ROTARYEN EfiLER nin BÖLGE SEVG AfiI PROJES ne katk lar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ROTARYEN EfiLER nin BÖLGE SEVG AfiI PROJES ne katk lar."

Transkript

1 UR BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: Çarflamba/Wednesday, 19:oo20:3o, Hotel Grand Yükselifl Dünya Baflkan : Ray Klinginsmith Bölge Guvernörü: Ahmet Kara Guvernör Yard mc s : Caner Öcal Kulüp Baflkan : Mehmet Aysel Kulüp Sekreteri: Ça dafl Büyüky lmaz Kulüp Sayman : U ur Bayram Biçer Gel.D. Baflkan : Yavuz Günefl Toplant Sor.: Burçin Gülener Toplant No: Tarih: A ustos 2010 Yer: CLUB BITHYNIA Devam Oran : % Kulüp Üyeleri Nizamettin MISIRLIO LU Mehmet HOZAR Ender KAYAN Cengiz ORAY O.Erkut fiend L Arma an AKBAfi Murat TUNCER Erol KOLAYLI Haluk ULUSOY Ayhan ZEYT NO LU Seçkin NUZUMLALI Yavuz ERKMEN Yavuz GÜNEfi Nejat fiener Hakan ATMACA Erdinç KALUÇ Haflmet Fevzi ÇAKMAK Vefa brahim ARACI Engin GÖKMEN Özer ÖZALP F.Yavuz ULUGÜN smail Hakk GEZEN Mehmet AYSEL lhan ÖNEM Emre KULUMBUR Nazmi ERTU RAL Bülent MUTLU Ça dafl BÜYÜKYILMAZ Sedat AÇILDI Muhip KANKO Burçin GÜLENER Emre KURT Hasan AKDEM R lter YILMAZ Tolga YALGI U ur Bayram B ÇER Cenk fienol Ali R za AKSOY Hüseyin GÜLAÇTI Meslek Sınıfı Genel Cerrah Makina Mühendisi nflaat Müteahhiti Ka t Ürünleri San. YemYumurta San. End. Tesisler Müteahd Otomotiv Yan Sanayi Tar m Ürün. Ticareti Denetçi Foto rafç Üniversite Yöneticisi Kalite Sistem Dan flm. Tar m laçlar Sanayi Çelik Yap Müteahhidi Turnike Sistem San. Gemi Acentas Mimar nflaat Mühendisi Elektronik Mühendisi Avukat Sigorta Acentas E itim Gelifltirme Uzm. Difl Hekimi Bas nçl Kaplar Sanayi Kalp Damar Cerrah Toptan Sat fl Yöneticisi Yap Ürünleri Sanayi çme Suyu Ar tma Yön. Avukat Lojistik Hizm. Yön. Oto Lastik Sanayi Yön. nflaat Müteahhidi nsan Kaynaklar Yön. Kuyumcu K A TOPLANTI NOTLARI Kulübümüzün 2047 haftal k toplant s, Ça dafl Büyüky lmaz, Burçin Gülener ve Cenk fienol ev sahipli inde Club Bithynia da yap ld. Toplant saat 17:30 da aç ld. Toplant ya, Özel Seymen Koleji Müdürü Sn. Ercan Demir, kulübümüzün Uzun Dönem De iflim Program Ö rencilerinden Haluk Ulusoy K z Özge Ulusoy ve lke Bekem, lke nin babas Sn. Murat Bekem, Kulübümüzün k sa dönem de iflim ö rencisi ve Özer Özalp o lu Ege Özalp, Bülent Mutlu o lu Onur Mutlu misafir olarak kat ld lar. Tüm misafirlerimiz k sa birer konuflma yapt lar. Ege Özalp, Brezilya da kat ld yaz kamp hakk ndaki izlenimlerini aktard ve Bölge Candido Mota Kulübünden getirdi i flamay teslim etti. Kulübümüz sponsorlu unda Meksika/Pueblo ya gidecek Özge Ulusoy ve Brezilya/St. Paulo ya gidecek lke Bekem, heyacanl duygular n aktard lar. Kulüp baflkan m z genç k zlar m za kulüp flamalar n ve günün an s na birer küçük arma an takdim etti. lke Bekem in babas Murat Bekem söz alarak kulübümüzün kendi k z için yapt sponsorlu a teflekkür etti. ENDPOLIONOW Bozuk Paralar ile Polio Ba fl Kutular n doldural m... Bizler, 15 y lda dünyada 1.2 milyon vaka mertebesinde görülen POLIO çocuk felci hastal n, sadece Hindistan n Bengladefl ve Afganistan s n rlar nda ve Nijerya n n bir bölgesinde y lda 1700 vakaya kadar düflürmeyi baflard k. fiimdi son hamle ile Çocuk Felcini dünyadan silece iz...

2 Toplant ya onur konu u olarak kat lan Özel Seymen Koleji Müdürü Ercan Demir e, baflkan m z taraf ndan, Uzun dönem de iflim program n ile kulübümüz himayesinde 1 y l boyunca zmit te yaflayacak Meksikal ö renciye katk lar için Uluslararas Gençlik Hizmetleri Onur Belgesi takdim edildi. Toplant da söz alan, Rtn. Tolga Yalg, 1 y l süreyle kat laca Master Program hakk nda bilgi verdi. Rotary Kurallar gere i devams zl n n izin sürelerini aflabilece i sebebiyle, daha sonra tekrar kulüp üyeli ine dönme flart yla üyelikten istifas n genel kurul önünde yönetime sundu. ROTARYEN EfiLER nin BÖLGE SEVG AfiI PROJES ne katk lar Bölge organizasyonunda hazırlanan G da Yard m Pakedi sat n almaya ve Yemek Fifli yerine kullan labilecek Özel SODEHO çeklerinden sat n alarak, Mahalle Muhtarl klar nca tesbit edilen ihtiyaç sahiplerine yard m yapmaya yönelik SEVG AfiI Projesi son h z yla devam ediyor. Kulübümüzün, Baflkan efli S d ka Aysel liderli inde hizmet üreten Rotary Ailesi ve Ocakbafl Komitesi ilk hizmet hedefini gerçeklefltirdi. Rotaryen eflleri çok k sa bir sürede yap lan bir ça r ya cevap ile TL.LIK 124 adet çek sat n alarak. Bu çekleri tespit edilen 25 muhtaç aileye paylaflt rm fllard r. Yard m Program na kat lan, Rotaryen Eflleri, Sıdıka Aysel, Nihal Gezen, Hümeyra Açıldı Kamuran Gülaçtı, fiebnem Ulusoy, Sibel Gökmen, Füsun fiener, Nuray Günefl ve Füsun Atmaca ya özellikle çok teflekkür ederiz.

3 GELECEK TOPLANTI ATIK KA IT BA IfiLARI Erkut fiendil Kg. lhan Önem PROGRAMI 01 Eylül 2010 tarihli toplant m z Erol Kolayl ev sahipli inde Kocaeli Sanayi Odas Sosyal Tesisinde yap lacakt r. 330 Kg. Ayhan Zeytino lu 500 Kg. TOPLAM Kg. MUTLU GÜNLER M Z 28 A ustos Rtn. Emre Kurt o lu EM R AKAY n Do um Günü 31 A ustos Hacer ve Yavuz ULUGUN çiftinin Evlilik Y ldönümü Trabzon dan mektup var... Kıymetli Dostlar; zmit sürecimizi tamamlayarak cuma akflamı Ankaraya pazar gecesi de Trabzon a döndük. Sizlerle tanıflarak çok büyük keyif aldık çok hofl zaman geçirdik hatta o lumuz Miral neden daha uzun süre zmit te kalmadı mızı bile sordu. Rotary Ailesinin ne kadar büyük ve sıcak bir aile oldu unu ailecek bir kere daha yafladık ve sizinle geçirdi imiz iki çok özel toplantı içinde tekrar teflekkürlerimi sunuyorum. Pazartesi günü kulüp toplantımızda zmit Rotary Kulübünü ve misafirperverli inizi dostlarımla paylaflım o güzelikleri kendilerine aktarma fırsatı buldum. Geçen hafta Hakan Atmaca dostumuzun sizlerin talebi olarak bana iletti i ve sizlerle tanıfltırma imkanı buldu um Prof. Dr. Erbil Dursun ve Prof. Dr. Nigar Dursun hocalarımızın stanbul da oturma dezavantajının önüne geçerek rotary ailesine faydası olaca i düflüncesindeyim. Toplantıya katılan ve Sayın Baflkan ve Siz de erli Rotaryen büyüklerine hocalarımızım yarattı eseri bizzat yaflayan ve orada e itim alan Miral Can fienel; konuflmasıda bu eme in önemini orada kendinden yaflça da büyük ve küçük pek çok hastaya verilen hizmetin kıymetini hepimize vurguladı. A ustos ayı, üyelik ve büyüme ayı vesilesiyle bu hafta kulüp toplantımızda yapmıfl oldu um konuflmayı da sizlerle paylaflmak isterim; Rotary nin gelece ine sa lam halkalar eklemek hepimizin sorumlulu udur. Rotary nin önümüzdeki yıl bu yılkinden daha sa lam ve ondan sonraki yıl daha da sa lam olaca n garantilemek hepimizin sorumlulu umuzdur. Zorlukları çok olan, sıkıntıların, neredeyse yaflamımızın tüm ö elerine bir flekilde yansıdı bir dönemde kulüp üye sayımızı artırmak, kulübümüzü daha aktif hale getirmek hepimizin görevi olmalıdır. Bu nedenle hem kulübümüz hem de tüm Rotary ailemiz için dilerim; Geçen dönemlerin yaflanmıfllıklarını, edinilmifl deneyimler olarak görerek, anlık kaygıların esiri olmak yerine Rotary nin bize verdi i, bir baflkasının hayatına dokunarak onu da sevinçli ve mutlu kılma flansını sonuna kadar kullanmaktır. Çünkü; Rotaryen olmak, sıradan olmayan insanların bir ayrıcalı dır. Çünkü; Rotaryen olmak evrenselli i tam olarak anlayabilmek ve yaflayabilmektir. Unutmayalım ki; Rotary nin temeli kulübümüz ve üyelerimizdir. Öncelik onların mutlulu udur, hizmet projeleri a acın meyveleridir. Kulübümüzü güçlü tutarsak projeler ve ödüller kendili inden gelecektir. Yine unutmayalım ki en büyük ödül bizlerin yaptıklarımızdan aldı nız zevktir. Yaflamımızda daha çok Rotary olmalıdır. Rotary ye daha çok sahip çıkılmalıdır. Daha çok Rotaryene ulafl lmalıdır. Trabzondan en sıcak saygı ve selamlarımızla... Rtn. Ahmet Can fienel, Trabzon R.K. GDB, Lütfen be endi iniz tatil, tören ve aile foto raflar n z bize iletiniz. Rotary Ailemizin gönülden ba l l na katk için bunlar bültenimizde yay nlayal m. hakanatmaca. com DE ERL ROTARYEN DOSTLARIMIZ BÜLTEN M ZDE, DÖNEM Ç NDE YAPMAYI PLANLADI IMIZ H ZMET ve filerle LG L FORM, PROSEDÜR, YÖNETMEL K G B BELGELER ZAMANI GEÇ NCEYE KADAR YAYINLAYACA IZ. BU BELGELER ÇA RI KABUL EDEREK, GERE Ç N ÇALIfiMALAR YAPMANIZI VE TEKL FLERDE BULUNMANIZI ÖNEMLE R CA EDER Z.

4 Ö REN M BURSU BAfiVURU FORMU

5 ÜYE ALMA PROSEDÜRÜ ROTARY KULÜP ÜYE SEÇ M PROSEDÜRÜ Teklifi yapacak üye, Rotaryen olacak adayda; fl ve mesle ini üst düzeyde temsil ediyor olmak, Dürüst, iyiniyetli ve pozitif düflünen birisi olmak, yi flöhretli bir kariyere sahip olmak, leri derecede mesleki bilgi sahibi olmak, Sosyal bir insan ve anlay fll olmak, Medeni ve huzurlu bir aile iliflkisi içinde yaflamak Din, dil ve rk ayr m gözetmemek, Atatürk ilke ve nk laplar na ba l olmak, Toplant lara düzenli kat labilecek olmak, Proje ve etkinliklere zaman ay rabilecek olmak, Di er üyelere uyum sa layabilecek olmak, flyeri ve evinin tercihan kulübün faaliyet alan içinde olmas gibi özellikleri oldu una emin olduktan sonra 1 Yeni Üye Aday Formunu eksiksiz olarak doldurur. (Aday n, teklif edilece ini bilmemesinde yarar vard r. Aday bu hissedebilir ancak yüzüne teklif edildi i söylenmemelidir.) 2 ADAYI B R KULÜP TOPLANTISINA GET R R. 3 Teklif Formunu Kulüp Sekreterine kapal olarak iletir. Kulüp Sekreteri, 1 Formu Kulüp Baflkan na iletir. 2 Teklif Yönetim Kurulunda görüflülür. 3 Yaz l olarak yeterlilik karar al r ise teklif Sekreter vas tas yla S n fland rma Komitesi ne gönderilir. 4 Sekreter teklif eden üyeden, aday en yak ndaki bir kulüp toplant s na davet etmesini ister. ADAYIN TEKL F FORMU SINIFLANDIRMA KOM TES NDEYKEN ADAY B R KEZ KULÜP TOPLANTISINA KATILIR. Bu toplant da S n fland rma Komitesi üyeleri ile birlikte oturtulur ve adaydan gerekli bilgiler al nmaya bafllan r. Kulüp Baflkan bu toplant da üye aday ndan k sa bir konuflma yapmas n isteyebilir. S n fland rma Komitesi 2 veya 3 kiflilik bir komitedir. 1Komite, üye aday n n mesle i ve yapt ifl ile ilgili bir araflt rma yapar. 2 Uluslararas Rotary nin yay nlad master s n fland rma listesinde yer alan bir ilgili meslek s n f na ifllenmek üzere bilgiyi ç kart r. 3 Burada iki liste bulunabilir, geçerli olan kulübün s n fland rma listesidir, ancak bu listenin herbirisine bir kod numaras verilmifl, UR meslek s n flar na uymas veya uyarlanmas gerekmektedir. 4 Komite aday n meslek s n f numaras ve ünvan n forma ifller. 5 S n fland rma komitesinin üyeleri eksiksiz olarak formun gerekli yerlerini imzalar ve formu kulüp sekreterine iletirler. Komite üyeleri gerekirse formun haricinde bir rapor haz rlayabilirler. Kulüp Sekreteri, 1 Hiç bir eksi i olmayan formu Üyelik Komitesine iletir. 2 Sekreter teklif eden üyeden, aday en yak ndaki eflli bir kulüp toplant s na davet etmesini ister. TEKL F FORMU ÜYEL K KOM TES NDEYKEN ADAY Efi LE B RL KTE B R KULÜP TOPLANTISINA KATILIR. Bu toplant da Üyelik Komitesi üyeleri ile birlikte oturtulur ve adaydan gerekli bilgiler al nmaya bafllan r. Üyelik Komitesi GDB lerden oluflturulmufl 3 kiflilik bir komitedir. 1 Bu komite aday, Rotary Kural ve gelenekleri ile zmit Kulübü nün özellikleri do rultusunda inceler. 2 Gerekirse aday n iflyeri, Rotary Üye Adayl haricinde bir sebep ile ziyaret edilir. 3 Üyelik komitesi bir rapor oluflturur, formu eksiksiz olarak imzalar ve sekretere iletir. Kulüp Sekreteri, hic bir eksi i olmayan formu Yönetim Kurulu na iletir. Yönetim Kurulu üyenin kabulü hakk nda olumsuz karar verirse, yaz l bir karar al r ve teklifi öneren üyeye geri iade ederek dosyay kapat l r. Bu ifllem red say lmaz. Karar olumlu ise, yine yaz l olarak karar al n r ve adaya bir komite ile ifl yerinde ziyaret yap l r. Üyeli e Davet Komitesi Kulüp Baflkan, Öneren Üye ve bir Rotary bilgileri Komitesi üyesinden oluflan 3 kiflilik bir komitedir. 1 Adaya Rotary ve kulüp hakk nda bilgi verir... 2 Adaya Rotaryenli in flartlar n belirtir... 3 Aday n Rotaryen olduktan sonraki görev ve sorumluluklar n anlat r... (Girmelik 500.$ + 500$ Ba fl + Ayl k aidat) 4 Aday üyeli e davet eder. Burada adaya ailesi ile görüflmesi ve karar vermesi için süre tan nmas uygun olur... ADAY B R KULÜP TOPLANTISINA DAVET ED L R... Aday Üyelik için olumlu cevap verirse: 1Adaya Rotary Üye Baflvuru Formu verilir ve doldurmas istenir. 2 Adaydan isminin kulüp içinde ve bölge düzeyinde üye aday olarak anons edilece i ve fikir ve onay istenece i anlat l r ve izin istenir. Aday bunlar kabul etmez ise dosya kapat l r. Aday n bunlar kabul etmesini takiben; yaz l olarak ve 10 gün içinde cevap verilmesi istenerek, kulübün tüm üyelerine ve bölge kulüplerine bilgi verilir. fiayet 10 gün içinde herhangi bir rotaryenden yaz l ve gerekçeli bir itiraz gelmezse ve üyelik girifl ödemesi yap lm flsa, teklif edilen üye yönetim kurulu karar ile kulüp üyeli ine kabul edilir. E er bir itiraz var ise, yönetim kurulu bu konuda bir oylama yapar. Bu oylamada sonuç üye aday n n üyeli e kabulü olarak belirlenirse, aday üye olur. Aksi bir durum aday n reddi demektir ve bir daha üyeli e aday gösterilemez. Teklif edilecek tüm adaylar n formlar Yönetim Kuruluna ulaflt andan itibaren, bir dostumuzun önerisi olarak de il Kulübün Aday olarak de erlendirilecektir.

6 MESLEK ONUR ÖDÜLÜ DUYURUSU zmit Rotary Kulübü nün de erli üyeleri. Rotary kulüplerinde, meslek hizmetleri kapsam nda her dönem mesleki baflar ile topluma faydal olmufl, flöhretli kariyere sahip veya mesle ine ve ifline uzun y llar hizmet ederek, mesle inin onurunu yüceltmifl, ad ; mesle i ve ifli ile an l r hale gelmifl de erli flahsiyetler ödüllendirilir. Bu ödül; kimi kulüplerde Meslekte Baflar Ödülü, bilhassa uzun bir geçmifli olan kimi kulüplerde ise Meslek Onur Ödülü olarak tan mlan r. Kulübümüzde bu ödülün Ad : MESLEK ONUR ÖDÜLÜ dür. zmit Rotary Kulübün de bugüne kadar 43 kifliye Meslek Onur Ödülü verilmifl olup, de erli flahsiyetlerden oluflmufl liste afla da bilginize sunulmufltur y l nda bu ödül ile ilgili olarak 3 kategori ve kriterleri genel kurulda belirlenmifltir. Rotaryenler bu kategorilerden herhangi birisine uyan yaflayan bir kifliyi, yaz l olarak ödüle aday gösterirler. Dönemin yönetim kurulu adaylardan seçim yaparak, dönemin Meslek Onur Ödülü sahiplerini belirler. Bu ödül aday n efli veya yan nda olmas n arzu etti i kiflilerinde kat ld ve eflli olarak yap lan bir tören ile sahiplerine verilir ve bu kifliler onurland r l r. Bu tören, Rotary nin Meslek Hizmetleri Ay olarak tüm dünyada kutlanan Ekim aylar nda yap l r. zmit Rotary Kulübü, Meslek Onur Ödülü Kriterleri: 1 zmit/kocaeli de; mesle i veya iflinde 30 y l aflk n süredir hizmet veren, ismi, ifliyle birlikte an l r hale gelmifl kifliler. 2 zmit/kocaeli de yaflayan, topluma de erli hizmetler vermifl, ve yine ifli ve mesle inde flöhretli kariyer yapm fl kifliler. 3 zmit/kocaeli de do mufl, flu anda burada yaflamasa dahi, ulusal ve uluslararas baflar ve flöhrete ulaflm fl kifliler. zmit Rotary Kulübü, Dönemi, Meslek Onur Ödülü Takvimi: A ustos 2010 Aday gösterme süreci bafllang c 22 Eylül 2010 Aday gösterme son tarihi 29 Eylül 2010 Yönetim kurulu karar 30 Eylül 2010 Ödül alacaklar n törene davet edilmesi 6 Ekim 2010 Bas n Duyurusu 13 Ekim 2010 Ödül Töreni (Guvernör Ziyareti) Meslek Onur Ödülü için aday göstermenizi bekliyorum. Rotaryen Sevgi ve Sayg lar mla Mehmet Aysel Dönem Görevlilerimiz Hizmet Projeleri Ana Komite Baflkan Rtn. Haluk Ulusoy Meslek Ödülleri Sorumlusu Rtn. Sedat Aç ld zmit Rotary Kulübü, son 20 y lda verdi i Meslek Onur Ödülleri Sn. Halil brahim Atmaca Fotografc Sn. Mustafa Kand ral Klarnet Sanatç s Sn.... Adliye fiöförü Sn.... Adliye Katibi Sn.... Hemflire Sn. Adem Gül Dönerci Sn. As m Kibar Sanayici Sn. fiahin Ecevit MüzisyenSanatç Sn. Neflet Tüylüo lu Bafl Komiser Sn. Sadettin Y lmaz Restaurant flletmecisi Sn. Mehmet Barut Esnaf Sn. Yaflar Durmaz Kamyon fiöförü Sn. Cemal Turgay Fotograf Sanatç s Sn. Dr. Ayd n Ünsal T p Doktoru Sn. Hikmet Bila Gazeteci Sn. Övül Tezifller TRT Londra Muhabiri Sn. Salman Çal flkan Kebabç Sn. Ahmet Salih Kulay Tarihçi Sn. Selim Kobak K rtasiyeci Sn. Erkan Candan Ka t Tüccar Sn. Serpil Özok Avukat Sn. Fahri Örengül Avukat, Baro Baflkan Sn. Dr. Ak n Yaz c Tabib Odas Baflkan Sn. Mustafa Ç nar Lokantac Sn. Tolga Örnek Belgesel Film yap mc s Sn. Rag p Savafl Tiyatro Sanatç s Sn. Hamdi Bineklio lu Restaurant flletmecisi Sn. Baki Komsuo lu KOU Rektörü Sn. Cavit Aksoy Sanayici Sn. Erden K ral Sinema Yönetmeni Sn. Hayri Akduman Modac Terzi Sn. Osman Kuyu Et ürünleri sat c s Sn. Atilla Gökmen Sanayici Sn. Memduh Aytugar Kebabç Sn. Rafet K rg z Spor Yöneticisi Sn. Erhan Ör Hal Tüccar Sn. lter Y lmaz Avukat, Baro Baflkan Sn. Nurettin yigül Üniversite Ögretim ör. Sn. Ferruh Öven Kebabç Sn. Azmi Cihat Hatipo lu Halk E t. Mrk. Md. Sn. Bülent Köse Halk E itim Mrk. Md.Yrd. Sn. Ömer Burhano lu TAYSAD Baflkan Sn. Recep Özkul Tenis Ö retmeni

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU. 2010-2011 Toplant No: Tarih: UR 2420. BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU. 2010-2011 Toplant No: Tarih: UR 2420. BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden 8. Yaz E itim Kamp nda YEN DEN birlikteydik Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubemizin yürütücülü ünde yap lan Yaz E itim Kamp n n sekizincisi bu y l 22-30 A ustos tarihlerinde Foça/

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 TEMMUZ-A USTOS 2011 1 209 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir. M AD BÜLTEN 10 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

17. YIL / fiubat 2013

17. YIL / fiubat 2013 17. YIL / fiubat 2013 02 03 11 22 29 R dvan Yirmibeflo lu Foto raf yar flmam z n ödül törenini gerçeklefltirdik. Orhan Holding K Direktörü olarak aram za kat ld. 25. Y l m z flenliklerle kutlad k. Orda,

Detaylı