mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN"

Transkript

1

2 mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN Yürütme Kurulu Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Alpay ÖRK, Dr. Berna HAL LO LU, Dr. Alper KARAO LAN Yay n Kurulu Dr. Oya UYGUR BAYRAM ÇL, Dr. Öner ÇEL K, Dr. Rahmi ÇUBUK, Dr. Berna HAL LO LU Dr. Canan HÜRDA, Dr. Alper KARAO LAN, Dr. Manuk MANUKYAN, Dr. Alpay ÖRK, Dr. Nesrin SARIMAN Dr. Attila SAYGI, Dr. fievki fiah N, Dr. Nuri TASALI, Dr. Orhan TÜRKEN T p Fakültesi Dergisi Dan flma Kurulu Dr. Fehime B. AKSUNGAR Dr. Osman AKDEM R Dr. Nüvit ALTINKAYA Dr. Harun ARBATLI Dr. Bülent ARMAN Dr. Oya UYGUR BAYRAM ÇL Dr. H. Serpil BOZKURT Dr. Melahat CENG Z Dr. Levent ÇEL K Dr. Nilgün ÇINAR Dr. Rahmi ÇUBUK Dr. Bahad r DA DEV REN Dr. Kadir DEM R Dr. U ur DEVEC Dr. Gökmen ERCAN Dr. Sinan EK C Dr. Aynur EREN Dr. R fk EVRENKAYA Dr. Peykan GÖKALP Dr. Esen KASAPO LU GÜNAL Dr. Hakan GÜNDEfi Dr. Semih HALEZERO LU Dr. Berna HAL LO LU Dr. Canan HÜRDA Dr. Ahmet ILGAZLI Dr. Cem KALAYCI Dr. Alper KARAO LAN Dr. Kubilay KARfiIDA Dr. Sibel KARfiIDA Dr. fievket KAVUKÇU Dr. Abud KEBUD Dr. Öncel KOCA Dr. fieref KÖMÜRCÜ Dr. Bahire KÜÇÜKKAYA Dr. Ender LEVENT Dr. Manuk MANUKYAN Dr. Ahmet M D Dr. Nil Molinas MANDEL Dr. lker ÖKTEM Dr. Alpay ÖRK Dr. Ümit ÖZEK C Dr. Melih ÖZEL Dr. Eflref ÖZER Dr. Güler ÖZTÜRK Dr. Esra SA LAM Dr. Nesrin SARIMAN Dr. Attila SAYGI Dr. Kamil SERDENGEÇT Dr. Gülbüz SEZG N Dr. fievki fiah N Dr. Sad k fiencan Dr. Selçuk fi MfiEK Dr. Nuri TASALI Dr. Günay TOSUN Dr. Orhan TÜRKEN Dr. M. Yaflar TÜLBEK Dr. Dilek YILMAZ T.C. Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi, y lda 3 kez yay nlanan ve yay nland tarihten (2009) itibaren hakemli dergidir. ISSN Bask ve Cilt: Ege Bas m Ege Plaza Esatpafla Mah., Ziyapafla Cad., No:4 Ataflehir / STANBUL Tel: (0216) Tasar m: ATT Bas m Yay n Reklam Org. nfl. San. ve Tic. Ltd. fiti. Yal Mah. Küçükyal Cad. Ulusoy Apt. No: 44/3 Maltepe / STANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Yaz flma Adresi: T.C. Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Feyzullah Cad. No: Maltepe / STANBUL Tel: (0216) Faks: (0216)

3 çindekiler Contents Cilt:3 Say :1 / Mart 2011 Koroner Anjiografi ile Efl Zamanl ntraarteriyel Bilgisayarl Tomografi ile Intraarterial Computed Tomographic Imaging of Aortic Aneurysms... Es ve Arkadafllar Periferik Arter Hastalar n n Spinal Anestezisinde %0.5 Bupivacain ve %0.5 Levobupivacain nin Comparison of 0,5% Bupivacain and 0,5% Levobupivacain... Gö ebakan ve Arkadafllar Benign Akci er Hastal klar nda Tamamlama Pnömonektomileri...15 Completion Pneumonectomy in Benign Pulmonary Diseases Tezel ve Arkadafllar Diabetes Mellitus ve Obezitenin Postmenopozal Dönemdeki Kad nlardaki Pelvik Organ...21 The Effects of Diabetes Mellitus and Obesity to Pelvic Organ Prolapse... Çoksüer ve Arkadafllar Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz: Morbidite ve Mortalite Oranlar Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Application Experience: Morbidity and Mortality Manukyan ve Arkadafllar Renklerin Duygular Üzerine Etkisi...31 Effects of Colors on Emotion Aktekin ve Arkadafllar Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Asistanlar nda Mobbing (Psikolojik fiiddet) Alg s...34 Mobbing Perception of Research Assistants at Marmara University School of Medicine Lüleci ve Arkadafllar Halk Poliklini ine Baflvuran Hastalar n Hasta Haklar n Kullanma Tutumlar...41 Attitudes of Patients in Outpatient Clinics about Claiming Patient Rights Keskin ve Arkadafllar K562 Hücrelerinde Eritroid Farkl laflmay Uyaran Hemin, Siklik AMP Oluflumunu Bask lar...54 Erythroid Differentiation Inducer, Hemin Inhibits Cyclic AMP Production in K562 Cells Küçükkaya II. Trimester Gebelikte Ovaryan Torsiyon; Nadir Bir Olgu Sunumu...59 Ovarian Torsion in the Second Trimester of Pregnancy: A Rare Case Report Alanbay ve Arkadafllar Ultrasonografi Eflli inde Biopsi ile Tan Konulan, ntramural Yerleflimli Atipik...62 Intramural Atypical Trophoblastic Tumor Diagnosed by Ultrasound Guided Biopsy Alanbay ve Arkadafllar Sessiz Koledok Kisti Olgusu...65 A Case of Silent Choledochal Cyst Özel ve Arkadafllar Nadir Görülen Bir Akci er Tümörü: Alveolar Adenom...69 A Rare Benign Tumour of The Lung: Alveolar Adenoma Tezel ve Arkadafllar

4 YAZARLARA B LG 1) Maltepe T p Dergisi, sa l k alan ndaki bilimsel araflt rmalar, teknolojik geliflmeler, derlemeler, klinik çal flmalar, olgu bildirimleri, bilimsel toplant özetleri, editöre mektuplar, literatür özetleri ve biyografileri yay nlar. 2) Dergi y lda 3 say yay nlan r. 3) Derginin yaz dili Türkçe ve ngilizcedir. 4) Yay nlanmak üzere dergiye gönderilen yaz lar n dergiye kabul edildikten sonra her türlü yay n hakk dergiye aittir.yaz lar yay n kurulu taraf ndan incelendikten sonra gerekli görülen düzeltmelerin yap lmas için yazara geri gönderilir.editör ve yay n kurulu gerekli gördü- ünde yaz lar n bilimsel dan flma kurulu taraf ndan incelenmesini isteyebilir.yaz lar teslim tarihi göz önüne al narak yay n kurulunun belirledi i s raya göre yay nlan r. Yaz m Kurallar a) Dergiye gönderilen araflt rmalar ve derlemeler oniki, bilimsel toplant özetleri on, olgu bildirimleri befl, editöre mektuplar, literatür özetleri ve biyografiler ise üç daktilo sayfas n geçmemelidir. b) Yaz lar A4, beyaz birinci hamur ka d n bir yüzüne kenarlardan 2.5 cm boflluk kalacak flekilde 2 sat r aral k olarak daktilo edilmesi, bilgisayar yaz c s kullanacaksa iyi kalite yaz m modu seçilmelidir. c) Gönderilen yaz lar s ra ile flu bölümlerden oluflmal d r.bafll k sayfas, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, ingilizce özet ve anahtar kelimeler, yaz metni, kaynaklar, tablolar, resim ve flekiller için alt yaz. Olgu bildirimlerinde ise girifl, bafll k, ingilizce bafll k, Türkçe özet, inglizce özet, olgu ve olgular n sunumu, tart flma ve kaynaklardan oluflmal d r. d) Yaz n n tamam 3 kopya olarak kal n bir zarf içinde katlanmadan gönderilmelidir.ayr ca yaz n n Microsoft Word Belgesi olarak kaydedilmifl disket ya da Cd si de eklenmelidir. Yaz Düzeni a) Bafll k sayfas 1) Makalenin Türkçe ve ingilizce bafll 2) Yazarlar n tafl d en yüksek akademik ünvan, yazarlar n aç k ad ve ba l bulundu u kurum. 3) Çal flman n yap ld kurum veya kurumlar n ad. 4) Makale ile ilgili yaz flmalardan sorumlu yazar n isim, adres ve telefonu numaras. 5) Makale daha önce bir yerde sunulmufl ise bafll k sayfas n n en alt nda belirtilmelidir. b) Özet ve Anahtar Kelimeler Özetler 250 kelimeyi geçmeyecek flekilde k sa literatür bilgisi, çal flmanan amac n, gereç ve yöntemi, var lan sonuçlar k sa ve aç k bir flekilde belirtilmelidir. c) Yaz Metni Klinik ve deneysel araflt rma yaz lar girifl, gereç ve yöntem, sonuçlar ve tart flma bölümlerinden oluflturulmal d r. d) Kaynaklar Kaynaklar yaz da kullan ld s rayla numaralanmal, dergi isimleri Index Medicus taki stil ile k salt lmal d r. Alt dan fazla yazar olan makalelerde ilk üç yazar n ismi yaz ld ktan sonra di er isimler ve ark. (et al) k salt lmas ile gönderilmelidir. Dergiler için yazar soyadlar, adlar n n ilk harfleri, makalenin bafll, derginin ad, tarih, bölüm say s ve sayfa olarak s ralanmal d r. Örnek: Templeton PA, Coston CI, Zorhouni EA.: Current uses of CT and MR imaging in the stagini of the lung cancer.radiol Clin North Am 1990, 28: Kitaplar için: Yazar isimleri, bölüm ad, editör ismi, kitap ad, bas m, flehir, yay nevi, tarih ve sayfalar fleklinde s ralanmal d r. Örnek: Winfield HN, Schuersler W. Pelvic Iymphadenecomy. n Claymon RV, Mc Dougo.II EM (eds). Laparoscopic Urology, Guolity Medical Publiser, St. Louis, 1993, P e) Tablolar, Resimler ve Alt Yaz lar Tablolar ayr sayfalarda k sa bir bafll k içerecek flekilde metinde bahsedilifl s ras na göre numaraland r larak haz rlanmal d r. Foto raflar siyah beyaz ve net kalitede olmal d r. Foto raflar n arkalar nda metindeki kullan l fl s ras ve üst k sm n gösterir bir ok iflareti konulmal d r. Resim altyaz - lar ayr bir sayfada aral kl yaz lmal, resimler ayr bir zarf içerisinde gönderilmelidir. * Yay nlanan yaz lar n sorumllulu u yazarlara aittir. Gönderilen yaz lar iade edilemez.

5 Koroner Anjiografi ile Efl Zamanl ntraarteriyel Bilgisayarl Tomografi ile Aort Anevrizmas ve Periferik Arter Hastal klar n n Görüntülenmesi Intraarterial Computed Tomographic Imaging of Aortic Aneurysms and Peripheral Vascular Disease and Comcomittant Coronary Angiography Dr. Mehmet U ur Es / TC. Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dal Dr. U ur Filizcan / TC. Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dal Dr. Lütfi Ça atay Onar / TC. Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dal Dr. Benay Erden / TC. Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dal Dr. Mustafa Serdar Y lmazer / TC. Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dal Dr. Mehmet Atasoy / TC. Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim dal Dr. Rahmi Çubuk / TC. Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim dal Dr. Bahad r Da deviren / TC. Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dal Dr. Harun Arbatl / TC. Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dal ÖZET Amaç: Periferik arter hastal bulunan hastalarda koroner arter hastal s kl say ca oldukça yüksek bir orandad r [1]. Periferik arter hastal n n konjestif kalp yetmezli- i, kronik böbrek yetmezli i ve diabetes mellitus gibi komorbiditeleri göz önünde bulunduruldu unda yüksek kaliteli görüntülerin elde edilmesinde daha az kontrast kullan - m gereksinimi ortaya ç kmaktad r. Bu prospektif çal flma koroner anjiografi sonras desendan aortada b rak lan pigtail kateter yolu ile yap lan çok kesitli bilgisayarl tomografik görüntüleme (ÇKBT) tetkikinin etkinli ini ve güvenilirli- ini ortaya koymay amaçlamaktad r. Merkezimizde Aral k 2010 ile Ocak 2011 aras nda koroner anjiografi ve ÇKBT gereksinimi olan dört hasta mevcut idi. Aralar nda abdominal aort anevrizmas da bulunan periferik damar hastal öyküsü mevcut bu dört hastan n renal fonksiyonlar analiz edildi. Efl zamanl olarak koroner anjiografi ve ÇKBT yap ld. Uygulanan bu yeni kombine görüntüleme yönteminde kullan lan kontrast madde miktarlar de erlendirildi. Yöntemler: Aral k 2010 ile Ocak 2011 aras nda koroner anjiografi ve ÇKBT gereksinimi olan 4 hasta (ort. Yafl ABSTRACT Objective: The prevalance of coronary artery disease in peripheral vascular disease patients is very high in number [1]. Considering comorbidities of peripheral artery disease such as coronary artery disease, congestive heart failure, chronic renal failure, and diabetes mellitus, it is an obvious need to use less contrast agents for more high quality imaging methods. This prospective study aims to execute the efficacy and safety of multislice computed tomographic angiograpy (MSCTA), made via a pigtail catheter left in descending aorta following coronary angiograpy. We analyzed the renal functions of 4 patients who need peripheral MSCTA with a known history of peripheric arterial disease including the abdominal aortic aneurysm, and used amount of contrast dye in this new combined imaging technique. Methods: There were 4 patients (mean age 67 ±4.08 years) who underwent coronary angiography and multislice computed tomography between the dates of December 2010 and Janurary One of 4 patients had an abdominal ultrasonography which showed an abdominal aortic aneurysm whereas 3 of them had

6 67±4.08 y l) mevcut idi. Bu dört hastadan birine önceden abdominal aort anevrizmas n gösteren abdominal Doppler ultrasonografi (USG), di erlerine ise periferik arteriyel Doppler USG yap lm fl idi. Koroner anjiografi s ras nda kullan lan pigtail kateter desendan aortada b rak larak hemen sonras nda ÇKBT nin bu kateter yolu ile yap lmas sa land. Bulgular: Dört hastadan biri kad n idi. Üç hasta hemodiyaliz gereksinimi olmayan kronik böbrek yetmezli i bulunan hastalard. Ortalama plazma kreatinin de eri 1.8mg/dl ±0.4 idi. Hastalardan birinin plazma kreatinin de eri 2.4mg/dl iken bu hastan n bilinen jukstarenal aort anevrizmas mevcuttu. Bu hasta kontrasta ba l nefropati aç s ndan en riskli hasta olarak de erlendirildi. Bu kombine görüntüleme yönteminde koroner anjiografide kullan lan non-iyonik radyokontrast miktar (Iohexol; Omnipaque 350mg/50ml, GE healthcare, Oslo, Norveç) 97ml ±22.4 iken ÇKBT s ras nda kullan lan kontrast (iobitriol; Xenetix 350, 350mg/ml; Guerbet, France) madde miktar 31,25ml±5.5 idi. Sonuç: Periferik ve koroner arter hastal n n birlikte oldu u hastalarda tedavinin erken zamanlamas hastal n do al seyri aç s ndan son derece önemlidir. Aort anevrizmalar n n tedavisindeki gecikme anevrizman n endoluminal tedaviye uygunsuz hale gelmesine ya da rüptüre olmas na neden olabilirken periferik arter hastal nda gecikmifl tedavi ilgili ekstremitenin kayb ile sonuçlanabilir. Periferik damar hastal klar n n ilerleyici karakteri göz önünde bulundu unda tedavideki zaman kayb telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. H zl sonuç veren bu yeni yöntem ile daha az kontrast madde kullan larak organ hasar azalt lm fl ve yüksek kaliteli görüntüler elde edilebilmifltir. Anahtar Kelimeler: koroner anjiografi, çok dedektörlü bilgisayarl tomografi, periferik arter hastal, kontrast madde nefropatisi. peripheral arterial Doppler ultrasonography previously. The pigtail catheter,used in the coronary angiography, had been left in the descending aorta and used for the intraarterial computed tomographic imaging of peripheral vascular diseases of the same patients. Results: There were 1 female 3 male patients. Three of our patients had non hemodialysis dependent chronic renal failure. The mean plasma creatinin value was 1.8mg/dl ±0.4. One patient whose plasma creatinin value was 2.6; had juxtarenal aortic aneurysm that carries the highest risk of contrast induced nephropathy. The mean amount of non ionic radiocontrast (Iohexol ;Omnipaque 350mg/50ml, GE healthcare, Oslo, Norway) used in coronary angiography was 97ml ±22.4 whereas the mean amount of radiocontrast (iobitriol; Xenetix 350, 350mg/ml; Guerbet, France) was 31.25ml±5.5 Conclusions: In the patients with concurrent peripheral arterial and coronary artery disease early timing of treatment is extremely important because of the nature of these two diseases. Delay in treatment of aortic aneurysms may lead becoming unfit for endoluminal treatment or rupture of the aneurysm whereas peripheral arterial diseases may cause loss of the related limb. Considering the progressive nature of the peripheral vascular diseases, loss of any time can be intolerable. This new method provides fast access to the high quality images with lowered organ damage by using less radiocontrast agent in amount. Key Words: coronary angiography, multislice computed tomography, peripheral arterial disease,contrast induced nephropathy. 6 Es ve Arkadafllar G R fi Ateroskleroz, vazooklüzif hastal klar ve anevrizmal dilatasyonlar genellikle koroner arter hastal ile birlikte seyreden patolojilerdir (1). zole aorta-iliyak oklüzif hastal k ve femoro-popliteal hastal k normalde yafl aras nda s kt r. Diabet ve kronik renal yetersizlik de aterosklerozu oldukça h zland ran hastal klar oldu undan efl zamanl koroner arter hastal n n da tetiklenmesi s kça rastlanan bir durumdur. Kronik vazooklüzif hastal klar kollateral geliflimine izin verecek kadar uzun zamanda geliflti inden iskemi nisbeten daha az semptomatiktir. Olgular semptomatik oldu unda cerrahi tedaviye karar vermede iki önemli durumun üzerinde durulmal d r. Bunlardan birincisi semptomlara sebep olan vasküler patolojinin saptanmas nda yüksek kaliteli ve en az nefrotoksik tetkikin kullan lmas iken di er önemli durum bu hastalarda koroner arter hastal n n varl n n da araflt r lmas d r. Bu çal flma bu iki önemli durumu göz önünde bulundurarak koroner anjiografi s ras nda kullan - lan pigtail kateterin desendan aortada b rak lmas ve hemen sonras nda çok dedektörlü bilgisayarl tomografinin bu kateter yolu ile intraarteriyel olarak daha az kontrastla çekilmesi metodunu incelemektedir. MATERYAL VE METOD: Aral k 2010 ile Ocak 2011 aras nda Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi ne baflvuran ve periferik arter hastal ön tan s ile alt ekstremite arteriyel Doppler Ultrasonografi yap lan üç hasta için vazooklüzif lezyonun yerinin tayini için ÇDBT planland. Ayn dönemde bir hastaya farkl bir nedenden dolay abdominal ultrasonografi yap lm fl ve 6.2cm çap nda abdominal aort anevrizmas saptanm flt. Bu hasta için operasyon karar vermede ÇDBT tetkiki gerekli görüldü. Bu hastalar n koroner arter hastal riski yüksek bulundu u için efl zamanl koroner patolojilerini araflt rma-

7 da koroner anjiografi tetkikinin kullan lmas düflünüldü. Bu 4 hastadan (ort. Yafl 67±4.08 y l) biri kad n di er 3 ü erkek idi. Hastalar n görüntüleme yöntemi öncesinde BUN ve kreatinin de erleri belirlendi. Kreatinin de eri beklenenden yüksek olan ve nefropati aç s ndan riskli görülen hastalara ifllem öncesi hidrasyon ve intravenöz asetilsistein uyguland. Koroner anjiografi (Shimadzu Scientific Instruments inc. C-arm Opescope OP-111) laboratuar nda radial arter fonksiyonunu takiben 5F 100cm pigtail kateter kullan larak yap lan koroner anjiografi sonras ; söz konusu kateter desendan aortada b rak ld. Bu katetere ba ml tromboz geliflmemesi için düflük doz sistemik heparin uyguland. Hastalar koroner anjiografi sonras nda radyoloji ünitesine al narak bu kateter yolu ile ÇDBT (64-detector row spiral CT scanner Aquilion 64 Slice, Toshiba Medical Systems, Tokyo, Japan, tube voltage 120 kv, mAs) kullan larak vasküler patolojileri görüntülendi. Koroner anjiografi (Iohexol ;Omnipaque 350mg/50ml, GE healthcare, Oslo, Norveç) ve ÇDBT (iobitriol; Xenetix 350, 350mg/ml; Guerbet, France) s ras nda kullan lan kontrast madde miktarlar hesapland. Sonuçlar bu tetkikler ayr ayr yap ld nda kullan lmas olas miktarlar ile k yasland. Hastalar n görüntüleme yöntemi sonras nda plazma kreatinin de erleri incelendi. Hastalar n koroner ve periferik arteriyel patolojileri için uygun zamanda giriflimler planland. yonlu oldu undan femoropopliteal bypass için uygun bulunmad. Anti-hipertansif, antiagregan ve antihiperlipidemik tedaviye ek olarak insülin tedavisi düzenlenerek poliklinik flartlar ndan takip edilmek üzere taburcu edildi. Baflvuru s ras na göre ikinci s radaki 68 yafl nda kad n hastaya d fl merkezde iki gün önce torasik aort anevrizmas nedeni ile kontrastl ÇDBT yap lm fl idi. Ayr ca fizik muayenede bat nda ele gelen pulsatil kitle nedeni ile yap lan abdominal ultrasonografide jukstarenal abdominal aort anevrizmas saptand. Bu hastan n baflvuru an ndaki plazma kreatinin de eri 2.4mg/dl idi. Bu hasta interne edilerek nefroprotektif etkisi bilinen N-Asetilsistein (2,4) içeren hipotonik (%5dekstroz, %0.45 NaCl) solüsyon intravenöz olarak dört gün boyunca uyguland. Bu dört gün içerisinde plazma kreatinin de eri tedricen düflerek önce 1.8mg/dl ve ifllem günü 1.4mg/dl olarak ölçüldü. Sol radial arterden giriflimle 80ml iohexol kullan larak yap lan koroner anjiografide LAD proksimali plakl olarak gözlemlendi. fllemin hemen ard ndan 35ml iobitridol ile yap lan ÇDBT de jukstarenal seviyeden bafllayan ve bilateral iliak arter proksimallerine kadar ilerleyen en genifl yerinde 81mm çap na ulaflan abdominal aort anevrizmas saptand (resim1). Bu hastada tedavi gerektirecek ciddi koroner lezyon saptanmazken görüntüleme iflleminin ard ndan 4 gün hidrate edilen hasta 1.5mg/dl kreatinin de eri ile torakal ve abdominal aort BULGULAR Periferik arter hastal tan s bulunan ve görüntüleme yöntemi olarak yeni kombine konvansiyonel koroner ve efl zamanl ÇDBT anjiografi planlanan dört hastan n komorbid faktörleri, di er hastal klar, BUN, plazma kreatinin, total kolesterol, HDL, LDL ve HbA1C de erleri incelendi. Bu hastalar n dördünün de bilinen tip II diabetes mellitus hikayesi mevcuttu. Bunun yan nda üç hasta hipertansiyon nedeni ile anti hipertansif tedavi almakta idi. Anti hipertansif tedavi almayan bir hastan n baflvuru an ndaki sistolik arteriyel tansiyon de eri 180mmHg olarak ölçüldü. Baflvuru s ras nda göre birinci olan 61 yafl ndaki erkek hasta oral antidiabetik ve anti hipertansif tedavi almakta idi. Yaklafl k 30 metre yürümekle gelen kladikasyon flikayeti olan hastan n sol ayak 3., 4. ve 5. parmak nekrotik görünümde idi. Hastan n aktif kardiyak yak nmas yoktu. Bu hasta için yap lan plazma kreatinin ölçümü 1.5mg/dl ve HbA1C de eri %9.9 olarak bulundu. Sa radial arterden giriflimle yap lan koroner anjiografide LAD proksimali plakl, D1dal subtotal t kal, CX proksimalinde %70 darl k ve RCA distalinde %60 darl k saptand. Hemen arkas ndan yap lan ÇDBT de sol femoral arter proksimaline %60-70 darl a sebep olan plak formasyonu ile popliteal arter proksimalinden bafllayan yayg n plakl arteriyel sistem görüntülendi. Koroner anjiografi için 90ml iohexol, ÇDBT için 24ml iobitridol radyopak maddeleri kullan ld. fllem sonras yap lan ölçümlerde plazma kreatinin de- eri 1.5mg/dl olarak bulundu. Bu hastaya terapötik koroner giriflim düflünülmedi. Popliteal arter distali tandem lez- Resim 1: Intraarteriyel ÇKBT ile görüntülenmifl abdominal aort anevrizmas görüntülenmifl periferik lezyonlar Cilt:3 Say :1 / Mart

8 8 Es ve Arkadafllar anevrizmas n n endovasküler stent greft ile onar m operasyonu oldu. Hasta postoperatif 6. gün komplikasyonsuz taburcu edildi. Üçüncü hasta sol bacakta ani bafllayan so ukluk ve solukluk flikayeti ile baflvurmufl ve yap lan alt ekstremite arteriyel Doppler USG de ana femoral arter distalinde akut trombüs ile uyumlu oklüzyon saptanm fl idi. Bilinen diabetes mellitus ve hipertansiyon tan lar bulunan 70 yafl ndaki bu erkek hastaya uygulanan sistemik heparin ve hidrasyon tedavisinin ard ndan sa radial giriflimle 130ml iohexol kullan larak yap lan koroner anjiografide hastada darl klar kritik üç damar hastal saptand ve hastaya koroner bypass operasyonu önerildi. Bu ifllemin ard ndan 30ml iobitridol ile yap lan ÇDBT de saptanan iliak arter proksimali ve femoral arter distalindeki oklüzyon için CABG operasyonu s ras nda safen ven ç kar lacak bölgede yara komplikasyonu geliflebilece i düflünülerek öncelikle periferik perkütan anjioplasti ve stent implantasyonu ifllemine karar verildi (resim 2). Hastan n plazma kreatinin de eri s ras ile ifllem öncesi 1.7mg /dl ve ifllem sonras 1.8mg/dl olarak bulundu. Hasta perkütan anjioplastinin ard ndan elektif koroner bypass operasyonu olmak için yak n tarihte yeniden interne edilmek üzere tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. Baflvuru s ras nda göre dördüncü ve son hasta 69 yafl nda erkek idi. Elli metre yol yürümekle kladikasyon flikayeti olan bu hastan n al nan anemnezinde hafif eforla gelen ve dinlenmekle geçen gö üs a r s oldu u ö renildi. fllem öncesi plazma kreatinin de eri 1.6 idi. Bir günlük hidrasyon tedavisinin ard ndan sa radial arterden giriflimle 88ml iohexol kullan larak yap lan koroner anjiografide LAD proksimaline %90 spot darl k saptand. Ard ndan 35ml iobitridol ile yap lan ÇDBT ile sa internal iliak ostiumunda %50 ve sa ana femoral arter proksimalinde %70-80 olmak üzere ard fl k iki darl k saptand. Bu hastada koroner patoloji için perkütan koroner anjioplasti, periferik arter hastal için ise medikal tedavi sonras nda perkütan anjioplasti ile tedavi karar al nd. Bu hastalarda koroner ve konvansiyonel yoldan periferik anjiografi yap lsayd ortalama 97ml iohexol e ilave olarak tek ekstremite için ortalama 40-65ml iohexol kullan lacakt. Bunun yan nda izole bir ifllem olarak intravenöz kontrastla periferik BT anjiografi yap lsa idi ortalama 80-20ml iobitridol kullan lacakt. Oysa bu yeni kombine yöntem ile ortalama 97±22.4 ml iohexol ve 31.25±5.5 ml iobitridol ile görüntüleme tamamland. Resim 2: Intraarteriyel ÇKBT ile görüntülenmifl abdominal aort anevrizmas, görüntülenmifl periferik lezyonlar TARTIfiMA Ateroskleroz, küçük yafllardan itibaren arter duvar nda ya l çizgilenme ile bafllayan ve aterosklerotik plaklar n oluflmas yla arter lümeninde daralma ile sonuçlanan patolojik bir süreçtir. Vasküler patolojilerin yerleflim yerlerine göre anjina pektoris, miyokard infarktüsü, iskemik inme ve periferik arter hastal gibi klinik tablolarla karfl m za ç kabilmektedir (5). Literatürde semptomatik periferik arter hastalar nda en az bir majör koroner arteri tutan hemodinamik olarak anlaml KAH insidans %77, üç damar tutan KAH insidans ise %44 olarak rapor edilmifltir (1). Erkeklerde 45 ve üstü, kad nlarda 55 ve üstü yafllarda, kardiyovasküler sistem hastal klar riskinin artt bilinmektedir (6). Kronik periferik arter hastal nda, erkek cinsiyet predominans vard r (6). Bununla birlikte son y llarda, kad nlarda sigara içme oran n n artmas, erken menopoz veya menopoz sonras dönemde, aorto-iliyak aterosklerotik hastal k görülme s kl n art ran etkenlerdir (7). Bizim çal flmam zda da periferik arter hastal bulunan üç hasta erkek olup anevrizma saptanan hasta kad nd r. Ayn zamanda bu hastalar n periferik ve koroner arter hastal na zemin haz rlay c faktörler olan diabetes mellitus, hipertansiyon ve hiperlipideminin ve bunlar n sonucu olarak da kronik böbrek yetmezli inin s kça rastlanan durumlar oldu u göz ard edilmemelidir. Bundan dolay bu hastalarda operasyona karar vermede tercih edilecek görüntüleme yöntemi etkin ve çabuk sonuç verebilen, az nefrotoksik ve güvenilir olmal d r. Bu gerekçelerle konvansiyonel anjiografide kontrast miktar mümkün oldu unca az tutulmaya çal fl lsa da istenilen görüntü kalitesi her zaman elde edilememektedir. Yüksek kalitede görüntü için çok miktarda kontrast kullan m gerektiren konvansiyonel periferik anjiografi yerine mümkün olan en az kontrast ile yaln zca koroner an-

9 jiografinin konvansiyonel yap lmas ve radial arter girifli ile desendan aortada b rak lan pigtail kateter yolu ile intra arteriyel ÇDBT ik görüntülemenin sa lanmas uygun bir alternatif olarak tasarlanm flt r. Ayr ca saptanan vasküler patolojiler için yap lacak cerrahi giriflimlerden sonra da akut böbrek yetmezli i geliflme ihtimali bulunmaktad r. Desendan aortaya ait akut diseksiyon ve anevrizmalar n cerrahi tedavisinden önce önemli nörolojik yap lar n kanlanmas n sa layan arteriyel sistemlerin görüntülenmesi operatif strateji aç s ndan önem tafl maktad r. Intraarteriyel ÇKBT ik anjiografi, bu amaçla preoperatif görüntülenmesi gereklilik arz eden önemli nörolojik yap lar n de erlendirilmesinde kullan lm flt r. Bu sayede postoperatif nörolojik disfonksiyon s kl nda önemli azalmalar sa lanm flt r (8). Bunun yan s ra intrakranial anevrizmalar n cerrahi tedavisinden önce yap lan intraarteriyel ÇKBT operatif planlamay kolaylaflt rmakta ve kullan lan kontrast madde miktar n ciddi flekilde azaltmaktad r (8,9). Bu amaçla Hirai ve ark. taraf ndan yap lan araflt rmada konvansiyonel anjiografiyi takip eden intraarteriyel ÇKBT ik üç boyutlu görütülemenin yeni ve kullan labilir bir yöntem oldu u ilk kez vurgulanm flt r (9). Takip eden dönemde ise Nojiri ve ark. arteria radikülaris magna (Adamkiewicz arteri) n n, radikülomedüller, anterior spinal arterlerin preoperatif olarak intrarteriyel ÇKBT ile görüntülenmesinin önemini rapor etmifllerdir (8). Intraarteriyel ÇKBT nin yan s ra intraarteriyel kontrast ile zenginlefltirilmifl dinamik magnetik rezonans görüntülemede aort cerrahisi öncesinde etkinli i rapor edilmifl bir baflka görüntüleme yöntemidir (10). SONUÇ: Koroner arter hastal ve periferik arter hastal n n birlikte bulundu u durumlarda anjiografi ve ÇDBT gibi görüntüleme yöntemlerinin bir arada ya da ayr ayr dönemlerde yap lmas gerekmektedir. Ayr ca takip eden dönemde vasküler patolojilere perkütan giriflimlerle tedavi takip eden dönemlerde gerekebilmektedir. Bu nedenle anjio ve intraarteriyel ÇDB nin bir arada kullan lmas hem tan sürecini k saltmakta hem de kontrast nefropatisi riskini en aza indirmektedir. Sonuç olarak radial giriflimle koroner anjiografi yap lan merkezlerde kombine intraarteriyel ÇDBT ve koroner anjiografinin periferik arter ve koroner arter hastal n n bir arada bulundu u hasta grubunda kolay uygulanabilir ve yararl bir yöntem oldu u görüflü ortaya ç km flt r. Bu yeni kombine görüntüleme modalitesinin, olgu say s ve klinik tecrübelerin artmas ile daha yayg n kullan lan bir yöntem olaca düflünülmektedir. KAYNAKLAR 1) Rutherford RB. Cardiac complications. In: Rutherford RB, editor. Vascular surgery. 4th ed. Vol. I, Chapter 31, Philadelphia: W. B. Saunders; p ) Briguori C, Airoldi F, Andrea D, Bonizzoni E, Morici N, Focaccio A, et al.: Renal Insufficiency Following Contrast Media Administration Trial (REMEDIAL) A Randomized Comparison of Preventive Strategies. Circulation 2007; 115: ) Demirkilic U, Kuralay E, Yenicesu M, Caglar K, Oz BS, et al.: Timing of replacement therapy for acute renal failure after cardiac surgery. J Card Surg 2004;19: ) Kshirsagar AV, Poole C, Mottl A et al.: N-acetylsysteine for the prevention of radio contrast induced nephropathy: a meta-analysis of prospective controlled trials. J Am Soc Nephrol 2004; 15: ) Akgül E, Aydemir K. nflamasyon ve ateroskleroz. Türk Kardiyoloji Seminerleri 2003;5: ) Kozan Ö. Klinik epidemiyoloji, koroner risk faktörleri. In: Kozan Ö, editör. Akut koroner sendromlar el kitab. zmir: Erciyes Üniversitesi Yay nlar ; s ) H. Ali Tünel, Manduz fi, Katranc o lu N, Karahan O, Berkan Ö.: Determining the risk and frequecy of coronary artery disease in patients who have peripheric vascular occlusive disease and who will have vascular surgery Türk Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2009, 17: ) Junichi Nojiri, Koichi Matsumoto, Akira Kato, Takahiro Miho, Koujiro Furukawa, et al.: The Adamkiewicz artery: demonstration by intra-arterial computed tomographic angiography European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 31: 2007; ) Hirai T, Korogi Y, Ono K, et al. Preoperative evaluation of intracranial aneurysms: usefulness of intraarterial 3D CT angiography and conventional angiography with a combined unit-initial experience. Radiology 2001: 220; ) Hyodoh H, Kawaharada N, Akiba H, Tamakawa M, Hyodoh K, et al.: Usefulness of preoperative detection of artery of Adamkiewicz with dynamic contrast-enhanced MR angiography. Radiology 2005; 236: Cilt:3 Say :1 / Mart

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI KL N K ÇALIfiMA LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI Özgün DEM RKOL SOYARSLAN, Onur ÖZLÜ, Gülten ÜTEBEY, Uygur ER ÖZET D flkap Y ld r m Beyaz d E

Detaylı

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ)

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ) KL N K ÇALIfiMA TOTAL D Z ARTROPLAST S YAPILAN HASTALARDA POSTOPERAT F A RI TEDAV S AMACI LE FEMORAL S N R BLO UNDA SÜREKL NFÜZYON YÖNTEM LE ROP VAKA NE ADJUVAN TRAMADOL ETK S Perihan EKMEKÇ (PE), Ali

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK DERLEME NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK Baflak Ceyda MEÇO, Neslihan ALKIfi ÖZET Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Detaylı

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION: COMPARISON OF LIDOCAINE, ESMOLOL

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES Anestezi Dergisi 2011; 19 (4): 195-200 Baytafl ve ark: Jinekolojik Malignitelerde Anestezi DERLEME / REVIEW JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA DERLEME / REVIEW TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA ÖZET Tülin GÜMÜfi, Elvin KES MC Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 24, SAYI: 3, EYLÜL 2008 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik Editörü

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 www.perinataldergi.com www.perinataljournal.com Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 Editör Cihat fien stanbul, Türkiye Yard mc Editörler Murat Yayla stanbul, Türkiye Olufl Api stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon

Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon 58 E itim Education Transmyocardial laser revascularization Muzaffer Bahç van, Hasan Tahsin Keçeligil, Ferflat Kolbak r Ondokuz May s Üniversitesi, T p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal,

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

TARTIfiMALI POSTER 25 Nisan 2002, Perflembe

TARTIfiMALI POSTER 25 Nisan 2002, Perflembe 5 Nisan 00, Perflembe TP-07 BIOMASS DUMANINA MARUZ KALAN KADINLARDA KRON K HAVA YOLU HASTALI I A. Ekici, S. Demir, Z. Apayd n, A. te inli, E. Kurtipek, T. Kara, M. Arslan, P. Koçyi it, A. Karl da, M. Ekici

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES Kadir Koray BAfi, Mehmet ALTINTAfi, Ayhan ÇEV K, Nejdet B LD K, Gülay DALKILIÇ, Hüseyin EK NC, Mustafa

Detaylı

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology [P-08] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Feyza Ayşenur Paç, Mehmet Burhan Oflaz, Şevket Ballı, İbrahim Ece Ankara

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2 Anestezi Dergisi 2012; 20 (4): 223-232 Seyhan ve ark: Plasenta Akreata Vakalar nda Anestezik Yaklafl m KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH PLASENTA AKRETA VAKALARINDA PERİOPERATİF ANESTEZİ YAKLAŞIMI (RETROSPEKTİF

Detaylı

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE PERİFERİK VENÖZ BASINÇ SANTRAL VENÖZ BASINCA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ? PERIPHERAL VENOUS PRESSURE IN CONGENITAL HEART SURGERY MAY BE AN ALTERNATIVE

Detaylı

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI KL N K ÇALIfiMA NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI Hüseyin SERT (HS), Tülin GÜMÜfi (TG), Muhammet GÖZDEM R (MG), Senem TÜFEKÇ O LU (ST), Orhan KANBAK (OK) (HS, MG) Fatih Üniversitesi

Detaylı