ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ Đzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak Đzmir Telefon Faks Hemşeri Đletişim Merkezi

3 ÜST YÖNETĐCĐNĐN SUNUŞU Đnsanlık tarihini ve toplumsal ilişkileri şekillendiren olayların tümünün temelinde kesintisiz bir değişim sürecinin gönüllü ya da zorlayıcı etkilerinin olduğu bilinen bir gerçektir. Bu değişim süreci günümüzde artık takip edilmesi ve ayak uydurulması daha fazla bilgi ve çalışma isteyen bir yapıya kavuşmuş, daha fazla alanda etkili olmaya başlamıştır. Çağdaş bir belediyecilik anlayışı oluşturmak için de bu değişim sürecinin kamu kurumlarında yansıması olan stratejik planlama, performans değerleme, kalite sistemleri çalışmalarını bir eşgüdümle yönetmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Đzmir Büyükşehir Belediyesi olarak stratejik planlama ve performans değerleme çalışmalarının etkin, verimli ve kaliteli belediyecilik hizmet üretimine katkısını en üst seviyeye çıkarmak için bu çalışmaları yasal bir zorunluluktan çok gönüllülük temelinde hak ettiği değeri vererek sürdürmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu nda Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin esaslar düzenlenmiş olup, hazırlanmış olan yeni performans programı hazırlama rehberi de dikkate alınarak 2009 yılı bütçesine esas olmak üzere 2009 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Dünya ve ülkemiz değişirken, Đzmir onurlu ve saygın yerini, çağdaş kent bilinci ile koruyacak ve geliştirecektir. Amacımız, hepimize yaşamaktan mutluluk duyacağımız bir kenti armağan etmektir. Biz, bu kararlılıkla ve bilinçle çalışıyoruz. Çünkü kentler onlara sahip çıkanlarındır. Bu programın yapılacak çalışmalara ışık tutması, bilgi birikimi ve deneyimlerimize katkı sağlamasını diler, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aziz KOCAOĞLU Đzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 3

4 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I-GENEL BĐLGĐLER 9 A-Misyon ve Vizyon 9 B-Yetki Görev ve Sorumluluklar 10 1) Mevzuat 10 C-Teşkilat Yapısı 19 1)Yönetim Sistemi 20 D- Fiziksel Kaynaklar 22 a)teknik Altyapı 22 b)taşınmazlar 23 c)bilişim Sistemi 24 E- Đnsan Kaynakları 25 II-PERFORMANS BĐLGĐLERĐ 29 A-Temel Politika ve Öncelikler 29 B- Amaç ve Hedefler 29 1)Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler 29 2)Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar 35 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak Đhtiyacı 36 D- Faaliyetlere Đlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 43 1)Yönetim 43 2)Çevre Koruma Ve Çevre Sağlığı 44 3)Đmar Kentsel Koruma Ve Tasarım 46 4)Kentsel Altyapı 49 5)Ulaşım 50 6)Sağlık 51 7)Kültür, Eğitim, Spor, Sosyal Hizmetler Ve Halkla Đlişkiler 52 8)Turizm, Fuarcılık Ve Dış Đlişkiler 54 9)Đtfaiye Ve Afet Yönetimi 55 10)Bilgi Ve Đletişim Teknolojileri 56 11)Yeşil Alanlar, Rekreasyon Alanları, Parklar 56 12)Enerji 57 13)Bütçe Ve Satınalma 57 -PERFORMANS HEDEFĐ KAYNAK ĐHTĐYACI TABLOLARI 59 1)Yönetim 61 2)Çevre Koruma Ve Çevre Sağlığı 68 3) Kentsel Altyapı 76 4) Ulaşım 80 5) Sağlık 83 6)Kültür, Eğitim, Spor, Sosyal Hizmetler Ve Halkla Đlişkiler 86 7)Đtfaiye Ve Afet Yönetimi 92 8) Bilgi Ve Đletişim Teknolojileri 95 9) Yeşil Alanlar 97 4

5 10) Bütçe Ve Satınalma 99 11) Enerji ) Turizm Ve Dış Đlişkiler ) Đmar Kentsel Koruma Ve Tasarım ) Şirketler 113 -ĐDARE PERFORMANS HEDEFĐ TABLOLARI 117 1)Yönetim 119 2)Çevre Koruma Ve Çevre Sağlığı 125 3) Kentsel Altyapı 133 4) Ulaşım 137 5) Sağlık 140 6)Kültür, Eğitim, Spor, Sosyal Hizmetler Ve Halkla Đlişkiler 143 7)Đtfaiye Ve Afet Yönetimi 149 8) Bilgi Ve Đletişim Teknolojileri 152 9) Yeşil Alanlar ) Bütçe Ve Satınalma ) Enerji ) Turizm Ve Dış Đlişkiler ) Đmar Kentsel Koruma Ve Tasarım 165 -ĐDARE PERFORMANS TABLOSU 171 -STRATEJĐK AMAÇLAR KAYNAK ĐHTĐYACI TABLOSU 177 -BÜTÇE BĐLGĐLERĐ TABLOLARI 181 E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği 193 -PERFORMANS VERĐLERĐ DEĞERLENDĐRME TABLOLARI 195 III-BÜTÇE BĐLGĐLERĐ 208 5

6 I-GENEL BĐLGĐLER A-Misyon ve Vizyon Misyon Tarihi ve kültürel değerleri koruyarak, yaşanabilir bir çevre, hızlı ve güvenilir bir ulaşım, planlı bir yerleşim, sistemli alt yapı, duyarlı kentsel dönüşüm hareketi ile kentlilik bilinci oluşturmuş, bilgi ve teknolojiyi etkin yöneten, katılımcı, şeffaf ve her işin merkezine insanı koyan yönetim anlayışından hareket ederek, çağdaş belediyecilik hizmeti sunmak. Vizyon Đzmir Kent Vizyonu Kentlilik bilincine sahip, turizm, ticaret ve yüksek teknolojide öncü, Akdeniz in kültür ve sanat merkezi, liman kenti olmak. Đzmir Büyükşehir Belediye Vizyonu Uygarlıkların mirasını yaşatan, doğayı koruyan, bilgiyi esas alan yönetim anlayışıyla, kentli ile geleceğin Đzmir ini kuran çağdaş, güvenilir belediye olmak. Đlkelerimiz: Güvenilirlik Karar alma, uygulama ve eylemde şeffaflık ve açıklık Doğaya, tarihi dokuya ve insana saygı Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim Adalet ve tarafsızlık Sosyal belediyecilik anlayışı Gelişmeye açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir kurum Kaynakların ve zamanın etkin, verimli kullanılması Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etmek, değişimi yönetmek Güler yüzlü ve yapıcı anlayış Çalışan ve vatandaş memnuniyeti 6

7 B-Yetki Görev ve Sorumluluklar 1) Mevzuat 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile Đzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının genişlemesi ve görevlerin çok sayıda yasal düzenlemelerle ilişkili olması, yasal yetki ve sorumlulukların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, stratejik planlama çalışmaları kapsamında eski ve yeni kanunlardan hareket edilerek, Büyükşehir Belediyelerinin yetkilerinin ve yükümlülükleri Tablo 1, 2, 3 ve 4 de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Yine aynı formda yeni kanun ile karşılaştırmalar yapılarak 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yetki ve sorumlulukları açısından farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesine görev veren diğer kanunlar da tabloda gösterilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi, Encümeni ve Belediye Başkanının görev yetki ve sorumlulukları da aynı düşünceden hareketle forma dökülmüştür. Tablo-1 Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri 5216 s. K. Diğer Kanunlar Đlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak m.7/a büyükşehir belediyesinin stratejik planını hazırlamak --- Đlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak m.7/a büyükşehir belediyesinin yıllık hedeflerini, yatırım --- programlarını ve bütçesini hazırlamak Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım m.7/b imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak -- Bağlı belediyelerin hazırlayacakları uygulama imar planlarını m.7/b ve plan değişikliklerini aynen veya değiştirerek onaylamak ve (Değiştirerek uygulamasını denetlemek onaylama yetkisi --- Bağlı belediyelerin hazırlayacakları parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulamasını denetlemek Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar eklenmiştir) m.7/b m.7/b planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak Valinin koordinasyonunda il özel idaresi ile birlikte il çevre düzeni planını yapmak --- Bağlı belediyelerin imar uygulamalarını denetlemek, denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre vermek, bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde m.11/1, sayılı Đl Özel Đdaresi K. m.6/3 7

8 eksiklik ve aykırılıkları gidermek Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya m.11/3 ruhsat ve eklerine aykırı yapıları gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirmek; belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, 3194 sayılı Đmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanmak Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve m.7/e 5393 s.k. m.69 ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını m.7/e 5393 s.k. m.73 yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamak Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike m.7/z --- oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve m.7/c --- hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen m.7/d -- alanlardaki işyerlerine, büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve M7/f --- uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu m.7/p --- amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis m.7/p --- araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis m.7/f --- ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve m.7/f --- benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin m.7/f --- 8

9 gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Kanunlarla il trafik komisyonlarına verilen yetkileri büyükşehir belediyesi sınırları içinde kullanmak m.9/2 --- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak Kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak Đlan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek m.7/9 --- m.7/g --- m.7/g --- m.7/g --- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak m.7/h --- m.7/i --- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak Ağaçlandırma yapmak m.7/i 4122 s.k.m 4- p Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve m.7/i çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak Đnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, m.7/i hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak m.7/i Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna m.7/i kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun m.7/i için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve m.7/i bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi m.7/j müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, her türlü s.k. m.80 akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla çalışma ruhsatı vermek Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere m.7/j 9

10 laboratuvarlar kurmak ve işletmek Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek Derelerin ıslahını yapmak Kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek Đmar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek Đl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek Đtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek Patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, m.7/k m.7/l m.7/m m.7/m m.7/n m.7/o m.7/r m.7/r m.7/r m.7/r m.7/s m.7/t m.7/t m.7/u m.7/u m.7/v 10

11 Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya m.7/v işlettirmek Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya m.7/y işlettirmek Büyükşehir Belediye sınırları içindeki alt yapı hizmetlerinin m.8 koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla alt yapı koordinasyon merkezi kurmak Büyükşehir belediye sınırları içindeki ulaşım hizmetlerinin m.9 koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla ulaşım koordinasyon merkezi kurmak Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin m.27 yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyonu sağlamak Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak s.k.m.14/a Tablo-2 Büyükşehir Belediye Meclislerinin Görevleri Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek Borçlanmaya karar vermek Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek Şartlı bağışları kabul etmek Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek Bütçe içi işletme kurulmasına karar vermek 5393 s.k. Diğer Kanunlar m.18/a m.18/b m.18/b m.18/c m.18/c m.18/d m.18/e m.18/f m.18/g m.18/h m.18/i 11

12 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına ve bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek Belediye adına imtiyaz verilmesine karar vermek m.18/i m.18/j Belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek Meclis başkanlık divanını ve ihtisas komisyonları üyelerini seçmek Belediye encümen üyelerini seçmek Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek Beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek m.18/j m.18/k m.18/k m.18/l m.18/m m.18/n 5216 s.k.m.15 Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek Yurt içindeki ve Đçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak Đmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Bağlı belediyelerin bütçe ve imarla ilgili kararlarını inceleyerek karara bağlamak Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. Büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasındaki bölüşümüne karar vermek Đlçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçının, bedeli bağlı belediyelerce karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılmasına karar vermek Kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin %10 unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ile bağlı belediyelere mali ve ayni yardım yapılmasına karar vermek Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı anda m.18/o 3030 s.k. m.25 m.18/p m.18/r m.18/s m.18/u s.k..m s.k.m.27/ s.k.m.27/ s.k.m27/ s.k.m.27/ s.k.m.27/7 12

13 ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar vermek Tablo-3 Büyükşehir Belediye Encümenlerinin Görevleri 5393 s.k. Diğer Kanunlar Stratejik plânı ve yıllık çalışma programını inceleyip m.34/a belediye meclisine görüş bildirmek Bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş m.34/a bildirmek Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili m.34/b kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini m.34/c belirlemek Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri m.34/d arasında aktarma yapmak Kanunlarda öngörülen cezaları vermek m.34/e Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan m.34/f belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin m.34/g meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini m.34/h belirlemek Toptancı hal inde işyeri tahsisinin iptaline karar vermek s.khk m.8/2 Toptancı hal hakem heyetine üye seçmek s.khk m.20 Toptancı hal dahilinde faaliyetten men kararı ve para s.khk. cezası vermek Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yıkılmasına ve yapı sahibinin para cezası ile cezalandırılmasına karar vermek m.26/a s.k.m s.k.m.11 Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir s.k.m.19 yıl içinde parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin parselasyon planlarını onaylamak 5216 s.k.m.7/b Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla karar vermek s.k.m

14 Tablo-4 Büyükşehir Belediye Başkanlarının Görevleri Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak 5216 S.k. Diğer Kanunlar m.18/a m.18/b m.18/c m.18/d m.18/e m.18/f m.18/g 1580 s.k.m.58 Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek Gerektiğinde bizzat nikah kıymak Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak Bağlı belediye meclislerinin kararlarını onaylamak, iade etmek, gerektiğinde dava açmak Büyükşehir belediye birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkında karar almak m.18/h m.18/i m.18/j m.18/k m.18/l m.18/m m.14 m.21 14

15 Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev s.k.m.10 yapmak Kıyı Kanununa aykırı hareket edenlere para cezası s.k.m.15 vermek Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan deniz, göl ve akarsuları kirleten gemilere para cezası vermek s.k.m.24/a Belediye personelinin mazeret izinlerini vermek s.k.104/c Belediye personelini olumsuz sicil alması halinde s.k.117 uyarmak Belediye personeline takdirname vermek s.k.122 Disiplin amirleri tarafından verilen cezalara karşı yapılan s.k.135 itirazları üst disiplin amiri olarak karara bağlamak Belediye personelinin görevden uzaklaştırılmasına karar s.k.138/a vermek Belediye personelinin emeklilik onayını vermek s.k. Ek.m.26 15

16 C)Teşkilat Yapısı ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANI ÖZEL KALEM ESHOT GENEL ĐZSU GENEL GENEL SEKRETER ĐÇ DENETĐM BĐRĐMĐ BAŞKANLIĞI 1. HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI SĐVĐL SAVUNMA UZMANLIĞI HUKUK MÜŞAVĐRĐ PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRÜ HUKUK MÜŞAVĐRĐ BASIN YAYIN HLK. ĐLŞ. ŞUBE MÜDÜRÜ HUKUK MÜŞAVĐRĐ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM DAĐ. BŞK. YAZI ĐŞLERĐ VE KARARLAR DAĐ. BŞK. ĐŞLETME VE ĐŞTĐRAKLER DAĐ. BŞK ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĐ. BŞK. BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ DAĐ. BŞK. ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK DAĐRESĐ BŞK. EMLAK YÖNETĐMĐ DAĐRESĐ BŞK. ULAŞIM DAĐRESĐ BŞK. FEN ĐŞLERĐ DAĐRESĐ BŞK. ETÜD VE PROJELER DAĐ. BŞK. ZABITA DAĐRESĐ BAŞKANI KÜLTÜR VE SOSYAL ĐŞLER DAĐ. BŞK. MEMUR PERSONEL ŞUBE YAZI ĐŞLERĐ ŞUBE ĐDARĐ ĐŞLER ŞUBE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞB. MÜD. BĐLGĐ ĐŞLEM VE VERĐ YÖNETĐMĐ ŞB. MÜD. ĐMAR ĐŞLERĐ ŞUBE HARĐTA ŞUBE TRAFĐK VE DENETĐM ŞUBE YOL YAPIM BAKIM ŞUBE YAPIM ĐHALELERĐ ŞUBE ZABITA DENETĐM ŞUBE KENT MÜZESĐ VE ARŞĐVĐ ŞB. MÜD. ĐŞÇĐ PERSONEL ŞUBE MECLĐS ŞUBE HAL ŞUBE KATI ATIK ĐŞLT. ŞUBE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLER ŞB. MÜD. NAZIM PLAN ŞUBE KAMULAŞTIRMA ŞUBE ULAŞIM KOORD. ŞUBE YAPI ĐŞLERĐ ŞUBE ETÜD PROJE ŞUBE ZABITA TRAFĐK ŞUBE KÜLTÜR VE SANAT ŞUBE ĐNSAN KAYNAKLARI EĞĐTĐMĐ ŞUBE MÜD. ENCÜMEN VE KARARLAR ŞUBE MÜD. BALIK HALĐ ŞUBE RUHSAT VE DENETĐM ŞUBE BĐLGĐ AĞLARI ŞUBE UYGULAMA PLAN ŞUBE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENĐ YERLEŞMELER ŞB. MÜD. DENĐZ HĐMETLERĐ ŞUBE ALT YAPI KOORD. ŞUBE KENTSEL TASARIM VE KENT ESTETĐĞĐ ŞUBE ZABITA ÇEVRE SAĞ. VE ĐMAR ĐŞELRĐ ŞB. MÜD. GENÇLĐK VE SPOR ŞUBE MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE KURUM ARŞĐVĐ ŞUBE KORUMA VE GÜVENLĐK AMĐRLĐĞĐ VETERĐNER ĐŞLERĐ ŞUBE ĐDARĐ YÖNETĐMĐ ŞUBE ZEMĐN ĐNCELEME DEPREM VE AFET ĐŞLERĐ ŞB. MÜD. EMLAK ŞUBE ULAŞIM PLANLAMA ŞUBE BAKIM ONARIM VE ALTYAPI ŞB. MÜD. KESĐN HESAPLARDAN SORUMLU ŞB. MÜD. ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ MEZARLIKLAR ŞUBE ŞĐRKETLER VE KURULUŞLAR ŞB. MÜD. GIDA KONTROL VE LABORATUVAR ŞB. MÜD. ĐSTATĐSTĐK ŞUBE TARĐHSEL ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARI ŞUBE MÜD. KÜTÜPHANE VE MÜZELER ŞB. MÜD. DAĐRE BAŞKANI MALĐ HĐZMETLER DAĐ. BŞK BURSLAR ŞUBE MEZBAHA ŞUBE HUZUREVĐ ŞUBE MUHASEBE ŞUBE AŞEVLERĐ ŞUBE BANLĐYÖ VE RAYLI SĐSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAĐRE BAŞKANI DAĐRE BAŞKANI SOSYAL ĐŞLER ŞUBE ĐTFAĐYE DAĐRESĐ BAŞKANI BANLĐYÖ SĐSTEMLERĐ ŞUBE DESTEK HĐZMETLER DAĐ. BŞK. BÜTÇE ŞUBE FAKĐR VE MUHTAÇLARA YARDIM ŞB. MÜD. ĐTFAĐYE ŞUBE MÜDÜRÜ RAYLI SĐSTEM ŞUBE MAL ALIMLAR ŞB. MÜD. GELĐRLER ŞUBE TERMĐNALLER ŞUBE TARIM PARK VE BAHÇELER DAĐ. BŞK. EŞREFPAŞA HASTANESĐ BAŞHEKĐMĐ ĐTFAĐYE ŞUBE MÜDÜRÜ YATIRIMLAR DENETĐM ŞUBE HĐZMET ALIMLAR ŞB. MÜD. ĐÇ KONTROL ŞUBE AR-GE DAĐRESĐ BAŞKANI YEŞĐL ALAN PLANLAMA VE YAPIM ŞB. MÜD. HASTANE ŞUBE ĐTFAĐYE ŞUBE MÜDÜRÜ TAŞINIR MAL KAYIT TAKĐP ŞB. MÜD. AR-GE ŞUBE YEŞĐL ALAN BAKIM ŞUBE KREDĐLER TAKĐP ŞUBE STRATEJĐ YÖNETĐM VE PLANLAMA ŞB. MÜD. TARIMSAL YAPI ŞUBE PERFORMANS VE KALĐTE ÖLÇÜTLERĐ ŞB. MÜD. FĐDANLIKLAR VE ĐKMAL ŞUBE AB VE DIŞ ĐLĐŞKĐLER ŞUBE 16

17 1) Yönetim Sistemi Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırlar içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine Đçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları Büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır ve atamayı izleyen ilk meclis toplantısında belediye meclisinin bilgisine sunulur. Belediye Başkanlığı ait bir denetim birimi mevcut olup, belediye birimlerinin rutin denetim ve soruşturmalarını yapmaktadır. Đçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetimi yapılmaktadır. Đzmir Belediyesi 29 Mart 1984 tarihinde Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüştür. Đzmir Büyükşehir Belediyesine; tarih, 23 sayılı Đçişleri Bakanlığı onayı ile 1 adet Genel Sekreter, 4 adet Genel Sekreter yardımcıları kadroları, tarih, 101 sayılı Đçişleri Bakanlığının onayı ile 9 Daire Başkanlığı, 36 Şube Müdürlüğü, 1 Özel Kalem Müdürlüğü, 1 Zabıta Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı kadroları ihdas edilmiştir. Daha sonra; Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına, Hukuk Đşleri Müdürlüğü I Hukuk Müşavirliğine, Baştabiplik Eşrefpaşa Hastanesi Baştabipliğine dönüştürülmüştür. Norm kadro esaslarına uygun olarak tarih ve 01/1065 sayılı Meclis kararı ile organizasyon yapısı yenilenen Büyükşehir Belediyesinde; 1 Genel Sekreter, 5 Genel Sekreter Yardımcısı, Kurmay (Danışma ve Denetim) birimler olarak belirtebileceğimiz; 17

18 Hukuk Müşavirliği Teftiş Kurulu Başkanlığı Đç Denetim Birimi Başkanlığı ile Ana hizmet birimleri diyebileceğimiz ve Büyükşehir Belediyesinin kanunla verilen görevlerini yürütmekle görevli; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanlığı, Đtfaiye Daire Başkanlığı, Fen Đşleri Daire Başkanlığı, Đmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ar-Ge Daire Başkanlığı, Đşletme ve Đştirakler Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanlığı Tarım Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği Genel Sekreter ve Yardımcılarına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Büyükşehir Belediyesinin yardımcı hizmet birimleri ise; Özel Kalem Müdürlüğü, Protokol Şube Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Müdürlüğü, Đnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Yazı Đşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı, Koruma ve Güvenlik Amirliğidir. Büyükşehir Belediyesinde ayrıca; Ulaşım hizmetini yapmak üzere ESHOT Genel Müdürlüğü, Su üretim- dağıtım, arıtma ve kanal hizmetlerini yapmak üzere de ĐZSU Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Ayrıca; ÜNĐBEL Bilgi Teknolojileri A.Ş. ĐZFAŞ Đzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Đşleri A.Ş. EGE ŞEHĐR PLANLAMA Enerji ve Teknolojik Đşbirliği Merkezi A.Ş. ĐZBETON Đzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ĐZELMAN Genel Hizmet ve Temizlik Đşleri Ticaret Ltd Şti. ĐZENERJĐ Đzmir Büyükşehir Belediyesi Enerji Üretim, Depolama, Đletim, Dağıtım, Đthalat ve Đhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. GRAND PLAZA Otelcilik ve Turizm Đşletmeleri A.Ş. ĐZBELKOM Đzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması Đyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 18

19 ĐZMĐR METRO Đzmir Büyükşehir Belediyesi Metro Đşletmeciliği Taşımacılık Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ĐZULAŞ Đzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi A.Ş. ĐZDENĐZ- Đzmir Deniz Đşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. olmak üzere 11 adet şirketi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ortaklığı olan şirketler şunlardır; ĐZMĐR JEOTERMAL A.Ş. ĐZMĐRGAZ A.Ş. ĐZBAN A.Ş. (Jeotermal enerjiye ilişkin faaliyetleri yürütmektedir.) (Doğalgaz kapsamındaki çalışmaları yürütmektedir.) (Banliyö sistemine ait çalışmaları yürütmektedir.) D)Fiziksel Kaynaklar 1) Teknik Altyapı Makine parkı içinde yer alan iş makinelerinin üretici firma tarafından tespit edilen ekonomik ömürleri 10 yıl ile sınırlandırıldığı göz önüne alındığında, mevcudun 1986 model olması ve 20 seneden beri yoğun bir çalışma ortamında bulunması sebebi ile yenileme çalışmasına gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Tablo-5 Đzmir Büyükşehir Belediyesi Đş Makinelerinin Yaşlarına Göre Dağılımı. MAKĐNE MEVCUT 16 YAŞ ÜSTÜ ORAN ADET Dozer 10 6 %60 Kepçe 8 8 %100 Greyder 4 3 %75 Ekskavatör 5 0 %0 Silindir 2 1 %50 Beko Loder 2 0 %0 Mini Loder 2 0 %0 Mini Eksakavatör 2 0 %0 Ufak Kamyon %100 Büyük Kamyon %60 Çekici Tırlar 3 1 %33 Hizmet Araçları %61 Tankerler 5 3 %60 Ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan iş makinesi, kamyon, binek araçları ve diğer ekipmanların her biri için teknik raporların düzenlenerek, hizmet dışı kalacakların tespiti ve kademeli olarak hizmet dışı bırakılmaları gerekliliği ekonomiklik açısından önem arz etmektedir. 19

20 Grafik 1 Đzmir Büyükşehir Belediyesi Araç Makine Teknik Altyapı Dağılımı Tablodan anlaşılacağı üzere mevcut iş makinesi parkında bulunan 98 adet iş makinesinden 60 adedi ekonomik ömür olan 10 yılı aşmıştır yılında 8 adet yeni iş makinesi alımı yapıldıktan sonra, 2008 yılında da kepçe ve greyder alımına gidilebilmesi için gerekli teknik çalışmalar başlatılmıştır. 2) Taşınmazlar Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların 2008 yılı tapu bilgileri üzerinden yapılan envanter çalışması sonucu aşağıdaki gibidir; Arsa 3448 adet, Mesken 69 adet, Đşyeri 144 adet, Đdari bina 20 adet, Katlı otopark 8 adet, Lojman 365 adet, Kilise 1 adet, Hastane 2 adet, Hizmet binası 13 adet, Kütüphane 1 adet, Spor salonu 1 adet, Sosyal tesis 1 adet, Diğer 43 adet olmak üzere toplam 4116 adettir. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar 2006 yılında 2857 adet, 2007 yılında 3616 adettir.(grafik 2) 20

21 Grafik 2: Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların sayısı Taşınmazların Değerlendirilmesi Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi; Đmar planında kamu hizmetleri dışında konut, ticaret vb. gibi alanlar için ayrılmış bulunan ve yüzölçümü 500 m²nin altında olan taşınmazların ihale yolu ile satışının yapılması veya kat karşılığı yolu ile değerlendirilmesi, Đmar Planı çalışmaları sonucunda toplu konut yapılabilecek taşınmazların, düşük gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmasında veya kentsel yenilemeye yönelik toplu konut üretimi şeklinde olmaktadır döneminde ihale yoluyla Belediye taşınmazlarının satışı yapılmamıştır. Bu dönemde yapılan satışlar, Belediyenin diğer vatandaşlar ile hisseli bulunduğu taşınmazların 3194 Sayılı Yasa ile 5393 Sayılı Yasa kapsamında satışıdır. Lojman ve sosyal konutların dağılımına bakıldığında 49 adet sosyal konut; 98 adet ilçe belediyelerine tahsisli, 2 adet TCDD'ye tahsisli, 256 adet ĐBB'ye tahsisli lojman; 17 adet kamu konutu harici mülkiyetler olmak üzere toplam 422 adettir. Lojman ve sosyal konutlar, lojmanların memur personele görev ve sıra tahsisli olarak tahsisi, ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal konutlardan yararlandırılması şeklinde değerlendirilmektedir. Kiralık taşınmazlar 608 adedi aktif kiralık taşınmaz, 92 adedi boş kiralık taşınmaz, 38 adedi tahsis olmak üzere 738 adettir. Bu taşınmazların değerlendirilmesi; kiralama ve boş kiralıkları iki defa ihaleye çıkarıp, kiralanamayan taşınmazların bedelleri tekrar belirlenerek kiralanmak üzere ihaleye çıkarılması şeklinde olmaktadır. Boş kiralık taşınmazlar ihaleye çıkarılıp kiralanamayan, başka projelerde değerlendirileceği için yıkımı veya tadilatı yapılacak taşınmazlardır. 3) Bilişim Sistemi Đzmir Büyükşehir Belediyesi Bilişim Sistemleri, bilgi toplumuna dönüşümde; bilgiye dayalı olarak üretilen hizmetlerde daha etkin ve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılmasının sağlanarak kentlinin sayısal 21

22 yaşama dâhil edilmesini sağlamak üzere, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak, sürekli bir gelişim içindedir. Bu kapsamda Đzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi yapılanmasında yer alan Bilgi Đşlem ve Veri Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Ağları Şube müdürlükleri çalışmaları ile e-devlet kapsamındaki e-belediye hizmetlerinin kusursuz verilmesi ve bütünleşik ağ yapısı içerisinde kentlinin ihtiyaç duyacağı her türlü e-servisinin kademeler halinde devreye alınması olarak nitelenen ĐzmirNET projesinde yıl sonu hedefi olarak belirlenen 200 km, yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmış ve giderek büyümektedir. Kurum içi kesintisiz ve yüksek erişebilirlik oranı ile çalışmayı sağlamak amacıyla sunucularımız yeniden yapılandırılmış ve kümeli yapıya geçilmiştir. Artık Belediyemizde, raporların gerçek zamanlı olarak alındığı yönetim bilgi sistemi kullanılmaktadır. Birimlerin kullandığı tüm veriler bir noktada toplanmakta, gerekli görüldüğü durumlarda paylaşılmaktadır. Kullanıcılar kendilerine ait ekranlarda sadece yetkileri dâhilinde programları kullanmaktadır. Böylece tüm verilere gerçek zamanlı olarak ulaşılabilmektedir. Merkezi veri tutulması sayesinde, web, kiosk gibi değişik yöntemlerle vatandaşların gerekli bilgileri alması sağlanmaktadır Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığımız tarafından, yetki alanımız dâhilinde, 5216 sayılı kanunun 7/h maddesinde tanımlanan Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin kurulması kapsamında, diğer bütün projelerimize altlık teşkil edecek Coğrafi Adres Bilgi Sistemi tamamlanmış, bu sistemle bütünleşik olarak çalışacak Đmar Bilgi Sistemleri tamamlanma aşamasına getirilmiş, diğer projelerimize devam edilmektedir. E)Đnsan Kaynakları Đzmir Büyükşehir Belediyesi tarihi itibari ile 1737 kadrolu memur, 501 sözleşmeli memur, 822 kadrolu işçi ve 2238 şirket personeli ile hizmet vermektedir. Personelin % 33 ü kadrolu memur, %16 sı kadrolu işçi, %9 u sözleşmeli memur ve %42 si şirket personelidir. (Grafik 3) 22

23 Grafik 3: Đzmir Büyükşehir Belediyesi Đstihdam Türleri Memur personelin geçen seneki sayılarına bakıldığında, 2008 yılı itibari ile bir artış gözlemlenmektedir. Bunun ana nedeni Zabıta ve Đtfaiye Yönetmeliklerine istinaden, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılmış olmasıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile naklen atama ve açıktan atama yolu ile kurumuza atananlar da, bu artışta etkili olmaktadır. Bu bağlamda, yıllardır kurumdaki memur personelin hizmet sürelerinin doldurarak emekli olmaları ve yerine istihdam edilen memur personel sayısındaki artışın aynı olmamasından kaynaklı memur sayısında gözlemlenmiş olan düşüş, bu sene itibari ile artış göstermiştir. (Grafik 4) Grafik 4: Đzmir Büyükşehir Belediyesi Yıllara Göre Memur Personel Dağılımı 23

24 Kadrolu işçi sayısında da yıllar itibariyle yaşanan düşüş devam etmektedir. Kurumuzdaki işçi personelin hizmet sürelerini doldurarak emekli olmaları ve yerine istihdam edilen işçi sayısındaki artışın aynı oranlarda olmaması ve işçi eliyle yürütülen işlerin bir kısmının hizmet alımı yolu ile yapılması azalma nedenlerindendir. Fakat güncellenmiş son rakamlarda kaydedilen artışın sebeplerinden biri, kurumumuzdaki geçici işçilerin 5620 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda daimi işçi kadrosuna geçirilmiş olmasıdır. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 57 adet ilçe ve belde belediyesi, personeli ile birlikte devralındığından, bu da sayıdaki artışın nedenlerinden biri olarak belirtilebilir. (Grafik 3) Grafik 2 Đzmir Büyükşehir Belediyesi Yıllara Göre Kadrolu Đşçi Dağılımı Kurumdaki Kadrolu memur personel ve sözleşmeli memurlar toplamının hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir. Genel Đdare Hizmetlerinde 1262,Teknik hizmetler sınıfında 681,Yardımcı Hizmetler Sınıfında 34, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 236,Avukat Hizmetleri Sınıfında 19, Din Hizmetleri Sınıfında 5, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1 kişi hizmet vermektedir. (Grafik 5) 24

25 Grafik 3 Đzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınıflarına Göre Memur Personel Dağılımı 25

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER Misyon, Vizyon, İlkeler.. 1 Genel Bilgiler...... 2 Kurumsal Yapı.. 3 Mali Durum.. 9 Hizmet Binaları. 11 Personel. 12 Araç Envanteri.

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 3 I- GENEL BİLGİLER 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı 2014 Performans Programı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I BAŞKANDAN... II I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C.

Detaylı

EKLER. Belediye Spor Kulübü Yerel Gündem 21 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EKLER. Belediye Spor Kulübü Yerel Gündem 21 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 Yılı Performans Programı Yayına Hazırlık ve Baskı: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. (1 Kasım 1937, 3. Yasama Yılı Meclis Açılış Konuşması ndan)

Detaylı

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLAN 2006-2009 T.C İSTANBUL 2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI - 2 - SUNUM 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu Değerli Hemşerilerim, Kent yönetimlerinin artık sadece yol, su, altyapı, imar ve planlama gibi klasik hizmetlerle sınırlı olmadığı; kentleri kalkındırmanın ve yaşam kalitesini

Detaylı

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SUNUŞ Eskişehir 2010 Stratejik Planı doğrultusunda, hayallerimizdeki Eskişehir i yaratabilmek için, hiç bitmeyen heyecanımızla son derece verimli çalıştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Eskişehir Büyükşehir

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19 Bornova Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile 16.10.2014 tarih ve 198 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYESİ

T.C. MANİSA BELEDİYESİ T.C. MANİSA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz Manisa Belediyesi-2014 Yılı Performans

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUNUŞ Eskişehir Kentsel Gelişim Projeleriyle çok önemli ve örnek alınacak bir konumuna gelmiştir. Sorumluluklarımızın bilincinde olarak projelerimizi birbiri ardına hızla üretiyor ve gerçekleştiriyoruz.

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri;

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Öncelikle Yerel Kalkınma Hamlesi ni başlattığımız 2004 yılından bu yana geçen süre zarfında, Bursa nın geleceğinin inşası için eleştiri ve önerileriyle

Detaylı

2006 yılı içinde yaptığımız çalışmaların bir kısmını kısaca özetlemek gerekirse;

2006 yılı içinde yaptığımız çalışmaların bir kısmını kısaca özetlemek gerekirse; SUNUŞ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Eskişehir Kentsel Gelişim Projeleriyle çok önemli ve örnek alınacak bir konumuna gelmiştir. Sorumluluklarımızın bilincinde

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı