TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ Yürürlük tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1-Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri ile, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının seçilme, yetiştirilme ve atanmalarını ve Müfettişlerin çalışma usul ve esaslarını kapsar. Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesinin (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen; Bakan Kurum Genel Müdür Genel Müdürlük TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, TeftiĢ Kurulu veya BaĢkanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanı veya BaĢkan Refakat MüfettiĢi MüfettiĢ (DeğiĢik: /27889) ġube Müdürlüğü ġube Müdürlüğü Personeli : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimlerini, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını, : Başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilen Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettişlerini, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısını, : Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü, : Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli şube müdürü, şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve diğer kadrolardaki memurlar ile yardımcı personeli ifade eder.

2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KuruluĢ KuruluĢ ve Bağlılık Madde 4 Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlı olup; bir Başkanla yeteri kadar Müfettişten oluşur. Teftiş Kurulunun yazı, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı DeğiĢik: /27889)Şube Müdürlüğü personelince yürütülür. Görev Merkezi Madde 5 Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara dır. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir. ĠKĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM TeftiĢ Kurulu TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının Görev ve Yetkileri Madde 6 Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: Genel Müdürün emri ve onayı üzerine, a) Kurum hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansının artırılmasını, Kurumun mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını, Kurum hizmetlerinin gelişmesine engel oluşturuyorsa bu düzenlemelerde değişiklik yapılmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yaparak, gerekli görüş ve önerileri hazırlayıp Genel Müdüre sunmak. b) Gerektiğinde, Kurum hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak. c) Kurum hizmetlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek. d) Kurum merkez ve taşra birimlerinin her türlü iş ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek. e) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun verdiği yetkiye dayanarak kamu ve özel bütün işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili inceleme yapmak, kayıt, evrak ve işlemleri teftiş etmek. f) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Genel Müdür tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili benzeri görevleri yapmak. g) Gerektiğinde Kurum yöneticilerinin de katılımı ile Müfettişlerin uygulamada gördükleri aksaklıklar ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek, h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınmasını ve yetiştirilmesini sağlamak.

3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM TeftiĢ Kurulu BaĢkanı TeftiĢ Kurulu BaĢkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 7-(DeğiĢik: /27889) Teftiş Kurulu Başkanı; Teftiş Kurulu içindeki Başmüfettişlerden, bu Kurulda en az 12 yıl hizmeti (İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda geçen hizmet süresi dahil) bulunanlar arasından atanır. Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görev ve yetkileri şunlardır: a)teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişler ve Kurulda görevli Şube Müdürlüğü personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, b)teftiş Kurulu Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görevlerini Genel Müdürün emir veya onayı üzerine Genel Müdür adına yürütmek, c)yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanmış teftiş ve çalışma programını uygulamak, d)genel Müdürün gerekli gördüğü hallerde bizzat teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, e)genel Müdürün teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve emirlerin uygulanışını izlemek, f)müfettişlerin çalışmalarını gerekli gördüğü zamanlarda yerinde denetlemek, g)müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin tamamlanmasını ve yanlışlıkların giderilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek, yetkililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak, sonuçları hakkında Müfettişlere bilgi vermek, h)müfettiş Yardımcılarının işe alınması, yetiştirilmesi, Müfettişlik yeterlik sınavının yapılması, Müfettişliğe atanmaları ve Müfettişlerin yükselmelerine ait işlemleri yürütmek, i)müfettişlerin hizmet-içi eğitimlerini sağlamak, mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarını yayınlamak, j)müfettişlerin haberleşme, hakediş ve idari işlere ilişkin işlemlerini yönetmek, k)teftiş Kurulunun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak, l)mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, m)teftiş, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesinde, uygulama birliği ve esaslarını belirleyen Teftiş ve Soruşturma Rehberlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, n)genel Müdürce uygun görülen ve üyesi olduğu kurul ve komisyonların toplantılarına katılmak, o)diğer mevzuat ve Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,

4 ö)(değiģik: /27889) Teftiş Kurulu Başkanlığı uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak. Teftiş Kurulu Başkanı kendisine verilen ve Başkanlığa ait görevlerin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Genel Müdüre karşı sorumludur. TeftiĢ Kurulu BaĢkanına Yardım Madde 8 Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürün onayıyla kendisine yardımcı olmak üzere, en az 5 yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından yeterli sayıda Müfettişi, Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkanca belirlenir ve Teftiş Kuruluna duyurulur. Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MüfettiĢler MüfettiĢlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 9-Müfettişler Genel Müdür adına; a)kurumun merkez ve taşra birimlerinin bütün iş ve işlemlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve Genel Müdürlük talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını, Genel Müdürlük Onaylarına göre incelemek, denetlemek ve teftiş etmek, işlemleri teftiş edilen personel hakkında Personel Denetleme Raporu düzenlemek, b)kurumun merkez ve taşra birimlerinin personeli hakkında, görev emri gereğince, soruşturma yapmak, c)görevlerini yerine getirmeleri sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar veya soruşturma açılması gereken diğer konularda, re sen soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek, d)mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenilen s eviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek, e)4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun verdiği yetkiye dayanarak kamu ve özel bütün işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili inceleme yapmak, kayıt, evrak ve işlemleri teftiş etmek, f)refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, ehliyet, tavır ve çalışmaları hakkında düzenleyecekleri raporu ve/veya örneği Teftiş Kurulu tarafından hazırlanacak belgeyi Teftiş Kurulu Başkanlığına vermek, g)çeşitli konularda yurt içinde ve dışında Genel Müdürlükçe verilen araştırma ve inceleme görevlerini yapmak, ayrıca görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, h)kurumun görev alanına giren Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar yapmak,

5 ı)genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanınca, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen teftiş hizmetleri ile ilgili benzeri görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidirler. Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar. Memurların Görevden UzaklaĢtırılması Madde 10-Müfettişler; a)para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge, defter ve bilgi işlem ortamındaki verileri göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınan; teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunan, b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunan, c)evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olan, d)ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başkaca önemli yolsuzluklarda bulunan veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmaları sakıncalı görülen, Kurum personelini teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir biçimde ortaya konması gerekir. Bu hareket ve eylemlerden (a) bendinde gösterilenlerin bir tutanakla saptanmış olması şarttır. Müfettişler, görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlikte derhal görevden uzaklaştırılana, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve personelin bağlı olduğu birim amirine yazılı olarak bildirirler. Teftiş Kurulu Başkanlığınca da görevden uzaklaştırma işlemi hakkında, Genel Müdürlük makamına derhal bilgi verilir. Görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulandığı soruşturmalar öncelikle ve ivedilikle yürütülür. Merkez birimlerince de bu soruşturmalara ait raporlar üzerinde yapılacak işlemlerin öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur. Soruşturma neticesinde, suçu işlemediği anlaşılan veya haklarında yeterli delil bulunmayan memurlar ile disiplin yönünden memurluktan çıkarılmaması veya cezai bir işlem yapılmaması gereken memurlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması, müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalıyla, Genel Müdürlüğe bildirilir. Görevden uzaklaştırıldığı halde işini devretmeyip görevi başında kalmakta ısrar eden ve bu tutumu tutanakla tespit edilen memur hakkında, Müfettiş tarafından Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca takibat yapılması için o yer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Görevden uzaklaştırma işlemini engelleyen veya bu işlemde ihmali görülen amirler hakkında da, ayrıca soruşturma yapılır.

6 BilirkiĢi Ġncelemesi Madde 11-İnceleme ve değerlendirilmesi özel bilgi ve yetenek isteyen konuların varlığı halinde durum Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir. Başkanlıkça Genel Müdürden Onay alınmasını takiben konu, uzman kurum veya kişilere müfettişçe incelettirilir. Bunların verecekleri raporlar kanıtlayıcı belge olarak inceleme veya soruşturma raporuna eklenir. Bu gibi uzman kurum veya kişilerin ücretleri ile inceleme giderleri fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığında Müfettişin teklifi üzerine Kurum tarafından ödenir. Görevlendirme Madde 12-Müfettişler, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Genel Müdürden doğrudan aldıkları emirleri Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. Müfettişlere, Genel Müdür ve Başkan dışında hiçbir makam tarafından emir verilemez. Birlikte Görev Madde 13 Teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanları, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü belirleyip, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler. ĠĢin Süresinde Bitirilmesi ve ĠĢin Devri Madde 14-Müfettişler; a)kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. b)müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri gerekçesi açıklanmak kaydıyla alınacak yeni bir onayla başka bir Müfettişe devredebilirler. c)devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu hazırlar. İki nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; 1)Devredilen işin ne olduğu, 2)Devir gününe kadar; işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği ve iş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı, hakkındaki düşüncelerini yazar. Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait kayıt ve belgelerle birlikte işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir. Devir notu ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

7 MüfettiĢlerin Uyacakları Hususlar Madde 15-Müfettişler; aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdürler. a)bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. b)teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yaptıkları yerlerde görevlilerin işlerine müdahale edemezler. c)belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren ve Müfettiş tarafından tarih ve imza konmak suretiyle yapılan açıklamalar dışında, evrak, defter ve kayıtlar üzerinde şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar. d)inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri başkalarına söyleyemezler. e)görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli hususları açıklayamazlar. f)teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ġube Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ġube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 16- (DeğiĢik: /27889) Başkanlık ġube MüdürlüğüTeftiş Kurulu Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden oluşur. ġube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a)teftiş Kurulunun her türlü yazışma, evrak kayıt, dosyalama, arşiv ve kütüphane işlemlerini yürütmek, b)müfettişlerden gelen raporları kaydetmek, ilgili olduğu yerlere sevk işlemlerini yapmak, sonuçlarını izlemek, c)teftiş Kurulunun ayniyat işlemlerini yürütmek, d)başkan ve Refakat Müfettişlerinin vereceği diğer işleri yapmak. ġube Müdürlüğü işlerinde gizlilik esastır. ġube Müdürlüğü personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Başkan veya Refakat Müfettişlerinin izni olmadan Genel Müdür dışında hiçbir makama evrak veya bilgi veremez ve gösteremezler.

8 MüfettiĢliğe GiriĢ ÜÇÜNCÜ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM MüfettiĢliğe GiriĢ ve MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavları Madde 17-Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Eleme Sınavına (KPSS) katıldıktan sonra, KPSS kılavuzunda ve/veya ilanlarda Kurumun belirttiği şartlara uygun olmak, KPSS dan Kurumun belirleyeceği puanı almak ve bu şartlara uygun olanlar arasında Kurumca yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine, Genel Müdürün onayı ile karar verilir. MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınav Kurulu Madde 18 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan dört Müfettişten oluşur. Ayrıca, iki yedek üye tespit edilir. Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir. Genel Müdür sınavlara katıldığı takdirde sınav kurulunun tabii başkanıdır. Bu hallerde, Teftiş Kurulu Başkanı sınav kuruluna üye olarak katılır ve üye müfettiş sayısı üç olarak belirlenir. Sınav Ġlanı Madde 19- -(DeğiĢik: /27889) Giriş sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, giriş şartları, başvuru yeri ile son başvuru tarihi, Kurum İnternet sitesi ile Türkiye genelinde yayımlanan iki gazetede ilan edilir. İlanlar, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit edilir. Sınava GiriĢ ġartları Madde 20-Kurum Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için; a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak, b)sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak, c)hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, d)iki defadan fazla Kurum Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış olmak,

9 e)kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Eleme Sınavı (KPSS) sonucunda, her sınav döneminde Kurumun belirlediği puan türünde asgari puanı almış olmak, gerekir. (b) bendinde belirtilen yaş sınırına lisans üstü öğrenim yapmış olanlar için iki sene eklenir.askerliğini yapmış olanlar için yaş sınırlarına askerlik süresi kadar ilave yapılır. Sınav ĠĢlemleri Madde 21- (DeğiĢik: tarih ve R.G.) Sınava katılmak isteyenler, 2 adet vesikalık fotoğraf ile T.C. Kimlik Numarası, tercih edilen yabancı dil ve yazışma adresinin belirtildiği bir dilekçe ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler. Yazılı sınavı kazanan adaylardan 15 gün içinde aşağıdaki belgeler istenir: a) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin kurumca onaylı sureti, b) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, c) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı, d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı, e) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, f) Özgeçmiş. Adaylık Belgesi Madde 22 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan fotoğraflı Adaylık Belgesi verilir veya adreslerine gönderilir. Sınava girebilmek için Adaylık Belgesinin ibrazı şarttır. GiriĢ Sınavı ve Yeri Madde 23 Giriş sınavına KPSS dan Kurumca belirlenen puanı almış olan adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere belirlenecek sayıda aday yazılı sınava tabi tutulmak üzere çağrılır. Kurumca yapılan yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Yazılı ve sözlü sınav Ankara da yapılır. Sınav Konuları Madde 24 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıda belirtilen gruplara ait konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. a)hukuk: -(DeğiĢik: /27889) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenirliliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku ve İşsizlik Sigortası Kanunu, b)ekonomi: Makro ve Mikro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Çalışma Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, c)maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

10 d)muhasebe: Genel Muhasebe, Bilanço ve Mali Tablolar Analizi, e)yabanci DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yazdırılacak bir metnin Türkçe ye çevrilmesi. Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması Madde 25-Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları ile her soruya verilecek puanlar ve sınav süreleri sınav kurulu tarafından sınav konularına göre tespit edilir. Tespit edilen puanlar ve sınav süreleri, sınava giren adaylara sınavdan önce duyurulur. Hazırlanan soru kağıtları ve cevap anahtarları sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Her sınava ait soru kağıtları ayrı zarflara konularak zarflar kapatılır, üzerlerine hangi konuya ait sınav soruları olduğu yazılır, arkaları mühürlenip sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve ayrı bir zarfa konulacak cevap anahtarları ile birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir. Yazılı Sınavların Yapılış Şekli Madde 26-Yazılı sınavlar, duyurulan yer ve saatte sınav kurulu ve gerektiğinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen Müfettişlerin gözetiminde başlar ve önceden tespit edilen saatte bitirilir. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazlar. Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Adaylar, yanlarında Adaylık Belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini bulundurmak zorundadır. Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Zarfların açılmasına ilişkin bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak sınav gözcüleri ile sınava giren iki aday tarafından imzalanır. Sınava katılan adaylar, soruların cevaplarını, mühürlü cevap kağıtlarına yazarlar. Cevap kağıtlarına, kapatılacak kısım dışında adayların kimliğini belirtecek her hangi bir yazı yazılmaz ve işaret konulmaz. Cevap kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır. Sınav sonunda toplanan cevap kağıtları ile tutanaklar bir zarf içerisine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra, bu husus ayrı bir tutanakla tespit edilip, zarf ve tutanak Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir. Zarflar, sınav kurulu huzurunda açılarak yazılı sınav cevap kağıtları okunur. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav konularından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 50 den ve ortalamasının da 70 ten aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil sınav notu ise, giriş sınavı notu aynı olan adaylar arasında tercih sebebi olarak dikkate alınır. Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı olarak tebliğ edilir. Sözlü Sınav Madde 27-Yazılı sınavı kazananlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zeka, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

11 Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70 ten aşağı olmaması gerekir. Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını da tutanakla tespit eder. GiriĢ Sınavı Notu ve Sonucunun Duyurulması Madde 28-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70 ten az olmaması gerekir. -(DeğiĢik: /27889) Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öne alınır. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli duyuru yapılır. Sınav Belgelerinin Saklanması Madde 29-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olup ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri beş yıl, bunun dışındaki sınavla ilgili belgeler beş yılı geçmemek üzere bir sonraki sınav tarihine kadar Başkanlık arşivinde saklanır. Adayların sınavlara iki defadan fazla girip girmediklerinin belirlenebilmesi amacıyla, sınavlara katılan adayların bir listesi çıkarılarak saklanır. MüfettiĢ Yardımcılığına Atanma ve Kıdem Sırası Madde 30-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, boş kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananların giriş sınavı notuna göre belirlenir. Sınav Sonuçlarına Ġtiraz Madde 31-Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak 7 gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç 5 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. -(DeğiĢik: /27889) Asıl adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir. GiriĢ Sınavını Kazanamayanlar ve Kadrosuzluk Madde 32-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazandıkları halde, kazananların alınacak sayıdan fazla olması nedeniyle mesleğe girememiş olanlar, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) bendinin uygulanması bakımından sınava girmemiş sayılır.

12 ĠKĠNCĠ BÖLÜM MüfettiĢ Yardımcılarının YetiĢtirilmesi MüfettiĢ Yardımcılarının YetiĢtirilme Amacı Madde 33-Müfettiş Yardımcılığına atananlar üç yıl süreli bir yetişme döneminden geçerler. Bu süre içinde Müfettiş Yardımcılarının; a)kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, b)yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak, c)bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak, d)ekonomik, mali, sosyal, yönetim ve denetimle ilgili gelişmeleri izlemelerini, değerlendirmelerini ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak, esaslarına göre yetiştirilmeleri sağlanır. Müfettiş Yardımcılarının bu amaçlara göre yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esastır. Bu hususta, Başkanlıkça alınan tedbirler yardımcı ve teşvik edici mahiyettedir. MüfettiĢ Yardımcılığı Dönemi ve YetiĢtirme Programı Madde 34-Müfettiş Yardımcılığı dönemi, göreve başladıktan sonra fiili olarak çalışılan üç yıldır. Müfettiş Yardımcılığı döneminde yetiştirme programı aşağıda açıklanan çalışmalardan oluşur. a)birinci Dönem ÇalıĢmaları: En fazla altı ay süren bu dönemde, Başkanlıkça hazırlanan bir eğitim programı çerçevesinde, Kurumun faaliyet konuları ve Teftiş Kurulunun görev alanlarıyla ilgili her türlü mevzuat ile teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma usul ve esaslarının öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim verilir. Ayrıca, bu dönem içerisinde Müfettiş Yardımcılarına görevlendirildikleri Müfettişler yanında tatbiki eğitimler de yaptırılır. b)ġkinci Dönem ÇalıĢmaları: En az 18 ay süren bu dönemde, değişik müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yöntemlerini, mevzuat ve uygulamayı yeterli derecede öğrenmelerini sağlayacak şekilde programlar düzenlenir. Müfettiş Yardımcıları bu dönemde, refakatinde bulundukları Müfettişin denetim ve gözetimi altında olup, kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatlarına göre yerine getirirler. Re sen inceleme, teftiş ve soruşturma yapamaz, rapor düzenleyemezler. Refakatine Müfettiş Yardımcısı verilen Müfettişler, kendilerine verilen görevlerle ilgili çalışmaları yaparak ve/veya yaptırarak Müfettiş Yardımcılarını yetiştirirler. Bu amaçla Başkanlıkça, Kurum merkez ve taşra teşkilatında yetiştirme amaçlı teftiş programları düzenlenebilir. İkinci dönem çalışmaları sırasında Müfettiş Yardımcılarının, Kurumun görev alanına giren konularda Başkanlıkça belirlenecek bir etüt raporu hazırlamaları ve bu raporu ikinci dönem çalışmalarının bitmesinden en az bir ay önce Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.

13 c)üçüncü Dönem ÇalıĢmaları: En az iki yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla tamamlayan Müfettiş Yardımcılarına re sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilir. Yetki Verilmemesi Madde 35-Re sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmeyen Müfettiş Yardımcılarına, eksik görülen hususları Başkanlıkça yazılı olarak bildirilir ve durumları üçer aylık dönemlerde izlenerek değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu değerlendirmede başarılı olamayanlara yeterlik sınavına kadar yetki verilmez. MüfettiĢ Yardımcılarının TeftiĢ Kurulundan Çıkarılması Madde 36-Müfettiş Yardımcılığı döneminde aldıkları sicillerle Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavına tabi tutulmadan, Teftiş Kurulundan çıkarılarak, durumlarına uygun bir başka kadroya atanırlar. Yeterlik Sınavı ve Sınav Kurulu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yeterlik Sınavı ve MüfettiĢliğe Atanma Madde 37-Müfettiş Yardımcıları, üç yıllık yetişme dönemi sonunda, yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavlarını, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre oluşturulan sınav kurulu yapar. Yazılı sınavın tarihi ve yeri, sınavdan iki ay önce, sözlü sınavın tarihi ve yeri ise sözlü sınavdan en az üç gün önce sınava gireceklere Teftiş Kurulunca bildirilir. Yeterlik sınavının yapılışında bu Yönetmeliğin 25, altıncı fıkrası hariç olmak üzere 26, ikinci fıkrası hariç olmak üzere 27 inci maddesi hükümleri uygulanır. Yeterlik Sınavı Konuları Madde 38-Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen 3 gruptan ve bu gruplardan seçilecek konulardan yapılır. a) Grup: 1)İş Hukuku, 2) İdare Hukuku ve İdari Yargı, 3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, 4)Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku ve Eşya Hukuku), 5)Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 6)Ticaret Hukuku (Başlangıç, Ticari İşletme, Kıymetli Evrak ve Ticaret Şirketleri), 7)6245 sayılı Harcırah Kanunu, b) Grup: 1)Genel Muhasebe ve Kurum Muhasebesi,

14 2)Kurumun görev ve çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulaması, c) Grup: 1)Teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma yöntem ve teknikleri, 2) -(DeğiĢik: /27889) Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Kamu İdaresinin Güvenirliliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, 3) Ceza Muhakemesi Kanunu, 4)3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 5)4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun. Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi Madde 39-Yeterlik notu; yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Yeterlik notunun 70 ten aşağı olmaması şarttır. Yazılı sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notların en az 60, ortalamasının da en az 70 olması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş Yardımcılarına sınav kurulu üyelerinden her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır. En yüksek yeterlik notundan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Müfettişliğe atanmaları yeterli kadro mevcut olmadığı takdirde, başarı sırasına göre yapılır. Yeterlik Sınavına Ġtiraz Madde 40 Yazılı ve sözlü yeterlik sınavı sonuçlarına, sonuçların bildirilmesinden itibaren üç gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Sınav kuruluna yapılacak itirazlar aynı kurulca üç gün içinde incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler Madde 41 Yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Kurumda durumlarına ve derecelerine uygun görülecek bir göreve atanırlar. Mazereti nedeniyle sınava giremeyenler, mazeretin ortadan kalktığı tarihi izleyen iki ay içinde Başkanlıkça belirlenecek tarihte sınava tabi tutulurlar.

15 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MüfettiĢlerin Yükselmesi, Kıdem ve MüfettiĢlik Güvencesi BaĢmüfettiĢliğe Yükselme Madde 42-Başmüfettişliğe yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel intiba ve kanaatin müspet olmasıdır. Ayrıca, Başmüfettişliğe atanmak için; Müfettişin 1inci derece kadroya atanma şartlarına sahip olması gerekir. MüfettiĢlerin Kıdemi Madde 43-Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, Başmüfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli izin ve askerlikte geçirilen süredir. Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir. Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halükarda Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde, Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır. Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra istekleri halinde Müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır. Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası da, Müfettişlik kıdemine esas süreye göre belirlenir. MüfettiĢlik Güvencesi Madde 44-Teftiş hizmetleri; diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin yürütülmesi açısından görevde kalmalarında sakınca olduğuna dair kesinleşmiş yargı kararı, sağlık kurulu raporu olmadıkça veya ahlaki yada mesleki yetersizlik halleri müfettiş raporuyla belgelenmedikçe görevden alınamaz, başka görevlere atanamazlar. TeftiĢ Kurulundan Ġstifa Suretiyle veya Naklen Ayrılan MüfettiĢlerin Tekrar Kabulleri Madde 45-Kurum içinde veya dışında başka bir göreve atanan ya da istifaen ayrılan Müfettişler, Teftiş Kurulunda boş kadro bulunduğu ve meslekten ayrı kaldıkları süre içinde Müfettişlik mesleği şeref ve onurunu zedeleyici harekette bulunmadıkları ve ayrıca Teftiş Kurulunca hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu takdirde, Teftiş Kurulu Başkanının uygun mütalaası ile yeniden Müfettişliğe atanabilirler. Kurum içinde bir göreve atananlar yeniden Müfettişliğe dönmek istediklerinde, yukarıdaki usul ve esaslar dikkate alınarak atamaları yapılabilir.

16 MüfettiĢlerin ÇalıĢma AnlayıĢı ve Amacı DÖRDÜNCÜ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM MüfettiĢlerin ÇalıĢma Esasları Madde 46-Müfettişlerin çalışma anlayışı; etkin, verimli, performansa dayalı, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder. Müfettişler; Kurumun mevcut hukuk düzeni içerisinde amaçlarına zamanında ve verimli olarak ulaşıp ulaşmadığını, amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek ve denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmalar varsa bunları ve nedenlerini saptayıp tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve Kurum hizmetlerinin verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşması için alınması gerekli görülen önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere tavsiyelerde bulunmak amacını göz önünde tutarlar. Müfettişler bu amaçla, çalışmaları sırasında tespit ettikleri, görevini gayret ve feragatle yapan, yetkilerini kamu yararı doğrultusunda kullanan ve başarılı görülen personelin ödüllendirilmesi için teklifte bulunurlar. Müfettişler, görevlerini yaparken personeli motive etmeye, bilgi ve davranışlarıyla onlara rehberlik yapmaya özen gösterirler. YurtdıĢına Gönderilme ĠKĠNCĠ BÖLÜM MüfettiĢlerin YurtdıĢına Gönderilmesi Madde 47-Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri ile 1/2/1974 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir. TeftiĢ BEġĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM TeftiĢ, Ġnceleme ve SoruĢturma Madde 48-Teftiş, Kurumun merkez ve taşra birimlerinin bütün işlemlerinin belirli zaman aralıklarında, kamu ve özel işyerlerinin Kurum hizmetleriyle ilgili kayıt, evrak ve işlemlerinin de gerektiğinde teftiş programı çerçevesinde denetlenmesidir. Merkez ve taşra teşkilatı içindeki herhangi bir birim veya teftişe tabi herhangi bir işyeri yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim, mutat ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz. TeftiĢ Programı Madde 49-Teftiş çalışmaları, hazırlanan teftiş programlarına göre yürütülür.

17 Teftiş programı; teftiş edilecek birimlerin iş kapasiteleri, önceki teftiş programları ve Müfettiş sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle, Başkan tarafından hazırlanarak, Genel Müdürün onayına sunulur. Teftiş programında; Müfettişlerce teftiş edilecek birimler ve Müfettişlerin hangi işlemlerin teftişi ile görevlendirileceği gösterilir. Birimlerin teftişi bu program esasına göre yürütülür. Genel Müdürce onaylanan teftiş programı, onay tarihini takiben Müfettişlere bildirilerek, uygulamaya başlanır. Teftiş programının, teftişin başlama tarihinden en az yedi gün önce Müfettişlere duyurulması esastır. Teftiş programında yer alan birimlerin programdan çıkarılması, Müfettişlerin görev yerlerinin değiştirilmesi ve bir ayı aşan teftiş süresi uzatmaları Genel Müdürün onayı ile mümkündür. Bu hususların dışında programda değişiklik yapmaya Kurul Başkanı yetkilidir. TeftiĢ Programının Uygulanması Madde 50-Müfettişlerin, teftiş yerlerine programda belirtilen tarihte hareket etmeleri esastır. Bu süre, Müfettiş tarafından yedi günden fazla uzatılamaz. Ancak, zorunlu nedenlerin mevcut olması halinde, durum gerekçeleri ile Kurul Başkanına bildirilerek, alınacak emre göre hareket edilir. Ġnceleme ve AraĢtırma Madde 51-İnceleme ve araştırmalar; a)yürürlükteki Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Karar ve Emirlerin uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller, b) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun verdiği yetkiye dayanarak, kamu ve özel bütün işyerlerinde Kurum çalışmaları, c)teftişlerde tespit edilen ve cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususlar, d)şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, soruşturma açılmasına gerek görülmeyen haller, e)genel Müdürce incelenmesi istenilen veya doğrudan Müfettişçe belirlenen sorun ya da konular, hakkında yapılır. SoruĢturma Madde 52-Müfettişler, Kurum personeli hakkında isnat edilen suçlardan dolayı Genel Müdürün emri veya onayı üzerine yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre soruşturma yaparlar. Rapor ÇeĢitleri ĠKĠNCĠ BÖLÜM Raporlar Madde 53-Müfettişler çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre;

18 a)cevaplı Rapor, b)inceleme Raporu, c)soruşturma Raporu, d)genel Durum Raporu, e)personel Denetleme Raporu, düzenlerler. Cevaplı Rapor Madde 54-a)Yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve teftiş edilen birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında ve merkez birimlerinin görevleri itibariyle bölümler halinde düzenlenir. b)cevaplı Raporlarda; 1) İşlemleri teftiş edilen personelin adları, soyadları ve unvanları, teftiş edilen işlemlerin hangi dönemi kapsadığı, 2) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi mevzuat hükümleriyle ilgili olduğu, 3) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler, 4) Bir önceki teftiş sonucunda verilen talimatın yerine getirilip getirilmediği, 5) Usulüne uygun övülmeye değer çalışma ve işlemler, belirtilir. c)raporlar, cevaplandırılmak üzere bir yazı ekinde ilgili birime verilir. İlgili birimlerce raporun bütün maddeleri usulüne uygun olarak müfettiş tarafından belirlenen süre içinde cevaplandırıldıktan sonra, rapor ve cevapları müfettişe bir yazı ile iade edilir. d)gelen raporların, Müfettiş tarafından son mütalaası yazıldıktan sonra, iki nüshası bir yazı ekinde Teftiş Kurulu Başkanlığına, diğeri teftiş dosyasında saklanmak üzere ilgili birimlere verilir veya gönderilir. e)cevaplı raporlara, ilgililerce verilen cevapların Müfettiş tarafından uygun görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir. Zorunlu nedenlerle, ilgili Müfettişçe yazılamayan son mütalaalar, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir. f)cevaplı raporların, ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat izler. Haklı nedenlere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Başkanlığa bilgi verilir. Ġnceleme Raporu Madde 55-İnceleme Raporu, bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen hususlarda yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenir. Ayrıca, merkez birimlerinde yapılan teftişler sonucunda inceleme raporu düzenlenir.

19 İnceleme raporlarında, inceleme konusuna ne şekilde bilgi edinildiği, incelemenin konusu, yapılan araştırma ve incelemeler, Müfettişin görüş ve önerileri belirtilir. İnceleme raporları, ilgili merkez birimlerinin görevleri göz önünde bulundurularak bölümler halinde yeteri kadar düzenlenir ve Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir. Genel Durum Raporu Madde 56-Genel Durum Raporu; Başkan veya Müfettişlerce gerekli görüldüğü hallerde, teftiş sonucu hakkında Genel Müdüre özet bilgi vermek, teftiş ve soruşturma göreviyle ilgili iyileştirici, yol gösterici ya da mevzuat düzenlenmesine ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen raporlardır. SoruĢturma Raporları Madde 57-Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları Soruşturma Raporu na bağlanır. Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir. Müfettiş, soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içerisinde soruşturma raporunu tamamlayıp, Teftiş Kurulu Başkanlığına vermek zorundadır. Başkanlıkça kabul edilen mazeretin bulunması halinde bu süre uzatılır sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına hemen bildirim yapılması gereken hallerde, Müfettiş bu bildirimi yaparak en seri şekilde Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verir. Bu hususlar soruşturma raporunda da değerlendirilir. Düzenlenen soruşturma raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere, Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Raporun bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığınca muhafaza edilir. Personel Denetleme Raporu Madde 58-Personel Denetleme Raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında Müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır. Bu formlarda, teftiş gören birimlerin amir ve memurlarının; a)mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri, b)çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri, c)yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri, d)iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları, e)çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri, f)itimada şayan olup olmadıkları,

20 g)görevinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri, h)dirayetli olup olmadıkları, hususlarında Müfettişin objektif bilgi ve müşahedelerine dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır. Personel Denetleme Raporları, Müfettiş tarafından el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenip, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere kapalı zarf içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Müfettişlerce düzenlenen Personel Denetleme Raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında dikkate alınır. Raporların Düzenlenmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Raporlarla Ġlgili ĠĢlemler Madde 59-Raporlar, daktilo veya bilgisayar kullanılarak yazılır. Raporlarda silinti ve kazıntı yapılamaz. Zorunlu olarak yapılan düzeltmeler, Müfettiş tarafından parafe edilir. Raporlarda adı geçen kişi ve kurumları rencide edebilecek deyim ve yakıştırmalara, kanıtsız suçlamalara yer verilmez. Raporların; konu ile ilgisi bulunmayan ayrıntılara yer verilmeksizin düzgün cümleler kullanılarak, uygun ve anlaşılır bir dille yazılmasına, hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta olmasına özen gösterilir. Raporların her sayfası Müfettişlik mührü ile mühürlenerek parafe edilir. Son sayfasına Müfettişin adı, soyadı, unvanı yazılarak, raporu düzenleyen Müfettişler tarafından imzalanır. Raporların şekil ve kapsamı ile rapor düzenlenmesine ilişkin uyulması gerekli diğer usul ve esaslar, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yayınlanacak Yönergelerle belirlenir. Raporlar Üzerinde TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca Yapılacak ĠĢlemler Madde 60-Müfettişler tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen raporlar, Başkan veya görevlendireceği refakat müfettişi tarafından incelendikten sonra Başkanlık görüşünün belirtildiği bir onay hazırlanarak, Genel Müdüre sunulur. Raporda düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken somut ve/veya mevzuata aykırı eksiklik ve yanlışlıklar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Belirtilen eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesinden sonra görüş birliği oluşmayan hususların varlığı halinde konu Genel Müdürlük Makamının Onayı ile seçilecek üç Müfettişe birlikte incelettirilebilir. Bu inceleme sonucunda ortaya çıkan görüş ile Başkanlık görüşü Genel Müdürün Onayına sunulur. Onayı takiben, rapor aslı ve onay, gereği yerine getirilmek üzere ilgili merkez birimlerine gönderilir. Raporlar üzerine ilgili merkez birimlerince yapılması gereken işlemlerin izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 3161 SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/7/1990, No : 90/671 Dayandığı KHK'nin Tarihi : 13/12/1983, No : 181 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14/9/1990, No : 20635

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8/2/1991, No : 91/1467 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 1/3/1991, No : 20801 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kapsam,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (24 Aralık 1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) (Değişiklik: 31/07/2009 tarih ve 27305

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 3315 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1993 No: 93/4688 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/6/1937 No: 3201 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17/8/1993 No:

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU:

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL İLİ SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL İLİ SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Dayanak: MADDE- 1 ) - (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan:

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan: 27 Eylül 2006 tarih ve 26302 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLAR İLE KAMU İHALE UZMAN VE YARDIMCILARININ ÇALIŞMA ESAS

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi anlamında kullanılmıştır.

: Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi anlamında kullanılmıştır. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/07/1990-90/671 Dayandığı KHK Tarihi - No: 13/12/1983-181 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 14/09/1990-20635 BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.10.2013/179-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004

Detaylı

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04.01.2008 TARĠH VE 08 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; Altınordu

Detaylı

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/4/1996 No : 96/7994 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/1/1985 No : 3146 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/4/1996

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ 3479 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/1998, No : 98/10514 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8/1/1985, No : 3143 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/2/1998

Detaylı

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Teftiş Kurulu Müdürü Müfettiş Müfettiş Yardımcıları İdari Personel KARS BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığınca

Detaylı

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28821 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Kasım 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR. Bu broşüre

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derecelerden 200 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosuna,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bağlar Belediyesi Teftiş Kurulu

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı:

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 02.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29404 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE 10 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27607 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27357 YÖNETMELİK Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden: AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar. 10 Haziran 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27607 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.03.2013/85-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 05.11.2012 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28573 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Genel Kurul tarafından kabulü; Karar tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-8 Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesinin bünyesinde

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

07 Mart 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

07 Mart 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 07 Mart 2010 tarih ve 27514 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Başkanlığımızda açık bulunan kadrolara atanmak üzere; Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI NASIL VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLUNUR?

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI NASIL VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLUNUR? VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI NASIL VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLUNUR? GENEL ŞARTLAR 657 sayılı DMK nın 48. maddesindeki nitelikleri haiz olmak Sınavın yapıldığı yılın başında 35 yaşını doldurmamış olmak

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Düzce Belediye Başkanlığı'nda görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve ileri

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI haberleşme uzman yardımcısı 2 (iki) havacılık uzay teknolojileri uzman yardımcısı alımı ilanı BİK İlan No : ILN00454084

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 2, 2 Avukat, 24 Memur ve 2

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 208 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15/10/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21729 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Madde 1 - Bu yönetmelik Devlet

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı Giriş, Kadının Statüsü Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Ankara Su ve Kanalizasyon

Detaylı

T.C TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Tokat Belediyesi

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (08.08.2012 T. 28378 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (08.08.2012 T. 28378 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (08.08.2012 T. 28378 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrük ve Ticaret

Detaylı

Başkan Yardımcısı : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini,

Başkan Yardımcısı : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini, SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 09/05/2004 Resmi Gazete No: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ (2) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ (2) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 24 Aralık 1993 Resmî Gazete Sayı : 21798 YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ (2) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik Orman

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı