T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli"

Transkript

1 Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri dekan ve dekan yardımcılarına karşı sorumluluk içinde organize eder. ın onayından sonra büro ve iç hizmet görevi yapan çalışanlar arasındaki iş bölümü fakülte sekreterince yapılır. Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder. Kurum/kuruluş ve şahıslardan dekanlığa gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar. Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar. Mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır ve tahakkuk işlerinin takibini yapar. Fakültenin idari hizmetlerini yürütür. İdari personelin sicil amirliğini yapar. GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak, 2. Fakültenin tüm idari personelinin verimli, düzenli ve koordineli çalışmasını sağlamak, gerekli denetim ve gözetimi yapmak, 3. Personelin kişisel dosyalarını tutmak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak, 4. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların kaydını ve yapılmasını sağlamak, 5. Akademik personel alımında başvuru, sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlamak, 6. Eğitim-Öğretim için gerekli araç-gereç ve malzemelerin zamanında temini, dağıtımı, bakım ve onarımını sağlamak, 7. Fakülte bina ve tesisleri ile makine ve teçhizatın bakım onarımı için gerekli çalışmalarda bulunmak, 8. İlgili dekan yardımcısının onayıyla fakültenin işlerini aksatmayacak şekilde idari personelin izinlerini düzenlemek ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygulamak,

2 9. Fakülte kurulu ve yönetim kurullarına katılarak raportörlük yapmak, alınan kararları yazmak, dağıtımı ve dosyalanmasını sağlamak, 10. ÖSYM ve Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sistemlerinde personelin giriş-çıkışlarını yapmak, 11. İdari bina ve dersliklerde düzeni ve temizlik hizmetlerini kontrol etmek, fiziki alt yapı sorunlarının giderilmesini sağlamak, 12. Gerçekleştirme görevlisi olarak işlemleri yapmak ve mali yükümlülükleri yerine getirmek, 13. veya dekan yardımcılarının imzasına sunulacak yazıları parafe etmek, 14. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak, 15. Fakültenin resmi açılışlar, tören ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıklarını yapmak, 16. Fakültede eğitim-öğretim etkinliklerinin güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak, 17. Evrakların arşivlenmesini sağlamak, 18. Onay gerektiren evrakları tasdik etmek, 19. Öğrencilerin sağlık merkezine sevk işlemlerini yapmak ve gelen sağlık raporlarının ilgili öğretim elemanına ulaştırılmasını sağlamak, 20. Fakülte bütçe taslaklarına ilişkin ön çalışmaları yapmak ve işlemleri takip etmek, bütçe kullanımında gerekli tedbirleri almak üzere dekan ve yardımcılarına yardım etmek, 21. Akademik ve idari birimler ile dersliklerin dış temizliğini, bakımını, takip edip kontrol ve yapımını sağlattırmak, 22. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

3 : Sekreteri (Özel Kalem) :, fakülte sekreteri ın görüşme, kabul ve diğer işlerini yürütür. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilir. Aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahiptir. 1. ın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek, randevu isteklerini düzenlemek, 2. ın özel ve resmi haberleşmelerini ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yerine getirmek, 3. ın özel ve kurumsal dosyalarını tutmak ve arşivlemek, 4. Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi önemli toplantıları dekan a hatırlatmak, 5. ın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip etmek, 6. Fakülte kurullarının (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Akademik Genel Kurulu) gündemlerini bir gün önceden hazırlamak ve ilgililere dağıtımını sağlamak, 7. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 8. lıkta ihtiyaç duyulan araç-gereç ve ikram malzemesinin teminini sağlamak, 9. Sekreterliğin sürekli temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak, 10. Basın ve yayın organlarını izleyerek ilgili konuları dekana bildirmek, bu yayınları saklamak, 11. Gönderilen yazıları dekana imzalatıp ilgili birimlere göndermek, 12. Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini takip ederek, sürekli güncel kalmalarını sağlamak, 13. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

4 : Bölüm Sekreteri :, ilgili bölüm başkanı, fakülte sekreteri 1. Bölümde giden ve gelen yazıların evrak kayıtlarını giden ve gelen evrak defterine işlemek, yazışmaları yapmak ve dosyalamak, 2. Bölüm başkanlığı yazışmalarını yapmak ve gereken yazıları gününde ilgili yere teslim etmek, 3. Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurmak, 4. Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını ve sınav sonuçlarını öğrenci ilan panosunda duyurmak, öğretim elemanlarının haftalık ders programlarını bildirmek için yazısını hazırlamak, 5. Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapmak, süresi dolanları kaldırmak, 6. Öğretim elemanlarına sınav programlarını iletmek, 7. Toplantı duyurularını yapmak, 8. Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletmek, 9. Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını dekanlığa bildirmek, 10. Muafiyet dilekçelerinin bölüm muafiyet komisyonu tarafından incelemesini sağlamak, 11. Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurmak, 12. Bölüm başkanlığına gelen postaları teslim etmek, 13. Bölümün fotokopi işlerini yürütmek, 14. Öğretim elemanlarından sınav sonuç listesini ve bütünleme sınavı sonrası sınav zarflarını imza karşılığı teslim almak, saklamak, 15. Bölüm Kurulu Kararlarını ve üst yazılarını yazmak, 16. Evrakları ilgili kişi veya birime zimmetle teslim etmek ve ilgili kişi veya birimden zimmetle teslim almak, 17. Bölüm dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak, 18. İntibak ve muafiyet Komisyonu raporlarını hazırlamak, 19. Staj için başvuru yapan öğrencilerin SGK başvuru işlemleri için kişi bilgilerini toplamak (Nufus cüzdanı fotokopisi, adres bilgileri, işyeri kabul evrakları), staja başvuru yapan öğrencilerin SGK dan Sigorta İşe

5 Giriş Bildirgesini (öğrencinin bilgileri) hazırlamak ve çıktılarını almak, 20. Staja başvuran öğrencinin Aylık Prim Hizmet Belgesi nin doldurmak, Stajer öğrencinin prim ödeme listesini doldurmak, ödeme emri belgesini düzenlemek, 21. Staj bitiminde her öğrenci için Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ni düzenlemek ve her öğrenci için ayrı ayrı çıkış yapmak ayrıca staja başlama ve bitiş tarihlerinin takip edilerek sigorta giriş-çıkışlarının gününde işlenmesinin takibini yapmak, 22. Staj dosyalarını arşivlemek, 23. Normal ve ikinci öğretimde derse giren öğretim elemanlarının hazırladığı puantajları düzenleme sonrası muhasebe birimine göndermek, 24. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirmek, 25. Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek, 26. Öğretim elemanlarının ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri (sınav zarfı, kalem vb.) ile ders aracını (tepegöz, projeksiyon) sağlamak, 27. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

6 : Yazı İşleri Bürosu :, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri 1. Fakültenin iç ve dış yazışmalarına tarih ve sayı numarası vermek, yazışmaları yapmak, zimmet karşılığında teslim etmek ve arşivlemek, 2. Fakülte ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak, 3. Fakültede oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapmak, 4. Faaliyet afişlerinin gerekli yerlere asılması işlemlerini yürütmek, 5. Akademik-idari personel ve öğrenci dilekçelerini ilgili birimlere zimmet karşılığında teslim etmek, 6. Fakültedeki akademik-idari personelin posta evraklarını teslim alarak dağıtım işlerini sağlamak, 7. Öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal etkinlikleri ile kazanılan ödüllerin listesini tutmak, 8. Akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, 9. Gizli yazışmaları takip etmek ve saklamak, 10. Yurtiçi ve Yurtdışı yolluk ve yevmiyeli görevlendirmelerin yazışmalarını yapmak, 11. Ders görevlendirmeleri ile ilgili yazıları yazmak, 12. Fakülte Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını yazmak ve imzaların tamamlanmasını sağlamak, kararları ilgili kişilere bilgilendirmek amacıyla duyurmak ve dağıtımlarını yapmak, karar defterlerine yapıştırılması işlemlerini yapmak, 13. Soruşturma ve disiplin kurulları ile ilgili tüm yazışmaları yapmak, 14. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

7 : Personel İşleri Bürosu :, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri 1. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuat ve değişiklikleri takip etmek ve arşivlemek, 2. Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek, istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak, bilgilerin arşivlenmesini yapmak, 3. Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, 4. Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak, ilgililere e-posta yoluyla gerektiğinde yazı ile duyuruları yapmak, 5. Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip etmek, 6. Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, 7. Fakülte kurullarına üye seçim işlemlerini takip etmek, 8. Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirmek, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine vermek, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapmak, 9. Aday memurlarının asaletlerinin onayına ilişkin işlemleri yapmak, 10. Görevde yükselme sınavlarını duyurmak ve takip etmek, 11. Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak, 12. Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip etmek ve arşivlemek, 13. Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek, 14. AÖF ve ÖSYM sınavında görev alacak öğretim elemanlarının durumlarını fakülte sekreterine iletmek, 15. Personelin SGK işlemlerini yürütmek (Atama ve askerlik ile ilgili girişleri ve çıkışları) takip etmek, 16. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

8 : Öğrenci İşleri Bürosu :, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri 1. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişikliklerini takip etmek, duyuruları yapmak, 2. Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlamak ve dekanlık makamına sunmak, 3. Öğrencilerle ilgili her türlü evrakları arşivleme, tecil, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişki kesme, burs başarı belgesi, geçici mezuniyet belgesi, diploma, öğrenci disiplin soruşturma sonucu vb. hazırlamak, 4. Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak, 5. Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapmak, 6. Fakülteye yeni kayıt yaptıran ve ek kontenjan öğrencilerinin her türlü yazışmalarını yapmak, 7. Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapmak, 8. Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak ve sonuçlandırmak, 9. Öğrencilerin askerlik belgelerini şubelerine ulaştırmak, 10. Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapmak, 11. Her yarıyıl sonunda öğrenci ders ve bölüm başarı oranlarını tanzim etmek, 12. Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili bölüm ve öğrencilere bildirmek, 13. Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapmak, 14. Fakültede yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapmak, 15. Fakülteye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, 16. Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan etmek, 17. Yeni ve eski öğrencilerin lise diplomalarının takip ederek lise müdürlükleri ile yazışmalarını yapmak, 18. Tek ders öğrencilerinin tespit edilmesi ve ilgili işlemlerin takibini yapmak, 19. Bölümlerde onur-yüksek onur, yüzde on öğrencilerinin tespitini yapmak, 20. Sınav programlarını dekanlık panosunda ilan etmek, 21. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek, 22. Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web sayfası veri tabanına girmek, 23. Çift anadal, yandal, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, uluslararası öğrenci, özel öğrenci, erasmus

9 koşullarımızı, kontenjanlarımızı ve başvuru şartlarını derlemek ve zamanında duyurularını yapmak, şartları uygun olanların durumlarının görüşülmesi için ilgili yönetim kurullarına sevkini yapmak, 24. Öğrenci durumlarının kaydında gözüken aksaklıkların ve noksanlıkların giderilmesini sağlamak, 25. Mezun aşamasındaki öğrencilerin geçici mezuniyet evraklarını hazırlamak, 26. Öğrenci işleri Daire Başkanlığı ile iletişim halinde bulunmak, istenen evrakları hazırlamak ve takip etmek, 27. Üniversitemizin akademik ve idari birimler ile diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları her türlü istatistikî bilgilerin takibini, düzenlenmelerini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak, 28. Kurumlardan gelen burslarla ilgili duyuruları yapmak, belgeleri hazırlamak, 29. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

10 : Satın Alma İşleri Bürosu :, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri 1. Fakültenin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, malzemelerin (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım-onarım malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım-bakımları vb.) ihale ile satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak, İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapmak, 2. Satın alma talep formlarını hazırlamak, mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip etmek, 3. Satın alma şekline göre yazışmaları yapmak.(yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul, hizmet işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması),piyasa Araştırma Tutanağını hazırlamak, kontrol ve onay almak, 4. Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütmek, 5. Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışmak, 6. Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip etmek, 7. Fotokopi, Teksir, Printer vb. gibi makinelerin tamirinin yaptırılmasında evrakları hazırlamak, 8. Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim etmek, 9. Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek dosyalamak, 10. Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak, 11. Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telefon Faturalarının ödeme emirlerini hazırlamak 12. Fiyat araştırma listesini hazırlamak, firmalardan teklif almak, uygun bulunan firmadan malzemelerin alınması için faturasını kestirmek, malzemeleri almak ve depoya girişlerini sağlamak, ödeme için evrakları hazırlamak, 13. Fotokopi, Teksir, Printer vb. gibi makinelerin tamirini yaptırıp evraklarını hazırlamak, ödeme yapmak, 14. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

11 : Teknik Hizmetler :, dekan yardımcısı, ilgili bölüm başkanı, fakülte sekreteri GÖREV VE SORUMLUKLULARI 1. Laboratuvarı ve açık alan çalışmalarını öğretim elemanının isteği doğrultusunda hazır etmek, 2. Sorumlusu olduğu ekipmanların demirbaş, ölçümleme, bakım-onarım ve yapılan değişikliklere ait kayıtları tutmak, 3. Sorumlusu olduğu laboratuarlar için sorumlu kişilerin talep ettiği bilgileri vermek, 4. Bina, laboratuar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikleri Fakülte Sekreterliği ne bildirmek ve tamirine çalışmak, 5. Ekipmanların özellikleri ve kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için ilgili bölüm başkanlığından onay alarak bunları yapmak veya yaptırmak, 6. Teknik konularda öğrencilere yardım etmek, 7. Yanlış kullanımlara karşı koruma sağlamak, 8. Laboratuarlarda eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yardımcı olmak, 9. Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek, 10. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

12 : Muhasebe Bürosu :, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri 1. Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlamak, 2. Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak, 3. Akademik ve İdari Personelin fazla mesai veya İkinci Öğretim mesaisinin hesaplamasını yapmak, 4. Fakültenin muhasebe servisini ilgilendiren tüm konularda gelen ve giden evrakların takibini yapmak, 5. Tüm personelin belgelerini kontrol ettikten sonra geçici veya sürekli görev yolluğu harcırahlarını yapmak ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek, 6. Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenlemek, 7. Akademik ve idari personele ait tedavi giderleri ödeme emirlerini hazırlamak, 8. Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerini internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek, 9. Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol etmek, 10. Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlamak, 11. Fakülte bütçesi hazırlıklarını yapmak, 12. Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak, 13. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evrakların hazırlanması takibini yapmak, 14. Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapmak, 15. Personelin icra, ikraz gibi kesintilere ilişkin hesaplarını tutmak, kesintiler ile ilgili işleri yapmak, sonuçlandırmak ve ilgili birimlere iletmek, 16. Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek, 17. Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak, 18. Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlamak, 19. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

13 : Taşınır Mal Kayıt :, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri 1. Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf malzemelerinin işlemlerini talimatlara göre yürütmek, 2. Dayanıklı Taşınır Zimmet İşlemlerini yürütmek, 3. Birimlerin ihtiyacına göre Taşınır İstek belgelerini düzenlemek, kontrol edip imza altına almak, malzemelerin dağıtılmasını sağlamak ve çıkış işlemini yapmak, 4. Birim dosyalama işlemlerini yapmak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak, 5. Uygunluk onay işlemlerini yapmak, 6. Malzeme sayım işlemlerini yönetmeliklerde belirtilen sürelerde talimatlar doğrultusunda yapmak, 7. Mali yıl sonunda evrakları tasnif edip dosyalayarak birim arşivine kaldırmak, 8. Mali yıl sonunda sayım cetvellerini hazırlamak, 9. Her yılın en geç ocak ayı sonunda oda zimmet listelerini güncellemek/hazırlamak, 10. Üçer aylık tüketim çıkış raporlarını hazırlamak, 11. Satın alınan taşınırlar teslim alındıktan sonra taşınır kod listesindeki hesap kodları itibarıyla Taşınır İşlem Fişi düzenlemek, 12. Dayanıklı dayanıksız malzemelerin girişlerini yapmak, Girişi olan dayanıklı taşınırların girişlerini yapmak ve sicil numarası vermek, 13. Projelerden alınan taşınırları kaydetmek, 14. Oda, Laboratuvar, Koridor, Sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı taşınırlar için Dayanıklı Taşınır Listesini oluşturmak, zimmet listelerini hazırlamak ve güncellemek, 15. Kaybolma, Fire, Çalınma, Devir vs. Durumlar İçin kayıtlardan düşmeyi yapmak, 16. Malzemelerin Demirbaş Malzeme veya Sarf malzeme defterine aktarılmasını sağlamak, 17. Demirbaş malzemeleri numaralandırmak ve durumlarını takip etmek, 18. Sene sonu itibariyle alınan sarf malzemelerin ve mevcut bulunan demirbaş malzemelerin icmal listelerini hazırlamak, kontrollerini yapıp imzalayıp onaylamak ve göndermek, 19. Eksik malzemelerin alınması için malzeme listesini belirlemek, 20. Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip etmek,

14 21. Malzemelerin girişlerini yapmak, çıkış işlemini yapmak, 22. Taşınırların yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenlemek ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletmek, 23. Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 24. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapmak, 25. Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak, 26. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak.

2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak. T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Üst Yönetici/Yöneticileri Personel Dekanlık Dekan Fakülte Sekreteri Fakülte

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı