TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ Yürürlük tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1-Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri ile, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının seçilme, yetiştirilme ve atanmalarını ve Müfettişlerin çalışma usul ve esaslarını kapsar. Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesinin (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen; Bakan Kurum Genel Müdür Genel Müdürlük TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, TeftiĢ Kurulu veya BaĢkanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanı veya BaĢkan Refakat MüfettiĢi MüfettiĢ (DeğiĢik: /27889) ġube Müdürlüğü ġube Müdürlüğü Personeli : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimlerini, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını, : Başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilen Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettişlerini, : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısını, : Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü, : Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli şube müdürü, şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve diğer kadrolardaki memurlar ile yardımcı personeli ifade eder.

2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KuruluĢ KuruluĢ ve Bağlılık Madde 4 Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlı olup; bir Başkanla yeteri kadar Müfettişten oluşur. Teftiş Kurulunun yazı, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı DeğiĢik: /27889)Şube Müdürlüğü personelince yürütülür. Görev Merkezi Madde 5 Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara dır. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir. ĠKĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM TeftiĢ Kurulu TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının Görev ve Yetkileri Madde 6 Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: Genel Müdürün emri ve onayı üzerine, a) Kurum hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansının artırılmasını, Kurumun mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını, Kurum hizmetlerinin gelişmesine engel oluşturuyorsa bu düzenlemelerde değişiklik yapılmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yaparak, gerekli görüş ve önerileri hazırlayıp Genel Müdüre sunmak. b) Gerektiğinde, Kurum hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak. c) Kurum hizmetlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek. d) Kurum merkez ve taşra birimlerinin her türlü iş ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek. e) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun verdiği yetkiye dayanarak kamu ve özel bütün işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili inceleme yapmak, kayıt, evrak ve işlemleri teftiş etmek. f) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Genel Müdür tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili benzeri görevleri yapmak. g) Gerektiğinde Kurum yöneticilerinin de katılımı ile Müfettişlerin uygulamada gördükleri aksaklıklar ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek, h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınmasını ve yetiştirilmesini sağlamak.

3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM TeftiĢ Kurulu BaĢkanı TeftiĢ Kurulu BaĢkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 7-(DeğiĢik: /27889) Teftiş Kurulu Başkanı; Teftiş Kurulu içindeki Başmüfettişlerden, bu Kurulda en az 12 yıl hizmeti (İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda geçen hizmet süresi dahil) bulunanlar arasından atanır. Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görev ve yetkileri şunlardır: a)teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişler ve Kurulda görevli Şube Müdürlüğü personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, b)teftiş Kurulu Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görevlerini Genel Müdürün emir veya onayı üzerine Genel Müdür adına yürütmek, c)yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanmış teftiş ve çalışma programını uygulamak, d)genel Müdürün gerekli gördüğü hallerde bizzat teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, e)genel Müdürün teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve emirlerin uygulanışını izlemek, f)müfettişlerin çalışmalarını gerekli gördüğü zamanlarda yerinde denetlemek, g)müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin tamamlanmasını ve yanlışlıkların giderilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek, yetkililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak, sonuçları hakkında Müfettişlere bilgi vermek, h)müfettiş Yardımcılarının işe alınması, yetiştirilmesi, Müfettişlik yeterlik sınavının yapılması, Müfettişliğe atanmaları ve Müfettişlerin yükselmelerine ait işlemleri yürütmek, i)müfettişlerin hizmet-içi eğitimlerini sağlamak, mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarını yayınlamak, j)müfettişlerin haberleşme, hakediş ve idari işlere ilişkin işlemlerini yönetmek, k)teftiş Kurulunun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak, l)mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, m)teftiş, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesinde, uygulama birliği ve esaslarını belirleyen Teftiş ve Soruşturma Rehberlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, n)genel Müdürce uygun görülen ve üyesi olduğu kurul ve komisyonların toplantılarına katılmak, o)diğer mevzuat ve Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,

4 ö)(değiģik: /27889) Teftiş Kurulu Başkanlığı uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak. Teftiş Kurulu Başkanı kendisine verilen ve Başkanlığa ait görevlerin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Genel Müdüre karşı sorumludur. TeftiĢ Kurulu BaĢkanına Yardım Madde 8 Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürün onayıyla kendisine yardımcı olmak üzere, en az 5 yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından yeterli sayıda Müfettişi, Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkanca belirlenir ve Teftiş Kuruluna duyurulur. Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MüfettiĢler MüfettiĢlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 9-Müfettişler Genel Müdür adına; a)kurumun merkez ve taşra birimlerinin bütün iş ve işlemlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve Genel Müdürlük talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını, Genel Müdürlük Onaylarına göre incelemek, denetlemek ve teftiş etmek, işlemleri teftiş edilen personel hakkında Personel Denetleme Raporu düzenlemek, b)kurumun merkez ve taşra birimlerinin personeli hakkında, görev emri gereğince, soruşturma yapmak, c)görevlerini yerine getirmeleri sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar veya soruşturma açılması gereken diğer konularda, re sen soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek, d)mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenilen s eviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek, e)4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun verdiği yetkiye dayanarak kamu ve özel bütün işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili inceleme yapmak, kayıt, evrak ve işlemleri teftiş etmek, f)refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, ehliyet, tavır ve çalışmaları hakkında düzenleyecekleri raporu ve/veya örneği Teftiş Kurulu tarafından hazırlanacak belgeyi Teftiş Kurulu Başkanlığına vermek, g)çeşitli konularda yurt içinde ve dışında Genel Müdürlükçe verilen araştırma ve inceleme görevlerini yapmak, ayrıca görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, h)kurumun görev alanına giren Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar yapmak,

5 ı)genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanınca, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen teftiş hizmetleri ile ilgili benzeri görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidirler. Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar. Memurların Görevden UzaklaĢtırılması Madde 10-Müfettişler; a)para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge, defter ve bilgi işlem ortamındaki verileri göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınan; teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunan, b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunan, c)evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olan, d)ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başkaca önemli yolsuzluklarda bulunan veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmaları sakıncalı görülen, Kurum personelini teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir biçimde ortaya konması gerekir. Bu hareket ve eylemlerden (a) bendinde gösterilenlerin bir tutanakla saptanmış olması şarttır. Müfettişler, görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlikte derhal görevden uzaklaştırılana, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve personelin bağlı olduğu birim amirine yazılı olarak bildirirler. Teftiş Kurulu Başkanlığınca da görevden uzaklaştırma işlemi hakkında, Genel Müdürlük makamına derhal bilgi verilir. Görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulandığı soruşturmalar öncelikle ve ivedilikle yürütülür. Merkez birimlerince de bu soruşturmalara ait raporlar üzerinde yapılacak işlemlerin öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur. Soruşturma neticesinde, suçu işlemediği anlaşılan veya haklarında yeterli delil bulunmayan memurlar ile disiplin yönünden memurluktan çıkarılmaması veya cezai bir işlem yapılmaması gereken memurlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması, müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalıyla, Genel Müdürlüğe bildirilir. Görevden uzaklaştırıldığı halde işini devretmeyip görevi başında kalmakta ısrar eden ve bu tutumu tutanakla tespit edilen memur hakkında, Müfettiş tarafından Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca takibat yapılması için o yer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Görevden uzaklaştırma işlemini engelleyen veya bu işlemde ihmali görülen amirler hakkında da, ayrıca soruşturma yapılır.

6 BilirkiĢi Ġncelemesi Madde 11-İnceleme ve değerlendirilmesi özel bilgi ve yetenek isteyen konuların varlığı halinde durum Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir. Başkanlıkça Genel Müdürden Onay alınmasını takiben konu, uzman kurum veya kişilere müfettişçe incelettirilir. Bunların verecekleri raporlar kanıtlayıcı belge olarak inceleme veya soruşturma raporuna eklenir. Bu gibi uzman kurum veya kişilerin ücretleri ile inceleme giderleri fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığında Müfettişin teklifi üzerine Kurum tarafından ödenir. Görevlendirme Madde 12-Müfettişler, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Genel Müdürden doğrudan aldıkları emirleri Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. Müfettişlere, Genel Müdür ve Başkan dışında hiçbir makam tarafından emir verilemez. Birlikte Görev Madde 13 Teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanları, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü belirleyip, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler. ĠĢin Süresinde Bitirilmesi ve ĠĢin Devri Madde 14-Müfettişler; a)kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. b)müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri gerekçesi açıklanmak kaydıyla alınacak yeni bir onayla başka bir Müfettişe devredebilirler. c)devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu hazırlar. İki nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; 1)Devredilen işin ne olduğu, 2)Devir gününe kadar; işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği ve iş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı, hakkındaki düşüncelerini yazar. Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait kayıt ve belgelerle birlikte işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir. Devir notu ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

7 MüfettiĢlerin Uyacakları Hususlar Madde 15-Müfettişler; aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdürler. a)bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. b)teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yaptıkları yerlerde görevlilerin işlerine müdahale edemezler. c)belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren ve Müfettiş tarafından tarih ve imza konmak suretiyle yapılan açıklamalar dışında, evrak, defter ve kayıtlar üzerinde şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar. d)inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri başkalarına söyleyemezler. e)görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli hususları açıklayamazlar. f)teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ġube Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ġube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 16- (DeğiĢik: /27889) Başkanlık ġube MüdürlüğüTeftiş Kurulu Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden oluşur. ġube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a)teftiş Kurulunun her türlü yazışma, evrak kayıt, dosyalama, arşiv ve kütüphane işlemlerini yürütmek, b)müfettişlerden gelen raporları kaydetmek, ilgili olduğu yerlere sevk işlemlerini yapmak, sonuçlarını izlemek, c)teftiş Kurulunun ayniyat işlemlerini yürütmek, d)başkan ve Refakat Müfettişlerinin vereceği diğer işleri yapmak. ġube Müdürlüğü işlerinde gizlilik esastır. ġube Müdürlüğü personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Başkan veya Refakat Müfettişlerinin izni olmadan Genel Müdür dışında hiçbir makama evrak veya bilgi veremez ve gösteremezler.

8 MüfettiĢliğe GiriĢ ÜÇÜNCÜ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM MüfettiĢliğe GiriĢ ve MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavları Madde 17-Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Eleme Sınavına (KPSS) katıldıktan sonra, KPSS kılavuzunda ve/veya ilanlarda Kurumun belirttiği şartlara uygun olmak, KPSS dan Kurumun belirleyeceği puanı almak ve bu şartlara uygun olanlar arasında Kurumca yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine, Genel Müdürün onayı ile karar verilir. MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınav Kurulu Madde 18 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan dört Müfettişten oluşur. Ayrıca, iki yedek üye tespit edilir. Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir. Genel Müdür sınavlara katıldığı takdirde sınav kurulunun tabii başkanıdır. Bu hallerde, Teftiş Kurulu Başkanı sınav kuruluna üye olarak katılır ve üye müfettiş sayısı üç olarak belirlenir. Sınav Ġlanı Madde 19- -(DeğiĢik: /27889) Giriş sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, giriş şartları, başvuru yeri ile son başvuru tarihi, Kurum İnternet sitesi ile Türkiye genelinde yayımlanan iki gazetede ilan edilir. İlanlar, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit edilir. Sınava GiriĢ ġartları Madde 20-Kurum Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için; a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak, b)sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak, c)hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, d)iki defadan fazla Kurum Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış olmak,

9 e)kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Eleme Sınavı (KPSS) sonucunda, her sınav döneminde Kurumun belirlediği puan türünde asgari puanı almış olmak, gerekir. (b) bendinde belirtilen yaş sınırına lisans üstü öğrenim yapmış olanlar için iki sene eklenir.askerliğini yapmış olanlar için yaş sınırlarına askerlik süresi kadar ilave yapılır. Sınav ĠĢlemleri Madde 21- (DeğiĢik: tarih ve R.G.) Sınava katılmak isteyenler, 2 adet vesikalık fotoğraf ile T.C. Kimlik Numarası, tercih edilen yabancı dil ve yazışma adresinin belirtildiği bir dilekçe ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler. Yazılı sınavı kazanan adaylardan 15 gün içinde aşağıdaki belgeler istenir: a) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin kurumca onaylı sureti, b) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, c) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı, d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı, e) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, f) Özgeçmiş. Adaylık Belgesi Madde 22 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan fotoğraflı Adaylık Belgesi verilir veya adreslerine gönderilir. Sınava girebilmek için Adaylık Belgesinin ibrazı şarttır. GiriĢ Sınavı ve Yeri Madde 23 Giriş sınavına KPSS dan Kurumca belirlenen puanı almış olan adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere belirlenecek sayıda aday yazılı sınava tabi tutulmak üzere çağrılır. Kurumca yapılan yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Yazılı ve sözlü sınav Ankara da yapılır. Sınav Konuları Madde 24 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıda belirtilen gruplara ait konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. a)hukuk: -(DeğiĢik: /27889) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenirliliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku ve İşsizlik Sigortası Kanunu, b)ekonomi: Makro ve Mikro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Çalışma Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, c)maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

10 d)muhasebe: Genel Muhasebe, Bilanço ve Mali Tablolar Analizi, e)yabanci DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yazdırılacak bir metnin Türkçe ye çevrilmesi. Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması Madde 25-Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları ile her soruya verilecek puanlar ve sınav süreleri sınav kurulu tarafından sınav konularına göre tespit edilir. Tespit edilen puanlar ve sınav süreleri, sınava giren adaylara sınavdan önce duyurulur. Hazırlanan soru kağıtları ve cevap anahtarları sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Her sınava ait soru kağıtları ayrı zarflara konularak zarflar kapatılır, üzerlerine hangi konuya ait sınav soruları olduğu yazılır, arkaları mühürlenip sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve ayrı bir zarfa konulacak cevap anahtarları ile birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir. Yazılı Sınavların Yapılış Şekli Madde 26-Yazılı sınavlar, duyurulan yer ve saatte sınav kurulu ve gerektiğinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen Müfettişlerin gözetiminde başlar ve önceden tespit edilen saatte bitirilir. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazlar. Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Adaylar, yanlarında Adaylık Belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini bulundurmak zorundadır. Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Zarfların açılmasına ilişkin bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak sınav gözcüleri ile sınava giren iki aday tarafından imzalanır. Sınava katılan adaylar, soruların cevaplarını, mühürlü cevap kağıtlarına yazarlar. Cevap kağıtlarına, kapatılacak kısım dışında adayların kimliğini belirtecek her hangi bir yazı yazılmaz ve işaret konulmaz. Cevap kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır. Sınav sonunda toplanan cevap kağıtları ile tutanaklar bir zarf içerisine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra, bu husus ayrı bir tutanakla tespit edilip, zarf ve tutanak Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir. Zarflar, sınav kurulu huzurunda açılarak yazılı sınav cevap kağıtları okunur. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav konularından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 50 den ve ortalamasının da 70 ten aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil sınav notu ise, giriş sınavı notu aynı olan adaylar arasında tercih sebebi olarak dikkate alınır. Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı olarak tebliğ edilir. Sözlü Sınav Madde 27-Yazılı sınavı kazananlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zeka, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

11 Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70 ten aşağı olmaması gerekir. Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını da tutanakla tespit eder. GiriĢ Sınavı Notu ve Sonucunun Duyurulması Madde 28-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70 ten az olmaması gerekir. -(DeğiĢik: /27889) Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öne alınır. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli duyuru yapılır. Sınav Belgelerinin Saklanması Madde 29-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olup ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri beş yıl, bunun dışındaki sınavla ilgili belgeler beş yılı geçmemek üzere bir sonraki sınav tarihine kadar Başkanlık arşivinde saklanır. Adayların sınavlara iki defadan fazla girip girmediklerinin belirlenebilmesi amacıyla, sınavlara katılan adayların bir listesi çıkarılarak saklanır. MüfettiĢ Yardımcılığına Atanma ve Kıdem Sırası Madde 30-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, boş kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananların giriş sınavı notuna göre belirlenir. Sınav Sonuçlarına Ġtiraz Madde 31-Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak 7 gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç 5 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. -(DeğiĢik: /27889) Asıl adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir. GiriĢ Sınavını Kazanamayanlar ve Kadrosuzluk Madde 32-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazandıkları halde, kazananların alınacak sayıdan fazla olması nedeniyle mesleğe girememiş olanlar, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) bendinin uygulanması bakımından sınava girmemiş sayılır.

12 ĠKĠNCĠ BÖLÜM MüfettiĢ Yardımcılarının YetiĢtirilmesi MüfettiĢ Yardımcılarının YetiĢtirilme Amacı Madde 33-Müfettiş Yardımcılığına atananlar üç yıl süreli bir yetişme döneminden geçerler. Bu süre içinde Müfettiş Yardımcılarının; a)kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, b)yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak, c)bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak, d)ekonomik, mali, sosyal, yönetim ve denetimle ilgili gelişmeleri izlemelerini, değerlendirmelerini ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak, esaslarına göre yetiştirilmeleri sağlanır. Müfettiş Yardımcılarının bu amaçlara göre yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esastır. Bu hususta, Başkanlıkça alınan tedbirler yardımcı ve teşvik edici mahiyettedir. MüfettiĢ Yardımcılığı Dönemi ve YetiĢtirme Programı Madde 34-Müfettiş Yardımcılığı dönemi, göreve başladıktan sonra fiili olarak çalışılan üç yıldır. Müfettiş Yardımcılığı döneminde yetiştirme programı aşağıda açıklanan çalışmalardan oluşur. a)birinci Dönem ÇalıĢmaları: En fazla altı ay süren bu dönemde, Başkanlıkça hazırlanan bir eğitim programı çerçevesinde, Kurumun faaliyet konuları ve Teftiş Kurulunun görev alanlarıyla ilgili her türlü mevzuat ile teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma usul ve esaslarının öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim verilir. Ayrıca, bu dönem içerisinde Müfettiş Yardımcılarına görevlendirildikleri Müfettişler yanında tatbiki eğitimler de yaptırılır. b)ġkinci Dönem ÇalıĢmaları: En az 18 ay süren bu dönemde, değişik müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yöntemlerini, mevzuat ve uygulamayı yeterli derecede öğrenmelerini sağlayacak şekilde programlar düzenlenir. Müfettiş Yardımcıları bu dönemde, refakatinde bulundukları Müfettişin denetim ve gözetimi altında olup, kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatlarına göre yerine getirirler. Re sen inceleme, teftiş ve soruşturma yapamaz, rapor düzenleyemezler. Refakatine Müfettiş Yardımcısı verilen Müfettişler, kendilerine verilen görevlerle ilgili çalışmaları yaparak ve/veya yaptırarak Müfettiş Yardımcılarını yetiştirirler. Bu amaçla Başkanlıkça, Kurum merkez ve taşra teşkilatında yetiştirme amaçlı teftiş programları düzenlenebilir. İkinci dönem çalışmaları sırasında Müfettiş Yardımcılarının, Kurumun görev alanına giren konularda Başkanlıkça belirlenecek bir etüt raporu hazırlamaları ve bu raporu ikinci dönem çalışmalarının bitmesinden en az bir ay önce Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.

13 c)üçüncü Dönem ÇalıĢmaları: En az iki yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla tamamlayan Müfettiş Yardımcılarına re sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilir. Yetki Verilmemesi Madde 35-Re sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmeyen Müfettiş Yardımcılarına, eksik görülen hususları Başkanlıkça yazılı olarak bildirilir ve durumları üçer aylık dönemlerde izlenerek değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu değerlendirmede başarılı olamayanlara yeterlik sınavına kadar yetki verilmez. MüfettiĢ Yardımcılarının TeftiĢ Kurulundan Çıkarılması Madde 36-Müfettiş Yardımcılığı döneminde aldıkları sicillerle Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavına tabi tutulmadan, Teftiş Kurulundan çıkarılarak, durumlarına uygun bir başka kadroya atanırlar. Yeterlik Sınavı ve Sınav Kurulu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yeterlik Sınavı ve MüfettiĢliğe Atanma Madde 37-Müfettiş Yardımcıları, üç yıllık yetişme dönemi sonunda, yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavlarını, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre oluşturulan sınav kurulu yapar. Yazılı sınavın tarihi ve yeri, sınavdan iki ay önce, sözlü sınavın tarihi ve yeri ise sözlü sınavdan en az üç gün önce sınava gireceklere Teftiş Kurulunca bildirilir. Yeterlik sınavının yapılışında bu Yönetmeliğin 25, altıncı fıkrası hariç olmak üzere 26, ikinci fıkrası hariç olmak üzere 27 inci maddesi hükümleri uygulanır. Yeterlik Sınavı Konuları Madde 38-Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen 3 gruptan ve bu gruplardan seçilecek konulardan yapılır. a) Grup: 1)İş Hukuku, 2) İdare Hukuku ve İdari Yargı, 3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, 4)Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku ve Eşya Hukuku), 5)Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 6)Ticaret Hukuku (Başlangıç, Ticari İşletme, Kıymetli Evrak ve Ticaret Şirketleri), 7)6245 sayılı Harcırah Kanunu, b) Grup: 1)Genel Muhasebe ve Kurum Muhasebesi,

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Mart 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29301 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7298 Kars Havalimanının

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan İl Personel Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına,

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı