EMBALLAGE 2014 FUARI KASIM 2014 PAR S / FRANSA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMBALLAGE 2014 FUARI 17-20 KASIM 2014 PAR S / FRANSA"

Transkript

1 EMBALLAGE 2014 FUARI KASIM 2014 PAR S / FRANSA STANBUL HRACATÇI B RL KLER DÜNYANIN ÖNDE GELEN AMBALAJ MALZEMELER VE MAK NELER FUARINA M LL KATILIM ORGAN ZASYONU DÜZENL YOR! KATILIMCI F RMALARI FUARDA HANG AVANTAJLAR BEKL YOR? Dünya pazarõnda yer almak / mevcut pazar payõnõ artõrmak, Ürünlerini uluslararasõ alõcõlara etkin bir ekilde tanõtmak, Güçlü da õtõm a larõnõn temsilcileri ile tanõ ma ve sa lõklõ ba lantõlar kurmak, Pazarõ yerinde görmek yoluyla etkili satõ stratejileri belirleyebilmek, Önemli firmalarõn yöneticileri ve satõn almacõlarõ ile do rudan temasa geçmek M LL KATILIM ORGAN ZASYONU KAPSAMINDA VER LEN H ZMETLER: Stand alanõ kiralanmasõ Stand in aat, dekorasyonu ve elektrik ba lantõsõ Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi Stand temizlik hizmetleri Reklam ve tanõtõm hizmetleri Stand büyüklü ü ile orantõlõ olarak ücretsiz fuar giri kartõ temini Fuar katalo unda ve internet sitesinde yer alma stanbul da hazõrlanan katõlõmcõ bro üründe yer alma Fuar süresince ofis ve ileti im araçlarõ tedariki ile ikram hizmetleri *Toplam katõlõm bedeli üzerinden %50 DEVLET DESTE imkânõ *ULA IM DESTE : ki temsilcinin uçak biletlerine % 50 devlet deste i *PREST JL FUAR DESTE : katõlõm bedelinize USD ye kadar devlet deste i imkânõ KATILIM BEDEL : 590 / M2 SON BA VURU TAR H : 31 Ocak 2014 ÖDEME PLANI: ÖDEMEY KRED KARTI LE TAKS TL OLARAK YAPMAK MÜMKÜNDÜR *** Di er bir alternatif ödeme ekline göre ise; Toplam katõlõm bedelinin ilk % 50 lik bölümü fuar ba vurusu esnasõnda ödenecektir ve bu a amada fuar katõlõm sözle mesi alõnacaktõr. Bakiye 50% lik kõsõm fuar biti tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ödenecektir. Banka Bilgileri : stanbul A aç Mamulleri ve Orman Ürün. hr. Birli i Vakõflar Bankasõ irinevler ubesi ( ube Kodu 282) IBAN NO: TR AYRINTILI B LG Ç N GENEL SEKRETERL M Z FUARLAR, TANITIM ve DI L K LER UBES LE TEMASA GEÇ N Z lgili Ki i : Kutay Oktay lgili Ki i : Celal Özcan Tel : ( dahili: 1757) Tel : ( dahili:1588) Faks: : / 02 Faks: : / 02 E-Posta : E-Posta : *ÖNEML NOT: Firmalarõmõzõn Genel Sekreterli imiz patronajõnda düzenlenen fuarlara katõlõmlarõ, Ekonomi Bakanlõ õ nõn yayõnlamõ oldu u 2009/5 sayõlõ Tebli i kapsamõnda desteklenmektedir. Emballage 2014 Fuarõ katõlõmcõsõ firmalarõmõza, %50 oranõnda devlet deste i uygulanacaktõr. lgili tebli hükümleri çerçevesinde fuar katõlõmcõsõ firma, katõlõm bedelinin tamamõnõ Birli imize ödeyecek ve devlet deste i için gereken evraklarõ Birli imize teslim edecek olup, fuar katõlõmõna ili kin destek kar õlõ õ tutar, fuar sonrasõnda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ tarafõndan do rudan firmanõn banka hesabõna yatõrõlacaktõr.

2 EMBALLAGE 2014 FUARI (17 20 KASIM 2014) BA VURU FORMU Firma Adõ: Firma Adresi: Firma Telefonlarõ: Firma Faksõ: Firmadaki lgili Ki inin Firma e-posta adresi: Adõ /Soyadõ: Firma internet adresi: Cep Telefonu: Talep edilen m2: E-postasõ: Sergilenecek Ürünler (Türkçe ve ngilizce) Fuara katõlmak isteyen firma tarafõndan i bu formun eksiksiz olarak doldurularak Genel Sekreterli imize e- mail veya faks yoluyla ula tõrõlmasõ gerekmektedir. Ba vuru formunu doldurarak Genel sekreterli imize müracaat eden firma, ilgili fuar katõlõm sözle mesi ve eklerinde yazõlõ hususlar ve yükümlülükleri pe inen kabul etti ini beyan ve B tarafõndan talep halinde, Fuar Katõlõm Sözle mesi ve eklerinin imzalanmasõndan kaçõnmayaca õnõ pe inen kabul ve taahhüt etmi sayõlõr..../.../... Banka Bilgileri : stanbul A aç Mamulleri ve Orman Ürün. hr. Birli i Vakõflar Bankasõ irinevler ubesi ( ube Kodu 282) IBAN NO: TR F RMA KA E MZA

3 PARIS EMBALLAGE 2014 FUARI KASIM 2014 PAR S / FRANSA TÜRK YE M LL KATILIMI KATILIM STEK FORMU Firmanõn Adõ ve Unvanõ: Adres:... Tel:... Faks: Ba lõ Bulunan Vergi Dairesi ve No su: Sergilenecek Ürünler: Talep Edilen M 2 : m2 Belgeyi Dolduran Yetkilinin: Adõ Soyadõ:... Tel. No:. Genel Sekreterli iniz patronajõnda Paris/Fransa da Kasõm 2014 tarihlerinde düzenlenecek Emballage 2014 Uluslararasõ Ambalaj Malzemeleri ve Makineleri Fuarõ na i tirak etmek istiyoruz. Fuara katõlõm ko ullarõnõ kabul etti imizi beyan eder, gerekli i lemlerin yapõlmasõnõ arz ederim. Tahsis edilen m 2 M 2 Birim Fiyatõ (Euro) Toplam Tutar (Euro). m2 590 Ödeme ekli 1. Ödeme.../.../... - Pe in (Toplam katõlõm bedelinin % 50 lik bölümü Fuara ba vuru esnasõnda) 2. Ödeme (Toplam katõlõm bedelinin bakiye %50 lõk bölümü fuar açõlõ tarihini müteakip iki ay içerisinde ).. Fuar katõlõm Ödemeleri, MUTLAKA irketiniz hesabõndan stanbul A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri hracatçõlarõ Birli i Vakõflar Bankasõ irinevler ubesindeki ( ube Kodu 282) IBAN NO: TR nolu ( ) hesabõna yapõlõr. Dekontlarda irketinizin adõ, IBAN numarasõ ve fuar adõnõn yer almasõ gerekmektedir. Türkiye Milli tiraki Düzenleyen Kurum: stanbul hracatçõ Birlikleri Çobançe me Mevkii, Dõ Ticaret Kompleksi C Blok Yenibosna STANBUL Tarih / mza 1

4 SÖZLE ME Bir tarafta T.C. Ekonomi Bakanlõ õ stanbul hracatçõ Birlikleri Genel Sekreterli i (kõsaca B) ile di er tarafta (kõsaca katõlõmcõ) arasõnda a a õdaki artlar çerçevesinde Fuar katõlõm sözle mesi akdedilmi tir. 1) B tarafõndan Kasõm 2014 tarihleri arasõnda Paris/Fransa da milli katõlõmõ düzenlenecek Emballage 2014 Uluslararasõ Ambalaj Malzemeleri ve Makineleri Fuarõ na katõlmak için Fuar Ba vuru Formu ile ba vuruda bulunan ve Katõlõm stek Formu ve sözle mede belirtilen artlara uymayõ taahhüt eden katõlõmcõnõn talebi B tarafõndan kabul edilmi tir. 2) Fuar alanõnda B tarafõndan katõlõmcõya.. m 2 alan tahsis edilmi tir. Tahsis edilen alan tamamen B tarafõndan seçilecektir. B, tahsis edilen alana ba lõ olarak, katõlõmcõya tahsis etmi oldu u alanõ küçültme ve büyütme yetkisine sahiptir. Katõlõmcõ B nin bu yetkisini pe inen kabul eder. Tahsis edilecek alanõn birim fiyatõ 590 /m2 dir. Bu fiyat, sergi yerinin kirasõ, in asõ, etalaj, mallarõn her iki ülkede gümrüklenmesi ve nakliyesi gibi masraflarõ kar õlamak amacõna yöneliktir. Bilindi i üzere uluslararasõ fuarlara milli katõlõm organizasyonu ile katõlan firmalar Ekonomi Bakanlõ õ nõn 2009/5 sayõlõ Tebli i kapsamõnda desteklenmektedir. Emballage 2014 Fuarõ katõlõmcõ firmalarõmõza % 50 oranõnda Devlet deste i uygulanacaktõr. Devlet tarafõndan yapõlacak yardõm sonrasõ, katõlõmcõlara yansõyacak fiyat 295 /m2 dir. Ancak toplam yardõm tutarõ ABD Dolarõnõ geçemez (Emballage 2014 Fuarõ Prestijli Fuarlar Listesi ne alõnmõ olup; prestijli fuarlarda, yõlda bir defaya mahsus olmak üzere devlet deste inden faydalanõlacak tutar ABD Dolarõnõ geçemez. Katõlõmcõ firmanõn, devlet deste i ba vurusunun prestijli fuarlar kapsamõnda de erlendirilmesini istemesi halinde, bu talebini bir dilekçe ile Genel Sekreterli imize ba vuru a amasõnda bildirmesi gerekmektedir). lgili tebli hükümleri çerçevesinde, fuar katõlõmcõsõ firma, katõlõm toplam bedelinin tamamõnõ Genel Sekreterli imize ödeyecek ve destek evraklarõnõ teslim edecektir. Fuar katõlõmõna ili kin devlet deste inin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ tarafõndan do rudan firmanõn banka hesabõna yatõrõlmasõ için gerekli i lemler fuar sonrasõnda Genel Sekreterli imizce yürütülecektir. 3) Katõlõmcõ tarafõndan ödenecek tutar için teminat olu turmak üzere, kambiyo senedi/banka teminat mektubu ya da sair teminatlarõn B tarafõndan talep edilmesi halinde katõlõmcõ, i bu tutarõ teminatlandõrmayõ ve belirlenen teminatõ vermeyi taahhüt etmi tir. Ödemeler döviz bazõnda (Euro) yapõlacaktõr. 4) Emballage 2014 Fuarõ na katõlõm bedelinin %50 si fuar tarihinden önce pe inen (i bu sözle menin imzalanmasõ a amasõnda), bakiye tutarõ ise, fuarõn açõlõ tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde tahsil edilecektir. Katõlõmcõ, ödemeyi irket adõna, irket hesabõndan B hesabõna do rudan havale ya da EFT yoluyla yapmak, ödedi i katõlõm payõnõ bankacõlõk sistemiyle (havale - EFT dekontu veya swift mesajõ) belgelemek ve belgenin bir suretini B ye göndermek mecburiyetindedir. 5) Devlet deste inden; ilgili evrakõn (te vik evrakõ, tanõtõm bro ürü için gerekli logolar vs...) süresi içerisinde B ye teslim edilememesi, nakliye için mallarõn zamanõnda istenilen yere ula tõrõlamamasõ, fuara katõlmaktan vazgeçilmesi veya standda firma ve mallarõn tanõtõmõnõ yapmak üzere bir yetkili 2

5 bulundurulmamasõ (vize alõnamamasõ dâhil olmak üzere) gibi firmadan kaynaklanan nedenlerle yararlanõlamamasõ halinde firma, talep etti i m2 kadar stand alanõna tekabül eden maliyet bedelini 590 /m2 üzerinden ödemek zorundadõr. Bu durumda, Katõlõmcõ tarafõndan yapõlan ödeme iade edilemez. Bu bedel üzerinden Katõlõmcõ hak talep edemez. 6) Katõlõmcõ fuara gönderece i mallarõn listesini eksiksiz bir ekilde doldurarak, belirtilen süre içinde ilgili nakliyeci firmaya teslim edecektir. 7) Katõlõmcõ, fuar için gönderilecek her sandõ õn üzerine mutlaka firma adõnõ, sandõk sõra numarasõnõ ve fuarõn adõnõ yazacaktõr. Mallar, katõlõmcõ tarafõndan uygun ambalajõnda (çöp atõmõnda sorun olan metal ambalajlar tercih edilmemelidir), süresi içinde nakliyeci firmaya teslim edilecektir. Katõlõmcõ tarafõndan nakliyeciye teslim edilen mallar ve bu mallar ile ilgili yapõlan beyanlarõn kanun ve tüzük hükümlerine aykõrõ bulunmadõ õnõ katõlõmcõ bu sözle meyle taahhüt eder. 8) Katõlõmcõ, katõlõm istek formu ve sözle mede öngörülen zaman ve artlarda mallarõ teslim etmek zorundadõr. Katõlõmcõ bu artlara uymadõ õ takdirde B, mallarõ kabul etmek mecburiyetinde de ildir. 9) Katõlõmcõ, mallarõn nakliyesi ve handling esnasõnda meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan ve/veya nakliye ve handling i leminin hatalõ ve/veya eksik yapõlmasõndan kaynaklanan zararlardan i lemi gerçekle tiren nakliye ve handling firmasõnõn sorumlu oldu unu ve B ye herhangi bir sorumluluk atfedilmeyece ini kabul ve taahhüt eder. 10) bu sözle menin imzalanmasõnõ takip eden ve devlet deste i tahsil edilene kadar geçen zaman içerisinde, konuyla ilgili Tebli de meydana gelen de i iklikler, sözle me artlarõna aynen yansõtõlõr. Katõlõmcõ bu artlara ve Yurtdõ õnda Düzenlenen Fuar Katõlõmlarõnõn Desteklenmesine ili kin yürürlükte bulunan veya yürürlü e girecek olan tebli /sirküler hükümlerine ve tüm mevzuata uygun davranmayõ taahhüt eder. 11) Fuar öncesinde katõlõmcõ firmalarõn uymasõ gereken esaslar; a. Tarihi B tarafõndan belirlenecek ön toplantõya, ba vuru formu, katõlõm istek formu veya sözle mede adõ yazõlõ firma yetkililerinden en az biri katõlacaktõr. b. Ön toplantõda da õtõlan formlar, do ru ekilde doldurularak zamanõnda B Fuarlar ubesi ne iletilecektir. c. Fuar zaman takviminde belirtilen tarihlere, özellikle mal listelerinin ve mallarõn nakliyeciye teslimiyle ilgili tarihlere hassasiyetle riayet edilecektir. d. Fuar yerle im planõ, standlarõn dekorasyonu ve mallarõn nakliyesiyle ilgili tüm hususlar toplantõ esnasõnda gündeme getirilecektir. e. Fuara katõlacak firma temsilcileri, fuar açõlõ tarihinden en az bir gün önce fuar mahallinde hazõr bulunacaklardõr. Aksi takdirde mallarõn eksikli inden i tirakçi firma sorumlu olacaktõr. 3

6 12) Fuarõn düzenlendi i ülkenin ziyaretçiler için vize istemesi halinde, i lemler katõlõmcõlar tarafõndan yürütülecektir. 13) Fuar esnasõnda uyulmasõ gereken hususlar; i. Katõlõmcõ firma, B tarafõndan belirlenen pavyonun in aat ve dekorasyon projesi ve uygulamasõna ili kin esaslara uymayõ pe inen kabul eder. Katõlõmcõ, standõn etalajõnõ (iç dekorasyonu) kendisi yapmak istedi i takdirde etalaj programõnõ, genel projeye uyum sa lamak ve Birli in onayõnõ almak kaydõyla yapabilir. ii. Katõlõmcõ firma temsilcileri, fuarõn açõk oldu u saatlerde standlarõnõ terk etmeyeceklerdir. Terk etmeleri halinde fuar te vikinden yararlanamayacaklardõr. iii. Görevli personel tarafõndan da õtõlacak anket formlarõ titizlikle doldurulacak ve B fuar yetkilisine teslim edilecektir. Fuar esnasõnda di er katõlõmcõ firmalarla ve organizasyonla ilgili ya anacak tüm sorunlar öncelikle B fuar yetkilisine iletilecektir. iv. Resmi olarak satõ yapõlmasõ mümkün olan fuarlarda, fuar ürünlerinin satõ õndan do acak her türlü vergi, resim ve harç katõlõmcõ firma tarafõndan ödenecektir. v. Fuar bitimini müteakip firma temsilcileri, te hir mallarõnõn toplanmasõna bizzat nezaret edeceklerdir. vi. Fuara gönderilecek te hir ürünlerinin sigortasõ katõlõmcõ firma tarafõndan yapõlacaktõr. vii. Katõlõmcõ, ba vuru formunun ve/veya katõlõm sözle mesinin imzalanmasõnõ müteakip herhangi bir nedenle fuara katõlmaktan vazgeçer ya da zaman takviminde öngörülen bir süre içerisinde mallarõ teslim etmez (veya geciktirirse) veya bakiye katõlõm payõnõ ödemez ise B ye, o güne kadar ödedi i mebla, hiçbir ihtara gerek kalmaksõzõn irad kaydedilir. Böyle bir durumda B, tahsis edilen alanõn 2009/5 sayõlõ Tebli kapsamõndaki desteklerden yararlandõrõlmamõ haliyle katõlõm payõnõ ve sair masraflarõ isteme hakkõna sahiptir. Talep anõnda katõlõmcõ bu bedeli def aten öder. viii. Katõlõm payõnõ ödemekle her ne suretle olursa olsun do acak gecikmede, katõlõmcõ hiçbir ihtara gerek kalmaksõzõn aylõk döviz bazõnda %2 gecikme zammõnõ ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ix. Fuarda te hir edilecek mallarõn nakliyesi karayolu ile yapõlaca õndan, firmalar karayolu nakliyesi sõrasõnda kiraladõklarõ beher m 2 için 12 kg. veya 0.03 m 3 hesabõ ile ta õma yaptõrma hakkõna sahiptir. Fazla mallarõn nakliyesi, bunlarla ilgili gümrükleme ve varõ yerindeki hizmetler ve varsa dönü ü gereken fuar mallarõna ili kin tüm giderler ilgili katõlõmcõ firma/kurulu tarafõndan kar õlanacaktõr. 14) So uk ve/veya dondurulmu mal ta õnmasõ masraflarõnõn finansmanõ katõlõmcõ firmaya aittir. 4

7 15) Katõlõmcõ, kendisine ait te hir e yasõna ili kin fuarõn gerçekle tirilece i ülkenin mevzuatõ gere i zorunlu belgelerin (gümrük ya da laboratuar gibi) temini masraflarõndan kendisi sorumludur. 16) Stand konstrüksiyonu esnasõnda meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan ve/veya stand konstrüksiyonu i leminin hatalõ ve/veya eksik yapõlmasõndan kaynaklanan zararlardan stand konstrüksiyon i lemini gerçekle tiren irket sorumludur. 17) Katõlõmcõ firma, kendisine ayrõlan stand alanõ dâhilinde te hir etti i ürünlerin patent, lisans ve marka hakkõ dâhil olmak üzere her türlü fikri ve sõnaî haklarõn mülkiyetinin kendisinde oldu unu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katõlõmcõ firma, 3. ki ilerin fikri ve sõnaî haklarõna sahip oldu u ürünlerin fuar standõnda (stand içi, üzeri veya dõ duvarlarõnda) stand alõnlõ õ, afi, kartela ve benzeri sergilenen tüm di er tanõtõm malzemelerinde yer almasõ durumunda Fuar Katõlõm Deste inden faydalanamayaca õnõ pe inen kabul eder. Ayrõca, söz konusu ürünler ile ilgili 3. ahõslar tarafõndan FSEK kapsamõnda yapõlacak ba vurulardan ve tazminat taleplerinden B sorumlu de ildir. 18) Kiralanan stand alanõnõn kullanõmõ, i bu sözle meyi yapan firmaya aittir. Firma fuar süresi boyunca stand yerini kõsmen veya tamamen ba ka bir firmaya kiralayamaz, devredemez, kullandõramaz. 19) bu sözle meden do acak ihtilaflarda, stanbul Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkilidir ve B'nin belge ve defter kayõtlarõ tek delil olarak kabul edilecektir. 20) Bu sözle me, Katõlõm stek Formu, Ba vuru Formu ve Taahhütname ile bir bütün olu turur. 21) Taraflarõn, sözle mede belirttikleri adreslerine yapõlan tebligatlar kendilerine yapõlmõ sayõlacaktõr. Adres de i iklikleri yazõlõ olarak kar õ tarafa bildirilmedi i takdirde hüküm ifade etmeyecektir. 22) bu sözle me iki nüsha halinde, taraflar arasõnda akit serbestli i ve irade özerkli i içerisinde tanzim ve imza edilmi tir. Bir nüshasõ katõlõmcõ firma/kurulu a verilir. Di er nüshasõ B de kalõr. Katõlõmcõ Firma Firma Ka esi, Yetkili mza stanbul hracatçõ Birlikleri Genel Sekreterli i Dõ Ticaret Kompleksi Çobançe me Mevkii, Sanayi Cad. C Blok Yenibosna/ STANBUL BU KISIM STANBUL HRACATÇI B RL KLER GENEL SEKRETERL NCE DOLDURULACAKTIR Tahsis yapõlmõ tõr. B Adõna:... Yetkili mza: /... /

PARIS EMBALLAGE 2014 FUARI 17-20 KASIM 2014 PARİS / FRANSA TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI KATILIM İSTEK FORMU

PARIS EMBALLAGE 2014 FUARI 17-20 KASIM 2014 PARİS / FRANSA TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI KATILIM İSTEK FORMU PARIS EMBALLAGE 2014 FUARI 17-20 KASIM 2014 PARİS / FRANSA TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI KATILIM İSTEK FORMU Firmanın Adı ve Unvanı: Adres:... Tel:... Faks:... E-Mail:... Bağlı Bulunan Vergi Dairesi ve No su:

Detaylı

Adı Soyadı:... Tel. No:...

Adı Soyadı:... Tel. No:... CIFF 2014 ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI 18-22 MART 2014 GUANGZHOU/ÇİN HALK CUMHURİYETİ TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU Firmanın Adı ve Unvanı: Adres:...... Tel:... Faks:... E-Mail:... Bağlı Bulunan

Detaylı

MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU KAPSAMINDA FUAR KATILIM BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER. KATILIM BEDELİ: 990 /m2 DEVLET DESTEĞİ

MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU KAPSAMINDA FUAR KATILIM BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER. KATILIM BEDELİ: 990 /m2 DEVLET DESTEĞİ MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU KAPSAMINDA FUAR KATILIM BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara

Detaylı

WORLD FOOD MOSCOW (WFM) ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI 15 18 EYLÜL 2014 * MOSKOVA / RUSYA FEDERASYONU TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU

WORLD FOOD MOSCOW (WFM) ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI 15 18 EYLÜL 2014 * MOSKOVA / RUSYA FEDERASYONU TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU WORLD FOOD MOSCOW (WFM) ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI 15 18 EYLÜL 2014 * MOSKOVA / RUSYA FEDERASYONU TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU Firmanın Adı ve Ünvanı:.. Adres:... Tel:... Faks:...

Detaylı

Tarih/Kaşe/İmza FİRMANIN ADI VE ÜNVANI: Adres: Tel: Faks: E-Mail: Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No su: Sergilenecek Ürünler: Talep Edilen M 2 :

Tarih/Kaşe/İmza FİRMANIN ADI VE ÜNVANI: Adres: Tel: Faks: E-Mail: Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No su: Sergilenecek Ürünler: Talep Edilen M 2 : WORLD FOOD MOSCOW (WFM) 2015 ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI 14 17 EYLÜL 2015 * MOSKOVA / RUSYA FEDERASYONU TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU FİRMANIN ADI VE ÜNVANI: Adres: Tel: Faks: E-Mail:

Detaylı

F F a n y N e w Y o r k S h o e E x p o 2 0 1 5 0 4 0 6 Ağustos 2015, New York - A.B.D

F F a n y N e w Y o r k S h o e E x p o 2 0 1 5 0 4 0 6 Ağustos 2015, New York - A.B.D Y U R T D IŞI FUARLARA KATILIM SÖZLEŞMESİ EK-2 Sayfa 1 / 10 F F a n y N e w Y o r k S h o e E x p o 2 0 1 5 0 4 0 6 Ağustos 2015, New York - A.B.D Bir tarafta Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile diğer tarafta...

Detaylı

FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR:

FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: 1.1. bu sözle me a a ıda ticari unvanı ve adresi belirtilmi bulunan AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. ti. ile bilgileri sözle menin ön yüzündeki Tablo 1 de bulunan ve

Detaylı

BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA

BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S İ EK-2 Sayfa 1 / 10 BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA Bir tarafta Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile

Detaylı

Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ

Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ EK-2 Sayfa 1 / 8 F a s h i o n S V P 2 0 1 5 2 9 3 0 E y l ü l 2 0 1 5, L O N D R A - Đ N G Đ L T E R E Bir tarafta Ege Đhracatçı Birlikleri

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi 1) Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i Ek-1 deki örne e uygun olarak haz rlan p imzalan r. Yetkinin

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ NAKLİYE TEKLİF ŞARTNAMESİ

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ NAKLİYE TEKLİF ŞARTNAMESİ İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ NAKLİYE TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. Taraflar: Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ( BİRLİK ) ve teklif veren taraf ( İSTEKLİ ) olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

Etkinlik Yeri: Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Etkinlik Yeri: Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı STAND SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim Yenimahalle / Ankara da bulunan OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (Bundan sonra OSSA olarak anılacaktır) diğer tarafta...

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

2015-ÖSYS TERC H KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan. Bk. 105. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ

2015-ÖSYS TERC H KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan. Bk. 105. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yüksekö retim Programlarõnõn Ko ul ve Açõklamalarõ (1. Kõsõm) Yüksekö retim programlarõ ile ilgili bazõ özel ko ul ve açõklamalara bu kõlavuzda özet olarak yer verilmi tir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR)

SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR) SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR) TARAFLAR: Bu şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul

Detaylı

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza : Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Ünvanı @ Bildirdiğim

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı