ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA DAİR BAZI DÜŞÜNCELER * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA DAİR BAZI DÜŞÜNCELER * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA DAİR BAZI DÜŞÜNCELER * Mehmet Korkut ÇEÇEN ** ÖZET Günümüzde birçok alanda bilgisayar kullanımı neredeyse zaruri hâle gelmiştir. Akademik alandaki çalışmalarda da bilgisayar teknolojisinden faydalanılmakta olup dil ve edebiyat araştırmalarında bilgisayar teknolojisi araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Daha özelde ise Eski Türk Edebiyatı araştırmalarında istifade edilen bilgisayar ve internet uygulamalarının büyük kısmı etkin bir biçimde kullanılmamaktadır. Eski Türk Edebiyatı alanında araştırmacılar kelime işlemci, tablolama, resim ve sunum programlarından oluşan ofis uygulamalarını kullanırlar. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kelime işlemci programlarında farklı alfabe kullanımı, dizin hazırlama gibi işler kolaylıkla yapılabilmektedir. Tablolama programları verilerin çeşitli ölçütlerle değerlendirilmesinde, resim programları nadir eserlerin dijital kopyalarının kullanılmasında ve işlenmesinde, sunum programları ise akademik bildirilerin veya çalışmaların daha etkili bir şekilde sunumunda faydalar sağlamaktadır. İnternette Eski Türk Edebiyatı alanına yönelik bibliyografya, katalog ve nadir eserler veri tabanı uygulamaları mevcuttur. Nadir eserler ve bu eserler üzerine yapılan çalışmaların bir bölümü internet ortamında yer almaktadır. Bu tür elektronik kaynaklar, eski harfli ve yeni harfli olmak üzere iki bölümde değerlendirilebilir. Eski harfli kaynaklar daha çok nadir eser kütüphanelerinde bulunmaktadır. Bu kütüphanelerden bazısı, yazma ve matbu eserlerin dijital kopyalarını çıkarmış, kataloglarını hazırlamış ve böylece veri tabanlarını oluşturmuştur. YÖK Ulusal Tez Merkezi ndeki yüksek lisans ve doktora tezleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı E-Kitap Projesi, Metin Bankası, akademik dergilerin elektronik ortamdaki kopyaları, elektronik dergiler ile bibliyografya, biyografi, ansiklopedi, sözlük vb. alanlarındaki çeşitli veri tabanları ise yeni harfli elektronik kaynakları oluşturur. Anahtar Kelimeler: Eski Türk Edebiyatı, kelime işlemciler, resim programları, elektronik kaynaklar, e-kütüphane uygulamaları. THOUGHTS ON THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN OLD TURKISH LITERATURE RESEARCHES ABSTRACT Currently, using computer in many fields has almost been compulsory. Whilst computer technology is used in academic studies, it provides * Bu çalışma Kasım 2012 de Diyarbakır da Ali Emiri hatırasına düzenlenen VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu nda sunulan Eski Türk Edebiyatı Alanında Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımı Üzerine Bazı Düşünceler başlıklı bildirinin genişletilerek makale hâline dönüştürülmüş biçimidir. Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yrd. Doç. Dr. Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, El-mek:

2 352 Mehmet Korkut ÇEÇEN convenience to researchers in language and literature studies. Specifically the large part of computer and internet applications, used in Old Turkish Literature researches, are not used efficiently. Researchers in the discipline of Old Turkish Literature use desktop applications, consisting of word processor, spread sheet, paint and presentation programmes. Recently, commonly-used word processor programmes such as use of different alphabet and index preparation are carried off easily. Spread sheet programmes are helpful in data evaluation through various criterions; paint programmes are helpful in use of and processing of digital copies of rare works; presentation programmes are helpful in the effective presentation of academic reports and studies. Regarding the discipline of Old Turkish Literature, database applications of bibliography, catalogue and rare works are available on the internet. Rare works and parts of studies on these works are on the web. Such electronic sources can be evaluated in two sections as old-letter and new-letter. Sources in old-letter are found mostly in libraries of rare works. Some of these libraries reproduced digital copies of manuscript and printed works, and therefore catalogued them and created database. Master and doctoral dissertations in YÖK National Thesis-Center, Ministry of Culture and Tourism E-Book Project, Text Bank, electronic copies of academic journals, electronic journals and databases of bibliography, biography, encyclopedia and dictionary constitute new-letter electronic sources. Key Words: Old Turkish Literature, word processors, paint programmes, electronic sources, e-library applications. Bilgisayar teknolojisi, günlük hayattaki işlerden bilimsel çalışmalara kadar birçok alanda fayda ve kolaylık sağlar. Sosyal bilimlerde bilgisayar, genellikle yazı, resim, tablolama programları ve veri tabanı uygulamalarında kullanılır. İnternet ise haberleşmeye imkân vermesi yanında bilgiye ulaşmayı sağlar. Eski Türk Edebiyatı alanındaki akademik araştırmalarda, özellikle kelime işlemci (yazı) programlarından istifade edilmektedir. Kelime işlemcilere ilave olarak tablolama ve resim programları ile internet uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılması Eski Türk Edebiyatı alanındaki akademik çalışmaları kolaylaştıracaktır. Bu çalışmada, ofis uygulamaları, elektronik kaynakların araştırmacılar için sunduğu imkânlar ve bu imkânların etkin bir şekilde kullanımına dair bazı düşünceler dikkatlere sunulacaktır. 1. Ofis Uygulamaları 1.1. Kelime İşlemciler: Bir metni bilgisayarda yazma imkânı veren kelime işlemciler sayesinde metin üzerinde değişiklikler yapılabilmekte ve meydana çıkan metin, doküman dosyası olarak kaydedilebilmektedir. Eskiden kelime işlemcilerin bazı eksikleri bulunuyordu, gelişen teknoloji ile bu eksikler giderilmeye çalışıldı; pratik kullanım için komutlar oluşturuldu ve bu komutlar bilgisayar ekranından rahatlıkla ulaşılır hâle getirildi. Eski Türk Edebiyatı araştırmalarında, kelime işlemciler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle metin neşri ve transkripsiyonlu metin yazımında kelime işlemcilerin etkin kullanımına dair bazı hususlar şu şekilde sıralanabilir: Farklı Alfabelerin Kullanımı: Eskiden kelime işlemcilerde Latin alfabesi ile Arap alfabesinin aynı program içinde kullanımı mümkün değilken ya da ek programlar ile düzensiz bir şekilde kullanım sağlanırken günümüzde Latin ve Arap alfabesi yanında, yazısı değişik başka alfabeler de aynı program içinde sağlıklı bir şekilde kullanılabilmektedir: اسكى تورك ادبياتى Eski Türk Edebiyatı Kelime işlemcide farklı alfabeleri kullanabilmek için işletim sisteminde ilgili dillerin kullanımını etkin hâle getirmek gerekebilir.

3 Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına 353 Transkripsiyon Fontu: Transkripsiyon fontu metin neşri çalışmalarında kullanılmaktadır. Ancak, yeterli miktarda transkripsiyon fontu bulunmamaktadır. Hâlihazırdaki eski transkripsiyon fontları bazı eksiklikleri bulunan ve her sisteme uygunluk göstermeyen fontlardır. Tez ve makalelerde genellikle Times New Roman ve Arial gibi fontların kullanılması istenmektedir. Bu bağlamda transkripsiyon için yaygın olarak kullanılan Times Turkish Transcription fontu Times New Roman benzeridir; ancak italik (eğik) yazı kullanımında, düz yazılı metin içinde fazla eğik durmaktadır. Bu yönüyle estetik görüntü açısından Times New Roman kadar başarılı değildir. Times New Roman - Times Turkish Transcription Buna rağmen Times Turkish Transcription standartlara uyması ve bilgisayar sistemleriyle uyumlu olması bakımından iyi bir fonttur. Ancak tez ve kitap yazımında kullanabilecek farklı transkripsiyon fontlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için Font Maker, Font Manager gibi programlardan istifade edilebilir veya teknik destek alınabilir. Dizin: Metin neşri, metin tahlili gibi bilimsel çalışmalarda dizinin bulunması çok önemlidir. Çalışmada geçen bir sözcüğü veya kavramı ancak dizin yardımıyla kolaylıkla bulabilmekteyiz. Dizin olmadığı takdirde eserin baştan sona okunması gerekir ki bu, araştırmacı ve okur için hem zaman hem de emek açısından kayıp olacaktır. Dizin eklemek suretiyle çalışma daha bilimsel hâle getirilerek araştırmacılara kolaylık sağlanacaktır 1. Dizin birkaç şekilde olabilir. Tam dizin: Bütün söz varlığının dizinde yer almasıdır. Böylece yazarın ve eserin söz varlığı ortaya çıkarılmış olur. Seçme dizin: Özel adlar, yer adları, eser adları ve kavramların ayrı başlıklar altında dizinlerinin yapılması. Ayrı başlıklar altındaki bu dizinler birleştirilerek bir tek dizin hâlinde de verilebilir. Tahlilî dizin: Eski Türk Edebiyatı incelemelerine yönelik belirli kavramların belirli başlıklar altında toplanıp dizin hâline getirilmesi. Örneğin genelden özele doğru insan başlığı altında sevgili, sevgilinin güzellik unsurları ve kaş, göz gibi alt başlıkların sayfa numaralarını vermek suretiyle dizin yapılabilir 2. Eski Türk Edebiyatı çalışmalarındaki dizinlerde söz varlığının ortaya koyarken üslup çalışmalarına da katkı sağlamak amacıyla dizine eklenen sözcük ve bu sözcüğe ait tamlamalar aslî şekilleriyle alınmalı, tamlamalar bölünmemelidir. Örneğin, Bakî Divanı nın dizinini oluşturacak olsaydık, bûy sözcüğü altında bûy-ı hulk, bûy-ı gül, bûy-ı müşgîn-i zülf, bûy-ı bahûr-ı Meryem, bûy-ı dil-âvîz, bûy-ı c ûd u c anber, bûy-ı zülf-i dil-rübâ gibi tamlamalar yer alırdı. Dizin ne zaman yapılmalı? Çalışmanın tamamlanmasından sonra hazırlanan dizinin ardından çalışmaya herhangi bir ek yapılırsa, metnin farklı sayfalara kayma ihtimali vardır. Çalışma kitap hâlinde yayınlanacaksa, kitap boyutlarına göre yeniden düzenlenen çalışmanın sayfa numaraları değişecektir. Böyle bir kayma ve değişim olursa dizindeki sözcüklerin sayfa numarası da eski sayfa sırasına göre olacağından, sözcükler dizinin gösterdiği sayfada yer almayabilir. Bu ihtimalleri göz önüne alarak dizin, çalışma tam olarak bittiğinde yapılmalıdır veya değişen sayfa yapısından sonra dizin güncellenmelidir Resim Programları: Günümüzde nadir eser kütüphaneleri genellikle yazma ve matbu eserlerin dijital kopyaları ile araştırmacılara hizmet vermektedir; araştırmacılar dijital kopyalarını temin ettikleri eserler üzerinde çalışmaktadır. Resim programları eski harfli metinlerin dijital kopyalarını okumada kullanılır. Bir metin çalışmasının sonuna eski harfli eserin tıpkıbasımı/dijital kopyası eklenebilmekte veya çalışmanın bulunduğu doküman dosyası içine eserin orijinalinden alıntılar yapılabilmektedir. Bu takdirde 1 Windows Office in kelime işlemcisi Word ün Başvurular sekmesinde Dizin Ekle butonuna basınca açılan pencerede yer alan Girdi İşaretle ile metin içinden seçilen kelimeler dizine eklenebilir. Kelime işlemcilerde bulunan dizin hizmeti dışında, müstakil dizin programları da mevcuttur. 2 Tahlilî dizin örneği için bk. Süleyman Çaldak, Rûz-nâmeci-zâde Şinâsî Dîvânı, İstanbul 2004, s

4 354 Mehmet Korkut ÇEÇEN eserin dijital kopyasındaki bir yaprağı doküman sayfasına naklederken bazı değişiklikler gerekebilir. Çalışmanın sonuna eklenecek olan eski harfli metin okunaklı olmalıdır. Aşağıda, bir yazmanın üç sayfası yan yana getirilerek oluşturulan tıpkıbasımın bir sayfası örnek olarak gösterilmiştir: Bu örnekte görüleceği üzere metin oldukça küçük ve okumaya elverişli değildir. Bunun yerine bir yaprak, hatta tek bir sayfanın, çalışmanın bir sayfasında yer alması, metnin okunaklı olması ve metinden istifade edilmesi açısından yerinde olacaktır. Bazı yazma eserlerin kağıdı koyu renkte olabilir. Böyle bir metin siyah beyaz yazıcıdan çıkarıldığında veya matbaada tek renkle basıldığında sayfaların zemini koyu gri renkte olacak ve çok okunaklı olmayacaktır. Aşağıda Riyazî Tezkiresi nden alınan koyu renkli bir yaprak görülmektedir: Basit bir resim programıyla yapılacak olan küçük bir işlemle zemin rengi açık renkli hâle getirilebilir. Örneğin yukarıdaki resim, Picture Manager programında açıldığında, program ekranında yer alan Otomatik Düzelt komutuyla resmin zemin rengi açık hâle getirilebilir.

5 Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına 355 Bu tür işlemler resim programlarındaki parlaklık ve karşıtlık ayarlarıyla da yapılabilir. Örneğin Picture Manager da Resimleri Düzenle bölümünden Parlaklık ve Karşıtlık seçilerek Orta Ton ayarlarından zemin rengi istenilen oranda açık veya koyu hâle getirilebilir. Şu örnek ise İbrahim Hâlet Bey Divanı nın son yaprağıdır: Soldaki sayfa cilde denk geldiğinden koyu renktedir ve yazıcıdan koyu renkte çıkacaktır. Resim programındaki kırpma komutuyla soldaki sayfa ortadan kaldırılabilir ya da koyu renkli kısımlar silinebilir:

6 356 Mehmet Korkut ÇEÇEN 1.3. Diğer Ofis Uygulamaları: Kelime işlemciler dışındaki ofis uygulamalarının önemli olanları tablolama, veri tabanı ve sunum programlarıdır. Bir tablolama programı olan Excel ile veriler tablolara girilebilir, bu veriler çeşitli ölçütlerle taranabilir ve istatistiki sonuçlar çıkarılabilir. Elde edilen sonuçlar grafik hâline dönüştürülebilir. Bir edebiyat tarihi çalışması için şöyle bir tablo oluşturulabilir: ŞAİR / YAZAR ESER Mahlas/İsim Yüzyıl Ad Konu Biçim Sinan Paşa 15 Tazarru'-name Dinî-Tasavvufî Mensur Fuzulî 16 Divan - Manzum Fuzulî 16 Leylâ vü Mecnun Aşk Manzum Bakî 16 Meâlimü'l-Yakîn Siyer Mensur Şeyh Galib 18 Hüsn ü Aşk Aşk Manzum Geliştirilmeye müsait olan böyle bir tabloda, filtre komutuyla örneğin sadece aşk konulu eserler ve yazarları kronolojik olarak sıralanmak istenirse elde edilecek tablo şu şekilde olacaktır: ŞAİR / YAZAR ESER Mahlas/İsim Yüzyıl Ad Konu Biçim Fuzulî 16 Leylâ vü Mecnun Aşk Manzum Şeyh Galib 18 Hüsn ü Aşk Aşk Manzum Bu tür tabloların verileri ve elde edilen sonuçları akademik çalışmalarda ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılabilir.

7 Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına 357 Access gibi veri tabanı programlarında verileri sınıflayabilecek küçük programlar oluşturulabilir. Örneğin veri tabanı uygulamasıyla kişisel kütüphane programı hazırlanabilir. Ders anlatımında ve bildiri sunumunda, sunum programlarından istifade edilebilir. Bu sunumlarda sözlü olarak söylenecek her şey sunum ekranında gösterilmez. Bunun yerine sunumda ana başlıklar yer almalı ve gerekli açıklamalar sözlü olarak yapılmalıdır. Bununla birlikte bildiride varsa beyitlerin ekrana yansıtılarak okunması veya açıklanması faydalı olur. Ekrana yansıtılacak yazıların font büyüklüğü muhatapları tarafından rahatlıkla görülebilecek boyutta olmalıdır. 2. Elektronik Kaynaklar Eski harfli yazma ve matbu eserler ile bu eserler üzerine yapılan çalışmaların bulunduğu elektronik dosyalar, Eski Türk Edebiyatı nın elektronik kaynaklarıdır. Bu kaynaklar herhangi bir bilgisayar programı veya internet tabanlı bir uygulama içinde bulunabilir 3. Söz konusu kaynaklar eski harfli ve yeni harfli olmak üzere iki kısımda değerlendirilebilir Eski Harfli Elektronik Kaynaklar: Eski harfli yazma ve matbu eserlerin bilimsel ve kültürel araştırmalarda önemli bir yeri vardır. Eski Türk Edebiyatı araştırmaları genel olarak eski harfli yazma ve matbu eserler üzerine yapılır veya bu alandaki araştırmalarda eski harfli eserlerden istifade edilir. Bu tür eserler genellikle kütüphanelerde bulunur. Bu yönüyle yazma ve matbu eserleri ihtiva eden nadir eser kütüphaneleri Eski Türk Edebiyatı araştırmaları için önem arz etmektedir. Nadir eser kütüphaneleri, bilgisayar teknolojisi sayesinde araştırmacılara yönelik hizmetlerinin bir kısmını elektronik ortamda vermektedir. Kurumdan kuruma farklılıklar bulunmakla birlikte kütüphanelerin nadir eserlerle ilgili elektronik ortamdaki çalışmaları her geçen gün gelişerek devam etmektedir. Süleymaniye Kütüphanesi, Millî Kütüphane, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi gibi Türkiye nin büyük nadir eser kütüphaneleri 4, bünyelerindeki eserleri elektronik ortamda arşivleyerek araştırmacılara kütüphane içindeki bilgisayarlar üzerinden eserleri inceleme ve okuma imkânı sunmaktadır. Eserlerin yıpranmasını önleyen bu projede, araştırmacılar ücreti karşılığında istedikleri eserlerin kopyasını alabilmektedir. Bir kısım kütüphaneler, eserlerin internet üzerinden okunmasına ve kopyalanmasına imkân tanırken bazı kütüphaneler ise sadece katalog taraması hizmetini vermektedir. Eski harfli elektronik kaynakların bulunduğu nadir eser kütüphaneleri ve bu kütüphanelerin elektronik hizmetleri ana hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir: Türkiye Yazmaları: Türkiye ve yurt dışı yazma eser kütüphanelerindeki eserlerin bibliyografik bilgilerinin taranabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazmaları projesiyle adresli bir internet sitesi kurdurmuştur. Yurt içi nadir eser kütüphanelerinin elde bulunan Türkçe, Arapça ve Farsça yazma eser katalogları ile yurt dışı yazma eser kütüphanelerinin Türkçe yazma eser katalogları sitenin veri tabanına eklenmiştir. Böylece nadir eser koleksiyonlarına sahip Süleymaniye Kütüphanesi, Millî Kütüphane, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Bodleian Library, Bibliotheque Nationale de France, Biblioteca Vaticana gibi yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerde bulunan yazmalar, ortak elektronik katalogdan taranabilmektedir. Başta Millî Kütüphane olmak üzere, bazı kütüphanelerdeki eserlerin dijital kopyaları da sitenin veri tabanına dâhil edilmiştir. Araştırmacılar ücretini ödemek suretiyle istedikleri eserlerin kopyasını bilgisayara indirebilmektedir. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bu projeyi geliştirmek üzere, yakın bir gelecekte başkanlığa bağlı bütün kütüphanelerdeki eserlerin kopyalarını veri tabanına eklemeyi planlamaktadır. 3 Elektronik kaynaklar konusunda daha önce yapılan bir çalışma için bk. İlyas YAZAR. Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve E-Kütüphâne Uygulamaları, TURKISH STUDIES (TUNCA KORTANTAMER Özel Sayısı-1), Volume 2/3 Summer 2007, s Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı nadir eser kütüphaneleri hakkında detaylı bilgi için Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı nın sitesine bakılabilir:

8 358 Mehmet Korkut ÇEÇEN Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerdeki matbu eserlerin dijital ortama aktarılması devam etmektedir. Matbu eserler içinde dergiler önemli bir yer tutar. Süreli yayınlar açısından zengin olan Millî Kütüphane ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi gibi kurumlar eski harfli süreli yayınlar için elektronik uygulamalar geliştirmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi: Süleymaniye Kütüphanesi Türkiye de yazma eserlerin dijital kopyasını çıkarmaya başlayan ilk nadir eser kütüphanesidir yılında başlayan arşivleme süreci 2010 da tamamlanmıştır. Araştırmacılar kütüphane içindeki bilgisayarlardan eserleri okuyabilmekte ve ücretini ödeyerek eser kopyalarını temin edebilmektedir. Kütüphane, yaklaşık on yıl önce yazma eserlerin elektronik kataloğunu oluşturarak internet üzerinden eser tarama imkânı sağlamıştı. Ancak bir süre sonra güncelleme gerekçesiyle elektronik katalog hizmeti durduruldu. Şu an üzerinden Süleymaniye yazma eser koleksiyonlarının bir kısmı taranabilmektedir. Bütün eserleri içeren kataloğa kütüphane içindeki bilgisayar sisteminden ulaşılmaktadır. Millî Kütüphane: Millî Kütüphane El Yazması Eserler Bölümü oldukça zengin koleksiyonlara sahiptir. Yazma ve matbu eserler, kurumun genel kataloğundan taranabilmektedir. Kurumun internet sayfasındaki El Yazması Eserler bölümünden sadece yazma eserlere ait katalog taraması yapılabileceği gibi ücreti karşılığında eserlerin kopyaları internet üzerinden alınabilmektedir. Bu bölümün müstakil adresi şeklindedir. Ülkemizin zengin süreli yayın koleksiyonlarından birini içeren Millî Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi adresinden hizmet vermektedir. Burada eski harfli dergiler ve gazeteler, bibliyografik künyeleriyle taranabilmekte ve istenilen sayılar ücret karşılığı bilgisayara indirilebilmektedir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi: Beyazıt Devlet Kütüphanesi nadir eserler yönünden zengin bir kütüphanedir. Kütüphanenin elektronik uygulamasına adresinden ulaşılabilir. Bu adresteki katalogdan yazma eserler taranabilir; ancak eserlerin dijital kopyalarına erişim sadece kütüphane içinden mümkündür. Bu kütüphane, eski ve yeni harfli süreli yayınlar yönünden oldukça zengindir. Eski harfli süreli yayınlar açısından önemli olan Hakkı Tarık Us koleksiyonu Beyazıt Devlet Kütüphanesi bünyesine dâhil edilmiştir yılında Tokyo Üniversitesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre Hakkı Tarık Us süreli yayınlar koleksiyonun dijital ortama aktarılması projesi başlatılmış ve proje 2010 da tamamlanmıştır. Koleksiyonda bulunan gazete, dergi ve salnamelere adresinden ulaşılabilir. Yayınlar bilgisayar ekranında okunabilmekte ve ücretsiz olarak bilgisayara kaydedilebilmektedir. Millet Yazma Eser Kütüphanesi: Millet Kütüphanesi nde civarında nadir eser bulunmaktadır. Ali Emirî Efendi ve Feyzullah Efendi koleksiyonlarından oluşan kütüphane uzun zaman restorasyon görmüş, restorasyonun ardından kütüphanedeki eserler, bir bilim kurulu tarafından gözden geçirilmiş ve böylece yeni eserler de tasnife girmiştir. Güncellenen kütüphane kataloğu elektronik ortama aktarılmıştır. Sadece bibliyografik künye ile araştırma yapılabilen elektronik kütüphane uygulamasına adresinden ulaşılabilir. Nadir eserler kütüphane içinde görülebilmektedir. Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü: Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü yurt içindeki farklı kütüphanelerin yazmalarını da bünyesine katarak 92 koleksiyon ile araştırmacılara hizmet vermektedir. Uzun çalışmaların ardından kütüphanedeki nadir eserler, dijital ortama aktarılmış ve eserlerle ilgili elektronik katalog oluşturulmuştur. Kataloğa adresinden ulaşılabilir. Eserlere kütüphane içindeki bilgisayar sisteminden erişim sağlanmaktadır.

9 Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına 359 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: Yıldız Sarayı Kütüphanesi ile fakülte kitaplıklarının eski harfli nadir eserlerinden oluşan bu kütüphanenin elektronik kataloğuna kütüphane bölümünden veya adresinden ulaşılabilir. Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümü: Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümü zengin koleksiyonlara sahiptir. Kütüphanede tasnifi yapılmamış birçok eser bulunmaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı ile Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerinin akademik personeli tarafından eserlerin bir bölümünün kataloğu oluşturulmuştur. Oluşturulan kataloglar Ankara Üniversitesi Yazma Eserler Kataloğu adıyla elektronik ortama eklenmiş ve yazma eserler dijital ortama aktarılmıştır. Eserler, internet üzerinden incelenebilmekte ve ücret karşılığı kopyalanabilmektedir. İlgili kataloglara kütüphane bölümünden veya doğrudan adresinden ulaşılabilir. Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Nadir Eserler Bölümü: Atatürk Üniversitesi kütüphanesinin Seyfettin Özege bölümü nadir eser bakımından çok zengindir. Yazma eserler elektronik katalog üzerinden taranabilmektedir. Matbu eserler ise katalog üzerinden taranabilmekte, dijital kopyaları ekrandan okunabilmekte ve ücretsiz olarak kopyalanabilmektedir. Kütüphanenin elektronik uygulamasına veya doğrudan adresinden ulaşılabilir. Marmara Üniversitesi Kütüphanesi: Marmara Üniversitesi, kütüphanesindeki nadir eserlerin dijital ortama aktarılmasını yakın bir tarihte tamamlayarak Marmara Üniversitesi Dijital Nadir Eserler Koleksiyonu adıyla araştırmacıların istifadesine sunmuştur. Koleksiyonda hem yazma hem de matbu eserler taranabilmekte ve ücretsiz olarak kopyaları alınabilmektedir. Bu kütüphane uygulamasına İSAM Kütüphanesi matbu eserleri de dâhil edilmiştir. Uygulamaya kütüphane bölümünden veya adresinden ulaşılabilir. Türk Dil Kurumu Kütüphanesi: Kurum kütüphanesindeki yazma ve matbu eserler katalogdan taranabilmekte ve ücret karşılığı eserlerin kopyası alınabilmektedir. Türk Dil Kurumu El Yazması ve Nadir Eserler Veri Tabanı Kitaplığı başlıklı uygulamaya veya doğrudan adresinden ulaşılabilir. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi: Türk Tarih Kurumu kütüphanesinde yazma ve matbu eserler mevcuttur. Kütüphane uygulaması ile sadece katalog taraması yapılabilmektedir. Uygulamaya adresindeki Kütüphane Katalog Tarama bölümünden veya den ulaşılabilir. TBMM Kütüphanesi: TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı kurum kütüphanesindeki nadir eserleri internet üzerinden araştırmacıların istifadesine sunmuştur. Eski harfli matbu eserlerden oluşan koleksiyonun elektronik uygulamasına adresinden ulaşılabilir. İSAM Kütüphanesi: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi kütüphane ve araştırma hizmetlerini, bilgisayar ve internet teknolojisinin bütün imkânlarını kullanarak profesyonel bir şekilde araştırmacıların istifadesine sunmuştur. sitesinde oldukça zengin elektronik veri tabanları oluşturulmuştur. Bunlardan Eski Türk Edebiyatı araştırmaları için öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir: Kütüphane Katalog Tarama bölümünden kütüphanenin bütün eserleri taranabilmektedir. Bu eserler içinde başka kütüphanelerden alınma yazma eser fotokopi nüshaları, matbu eserler vb. vardır.

10 360 Mehmet Korkut ÇEÇEN Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı nda ise özellikle nadir eser kütüphanelerinin de içinde bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 66 kütüphanenin kayıtları mevcuttur. Süleymaniye Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı Kütüphanesi gibi önemli kurumların eserleri de bu veri tabanında taranabilmektedir. Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı nda İSAM bünyesindeki bütün matbu eserler taranabilmekte, okunabilmekte ve kopyalanabilmektedir. Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı kurum kütüphanesinde bulunan salnâmelerin dijital kopyalarını içermektedir. Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı ise kütüphanedeki bütün eski harfli dergilerin dijital kopyalarını kapsar. Makale başlıkları ve içeriğine dair bilgiler yeni harflere çevrilerek sisteme dâhil edilmiştir. Buna bağlı olarak veri tabanında konu taraması yapılabilmektedir. Atatürk Kitaplığı: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ne bağlı olan Atatürk Kitaplığı nadir eser yönünden zengin bir kütüphanedir. Kütüphanedeki yazma, matbu eser ve eski harfli süreli yayınların dijital ortama aktarılması devam etmekte olup aktarılan eserler ücretsiz olarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Kitaplığın veri tabanında çeşitli kişilere ait evrak koleksiyonları, makaleler veri tabanı ve yabancı dil kitapları da bulunmaktadır. Kütüphane uygulamasına adresinden girilebilir. Bünyesinde nadir eser bulunan bazı özel kütüphaneler de elektronik kütüphane uygulamalarıyla hizmet vermektedir: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi - Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi - Yabancı ülkelerdeki kütüphanelerin elektronik kaynakları ayrı bir araştırma konusudur. Genel olarak, Avrupa ve Amerika kütüphanelerinde elektronik katalog hizmeti verildiği, Amerika daki bazı üniversite kütüphanelerinin ise eski harfli Türkçe eserlerin dijital kopyalarını elektronik ortama aktararak araştırmacıların istifadesine sunduğunu söyleyebiliriz. Türkçe yazma eser koleksiyonları bulunan bazı Avrupa kütüphaneleri eski harfli Türkçe yazmaların dijital kopyalarını ücreti karşılığında gönderebilmektedir. Hathi Trust Digital Library: Bu dijital kütüphane Amerika daki önemli üniversitelerin kütüphane koleksiyonlarının desteğiyle hizmet vermektedir. adresli bu kütüphanede, aralarında az sayıda yazma eser de bulunan Türkçe matbu eserlere erişim mümkündür. Internet Archive: Yurt dışı kaynaklı Internet Archive, sahip olduğu büyük dijital veri tabanı ve sunduğu hizmetlerle dikkati çekmektedir. adresinden hizmet veren site, ses, video, metin vb. açısından oldukça zengindir. Bu sitenin konumuz açısından önemi ise metinler (texts) bölümündeki eski harfli Türkçe eserlerdir. Sitenin veri tabanı, eski harfli Türkçe eserler bakımından oldukça zengindir. Bu eserlerin büyük bir bölümü Toronto Üniversitesi nin Türkçe eserler koleksiyonuna dayanmaktadır. Türkoloji açısından önemli eserler yanında birçok şairin matbu divanı bu koleksiyonlarda yer almaktadır. Ayrıca telif hakkı bulunmayan başka dillerdeki birçok edebî eser de okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Sitedeki eserler bilgisayar ekranında okunabilmekte ve ücretsiz olarak bilgisayara indirilebilmektedir Yeni Harfli Elektronik Kaynaklar: YÖK Ulusal Tez Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap projesi, Metin Bankası projesi ve internet tabanlı dergilerden oluşan yeni harfli elektronik kaynaklarda Eski Türk Edebiyatı na ait metinler ve çalışmalar bulunur.

11 Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına 361 Kitaplar, Tezler ve Metinler: Eski Türk Edebiyatıyla ilgili kitaplar ve tezlerin bir bölümü elektronik ortama aktarılmıştır. Üniversite kütüphanelerinin elektronik kitap bölümlerinde alanla ilgili çeşitli yayınlar bulunmaktadır ve bu tür yayınların sayısı her geçen gün artmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezleri 2006 dan itibaren pdf uzantılı dosya olarak YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanına eklenmektedir. YÖK, bünyesinde bulunan bütün tezleri elektronik ortamda erişime açık hâle getirmek için çalışmalar yapmaktadır 5. Eski Türk Edebiyatı alanındaki tezler https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi sitesinde taranabilmekte ve erişime açık olanlar görülebilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap projesi de Eski Türk Edebiyatı araştırmalarına kaynak teşkil etmektedir. adresinden ulaşılabilen veri tabanı, sosyal bilimlerin farklı alanlarıyla ilgili kaynakları içermektedir. Sitede Eski Türk Edebiyatı Bölümü, Edebiyat bölümü içindeki alt başlıklardan biridir. Bölümün direkt adresi şeklindedir. Divanlar ve Mesneviler, İncelemeler, Nazîreler, Târîhnâmeler, Tezkireler bu bölümün ana başlıklarını oluşturur. Özellikle Divanlar ve Mesneviler bölümünde çok sayıda metin yer almaktadır. Bakanlığın e-kitap uygulaması ile Eski Türk Edebiyatı nın bilimsel kaynakları, profesyonel bir mahiyette elektronik ortama alınarak araştırmacıların ve ilgililerin istifadesine sunulmuştur. Metinler üzerinde muhteva taraması rahatlıkla yapılabilir. Metin Bankası projesi Eski Türk Edebiyatı için önemli bir çalışmadır. Projedeki metinler doküman dosyası hâlindedir ve üzerlerinde tarama yapmaya müsaittir 6. Eserlerin elektronik ortama aktarılması bilimsel araştırmalar için oldukça faydalı olmuştur. Bu proje metinambarı adıyla geliştirilmeye devam etmektedir. Dergiler ve Akademik Veri Tabanları: Eski Türk Edebiyatı alanındaki bilimsel çalışmaların bir bölümü, akademik dergilerde makale biçiminde yer almaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde akademik dergiler internet ortamında da yayın yapmaya başlamıştır. Bu elektronik yayınlarda asıl amaç okuyucuların makalelere kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktır. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi nin basılı olarak yayınlanan sayıları, eş zamanlı olarak internet ortamında da yayınlanmaktadır. Derginin eski sayıları da elektronik dergi uygulamasına eklenmiştir. Bu yönüyle dergi, ülkemizde internet üzerinden erişim sağlayan ilk akademik yayınlardandır. Söz konusu derginin elektronik uygulamasına adresinden ulaşılabilir. Yayın tarihi bakımından eski olan bazı dergiler de zamanla elektronik ortama aktarılarak okuyucuların makalelere erişimi sağlanmıştır. Bunların başında İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü yayını olan ve içerisinde kıymetli yazıların bulunduğu Türkiyat Mecmuası nı zikredebiliriz yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk iki sayısı eski harfli olan Türkiyat Mecmuası nın bütün sayıları adresinde yer almaktadır. Ayrıca dergiye adresinden de ulaşılabilir. Ankara Üniversitesi nin Türkoloji Dergisi de ilk yayınlarından itibaren elektronik ortama aktarılmıştır. Dergiye adresinden ulaşılabilir. Bu derginin dâhil olduğu Ankara Üniversitesi Açık Erişim Yayınları sayfası içinde adı geçen üniversite yayını olan dergilerin tamamı ve kitapların bir bölümü yer almaktadır. Bu kaynaklara adresinden ulaşılabilir. 5 Tez Merkezi, veri tabanında bulunan tezin yarısı erişime açık durumdadır. YÖK, 1987 öncesine ait tezi de veri tabanına ekleyerek tezi ulaşılır hâle getirmek için çalışmalar yapmaktadır. 6 A.Atillâ Şentürk, Muhammet Nur Doğan ve Hatice Aynur un girişimiyle 2003 te başlatılan Metin Bankası projesi, Eski Türk Edebiyatı metinlerinin toplu bir şekilde elektronik ortama alınmasının ilk örneklerinden olmuştur. Ancak metin naşirlerinin projeye göndermiş olduğu dosyaların formatları birbirinden farklı olabilmektedir. Dosyalar yazı fontu, font büyüklüğü ve sayfa ölçüleri gibi hususlarda belirli bir formatta düzenlenerek standart hâle getirilebilir. Böylece metinler üzerinde çalışma, alıntı yapma, kaynak gösterme vb. bilimsel çalışmalar açısından daha kullanışlı olacaktır. Söz konusu metinler zamanla Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap bölümüne dâhil edilebilir.

12 362 Mehmet Korkut ÇEÇEN Son yıllarda akademik dergilerin elektronik ortamda da yayın yapması yaygınlaşarak devam etmektedir. Atatürk Üniversitesi Türkoloji Dergisi, Selçuk Üniversitesi Türkoloji Dergisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi buna örnek olarak gösterilebilir. Bunların dışında basılı olmayıp sadece elektronik ortamda yayınlanan dergiler vardır. adresinden ulaşılabilen dergisi bu alandaki ilk örneklerdendir. Bazı üniversitelerin de elektronik dergileri vardır: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün elektronik dergisi, sitesinde yayınlanır. Son zamanlarda akademik dergilerin internet üzerinden yayınlanması ve bu husustaki hizmetlere yönelik TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen DergiPark Akademik Projesi başlatılmıştır. Böylelikle bütün akademik dergilerin tek bir veri tabanından görülebilmesi, makalelere ulaşılabilmesi ve muhteva taraması yapılabilmesi amaçlanmıştır. Literatür taramasını kolaylaştıran bu projeye adresinden ulaşılabilir. Uluslararası akademik dergilerde özet taraması yapılabilen Ebscohost, ISI Web of Science gibi veri tabanları literatür araştırmaları açısından önemlidir. ISI Web of Science, yüzlerce kitap, akademik yayın ve konferans bilgilerini içeren 7 veri tabanında atıf yapılmış yayınları araştırabilmemizi ve yapılan atıfları takip edebilmemizi sağlar. Social Sciences Citation Index (SSCI), Web of Science veri tabanına dâhil olan alt veri tabanlarından biridir; sosyal bilimler alanında 1900 yılından itibaren taranan 3000 süreli yayını kapsar. Bu kapsamdaki dergi listesine adresinden ulaşılabilmektedir. Uluslararası veritabanlarının bir kısmı abonelik gerektirmektedir, diğer kısmı ise erişime açıktır. Üniversiteler bu tür veritabanlarına erişim için anlaşmalar yapmaktadır. TÜBİTAK ise bu konuda üniversitelere destek olmakta ve ULAKBİM EKUAL üzerinden birçok veri tabanına erişimi sağlamaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM in erişim sağladığı veri tabanlarına adresinden ulaşılabilir. Türkoloji alanında Millî Folklor, Bilig gibi birkaç uluslararası dergi bazı uluslararası veritabanları tarafından taranmaktadır. Google Akademik, tez, kitap, makale gibi bilimsel yayınları ve veri tabanlarını tek bir yerden taramaya imkân veren kolay kullanımlı bir arama motorudur. adresinden ulaşılan Google Akademik, geniş çaplı literatür taramasıyla bilimsel çalışmalara tam metin, özet veya alıntı seviyelerinde ulaşabilme özelliğine sahiptir. Akademik çalışmaların bilim dünyasına duyurulması ve araştırmacıların bilimsel makalelere ulaşabilmesi önemlidir. Bu bağlamda Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, sitesinde Türkoloji ile ilgili farklı dergilerde yayınlanmış makaleleri elektronik veri tabanında toplamaktadır. Merkezin web sitesinde sözü edilen makaleler konu ve yazar seçenekleriyle taranabilmekte ve makalelere ulaşılabilmektedir. Bibliyografya ve Kataloglar: Elektronik ortamdaki bibliyografya ve kataloglar öncelikle CD ortamında taranabilir veri tabanı hâlinde oluşturulmuştur. Bu tarzdaki ilk çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırlatmıştır: Millî Kütüphane Eski Harfli Basma Eserler Bibliyografyası Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (TÜYATOK) Kültür ve Turizm Bakanlığı CD şeklinde hazırlatılan bibliyografyaları güncelleyerek, bunlara yeni çalışmalar eklemiştir. Böylece oluşan bibliyografyalar veri tabanı, günümüzde internet üzerinden erişime açık hâle getirilmiştir. adresinden ulaşılan Bibliyografyalar sayfasında Makaleler, Cumhuriyet Dönemi Makaleler, Eski Harfli Türkçe Basma Eserler, Kaşgarlı Mahmud, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yusuf Nabî bibliyografyaları bulunmaktadır. Bu tür çalışmaların çoğalması alanımızdaki araştırmalar açısından faydalı olacaktır yılından itibaren başta TÜYATOK, İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu, Millî Kütüphane yazma eserleri olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı yazma eser ihtiva eden kütüphanelerin katalogları sitesinde veri tabanı hâline getirilmiştir. Sözü edilen sitede eser ve

13 Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına 363 yazar/şair adı taranabilmektedir. Bu önemli sitenin dışında, yukarıda tanıtmaya çalıştığımız nadir eser kütüphanelerinin elektronik uygulamaları, birer katalog ve bibliyografik veri tabanı hükmündedir. Prof. Dr. Hatice Aynur un yıllardan beri güncelleyerek yayınladığı Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları adlı bibliyografik eser dizisi son olarak 2005 yılında yayınlanmıştır. Bu zahmetli çalışma Hatice Aynur un gayretleriyle elektronik ortama aktarılarak Osmanlı Edebiyatı Bibliyografyası Veritabanı adıyla internet erişimine açılmıştır. Eski Türk Edebiyatı na dair literatür taramasını kolaylaştıran bu siteye adresinden ulaşılabilir. Araştırmacıların yeni yayınlarına ait bibliyografik bilgileri düzenli olarak sözü edilen siteye ulaştırmasıyla veri tabanı daha etkin bir şekilde kullanılacaktır. Bu bakımdan akademisyenlerin gerekli hassasiyeti göstermesi veri tabanının geliştirilmesi için önemlidir. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, sitesinden bibliyografik araştırmalara yönelik çeşitli veri tabanı hizmetleri sunmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki lisansüstü tezler, Çukurova Üniversitesi lisans tezleri ve Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Kaynakçası bu veri tabanları arasındadır 7. İSAM ın Dokümantasyon Veri Tabanı, bibliyografya taraması için faydalıdır. İslâm Ansiklopedisinin hazırlanmasında kullanılan bütün kaynaklar ve bibliyografik künyeler kurumda muhafaza edilmektedir. Bu veri tabanında İslâm Ansiklopedisi nin maddelerine ait bibliyografik bilgilerin pdf ortamına aktarılanları, araştırmacılarla paylaşılmaktadır. Veri tabanına adresinden ulaşılabilir. Tarihî dönemler ve biyografik araştırmaları belgelerle desteklemek açısından Devlet Arşivleri araştırmacılara hizmet vermektedir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün sitesinde Osmanlı Arşivleriyle ilgili rehber incelenebilir ve online hizmetler bölümünden katalog taraması yapılabilir. Biyografi: Şair ve yazarların biyografileriyle ilgili önemli bir çalışma Eylül 2013 te erişime açılan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü projesidir. Bu internet uygulamasında şair ve yazarların hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve eserlerinden örnekler yer almaktadır. Projede 7000 kadar edebiyatçının sisteme dâhil edilmesi öngörülmüştür. Bu uygulamaya adresinden ulaşılabilir. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki akademisyenler madde yazımına destek olurlarsa proje daha nitelikli ve araştırmalar için daha faydalı hâle gelecektir. Ansiklopedi: İSAM ın İslâm Ansiklopedisi ni elektronik ortama taşıması, ilim âlemi için değerli bir hazine hükmündedir. İSAM ana sayfasından veya adresinden ansiklopediye ulaşılabilir. Sözlükler: Türk Dil Kurumu çok uzun bir çalışma sonucunda Büyük Türkçe Sözlük projesini adresine taşıdı. Bu faydalı çalışma sessiz bir devrim niteliğindedir. Kurum tarafından hazırlanmış olan birçok sözlük elektronik ortamda taranabilir vaziyete getirilmiştir. adresinden de ulaşılabilen sözlükte; tarama sözlüğü, derleme sözlüğü ve farklı disiplinlere ait sözlükler aynı anda taranabilmektedir. Eski harfli tarihî metinler üzerinde yapılan çalışmalarda sözlükler temel kaynaklardandır. Özellikle eski harfli sözlüklerin elektronik ortamda bulunması akademik çalışmalara büyük fayda sağlayacaktır. Osmanlı Türkçesi sözlüklerinin elektronik ortama aktarılması henüz amatör olarak devam etmektedir. Ferit Devellioğlu nun Osmanlıca-Türkçe Lügat i, Mehmet Kanar ın Osmanlı Türkçesi Sözlüğü nün eski baskısı amatör çabalarla pdf hâline getirilmiştir. Redhouse ve Steingass gibi ihtisasa yönelik sözlüklerin ise resim 7 Tezler veri tabanı 2008 yılına kadar yapılan tezleri kapsar. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Kaynakçası ise 2004 yılına kadar yayınlanmış bazı dergilerin taranmasıyla meydana gelen Bazı Dil ve Edebiyat Dergilerindeki Eski Türk Edebiyatı Makalelerinin Dizini" başlıklı lisans tezine dayanmaktadır. Sözü edilen veri tabanlarının güncellenmesi araştırmacılar açısından faydalı olacaktır.

14 364 Mehmet Korkut ÇEÇEN formatında dijital kopyaları çıkarılmıştır; resim dosyalarında karakter tanıma özelliği bulunmadığından anılan sözlüklerin kullanımı zorluklar taşımaktadır. İnternette sözlüklerin dijital kopyalarının bulunması faydalı olmakla birlikte bu tür çabalar amatör mahiyettedir. Yurt dışında ise profesyonelce hazırlanmış nitelikli çalışmalara rastlıyoruz. Ali Ekber Dihhudâ nın on beş ciltlik Farsçanın en büyük ansiklopedik sözlüğü olan Lügat-nâme adlı eseri, eski harflerle tarama yapılabilecek şekilde Tahran Üniversitesi tarafından CD hâlinde hazırlatılmıştır. Bilahare sözlük sitesinde hizmete sunulmuştur. Ülkemizde de eski harfli sözlüklerin elektronik ortama aktarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için üniversitelerimiz ve Türk Dil Kurumu ortak projeler yapabilir. Türk Dil Kurumu, Osmanlı Türkçesi sözlüklerini, eski ve yeni harfli taramaya imkân verecek şekilde sözlük veri tabanına aktarabilirse, bu çalışma bilim dünyası için büyük bir hizmet olur. Öncelikle kurum tarafından yayınlanan eski harfli Türkçe sözlüklerin elektronik ortama aktarılması ile işe başlanabilir. Böylece Büyük Türkçe Sözlük projesi daha da geliştirilmiş olur. Tarih Çevirme Kılavuzu: adresli Türk Tarih Kurumu sitesinde bulunan uygulama miladi, hicri ve rumi tarihler arasında çeviri yapmak için geliştirilmiştir. 3. Verilerin Depolanması Uzun zaman ve emek mahsulü olan akademik çalışma dosyalarının bilgisayar ortamında saklanması önemli bir husustur. Çalışmanın farklı safhalarında dosya yeni adlarla kaydedilmelidir. Bu kayıtlar ve çalışmanın nihai şekli sabit disk, flash disk, CD ve internet ortamında saklanmalıdır. Böylece veriler virüs bulaşması ve fiziksel hasar gibi tehlikeler sonucu zarar görmekten mümkün olduğunca korunacaktır. Sonuç Bilgisayar teknolojisinin sunduğu imkânlar her geçen gün artmaktadır. Eski Türk Edebiyatı araştırmalarında bilgisayar ve internet uygulamalarından istifade edilmesi, alana ilişkin çalışmalara kolaylıklar getirecek ve büyük katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle alanla ilgili elektronik kaynakların ve internet uygulamalarının tanınması gerekmektedir. Kelime işlemci, tablolama, resim ve sunum programları Eski Türk Edebiyatı araştırmalarında kullanılan programlardandır. Bu programlar, her yeni sürümünde daha gelişmiş özellikleri ile karşımıza çıkmaktadır. İnternet teknolojisi, halka yönelik hizmetlerde ve bilgiye ulaşmada her geçen gün daha iyi imkânlar sunmaktadır. Eski Türk Edebiyatı alanında ise araştırmacıların istifade edeceği elektronik uygulamalar ve kaynaklar yaygınlaşmaktadır. Eski harfli eserleri ihtiva eden kütüphaneler, bu eserlere ulaşılması ve eserlerden istifade edilmesine yönelik elektronik uygulamalar geliştirmektedir. Yakın bir gelecekte eski harfli ve yeni harfli kaynakların çoğu internet ortamında yer alacak gibi görünmektedir. Bu sebeple internet ortamındaki kaynaklar ve hizmetler takip edilmeli, bilişim alanındaki çalışmalar desteklenmelidir. Araştırmalarda kullanılan bazı uygulamalar bilgisayar işletmenliği bilgisini gerektirebilir. Bunun için bilgisayar uygulamalarını kullanmaya başlamak tecrübe kazanmak için atılan ilk adım olacaktır. Dil ve edebiyat araştırmalarında bilgisayar teknolojisini kullanmaya yönelik, üniversitelerde lisans ve yüksek lisans seviyesinde Bilgisayar Destekli Dil ve Edebiyat Araştırmaları dersi konulabilir ve bu hususta teknik programlardan destek alınabilir. Ayrıca bilişim konusunda akademisyenlere yönelik çalıştaylar ve seminerler düzenlenebilir. KAYNAKÇA AYNUR Hatice, Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları, İstanbul Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası (CD), Millî Kütüphane Başkanlığı, Ankara ÇALDAK Süleyman, Rûz-nâmeci-zâde Şinâsî Dîvânı, İstanbul DİHHUDÂ Ali Ekber, Lügat-nâme (CD), Müessese-i İntişârât u Çâp-ı Dânişgâh-ı Tahrân, Tahrân Eski Harfli Basma Eserler Bibliyografyası (CD), Millî Kütüphane Başkanlığı, Ankara 2002.

15 Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına 365 (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ).

16 366 Mehmet Korkut ÇEÇEN (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). (ET: ). https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi (ET: ). İbrahim Hâlet Bey, Divan, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum Eserler 96. KÜÇÜK Sabahattin, Bâkî Dîvânı, Tenkitli Basım, TDK Yay., Ankara Riyazî, Riyâzü ş-şu arâ, Süleymaniye Ktp., Lala İsmail, 314. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (TÜYATOK) (CD I-II-III), Millî Kütüphane Başkanlığı, Ankara YAZAR İlyas, Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve E-Kütüphâne Uygulamaları/Making Use of Information Technologies in the Study of Classical Turkish Literature and E-Library Applications, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ISSN: , (TUNCA KORTANTAMER Özel Sayısı-1), Volume 2/3 Summer 2007, DOI Number: s

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Nizamettin OĞUZ Bilgi İşlem Koordinatörü noguz@basbakanlik.gov.tr nün yapısı Devlet Arşivler Genel Müdürlüğünde: Osmanlı Arşivinde: Cumhuriyetin ilanına kadar olan

Detaylı

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Bu rehber Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi tarafından hazırlanmıştır. 1 WEB SAYFASI GENEL BİLGİLERİ BELGELER; Kitap Talepleri İle İlgili Belgeler Bulunmaktadır.

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları

Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Arş. Gör. Mustafa ATİLA Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü matila20@hotmail.com ÖZET İletişimin yeni yöntemlerle giderek hızlanması

Detaylı

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr İdealonline Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında Türkçe dergilerden ve kitaplardan oluşan elektronik veritabanı platformu İdealonline

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi İçin Kaynak Türleri Bilimsel Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Alternatif Bilgi Erişim Kaynakları

Detaylı

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU Kütüphanede mevcut olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını tarayabilmek için öncelikle http://kutuphane.ieu.edu.tr/ adresinden Kütüphane web sayfasına girmeniz

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, SANKO Üniversitesi mensupları tarafından üretilen akademik ve bilimsel çalışmaların,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

E-Bülten. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nun Avantajları

E-Bülten. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nun Avantajları E-Bülten Temmuz 2007 Sayı: 2 Bu Sayıda Bilgi Merkezi Araç Çubuğu (Toolbar) Journal Citation Reports BMJ Online Journals 1 2 7 Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ Y02--004 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönerge, Koç Üniversitesi Mensuplarına ait bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivi nde depolanarak bilim dünyasının hizmetine sunulmasına

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ TEZLER VERİTABANI

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ TEZLER VERİTABANI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ TEZLER VERİTABANI 1- Kütüphane ve BLISS in tarihçesi Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi 1986 yılında 300 adet yabancı dergi aboneliği ve 5000 e yakın kitap koleksiyonu ile

Detaylı

ÇOMÜ Kütüphaneleri. Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı

ÇOMÜ Kütüphaneleri. Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı ÇOMÜ Kütüphaneleri Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı Büşra BİLİR busrabircan@comu.edu.tr Zühal ÇİFTCİBAŞI zuhalkasap@comu.edu.tr ÇOMÜ Kütüphaneleri 7/24 hizmet Gece ücretsiz ulaşım imkanı Ana

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 17 Şubat 2012, Erzurum 2 BaŞLaRKeN Bilginin yönetimi zor bir iştir. Bu zoru

Detaylı

Cite While You Write özelliği

Cite While You Write özelliği ResearchSoftware.com 1 Cite While You Write özelliği Atıflar & Şekiller Ekleme EndNote, makalelerinizi yayımcılara elektronik olarak sunmanızı kolaylaştıran daha önceden tanımlanmış birçok Microsoft Word

Detaylı

Oxford Online Dergi Koleksiyonu nun Etkin Kullanımı. Bölüm 1 Oxford Dergilerini Tarama ve Tarama Seçeneklerini Genişletme

Oxford Online Dergi Koleksiyonu nun Etkin Kullanımı. Bölüm 1 Oxford Dergilerini Tarama ve Tarama Seçeneklerini Genişletme Oxford Online Dergi Koleksiyonu nun Etkin Kullanımı. Bölüm 1 Oxford Dergilerini Tarama ve Tarama Seçeneklerini Genişletme Oxford Dergilerini Tarama ve Tarama Seçeneklerini Genişletme Dört bölümden oluşan

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 -

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 - KOÜ Merkez Kütüphaneden Kareler Sayılarla KOÜ Kütüphanesi - I Basılı kitap : 98.000+ E-kitap : 150.000+ Basılı

Detaylı

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Kapsam SCOPUS; 4000 yayın evinden 14.000 eser adı içerir, Aynı zamanda 180 milyon bilimsel web sayfasını tarar (patent bilgileri de dahil), Kütüphanemizin abone olduğu elektronik dergilerin tam metnine

Detaylı

2) Adayların Sanat ve Tasarım Doktora programına katılma nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlaması gerekmektedir.

2) Adayların Sanat ve Tasarım Doktora programına katılma nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlaması gerekmektedir. Sanat ve Tasarım Doktora Programı Başvuru Dosyasının İçeriği: 1) Adayların sanatsal çalışmalarını ve CV lerini içeren bir dosya. 2) Adayların Sanat ve Tasarım Doktora programına katılma nedenlerini açıklayan

Detaylı

ATATURK KITAPLIGI SAYISALLASTIRMA TECRUBELERI

ATATURK KITAPLIGI SAYISALLASTIRMA TECRUBELERI 1998 yılında baslamis ve ülkemizde yapılan ilk uygulamadir. Kültürel miras eserlerinin korunması, Yüksek erişim ve bilginin yaygınlaştırılması, Kullanıma bağlı yıpranma ve zararların önlenmesi Para, zaman

Detaylı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ (Senato Toplantı Tarihi: 08.12.2016 Toplantı Sayısı: 2016/3) Amaç Madde 1 (1) Bu politika, Beykoz Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

Sanat ve Tasarım Doktora Programı

Sanat ve Tasarım Doktora Programı Sanat ve Tasarım Doktora Programı Başvuru Dosyasının İçeriği: 1) Adayların sanatsal çalışmalarını ve CV lerini içeren bir dosya. 2) Adayların Sanat ve Tasarım Doktora programına katılma nedenlerini açıklayan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

ELEKTRONİK SAĞLIK BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINLARININ WEB İÇERİK ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ

ELEKTRONİK SAĞLIK BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINLARININ WEB İÇERİK ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ ELEKTRONİK SAĞLIK BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINLARININ WEB İÇERİK ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ ÖZET Güssün GÜNEŞ-Huriye ÇOLAKLAR Amaç: Türkiye de tıp ve sağlık bilimleri alanında yayınlanan, ULAKBİM in Tıp Veri Tabanı

Detaylı

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ Kütüphanelerimiz, sınırsız bilgi ve kaynaklarla 3 senedir hizmetinizde! Üsküdar Üniversitesi olarak, geniş arşivimizle birlikte kolay erişim ve kullanım imkânlarına sahip kütüphanemizde,

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI Amaç Madde 1- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

Beyhan KARPUZ, Uzman Kütüphaneci Karadeniz Teknik Üniversitesi 2017

Beyhan KARPUZ, Uzman Kütüphaneci Karadeniz Teknik Üniversitesi 2017 Beyhan KARPUZ, Uzman Kütüphaneci Karadeniz Teknik Üniversitesi 2017 BibTeX EndNote MathType Mendeley ProCite Reference Manager RefMan RefWorks-Proquest Zotero EndNote; makale ya da tezinizi yazarken kullanabileceğiniz

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU Beyhan Karpuz * U.S. Government Printing Office (GPO) nedir? U.S. Government Printing Office Kongre nin bir kurumudur ve tarihçesi

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ Rektör Prof. Dr. Osman TEKİNEL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafi BAYTORUN (Kütüphaneden

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde ve Üniversitemiz

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU Bina Girişi ve Manyetik Güvenlik Kapısı Ödünç-İade Bankosu Okuma Salonu Girişi

Detaylı

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMA VE E-KÜTÜPHÂNE UYGULAMALARI

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMA VE E-KÜTÜPHÂNE UYGULAMALARI KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMA VE E-KÜTÜPHÂNE UYGULAMALARI Dr. İlyas YAZAR * Özet Klâsik Türk Edebiyatı çalışmalarında kullanılan geleneksel yöntemler ve uygulamalar,

Detaylı

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 İçindekiler Flow nedir? Bir Flow hesabı oluşturmak Oturum açmak Flow Hesabınız Genel Görünüm Flow Hesabınız Kullanım + Add (ekle butonu) Bibliography (Künye/Atıf butonu)

Detaylı

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane E-kitaplar Sesli Kitaplar Video OverDrive hakkında E-kitap avantajları Neden OverDrive? Eşsiz katalog Video filmler Çeşitli erişim kanalları Referanslar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL:

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL: ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Mustafa DURMUŞ ÜNVANI: Doç. Dr. DOĞUM TARİHİ: 10.08.1975 DOĞUM YERİ: İstanbul YABANCI DİLİ: İngilizce MEDENİ HÂLİ: Evli İŞ ADRESİ: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Çalışma Raporu http://kutup.gop.edu.tr kutup@gop.edu.tr KÜTÜPHANEMİZ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1992 yılında,

Detaylı

Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ

Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ Bu Sayıda Aralık 2004 Ocak Mart 200 Veritabanları 1 Veritabanları 2 Blackwell - Synergy Full Collection Veritabanı 2003 yılında abone olunan Blackwell Synergy

Detaylı

Beyhan KARPUZ, Uzman Kütüphaneci Karadeniz Teknik Üniversitesi 2017

Beyhan KARPUZ, Uzman Kütüphaneci Karadeniz Teknik Üniversitesi 2017 Beyhan KARPUZ, Uzman Kütüphaneci Karadeniz Teknik Üniversitesi 2017 Kütüphane web sayfası Duyurular sekmesinde yer alan EndNote duyurularını inceleyiniz. http://www.ktu.edu.tr/library-duyuru3611 http://www.ktu.edu.tr/library-duyuru3613

Detaylı

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI*

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI* AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI* *Milli Eğitim Bakanlığının 24.11.2016 tarihli ve 13271644 sayılı yazısı üzerine,11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Mevlana Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Mevlana Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi nde arşivlenerek bilim

Detaylı

K ÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ K

K ÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ K K ÇOMÜ KÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ Kütüphaneleri ÇOMÜ Kütüphanesi barındırdığı kitap koleksiyonu itibariyle Batı ve Güney Marmara nın en büyük kütüphanesidir. ÇOMÜ Kütüphanesi nde yaklaşık 400.000 basılı ve 200.000

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

BİR VERİTABANI ÇALIŞMASI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VERİTABANI

BİR VERİTABANI ÇALIŞMASI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VERİTABANI BİR VERİTABANI ÇALIŞMASI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VERİTABANI VİLDAN BARIŞ ÖRKMEZ NİHAL SELÇUK YÜCE ÜNAK 2002 ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANELERİ TOPLANTISI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN BİR VERİTABANI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

E-Bülten. Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Toplu Tarama (Central Search) Toplu tarama kütüphaneler için neden gerekli?

E-Bülten. Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Toplu Tarama (Central Search) Toplu tarama kütüphaneler için neden gerekli? E-Bülten Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Mart 2007 Sayı: 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi tarafından Mart 2007 tarihinden itibaren elektronik bülten yayınlanacaktır.

Detaylı

Springer E-book Collection http://www.springerlink.com/home/main.mpx. Springer E-book Collection Kullanım Kılavuzu

Springer E-book Collection http://www.springerlink.com/home/main.mpx. Springer E-book Collection Kullanım Kılavuzu E-Bülten Bilgi Merkezi E-Bülten in bu sayısında Bilgi Merkezi mizin abone olduğu Springer Ebook Collection ve Ebrary Academic Complete elektronik kitap veritabanları tanıtılmaktadır. Aralık 2007 Sayı:

Detaylı

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor.

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Türkiye nin en iyi 10 kütüphanesi Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Kütüphaneler, başka yerde bir arada bulunması son derece zor

Detaylı

ProQuest DISSERTATIONS AND THESIS FULL TEXT

ProQuest DISSERTATIONS AND THESIS FULL TEXT ProQuest DISSERTTIONS ND THESIS FULL TEXT Kullanım Kılavuzu Kapsam Kendi alanındaki tek veritabanı olan bu veritabanı Mühendislik, Tıp Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Sosyal Bilimler,

Detaylı

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AALİYET TÜRLERİBE GÖRE KOŞULLAR VE KANITLAYICI BELGELER (1) PROJE FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI ORAN (%) Dünya Bankası 100 Uluslararası Avrupa Birliği

Detaylı

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız.

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. ÜNİBİLGİ 26 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2003 Sayı:26 Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. Üniversitemizin

Detaylı

GROVE MUSIC ONLINE. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

GROVE MUSIC ONLINE. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi GROVE MUSIC ONLINE 1 KAPSAM Bu veri tabanı ile aşağıdaki kaynaklara erişilebilmektedir: Grove Music Online The Oxford Dictionary of Music The Oxford Companion to Music 2 GROVE MUSIC ONLINE Grove Music

Detaylı

MKÜ nün Bilgi Hazinesi

MKÜ nün Bilgi Hazinesi MKÜ nün Bilgi Hazinesi Büyük ve Donanımlı Bir Üniversit e Küt üphanesiyle Hiz met iniz de Mustafa Kemal Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TÜBESS TEZ İSTEK FORMU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TÜBESS TEZ İSTEK FORMU TÜBESS TEZ İSTEK FORMU FR. 001 1/2 YÖK Ulusal Tez Merkezi nde https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/ sorgulama yaptığınızda Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir

İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir Yrd.Doç.Dr. Güssün GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi gussun.gunes@marmara.edu.tr

Detaylı

Thomson Reuters EndNote

Thomson Reuters EndNote Thomson Reuters EndNote Araştırmalarınızı Yönetmek için En Güçlü Araç Kadir Diren Sales & Support ANKOSLINK 2015 09-04-2015 EndNote - Researchsoftware.com Advance your Research and Publish Instantly EndNote

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI. Bilgi Kaynakları. 28 Haziran 2010

ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI. Bilgi Kaynakları. 28 Haziran 2010 ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI Bilgi Kaynakları Deniz Baltacı Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Duygu Paçalı Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ KARAR 2014/83 24/07/2014 a. Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM

Detaylı

Eğitim Semineri Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley

Eğitim Semineri Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley Eğitim Semineri Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Akademik çalışma yaparken literatür taraması temel bir işlemdir. Her akademisyenin

Detaylı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 80 Endüstri Ürünleri Tasarımı 81 804 İç Mimarlık 81 801 Mimarlık 81 805 Peyzaj Mimarlığı 81 802 Şehir ve Bölge Planlama 81 Koşul No Başvuru Şartları Puan 81 Mimarlık, Planlama,

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YAYINLARI TEŞVİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YAYINLARI TEŞVİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YAYINLARI TEŞVİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı Uluslararası Antalya Üniversitesi nde (UAÜ) görevli Öğretim Üyelerinin ve

Detaylı

Yeni Başlayanlar için Kütüphane Rehberi 3. SCOPUS Veri Tabanına Göre Üniversitemizin Akademik Performansı ( )

Yeni Başlayanlar için Kütüphane Rehberi 3. SCOPUS Veri Tabanına Göre Üniversitemizin Akademik Performansı ( ) Bu sayıda: Yeni Başlayanlar için Kütüphane Rehberi 3 SCOPUS Veri Tabanına Göre Üniversitemizin Akademik Performansı (1994-2016) 7 MENDELEY Kurumsal Sürümü Hizmete Sunuldu 11 Telif Hakkı, İntihal ve İntihal

Detaylı

Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı

Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı Kütüphane Web Sitelerinde İçerik: Planlama ve Yönetim Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu - İstanbul 31 Mayıs 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 6/4/2008 ÜNAK 1 Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı

Detaylı

Akademik Bir Derginin İşletilmesi. Dr. Behçet Al Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp 2017

Akademik Bir Derginin İşletilmesi. Dr. Behçet Al Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp 2017 Akademik Bir Derginin İşletilmesi Dr. Behçet Al Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp 2017 Hakem li Dergi Süreci TÜBİTAK TÜBİTAK-ULAKBİM 3 0 Editör Hakem Okuyucu Dergi Yayın Politikasının Belirlenmesi Hedef

Detaylı

2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme

2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme Cahit Arf Bilgi Merkezi 2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM Md.Yrd.V. (Cahit Arf Bilgi Merkezi) elif@ulakbim.gov.tr 23-25 Mayıs 2011 TÜBİTAK EKUAL VII. Yıllık

Detaylı

(IEL) Online. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

(IEL) Online. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi IEEE Xplore IEEE/IEE Electronic Library (IEL) Online 1 Kapsam IEEE Xplore veri tabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları

Detaylı

Basılı Kaynak Taraması. Koleksiyonda yer alan kitap, dergi, tez gibi kaynakları elektronik katalogdan tarayabilirsiniz.

Basılı Kaynak Taraması. Koleksiyonda yer alan kitap, dergi, tez gibi kaynakları elektronik katalogdan tarayabilirsiniz. ODTÜ Kütüphanesi Katalog Taraması Kullanım m KılavuzuK Basılı Kaynak Taraması Koleksiyonda yer alan kitap, dergi, tez gibi kaynakları elektronik katalogdan tarayabilirsiniz. Basılı Kaynak Taraması Yazar,

Detaylı

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir.

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Leman KOZAKCI Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Kütüphanede bulunan ve dışarı çıkarılmasında bir mahsuru olmayan yayını ödünç almak için kütüphaneye

Detaylı

MathSciNet GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

MathSciNet GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ MathSciNet 1 KAPSAM MathSciNet, American Mathematical Society tarafından üretilen ve içerisinde 1.400.000 makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik konusundaki en önemli veri tabanıdır. 1940

Detaylı

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Stratejik, ve 1. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐME YÖNELĐK AMAÇLAR Stratejik Amaç

Detaylı

ISI Web of Knowledge EndNote Web 2.0. 1 Copyright 2007 Thomson Corporation

ISI Web of Knowledge EndNote Web 2.0. 1 Copyright 2007 Thomson Corporation ISI Web of Knowledge EndNote Web 2.0 1 EndNote Web WoS abonelerine ücretsiz verilen bir üründür. EndNote Web ISI Web of Knowledge 4.0 ın yaralı bir bileşenidir. EndNote temel olarak Web üzerinde işlevseldir.

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

Bir üniversiteyi ilerleten, yücelten kitaplardır. WEL, o üniversitenin en büyük sanal kitaplığıdır. Academic Research, Rare & Special ebook Library

Bir üniversiteyi ilerleten, yücelten kitaplardır. WEL, o üniversitenin en büyük sanal kitaplığıdır. Academic Research, Rare & Special ebook Library Bir üniversiteyi ilerleten, yücelten kitaplardır. WEL, o üniversitenin en büyük sanal kitaplığıdır. Academic Research, Rare & Special ebook Library Kullanım Kılavuzu WEL; Multi-Terabyte sunucu ağ içinde

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel

Detaylı

ŀt. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŀt. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, NEÜ Açık

Detaylı

Online Yönetilebilir Hakemli Makale Takip Sistemi

Online Yönetilebilir Hakemli Makale Takip Sistemi Online Yönetilebilir Hakemli Makale Takip Sistemi Sistem temel olarak iki ana kısımdan oluşmaktadır: 1- Hakemli bir akademik derginin ihtiyacı olan ve tamamen web üzerinden yönetilen makale takip sistemi

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. - Güncelleme : Ekim 2017-

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. - Güncelleme : Ekim 2017- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme : Ekim 2017- KOÜ Merkez Kütüphaneden Kareler Sayılarla KOÜ Kütüphanesi - I Basılı kitap : 109.700+ E-kitap : 295.000 +

Detaylı

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları Prof. Server Acim (Besteci ve Devlet Konservatuvarı Müdürü) 18 Nisan 2013 - Perşembe - 12.15 İnönü Üniversitesi GSTF ve Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Detaylı

Doç. Dr. Doğan Atılgan

Doç. Dr. Doğan Atılgan Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmalarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması = Transferring Ankara University Faculty Of Letter s Manuscripts Into Computerized Environment Doç. Dr.

Detaylı

Görüşler / Opinion Papers

Görüşler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliği 22, 2 (2008), 216-221 Görüşler / Opinion Papers Görme Engellilere Yönelik Kütüphanecilik Hizmetlerinde Türkiye deki Son Gelişmeler: Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Görme Engelliler

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL

KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL 1 SUNUM İÇERİĞİ Katalog Taraması Basılı Kaynaklara Erişimş Elektronik Kaynaklara Erişim

Detaylı