SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU"

Transkript

1 SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014

2

3 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 1 SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU... 2 DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI... 2 DENETİM GÖRÜŞÜ... 4 EKLER... 5

4

5 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ Sakarya Ġl Özel Ġdaresinde Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebe Sistemi kullanılmakta olup 2013 yılı bütçesi ,00 Kesin Mizanda Bütçe Gideri toplamı ,17 TL Bütçe Geliri toplamı ise ,44 TL, tarihli Bilanço Toplamı ise ,43 TL'dir. Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aģağıda yer alanlar denetime sunulmuģ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıģtır. BirleĢtirilmiĢ veriler defteri. Geçici ve kesin mizan. Bilanço. Kasa sayım tutanağı, Banka mevcudu tespit tutanağı, Alınan çekler sayım tutanağı, Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, Teminat mektupları sayım tutanağı, Değerli kağıtlar sayım tutanağı, TaĢınır kesin hesap cetveli ile taģınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri. Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, Faaliyet sonuçları tablosu Denetim görüģü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve sonuçları tablosuna verilmiģtir. faaliyet DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 1

6 uygun olarak hazırlanmıģ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlıģ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluģturulmasından, etkin olarak iģletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluģturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna iliģkin görüģ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüģ uluslararası denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliģkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüģtür. Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluģturan hesap ve iģlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna iliģkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 2

7 gerçekleģtirilmiģtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiģtir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına iliģkin tüm mali faaliyet, karar ve iģlemleri ve bunlara iliģkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluģturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüģü oluģturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiģtir. Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 3

8 DENETİM GÖRÜŞÜ Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 yılına iliģkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıģtır. Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 4

9 EKLER EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI A) SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ BİLANÇOSU AKTİF 2013 TL PASİF 2013 TL 1 DÖNEN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI ,749,74 KAYNAKLAR ,60 10 HAZİR DEĞERLER KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR BANKA HESABI , BANKA KREDĠLERĠ HESABI VERĠLEN ÇEKLER VE 32 FAALİYET BORÇLARI , GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI (-) 320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI ,47 12 FAALİYET ALACAKLARI ,02 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 121 GELĠRLERDEN TAKIPLI ,53 ALACAKLAR HESABI 333 EMANETLER HESABI , VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR \BI 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,90 14 DİĞER ALACAKLAR , ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR ,68 HESABI 140 KĠġĠLERDEN ALACAKLAR a 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK HESABI KESĠNTĠLERĠ HESABI 15 STOKLAR , FONLAR VEYA DĠ GER KAMU 150 ĠLK MADDE VE MALZEME ĠDARELERĠ AOĠNA YAPILAN ,91 HESABI TAHSĠLAT HESABI 157 DĠĞER STOKLAR HESABI GELECEK AYLARA AİT 16 ÖN ÖDEMELER ,S4 GELİRLER VE GİDER 0,00 TAHAKKUKLARI 160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI 0, PERSONEL AVANSLARI HESABI 0,00 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI 3.289,85 KAYNAKLAR MI-SABİ 162 BÜTÇE DIġI AVANS VE , IĞER ÇEġĠTLĠ KISA VADELĠ 5 269,65 KREDĠLER HESABI YABANCI KAYNAKLAR HESABI 165 MAHSUP OONEM-NE 4 UZUN VADELİ YABANCI AKTARILAN AVANS VE KREDĠLER KAYNAKLAR HESABI ,25 2 DURAN VARLIKLAR ,10 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ ,03 BORÇLAR 21 MALİ DURAN VARLIKLAR , BANKA KREDĠLERĠ HESABI , MALĠ KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI ,61 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu ,22 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI ARAZĠ VE ARSALAR HESABI ,86 5 ÖZ KAYNAKLAR , YERALTĠ VE YERÜSTÜ 50 NET DEĞER ,57 fl ,28 DÜZENLERĠ HESABI 560 NET DEĞER HESABI BĠNALAR HESABI ,41 51 DEĞER HAREKETLERĠ 0,00

10 253 TESĠS. MAKĠNE VE CĠHAZLAR MUHASEBE BĠRĠMLERĠ ARASI 0,00 HESABI ĠġLEMLER HESABI 264 TAġITLAR HESABĠ DEMĠRBAġLAR HESABI 519 DEĞER HAREKETLERĠ SONUÇ HESABI 0, BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU ,90 HESABI (-) FAALİYET SONUÇLARI , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU 26 MADDİ OLMAYAN DURAN 0,00 FAALĠYET SONUÇLARI HESABI VARLIKLAR 260 HAKLAR HESABI 7.768,00 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ -159, , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR FAALİYET SONUÇLARI HESABI (- ) 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0, GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ ,47 FAALĠYET SONUÇLARI HESABI (-) 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIKLAR DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI HESABI 299 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR DONEM OLUMLU FAALĠYET 0,00 HESABI SONUCU.HESABI AKTİF TOPLAMI DONEM OLUMSUZ FAALĠYET SONUCU ĠHESABl (-) PASĠF TOPLAMI ,64 B) SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Hesap Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ Giderin Turu Personel Cari Yıl (2013) Kodu Kod. Kod.2 0 Kod.3 0 Kod.4 0 Giderleri , Memurlar , Temel Maaşlar , Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Zamlar ve Tazminatlar , Ödenekler , Ödenekler , Sosyal Haklar , Sosyal Haklar , Ek Çalışma Karşılıkları , Ek Çalışma Karşılıkları , Ödül ve ikramiyeler , Ödül ve İkramiyeler , Sözleşmeli Personel , Ücretler , S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri , işçiler ,24 Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 6

11 Ücretler , Sürekli İşçilerin Ücretleri , Geçici İşçilerin Ücretleri 0, ihbarve Kıdem Tazminatları , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , Fazla Mesailer , Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri , Ödül ve ikramiyeler , Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri , Diğer Ödemeler , Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri , Diğer Personel , Ücret ve Diğer Ödemeler , // Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ,60 Giderleri Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumuna , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ,73 Hesap Yardımcı Hesap GELİRİN TÜRÜ Cari Yıl (2013) Kodu Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4 Gelirin Turu Vergi Gelirleri , Harçlar , Diğer Harçlar , Diğer Harçlar , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , Mal Satış Gelirleri , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , Diğer Değerli Kağıt Bedelleri , Diğer Mal Satış Gelirleri , Hizmet Gelirleri , Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler , Kira Gelirleri , Taşınmaz Kiraları , Lojman Kira Gelirleri , Sosyal Tesis Kira Gelirleri 696, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil idarelerden ,13 Alınan Bağış ve Yardımlar Cari , Eski Köy Hizmetleri Personeli İçin Hazineden ,00 Alınan Yardımlar Hazine yardımı , İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Personeli İçin Başkanlık Bütçesinden Alınan Hazine ,00 Yardımları Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan , Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan ,84 Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 7

12 Sermaye , Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan , Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve ,51 Bağışlar Cari , Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 2.510, Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar , Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar , Sağlık Primi Ödemeleri , Sözleşmeli Personel , İşsizlik Sigortası Fonuna 9.214, İşsizlik Sigortası Fonuna 9.214, Sosyal Güvenlik Kurumuna , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , işçiler , İşsizlik Sigortası Fonuna , İşsizlik Sigortası Fonuna , Sosyal Güvenlik Kurumuna , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , Kırtasiye Alımları , Büro MalzemesiAlımları , Diğer Yayın Alımları , Baskı ve Cilt Giderleri , Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , Su Alımları , Temizlik Malzemesi Alımları , Enerji Alımları , Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları , Yiyecek, içecekveyem Alımları , Yiyecek Alımları , Giyim ve Kuşam Alımları , Giyecek Alımları , Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 6.998, Özel MalzemeAlımları 1.692, Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik 469,64 Malzeme Alımları Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 750, Diğer Özel Malzeme Alımları 472, Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ,25 ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, ,00 Gereç ve Savaş Teçhizatı Alımları Mühimmat Alımları 731, Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar , Sermaye , Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar ,47 Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 8

13 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 1, Proje Yardımları , Cari , Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje ,00 Yardımları Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeli İdarelerden ,00 Alınan Cari Nitelikli Yardımlar İlköğretim Hizmetleri İçin Genel Bütçeli ,00 İdarelerden Alınan Cari Nitelikli Yardımlar Sermaye , Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje ,82 Yardımları İlköğretim Hizmetleri İçin Genel Bütçeli ,82 İdarelerden Alınan Sermaye Nitelikli Yardımlar Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeli İdarelerden ,82 Alınan Sermaye Nitelikli Yardımlar Diğer Gelirler , Faiz Gelirleri , Takipteki Kurum Alacakları Faizleri , Takipteki Kurum Alacakları Faizleri , Diğer Faizler , Kişilerden Alacaklar Faizleri , Mevduat Faizleri , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , Mahalli idarelere Ait Paylar , Maden İşletmelerinden Alınan Paylar , Diğer Paylar , Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı , Diğer Paylar , Para Cezaları , idari Para Cezaları , Diğer İdari Para Cezaları , Diğer Çeşitli Gelirler , Diğer Çeşitli Gelirler , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım ,50 Giderleri Yolluklar , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , Yolluk Tazminatları , Seyyar Görev Tazminatları , Görev Giderleri , Yasal Giderler , Mahkeme Harç ve Giderleri , Diğer Yasal Giderler 0, Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 2.656,85 Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 9

14 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 1.117, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri 1.539,35 Giderler Hizmet Alımları , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri , Müteahhitlik Hizmetleri , Harita Yapım ve Alım Giderleri , Temizlik Hizmet Alım Giderleri , Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Haberleşme Giderleri , Posta ve Telgraf Giderleri , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , Bilgiye Abonelik Giderleri 2.724, Uydu Haberleşme Giderleri 3.590, Taşıma Giderleri 6.850, Yolcu Taşıma Giderleri 0, Yük Taşıma Giderleri 3.650, Geçiş Ücretleri 1.100, Diğer Taşıma Giderleri 2.100, Tarifeye Bağlı Ödemeler , İlan Giderleri , Sigorta Giderleri , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları , Kişilerden Alacaklar , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,08 GELİRLER TOPLAMI: ,28 FAALİYETSONUCU (+/-) , Kiralar , Taşıt Kiralaması Giderleri , İş Makinası Kiralaması Giderleri , Lojman Kiralama Giderleri , Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve 236,00 Yazılımları Kiralaması Giderleri Diğer Hizmet Alımları , Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri 314, Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri , Diğer Hizmet Alımları , Temsil Ve Tanıtma Giderleri , Temsil Giderleri , Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon ,60 Giderleri Tanıtma Giderleri , Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon ,21 Giderleri Menkul Mal.Gayrimaddi HakAlım, Bakım Ve ,68 Onarım Giderleri Menkul Mal Alım Giderleri , Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ,17 Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 10

15 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Gayri Maddi HakAlımları , Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları , Bakım ve Onarım Giderleri , Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 2.900, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , İş Makinası Onarım Giderleri , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri , HizmetBinası BakımveOnarım Giderleri , Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri , Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri 2.174, Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri 2.174, Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım ,03 Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım ,03 Giderleri Faiz Giderleri , Diğer iç Borç Faiz Giderleri , Diğer iç Borç Faiz Giderleri , YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri , Cari Transferler , Görev Zararları , Sosyal Güvenlik Kurumlarına , Sosyal Güvenlik Kurumu'na , KarAmacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan ,23 Transferler KarAmacı Gütmeyen Kuruluşlara , Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb ,95 Kuruluşlara Memurların Öğle Yemeğine Yardım , Diğerlerine , Hane Halkına Yapılan Transferler , Barınma Amaçlı Transferler , Diğer Barınma Amaçlı Transferler , Sermaye Transferleri , Yurtiçi Sermaye Transferleri , Genel Bütçeye Sermaye Transferleri , Genel Bütçeye Sermaye Transferleri , Mahalli idarelere Sermaye Transferleri 0, // Özel İdarelerine 0, Yükseköğretim Kurumlarına Sermaye ,00 Transferleri Sakarya Üniversitesine ,00 Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 11

16 Diğer Sermaye Transferleri , Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb ,73 Kuruluşlara Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına , Özel teşebbüslere , Kalkınma Ajanslarına , Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan ,17 Giderler Vergi Gelirleri 0, Harçlar 0, Bina İnşaat Harcı 0, İşgal Harcı 0, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 0, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 0, Kaynak Suları Harcı 0, Tellallık Harcı 0, Toptancı Hali Resmi 0, Diğer Harçlar 0, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 0, İşyeri Açma İzni Harcı 0, Yapı Kullanma İzni Harcı 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , Kitap.Yayın vb. Satış Gelirleri 150, Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 150, Diğer Mal Satış Gelirleri 150, Mal Satış Gelirleri 150, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 150, Danışmanlık/ Bilgilendirme Gelirleri , Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler , İhale İlan Yayın Geliri , Muayene, denetim ve kontrol ücretleri , Sosyal Tesis İşletme Gelirleri , Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler , Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler , Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler , Sportif faaliyet gelirleri , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler , Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri , Otopark İşletmesi Gelirleri , Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler , Sergi ve Fuar Gelirleri , Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri , Diğer hizmet gelirleri , Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler , Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler , Hizmet Gelirleri , İlan ve Reklam Gelirleri , Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet ,37 Gelirleri Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 12

17 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler , Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri , Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri , Kira Gelirleri 7.570, Taşınmaz Kiraları 7.570, Spor Tesisi Kira Gelirleri 7.570, Ecrimisil Gelirleri 7.570, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 7.570, Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri 7.570, Lojman Kira Gelirleri 7.570, Sosyal Tesis Kira Gelirleri 7.570, Diğer Gelirler , Para Cezaları 0, İdari Para Cezaları 0, Diğer İdari Para Cezaları 0, Diğer Çeşitli Gelirler , Afetlerde Kullanılacak Gelirler , İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller , İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları , Diğer Çeşitli Gelirler , Kişilerden Alacaklar , Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark ,30 Bedeli İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , Mera Gelirleri , Para Farkları , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , İlk Madde ve Malzeme Giderleri , Kırtasiye Malzemeleri , Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan 4.920,61 Tüketim Malzemeleri Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 9.316, Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar , Temizleme Ekipmanları , Giyecek, MefruşatveTuhafiye Malzemeleri , Yiyecek 0, Zirai Maddeler , Yem 0, Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri , Yedek Parçalar , Nakil Vasıtaları Lastikleri , Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 7.500, Spor Malzemeleri Grubu , Basınçlı Ekipmanlar , Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler , Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler , Gelirlerden Alacaklardan Silinenler , Vergi Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Diğer Gelirler 6.154,85 GİDERLER TOPLAMI : ,71 Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 13

18 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: Sakarya Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 14

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 SAYIġTAYIN

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK I) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU 1 II) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI PERFORMANS DENETĠMĠ

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 10 T.C.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR

DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR 135 - PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI 135.01 - Personel Ücretlerinden

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EGE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP NO Yardımcı 1 Yardımcı 2 Yardımcı 3 Yardımcı 4 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP ADI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI 01

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2013 MALİ YILI KESİN HESABI

2013 MALİ YILI KESİN HESABI 2013 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2013 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 18

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AHİİ EVRAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÖK KKOD 38 00 SKOD 6732 2011 YILI DETAYLI HESAP PLANI Hesap Kodu. ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI

YÖK KKOD 38 00 SKOD 6732 2011 YILI DETAYLI HESAP PLANI Hesap Kodu. ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI YÖK KKOD 38 00 SKOD 6732 2011 YILI DETAYLI HESAP PLANI Hesap Kodu Yardımcı 1 Yardımcı 2 Yardımcı 3 Yardımcı 4 ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ MALİ YILI FAALİYET RAPORU

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ MALİ YILI FAALİYET RAPORU MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DİNLENMEMEK ÜZERE YÜRÜMEYE KARAR VERENLER, ASLA VE ASLA YORULMAZLAR. HAMİT TUNA TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın teveccüh

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2015 2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine dayandırılarak çıkarılan

Detaylı

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015 2016 2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine

Detaylı