YILLARI KPDS KELİME SORULARINDA SORULAN KELİMELER KPDS 2006 Mayıs soundly yüksek sesle ilan etm. Ses çıkarma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006-1998 YILLARI KPDS KELİME SORULARINDA SORULAN KELİMELER KPDS 2006 Mayıs soundly yüksek sesle ilan etm. Ses çıkarma"

Transkript

1 YILLARI KPDS KELİME SORULARINDA SORULAN KELİMELER KPDS 2006 Mayıs soundly yüksek sesle ilan etm. Ses çıkarma admission İtiraf, kabul, giriş interpretation yorum, tefsir, izah detriment zarar, ziyan, hasar. departure hareket, gidiş ayrılış exclusion ret, yoksun bırakma compliance uyma; itaat preference tercih; tercih hakkı veya yetkisi; discretion kibarlık, naziklik cohesion bağlılık; yapışma subtle kurnaz, hilekâr frequent sık sık vuku bulan. demonstrative işaret sıfatı. uneasy huzursuz, rahatsız, üzgün deliberate kasti, consecutive birbirini takip eden, ardıl excessive fazla, ifrat, aşırı comprehensive anlamak, idrak etmek attractive cazibeli, cazip steady sabit, titremez, sallanmaz assert öne sürmek, söylemek, iddia etmek completely tamamen, butünüyle assess tayin etmek (vergi, para cezası v.b) deceptively aldatarak, aldatıcı bir surette. consult danışmak, baş vurmak notably epeyce/özellikle exceed geçmek, aşmak notable dikkate değer; belli discourage hevesini kırmak, cesaretini kırmak relatively nispeten KPDS 2005 Kasım pursue peşine düşmek, takip etmek disturbance karışıklık, kargaşalık recognize tanımak, kabul etmek, itiraf circumstance hal, durum, keyfiyet, şart etmek recreate canlandırmak, dinlendirmek support desteklemek; tahammül etmek, determine karar vermek, niyetlenmek denial inkâr, yalanlama ret reinstate eski haline iade etmek. destination gidilecek yer; KPDS 2006 Kasım sincere içten, samimi coincidence rastlantı, çakışma, raslantı. nasty tiksindirici, iğrenç; kötü correlation karşılıklı ilişki; korelasyon boastful övüngen; palavracı consideration önem, düşünce, saygı, dikkat unlikely olasısız, muhtemel olmayan determination azim, sebat, inat, kararlı oluş provisional geçici, interpretation yorum. tefsir. açiklama. accurately doğru olarak worldwide dünya çapinda adequately layıkıyle substantial dayanıklı; değerli, kıymetli severely şiddetle commonplace adi, sıradan, bayağı; olağan complacently kendini beğenmiş şekilde aware haberdar, farkında confidently güvenle, tereddüt etmeden liable to mesul, taahhüt altına girmiş modify bir şeyde değişiklik yapmak almost hemen hemen; yaklaşık olarak. accustom alıştırmak fairly oldukça; haklı olarak, gereği gibi resume hulasa, özet. respectively zikredildikleri sıra ile associate arkadaş, dost;; İlişkilendirmek initially başlangıçta, evvela. relate anlatmak, söylemek extensively geniş bir şekilde, yaygın olarak KPDS 2004 Mayıs assigned atanmış. tahsis edilmiş recommend emanet etm, havale etm, tavsiye etm. maintained geçindirmek, bakmak, korunan reduce azaltmak, indirmek enacted kanunlaştırmak; karar vermek compelled mecbur etmek, zorkamak seized el koymak, ele geçirmek, tutmak consolidate birleştirmek, birleşmek conducted idare edilmiş, yürütülmüş impaire bozmak, zaylflatmak KPDS 2005 Mayıs intersection kesişme, kavşak surely elbette, muhakkak completion bitirme, tamamlama particularly özellikle, bilhassa interaction birbirine tesir etme recently geçenlerde, son zamanlarda perception idrak, algı

2 properly uygun şekilde; hakkıyle distraction ilgiyi başka tarafa çekmek forceful kuvvetli, şiddetli, güçlü repulsed geri çevirme, kabul etmeme obstructive engel olan compelled zorlanmış intensive şiddetli, yoğun KPDS 2003 Kasım significantly manalı bir şekilde. promise söz, vaat, taahhüt alternatively alternatif olarak, ya da describe tarif etmek, tanımlamak suspiciously şüpheli şekilde, muhtemelen inflict vermek (ağn, acı, ceza) persuasively ikna edici şekilde indicate işaret etmek, göstermek conditioanlly şartlı olarak involve bağlamak, tabi kılmak; sarmak KPDS 2004 Kasım expansion büyüme, genişleme deceit hile, yalan; hilekarlık expression ifade, deyim, ibare obligation mecburiyet, yüküm course akmak, hızla akmak alteration değiştirmek, tahvil etmek relapse yeniden nüksetmek disturbance karışıklık, kargaşalık vitality hayat, dirilik, can concern ilgi, alâka; iş introverted içine kapanık kimse exceptionally müstesna olarak, fevkalade. reserved çekingen, tutulmuş, ayırtılmış sensitively hassasiyetle self-assertive kendi fikrinde ısrar eden preferably tercihen. self-contained ağzı sıkı; kendine hakim olan impulsively düşünmeden, birdenbire submissive itaatkar uysal, boyun eğen impartially taraf tutmayarak. infinitely son derecede. susceptible çabuk müteessir olan, hassas decisively kesin olarak, katiyetle conducive to yardım eden, vesile olan conclusively kesin bir şekilde, kesin olarak available kullanışlı, hazır, elde mevcut reluctantly istemeyerek, gönülsüzlükle indulgent müsamahakâr, hoş görülü indefinitely müddetsiz olarak exclusive umuma açık olmayan, hariç tutan KPDS 2002 Mayıs enforce mecbur etmek apprehension korku, endişe, kuruntu, vesvese provide tedarik etmek sağlamak approval uygun bulma, onama exceed aşmak; üstün olmak expression ifade, deyim, ibare Inflict vermek (ağn, acı, ceza) determination azim, sebat, metanet, inat employ istihdam etmek; iş vermek reference İlgi, Başvuru KPDS 2003 Mayıs reluctant istenmeden yapılan, isteksiz uniformity değişmez şekilli,aynı şekilde olan hazardous tehlikeli, rizikolu suspicion şüphe, kuşku, vehim intimate ima etmek, dolayısıyle anlatmak collaboration işbirliği, düşmanla birlik olma susceptible hassas; alıngan discretion kibarlık, naziklik relative nispi, izafi, göreli, bağıntılı productivity verimlilik. disaster felaket, belâ, musibet considerate düşünceli, saygılı rejection kabul etmemek, reddetmek predictable kehanette bulunmk, öngörülebilir admission kabul, girme müsaadesi decisive kesin, kati. denial inkâr, yalanlama ret compatible with ile uygun, birbirini tutan illusion hayal, kuruntu, hülya, provocative tahrik edici, kışkırtıcı precisely kesinlikle potentially imkan dahilinde compulsively tutkudan doğacak şekilde remarkably dikkate değer; tuhaf, garip suitably uygun bir şekilde, yerinde controversially çekişmeli, ihtilaflı flexibly uysallıkla concisely az ve öz olarak, kısaca notoriously dile düşmüş olarak memorably hatırlanacak şekilde. deduced anlamak, sonuç çıkarmak absorbed emilmiş, yedirilmiş delay ertelemek, tehir etmek emitted dışarı vermek, yaymak deceive aldatmak, yalan söylemek exchanged değişme, yerini alma withdrawn geri çekmek, geri almak

3 cited davet etm, çağırma potentially potansiyel olarak, imkan dahilinde expressing ifade etme equivalently eşdeğer şeklinde withholding stopaj, kısıtlama, tutma indifferently ilgisizce avoiding kaçınma, önleme abruptly birdenbire; disrupting bozma, engel olmak component unsur, parça, eleman declining azalmak, reddetmek, sapma immunity muafiyet, dokunulmazlık KPDS 2002 Kasım reliably güvenilir surette. previous evvel, evvelki, eski cavity boşluk; (dişçi) çürük deceitful hilekar, aldatıcı scarcity kıtlık, nadir oluş reckless dikkatsiz, kayıtsız, pervasız KPDS 2001 Kasım destructive yıkıcı, zararlı, tahrip edici. phase safha, görünüş; evre prominent meşhur, mühim; göze çarpan liability sorumluluk, mesuliyet intimidate gözünü korkutmak, sindirmek, level düzey betray ihanet etmek; ele vermek supply sağlamak, tedarik etmek violate ihlâl etmk, kanuna aykırı harkt policy politika etmek; convert değiştirmek, socially sosyal olarak fetch alıp getirmek, getirmek primarily öncelikle, aslında, esasen regulation yönetmelik/düzenleme suitably uygun bir şekilde, yerinde method yöntem, usul, metot firmly metanetle, katiyetle provision tedarik, tedarik olunan şey; reputedly rivayete göre law kanun withdrawal çekilme; geri alma; admission İtiraf, kabul, giriş involvement bağlılık, ilgi retirement işten çekilme, emeklilik determination azim, sebat, metanet redundancy fazlalık; ağdalı ifade concession kabul, teslim, itiraf; promotion yükselme, terfi requirement Gereklilik, Zorunluluk resignation istifa independent bağımsız vacancy boşluk, boş yer, boş oda exclusive umuma açık olmayan, hariç tutan discovered keşfedilmiş, bulunmuş adequate elverişli, kifayetli, yeterli. complained yakınmak, şikayet etmek excessive fazla, ifrat, aşırı designed tasarlanmış, yapılmış unaccountable anlatılmaz, anlaşılmaz, sorumsuz persuaded kandırmak, ikna edilen acquiring elde ediş, edinim displayed gösterilen, gösterme denouncing itham etmek, suçlamak KPDS 2001 Mayıs deceiving aldatma, aldatış expectation bekleme, umut, beklenti repudiating reddetme endurance dayanma, tahammül, sabır recovering toparlama engagement söz, nişan, bağlılık KPDS 2000 Mayıs consistence sabitlik, yoğunluk cruise deniz gezisi combination birleştirme, birleşim, karıştırma spread yaymak, sermek, açmak exclude dışlamak, kabul etmemek flow akış, akıntı, cereyan separate ayrı, ayırmak, bölmek conduct davranmak; idare etmek, distinguish ayırt etmek, cover kapamak, örtmek, kaplamak infer ifade etmek, sonucunu çıkarmak lonesome yalnızlıktan içi sıkılmış assess tayin etmek, değer biçmek fast çabuk, tez, seri conditional şarta bağlı, şartlı reckless dikkatsiz, kayıtsız, pervasız available mevcut, uygun slippery hilekâr, güvenilmez considerable önemli, hatırı sayılır stagnant durgun, hareketsiz suitable uygun, elverişli sparsely seyrek seyrek vulnerable incinebilir, hassas nearly az daha, neredeyse, hemen hemen primarily öncelikle, aslında explanation açıklama

4 suitably uygun şekilde, uygun process işlem, süreç, yöntem efficiently verimli bir şekilde exhaustion tükenme, tüketme, yorgunluk duration süre, süreklilik expanded genişletilmiş conservation koruma accused suçlanan KPDS 2000 Kasım abolished yürürlükten kaldırma, fesh distribution dağılım, dağıtma executed uygulanmış, yürürlüğe konmuş explanation açıklama entailed icap ettirmek determination mahkeme kararı, belirleme, azim frustrated boşa çıkarmak, engel olmak complication zorluk, karışıklık innovative yenilik çıkarmak, değişiklik yapmak. negotiation görüşme, müzakere decadent batma, çökme, çöküş reversing ters çevirme, geri meagre yetersiz, eksik, az withholding stopaj, kısıtlama, tutma ambiguous belirsiz, müphem, iki anlamlı enforcing tatbik edilebilir, uygulamak poignant acı keskin ;şiddetli tesirli submitting teslim ederek, teklif etmek exceptionally müstesna olarak, fevkalade committing söz vermek, adamak ultimately eninde sonunda, nihayette. extreme aşırı, uç nokta inherently doğal olarak, doğuştan. intrinsic esas, gerçek, hakiki fluently akıcı olarak, purüzsüzce intensive yoğun apparently görünüşte, galiba; güya emphatic çarpıcı, önemli, vurgulu KPDS 1999 Kasım apparent belli, görünen consumption tüketim feasible yapılabilir, uygun decline sapma, eğilme, çökme susceptible çabuk etkilenen, hassas contingency olasılık applicable uygulanabilir, uygun conviction kanaat, inanç reliable güvenilir, sağlam expenditure masraf, harcama responsible sorumlu, approache yaklaştırmak, başvurmak vigorously gayretli, kuvvetli, hareketli substance madde, cisim awkwardly acemice interval mesafe, ara; müddet precisely kesinlikle requirement Gereklilik, Zorunluluk distinctly açıkça proportion oran, nispet reluctantly isteksizce enforce mecbur etmek repeatedly defalarca insure sigorta etmek; emniyet altına almak; scarcely güçlükle reduce azaltmak, indirmek consequently sonuç olarak restore iade etmek; geri vermek abundantly bol bol stem n:sap, gövde v:set çekm. önlemek indefinitely belirsiz bir biçimde extremely ziyadesiyle, aşırı derecede KPDS 1999 Mayıs likely muhtemel impact etki, vuruş eventually nihayet, sonunda involvement bağlılık, sarmak, ilgi indispensably zaruri olarak reference başvuru, bahsetme, kaynak favourably uygun/olumlu şekilde linkage bağlantı, zincir fanciful kaprisli,hayalperest comparison karşılaştırma faithful mümin, sadık,vefakâr, doğru, rebuke azarlamak futile boş, nafile, abes; deficiency eksiklik, kusur credible inanılır, güvenilir damage zarar kindly şefkatle; içten, gönülden obsession saplantı, sabit fikir, tıkanıklık expand büyütmek; geliştirmek frustration başarısızlık, engelleme consult danışmak, baş vurmak adopted kabul etme, benimseme improve ıslah etmek, düzeltmek, based temel, dip, dayanmış provide tedarik etmek sağlamak grafted aşılanmak, aşılı, rüşvet respect yön, husus; hürmet, saygı scattered raise kaldırmak, yükseltmek

5 attain varmak, ulaşmak, ermek run koşmak cast atma, fırlatma; atılan şey deem saymak, farz etmek allude ima etmek, kastetmek matche uymak, benzemek; eşlemek accomplishe başarmak, becermek elaborate incelikle işlemek, ihtimam etmek KPDS 1998 Kasım comply with ile uymak; itaat etmek. diagnosis Tanı resume yeniden başlamak veya devam etmek; hulasa, özet. disease hastalık, rahatsızlık, illet accomplish başarmak, becermek fury hiddet, şiddet, çıigınlık annual yıllık patient sabırlı, dayanıklı minimal en az, en aşağı recovery geri alma; iyileşme, kendine essential temelli, köklü, asli gelme spill dökmek saçmak; düşürmek ultimate son, nihai, en son cost pahası olmak, kıymette olmak recurrent tekrar vuku bulan repair tamir etmek, onarmak fruitfully verimli olarak. drill delgi; matkapla delik açma adequately layıkıyle crew tayfa, mürettebat presently birazdan; şimdi tempt baştan çıkarmak, ayartmak notoriously dile düşmüş olarak. undermine altını kazmak, altına lâğım equivocally şüphe kaldırır bir surette kazmak perpetrate (fena bir şey) yapmak, icra etmek

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni 1 ability skill yetenek, beceri abruptly suddenly aniden, birdenbire absolutely certainly kesinlikle access entry, admission erişim acclaim praise alkış(lamak) accompany escort eşlik etmek account explanation

Detaylı

Abandon terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak Abruptly aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute mutlak; tamamen Absurd saçma. gülünç Abundant bol. çok Accomplish başarma, tamamlama Accord uzlaşma Accountant

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız, Sayın meslektaşlarımız, ÖNSÖZ 1968 UÇAK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ Dünyanın olduğu gibi havacılığın da ortak dili İngilizcedir. Uçak teknisyenlerinin mesleki başarısında en önemli kurallardan biri İngilizceye

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Kullanım Kılavuzu: Sözlükteki kelimelerin tanımlaması için üç farklı renk kullanılmıştır: kırmızı, siyah ve mavi.

Detaylı

FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER. Haziran 2001

FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER. Haziran 2001 FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER Haziran 2001 Uluslararası Finans Kurulu (IFC) Ve Dünya Bankası nın müşterek bir teşebbüsü olan Yabancı Yatırım Danışmanlık Servisi Türkiye Hükümeti nin, Hazine

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

Türkiye de Rekabetçilik ve Düzenleme Türkiye de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının Rolü

Türkiye de Rekabetçilik ve Düzenleme Türkiye de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının Rolü Türkiye de Rekabetçilik ve Düzenleme Türkiye de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının Rolü 2007 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV yayınıdır. Bu kitaptaki tüm bilgiler kaynak

Detaylı

Henüz belirmemiş olan birçok sabah kızılı vardır. Rigveda. Birinci Kitap İkinci Kitap Üçüncü Kitap Dördüncü Kitap Beşinci Kitap.

Henüz belirmemiş olan birçok sabah kızılı vardır. Rigveda. Birinci Kitap İkinci Kitap Üçüncü Kitap Dördüncü Kitap Beşinci Kitap. 1 Henüz belirmemiş olan birçok sabah kızılı vardır. Rigveda Birinci Kitap İkinci Kitap Üçüncü Kitap Dördüncü Kitap Beşinci Kitap Önsöz 1. Bu kitapta bir yeraltı çalışanını bulacaksınız; burgulayan, kazan,

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Rapor No: 25 Ocak 2011 Report No:, 25 January 2011 Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08.

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08. iş ahlakı Kuralları Sürdürülebilir Sorumlu Dürüst Namuslu Güvenilir Saygılı İçindekiler Giriş Alison Cooper dan Bölüm 1 İş Bütünlüğü Bölüm 2 Sorumlu Ticaret Uygulamaları Bölüm 3 Güven, Saygı ve Sorumluluk

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ. Motivasyon. Motivasyon teorileri MOTİVASYON

DAVRANIŞ BİLİMLERİ. Motivasyon. Motivasyon teorileri MOTİVASYON MOTİVASYON... "Motivasyon (Güdüleme), bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, bir etkinlik veya Doç.Dr. Halil YILDIRIM işin gizli nedeni;

Detaylı

Türkiye nin Yatırımcı İlişkileri Uygulamaları 2014 Anketi

Türkiye nin Yatırımcı İlişkileri Uygulamaları 2014 Anketi Türkiye nin Yatırımcı İlişkileri Uygulamaları 2014 Anketi Analiz & Görünüm İçindekiler Editörlerden Mektup...3 Yöntem...4 Temel Bulgular...5 1. İyi desteklenmeyen ve yetersiz kaynak aktarılan Yİ departmanları...

Detaylı

Davalı Parti Genel Başkanı nın beni ve arkadaşımı görevlendirme yazısını ibraz ediyorum.

Davalı Parti Genel Başkanı nın beni ve arkadaşımı görevlendirme yazısını ibraz ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Üyeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Abdurrahman Yalçınkaya tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında açılmış olan dava sebebiyle sözlü olarak bu konudaki düşüncelerimizi

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ZORLUKLAR VE AB ÜYELİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİNE BAKIŞ EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ KASIM 2006 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK BANKACILIK

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. FİNANSAL GÜVENLİK AĞININ BİR UNSURU OLARAK MEVDUAT SİGORTASI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-04-3-11 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2004 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No. 1.

Detaylı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı İçerik 1. Öğretme ve Öğrenme Danışmanın Rolü 2. Temel Davranış Yönetiminin Tanımı 3. İleri Davranış Yönetiminin Tanımı 4. Öğrenme ve Öğretmede Eşitlik

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER MODERNİTE 1369 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 1370 MUHAFAZAKÂRLIK I MUHAFAZAKÂRLIK Muhafazakârlar, On Dokuzuncu yüzyıl boyunca liberallerin tüm öneri ve politikalarına meydan okumuştur. Bu bölüm birbirinden

Detaylı

[1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers.

[1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers. Turkish KUTSAL QURAN Translated by Hadi Abdollahian www.yahoo-fa.com info@yahoo-fa.com 00989354664487. 1- Anahtar (Al-Fatiha). [1:1] Lair the tanınmış nin TANRİ Kibar Merhametli. [1:2] Övgü olmak TANRİ

Detaylı

ÇEVRE KONULU EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU

ÇEVRE KONULU EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU ÇEVRE KONULU EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU ÖĞRETMEN EL KİTABI 2 5 EYLÜL 2014 ÖNSÖZ Çevre bilinci oluşturma ve ekolojik dengeyi koruma amaçlı dernek ve vakıfların son yıllardaki sayıca artışı ve amaca yönelik nitelikli

Detaylı

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf Giriş Anayasalar, devletlerin temel hukuk metinleri ve yol haritalarıdır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini ve örgütlenişini, temel kurumlarının neler olduğunu, bunların birbirileriyle olan ilişkilerini

Detaylı

KPDS. 4.Modal Auxiliaries

KPDS. 4.Modal Auxiliaries STRATEGIES FOR KPDS 1.---24. Sorularda, boş bırakılan yerlere uygun düşen ifadeyi bulunuz. Genellikle bu bölümde ölçülmek istenen bilgiler şunlardır. 1. Vocabulary (verb-noun-adj-adv-phr.v.) 2. Preposition

Detaylı

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly,

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly, 21- SPACE TOURISM regular pleasure guidance sightseers proposal possibility Japan's Shimizu Corporation is making plans for the day that there are (1) flights into space, not by astronauts, but by tourists

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

MUHASEBE HILELERINİN ÖNLENMESİ VE ORTAYA ÇIKARILMASINDA KULLANILAN ÇAĞDAŞ ARAÇ VE YÖNTEMLER

MUHASEBE HILELERINİN ÖNLENMESİ VE ORTAYA ÇIKARILMASINDA KULLANILAN ÇAĞDAŞ ARAÇ VE YÖNTEMLER MUHASEBE HILELERINİN ÖNLENMESİ VE ORTAYA ÇIKARILMASINDA KULLANILAN ÇAĞDAŞ ARAÇ VE YÖNTEMLER THE USE OF CONTEMPORARY TOOLS AND METHODS FOR PREVENTING AND DETECTING ACCOUNTING FRAUDS Yrd. Doç. Dr. Canol

Detaylı

Kamu Hizmetlerinin Devri - Kamu Yararlarının Korunması İçin Hükümet Müdahalesine Olan İhtiyaç ve Gereklilik

Kamu Hizmetlerinin Devri - Kamu Yararlarının Korunması İçin Hükümet Müdahalesine Olan İhtiyaç ve Gereklilik KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (21): 103-117, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Kamu Hizmetlerinin Devri - Kamu Yararlarının Korunması İçin Hükümet Müdahalesine Olan İhtiyaç ve Gereklilik

Detaylı