TG 15 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 15 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TAR TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG Tarih biliminin yasaları ve kuralları yoktur. Geçmişte yaşanan bir olayın sonucuyla aynı nitelikli olan ve gelecekte yaşanacak bir olayın benzer bir sonuca yol açma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle tarih öğretiminin bireylerde geleceği tasarlarken kurallar ve yasalar oluşturma tutumunun gelişmesine katkı sağladığı söylenemez. Diğer seçeneklerde verilen tutumların gelişmesinde bilimsel metotla yapılandırılan tarih öğretimi belirleyici rol oynar. 4. Gazneliler Dönemi tarihçilerinden biri olan Tarih-i Beyhaki adlı eserin de yazarı olan, Muhammed b. Hüseyin Beyhaki ile Musul Atabeyliği Dönemi nde yaşayan, en ünlü eserlerinden biri dünya tarihi ile ilgili Tarihü l Kâmil olan İbn Esir Osmanlı Öncesi oluşturulan Türk-İslam tarih yazıcılığına katkıda bulunan tarihçilerdir. Fatih Dönemi nin tarihçilerinden olan Âşıkpaşazade ile II. Bayezit Dönemi nde yaşamış olan İdris-i Bitlisi ise Osmanlı Dönemi nin tarihçileridir. 7. XI. yüzyılda siyasi baskılar nedeniyle Balkanlara yerleşmek zorunda kalan Peçeneklerin (II) ve Uzların (III) bir bölümü Bizans ordusunda görev yapmışlardır Malazgirt Savaşı nda Bizans ordusundan ayrılıp Selçuklu ordusuna katılmışlardır. Bu gelişme savaşın Büyük Selçuklular tarafından kazanılmasını kolaylaştırmıştır. 2. Tarihçilerin olayları çalışmayı yaptıkları dönemin koşullarını dikkate alarak değerlendirmeleri araştırmanın nesnelliğini önler. Nesnellik için olayın araştırıldığı dönemin değil, yaşandığı dönemin koşullarının değerlendirilmesi gereklidir. Araştırılan olaya kendi ulusal çıkarlarını dikkate alarak yaklaşılması da çalışmanın ön yargılı yapıldığının kanıtıdır ki bu da çalışmanın yansız yapılmadığının yani nesnel olmadığının göstergesidir. Araştırılan olayı veya tarihsel süreci yargılama ve mahkûm etme değil de anlama mantığıyla yaklaşma ve olayla ilgili ileri süreceği her savı karşılaştırmalı metotla güvenirliği test edilmiş belgelere dayandırma çalışmanın nesnelliğini sağlayacak tutumlardır. 5. Tarih Öncesi Devirlerin tümünün sırasıyla yaşandığı bilgisi bu tarihî çevrede yaşayanların Eski Taş (Paleolitik), Orta Taş (Mezolitik), Yeni Taş (Neolitik), Bakır (Kalkolitik), Tunç ve Demir devirlerini yaşadıkları anlamına gelir. Buna göre kazı çalışması üstten alta doğru yapıldığından ulaşılan ilk araç gereçlerin demirden, en son araç gereçlerin de taştan yapılmış olması gerekir. 8. İslamiyet Öncesi Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilen Kürşat Ayaklanması, Çin in egemenliği altına giren Göktürklerin esaretinin onuncu yılında bağımsızlıklarını yeniden sağlamak amacıyla Kürşat ve arkadaşlarının Çin sarayına yaptığı saldırıdır. Ayaklanma Kürşat ve arkadaşlarının öldürülmesiyle sonuçlansa da Göktürklerin bağımsızlık mücadelesine ivme kazandırmış ve bir süre sonra Kutluk Kağan ın öncülüğünde bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarında etkili olmuştur. 3. Tarih Öncesi Devirler yazının henüz keşfedilmediği dönemlerdir. Tabletlerse pişirilmiş kilden yapılan ve kâğıt işlevine sahip olan nesnelerdir. Tarih Öncesi Devirlerin aydınlatılmasında başvurulabilecek bir kaynak türü değildir. Diğer seçenekler Tarih Öncesi Devirlere aittir ve tümünden geçmişin aydınlatılmasında yararlanılabilir. 6. Tarihte bilinen ilk kütüphane, Asurlular tarafından başkentleri Ninova da kurulmuştur. 9. Yelme İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde savaş öncesi savaşılacak devlet ya da devletlerle ilgili istihbarat çalışması yapmakla yükümlü olan keşif birimidir. Açıklamasının askerî vali olarak verilmesi yanlıştır. İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde askerî valilere tutuk denilmiştir. 3

4 10. Ekonominin hayvancılığa dayanması Türk devletlerinde yaşam biçiminin kışlak ve yaylak olarak adlandırılan iki bölge arasında yarı göçebe olarak şekillenmesine neden oldu. Aynı özellik hukukun töre denilen gelenek ve göreneklere dayanan yazısız hukuka dayanmasının da temel gerekçelerinden biridir. Üretim biçiminin ve buna bağlı olarak şekillenen sosyal ilişkilerin yerleşik toplumlara oranla daha az gelişmiş olması, yazılı hukukun ihtiyaç hâline gelmesini engellemesi öncelikle ekonominin hayvancılığa dayanmasının bir sonucudur. Sanat da bu duruma bağlı olarak şekillenen alanlardan biridir. Bu toplumlarda küçük, hafif, taşınabilir sanat eserlerinin yapımı gelişmiştir. Ayrıca hayvan motifleri de bu sanat eserlerinde yoğun olarak kullanılan figürlerdi. Ekonomisi hayvancılığa dayanan Türk topluluklarında en yaygın inanç Göktanrı inancıdır. Soyut tek Tanrı anlayışına dayanan bu dine inanılmasında ne temel geçim kaynağının hayvancılığa ne de yaşam biçimlerinin yarı göçebeliğe dayanmasının etkisi vardır. 13. Puvatya Savaşı: Emevi Halifesi Hişam Dönemi nde Franklarla yapılmış ve İslam orduları yenilmiştir. Kadiks Savaşı: İslam kuvvetleri, Vizigotları yenerek İspanya yı ele geçirmiştir. Celula Savaşı: Sasanilerle İslam kuvvetleri arasında yapılmış ve İslam kuvvetlerinin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Yermük Savaşı: Bizans ordularıyla yapılmış bir savaştır. Köprü Savaşı: Hz. Ömer Dönemi nde gerçekleşen bu savaşta İslam orduları Irak cephesinde Sasanilere ilk kez yenilmiştir yılında, Gazneli hükümdarı Hüsrev Melik, Gurlular tarafından hile ile hapsedilmiş ve böylece Gazneli Devleti son bulmuştur. 16. Göktürk hanedan soyu Aşina ile aynı soydan gelen, Afrasyab nedeni ile Afrasyaboğulları da denilen, aynı zamanda Göktürklerin devamı sayılan devlet Karahanlılardır da gerçekleşen Anadolu Selçukluları ile Harzemşahlar arasındaki Yassıçemen Savaşı na ev sahipliği yapan Yassıçemen Ovası, Erzincan ilimizin sınırları içerisinde yer almaktadır. 11. Türk sazı olarak adlandırılan kopuz, telli bir çalgı olarak bilinen pipa ile Türk kanunu olarak adlandırılan kithara gibi müzik aletleri İslamiyet öncesi Türklere aittir. Koşuk ise müzik aleti değil, kopuz eşliğinde söylenen şiirdir. 12. İslam tarihinde ilk defa, kardeş kanının durdurulması amacıyla şartlı olarak halifelikten vazgeçen kişi Hz. Hasan dır. Müslümanlar arasında iç savaş çıkmaması için şartname ile Muaviye lehine halifelikten vazgeçmiştir. 15. Babai Ayaklanması nda Harzemşahların etkisi yoktur. Türkmenlerin otlaklar için yerli halkla sorunlar yaşamaları ayaklanmanın sonucu değil, nedenidir. Ayaklanmanın çıkmasında dönemin Türkiye Selçuklu Sultanı olan II. Gıyasettin Keyhüsrev in kötü yönetiminin en önemli neden olması ve devletin çöküşünü hızlandıracak kadar etkili olması devletin toplumsal desteğinin azaldığının göstergesidir. Ayaklanmanın güçlükle bastırılmasına rağmen devletin büyük güç kaybetmesine neden olması İlhanlıları Anadolu ya saldırma konusunda cesaretlendirici bir işlev görmüş ve İlhanlıların Anadolu yu istila etmelerini kolaylaştırmıştır. 18. Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş, Sırpsındığı Savaşı dır. 4

5 19. Don-Volga Kanalı Açma Projesi ilk defa Hive Hanı Hacı Muhammed in müracaatı ile Kanuni Sultan Süleyman Dönemi nde gündeme gelmiştir. Ancak kanal açma çalışmaları II. Selim Dönemi nde başlamıştır. Astrahan Seferi nin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine proje iptal edilmiştir. Kanal, 1953 yılında SSCB tarafından açılmıştır. 22. Sahn-ı Seman medreselerinin ders programlarını Ali Kuşçu ve Mahmut Paşa yapmışlardır. 25. Mondros Ateşkes Antlaşması nın en ağır maddesi olan 7. madde ile ilgili soru kökünde verilen Osmanlı topraklarının hepsinin işgaline zemin hazırlamıştır (I), İtilaf Devletleri, Wilson İlkeleri ne ters düşmekten kurtulmuşlardır (II), Osmanlıya bırakılan toprakların da elden çıkabileceği vurgulanmıştır (III) çıkarımları yapılabilir. 20. Selimiye Kışlası: Barok ve Rokoko üslubu ile yapılmıştır. Haydarpaşa İskelesi: Neoklasik Dönem eseridir. III. Ahmet Çeşmesi: Lale Devri eseridir. Bebek Cami: Neoklasik Dönem eseridir. Dolmabahçe Sarayı: Eklektik Dönem eseridir. 23. Telgrafın mucidi Morse un övgüyle bahsettiği Osmanlı padişahı I. Abdülmecit tir. 26. Trakya Paşaeli Cemiyeti 2 Aralık 1918 de I. Ordu komutanı Cafer Tayyar Paşa nın katkı ve desteğiyle kurulmuştur. 21. III. Selim Dönemi nde, Londra ya ilk daimî elçi atanmış, Nizam-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kurulmuş ve Nizam-ı Cedit in giderlerini karşılamak için İrad-ı Cedit adıyla yeni bir hazine oluşturulmuştur. 24. XIX. yüzyılda sık sık isyan eden Sırplar, 1812 Bükreş Antlaşması ile imtiyaz, 1829 Edirne Antlaşması ile özerklik, 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsızlık elde etmişlerdir. 27. Rauf Orbay Cehennem Değirmeni adlı eserinde kendi hayatını anlatmıştır. Orbay kitabında; sakin, iddiasız, kadere boyun eğmiş, namuslu bir insan portresi çizmiştir. 5

6 28. Büyük Taarruz dan önce TBMM ordunun eksik olduğu konuları tamamlamak için yaklaşık 1 yıl hazırlanmıştır. 31. Yüzyıl Savaşları, yılları arasında İngiltere ve Fransa arasında gerçekleşmiştir. İngiltere ve Fransa gibi iki büyük devlet birbirleriyle savaştıkları için Osmanlı Devleti nin Balkanlardaki faaliyetlerine engel olmamışlardır. 34. İşkence yöntemlerini benimseyen dinî bir yargılama sistemi olan Engizisyon mahkemeleri Katolik Kilisesine bağlı olarak görev yapmıştır. XVI. yüzyılda kurulan Roma Engizisyonu da bu kiliseye bağlı olduğu için Katoliklikle uğraşması beklenemez. Ancak genel olarak Kalvenizme ve Luthercilere savaş açan Roma Engizisyonu büyücülük ve cadıcılıkla da uzun yıllar mücadele etmiştir. 29. Misakımillî kararları (II) 28 Ocak 1920 de Mebusan Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Amasya Protokolü Ekim 1919 da imzalandığında da Sevr Antlaşması nın imzalandığı 10 Ağustos 1920 de de Meclisi Mebusan kapalıydı de tahta çıkan II. Wilhelm, Bismarck tarafından oluşturulan politikayı değiştirmiş ve Osmanlı İmparatorluğu yla sıkı ilişkiler kurmuştur te toplanan Amerika kolonileri, Birinci Filadelfiya Konferansı ndaki isteklerini kabul ettiremediler da İkinci Filadelfiya Konferansı toplandı ve burada İnsan Hakları Bildirisi kabul edilerek ilan edildi. 30. Ankara II. TBMM nin açılmasından sonra 13 Ekim 1923 te başkent ilan edildi. CHP 5 Eylül 1923 te kuruldu. Halifelik 3 Mart 1924 te, saltanat da 1 Kasım 1922 de kaldırıldı. Bu gelişmelerin cumhuriyetin ilanı ile gerçekleştiği söylenemez. 29 Ekim 1923 te cumhuriyetin ilanı ile I. TBMM Dönemi nin tamamında ve II. TBMM nin açılmasından bu düzenlemenin yapıldığı 29 Ekim 1923 e kadar uygulanan Meclis Hükûmeti Sistemi sonlandırılarak Kabine Sistemi ne geçildi. 33. İtalya nın köklü ve zengin bir ailesi olan Medici ailesi, Rönesans Dönemi nde de etkin rol oynamıştır. Özellikle bu ailenin resime olan katkısı sonucu Leonardo da Vinci gibi meşhur sanatçılar yetişmiştir. 36. İngiliz Charles Darwin canlı türlerini yirmi yıl inceledikten sonra evrim kuramını ortaya atmıştır. 6

7 37. 7 Eylül 1946 Kararları, Recep Peker Hükûmeti tarafından alınmıştır. 39. Yunanistan komünist rejimle yönetilen devletlerden biri değildir. 41. Soruda verilen yönergeler 9. sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı yla ilgilidir. Bu dersin diğer yönergeleri şunlardır: Ortaöğretimdeki tarih dersine altyapı oluşturması ve öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin tespit edilmesi için ilköğretim sosyal bilgiler (6-7. sınıflar) ve Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri öğretim programları incelenmelidir. İlk Türk Devletleri Tarihi ve Uygarlığı ünitesinde paleografya ve epigrafya bilimlerine vurgu yapılmalıdır. 38. İngiltere özel ilişkilerini dikkate alarak girmediği AET ye karşı 1959 yılında Avrupa Serbest Ticaret Bölgesini (EFTA) kurmuştur. 40. Süveyş Krizi nedeniyle SSCB nin Orta Doğu daki etkinliğinin artması ABD yi telaşa düşürmüştür. ABD Başkanı Eisenhower, Orta Doğu nun SSCB nin kontrolüne girmesini engellemek için 5 Ocak 1957 tarihinde kendi adıyla anılan doktrini yayımlamış ve böylece ABD ve SSCB Orta Doğu da resmen karşı karşıya gelmiştir. 42. Programda belirlenen kavramların ve tarihî terimlerin ilgili ünitelerde verilmesi gerekmektedir. Soruda verilen kavramların 10. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı na göre Arayış Yılları adlı ünitede verilmesi ön görülmüştür. Islahat, parlamento, meşrutiyet, mültezim ve mukataa kavramları da bu ünite kapsamında öğretilmelidir. 7

8 43. Herbartçıların bir dersin nasıl izleneceğine dair oluşturduğu basamaklar şunlardır: Hazırlık: Derse başlamadan önce dersin amacının verildiği aşamadır. Sunum: Konunun açıkça ve düzenli bir yöntem dâhilinde öğretildiği basamaktır. Çağrışım: Yeni konunun eski konu ile ilişkilendirildiği basamaktır. Genelleme: Özel durumlardan kurallar, ilkeler ve tanımların çıkarıldığı aşamadır. Uygulama: Özel örneklere ve pratik durumlara anlam vermek için genel ilkelerin uygulandığı basamaktır. Ancak Herbartçıların yeniden yapılandırma adında bir basamakları yoktur. Bu aşama Littiedeyke ve Hoxford un yapılandırmacı tarih anlayışı basamaklarından biridir. 46. Kyoto Protokolü nün içerik analizini yaptıran Gündem Hanım dersinde Küreselleşen Dünya adlı üniteyi işlemektedir. Küresel ısınmaya karşı önemli tedbirlerin belirlendiği bir çevre sözleşmesi olan Kyoto Protokolü 11 Aralık 1997 de imzalanmıştır. 49. Öncüllerde verilen kazanımlardan Türk adının anlamı ve kökenini kavrar. (I) ve Orta Asya nın coğrafi özelliklerini tanır. (II) kazanımları İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alır. Türklerin İslamiyet i kabul sürecini ve bu süreçte meydana gelen sosyal ve kültürel değişimi açıklar. kazanımı Türk - İslam Devletleri ünitesinin kapsamındadır. 44. Öğretmenin verilen kazanıma yönelik olarak Asya nın Kandilleri adlı belgeseli izlettirmesi uygun olur. Bu belgesel 2005 te TRT tarafından hazırlanmıştır. Belgeselde Orta Asya da yaşayan 13 Türk bilginin hayat hikayelerine ve bilime olan katkılarına yer verilmiştir. Belgesel 13 bölümden oluşmaktadır. Belgesele konu olan bilginler şunlardır: Hoca Ahmet Yesevi, Farabi, Yusuf Has Hacib, Kaşgarlı Mahmut, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Ali Şir Nevai, İmam Buhari, İbn Sina, Harezmi, Biruni, Fuzuli ve Abdulkadir Meragi. 45. Tarih öğretmeninin soruda verilen kazanım doğrultusunda öğrencilerine Postdam Konferansı kararlarının içerik analizi yapılarak incelenmesi etkinliğini yaptırması beklenemez. Çünkü bu etkinlik İkinci Dünya Savaşı nın sona ermesi ile ilgili gelişmeleri kavrar. kazanımı doğrultusunda yapılmalıdır. 47. Ahilik Haftası (II) ve Camiler Haftası (III) her yıl ekim ayı içerisinde kutlanmaktadır. Ahilik Haftası her yıl 8-12 Ekim günleri arasında kutlanır. Camiler Haftası her yıl ekim ayının birinci haftasında kutlanır. Dünya Çevre Günü ise her yıl 5 Haziran da kutlanır. 48. Öğretmen genel alan yeterliklerinden olan kişisel ve mesleki değerlerin alt basamakları şunlardır: Öğrencilere değer verme, saygı gösterme ve onları anlama Öğrencilerin öğrenebileceğine ve başaracağına inanma Ulusal ve evrensel değerlere önem verme Öz değerlendirme yapma Kişisel gelişimi sağlama Mesleki gelişmeleri izleme Okulun iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlama Ancak dersi planlama öğrenciyi tanıma yeterliğinin bir alt basamağıdır. 50. Öğretmen dersinde görüş geliştirmeyi kullanmıştır. Görüş geliştirme, öğrencilerin bir konuyla ilgili yapılan tartışmada kendi görüşünü diğer görüşlerden de faydalanarak geliştirmesine katkı sağlar. Tüm sınıf tartışmaya katılır, düşüncelerini savunur, geliştirir veya değiştirir. 8

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. TARİH 1. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI 1. Öğrencilerine tarih yazımını yemek yapmaya benzeterek anlatan bir tarih öğretmeni, yemeğe konulacak malzemenin çürüyüp bozulmamış olmasına dikkat

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF PROGRAMI ANKARA 2006 TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANA BAŞLIKLAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NIN ÖNEMİ 1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI 1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı