YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi"

Transkript

1 ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan Metal fiber paslanmaz çelik brülör Kanatç kl spiral döküm alüminyum eflanjör YIL 3GARANTi ** ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC * TS EN standard na göre 50 ºC - 30 ºC çal flma flartlar nda %30 k smi yükteki verim de eridir. ** Ferroli, ürünlerin garanti sürelerinde de ifliklik yapma hakk n sakl tutar.

2 YO UfiMA TEKNOLOJ S NED R? SU BUHARI Yanma sürecinin sonucunda ortaya baca gaz ç kar. Ç kan baca gaz n n içinde yüksek miktarda su buhar, su buhar n n içinde ise s enerjisi bulunmaktad r. Kalorifer devresinde kullan lm fl ve üstündeki s enerjisini ortama aktarm fl olan kalorifer devresi dönüfl suyu, özel olarak tasarlanm fl spiral kanatç kl alüminyum yo uflma eflanjörü içinde baca gaz ile karfl lafl r. Baca gaz içindeki s enerjisini kalorifer devresi dönüfl suyuna aktar r. Böylelikle yak t enerjisinden maksimum düzeyde yararlan larak, verim art r l r ve çevreye yay lan NOx ve CO oranlar azalt l l r. PREMIX TEKNOLOJ S NED R? Premix teknolojili yo uflmal kazanlarda frekans kontrollü fan kullan lmaktad r. Frekans kontrollü fan ile her kapasitede ideal hava miktar elde edilmektedir. Böylelikle yanma için gerekli olan gaz ve hava, brülöre gelmeden önce en ideal flekilde kar flarak yüksek verimli yanma elde edilir. Bu teknolojiye Premix Teknolojisi denir. Konvansiyonel kazan Yo uflmal kazan H.H.V. H.H.V. N.H.V. N.H.V. %111 %100 %91 GÖVDE KAYBI (% 1) BACA KAYBI (% 8) SU BUHARI YO UfiMA %111 %100 %109 GÖVDE KAYBI (% 0,5) 0 BACA KAYBI (% 1,5) ÖZELL KLER Kontrol paneli Yo uflma eflanjörü Sirkülasyon pompas Gidifl ve dönüfl kollektörü Klemens kutusu Frekans kontrollü fan 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw'l k dört farkl kapasite seçene i, Premix yo uflma teknolojisi ve mikro alevli metal fiber kapl çelik brülör ile EN standard na göre %109 verim, 92/42 EEC direktiflerine göre 4 y ld zl enerji verimlilik s n f, Frekans kontrollü fan ve alüminyum yo uflma eflanjörü ile, her kapasitede yüksek verim, düflük at k gaz emisyon de erleri, Kazan üzerinde bulunan kontrol paneline 5 adet kazan + 1 adet d fl hava sensörü + 2 adet zon (1 adet s tma devresi + 1 adet boyler devresi veya 2 adet s tma devresi) ba lant ve kontrol imkan, Cihaz n çal flma fonksiyonlar n n tamam n n izlenebildi i mikro ifllemci kontrollü, dijital ekranl kontrol paneli (d fl hava sensörüne ba lanmas durumunda, d fl hava kompanzasyon paneli görevi yapabilmektedir), Ürünle beraber sunulan kontrol paneli, gidifl ve dönüfl kollektörleri, gaz kollektörü, yo uflma suyu drenaj kollektörü, 6 bar emniyet ventili ve sirkülasyon pompas (B80 ve B125'lik modellerde 1'er adet, B160 ve B250 lik modellerde 2'fler adet) ile kompakt çözüm, Energy Top B yo uflmal kazanlar kaskad ba lant ya uygun olup, ayn veya farkl kapasitedeki Energy Top B'ler kaskad ba lanabilmektedir (maks. 5 cihaz). Böylelikle çok zengin kapasite çeflitlili ine sahiptir, Bina otomasyon sistemleri ile entegre çal flma imkan, Do algaz veya LPG ile çal flmaya uygun, Boyler devresinde lejyonella bakterisi oluflumunu önleme emniyeti, D fl hava sensörü, modülasyonlu ve on-off oda termostatlar ile çal flma imkan, Düflük NOx ve CO emisyon oranlar ile çevre dostu, 3 y l garanti süresi ve yayg n sat fl sonras servis a. Not: Energy Top B 250 görselidir

3 ENERGY TOP B N N TEKNOLOJ K ÜSTÜNLÜKLER Premix Metal Fiber Paslanmaz Çelik Brülör Avrupa normlar n n alt nda emisyon üreten, frekans kontrollü fan ile hava debisini otomatik ayarlayabilen, paslanmaz çelik yüzeyli, mikro alevli, elektronik atefllemeli, iyonizasyon elektrodlu özel brülördür. Paslanmaz çelik brülör, spiral alüminyum eflanjör blok içine monte edilmifl olup, s kay plar minimize edilmifltir. Brülör EN 297/A5 direktiflerine, s n f 5 emisyon de erlerine sahip olup, çevreye yayd NOx ve CO emisyon oranlar, standartlar n belirledi i en düflük seviyededir. Yo uflma Eflanjörü Yo uflma eflanjörü, yüksek performans, uzun kullan m ömrü ve yüksek emniyet kriterleri dikkate al narak, dizayn edilmifl ve üretilmifltir. Yo uflma eflanjörü, özel alafl ml kanatç kl döküm alüminyum malzemeden üretilmifltir. Spiral yap dan oluflmaktad r. Bu dizayn sayesinde cihaz kompaktt r. Premix yo uflma teknolojisi ve spiral kanatç kl alüminyum eflanjörden dolay, %109'luk yüksek verim de erlerine ulafl lmaktad r. Standart Kontrol Paneli = Kaskad + Zon Kontrol Paneli Energy Top B yer tipi yo uflmal kazanlar n standart donan m nda bulunan kontrol paneli, kazan n tüm çal flma fonksiyonlar n n izlenebildi i LCD ekran ve butonlardan oluflmaktad r. Kullan lmakta olan kontrol panelinin en önemli özelli i, tek kazan kontrol edebilen panel olmas n n yan nda, kaskad ve zon kontrol paneli olarak kullan labilmesidir. Bu üstün özelli i ile, birçok projede ilave kaskad ve zon kontrolüne ihtiyaç duyulmamakta ve ilk yat r m maliyetleri düflürülmektedir. Standart kontrol paneline; 5 ad. kazan + 1 adet d fl hava sensörü + 2 adet zon (1 adet s tma devresi + 1 adet boyler devresi veya 2 adet s tma devresi) ba lan p kontrol edilmektedir. Kontrol edilebilen zon modelleri ise; a) 2 ad. pompa kontrollü radyatör zonu (devresi), b) 1 ad. üç yollu vana ve 1 ad. pompa ile 1 ad. boyler + 1 ad. radyatör zonu (devresi) kontrolü, c) 1 ad. pompa kontrollü radyatör zonu (devresi) ve 1 ad. pompa kontrollü boyler zonu (devresi) dur. Kazan kontrol paneli taraf ndan kontrol edilen üç yollu vana kar flt r c de il, da t c özelli e sahiptir. Di er sistem çözümleri taleplerinde, ürün gam m zda bulunan kaskad ve zon kontrol kitleri kullan lmaktad r. Kaskad Kullan mda Zengin Kapasite Seçene i Energy Top B ler 4 farkl kapasite seçene ine sahiptir. Energy Top B lerin farkl kapasiteleri birbirleri ile kaskad ba lanabilmekte, böylelikle çok zengin kapasite aral elde edilebilmektedir (80 kw tan 1250 kw a kadar 39 farkl kapasite seçene i) montaj yerinin özelliklerine göre kazanlar yan yana ba lanabildi i gibi s rt s rta da ba lanabilmektedir. EMN YET S STEMLER 1. Pompa Anti-Blokaj Korumas : Kazan n uzun süreli kullan lmamas durumunda, olas blokaja karfl koruyan emniyet sistemidir. Pompalar her 24 saatte bir 5 saniye çal flarak, olas blokaj önlenmektedir. 2. Post-Sirkülasyon Emniyeti: Brülör kapand ktan sonra, s cakl k sensörü, tesisat suyu s cakl n elektronik kartta bildirir ve kontrol panelinin ekran nda görülür. E er ayarlanan s cakl k de eri ile s cakl k sensörünün bildirdi i de er aras ndaki fark 25ºC'den fazla ise, sirkülasyon bafllar. 3. Üç Yollu Vana Anti-Blokaj Korumas : S cak kullan m suyu üretiminde kullan lacak boylerler hatt nda bulunan üç yollu vanan n uzun süreli kullan lmamas durumunda, olas blokaj önleyen emniyet sistemidir. Üç yollu vana, hiç aktif olmad durumlarda, 24 saatte bir pozisyonunu de ifltirerek, blokaj önlenmektedir. 4. Lejyonella Korumas : Lejyonella insan sa l n tehdit eden bir bakteridir. Kullan m suyu haz rlamada kullan lan boylerlerde oluflma ihtimali bulunmaktad r. Lejyonella bakterisi, su s cakl n n 60 ºC'nin üstünde oldu u ortamlarda üreyemez. S cak kullan m suyu haz rlayan boylerde lejyonella bakterisinin oluflumunu engellemek için, boyler içindeki kullan m suyu s cakl 65 ºC'ye ç kar lmaktad r. Bu ifllem 1-7 gün aral nda seçilen gün süresince, kendini tekrar ederek yap lmaktad r. 5. Boyler Donma Emniyeti: Kontrol panelinden ekonomi modu seçildi i zaman, kullan m suyu boyleri içindeki su s cakl 10 ºC'ye ayarlanmakta ve donma riski ortadan kald r lmaktad r. 6. Kazan Donma Emniyeti: Kazan içinde bulunan sensörlerden al nan de erlere göre, otomatik olarak devreye girerek, tesisat n donarak zarar görmesini önleyen sistemdir (bu sistemin aktif olabilmesi için, kazan n elektrik ve gaz hatt n n aç k olmas gerekmektedir). BOYUTLAR a1 Radyatör tesisat gidifl a2 Radyatör tesisat dönüfl a5 Gaz girifli Energy Top B 80/125 Energy Top B 160/250

4 ÜRÜN TASARIM ÖZELL KLER ve KOMPONENTLER ENERGY TOP B 80/125 ENERGY TOP B 160/250 7 Gaz kollektörü 10 Kalorifer devresi gidifl kollektörü 11 Kalorifer devresi dönüfl kollektörü 16 Frekans kontrollü fan 22 Brülör 29 At k gaz ç k fl 36 Otomatik hava atma purjörü 44 Gaz valfi 82 yonizasyon elektrodu 114 Su bas nç sensörü 154 Yo uflma suyu tahliye ç k fl 186 Kalorifer devresi dönüfl suyu sensörü 188 Ateflleme elektrodu 193 Yo uflma suyu sensörü 196 Yo uflma suyu toplama tepsisi 278 Is tma devresi ve emniyet sensörü S RKÜLASYON POMPASI A A A: Kazan yük kay plar 1-2-3: Pompa H z

5 ALÜM NYUM EfiANJÖR, PREMIX BRÜLÖR MODÜLASYON ARALI I Premix brülör Yo uflma eflanjörü Energy Top B KONTROL PANEL 1 LCD EKRAN KALOR FER DEVRES SICAKLIK AYAR BUTONU YAZ/KIfi filet M SEÇ M BUTONU 2 4 RESET BUTONU AÇMA/KAPAMA DÜ MES KULLANIM SUYU SICAKLIK AYAR BUTONU 7 ECO/COMFORT MODU SEÇ M BUTONU Program saati ba lant s Bilgilendirme Reset Hata Kazan kapal S cakl k ayarlama modu Kalorifer devresi aktif Pompa aktif Brülör aktif Ekonomi modu Kullan m suyu aktif Parametre okuma Kullanım suyu modu OPS YONEL AKSESUARLAR Bafllang ç-bitifl flanfl kiti (042027X0) S rt s rta ba lant kiti (042026X0)

6 KASKAD KULLANMA MKANI B YAN YANA BA LANTI Toplam Kapasite (kw) Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 A (mm) B (mm) * Toplam kapasite de erleri hesaplan rken, modülün ºC tesisat tipindeki maksimum s tma gücü dikkate al narak yap lm flt r. 1 Model Energy Top B Model Energy Top B Denge Tank B SIRT SIRTA BA LANTI Toplam Kapasite (kw) Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 A (mm) B (mm) * Toplam kapasite de erleri hesaplan rken, modülün ºC tesisat tipindeki maksimum s tma gücü dikkate al narak yap lm flt r.

7 KASKAD KULLANMA MKANI Energy Top B yer tipi yo uflmal kazanlarda kullan lan premix yo uflma teknolojisi ile, hem tekli hem de kaskad kullan mlarda en üst verim de erleri elde edilmekte ve enerji tasarrufu sa lanmaktad r. Energy Top B yo uflmal kazanlar 5 adet kazana kadar kaskad ba lanabilmekte ve 1230 kw a kadar s l güç elde edilmektedir. ÖRNEK TES SAT fiemalari Standart kontrol paneli ile Opsiyonel kaskad ve s tma/boyler devresi kontrol kiti ile

8 MAYIS 2012 TEKN K ÖZELL KLER Birim Energy Top B 80 Energy Top B 125 Energy Top B 160 Energy Top B 250 Gaz Tipi G20 - G31 G20 - G31 G20 - G31 G20 - G31 Cihaz Kategorisi B23 B23 B23 B23 Güç Pmax, Maksimum Is tma Gücü (80/60ºC) kw Pmin, Minimum Is tma Gücü (80/60ºC) kw Pmax, Maksimum Is tma Gücü (50/30ºC) kw Pmin, Minimum Is tma Gücü (50/30ºC) kw Qmax, Maksimum Is l Yük kw Qmin, Minimum Is l Yük kw Kalorifer Devresi S cakl k Ayar Aral ºC flletme Bas nc - Minimum bar flletme Bas nc - Maksimum bar Verim (50/30ºC - %30 kismi yükte) % Verim (50/30ºC - maksimum yükte) % Verim (50/30ºC - minimum yükte) % Verimlilik seviyesi (EEC 92/42'e göre) Gaz Girifl Bas nc Do algaz (G20) mbar LPG (G31) mbar Yak t Tüketimi Do algaz - Maksimum Yükte m 3 /h Do algaz - Minimum Yükte m 3 /h LPG - Maksimum Yükte kg/s LPG - Minimum Yükte kg/s Elektriksel Özellikler Elektrik Beslemesi (Voltaj/Frekans) VAC/Hz 230 / / / / 50 Koruma S n f X5D X5D X5D X5D Kalorifer Devresinde Maks. Elektrik Tüketimi watt Kullan lacak Sigorta amper Tesisat Ba lant Özellikleri Gaz Ba lant s DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 Kalorifer Devresi Gidifl/Dönüfl DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 Genel Özellikleri Ebatlar (Genifllik x Derinlik x Yükseklik) mm. 500x450x x450x x450x x450x1700 A rl k (ambalajl ) kg Baca Çap (Ø) mm Nox S n f Di er Özellikler Kontrol Paneli Var Var Var Var Ateflleme Sistemi Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Ar za Tespit ve Uyar Sistemi Var Var Var Var Kontrol Panelinin Kaskad ve Zon Kontrol Özelli i Var Var Var Var D fl Hava Sensörü Tak labiliyor mu? Uygun Uygun Uygun Uygun YO UfiMALI KOMB KOMB YO UfiMALI KAZAN (YER/DUVAR T P ) DÖKÜM KAT KALOR FER MERKEZ KAZAN (ÇEL K/DÖKÜM) BRÜLÖR BOYLER ÇEL K PANEL RADYATÖR HAVLU KURUTUCU TERMOS FON TERMOBOYLER KL MA SU SO UTMA GRUBU FAN COIL ELEKTR KL KAZAN/KOMB Ferroli; bu broflürde bask ya da yaz m hatalar ndan dolay meydana gelebilecek problemlerde hiçbir sorumluluk kabul etmez, ürünleri ve ürünlerin özelliklerini önceden bildirmeksizin de ifltirme hakk n sakl tutar. Bayi Kaşesi FERROLI ISITMA ve KL MA S STEMLER SAN. T C. ve SERV S A.fi. Genel Müdürlük ve Ferroli Ankara stanbul Bölge Müdürlü ü Düzce Fabrika Bölge Müdürlü ü Tel: (0216) (pbx) Tel: (0380) Tel: (0312) Ege Bölge Müdürlü ü Tel: (0232) (pbx) Konya ve Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Tel: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Tel: (0352)

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar Yüksek verimli ısıtma NO X ve CO 2 düşük emisyon değerleri Alüminyum-Magnezyum-Silisyum

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

KDV VE NAKL YE DAH L

KDV VE NAKL YE DAH L KDV VE NAKL YE DAH L Ç NDEK LER BÖLÜM 1 SPLIT KL MALAR 1.1.) OLEFINI DUVAR T P SPLIT KL MALAR DC Inverter Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat fl Fiyat Listesi...4 ON-OFF Duvar Tipi Split

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ Otomobil Radyatörlerinde Bas nç Kay plar n n Yapay Sinir A lar Yard m yla Modellenmesi Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ ÖZET Radyatörler; s v so utmal otomobil,

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl M. Fevzi Özel; Mak. Müh TTMD Üyesi ÖZET Klima uygulamalar söz konusu oldu- unda asl nda her yap n n kendi içerisinde özel olarak de erlendirilmesi gereklidir.

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı