ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ Đzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak Đzmir Telefon Faks Hemşeri Đletişim Merkezi

3 ÜST YÖNETĐCĐNĐN SUNUŞU Đnsanlık tarihini ve toplumsal ilişkileri şekillendiren olayların tümünün temelinde kesintisiz bir değişim sürecinin gönüllü ya da zorlayıcı etkilerinin olduğu bilinen bir gerçektir. Bu değişim süreci günümüzde artık takip edilmesi ve ayak uydurulması daha fazla bilgi ve çalışma isteyen bir yapıya kavuşmuş, daha fazla alanda etkili olmaya başlamıştır. Çağdaş bir belediyecilik anlayışı oluşturmak için de bu değişim sürecinin kamu kurumlarında yansıması olan stratejik planlama, performans değerleme, kalite sistemleri çalışmalarını bir eşgüdümle yönetmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Đzmir Büyükşehir Belediyesi olarak stratejik planlama ve performans değerleme çalışmalarının etkin, verimli ve kaliteli belediyecilik hizmet üretimine katkısını en üst seviyeye çıkarmak için bu çalışmaları yasal bir zorunluluktan çok gönüllülük temelinde hak ettiği değeri vererek sürdürmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu nda Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin esaslar düzenlenmiş olup, hazırlanmış olan yeni performans programı hazırlama rehberi de dikkate alınarak 2009 yılı bütçesine esas olmak üzere 2009 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Dünya ve ülkemiz değişirken, Đzmir onurlu ve saygın yerini, çağdaş kent bilinci ile koruyacak ve geliştirecektir. Amacımız, hepimize yaşamaktan mutluluk duyacağımız bir kenti armağan etmektir. Biz, bu kararlılıkla ve bilinçle çalışıyoruz. Çünkü kentler onlara sahip çıkanlarındır. Bu programın yapılacak çalışmalara ışık tutması, bilgi birikimi ve deneyimlerimize katkı sağlamasını diler, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aziz KOCAOĞLU Đzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 3

4 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I-GENEL BĐLGĐLER 9 A-Misyon ve Vizyon 9 B-Yetki Görev ve Sorumluluklar 10 1) Mevzuat 10 C-Teşkilat Yapısı 19 1)Yönetim Sistemi 20 D- Fiziksel Kaynaklar 22 a)teknik Altyapı 22 b)taşınmazlar 23 c)bilişim Sistemi 24 E- Đnsan Kaynakları 25 II-PERFORMANS BĐLGĐLERĐ 29 A-Temel Politika ve Öncelikler 29 B- Amaç ve Hedefler 29 1)Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler 29 2)Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar 35 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak Đhtiyacı 36 D- Faaliyetlere Đlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 43 1)Yönetim 43 2)Çevre Koruma Ve Çevre Sağlığı 44 3)Đmar Kentsel Koruma Ve Tasarım 46 4)Kentsel Altyapı 49 5)Ulaşım 50 6)Sağlık 51 7)Kültür, Eğitim, Spor, Sosyal Hizmetler Ve Halkla Đlişkiler 52 8)Turizm, Fuarcılık Ve Dış Đlişkiler 54 9)Đtfaiye Ve Afet Yönetimi 55 10)Bilgi Ve Đletişim Teknolojileri 56 11)Yeşil Alanlar, Rekreasyon Alanları, Parklar 56 12)Enerji 57 13)Bütçe Ve Satınalma 57 -PERFORMANS HEDEFĐ KAYNAK ĐHTĐYACI TABLOLARI 59 1)Yönetim 61 2)Çevre Koruma Ve Çevre Sağlığı 68 3) Kentsel Altyapı 76 4) Ulaşım 80 5) Sağlık 83 6)Kültür, Eğitim, Spor, Sosyal Hizmetler Ve Halkla Đlişkiler 86 7)Đtfaiye Ve Afet Yönetimi 92 8) Bilgi Ve Đletişim Teknolojileri 95 9) Yeşil Alanlar 97 4

5 10) Bütçe Ve Satınalma 99 11) Enerji ) Turizm Ve Dış Đlişkiler ) Đmar Kentsel Koruma Ve Tasarım ) Şirketler 113 -ĐDARE PERFORMANS HEDEFĐ TABLOLARI 117 1)Yönetim 119 2)Çevre Koruma Ve Çevre Sağlığı 125 3) Kentsel Altyapı 133 4) Ulaşım 137 5) Sağlık 140 6)Kültür, Eğitim, Spor, Sosyal Hizmetler Ve Halkla Đlişkiler 143 7)Đtfaiye Ve Afet Yönetimi 149 8) Bilgi Ve Đletişim Teknolojileri 152 9) Yeşil Alanlar ) Bütçe Ve Satınalma ) Enerji ) Turizm Ve Dış Đlişkiler ) Đmar Kentsel Koruma Ve Tasarım 165 -ĐDARE PERFORMANS TABLOSU 171 -STRATEJĐK AMAÇLAR KAYNAK ĐHTĐYACI TABLOSU 177 -BÜTÇE BĐLGĐLERĐ TABLOLARI 181 E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği 193 -PERFORMANS VERĐLERĐ DEĞERLENDĐRME TABLOLARI 195 III-BÜTÇE BĐLGĐLERĐ 208 5

6 I-GENEL BĐLGĐLER A-Misyon ve Vizyon Misyon Tarihi ve kültürel değerleri koruyarak, yaşanabilir bir çevre, hızlı ve güvenilir bir ulaşım, planlı bir yerleşim, sistemli alt yapı, duyarlı kentsel dönüşüm hareketi ile kentlilik bilinci oluşturmuş, bilgi ve teknolojiyi etkin yöneten, katılımcı, şeffaf ve her işin merkezine insanı koyan yönetim anlayışından hareket ederek, çağdaş belediyecilik hizmeti sunmak. Vizyon Đzmir Kent Vizyonu Kentlilik bilincine sahip, turizm, ticaret ve yüksek teknolojide öncü, Akdeniz in kültür ve sanat merkezi, liman kenti olmak. Đzmir Büyükşehir Belediye Vizyonu Uygarlıkların mirasını yaşatan, doğayı koruyan, bilgiyi esas alan yönetim anlayışıyla, kentli ile geleceğin Đzmir ini kuran çağdaş, güvenilir belediye olmak. Đlkelerimiz: Güvenilirlik Karar alma, uygulama ve eylemde şeffaflık ve açıklık Doğaya, tarihi dokuya ve insana saygı Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim Adalet ve tarafsızlık Sosyal belediyecilik anlayışı Gelişmeye açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir kurum Kaynakların ve zamanın etkin, verimli kullanılması Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etmek, değişimi yönetmek Güler yüzlü ve yapıcı anlayış Çalışan ve vatandaş memnuniyeti 6

7 B-Yetki Görev ve Sorumluluklar 1) Mevzuat 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile Đzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının genişlemesi ve görevlerin çok sayıda yasal düzenlemelerle ilişkili olması, yasal yetki ve sorumlulukların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, stratejik planlama çalışmaları kapsamında eski ve yeni kanunlardan hareket edilerek, Büyükşehir Belediyelerinin yetkilerinin ve yükümlülükleri Tablo 1, 2, 3 ve 4 de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Yine aynı formda yeni kanun ile karşılaştırmalar yapılarak 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yetki ve sorumlulukları açısından farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesine görev veren diğer kanunlar da tabloda gösterilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi, Encümeni ve Belediye Başkanının görev yetki ve sorumlulukları da aynı düşünceden hareketle forma dökülmüştür. Tablo-1 Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri 5216 s. K. Diğer Kanunlar Đlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak m.7/a büyükşehir belediyesinin stratejik planını hazırlamak --- Đlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak m.7/a büyükşehir belediyesinin yıllık hedeflerini, yatırım --- programlarını ve bütçesini hazırlamak Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım m.7/b imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak -- Bağlı belediyelerin hazırlayacakları uygulama imar planlarını m.7/b ve plan değişikliklerini aynen veya değiştirerek onaylamak ve (Değiştirerek uygulamasını denetlemek onaylama yetkisi --- Bağlı belediyelerin hazırlayacakları parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulamasını denetlemek Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar eklenmiştir) m.7/b m.7/b planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak Valinin koordinasyonunda il özel idaresi ile birlikte il çevre düzeni planını yapmak --- Bağlı belediyelerin imar uygulamalarını denetlemek, denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre vermek, bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde m.11/1, sayılı Đl Özel Đdaresi K. m.6/3 7

8 eksiklik ve aykırılıkları gidermek Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya m.11/3 ruhsat ve eklerine aykırı yapıları gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirmek; belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, 3194 sayılı Đmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanmak Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve m.7/e 5393 s.k. m.69 ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını m.7/e 5393 s.k. m.73 yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamak Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike m.7/z --- oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve m.7/c --- hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen m.7/d -- alanlardaki işyerlerine, büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve M7/f --- uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu m.7/p --- amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis m.7/p --- araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis m.7/f --- ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve m.7/f --- benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin m.7/f --- 8

9 gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Kanunlarla il trafik komisyonlarına verilen yetkileri büyükşehir belediyesi sınırları içinde kullanmak m.9/2 --- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak Kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak Đlan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek m.7/9 --- m.7/g --- m.7/g --- m.7/g --- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak m.7/h --- m.7/i --- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak Ağaçlandırma yapmak m.7/i 4122 s.k.m 4- p Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve m.7/i çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak Đnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, m.7/i hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak m.7/i Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna m.7/i kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun m.7/i için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve m.7/i bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi m.7/j müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, her türlü s.k. m.80 akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla çalışma ruhsatı vermek Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere m.7/j 9

10 laboratuvarlar kurmak ve işletmek Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek Derelerin ıslahını yapmak Kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek Đmar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek Đl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek Đtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek Patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, m.7/k m.7/l m.7/m m.7/m m.7/n m.7/o m.7/r m.7/r m.7/r m.7/r m.7/s m.7/t m.7/t m.7/u m.7/u m.7/v 10

11 Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya m.7/v işlettirmek Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya m.7/y işlettirmek Büyükşehir Belediye sınırları içindeki alt yapı hizmetlerinin m.8 koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla alt yapı koordinasyon merkezi kurmak Büyükşehir belediye sınırları içindeki ulaşım hizmetlerinin m.9 koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla ulaşım koordinasyon merkezi kurmak Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin m.27 yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyonu sağlamak Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak s.k.m.14/a Tablo-2 Büyükşehir Belediye Meclislerinin Görevleri Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek Borçlanmaya karar vermek Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek Şartlı bağışları kabul etmek Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek Bütçe içi işletme kurulmasına karar vermek 5393 s.k. Diğer Kanunlar m.18/a m.18/b m.18/b m.18/c m.18/c m.18/d m.18/e m.18/f m.18/g m.18/h m.18/i 11

12 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına ve bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek Belediye adına imtiyaz verilmesine karar vermek m.18/i m.18/j Belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek Meclis başkanlık divanını ve ihtisas komisyonları üyelerini seçmek Belediye encümen üyelerini seçmek Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek Beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek m.18/j m.18/k m.18/k m.18/l m.18/m m.18/n 5216 s.k.m.15 Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek Yurt içindeki ve Đçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak Đmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Bağlı belediyelerin bütçe ve imarla ilgili kararlarını inceleyerek karara bağlamak Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. Büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasındaki bölüşümüne karar vermek Đlçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçının, bedeli bağlı belediyelerce karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılmasına karar vermek Kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin %10 unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ile bağlı belediyelere mali ve ayni yardım yapılmasına karar vermek Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı anda m.18/o 3030 s.k. m.25 m.18/p m.18/r m.18/s m.18/u s.k..m s.k.m.27/ s.k.m.27/ s.k.m27/ s.k.m.27/ s.k.m.27/7 12

13 ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar vermek Tablo-3 Büyükşehir Belediye Encümenlerinin Görevleri 5393 s.k. Diğer Kanunlar Stratejik plânı ve yıllık çalışma programını inceleyip m.34/a belediye meclisine görüş bildirmek Bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş m.34/a bildirmek Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili m.34/b kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini m.34/c belirlemek Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri m.34/d arasında aktarma yapmak Kanunlarda öngörülen cezaları vermek m.34/e Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan m.34/f belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin m.34/g meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini m.34/h belirlemek Toptancı hal inde işyeri tahsisinin iptaline karar vermek s.khk m.8/2 Toptancı hal hakem heyetine üye seçmek s.khk m.20 Toptancı hal dahilinde faaliyetten men kararı ve para s.khk. cezası vermek Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yıkılmasına ve yapı sahibinin para cezası ile cezalandırılmasına karar vermek m.26/a s.k.m s.k.m.11 Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir s.k.m.19 yıl içinde parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin parselasyon planlarını onaylamak 5216 s.k.m.7/b Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla karar vermek s.k.m

14 Tablo-4 Büyükşehir Belediye Başkanlarının Görevleri Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak 5216 S.k. Diğer Kanunlar m.18/a m.18/b m.18/c m.18/d m.18/e m.18/f m.18/g 1580 s.k.m.58 Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek Gerektiğinde bizzat nikah kıymak Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak Bağlı belediye meclislerinin kararlarını onaylamak, iade etmek, gerektiğinde dava açmak Büyükşehir belediye birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkında karar almak m.18/h m.18/i m.18/j m.18/k m.18/l m.18/m m.14 m.21 14

15 Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev s.k.m.10 yapmak Kıyı Kanununa aykırı hareket edenlere para cezası s.k.m.15 vermek Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan deniz, göl ve akarsuları kirleten gemilere para cezası vermek s.k.m.24/a Belediye personelinin mazeret izinlerini vermek s.k.104/c Belediye personelini olumsuz sicil alması halinde s.k.117 uyarmak Belediye personeline takdirname vermek s.k.122 Disiplin amirleri tarafından verilen cezalara karşı yapılan s.k.135 itirazları üst disiplin amiri olarak karara bağlamak Belediye personelinin görevden uzaklaştırılmasına karar s.k.138/a vermek Belediye personelinin emeklilik onayını vermek s.k. Ek.m.26 15

16 C)Teşkilat Yapısı ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANI ÖZEL KALEM ESHOT GENEL ĐZSU GENEL GENEL SEKRETER ĐÇ DENETĐM BĐRĐMĐ BAŞKANLIĞI 1. HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI SĐVĐL SAVUNMA UZMANLIĞI HUKUK MÜŞAVĐRĐ PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRÜ HUKUK MÜŞAVĐRĐ BASIN YAYIN HLK. ĐLŞ. ŞUBE MÜDÜRÜ HUKUK MÜŞAVĐRĐ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM DAĐ. BŞK. YAZI ĐŞLERĐ VE KARARLAR DAĐ. BŞK. ĐŞLETME VE ĐŞTĐRAKLER DAĐ. BŞK ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĐ. BŞK. BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ DAĐ. BŞK. ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK DAĐRESĐ BŞK. EMLAK YÖNETĐMĐ DAĐRESĐ BŞK. ULAŞIM DAĐRESĐ BŞK. FEN ĐŞLERĐ DAĐRESĐ BŞK. ETÜD VE PROJELER DAĐ. BŞK. ZABITA DAĐRESĐ BAŞKANI KÜLTÜR VE SOSYAL ĐŞLER DAĐ. BŞK. MEMUR PERSONEL ŞUBE YAZI ĐŞLERĐ ŞUBE ĐDARĐ ĐŞLER ŞUBE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞB. MÜD. BĐLGĐ ĐŞLEM VE VERĐ YÖNETĐMĐ ŞB. MÜD. ĐMAR ĐŞLERĐ ŞUBE HARĐTA ŞUBE TRAFĐK VE DENETĐM ŞUBE YOL YAPIM BAKIM ŞUBE YAPIM ĐHALELERĐ ŞUBE ZABITA DENETĐM ŞUBE KENT MÜZESĐ VE ARŞĐVĐ ŞB. MÜD. ĐŞÇĐ PERSONEL ŞUBE MECLĐS ŞUBE HAL ŞUBE KATI ATIK ĐŞLT. ŞUBE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLER ŞB. MÜD. NAZIM PLAN ŞUBE KAMULAŞTIRMA ŞUBE ULAŞIM KOORD. ŞUBE YAPI ĐŞLERĐ ŞUBE ETÜD PROJE ŞUBE ZABITA TRAFĐK ŞUBE KÜLTÜR VE SANAT ŞUBE ĐNSAN KAYNAKLARI EĞĐTĐMĐ ŞUBE MÜD. ENCÜMEN VE KARARLAR ŞUBE MÜD. BALIK HALĐ ŞUBE RUHSAT VE DENETĐM ŞUBE BĐLGĐ AĞLARI ŞUBE UYGULAMA PLAN ŞUBE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENĐ YERLEŞMELER ŞB. MÜD. DENĐZ HĐMETLERĐ ŞUBE ALT YAPI KOORD. ŞUBE KENTSEL TASARIM VE KENT ESTETĐĞĐ ŞUBE ZABITA ÇEVRE SAĞ. VE ĐMAR ĐŞELRĐ ŞB. MÜD. GENÇLĐK VE SPOR ŞUBE MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE KURUM ARŞĐVĐ ŞUBE KORUMA VE GÜVENLĐK AMĐRLĐĞĐ VETERĐNER ĐŞLERĐ ŞUBE ĐDARĐ YÖNETĐMĐ ŞUBE ZEMĐN ĐNCELEME DEPREM VE AFET ĐŞLERĐ ŞB. MÜD. EMLAK ŞUBE ULAŞIM PLANLAMA ŞUBE BAKIM ONARIM VE ALTYAPI ŞB. MÜD. KESĐN HESAPLARDAN SORUMLU ŞB. MÜD. ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ MEZARLIKLAR ŞUBE ŞĐRKETLER VE KURULUŞLAR ŞB. MÜD. GIDA KONTROL VE LABORATUVAR ŞB. MÜD. ĐSTATĐSTĐK ŞUBE TARĐHSEL ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARI ŞUBE MÜD. KÜTÜPHANE VE MÜZELER ŞB. MÜD. DAĐRE BAŞKANI MALĐ HĐZMETLER DAĐ. BŞK BURSLAR ŞUBE MEZBAHA ŞUBE HUZUREVĐ ŞUBE MUHASEBE ŞUBE AŞEVLERĐ ŞUBE BANLĐYÖ VE RAYLI SĐSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAĐRE BAŞKANI DAĐRE BAŞKANI SOSYAL ĐŞLER ŞUBE ĐTFAĐYE DAĐRESĐ BAŞKANI BANLĐYÖ SĐSTEMLERĐ ŞUBE DESTEK HĐZMETLER DAĐ. BŞK. BÜTÇE ŞUBE FAKĐR VE MUHTAÇLARA YARDIM ŞB. MÜD. ĐTFAĐYE ŞUBE MÜDÜRÜ RAYLI SĐSTEM ŞUBE MAL ALIMLAR ŞB. MÜD. GELĐRLER ŞUBE TERMĐNALLER ŞUBE TARIM PARK VE BAHÇELER DAĐ. BŞK. EŞREFPAŞA HASTANESĐ BAŞHEKĐMĐ ĐTFAĐYE ŞUBE MÜDÜRÜ YATIRIMLAR DENETĐM ŞUBE HĐZMET ALIMLAR ŞB. MÜD. ĐÇ KONTROL ŞUBE AR-GE DAĐRESĐ BAŞKANI YEŞĐL ALAN PLANLAMA VE YAPIM ŞB. MÜD. HASTANE ŞUBE ĐTFAĐYE ŞUBE MÜDÜRÜ TAŞINIR MAL KAYIT TAKĐP ŞB. MÜD. AR-GE ŞUBE YEŞĐL ALAN BAKIM ŞUBE KREDĐLER TAKĐP ŞUBE STRATEJĐ YÖNETĐM VE PLANLAMA ŞB. MÜD. TARIMSAL YAPI ŞUBE PERFORMANS VE KALĐTE ÖLÇÜTLERĐ ŞB. MÜD. FĐDANLIKLAR VE ĐKMAL ŞUBE AB VE DIŞ ĐLĐŞKĐLER ŞUBE 16

17 1) Yönetim Sistemi Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırlar içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine Đçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları Büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır ve atamayı izleyen ilk meclis toplantısında belediye meclisinin bilgisine sunulur. Belediye Başkanlığı ait bir denetim birimi mevcut olup, belediye birimlerinin rutin denetim ve soruşturmalarını yapmaktadır. Đçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetimi yapılmaktadır. Đzmir Belediyesi 29 Mart 1984 tarihinde Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüştür. Đzmir Büyükşehir Belediyesine; tarih, 23 sayılı Đçişleri Bakanlığı onayı ile 1 adet Genel Sekreter, 4 adet Genel Sekreter yardımcıları kadroları, tarih, 101 sayılı Đçişleri Bakanlığının onayı ile 9 Daire Başkanlığı, 36 Şube Müdürlüğü, 1 Özel Kalem Müdürlüğü, 1 Zabıta Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı kadroları ihdas edilmiştir. Daha sonra; Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına, Hukuk Đşleri Müdürlüğü I Hukuk Müşavirliğine, Baştabiplik Eşrefpaşa Hastanesi Baştabipliğine dönüştürülmüştür. Norm kadro esaslarına uygun olarak tarih ve 01/1065 sayılı Meclis kararı ile organizasyon yapısı yenilenen Büyükşehir Belediyesinde; 1 Genel Sekreter, 5 Genel Sekreter Yardımcısı, Kurmay (Danışma ve Denetim) birimler olarak belirtebileceğimiz; 17

18 Hukuk Müşavirliği Teftiş Kurulu Başkanlığı Đç Denetim Birimi Başkanlığı ile Ana hizmet birimleri diyebileceğimiz ve Büyükşehir Belediyesinin kanunla verilen görevlerini yürütmekle görevli; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanlığı, Đtfaiye Daire Başkanlığı, Fen Đşleri Daire Başkanlığı, Đmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ar-Ge Daire Başkanlığı, Đşletme ve Đştirakler Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanlığı Tarım Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği Genel Sekreter ve Yardımcılarına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Büyükşehir Belediyesinin yardımcı hizmet birimleri ise; Özel Kalem Müdürlüğü, Protokol Şube Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Müdürlüğü, Đnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Yazı Đşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı, Koruma ve Güvenlik Amirliğidir. Büyükşehir Belediyesinde ayrıca; Ulaşım hizmetini yapmak üzere ESHOT Genel Müdürlüğü, Su üretim- dağıtım, arıtma ve kanal hizmetlerini yapmak üzere de ĐZSU Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Ayrıca; ÜNĐBEL Bilgi Teknolojileri A.Ş. ĐZFAŞ Đzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Đşleri A.Ş. EGE ŞEHĐR PLANLAMA Enerji ve Teknolojik Đşbirliği Merkezi A.Ş. ĐZBETON Đzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ĐZELMAN Genel Hizmet ve Temizlik Đşleri Ticaret Ltd Şti. ĐZENERJĐ Đzmir Büyükşehir Belediyesi Enerji Üretim, Depolama, Đletim, Dağıtım, Đthalat ve Đhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. GRAND PLAZA Otelcilik ve Turizm Đşletmeleri A.Ş. ĐZBELKOM Đzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması Đyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 18

19 ĐZMĐR METRO Đzmir Büyükşehir Belediyesi Metro Đşletmeciliği Taşımacılık Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ĐZULAŞ Đzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi A.Ş. ĐZDENĐZ- Đzmir Deniz Đşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. olmak üzere 11 adet şirketi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ortaklığı olan şirketler şunlardır; ĐZMĐR JEOTERMAL A.Ş. ĐZMĐRGAZ A.Ş. ĐZBAN A.Ş. (Jeotermal enerjiye ilişkin faaliyetleri yürütmektedir.) (Doğalgaz kapsamındaki çalışmaları yürütmektedir.) (Banliyö sistemine ait çalışmaları yürütmektedir.) D)Fiziksel Kaynaklar 1) Teknik Altyapı Makine parkı içinde yer alan iş makinelerinin üretici firma tarafından tespit edilen ekonomik ömürleri 10 yıl ile sınırlandırıldığı göz önüne alındığında, mevcudun 1986 model olması ve 20 seneden beri yoğun bir çalışma ortamında bulunması sebebi ile yenileme çalışmasına gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Tablo-5 Đzmir Büyükşehir Belediyesi Đş Makinelerinin Yaşlarına Göre Dağılımı. MAKĐNE MEVCUT 16 YAŞ ÜSTÜ ORAN ADET Dozer 10 6 %60 Kepçe 8 8 %100 Greyder 4 3 %75 Ekskavatör 5 0 %0 Silindir 2 1 %50 Beko Loder 2 0 %0 Mini Loder 2 0 %0 Mini Eksakavatör 2 0 %0 Ufak Kamyon %100 Büyük Kamyon %60 Çekici Tırlar 3 1 %33 Hizmet Araçları %61 Tankerler 5 3 %60 Ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan iş makinesi, kamyon, binek araçları ve diğer ekipmanların her biri için teknik raporların düzenlenerek, hizmet dışı kalacakların tespiti ve kademeli olarak hizmet dışı bırakılmaları gerekliliği ekonomiklik açısından önem arz etmektedir. 19

20 Grafik 1 Đzmir Büyükşehir Belediyesi Araç Makine Teknik Altyapı Dağılımı Tablodan anlaşılacağı üzere mevcut iş makinesi parkında bulunan 98 adet iş makinesinden 60 adedi ekonomik ömür olan 10 yılı aşmıştır yılında 8 adet yeni iş makinesi alımı yapıldıktan sonra, 2008 yılında da kepçe ve greyder alımına gidilebilmesi için gerekli teknik çalışmalar başlatılmıştır. 2) Taşınmazlar Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların 2008 yılı tapu bilgileri üzerinden yapılan envanter çalışması sonucu aşağıdaki gibidir; Arsa 3448 adet, Mesken 69 adet, Đşyeri 144 adet, Đdari bina 20 adet, Katlı otopark 8 adet, Lojman 365 adet, Kilise 1 adet, Hastane 2 adet, Hizmet binası 13 adet, Kütüphane 1 adet, Spor salonu 1 adet, Sosyal tesis 1 adet, Diğer 43 adet olmak üzere toplam 4116 adettir. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar 2006 yılında 2857 adet, 2007 yılında 3616 adettir.(grafik 2) 20

21 Grafik 2: Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların sayısı Taşınmazların Değerlendirilmesi Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi; Đmar planında kamu hizmetleri dışında konut, ticaret vb. gibi alanlar için ayrılmış bulunan ve yüzölçümü 500 m²nin altında olan taşınmazların ihale yolu ile satışının yapılması veya kat karşılığı yolu ile değerlendirilmesi, Đmar Planı çalışmaları sonucunda toplu konut yapılabilecek taşınmazların, düşük gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmasında veya kentsel yenilemeye yönelik toplu konut üretimi şeklinde olmaktadır döneminde ihale yoluyla Belediye taşınmazlarının satışı yapılmamıştır. Bu dönemde yapılan satışlar, Belediyenin diğer vatandaşlar ile hisseli bulunduğu taşınmazların 3194 Sayılı Yasa ile 5393 Sayılı Yasa kapsamında satışıdır. Lojman ve sosyal konutların dağılımına bakıldığında 49 adet sosyal konut; 98 adet ilçe belediyelerine tahsisli, 2 adet TCDD'ye tahsisli, 256 adet ĐBB'ye tahsisli lojman; 17 adet kamu konutu harici mülkiyetler olmak üzere toplam 422 adettir. Lojman ve sosyal konutlar, lojmanların memur personele görev ve sıra tahsisli olarak tahsisi, ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal konutlardan yararlandırılması şeklinde değerlendirilmektedir. Kiralık taşınmazlar 608 adedi aktif kiralık taşınmaz, 92 adedi boş kiralık taşınmaz, 38 adedi tahsis olmak üzere 738 adettir. Bu taşınmazların değerlendirilmesi; kiralama ve boş kiralıkları iki defa ihaleye çıkarıp, kiralanamayan taşınmazların bedelleri tekrar belirlenerek kiralanmak üzere ihaleye çıkarılması şeklinde olmaktadır. Boş kiralık taşınmazlar ihaleye çıkarılıp kiralanamayan, başka projelerde değerlendirileceği için yıkımı veya tadilatı yapılacak taşınmazlardır. 3) Bilişim Sistemi Đzmir Büyükşehir Belediyesi Bilişim Sistemleri, bilgi toplumuna dönüşümde; bilgiye dayalı olarak üretilen hizmetlerde daha etkin ve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılmasının sağlanarak kentlinin sayısal 21

22 yaşama dâhil edilmesini sağlamak üzere, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak, sürekli bir gelişim içindedir. Bu kapsamda Đzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi yapılanmasında yer alan Bilgi Đşlem ve Veri Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Ağları Şube müdürlükleri çalışmaları ile e-devlet kapsamındaki e-belediye hizmetlerinin kusursuz verilmesi ve bütünleşik ağ yapısı içerisinde kentlinin ihtiyaç duyacağı her türlü e-servisinin kademeler halinde devreye alınması olarak nitelenen ĐzmirNET projesinde yıl sonu hedefi olarak belirlenen 200 km, yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmış ve giderek büyümektedir. Kurum içi kesintisiz ve yüksek erişebilirlik oranı ile çalışmayı sağlamak amacıyla sunucularımız yeniden yapılandırılmış ve kümeli yapıya geçilmiştir. Artık Belediyemizde, raporların gerçek zamanlı olarak alındığı yönetim bilgi sistemi kullanılmaktadır. Birimlerin kullandığı tüm veriler bir noktada toplanmakta, gerekli görüldüğü durumlarda paylaşılmaktadır. Kullanıcılar kendilerine ait ekranlarda sadece yetkileri dâhilinde programları kullanmaktadır. Böylece tüm verilere gerçek zamanlı olarak ulaşılabilmektedir. Merkezi veri tutulması sayesinde, web, kiosk gibi değişik yöntemlerle vatandaşların gerekli bilgileri alması sağlanmaktadır Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığımız tarafından, yetki alanımız dâhilinde, 5216 sayılı kanunun 7/h maddesinde tanımlanan Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin kurulması kapsamında, diğer bütün projelerimize altlık teşkil edecek Coğrafi Adres Bilgi Sistemi tamamlanmış, bu sistemle bütünleşik olarak çalışacak Đmar Bilgi Sistemleri tamamlanma aşamasına getirilmiş, diğer projelerimize devam edilmektedir. E)Đnsan Kaynakları Đzmir Büyükşehir Belediyesi tarihi itibari ile 1737 kadrolu memur, 501 sözleşmeli memur, 822 kadrolu işçi ve 2238 şirket personeli ile hizmet vermektedir. Personelin % 33 ü kadrolu memur, %16 sı kadrolu işçi, %9 u sözleşmeli memur ve %42 si şirket personelidir. (Grafik 3) 22

23 Grafik 3: Đzmir Büyükşehir Belediyesi Đstihdam Türleri Memur personelin geçen seneki sayılarına bakıldığında, 2008 yılı itibari ile bir artış gözlemlenmektedir. Bunun ana nedeni Zabıta ve Đtfaiye Yönetmeliklerine istinaden, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılmış olmasıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile naklen atama ve açıktan atama yolu ile kurumuza atananlar da, bu artışta etkili olmaktadır. Bu bağlamda, yıllardır kurumdaki memur personelin hizmet sürelerinin doldurarak emekli olmaları ve yerine istihdam edilen memur personel sayısındaki artışın aynı olmamasından kaynaklı memur sayısında gözlemlenmiş olan düşüş, bu sene itibari ile artış göstermiştir. (Grafik 4) Grafik 4: Đzmir Büyükşehir Belediyesi Yıllara Göre Memur Personel Dağılımı 23

24 Kadrolu işçi sayısında da yıllar itibariyle yaşanan düşüş devam etmektedir. Kurumuzdaki işçi personelin hizmet sürelerini doldurarak emekli olmaları ve yerine istihdam edilen işçi sayısındaki artışın aynı oranlarda olmaması ve işçi eliyle yürütülen işlerin bir kısmının hizmet alımı yolu ile yapılması azalma nedenlerindendir. Fakat güncellenmiş son rakamlarda kaydedilen artışın sebeplerinden biri, kurumumuzdaki geçici işçilerin 5620 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda daimi işçi kadrosuna geçirilmiş olmasıdır. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 57 adet ilçe ve belde belediyesi, personeli ile birlikte devralındığından, bu da sayıdaki artışın nedenlerinden biri olarak belirtilebilir. (Grafik 3) Grafik 2 Đzmir Büyükşehir Belediyesi Yıllara Göre Kadrolu Đşçi Dağılımı Kurumdaki Kadrolu memur personel ve sözleşmeli memurlar toplamının hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir. Genel Đdare Hizmetlerinde 1262,Teknik hizmetler sınıfında 681,Yardımcı Hizmetler Sınıfında 34, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 236,Avukat Hizmetleri Sınıfında 19, Din Hizmetleri Sınıfında 5, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1 kişi hizmet vermektedir. (Grafik 5) 24

25 Grafik 3 Đzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınıflarına Göre Memur Personel Dağılımı 25

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1)

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30

Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1.2.1. Fiziksel Yapı 12 1.2.2. Teşkilat Yapısı 14 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Recep KARAMEHMETOĞLU Çevre Mühendisi

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU V ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU OJ/09/2014 BİRİM İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI Ajansın kuruluşu MADDE 1- (1) Eskişehir i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 5

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 5 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 5 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 11 1.2.1. Fiziksel Yapı 11 1.2.2. Teşkilat Yapısı 14 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı