah), Selahattin Sevi (Zaman), Selim Þimþiroðlu (Zaman), Sertaç Bala (Radikal) ve Sinan Çetin (Plato Film) yer alýyor.

4 Seminer Programý HAZÝRAN SALI HAZÝRAN ÇARÞAMBA HAZÝRAN PERÞEMBE HAZÝRAN CUMA KARÞILAMA VE KAYIT TASARIM YAZILIMLARI RUSSELL VIERS Yazýlým Danýþmaný, Adobe ÝNFOGRAFÝK JEFF GOERTZEN Grafik Editörü, Denver Post RENK FEVZÝ YAZICI Görsel Yönetmen, Zaman AÇILIÞ KONUÞMASI EKREM DUMANLI Genel Yayýn Müdürü, Zaman TASARIM YAZILIMLARI RUSSELL VIERS Yazýlým Danýþmaný, Adobe ÝNFOGRAFÝK JEFF GOERTZEN GELENEKSEL GAZETE Dr. MARIO GARCIA Tasarým Danýþmaný HABER VE TASARIM ÝLÝÞKÝSÝ FATÝH UÐUR Haber Müdürü, Zaman GELECEÐÝN YAYIN TEKNOLOJÝSÝ BARIÞ ÖZCAN, Medya ve Yayýncýlýk Uzmaný, Adobe ÝNFOGRAFÝK JEFF GOERTZEN GELENEKSEL GAZETE Dr. MARIO GARCIA YEMEK MOLASI GAZETE TASARIMI FEVZÝ YAZICI Görsel Yönetmen, Zaman TASARIM STANDARTLARI SELÝM ÞÝMÞÝROÐLU Tasarým Koordinatörü, Zaman SÖYLEÞÝ EKREM DUMANLI Genel Yayýn Müdürü, Zaman GAZETE TASARIMI FEVZÝ YAZICI Görsel Yönetmen, Zaman IPAD DERGÝCÝLÝÐÝ CÜNEYT ÖZDEMÝR Gazeteci, CNNturk ÝNFO GRAFÝK (ATÖLYE) JEFF GOERTZEN IPAD DEVRÝ GAZETE TASARIMI Dr. MARIO GARCIA BELGESEL Helvetica GAZETEDE TÝPOGRAFÝ FEVZÝ YAZICI Görsel Yönetmen, Zaman ÝNFO GRAFÝK (ATÖLYE) JEFF GOERTZEN IPAD DEVRÝ GAZETE TASARIMI Dr. MARIO GARCIA YAYIN MUTFAÐI SELÝM ÞÝMÞÝROÐLU Tasarým Koordinatörü, Zaman PORTFOLYO DEÐERLENDÝRME GAZETEDE ÝLLÜSTRASYON NURETTÝN ASLANTAÞ Grafik Servis Þefi, Zaman BELGESEL MODERN ZAMANLAR SÖYLEÞÝ ve FOTOÐRAF GÖSTERÝMÝ VANESSA WINSHIP GEORGE GEORGIOU 8.30 PORTFOLYO DEÐERLENDÝRME B FUAYE ÝSTÝKBAL KONFERANS SALONU

5 HAZÝRAN CUMARTESÝ HAZÝRAN PAZAR HAZÝRAN PAZARTESÝ HAZÝRAN SALI ATÖLYE Prof. Dr. SADIK KARAMUSTAFA Mimar Sinan GSÜ B BOÐAZ GEZÝSÝ SABAH IN TASARIM ANALÝZÝ ÖMER BAHAR Görsel Yönetmen, Sabah SÖYLEÞÝ CEM KIZILTUÐ Ýllüstratör, Zaman ATÖLYE B BOÐAZ GEZÝSÝ SÖYLEÞÝ BÜLENT ERKMEN Mimar Sinan GSÜ SÖYLEÞÝ MUSTAFA KARAALÝOÐLU Genel Yayýn Yönetmeni, Star ATÖLYE B BOÐAZ GEZÝSÝ SÖYLEÞÝ BÜLENT ERKMEN Mimar Sinan GSÜ FOTOÐRAF OKUMAK (ATÖLYE) FEVZÝ YAZICI Görsel Yönetmen, Zaman ATÖLYE B SÖYLEÞÝ SALÝH MEMECAN Karikatürist, Sabah TASARIMIN MARKAYA KATKISI SÝNAN ÇETÝN Yönetmen I ATÖLYE B STAR IN TASARIM ANALÝZÝ LEVENT GÜNEÞ Görsel Yönetmen, Star FOTOÐRAFÇI GÖZÜYLE REZA Fotoðrafçý I ATÖLYE B HÜRRÝYET ÝN TASARIM ANALÝZÝ REHA ERDOÐAN Görsel Danýþman, Hürriyet FOTOÐRAFÇI GÖZÜYLE REZA Fotoðrafçý ATÖLYE B RADÝKAL ÝN TASARIM ANALÝZÝ SERTAÇ BALA Görsel Yönetmen, Radikal HABER FOTOÐRAFI SELAHATTÝN SEVÝ Fotoðraf Editörü, Zaman ATÖLYE B PORTFOLYO DEÐERLENDÝRME SÖYLEÞÝ ÝSA ÞÝMÞEK Fotomuhabiri, Zaman

6

7

8

9 Atölye çalýþmalarý Atölye çalýþmalarýný Tasarým Günleri nin en heyecanlý maratonu olarak kabul edebiliriz. Bir anlamda da seminer boyunca tasarým konusunda teorik birikimler kazanan öðrenciler, becerilerini atölye çalýþmasýyla ortaya koyuyor. Atölye çalýþmalarýnda her yýl birbirinden farklý tekniklerle birbirinden özgün eserler hazýrlayan öðrencilerin bu eserleri bir sergi ile taçlandýrýlýyor. Elbette, bir yarýþ havasý içinde baþlayan atölye çalýþmalarýnýn sonunda dereceye giren katýlýmcýlar ödüllendiriliyor. Etkinlik Seminerin en önemli faaliyetlerinden atölye çalýþmasý cumartesi günü gerçekleþecek. Sekiz saat boyunca öðrenciler kendilerine verilen konuda gazete sayfasý tasarlayacaklar. Bu çalýþmada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nden deneyimli grafik tasarýmcý Prof. Dr. Sadýk Karamustafa öðrencilere eþlik edecek. Katýlýmcýlar kolaj tekniðiyle, basit grafik unsurlarý kullanarak gazete tasarýmýný nasýl çözümleyeceðini keþfedecek.

10

11 Sergiler Tam bir tasarým ortamý oluþturmak için Gazete Tasarým Günleri nin içeriðiyle örtüþecek sergiler seminer mekânlarýný kaplayacak. Bunlarýn baþýnda Zaman Gazetesi Tasarým Departmaný'ndan Cem Kýzýltuð un illüstrasyon sergisi yer alýyor. Ýkinci olarak, tasarýmýn ayrýlmaz unsuru fotoðraflarý çekmemizi saðlayan emektar fotoðraf makinelerinin sergilendiði Fotoðraf Makinesinin 00 Yýlý adlý sergi. Etkinlik Bu sergide 905 yýlýndan günümüze toplam 50 fotoðraf makinesi sergilenecek. Üçüncü olarak gazetenin fotoðraf departmanýn yýl boyu ürettiði fotoðraflardan meydana gelen bir seçkinin yer aldýðý fotoðraf sergisi.

12 Etkinlik

13 Portfolyo deðerlendirme +T Gazete Tasarým Günleri ne katýlan öðrenciler için, programlarda aktarýlan bilgiler ve tecrübeler kadar, Zaman Gazetesi'nin sergi alanýnda organize edilecek söyleþiler ve portfolyo deðerlendirmeleri de büyük bir kazaným olacak. Gazete çalýþanlarýnýn günlük koþuþturmalarýna da tanýklýk edecek katýlýmcýlar, ileride seçecekleri meslekleri hakkýnda gözlem sahibi olabilecekler. Ustalarla birlikte portfolyo deðerlendirmeleri çerçevesinde buluþacak katýlýmcýlar eðitim hayatý boyunca ortaya koyduklarý birikimleri profesyonel gazetecilerin eleþtirisine sunacak. Bu bölümde söylenecekler, meslek hayatýna atýlma aþamasýndaki öðrenciler için altýn deðerinde ve yol gösterici bir mahiyette olacak.

14

15 8 gün süren bir organizasyonun baþarýlý olabilmesi için akýcýlýk önemli bir unsur. Bu nedenle seminerdeki bölümler deðiþik formatla da dizayn edildi. Okul sýralarýnda klasik ders formatýna alýþmýþ katýlýmcýlarý daha rahat bir atmosferde, sýkmadan bilgiyle ve tecrübeyle donatmak en doðru yöntem. Bu nedenle kimi bölümler ders, kimileri atölye çalýþmasý formatýndayken bazýlarý da söyleþi þeklinde tasarlandý. Bu sayede öðrenciler sýkýlmadan gazete tasarýmý hakkýnda bilgilenmiþ olacak. Söyleþi

16 Etkinlik

17 Boðaz gezisi 8 günlük seminerin 6. gününde dinlenmek, katýlýmcýlarýn en tabii hakký. Göze ve damaða hitap eden bir gezi sayesinde geri kalan 2 günde de dikkatler ilk günkü canlýlýðýyla sürebilecek. Seminerin bu bölümü özellikle Ýstanbul dýþýndan katýlanlar için çok anlamlý. Artýk gelenekselleþmiþ Boðaz gezisi her yýl Kabataþ Ýskelesi nde baþlayýp saat sonra yine ayný yerde sona eriyor. Yol boyunca yemekler yeniyor, sonbetler ediliyor, herkes birbirini daha iyi tanýma fýrsatý buluyor. Þehrin en iyi tasarlanmýþ bölgesinde yalýlarý seyrederek bir gün geçiriliyor. Kýsacasý amaç tasarým, gezi bahane...

18 Konuþmacýlar 20 Ekrem Dumanlý 96'te Yozgat'ta doðdu. 987'de Ýstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümünü bitirdi. 993'te Zaman Gazetesi Kültür Sanat Servisi'nde çalýþmaya baþladý. 997'de ABD'ye giden Dumanlý, Boston'da Emerson College'ta yüksek lisansýný tamamladý. 200'de Zaman ýn Genel Yayýn Müdürlüðü'nü üstlendi. Halen bu görevini sürdüren Dumanlý nýn, Kronik Gündemlere Pratik Çözümler, 28 Þubat Gölgesinde Amerika, Medya, Üç Mesele: Ýktidar Medya Ergenekon gibi toplam 7 kitabý bulunmaktadýr. Son Duruþma adlý tiyatro eseri sahnelenen Dumanlý, WAN (World Association of Newspapers), Türkiye Yazarlar Birliði ve BJK kongre üyesidir. Fatih Uður 97 te Eskiþehir de doðdu. Anadolu Üniversitesi, Ýletiþim Bilimleri Fakültesi, Eðitim Ýletiþim Planlamasý bölümünden 998 de mezun oldu. Uður, Cihan Haber Ajansý bölge muhabirliðinin ardýndan 998 de Ýstanbul, Haber Merkezi nde göreve baþladý yýllarý arasýnda Aksiyon Dergisi nde muhabirlik ve Ankara temsilciliði yaptý. Uður, 2009 Temmuz undan beri Zaman Gazetesi Haber Müdürü olarak çalýþýyor. Ýhsan Daðý ile birlikte kaleme aldýðý Yalnýz Demokrat: Ferruh Bozbeyli kitabýnýn yazarý Uður, Samanyolu ve TRT de yayýnlanan Turgut Özal belgeselinin röportajlarýný gerçekleþtirdi. Fevzi Yazýcý 972 yýlýnda doðan Yazýcý, 997 yýlýnda Mimar Sinan Üniversitesi GSF, Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Aksiyon Dergisi'nin kuruluþunda bulundu ve görsel yönetmenliðini yaptý yýllarý arasýnda tasarým faaliyetlerini Amerika Birleþik Devletleri'nde sürdürdü. Birçok grafik tasarým çalýþmalarýnýn (afiþ, logo, kurumsal kimlik vb.) yanýnda, Türkiye'de yayýn yapan ulusal gazetelere tasarým danýþmanlýðý yaptý. 200 yýlýnda Zaman Gazetesi'nin yeni tasarýmýný yapan Yazýcý, halen Zaman ýn Görsel Yönetmenliði - ni sürdürüyor. Fevzi Yazýcý, ulusal ve uluslararasý pek çok ödülün sahibi ve Society for News Design (SND) üyesi. 23 HAZÝRAN SAAT: 3.00 S 2 HAZÝRAN SAAT:.00 2 HAZÝRAN SAAT: 3.00 Cüneyt Özdemir 970 yýlýnda Ankara'da doðdu. 988 yýlýnda Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi, Radyo Televizyon bölümüne girdi. 992 de haber programý 32. Gün ekibine dahil oldu. 993 te Londra'ya giderek multimedya üzerinde çalýþmalarda bulundu. 995 yýlýnda ATV Ana Haber kadrosuna geçti. 997 de Taliban'ýn ele geçirdiði Afganistan'ýn baþkenti Kabil'e ilk giren gazeteciler arasýnda yer aldý. 999 da CNN TÜRK ün kuruluþunda yer aldý te ABD'nin Irak'ý iþgalini embedded gazeteci olarak izledi. Birçok ödülün sahibi ve alanýnda çok sayýda kitabý bulunan Cüneyt Özdemir evli ve Ýstanbul'da yaþýyor. 22 HAZÝRAN SAAT:.00 Selim Þimþiroðlu 972'de Ýstanbul'da doðdu. ortaöðretimini Ýstanbul'da tamamladýktan sonra, ÝTÜ, teknik tasarým bölümüne devam etti. (99) Daha sonra AÜ Edebiyat Fak. Sosyoloji bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde yaptýðý yüksek lisansýný "Gazete Tasarýmýnýn Haber Sunumuna Etkisi'' konulu teziyle tamamladý. (2000) On beþ yýla ulaþan meslek hayatýna Zaman Gazetesi Tasarým Koordinatörü olarak devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 200, TSYD 2005, Society for News Design (SND) 200, 2005, 2006, 2009 olmak üzere tasarým alanýnda uluslararasý baþarý ve mükemmellik ödülleri var. 22 HAZÝRAN SAAT: 3.00

19 Dr. Mario Garcia Garcia Media'nýn kurucusu ve baþkanýdýr. 0 yýldýr sektörde çalýþan Garcia, 00'den fazla ülkede, 550 gazeteye danýþmanlýk yapmaktadýr. Syracuse Üniversitesi ve South Florida Üniversitesi nde dersler veren Garcia, Poynter Medya Araþtýrmalarý Enstitüsü'nde Görsel Gazetecilik programýný kurmuþtur. Society for News Design (SND) Yaþam Boyu Baþarý Ödülü'ne layýk görülmüþ ve People Dergisi tarafýndan En Etkili 00 Hispanik arasýnda gösterilmiþtir. Pure Design, Contemporary Newspaper Design, Color in Newspapers ve Redesigning Print for the Web gibi kitaplarýn yazarýdýr. Jeff Goertzen The Denver Post gazetesinde grafik editörlüðü yapan Goertzen, 90 dan bu yana tasarým danýþmaný olarak 0 ülkede 00 den fazla gazeteye danýþmanlýk yapmýþtýr. Gazetelerden bazýlarý; El Mundo, El Periodical de Catalunya, USAToday, Le Monde, Clarin, El Comercio, New S. Times ve O Globo dur. SND den altýn Altýn madalya dahil birçok ödülü bulunmaktadýr. M. Garcia ve Roger Black gibi dünyaca ünlü tasarýmcýlarla çalýþan Goertzen, Poynter Enstitüsü nde dersler vermektedir. SND En Ýyi Gazete Dizayný yarýþmasýnda jüri üyesi olarak görev yapan Jeff Goertzen, birçok kez konuþmacý olarak sunum yapmýþtýr. 2 HAZÝRAN SAAT: HAZÝRAN SAAT: 09:00 Nurettin Aslantaþ 965 yýlýnda Balýkesir'de dünyaya gelen Nurettin Aslantaþ, ilk, orta ve lise eðitimini tamamladýktan sonra Bursa Uludað Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik bölümüne devam etti. 988 yýlýnda mezun olan Aslantaþ, ayný yýl Zaman Gazetesi Bursa bürosunda göreve baþladý. 990 yýlýnda Ýstanbul'a gelen ve Zaman Gazetesi Tasarým Bölümü'nde çalýþmalarýna baþlayan Aslantaþ, 996 yýlýnda Grafik bölüm yöneticisi oldu. Aslantaþ çalýþmalarýyla ulusal ve uluslararasý birçok yarýþmaya katýldý. Society for News Design (SND) mükemmellik ödülü sahibi Aslantaþ halen Zaman Gazetesi'nde görevini sürdürmektedir. 23 HAZÝRAN SAAT: 6.00 Sadýk Karamustafa 96 Ordu, Yalýköy de dünyaya gelen Karamustafa, Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde grafik tasarým eðitimi gördü. MSGSÜ nde 2005'te doçent, 20'de profesör oldu. 997'de baþladýðý Uluslararasý Grafist'in proje yönetmenliðini yürütüyor. 2000'de kýzý Ayþe ile Karamustafa Tasarým'ý kurdu. Yurtiçi ve dýþýnda bircok kiþisel sergiler açtý. Grafik tasarýmýn çeþitli dallarýnda ellinin üzerinde iþi ödüllendirildi. Ýki uluslararasý ödül kazandý. Ýþleri birçok uluslararasý bienal ve trienal sergilerine seçildi yýllarýnda Grafik Tasarým Dernekleri Uluslararasý Konseyi Ýcograda'da baþkan yardýmcýlýðý görevini yaptý. Ressam Gülsün Karamustafa ile evlidir. 25 HAZÝRAN SAAT: Ömer Bahar Bahar, 968'de Ýstanbul'da doðdu. Mesleðe 99 yýlýnda Sabah Dergi Grubu'na baðlý Aktüel Dergisi'nde sayfa tasarýmcýsý olarak baþladý. Daha sonra Aktüel'in görsel yönetmeni oldu. Aktüel ile birlikte grup bünyesindeki dergilerin görsel yönetmenliði görevini üstlendi. 200 yýlýndan itibaren Sabah Gazetesi ekleri ardýndan 2006 yýlýnda ise Sabah Gazetesi Görsel Yönetmeni olarak meslek hayatýna devam etti. Halen bu görevi yürüten Ömer Bahar, evli ve bir erkek çocuk babasý. 27 HAZÝRAN SAAT: 09.00

20 Konuþmacýlar 20 Bülent Erkmen 97'de doðdu. Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nü bitirdi. (972) Grafikerler Meslek Kuruluþu Yönetim Kurulu üyesi olan Bülent Erkmen, ulusal ve uluslararasý birçok onur ve birincilik ödülüne sahiptir. Erkmen, Reklamevi/Young&Rubicam reklam ajansýndan ayrýlarak 995 yýlýnda BEK Tasarým ve Danýþmanlýk Þirketi'ni kurdu. Alliance Graphique Internationale (AGI) üyesi olan Erkmen'in, çalýþmalarýnýn yer aldýðý birçok kitabý bulunuyor. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öðretim üyeliðine devam ediyor. Salih Memecan Lisans ve master eðitimini ODTÜ mimarlýk bölümünde, doktorasýný da Fulbright bursu ile gittiði Amerika'da Pennsylvania Üniversitesi'nde tamamlamýþtýr. Sabah Gazetesi'nde karikatürist olarak calýþmakta olan Memecan, Bizimcity ve Sizinkiler karikatürlerini çizmektedir. Bizimcity çizgi filmleri ise ATV ana haberlerinde yer almaktadýr. Karikatürleri yurtdýþýnda çeþitli dergi ve gazetelerde de yayýmlanan Salih Memecan'ýn yayýmlanmýþ 50'den fazla karikatür kitabý vardýr. Memecan, ayný zamanda Medya Derneði Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'ný yürütmektedir. 27 HAZÝRAN SAAT: HAZÝRAN SAAT: 3.00 Levent Güneþ 976'da Ýstanbul'da doðdu. Lisede gazete ve dergi tasarýmýna ilgi duyan Güneþ, akþamlarý Sabah Gazetesi'nde mesleðin inceliklerini öðrenmeye çalýþtý. 99 te mezun olunca Sabah Spor da sayfa sekreteri olarak profesyonel hayata baþlayan Güneþ, daha sonra Ateþ Gazetesi'ne geçti de Star Gazetesi'ne transfer olan Güneþ, Boðaziçi Üniversitesi'nin verdiði gazetecilik sertifika programýna katýldý. Güneþ, yazýiþleri koordinatörlüðü ve editörlük görevlerinde bulunduðu Star Gazetesi nin þu an görsel yönetmenliðini yapmaktadýr. 27 HAZÝRAN SAAT:.00 Reha Erdoðan Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölümünden mezun oldu. Nokta, Sabah ve 989'dan bu yana Hürriyet Gazetesi'nde görsel danýþman olarak çalýþmaktadýr. Dr. Mario Garcia, Roger Black, Peggy Stark ve Nigel Olmes ile çalýþmýþtýr. Poynter Enstitüsü ve St. Petersburg Times gazetesinde gözlemcilik yapmýþtýr. Erdoðan, son yýllarda endüstriyel ürün tasarýmýna öncelik vermiþ ve 00'ün üzerinde patentli tasarýmý bulunmaktadýr. Yeni projeleri arasýnda Atatürk Havalimaný Dýþ Hatlar "Prime Class VIP Salonu" dekorasyonunun gerçekleþtirilmesi, Tarihî Çemberlitaþ Hamamý'nýn yenilenen dekorasyonu ve markalaþma projeleri bulunmaktadýr. Sertaç Bala 975 te Ýstanbul da doðan Bala, 8 yýldýr gazete tasarýmý yapýyor. Meslek hayatýna 993'te Alem Dergisi ile girdi. Profesyonel anlamda ilk iþ tecrübesine ise 99'te Dünya Gazetesi'yle baþladý. Daha sonra Cumartesi-Pazar Gazetesi'nin Görsel Yönetmenliði'ni üstlendi. Ardýndan Turkish Daily News Gazetesi'nde görsel yönetmen olarak görev aldý. 200 yýlýndan bu yana da Radikal Gazetesi'nin Görsel Yönetmenliði'ni yapýyor. 2007'de Çaðdaþ Gazeteciler Derneði'nin En Ýyi Tasarým Ödülü'nü, 20'de de Radikal Gazetesi adýna uluslararasý tasarým yarýþmasýnda Society for News Design (SND) mükemmellik ödülü aldý. 27 HAZÝRAN SAAT: HAZÝRAN SAAT: 6.00

21 Cem Kýzýltuð Marmara Ün. GSF Grafik Tasarým bölümünden mezun olduðu yýl Zaman Gazetesi'nde illüstratörlüðe baþladý. (997) Efes Celsus Kütüphanesi resim sergileri açtý. Karikatürlerini C'empati adlý albümle yayýmladý. Türkiye Yazarlar Birliði'nce 'Yýlýn Karikatüristi' seçildi. (2005) Þiirli çizgi albümü yayýmlandý. Society for News Design (SND) mükemmelik ödüllü Kýzýltuð, Today's Zaman'da Mr. Diplomat! adlý çizgi bant tiplemesi oluþturdu. Sabancý Müzesi ve Yapý Kredi gibi yayýnevlerine çocuk kitaplarý resimledi. Bu yýl Alegorik Gri isimli illüstrasyon albümü yayýmlandý. 28 HAZÝRAN SAAT: Mustafa Karaalioðlu 966 da Trabzon da doðdu. Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Üniversite yýllarýnda Zaman Gazetesi'nde baþladýðý gazeteciliðe Türkiye Gazetesi, Tüketici Test Dergisi'nde Genel Yayýn Yönetmenliði yaparak devam etti. 995 te, Yeni Þafak Gazetesi'nin kuruluþunda yer aldý. Bu gazetede Haber Koordinatörlüðü, yazý iþleri müdürlüðü, Ankara temsilciliði ve yazarlýk görevlerinde bulundu. Halen, Star Gazetesi Ýcra Kurulu Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmeni olarak görev yapmakta ve ayný zamanda köþe yazýlarý ile gündemi deðerlendirmektedir. 28 HAZÝRAN SAAT:.00 Sinan Çetin Ortaokul yýllarýnda resim yeteneðini fark etti. Üniversitede "Genç Fotografik"i kurdu. 976 da Çaðdaþ Sahne'de programlar düzenlemeye baþladý. Fotoðraf Sanatçýlarý Derneði'ni kurdu. Yapýmcýlýðýný ve yönetmenliðini yaptýðý bazý çalýþmalar Çirkinler de Sever, Çiçek Abbas, Numara, Berlin in Berlin, Propaganda, Komser Þekspir, Film Gibi, Avrupa Yakasý. Binin üzerinde reklam çeken Çetin, Garanti, Ülker, Akbank, Renault, Arçelik, Turkcell, Digiturk gibi markalarýn imaj filmlerini yönetti. Birçok ödülü bulunan Sinan Çetin, sahibi olduðu Plato Film'i ayný zamanda "Plato Film Okulu" adýyla bir eðitim kurumuna dönüþtürdü. 28 HAZÝRAN SAAT: 3.00 Reza Reza 99 den itibaren National Geographic dergisi için Mýsýr, Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya, Rusya ve Çin gibi bölgelerde görev aldý. Ýran asýllý olan Reza, Tahran Üniversitesi nde mimarlýk okudu. 978 de AFP de görev yapan Reza, sýrasýyla Newsweek, Time Dergisi nde muhabir ve fotomuhabiri olarak çalýþtý. Sovyet iþgali sýrasýnda Afganistan da çalýþtý. 990 da BM insani projeleri danýþmaný olarak görev aldý. 992 de Kabil ve Mesud a girmeyi baþarabilen tek fotoðrafçý oldu. Reza, World Pres Photo, POY gibi birçok uluslararasý ödüle sahiptir. Reza ayrýca farklý ABD ve Avrupa üniversite ve enstitülerinde foto-muhabirliði dersleri vermektedir. 28 HAZÝRAN SAAT:.00 Selahattin Sevi 97 yýlýnda Bursa'da doðan Selahattin Sevi Ýlk, orta ve lise eðitimini bu þehirde tamamladý. 99 yýlýnda Marmara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye, Zaman ve Milliyet gazetelerinde çalýþtý. 200 yýlýndan bu yana Zaman Gazetesi Fotoðraf Editörlüðü görevini sürdürüyor. 28 HAZÝRAN SAAT: 6.00

22

23 Konuþmalarýyla katkýda bulunanlar MEHMET KAMIÞ Genel Yayýn Müd. Yrd. Zaman ERTUÐRUL ÖZKÖK Genel Yayýn Yönetmeni Hürriyet ERGUN BABAHAN Genel Yayýn Yönetmeni Sabah ENÝS BERBEROÐLU Genel Yayýn Müdürü Hürriyet RUSSEL VIERS Yayýncýlýk Uzmaný Adobe Dünden bugüne BÜLENT KENEÞ Genel Yayýn Yönetmeni Today s Zaman DAN ZEDEK Dizayn Direktörü Boston Globe ALÝ AKKUÞ Genel Yayýn Editörü Zaman STEVE McCURRY National Geographic NICKI KALISH Art Direktör New York Times MURAT SEZER Fotomuhabiri Reuters ALÝ ACAR Görsel Yönetmen Milliyet UÐURCAN ATAOÐLU Ajans Baþkaný Alametifarika ABDURRAHMAN ANTAKYALI Fotoðraf Editörü, AA SERDAR ERENER Reklamcý COÞKUN ARAL Haberci FUAT YAVUZ Baský Ön Hazýrlýk Yön. Zaman BARIÞ ÖZCAN Adobe, Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye Sorumlusu PAULO PELLEGRIN Fotoðrafçý Magnum KÜRÞAT BAYHAN Fotomuhabiri Zaman

24 Bu yazýyý okuduðuna göre þu anda Zaman Gazetesi'ndesin ve Gazete Tasarým Günleri'ne katýlmaya hak kazandýn. Hoþ geldin. Dikkat! Aþaðýdaki satýrlar senin için yeri geldiði zaman hayat kurtarýcý olabilir. Bunlara dikkat! Bina içinde merak ettiðin her þeyi görevlilere sorarak öðrenebilirsin. Çekinmene, sýkýlmana gerek yok. Elindeki çantada ihtiyacýn olan malzemeleri bulabilirsin El kitapçýðýnda ise programýn detaylarý mevcut. Ýçini aç ve keþfe baþla. Program, atölye çalýþmasý hariç Ýstikbal Konferans Salonu nda gerçekleþecek. Eðitimler, saatleri arasýnda 5'er dakikalýk dersler halinde düzenlendi. Atölye ise 25 Haziran Cumartesi, Zaman binasý sergi alanýnda olacak.

25 Kayýt sýrasýnda sana verilecek giriþ kartýný yanýndan ayýrma. Giriþ ve çýkýþlarý bu kart olmadan yapamazsýn. Ders süreleriyle sonrasýnda verilecek aralar belirlenen saatlerde gerçekleþecek, devamsýzlýk yapma ve sakýn geç kalma! Dersler dýþýnda seminer boyunca portfolyo deðerlendirmesi yapýlacak. Dilersen görevliye (Seçil Ýlgün) ismini kaydettirebilirsin. Bunun dýþýnda ders sonrasý belgeseller yer alacak. Öðle arasýnda Ýstikbal Konferans Salonu Fuayesi nde yemeðini yiyebilirsin. Bu iþaretin ne anlama geldiðini biliyorsun. Unutma! Yalnýz binanýn içinde deðil, bahçede de bu iþaret seni asla yalnýz býrakmayacak. Çünkü tasarým etkinliði saðlýðýný da düþünüyor.

26 +T 200 mezunlarý

27 200 MEZUNLARI Abdürrahim Günaydýn Oslo Üniversitesi 2 Abdüssamed Tezer Marmara GSF 3 Adem Beþli Ýstanbul Üniversitesi Ahmet Demirbað Mimar Sinan Üniversitesi 5 Ali Gürleyen Ýstanbul Ticaret 6 Ali Þenocak Dumlupýnar Üniversitesi 7 Arzu Beratoðlu Ege Üniversitesi 8 Asým Topçu Selçuk Üniversitesi 9 Ayþe Arsal Selçuk Üniversitesi 0 Ayþe Deniz Gazi Üniversitesi Ayþegül Demir Gazi Üniversitesi 2 Barýþ Çelik Galatasaray Üniversitesi 3 Bedia Tekin Celal Bayar Üniversitesi Berkay Daðlar Marmara Üniversitesi 5 Betül Kobal Anadolu Üniversitesi 6 Bülent Doruk Selçuk Üniversitesi 7 Bünyamin Gültekin Erciyes Üniversitesi 8 Cansýn Bozoðlu Yýldýz Teknik Üniversitesi 9 Ebru Yüksel Beykent Üniversitesi 20 Ebubekir Aydýn Erciyes Üniversitesi 2 Emrah Cengiz Erciyes Üniversitesi 22 Enis Vural Sakarya Üniversitesi 23 Ersegün Celep Ýstanbul Üniversitesi 2 Erwin Putera Marmara Üniversitesi 25 Fatih Vargeloðlu Ege Üniversitesi 26 Fatma Arslan Çukurova Üniversitesi 27 Fatma Erkan Selçuk Üniversitesi 28 Fýrat Türkseven Ýstanbul Bilgi Üniversitesi 29 Firdevs Saðýr Gazi Üniversitesi 30 Gizem Koç Dumlupýnar Üniversitesi 3 Gökçe Baki Mimar Sinan Üniversitesi 32 Gözde Piþkin Bilkent Üniversitesi 33 Gülsüm Kekeç Mimar Sinan Üniversitesi 3 H. Kübra Kocaoðlu Gazi Üniversitesi 35 Hakký Urcu Ýstanbul Üniversitesi 36 Hasan Karaman Ýstanbul Üniversitesi 37 Hayrullah Yorgancý Çanakkale Üniversitesi 38 Hilal Okalin Bilgi Üniversitesi 39 Hülya Uysal Süleyman Demirel Üniversitesi 0 Kübra Akyüz Mimar Sinan Üniversitesi Kürþat Külrenk Kocaeli Üniversitesi 2 Lokman Battal Erciyes Üniversitesi 3 M.Burcu Erdem Erciyes Üniversitesi Melek Karakayalý Marmara Üniversitesi 5 Melike Özmen Yeditepe Üniversitesi 6 Melike Þimþek Bahçeþehir Üniversitesi 7 Meltem Ýþleyen Kadir Has Üniversitesi 8 Meral Yýldýrým Yýldýz Teknik Üniversitesi 9 Mert Can Öztürk Kocaeli Üniversitesi 50 Merve Delikanlý Kocaeli Üniversitesi 5 Merve Ýpek Marmara Üniversitesi 52 Merve Nur Çayýr Marmara Üniversitesi 53 Muhammed Bayraktar Selçuk Üniversitesi 5 Murat Iþýk 55 Musab Ben Selçuk Üniversitesi 56 Mustafa Kul Dumlupýnar Üniversitesi 57 Mustafa Sarýten Gazi Üniversitesi 58 Nihle Bozdað Çankaya Üniversitesi 59 Niyazi Uran Gazi Üniversitesi 60 Nur Efþan Norþenli Ankara Üniversitesi 6 Nurcan Necmiye Ýçöz Yeditepe Üniversitesi 62 Nurullah Yiðit Lefke Üniversitesi 63 Oðuz Göksu Ýstanbul Üniversitesi 6 Onur Umutlu Marmara Üniversitesi 65 Osman Yavuz Perk Sabancý Üniversitesi 66 Ömer Kocaman Mersin Üniversitesi 67 Ömer Zahid Kubat Dumlupýnar Üniversitesi 68 Rahmet Özdoðan Mimar Sinan Üniversitesi 69 Rana Kýlýç Kadir Has Üniversitesi 70 Saliha Cinkaya Anadolu Üniversitesi 7 Sami Atýcý Mersin Üniversitesi 72 Seda Nur Uzun Anadolu Üniversitesi 73 Sedat Demircan Atatürk Üniversitesi 7 Sefa Yalçýn Selçuk Üniversitesi 75 Selma Altýnbaþ Selçuk Üniversitesi 76 Sena Özcan Fatih Üniversitesi 77 Sevilay Yavuz Haliç Üniversitesi 78 Sýddýka Tasa Selçuk Üniversitesi 79 Sibel Þenel Haliç Üniversitesi 80 Simgenur Gudeberk Galatasaray Üniversitesi 8 Sümeyra Aygören Pamukkale Üniversitesi 82 Sümeyye Ünver Hacettepe Üniversitesi 83 Þefika Narin Selçuk Üniversitesi 8 Tuba Kýlýç Mimar Sinan Üniversitesi 85 Tuba Yýldýrým Marmara Üniversitesi 86 Volkan Yýldýz Erciyes Üniversitesi 87 Yasemin Çelik Gazi Üniversitesi 88 Yasin Akýn Selçuk Üniversitesi 89 Yasin Aydýn Beykent Üniversitesi 90 Yiðit Maslaklar Anadolu Üniversitesi 9 Zahide Þahin Dumlupýnar Üniversitesi 92 Zehra Erten Kýbrýs Üniversitesi 93 Zekiye Þiþik Sakarya Üniversitesi 9 Zeyd Özcan Kültür Üniversitesi 95 Abdülhalim Çelik Erciyes Üniversitesi 96 Ahmet Ferhat Akben Atatürk Üniversitesi 9 Ali Kaya Bilgi Üniversitesi 95 Aysel Nur Saðlýksever Ege Üniversitesi 96 Ayþe Çakar Erciyes Üniversitesi 97 Ayþe Top (Demir) Abant Ýzzet Baysal Ün. 98 Betül Aydýn Yakýndoðu Üniversitesi 99 Betül Dönmez Anadolu Üniversitesi 00 Burak Çan Anadolu Üniversitesi 0 Burak Yener Aydýn Yüksekokulu 02 Burcu Yurdakul Beykent Üniversitesi 03 Büþra Konuralp Yýldýz Teknik Üniversitesi 0 Büþra Saðlam Ýstanbul Üniversitesi 05 Canan Özçelik Kocaeli Üniversitesi 06 Cenk Yönder Marmara Üniversitesi 07 Coþkun Olca Kadir Has Üniversitesi 08 Ebru Esen Anadolu Üniversitesi 09 Elif Kaleli Marmara Üniversitesi 0 Elif Sevinçgül Marmara Üniversitesi Erhan Yalur Kocaeli Üniversitesi 2 Eser Gedik Arel Yüksekokulu 3 Fatih Karaköse Erciyes Üniversitesi Ferhat Kök Erciyes Üniversitesi 5 Ferhat Yasav Erciyes Üniversitesi 6 Gamze Þahin Gazi Üniversitesi 7 Gül Çankaya Haliç Üniversitesi 8 Gülten Savaþ Anadolu Üniversitesi 9 Gürkan Kuþçu Karadeniz Teknik Üniversitesi 20 Habib Uzteymur Celal Bayar Üniversitesi 2 Hasan Basri Akman Kocaeli Üniversitesi 22 Hasan Yýlmaz Mimar Sinan Üniversitesi 23 Hatice Güzel Bilecik Üniversitesi 2 Hilal Combil Yeditepe Üniversitesi 25 Ýsmail Özdemir Marmara Üniversitesi 26 Ýsmail Tahmaz Pamukkale Üniversitesi 27 Kamuran Baran Ege Üniversitesi 28 Kübra Koçak Uludað Üniversitesi 29 Macit Adam Selçuk Üniversitesi 30 Mehmet Öztürk Atatürk Üniversitesi 3 Mehmet Sami Sertçakar Bilkent Üniversitesi 32 Merve Demir Atatürk Üniversitesi 33 Merve Sarýçam Ege Üniversitesi 3 Metin Boran Ege Üniversitesi 35 Muammer Kara Selçuk Üniversitesi 36 M. Sadýk Erdoðan Kýrýkkale Üniversitesi 37 Mustafa Kuðu Mimar Sinan Üniversitesi 38 Mustafa Yýldýz Erciyes Üniversitesi 39 Nagihan Tunca Sakarya Üniversitesi 0 Nejat Aðýrnaslý Boðaziçi Üniversitesi Nevin Nur Sayýn Çanakkale Üniversitesi 2 Neziha Mühürcü Dumlupýnar Üniversitesi 3 Nihal Arslan Kocaeli Üniversitesi Nihat Ýpekçi Anadolu Üniversitesi 5 Nurcan Ünal Þahin Erciyes Üniversitesi 6 Okan Kalem Dokuz Eylül Üniversitesi 7 Okan Kaya Kocaeli Üniversitesi 8 Ömer Faruk Tanrýseven Ýstanbul Üniversitesi 9 Ömer Uysal Selçuk Üniversitesi 50 Özge Çalýþkan Kocaeli Üniversitesi 5 Özkan Ergün Erciyes Üniversitesi 52 Ramazan Devrim Ýstanbul Üniversitesi 53 Remzi Kopar Marmara Üniversitesi 5 Sabriye Acar Dumlupýnar Üniversitesi 55 Salih Akyürek Trakya Üniversitesi 56 Sema Türk Kocaeli Üniversitesi 57 Serdar Akkaya Selçuk Üniversitesi 58 Sevde Nur Tunç Aydýn Yüksekokulu 59 Suzan Uysal Dumlupýnar Üniversitesi 60 Sümeyra Yarýþ Marmara Üniversitesi 6 Sümeyye Ýzgi Ýstanbul Üniversitesi 62 Þahin Öndüç Ýstanbul Üniversitesi 63 Þükrü Macun Gazi Üniversitesi 6 Tuðba Erdoðan Atatürk Üniversitesi 65 Tuðba Nilüfer Mutlu Kadir Has Üniversitesi 66 Tuna Tekin Akdeniz Üniversitesi 67 Tümay Tansu Kocaeli Üniversitesi 68 Umut Yýldýrým Ýstanbul Üniversitesi 69 Ümran Kepir Dumlupýnar Üniversitesi 70 Vildan Varlýk Kocaeli Üniversitesi 7 Yalçýn Yoncalýk Anadolu Üniversitesi 72 Yasemin Erdem Ege Üniversitesi 73 Yasin Yonca Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Yunus Ertürk Sakarya Üniversitesi 75 Zehra Bülbül Mimar Sinan Üniversitesi 76 Yalçýn Yoncalýk Anadolu Üniversitesi 77 Ýlker Küçüközen Marmara Üniversitesi 78 Abiybilla Abdukarimov Ege Üniversitesi 79 Yasin Yýldýrým 80 Somaia Mozaffari Boðaziçi Üniversitesi 8 Nagihan Özen

28

29 +T aile fotoðrafý her geçen gün büyüyor da 33 öðrenciyle ve mütevazý adýmlarla baþlayan yürüyüþe 300 katýlýmcýyla devam ediyoruz. Baþvurusu kabul edilen öðrencilerin yanýnda profesyonel gazetecilerin de katýlýmýyla seminer bir baþka boyut kazanmýþ olacak. Çünkü +T gazete tasarýmýný bütün boyutlarýyla ele almayý amaçlýyor. Amacýmýz yýllar süren çalýþma sonucunda ortaya konulan birikimlerden daha fazla kiþinin faydalanmasý ve tasarým bilincinin yayýlmasý. Bu nedenle her gün büyümekte olan aile fotoðrafýný önemsiyoruz. Çünkü bu fotoðraf Türkiye ve dünyanýn farklý yerlerinden birçok rengi barýndýrýyor.

30 Tasarým Günleri nden yansýyanlar PAOLO PELLEGRIN, MAGNUM

31 DAN ZEDEK, BOSTON GLOBE REHA ERDOÐAN, HÜRRÝYET COÞKUN ARAL NICKI KALISH, NEW YORK TIMES

32 Tasarým Günleri nden yansýyanlar FEVZÝ YAZICI, ZAMAN

33 MARIO GARCIA SELÝM ÞÝMÞÝROÐLU, ZAMAN NURETTÝN ASLANTAÞ, ZAMAN SELAHATTÝN SEVÝ, ZAMAN

34 Tasarým Günleri nden yansýyanlar STEVE MCCURY ve SALÝH MEMECAN

35 STEVE MCCURY ve ARA GÜLER BARIÞ ÖZCAN ADOBE KATILIMCILARIN GAZETE TURU ATÖLYE ÇALIÞMASI

36

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda Neden +1T? Günümüz dünyas nda ileti im imkâ nlar n n geli mesi ve çe itlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azal yor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tan mlan yor.

Detaylı

Neden +1T? Gazete Tasarım Günleri, 9 yaşında

Neden +1T? Gazete Tasarım Günleri, 9 yaşında Neden +1T? Günümüz dünyasında iletişim imkâ nlarının gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azalıyor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tanımlanıyor.

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I K U Þ A D A S I ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ ONUR KONUKLARI Prof. Dr. Bedia AKARSU, Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Afþar TÝMUÇÝN SUNUM Y. Bekir YURDAKUL KATILANLAR Zeliha AKÇAGÜNER, Zeynep ALÝYE, Erdal ATICI,

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

devlete ciddi bir maliyeti olmaz"

devlete ciddi bir maliyeti olmaz TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü aþýlayacak AK Parti Çorumda Yerel Yönetim yoklamasý yaptý Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel'in yardýmcýsý ve ayný zamanda AK Parti Kocaeli Milletvekili Ýlyas Þeker Dün AK Parti Çorum

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı