GIDA B L M VE TEKNOLOJ S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA B L M VE TEKNOLOJ S"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2310 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1307 GIDA B L M VE TEKNOLOJ S Yazarlar Prof.Dr. Nevzat ARTIK (Ünite 1, 3-10) Prof.Dr. Ender Sinan POYRAZO LU (Ünite 1, 3-10) Dr. Nevzat KONAR (Ünite 1, 3-10) Prof.Dr. A. Kadir HALKMAN (Ünite 2) Editör Prof.Dr. Ender Sinan POYRAZO LU ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc lar Yrd.Doç.Dr. Evrim Genç Kumtepe Ö r.gör.dr. Zekiye Rende Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ayhan Tufan Grafiker Ufuk Önce Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi G da Bilimi ve Teknolojisi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix G dalar n Kimyasal Bileflimi... 2 KARBONH DRATLAR... 3 Karbonhidratlar n Genel Özellikleri... 4 PROTE NLER... 6 Proteinlerin Molekül Büyüklü ü ve Bileflimlerine Göre S n fland r lmas. 7 Amino Asitler... 9 L P TLER Lipitlerin S n fland r lmas Basit Lipitler Bileflik (Konjuge) Lipitler Lipit Benzeri Maddeler Mumlar V TAM NLER Vitaminlerin S n fland r lmas Suda Çözünen Vitaminler Ya da Çözünen Vitaminler M NERALLER S n fland rma Kalsiyum Fosfor Magnezyum Sodyum ve Potasyum Demir Bak r yot SU Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Genel Mikrobiyoloji G R fi M KROORGAN ZMALARIN YARAR VE ZARARLARI Çeflitli G dalar n Üretimi Çeflitli Endüstriyel Ürünlerin Üretimi DO ADA MADDE ÇEVR M Mikroorganizmalar n Di er Yararlar Mikroorganizmalar n Zararlar M KROORGAN ZMALARIN SINIFLANDIRILMASI VE ADLANDIRILMASI.. 25 Bakteriler Fungi Di er Mikroorganizmalar M KROORGAN ZMALARIN GEL fimes Geliflme E risi Latent (Gizli) Dönem Üremenin Süratlendi i Dönem (Lag Dönemi) Logaritmik Dönem ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Üremenin Azalma Dönemi Üremenin Durma Dönemi Bakterilerin Azalma Dönemi Logaritmik Azalma Dönemi Yeniden Düzenlenme Dönemi Geliflmeye Etki Eden Faktörler S cakl k Nem Asitlik O/R Potansiyeli Di erleri M KROORGAN ZMALARIN BESLENMES M KROORGAN ZMALARDA HÜCRE YAPILARI Ökaryotik Hücre Yap lar Prokaryotik Hücre Yap lar ENEREJ KAZANIMI Enerjinin Oksidatif Fosforilasyon le Kazan lmas Enerjinin Fermantasyon le Kazan lmas Enerjinin Anaerobik Solunum le Kazan lmas Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE G da Kalite Kontrolü G R fi GIDALARIN KONTROLÜ VE GIDA KODEKS GIDA YASASI G da Yasas n n Getirdikleri G da Yasas nda Yeni Yaklafl mlar GIDA KONTROL UYGULAMALARI G da Kontrol Noktalar Denetim Uygulamas GIDA KONTROL LABORATUVARLARI GIDA KONTROLÖRÜ GIDA GÜVENL R SKLER Mikrobiyolojik Riskler Fiziksel Riskler Biyolojik Riskler Kimyasal Riskler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar G da Muhafaza Teknikleri G R fi ISIL filem UYGULAMALARI LE GIDA MUHAFAZA Hafllama Pastörizasyon ve Sterilizasyon Konserve Üretimi KATKI MADDELER KULLANIMI LE GIDA MUHAFAZA... 64

5 çindekiler v Antimikrobiyal Maddeler Antioksidan Maddeler SU AKT V TES N N KONTROLÜ (KURUTMA) Çözgenlerin Kullan m Kurutma DÜfiÜK SICAKLIK UYGULAMALARI So ukta Muhafaza Dondurarak g da muhafazas (G dalar n Dondurulmas ) KONTROLLÜ VE MOD F YE ATMOSFER UYGULAMALARI Kontrollü Atmosfer Uygulamalar Modifiye Atmosfer Ambalajlama GIDA IfiINLAMA UYGULAMALARI GIDA MUHAFAZASI YÖNTEMLER NDE YEN TRENDLER Radyo Frekans (RF) ve Mikrodalga Ohmik ve Endüksiyonlu Is tma Ultrases Dalgalar (Ultrasound) Uygulamalar Yüksek Bas nç fllemi (HPP) Manyetik Alan Is tma Vurgulu Elektrik Alan (PEF) At ml Ifl k (PL) Ultraviyole (UV) Uygulama Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Çay flleme Teknolojisi G R fi TÜRK YE KURU ÇAY ÜRET M ÇAYIN B TK SEL ÖZELL KLER Sürgün klim Toprak yap s ÇAY B TK S N N BOTAN K VE YET fit R C L K S STEMAT Botanik Tasnifi ÇAYDA BULUNAN ÇEfi TL K MYASAL VE B YOK MYASAL MADDELER Enzimler Polifenoller Alkaloidler Azotlu Bileflikler Karbonhidratlar Klorofil ve Di er Pigmentler Vitaminler Mineral Maddeler YEfi L ÇAY ÜRET M fiok Soldurma So utma Birinci Kurutma & K v rma K v rma kinci Kurutma ve K v rma fiekillendirme ÜN TE

6 vi çindekiler (Son K v rma-kurutma) Kurutma (Son Kurutma) Elekler Kesiciler W nnower (Tasnif) Lif ve Çöp Al c lar Yeflil Çay n Faydalar S YAH ÇAY ÜRET M Üretim aflamalar Soldurma K v rma Fermantasyon Kurutma Tasnif ve Ambalajlama Ambalajlama Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 7. ÜN TE Tah l flleme Teknolojisi G R fi EKMEK TEKNOLOJ S Genel Olarak Bu day Unu Özellikleri Su Tuz Maya Formülasyona ve Üretim Miktar na Göre Temel Bileflenleri Haz rlama Yard mc Bileflenlerin Özellikleri Do rudan (Direkt) Yo urma ile Klasik Üretim ndirekt Yo urma ile Klasik Üretim Vakum So utmal (The Milton Keynes Process) Ekmek Üretimi Yo urman n Amac ve Aflamalar Yo urmada Dikkat Edilecek Hususlar Hamur Hatalar ve Nedenleri Yo urma Makineleri MAKARNA TEKNOLOJ S Bu day n Ö ütülmesi B SKÜV TEKNOLOJ S Bisküvi yap m nda kullan lan hammaddeler Bisküvi Üretim Aflamalar BULGUR TEKNOLOJ S Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Meyve ve Sebze flleme Teknolojisi G R fi MEYVE SUYU ÜRET M Meyve Suyu Üretimi Proses Hatlar Press Hatt

7 çindekiler vii Pulp Hatt Sitrus Hatt KONSERVE ÜRET M Konserve Üretim Yöntemi Konserve Üretiminde Kritik Noktalar REÇEL ÜRET M Reçel Üretimi Ön fllemleri Üretim Aflamalar Reçel Üretim Teknolojisinde Is l fllemlerin Ürün Üzerindeki Etkileri Piflirme ve Piflirme Sonras fllemlerin Reçel Kalitesine Etkisi MEYVE VE SEBZE KURUTMA DOMATES SALÇASI ÜRET M Domates Salças Üretimi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Et ve Et Ürünleri flleme Teknolojisi ET N BESLENMEDEK YER VE ÖNEM KASAPLIK HAYVANLAR Kasapl k S rlar n Tan m Kasapl k Koyunlar Kasapl k Keçiler GÖVDE ETLER N KAL TE N TEL KLER TAZE ETLER N DEPOLANMASI KES MDEN SONRA ETTE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER Kesim Öncesi Stres Kas n Kas lmas Glikoliz Kasta Meydana Gelen Biyokimyasal De iflimler Rigor Mortis ETLER N MUHAFAZASI Kurutulmufl Et Teknolojisi Tütsülenmifl Et Teknolojisi FARKLI T PTE ET ÜRÜNLER Sucuk Üretimi Past rma Üretimi Sosis ve Salam Üretimi Sosis Üretimi Salam Üretimi Kavurma Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi Ç SÜT TÜRLER VE B LEfi MLER Çi Süt Ön fllemleri Depolama Di er Ön fllemler ÜN TE 9. ÜN TE

8 viii çindekiler ÇME SÜTÜ ÜRET M Pastörize Süt Teknolojisi UHT Süt Teknolojisi BEYAZ PEYN R ÜRET M TEKNLOJ S KAfiAR PEYN R ÜRET M TEKNOLOJ S BAZI FERMENTE SÜT ÜRÜNLER Yo urt Üretim Teknolojisi Kefir Üretim Teknolojisi Ayran Üretim Teknolojisi Ayran Üretim Yöntemleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Bitkisel Ya Üretim Teknolojisi G R fi HAM YA IN ELDE ED LMES Ön fllemler Ya l Tohumlar n Nemlendirilmesi Kabuk K rma ve Ay rma Tohum çinin (Bademin) Ezilmesi Tohumlar n Kavrulmas Tohumlardan Ya n Al nmas Mekanik Presleme Yöntemiyle Ham Ya n Üretimi Solvent Ekstraksiyonu Yöntemiyle Ham Ya n Üretimi RAF NASYON AfiAMALARI Musilaj Giderme Asit Giderme (Nötralizasyon) A artma (Renk Giderme = Bleaching) Koku Giderme (Deodorizasyon) Vinterizasyon MARGAR N S v Ya lar n Sertlefltirilmesi (Hidrojenasyon) Ya Hidrojenasyonunun Esaslar Hidrojenasyonda Kullan lan Katalistler ve Katalist Zehirlenmenin Hidrojenasyon Üzerine Etkisi Hidrojenasyon flleminin Yap l fl Batch Usulü Hidrojenasyon Sürekli Hidrojenasyon Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük Dizin

9 Önsöz ix Önsöz Dünyada g da üretiminin önemi nüfus art fl na paralel olarak her geçen gün etkisi hissedilen bir konu haline gelmifltir. nsanlar n tükettikleri g dalarla ilgili bilgi sahibi olmalar, hem beslenmenin daha dengeli yap lmas na yard mc olacak ve hem de büyük oranda g da israf n önleyecektir. G dalar hakk nda bilgi sahibi olunmas, g da kaynakl oluflabilecek riskleri de minimum seviyeye çekecektir. Ülkemizde g dalar n üretimi, kontrolü ve denetimi G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl bünyesinde yürütülmektedir. G dalar n bileflimi, muhafazas, kalite kontrolü, mikrobiyolojisi ve üretim yöntemleri gibi genel bilgileri içeren ve toplam on (10) üniteden oluflan bu kitap, öncelikle uzaktan e itim programlar içerisinde yer alan G da Hijyen Kontrolörlü ü Ön Lisans Program ö rencileri için bir kaynak olarak haz rlanm flt r. Kitab n haz rlanmas nda; de erli bilgi, deneyim ve emeklerinden faydaland m z yazarlar m z baflta olmak üzere, bas m ve yay n sürecinde özveriyle çal flan tüm Aç kö retim Fakültesi ekibine teflekkürlerimi ve flükranlar m sunar, sevgili ö rencilerimize baflar lar dilerim. Editör Prof. Dr. Ender Sinan Poyrazo lu

10 1GIDA B L M VE TEKNOLOJ S Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Karbonhidratlar n genel özelliklerini listeleyebilecek, Proteinleri s n fland rabilecek, Lipitleri tan mlayabilecek ve s n fland rabilecek, Vitaminleri s n fland r p özetleyebilecek, Mineralleri s n fland r p özetleyebilecek, G dalarda su (nem) miktar n n önemini aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Karbonhidrat Protein Lipit Vitamin Mineral madde Su çindekiler G da Bilimi ve Teknolojisi G dalar n Kimyasal Bileflimi KARBONH DRATLAR PROTE NLER L P TLER V TAM NLER M NERALLER SU

11 G dalar n Kimyasal Bileflimi KARBONH DRATLAR Do ada mevcut olan çok çeflitli karbonhidratlar de iflik özelliklerine göre s n fland - r labilirler. Bu temel s n fland rmalar, baz tipik özellikleri ile afla da özetlenmifltir; Bulunduklar yerlere göre; Bitkisel Karbonhidratlar (Tüm flekerler, Niflasta, Selüloz) Hayvansal Karbonhidratlar (Laktoz, Glikojen) Fonksiyonlar na göre; Çat - skelet Bilefleni Olan Karbonhidratlar (Selüloz, Hemiselüloz, Kitin) Rezerv (depo) Maddesi Olan Karbonhidratlar (Niflasta, Glikojen, nulin) Jelleflme Maddesi Olan Karbonhidratlar (Pektin, Agar-agar) Kimyasal yap lar na (Sakkarit Birimlerine) göre; a. Monosakaritler (Tirozlar, örn. Gliseraldehit, Dehidroksiaseton;Tetrozlar, örn. Eritroz, Eritrüloz, Treoz; Pentozlar, örn. Riboz, Deoksiriboz; Heksozlar, örn. Glikoz, Fruktoz, Galaktoz; Monosakkarit Türevleri, örn. fieker Alkolleri, Glikozitler, fieker Asitleri) b. Disakkaritler (Maltoz, Laktoz, Sakaroz) c. Oligosakkaritler (Trisakkaritler, Rafinoz, Melezitoz (3-10 Monosakkarit)) d. Polisakkaritler Homopolisakkaritler (Glukanlar, Selüloz, Fruktanlar- nulin, Laktonlar, Agar-agar, Glukoranlar- Pektin) Heteropolisakkaritler(Arap zamk, Gum tragacant) Monosakkaritler veya basit flekerler tek bir polihidroksi aldehit veya keton birimi içerir ve dallanmam fllard r. Normal koflullar alt nda daha küçük birimlere hidrolize edilemez. Karbonhidrat tan m na ve belirtilen genel formüle uyan en basit monosakkarit bir aldehit keton grubu (aldoz) ihtiva eden gliseraldehit ve bunun izomeri olan keton (ketoz) grubu ihtiva eden dihidroksi asetondur. Disakkaritler, yap lar nda glikozidik ba la birbirine ba lanm fl iki monosakkarit birimi ihtiva ederler. Oligosakkaritler ise yap lar nda 3-10 birim monosakkarit ihtiva ederler ve ço u kez polisakkaritler içerisinde s n fland r l rlar. Polisakkaritler bir çok yap da (n) monosakkarit birimlerinin de iflik karbonlar aras nda glikozidik ba larla ba lan p n say da H 2 O nun ç kmas ile oluflmufl karbonhidratlard r. Bunlar n tipik örnekleri enerji depolar fleklinde olan glikojen ve niflastad r. Do ada bulunan karbonhidratlar bulunduklar yer, fonksiyonlar ve yap lar na göre grupland r l rlar.

12 4 G da Bilimi ve Teknolojisi 1 Karbonhidratlar fonksiyonlar na göre s n fland r n z. fiekil 1.1 Baz H monosakkaritler SORU SORU (1; D-Glikoz (Aldoheksoz) C O H 2; D-Fruktoz (Ketoheksoz) H C OH 3;D-Ribose SIRA (RNA n n S ZDEfieker Bilefleni) OH C H OH 4; 2-Deoksi-D- Riboz(DNA n n AMAÇLARIMIZ H C AMAÇLARIMIZ OH H fieker Bilefleni)) H C C C C OH O H OH H H H C C C O OH OH H H C CH 2 C O OH H C OH H C OH H C OH H C OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH (1) (2) (3) (4) NTERNET Karbonhidratlar n çevirme gücü çözünme süresince de iflir ve sabit bir çevirme derecesine ulafl r. Bu olaya Mutarotasyon ad verilir. Karbonhidratlar n NTERNET Genel Özellikleri Karbonhidratlar farkl yap da ve çok çeflitli olduklar ndan de iflik özelliklere sahiptirler. Bu temel baz özelliklerin bilinmesi genel biyokimya ve g da biyokimyas aç s ndan yararl d r. Karbonhidratlar n genel özellikleri flunlard r. Optik Aktivite: Bir maddenin do rusal polarize fl n sal n m yüzeyini çevirme özelli idir. Karbonhidratlar n polarize fl çevirme özelliklerinden faydalanarak bir baflka ifade ile optik aktivite ve özgül çevirme gösterdikleri için onlar n kalitatif ve kantitatif özellikleri belirlenebilmektedir. Örne in; çevirme aç s, belirgin bir karbonhidrat n spesifik çevirmesi, 1 g maddenin 1 ml suda eritilip 1 dm lik polarizasyon tüpünde analizi ile oluflturdu u çevirme olarak bilinmektedir. Çözünen karbonhidratlar n baz lar n n çevirme gücü çözünme bafllang c ndan itibaren de iflir. Sonra sabit bir çevirme derecesine ulafl r. Bu olaya mutarotasyon ad verilmektedir. Hidroliz: Karbonhidratlar n kimyasal olarak parçalanmas bünyelerine su alarak olmaktad r. Bu olaya hidroliz denir. Hidroliz iflleminde asit ve enzimler rol oynamaktad r. Asit hidrolizi enzimatik hidrolizden daha h zl seyreder. Hidroliz h z ve derecesi, ortam n ph ve s cakl na ba l d r. norganik asitler, organik asitlerden daha fazla hidroliz etkisi gösterir. Asit hidrolizi, pratikte suni bal n yap l fl nda, niflasta flurubu haz rlanmas nda, glikoz eldesinde kullan lmaktad r. Enzimatik hidroliz de pratikte kullan lmaktad r. Teknikte niflastan n parçalanmas nda çeflitli enzimlerden istifade edilmektedir. Sakaroz Hidrolizi; inversiyon yoluyla meydana gelen flekere invert fleker denir. Sakarozun parçalanmas na inversiyon denir. ( nvert fieker = Fruktoz + Glikoz) dur. Sakarozun +66,5 optik çevirmesine ra men, meydana gelen invert fleker fl k düzlemini sola çevirmektedir. Karbonhidratlar n enzimatik yolla hidroliz olarak parçalanmas, sindirim sisteminde karbonhidrat sindiriminin esas n teflkil eder.

13 1. Ünite - G dalar n Kimyasal Bileflimi 5 Karbonhidratlar n hidrolizi hangi faktörlere ba l olarak de iflir? 2 Suda Çözünürlük: Çözünürlük bak m ndan karbonhidratlar birbirinden çok farkl l k gösterir. Bu olay çok çözünenden hiç çözünmeyene kadar de ifliklik göstermektedir. Genel olarak karbonhidratlar n çözünürlü ü molekül a rl na ba l - Genel olarak l k göstermektedir. Çözünme olay suyun dipol özelli i ile ilgilidir. De iflik s cakl k derecelerindeki suda, karbonhidratlar n çözünürlü ü farkl olmaktad r. Buna a rl na ba l l k karbonhidratlar n SORU çözünürlü ü molekül SORU doyma miktar denir. Bu aç dan karbonhidrat çözeltilerini doymam fl çözeltiler, göstermektedir. doymufl çözeltiler, afl r doymufl çözeltiler fleklinde üçe ay rabiliriz. Fazla doymufl bir çözelti, doymufl çözeltinin so umas yla elde edilir. Çözünür madde miktar fazla olunca bir miktar kristalleflmektedir. fiekerler baz flartlar alt nda kristalizasyona u rarlar. Kristalizasyon için öncelikle belli bir kristalizasyon çekirde inin oluflmas gereklidir. Kristallerin büyüklü ü ve sertli i so uman n h z na ba l d r. fiayet fazla AMAÇLARIMIZ doymufl bir çözelti, yavafl yavafl so utulursa çok iri ve sert kristaller oluflur. Kristalizasyon reçel, marmelat, bal ve pekmez gibi fazla miktarda fleker içeren g dalarda AMAÇLARIMIZ istenmemesinden dolay önemlidir. Karbonhidratlar n ço u (Suda çözünenler) higroskopiktir. Yani bünyelerine su almaya e imlidirler. Bu özelliklerinden dolay karbonhidrat içeren g dalar n depolanmas s ras nda, çevrenin nispî nem düzeyine dikkat etmek gerekir. Ayr ca, karbonhidrat içeren g dalardaki karbonhidrat n y kama ile kayba u rayaca da dik- kate al nmal d r. Tatl l k: Tatl l k, tuzlulu un yan s ra bilinen en yayg n tatt r. Tatl l k; bafll ca Bütün sindirilebilen flekerler, meyve, bitki ve di er do al g dalarda bulunan küçük yap daki NTERNET çözünür karbonhidratlar için tipik bir özelliktir. fiekerler, suyla ba lan r. G dalara fleker eklenmesiyle karaci erde glikoza NTERNET dönüfltürülür. ürünler koruyucu bir etkiye sahip olur, çünkü bozulmaya neden olan mikroorganizmalar için gerekli olan su art k fleker taraf ndan ba lanm flt r. Meyvelerin, bal n yada di er flekerli ürünlerin (reçel ve marmelatlar) korunmas n sa layan bu metot 2000 y ldan beri kullan lmaktad r. Ayr ca flekerler, ifllenmifl ürünlerde en önemli yap maddesidir. fiekerler ve karbonhidratlar kimyasal olarak benzerdir; asl nda fleker tatl, küçük ve çözünebilen karbonhidratlard r. fieker kelimesi genellikle sakkarozun efl anlaml s olarak da kullan l r. Hayvansal ürünlerle ilgili tek fleker bütün hayvan sütlerinde bulunan laktozdur. Bütün sindirilebilen flekerler, karaci erde glikoza dönüfltürülür. Bu nedenle hayvanlar n etindeki ve kan ndaki fleker glikozdur. Laktozun tatl l fruktoz ve sakkarozdan daha azd r; bu nedenle süt fleker miktar fazla olmas na ra men tatl de ildir. Tatl l k derecesi çeflitli karbonhidratlar aras nda karfl laflt rma ile belirlenir. Bunun için sakaroz standart seçilmifl ve tatl l k de eri 100 olarak kabul edilmifltir. Tatl l k gücü karbonhidratlar n molekül a rl ile ilgilidir. Molekül a rl artt kça tatl l k derecesi düflmektedir. Çok say da karbonhidrat n, tatl l k derecesi (Çizelge 1.1) onlar n g da maddesi olarak kullan m - n n esas n teflkil eder. fiekerlerin tatl l k de erlerinin belirlenmesinde hangi fleker standart SIRA olarak S ZDE al nmaktad r? Karamelizasyon: fiekerler g dalarda sadece tatland rma amaçl kullan lmaz. fiekerli g dalar n s yla reaksiyonu sonucu karamel ve Maillard ürünleri oluflur. Sakaroz, kuru formda 210 C ye kadar s t l r ise önce erir ve sonra sar dan kahverengiye de iflen bir renk al r. Bu olaya karamelizasyon ad verilir. SORU Bu özelliklerinden dolay karbonhidratlar n kullan m, baz g dalar n proses teknolojisinde arzu edi- 3 SORU

14 6 G da Bilimi ve Teknolojisi Maillard ürünleri kompleks bir reaksiyon neticesinde fleker ve proteinin s t lmas yla oluflur. Çizelge 1.1 Çeflitli karbonhidratlar n sakaroza k yasla tatl l k dereceleri lir (Örne in pasta yap m gibi). Ancak baz teknolojilerde istenmez (Örne in süttozu üretimi gibi). Karamel flekerin do rudan hiç bir malzeme yada su gerekmeden s yla reaksiyonu sonucu oluflur. Karamel kahverengi ile siyah aras nda bir renge ve hofl bir tada sahiptir. Maillard ürünleri fleker ve proteinin s t lmas yla oluflur. Bu çok kompleks bir reaksiyondur ve bu reaksiyonun sonucunda çok hofl lezzetler elde edilir; mesela ekmek, kurabiye, patlam fl m s r ve k zarm fl ette oldu u gibi lezzetler. Sakaroz eritildi i zaman ( C de erir), renk reaksiyonundan baflka, tipik karamelizasyon tad n oluflturan diasetil meydan gelmektedir. Karamelize olmufl sakaroz su ile kar flt r ld zaman meydana gelen renk, tipik olup, baz g dalar n tabii rengini vermektedir (Likör, pastalar, çeflitli flekerlemeler). Karbonhidrat Tatl l k Derecesi Karbonhidrat Tatl l k Derecesi Fruktoz 173 Sorbitol 54 nvert fieker 130 Maltoz 32 Sakaroz 100 Laktoz 16 Glikoz 74 Niflasta, Selüloz 0 Fermantasyon; karbonhidratlar n, mayalar, bakteriler ve küf mantarlar enzimlerince parçalanmas d r. Proteinler, hücrede en fazla bulunan organik bileflikler olup, ökaryotik hücrede hücre SORU kuru a rl n n %50 den fazlas n oluflturmaktad r. 4 Fermantasyon: Karbonhidratlar n, mayalar, bakteriler ve küf mantarlar enzimlerince parçalanmas d r. Oksijenli flartlarda olur ise aerob, oksijensiz flartlarda olur ise anaerob fermantasyon ad verilmektedir. Her mikroorganizma tüm karbonhidratlara etki edip fermantasyona u ratamaz. Etkiledikleri karbonhidratlar farkl olabilmektedir. Jelleflme: Polisakkaritler bünyelerine su alarak kesilebilecek sertlikte jel oluflturma özelli indedir. Bu olaya jelleflme denir. Jelleflen polisakkaritlerden en önemlileri agar-agar ve pektindir. Ayr ca Arap zamk, niflasta, tragant, alginatlar da jelleflme özelli ine sahiptirler. Bu polisakkaritler, ester gruplar içerirler. Bu ester gruplar, jelleflmede temel yap lard r. Jelleflmede; Jelleflen madde cinsi, S cakl k, ph, Ortamda bulunan di er maddeler (Metal yonlar ) fieker oran etkilidir. Karbonhidratlar n jelleflme özelliklerinden istifade edilerek karbonhidratlar çeflitli g da maddelerinin yap m nda kullan lmaktad r. Tatl l k de eri SIRA en S ZDE yüksek fleker (monosakkarit) hangisidir? PROTE NLER Proteinler, hücrede en fazla bulunan organik bileflikler olup, ökaryotik hücrede hücre kuru a rl n n %50 den fazlas n oluflturmaktad r. Proteinler hücrenin hemen hemen SORU her k sm nda bulunur ve geliflmifl hayvanlarda canl maddeye miktar bak m ndan en kuvvetli ifltirak eden yap tafllar d r. Karaci er, ya s z çizgili kas ve böbrek dokular n n kuru a rl n n %70-80 i proteindir. Memelilerin çizgili ve çizgisiz kaslar genel olarak %18-20, kan plazmas % , beyin yaklafl k %8, yu- murta sar s takriben %15, yumurta ak %12, inek sütü ortalam %3.3 ve çeflitli peynirler %14-45 SIRA aras nda S ZDE protein içerirler. Bitlilerin, sap, yaprak, kök ve yumrular n- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

15 1. Ünite - G dalar n Kimyasal Bileflimi 7 da proteinin az miktarda bulunmas na karfl n tohumlar nda protein miktar yüksektir. Örne in ortalama olarak; marulda %1.2, kuflkonmazda %1.8, lahanada %1.6, patateste %2, pancarda %1.6 protein bulunabilmektedir. Hububat ve baklagil tohumlar ve di er baz g dalar proteince zengindirler. Bu day, arpa, yulaf gibi baz tah llarda %10-15, kuru fasulyede %18-22, soya fasulyesinde %37-39, yer f st nda %25-27 ve bademde %21-22 dolay nda protein bulunmaktad r. Genelde elma, çilek, turunçgil meyveleri, fleftali, erik, armut gibi meyveler ve taze sebzeler proteince fakirdirler ve genel olarak % aras nda protein içerdikleri bildirilmektedir. Proteinler, karbonhidratlar ve ya lar gibi hidrolitik yolla parçalanabilirler. Ancak, proteinler organizmada ve hücrede etkin bir flekilde enzimatik yolla parçalanabilmektedir. Laboratuarlarda, s l ifllem ile baz proteinler asit hidrolizi ile de parçalanabilmektedir. Skleroprotein ihtiva eden k k rdak ve kemiklerden jelatinin eldesi bu yolla yap lmaktad r. Proteinler, çeflitli çözücüler ile çözünebilmektedir. Farkl molekül yap lar ndan dolay proteinler, suya karfl hiçbir ortak reaksiyon göstermezler. Bu farkl l ktan belirli proteinlerin ayr lmas ve ekstraksiyonunda yararlan lmaktad r. Bir k s m proteinler, suda iyi bir flekilde çözündükleri halde, di er baz lar suda çözünmezler. Kolloidal bir protein çözeltisinde, çözünen protein molekülleri su molekülleri taraf ndan kuflat l r. Hidratasyon olarak ifade edilen bu olay, kat lan moleküllerin elektrostatik çekim kuvvetleri ile meydana gelir. Su molekülünün dipol karakterinden dolay protein molekülleri ile su molekülleri aras nda bir çekim, kümeleflme oluflur ve hidratasyon gerçekleflir. Protein molekülleri özellikleri nedeni ile su içerisinde çözünmeyen di er bileflenleri de ba lay p su içerisinde tutarlar. Böylece bu di er bileflenlerde su içerisinde bir süspansiyon oluflturabilirler. Bu maddeler protein molekülleri taraf ndan absorbe edilir ve proteinlerin hareketi ile tafl nabilir. Bu olay, kanda g da maddeleri tafl n m n n fizyolojik esas n teflkil etmektedir. Proteinlerin su ba lama kabiliyeti, özellikle et ve tah l teknolojisinde büyük öneme sahiptir. Proteinler kaç de iflik yolla parçalan rlar? Pek çok proteinin temel yap s birbirine benzer durumdad r. Proteinler kimyasal bileflim olarak %50-55 C, %6-8 H, %20-23 O, %15-18 N ve %0-4 S ihtiva eder. Çok özel tip olan baz proteinlerin yap s na P, Fe, Cu, Mg gibi elementlerde girmifltir. SORU Proteinler hücre ve canl organizman n organizasyonunda hayati öneme sahip çeflitli fonksiyonlar üstlenmifltir. Bu de iflik fonksiyonlar yapabilmek için de- iflik biyokimyasal özelliklerde proteinler oluflmufltur. Fonksiyonlar na göre proteinler genelde 9 farkl grupta toplanmaktad r. Bunlardan baz lar na ait örnekleri, canl organizmalarda bulundu u yerler ve çok k sa fonksiyonlar ile Çizelge 1.2 de verilmifltir. 5 Proteinler kimyasal bileflim olarak %50-55 C, %6-8 H, %20-23 O, %15-18 N ve %0-4 S ihtiva eder. SORU Proteinlerin Molekül Büyüklü ü ve Bileflimlerine Göre S n fland r lmas Proteinler, molekül a rl klar 5000 den 1 milyonun üzerine kadar de iflebilen kompleks moleküllerdir. Örne in çeflitli enzimlerin molekül a rl klar den a kadar de iflir. Protein moleküllerinin üst s n r molekül a rl, bizim herhangi bir protein molekülünü tan mlamam za ve kesin s n r n kabul etmemize ba l d r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Proteinler, molekül a rl klar 5000 den 1 milyonun üzerine kadar de iflebilen kompleks moleküllerdir. NTERNET NTERNET

16 8 G da Bilimi ve Teknolojisi Çizelge 1.2 Biyolojik Fonksiyonlar na Göre Baz Proteinler Protein Tip ve Örnek Besin ve Depo Proteinleri Ovalbumin Kazein Gliadin Zein Ferritin Transport (Tafl y c ) Proteinler Hemoglobin Hemocyanin Myoglobin Serum albumini β1 - Lipoproteini Ceruloplasmin Hormonal Proteinler Insulin Adrenokortikotropik Hormon Büyüme Hormonu Yap sal Proteinler Viral-Tabaka Proteini Glikoproteinler α-keratin Fibroin Kollagen Elastin Mukoproteinler Bulundu u Yer veya Fonksiyonu Yumurta ak proteini Süt proteini Bu day tohum proteini M s r tanesi proteini Dalakta demir depolama proteini Omurgal lar n kan nda O2 tafl y c protein Omurgas zlar n kan nda O2 tafl y c protein Omurgal lar kaslar nda O2 tafl y c protein Kanda ya asitlerinin tafl y c proteini Kanda ya tafl y c proteinler Kanda bak r tafl y c protein Glukoz metabolizmas n regüle eder Kortikosteroid sentezini ayarlar Kemiklerin büyümesini sitimüle eder Nükleik asitlerin etraf n sarar ve korur Hücre çeperi ve duvar proteinler Deri, t rnak, boynuz, k l, tüy proteini pek proteini, örümcek a lar Fibroz ba dokusu proteini, tendon, deri, ligament, kemik, k k rdak gibi ba dokular nda bulunur Elastik ba dokusunda örne in ligamentin yap s nda bulunur Eklem s v s n n (synovial) mukoz salg lar nda bulunur SORU 6 Proteinleri biyolojik fonksiyonlar na göre s n fland r n z. Proteinlerin en küçük yap birimi amino asittir. Amino asitler, önce kovalent ba larla birbirleriyle peptid ba lar oluflturarak polipeptid zincirlerini ve polipeptidlerin de iflik formasyonlar ile de proteinin bizzat kendisini oluflturmaktad r. Yap s bilinen SORU pek çok proteinin, bir polipeptid zinciri genelde 100 ile 300 amino asit biriminden oluflmakta ve molekül a rl klar da ile aras nda de- iflmektedir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

17 1. Ünite - G dalar n Kimyasal Bileflimi 9 Proteinler kimyasal olarak; Basit Proteinler, Kompleks (Konjuge) Proteinler olmak üzere iki esas s n fa ayr l rlar. Basit proteinler; hidrolizleri sonucu yaln z amino asit veren, baflka esas organik ve anorganik bileflenleri vermeyen, yani sadece amino asitlerden oluflmufl proteinlerdir. Tamamen parçalanmalar sonucu genel olarak %50 C, %7 H, %23 O, %16 N, %0-3 aras nda S verirler. Kompleks veya bileflik proteinler; hidrolizleri sonucu yaln z amino asitler de il, ayn zamanda di- er baz organik ve anorganik bileflenleri de verirler. Konjuge proteinlerin amino asit yap s nda olmayan bileflenlerine proteinin prostetik grubu denir. Proteinlerin en küçük yap birimi amino asitlerdir ve do ada yayg n olarak 20 adet aminoasit bulunur. Amino Asitler Proteinlerin yap birimlerinin, saf proteinlerin enzimatik veya kimyasal hidrolizleri sonucu aç a ç kan ve amino asit olarak adland r lan moleküller oldu u anlafl lm flt r. Herhangi bir protein, 6 N HCl in katalitik etkisi ile kapal bir vakum tüpünde 110 C de saat içersinde yap birimleri olan α-amino asitlere hidroliz olabilir ve bu hidrolizattan amino asitler hidroklorit tuzlar halinde izole edilip elde edilebilir. Proteinlerin bu asit hidrolizine tryptohan (Triptofan) (fiekil 1.2) hariç bütün di er amino asitler dayan kl d r ve bozulmadan elde olunabilirler. Asit hidrolizi s - ras nda bir indirgen mevcut ise, veya hidroliz 2 N NaOH ile kataliz edilir ise triptofan da k smen veya tamamen elde olunabilir. fiekil 1.2 H 3 N R 1 C H O C N R 2 C H O C N R 3 C H COOH + 2 H 2 O Asit hidrolizi ile triptofan eldesi H H 6 M HCI R 1 R 2 R 3 H 3 N C H COOH + H 3 N C H COOH + H 3 N C H COOH Bugün do ada 20 adet α-amino asidin varl saptanm flt r. Bunlar haricinde, baz çok özel proteinlerin yap s nda bulunan veya proteinlerin yap s na hiç girmeyen, ancak do ada do al olarak bulunan veya baz reaksiyonlar n ara ürünü olarak ortaya ç kan 150 civar nda amino asit veya amino asit benzeri bileflikte bulunmaktad r. Dünyada ilk defa 1820 y l nda H. Braconnot taraf ndan jelatinin hidrolizi ile glisin amino asidi elde edilmifltir. Yirmi standart amino asitten en son elde keflfedileni ise, fibrinin 1935 y l nda W. C. Rose taraf ndan hidroliz edilmesi ile elde edilen treonin amino asitidir.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2064 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1098 SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Mehmet DEM RC (Ünite 1-4, 7) Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ (Ünite 2) Prof.Dr.

Detaylı

BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ

BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2069 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1103 BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Merih KIVANÇ (Ünite 7,12) Doç.Dr. Cengiz CANER (Ünite

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

viii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE

viii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii T bbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler... 2 G R fi... 3 DROG TANIMI... 3 Bitkilerin simlendirilmesi... 4 EKSTRE TANIMI... 5 S v Ekstreler... 5 Yumuflak Ekstreler...

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I Yazarlar Doç.Dr. Abdullah KARASU (Ünite 1) Prof.Dr. Nevzat YÜRÜR (Ünite 1, 3, 4) Prof.Dr. lhan TURGUT (Ünite

Detaylı

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1970 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1050 H STOLOJ VE EMBR YOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Süleyman AYDIN (Ünite 5-10) Doç.Dr. Hülya S VAS (Ünite 5-7) Yard.Doç.Dr. Emel ERGENE

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ Yazarlar Prof.Dr. Kadir YEfi LBA (Ünite 1-8) Prof.Dr. Mehmet ÇABALAR (Ünite 7-10) Editör Prof.Dr. Kadir YEfi LBA ANADOLU

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

112 Kanser ve Beslenme

112 Kanser ve Beslenme 112 Kanser ve Beslenme Ahmet Ayd n 1. G R fi Hayat m z sürdürebilmemiz için hücrelerimizin sürekli yenilenmesi yani bölünüp ço almalar gerekir. Yaflam süresini dolduran hücreler vücuttan at l rlarken yerlerine

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 1

Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 1 Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 1 Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 2 VÜCUT YAPISI ÖLÇÜM YÖNTEMLER VE fi fimanlikla BAfiA ÇIKMA Dizi Editörü Yard. Doç. Dr. Ali K z let Kapak Tasar

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl... 2 BESLENME: SA LIKLI VE KAL TEL GIDA TÜKET M... 3 GIDA SANAY... 4 G da Sanayinin Tan m ve fllevi... 4 Türkiye de G da Sanayinin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME Yazarlar Prof.Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Murat BAŞ (Ünite 4) Doç.Dr. Gül KIZILTAN (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı