TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT

2

3 Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

4

5 İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) Giriş Sosyo-Ekonomik Gelişmeler Dünya Sigorta Sektörü Avrupa Birliği Sigorta Sektörü Türk Sigorta Sektörü 1. Genel Bakış 2. Prim Gelirleri 3. Sigorta Branşları 3.1. Kaza Sigortaları 3.2. Hastalık/Sağlık Sigortaları 3.3. Kara Araçları Sigortaları 3.4. Raylı Araçlar Sigortaları 3.5. Hava Araçları Sigortaları 3.6. Su Araçları Sigortaları 3.7. Nakliyat Sigortaları 3.8. Yangın ve Doğal Afet Sigortaları 3.9. Genel Zarar Sigortaları 3.1. Kara Araçları Sorumluluk Sigortaları Hava Araçları Sorumluluk Sigortaları Su Araçları Sorumluluk Sigortaları Genel Sorumluluk Sigortaları Kredi Sigortaları Emniyeti Suistimal Sigortaları Finansal Kayıp Sigortaları Hukuksal Koruma Sigortaları Hayat Sigortaları 4. Sektörün Hasar Değerlendirmesi 5. Türk Reasürans Piyasası 6. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Yatırımları 7. DASK Poliçeleri Türk Sigorta Sektörünün İstatistiki Tabloları 1. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Konsolide Bilançoları 2. Hayat Dışı Branşların Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Sigorta Şirketleri) 3. Hayat Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Sigorta Şirketleri) 4. Hayat Dışı Branşların Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Reasürans Şirketleri) 5. Hayat Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Reasürans Şirketleri) 6. Emeklilik Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı Preface Association of the Insurance and Reinsurance Companies o f Turkey (TSRŞB) Introduction Socio-Economic Developments Global Insurance Industry European Union Insurance Industry The Turkish Insurance Industry 1. General Overview 2. Premium Income 3. Insurance Branches 3.1. Accident Insurance 3.2. Sickness/Health Insurance 3.3. Land Vehicles Insurance 3.4. Railway Rolling Stock Insurance 3.5. Aircraft Insurance 3.6. Ships Insurance 3.7. Goods on Transit Insurance 3.8. Fire and Natural Forces Insurance 3.9. Other Damage to Property Insurance 3.1. Motor Vehicle Liability Insurance Aircraft Liability Insurance Liability for Ships Insurance General Liability Insurance Credit Insurance Suretyship Insurance Miscellaneous Financial Loss Insurance Legal Expenses Insurance Life Insurance 4. Evaluation of the Losses in the Sector 5. The Turkish Reinsurance Market 6. Investments of the Insurance and Reinsurance Companies 7. TCIP Policies Statistical Tables of the Turkish Insurance Sector 1. Consolidated Balance Sheet of Insurance and Reinsurance Companies 2. Consolidated Profit/Loss Accounts of Insurance Companies Operating in the Non-Life Branches 3. Consolidated Profit/Loss Accounts of Insurance Companies Operating in the Life Branch 4. Consolidated Profit And Loss Account of the Non-Life Branches (Reinsurance Companies) 5. Consolidated Profit and Loss Account of the Life Branch (Reinsurance Companies) 6. Consolidated Profit and Loss Account of the Pension Branch 3

6 İÇİNDEKİLER CONTENTS 7. Branşlara Göre Teknik Karlar ve Artış Oranları 8. Hayat Dışı Branşların Hasar Oranları 9. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Konsolide Mali Kar/Zarar Tablosu 1. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Özkaynakları 11. Sigorta Şirketlerinin Toplam Prim - Genel Gider - Teknik Kar - Bilanço Karı İlişkisi 12. Şirketlere ve Branşlara Göre Prim Gelirleri Yasal Düzenlemeler ve Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları 1. Mevzuata İlişkin Çalışmalar 2. Diğer Mevzuat Gelişmeleri 3. Hazine Müsteşarlığı'na Görüş Bildirilen Başlıca Çalışmalar 4. Diğer Çalışmalar Technical Profit According to the Branches and Annual Changes 8. Loss Ratios of the Non-Life Branches 9. Consolidated Financial Profit/Loss Accounts of Insurance and Reinsurance Companies 1. Insurance and Rein. Comp. Adjusted Shareholders' Funds 11. Relations between Total Premiums - General Expenditures - Technical Profit - Balance Sheet Profit 12. Premium Income per Company and by Branch Legislation and Harmonization with the Acquis Communautaire 1. Activities in the Legislative Field 2. Other Legislative Developments 3. Works Related to the Regulations of the Treasury 4. Other Activities Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler ve Avrupa Birliği Uyum Süreci Çalışmaları 1. Avrupa Birliği ile İlişkiler 2. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Mali ve Finansal Konulardaki Gelişmeler ve Faaliyetler 1. Mali Konulardaki Faaliyetler 2. Finansal Konulardaki Faaliyetler Relations with International Institutions and Harmonization with the European Union 1. Relations with the European Union 2. Relations with International Institutions Developments and Activities in Fiscal and Financial Matters 1. Activities about Fiscal Matters 2. Activities about Financial Matters Düzenlenen Toplantı ve Seminerler 1. Düzenlenen Toplantı ve Seminerler 11 Meetings and Seminars Organised 1. Meetings and Seminars Organized Ek: Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İsim ve Adresleri 114 Annex: Names and Addresses of the Insurance and Reinsurance Companies 4

7 SUNUŞ PREFACE Sektörümüz, 21 yılında prim üretimi rakamları temel alındığında reel olarak büyümüş olmakla birlikte, teknik ve mali karlar açısından bakıldığında geçmiş dönemlerde başlayan gerileme 21 yılında da devam etmiştir. Teknik karşılıklara ilişkin mevzuat düzenlemelerinin bu gerilemeye etkisi olmakla birlikte, asıl sebep fiyat rekabeti altında, sigortacılık tekniği ile bağdaşmayan tarifelerde ısrar edilmesi olmuştur. 21 yılında Türk Sigorta Sektörünü ilgilendiren önemli gelişmelere baktığımızda bunlardan ilki, tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesi kapsamında sigorta şirketlerine getirilen yükümlülüklere ilişkin hükümlerin 21 yılı başında yürürlüğe girmesidir. Ancak, Yönetmelik hükümlerinin gerek Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekse otomotiv sektörü tarafından yanlış yorumlanması nedeniyle yıl içerisinde konuya ilişkin taraflar arasında görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler neticesinde, Yönetmeliğin sektörümüze ilişkin hükümleri yeniden kaleme alınmıştır. Bahse konu Yönetmelik değişikliğinin 211 yılı içerisinde yapılması beklenmektedir. 21 yılında sektörümüzde tartışılan bir diğer önemli gündem maddesi, Sigorta Acenteleri Yönetmelik Taslağı olmuştur. Acenteler gibi sigorta sektörünün önemli paydaşlarının haklarının korunması esas olmakla birlikte, bu amaçla hazırlanan düzenlemelerin Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere aykırı hükümler içermemesi gerektiği de açıktır. Bu tür düzenlemelerin, sigorta sektörüne can suyu veren başta sigortalı ve sigortacı olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının haklarını ihlal etmeden yapılmasına da azami özen gösterilmelidir. Sektör görüşleri bu çerçevede konunun tüm paydaşlarına iletilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek kabul edilen 6111 sayılı Kanun Tasarısında, Trafik Sigortası primlerinin %15'i aşmamak üzere Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek bir orana tekabül eden kısmının Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilerek bir fon oluşturulmasına ve trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalara ilişkin verilecek acil hizmet ve tedavi giderlerinin kusur oranı gözetmeksizin bu fondan karşılanmasını öngören düzenleme, özellikle, 21 yılının son çeyreğinde sektörün gündeminde ilk sırada yer almıştır. Taslağın TBMM Plan Bütçe Alt Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi aşamasında Birliğimizce oturumlara iştirak edilmiş ve sektör görüşleri dile getirilmiş, ancak, ne yazık ki bu konuda istenen sonuç elde edilememiştir tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin sigortacılık tekniği ve hukuku ile bağdaşmadığı açıktır. Bu konuda, hukuki zeminde yürütülebilecek olan her türlü çalışma Birliğimiz gündemindedir. 21 yılı boyunca gündemimizde önemli yer işgal eden bir diğer konu da teknik karşılıklar olmuştur. 29 yılından bu yana devam eden çalışmalarda başta muallak tazminat karşılığı olmak üzere tüm teknik karşılıklara ilişkin düzenlemeler gözden geçirilmiştir. Birliğimizin de proaktif bir şekilde içerisinde yer aldığı çalışmalar Our sector has grown in 21 in real terms based on the premium production figures; however, in terms of technical and financial profits, the decline which started in the past periods continued also in 21. While the legislative regulations regarding technical reserves have been effective on this decline, the real reason behind the decline has been the insistence on the tariffs which are not compatible with the insurance technique under the price competition. When we consider the important developments concerning the Turkish Insurance Sector in 21, the first development is the entry into force of the provisions regarding the obligations imposed on the insurance companies under article 9 of the Regulation on the Control of the Expired Vehicles published in the Official Journal dated No at the beginning of 21. However, since the provisions of the Regulation were misinterpreted both by the Ministry of Environment and Forestry and the automotive sector, several meetings were held during the year between the related parties and as a result of these meetings, the provisions of the Regulation concerning our sector have been redrafted. The said amendment to the Regulation is expected to be made in 211. Another important agenda item discussed in our sector in 21 was the Draft Regulation on Insurance Agencies. As, it is essential to protect the rights of the significant stakeholders of the insurance sector such as agencies it is clear that regulations prepared for this purpose must not include any provisions contrary to the Turkish Commercial Code, Code of Obligations, Insurance Law, Banking Law and other regulations. It is also important to display the maximum effort to ensure that the regulations are drafted without the violation of the rights of all stakeholders in the sector mainly the insureds and insurers. The sector opinions were delivered to all stakeholders of the matter within this framework. The first item on the agenda of the sector especially in the last quarter of 21 was the regulation under the Draft Law No which was discussed and approved in the Turkish Grand National Assembly stipulating the formation of a fund by the transfer of a portion of the Traffic Insurance premiums at a rate to be determined by the Undersecretariat of Treasury not to exceed 15% to the Social Security Institution as well as the coverage of the urgent service and treatment expenses for the injuries resulting from the traffic accidents through this fund irrespective of the fault rate. Our Association participated in the sessions held during the discussion of the Draft in the TGNA Planning and Budget Sub- Commission and Planning and Budget Commission and expressed the sector opinions, but unfortunately the desired result could not be achieved in this regard. It is clear that the regulation which came into force following its publication in the Official Journal dated No repeated does not comply with the insurance technique and law. In this regard, all studies which shall be conducted in the legal ground are on the agenda of our Association. Another important matter which was on our agenda during 21 was the technical reserves. The regulations regarding all the technical reserves mainly the outstanding claims reserve have been reviewed in the studies which have continued since 29. The 5

8 SUNUŞ PREFACE 21 yılında tamamlanmış ve Hazine Müsteşarlığı'nca Teknik Karşılıklar Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliklere gidilmiştir. Yeni düzenlemeler, özellikle, hayat dışı branşlarda hesaplanan teknik karşılıkların önemli ölçüde artmasına neden olmakla birlikte, şirketlerin sigortalılarına karşı yükümlülüklerini daha sağlıklı bir şekilde karşılamasını sağlayacaktır. Son yıllarda sektörümüzün gündeminde yer alan konulardan biri de Avrupa Birliği'nde 213 yılında yürürlüğe girecek olan Solvency 2 uygulamasıdır. Türk sigorta sektörünce de uyum sağlanması beklenen bu kapsamlı düzenlemeleri, yayınlar ve seminerler yoluyla sektörümüze tanıtmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar devam etmektedir. Türkiye'nin Solvency 2 ile ilgili olarak izlemesi gereken yol haritasının belirlenmesi amacıyla kurulan Solvency 2 İhtisas Komitesi çalışmalarına Birliğimizce her türlü destek sağlanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, gönüllülük esasına göre seçilen dokuz şirket Birliğimizin de desteğiyle 21 yılında QIS 4 çalışmasını tamamlamıştır. 211 yılında ise daha önce QIS 4 çalışmalarını tamamlayan dokuz şirketin danışmanlığında ve Solvency 2 İhtisas Komitesi'nin koordinasyonunda tüm şirketlerce QIS 5 çalışması gerçekleştirilecek olup, böylece şirketlerin eksiklerini tespit etmeleri ve şimdiden gerekli hazırlıklara başlamaları amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği uyum çalışmaları sürecinde gerçekleştirilen mevzuat düzenlemeleriyle paralel olarak sorumluluk sigortaları sektörümüzde ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Kamuoyunda artan sorumluluk bilinci ve mahkemelerin tazminat kararları da bu yükseliş trendine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Genel Şartları ile Tarife ve Talimatı 29 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası da, tarihinden itibaren şirketlerimiz tarafından piyasaya sunulmaya başlamıştır. Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus, sigorta sektörü için büyük bir potansiyel oluşturmakla birlikte, sigorta bilincinin yeterince gelişmemiş olması, sektörün büyümesinin önündeki önemli engellerden bir tanesidir. Sektörün öncelikli hedefi, sigorta ile tanışmamış bu kitleye ulaşmak ve sigortanın lüks değil, bir gereklilik ve ihtiyaç olduğunu anlatabilmektir. Bu amaçla, özel sigorta bilincinin yaygınlaştırılması yönünde yapılan çalışmalar kapsamında, yıl içerisinde tanıtım faaliyetlerine devam edilmiştir. 29 yılında ilgiyle karşılanan ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik sahnelenen Bay Hooop Evde Şamata adlı çocuk oyununa 21 yılında da devam edilme kararı alınmıştır. Oyun Ekim 21 tarihinden Şubat 211 sonuna kadar 2 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnelenmiş, iki yılsonunda 49 ilde 1.'in üzerinde çocuğa ulaşılmıştır. Uzun süredir gündemde olan ve Birliğimizin de hazırlık çalışmalarına katıldığı Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihinde kabul edilmiş olup, sigorta hukukuna dair köklü değişiklikler de getiren 612 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu tarihli Resmi Gazete'de studies in which our Association also participated proactively were completed in 21 and comprehensive amendments were made to the Regulation on Technical Reserves by the Undersecretariat of Treasury. The new regulations will especially lead to a significant increase in the technical reserves calculated in the non-life branches and enable the companies to fulfill their obligations to their insureds more properly. Another matter on the agenda of our sector in the recent years is the Solvency 2 Regulation which will come into force in the European Union in 213. We continue our activities to introduce these comprehensive regulations which are also expected to be adopted by the Turkish insurance sector to our sector by the publications and seminars. Our Association provides all kinds of support in the activities of the Specialized Committee on Solvency 2 which was established to determine the road map required to be followed by Turkey related to Solvency 2. In the context of these activities, nine companies which were selected on a voluntary basis have completed the QIS 4 in 21 with the support of our Association. In 211, the QIS 5 will be conducted by all companies in consultation with the nine companies which completed the QIS 4 and in cooperation with the Specialized Committee on Solvency 2 and therefore it is aimed for the companies to determine their deficiencies and initiate the required preparations in advance. Liability insurances continue to be a point of focus in our sector in parallel with the legislative regulations developed during the harmonization process with the European Union. The increased sense of responsibility in the public opinion and the court decisions relating to the indemnity also contributed in this uprising trend. In this context, General Conditions on Compulsory Medical Malpractice Liability Insurance came into force on In addition, our companies have begun to introduce the Compulsory Liability Insurance for Coastal Facilities Sea Pollution to the market as of following the publication of the General Conditions and Tariffs and Instructions on this insurance in 29. Although the young population in our country represents a great potential for the insurance sector and the insufficient awareness on the insurance is one of the most important obstacles that prevent the growth of the sector. The primary goal of the sector is to reach this audience who has not met with insurance and to explain that the insurance is not a luxury but a requirement and a necessity. To this end, the publicity activities held in the context of raising awareness on private insurance continued during the year. The decision was taken to continue in 21 the child play named Mr. Hooop Rumpus at Home which was put on the stage for primary school age children and was watched with interest in 29. The play has been put on the stage in the 2 cities and Turkish Republic of Northern Cyprus from October 21 until the end of February 211 and it has reached over 1. children in 49 cities at the end of two years. The Draft Turkish Commercial Code which has been on the agenda for a long time and for which our Association has participated in the preparatory studies has been adopted on at the General Meeting of the Turkish Grand National Assembly and the new Turkish Commercial Code No. 612 which also brought 6

9 SUNUŞ PREFACE yayınlanmıştır. Aynı şekilde 1926'dan beri yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun yerini alan 698 sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda tarihinde kabul edilmiş olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunmaktadır. Yasanın yürürlük tarihi olarak belirlenmiştir. Sigorta sözleşmelerine ilişkin köklü değişiklikler içeren söz konusu Kanunlara uyumu sağlamak çerçevesinde yapılacak olan sigortacılık mevzuatına ilişkin değişiklikler 211 yılı içerisinde sektörün ana gündem maddeleri arasında yer alacaktır. 211 yılında da kamuoyunun yanı sıra, sektörün ilişkili olduğu tüm kurum ve kuruluşlarla daha yakın iletişimde olmayı hedefleyen Birliğimiz, sektörün taleplerinin kamu nezdinde daha fazla kabul görmesi yönünde çalışmalarına devam edecektir yılında yaşanan deprem ve 29 yılında yaşanan sel felaketlerinde rüştünü ispatlayarak Türk ekonomisi için ne kadar önemli olduğu görülen sektörümüzün hak ettiği konuma kavuşabilmesi için Birlik olarak çabalarımız bugüne kadar olduğu gibi, 211 yılında da artarak devam edecektir. Türk Sigorta Sektörünün gelişmesi ve daha iyi hizmet verebilmesini teminen, Birlik olarak yapılacak tüm mevzuat düzenlemeleri başta olmak üzere, Türk Sigortacılığının gelişmesi ve kamuoyu nezdinde bilinirliğinin artmasına yönelik çalışmalarımızın devam edeceğini belirtir saygılar sunarım. TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ fundamental changes to the insurance law was published in the Official Journal dated Likewise, the Draft Turkish Code of Obligations No. 698 replacing the Code of Obligations No. 818 which has been in force since 1926 was adopted at General Meeting of the Turkish Grand National Assembly on and was published in the Official Journal dated and No The date of entry into force of the law is The amendments relating to the insurance legislation to be made in the context of the alignment with the said laws which include fundamental changes regarding the insurance contracts will be the priority agenda items of the sector in 211. Our Association, aiming closer dialogue in 211 with all the authorities and institutions associated with the sector as well as the public opinion, will maintain its studies to ensure that the demand of the sector are better recognized at the public level. The Association's efforts will increasingly continue also in 211 as it has been maintained until today to enable our sector to reach the position it deserves as the sector has already proved its maturity in the earthquake and flood disasters that took place in 1999 and 29 respectively and its importance for the Turkish economy has been recognized. In order to ensure development of the Turkish insurance sector and the provision of better services, the Association will continue its endeavors, mainly in all legislative arrangements to be made, and also in increasing the public awareness on insurance. Respectfully Yours, ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY Mustafa SU Başkan President 7

10 8

11 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ (TSRŞB) ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY (TSRŞB) 9

12 TARİHÇE HISTORY Türkiye'de sigortacılık faaliyetleri ve hizmetleri, 187'lerden itibaren yabancı sigorta şirketleri tarafından başlatılmıştır. Daha sonra sigorta şirketleri, aralarında meslek kuruluşu şeklinde örgütlenme ihtiyacını duymuşlar ve tarihinde Beyoğlu TEUTONIA salonunda 44 yabancı şirket tarafından İstanbul'da Faaliyette Bulunan Yangın Sigorta Şirketleri Sendikası adıyla ilk meslek kuruluşu oluşturulmuştur tarihinde Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Munkasem Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkındaki Kanun-u Muvakkat kabul edilmiştir. Bu sendika daha sonra 1916 yılında Türkiye'de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti ne dönüştürülmüştür. Bu cemiyetin, o tarihlerde tamamı yabancı olan 81 üyesi bulunmakta idi yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, 11 Mart 1924 tarihinde bu cemiyet kaldırılarak, yerine "Sigortacılar Kulübü" kurulmuştur. Daha sonra bu Kulüp yerini 1925 yılında kurulan Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi ne bırakmıştır. Bu ibare ilk kez 21 Aralık 1926 tarihli Ticaret Bakanlığı yazısında görülmüştür Sayılı Sigorta Şirketlerinin Teftiş Murakabesi Hakkında Kanun tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun'un bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerin ilave edilmesine ilişkin 3392 sayılı kanun kabul edilerek tarihinde yürürlüğe girmiştir. 195 yılında Ankara'da toplanan Sigorta Şurası nda sigorta şirketlerinin denetlenmesi konusunda yeni bir yasa taslağı hazırlanmış ve sigortacılık meslek kuruluşu konusu gündeme gelmiştir. Yasa taslağı Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi ne görüş almak üzere gönderilmiştir. Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi üyeleri arasında bu taslakla ilgili anlaşmazlıklar çıkmış ve Genel, Güven, Halk, Ankara ve İnan Sigorta üyelikten istifa etmişlerdir. Temmuz 1952'de üyelikten ayrılan bu şirketlere Anadolu Sigorta ve Destek Reasürans şirketlerinin katılımıyla Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği adıyla tüzel kişiliğe haiz bir meslek birliği kurmuşlardır tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği ana sözleşmesi tasdik edilmiştir. In Turkey the first insurance transactions were started by foreign insurance companies from 187s. Later, the insurance companies wanted to be organized among themselves as a professional organization and the first respective organization was formed on 12 July 19 with the name of Syndicate of Fire Insurance Companies Operating in Istanbul by 44 foreign companies at the TEUTONIA Hall in Beyoglu. The Provisional Law Regarding the Foreign Insurance Companies was approved on 13 December This Syndicate was turned into The Society of Insurance Companies Operating in Turkey in 1916 which had 81 members all of them being foreign companies. Following the establishment of the Turkish Republic in 1923, this Society was abolished and The Club of Insurers was set up on 11 March 1924 which later in year 1925 was replaced by The Central Office of Insurers. This expression was for the first time used in a document of the Ministry of Commerce dated 21st December Law No.1149 regarding the Inspection and Supervision of Inurance Companies was put into force on 31 July Later, Law No.3392 amending some articles of Law No.1149 and the inclusion of new articles was approved and put into force on 28 May In 195, a new draft-law was prepared in respect of the supervision of insurance companies at the meeting of Insurance Council which came together in Ankara and the subject of insurance profession organization was put on the agenda. This draft-law was then sent to the Central Office of Insurers in order to take their views; however regarding this draft-law there occured disagreement among the members of this Office and the insurance companies; Genel, Güven, Halk, Ankara and Inan resigned from the membership. In July 1952 Anadolu Sigorta and Destek Reasürans submitted their resignations and they established the Association of Insurance Companies of Turkey which had a status of a legal entity. On 16 July 1952, the statue of this associatiıon was approved by the Council of Ministers yılları arasında bir tarihte Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi nin adı Türkiye Sigortacılar Cemiyeti olarak değiştirilmiştir. Ocak 1954'de Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği kapanmış ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nizamnamesi yayınlanmıştır tarihinde Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği ile Türkiye Sigortacılar Cemiyetinin birleşmesi ile oluşturulan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nin ilk umum toplantısı yapılmıştır tarihinde Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında 7397 Sayılı Kanun" kabul edilmiş ve tarihinde yürürlüğe girmiştir tarihinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Ana Tüzüğü yürürlüğe girmiştir tarihinde 7397 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve kanuna bazı maddeler ekleyen 3379 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, Birliğe "kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu" hüviyeti verilmiştir. Bu kanunla yapılan bir başka Between 1952 and 1954 the name of the Central Office of Insurers was changed to Society of Turkish Insurers. In January 1954 the Association of Insurance Companies of Turkey was closed down and the regulation of Association of Insurance and Reinsurance Companies of Turkey was published. On 22 January 1954 the first General Assembly of the Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey which was formed by the unification of the Association of the Insurance Companies of Turkey and the Society of Turkish Insurers was carried out. On 21 December 1959 Law No.7397 Regarding the Supervision of Insurance Companies was accepted and came into force on 3 December The statue of the Association of Insurance and Reinsurance Companies of Turkey came into force on 1 June By the coming into force Law No.3379 regarding the Insurance Supervision on 11 June 1987 amending certain articles of the Law 1

13 TARİHÇE HISTORY değişiklikle de, Birliğin organ seçimlerinin yargı gözetimi altında, yani hakim nezaretinde yapılması esası getirilmiştir tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 24'üncü maddesinde de Birlik'e ilişkin düzenlemeler yer almış ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. No.7397, the Association became a specialist institution with the characteristics of a unique non-governmental institution established by law. Another amendment was that the elections of the Association's organs should be made under judiciary supervision. Article 24 of the Insurance Law No.5684 which came into force after being published at the Official Journal dated was included certain regulations concerning the Association. Then, the Regulation Relating to the Working Procedures and Principles of the Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey which was introduced pursuant to this Law came into force after being published at the Official Journal dated

14 TSRŞB HAKKINDA ABOUT TSRŞB Türkiye'de faaliyette bulunan yerli ve yabancı tüm sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubelerinin Hazine Müsteşarlığı'ndan ruhsat aldıktan sonra bir ay içinde Birliğe üye olmaları zorunlu olup; 21 yılı sonu itibari ile 62'si sigorta şirketi ve 2'si de reasürans şirketi olmak üzere, toplam 64 üyesi bulunmaktadır. Üyelerimizin isim ve adres bilgileri Ek-1'de yer almaktadır. Birlik merkezi İstanbul'da olup, gerekli görülen yerlerde temsilcilik açabilme yetkisine sahiptir. Kanunda belirtildiği üzere Birliğin amaçları şunlardır: Sigortacılık mesleğinin gelişmesini sağlamak, Şirketler arasında dayanışma sağlamak, Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamaktır. VİZYON Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin vizyonu güvenilir ve tarafsız bir otorite olarak, sigortacılık konusunda araştırmalar yapmak, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, sektördeki tüm paydaşların çalışmalarını koordine etmek ve sigorta alanında referans bir kurum haline gelmektir. MİSYON - Sigortacılık mesleğinin ve sigortacılık hizmetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, - Yurtiçinde ve dışında sigortacılığa ait gelişmelerin izlenmesi ve sigortacılık alanında araştırmalar yapılması - Sigortacılığı ilgilendiren konularda Kamu İdaresine görüş bildirilmesi - Yurtiçinde ve dışında sigortacılıkla ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişkiler kurulması - Sigorta şirketleri arasındaki ilişkilerde mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi - Sigortacılık alanında etik kuralların saptanması - Üyeler arasında haksız rekabetin ortadan kaldırılması - Sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi amacına yönelik kuruluşlar kurulması, eğitim faaliyetlerinde bulunulması All of the insurance and reinsurance companies, local or foreign, operating in Turkey and branch offices of foreign companies in Turkey are obliged to be members of the Association within one months following their being licensed by the Undersecretariat for the Treasury. At the end of 21 the Association had 64 members, 62 being insurance and 2 reinsurance companies. The names and addresses of our members are attached in Annex 1. The head office of the Association is in Istanbul and it has the power to open representative offices anywhere if it deems it necessary. As it is stated in the Law, the goals of the Association are as follows: To ensure the development of the insurance profession, To secure solidarity among insurance companies To adopt and implement all the necessary measures in order to control unfair competition. VISION As a neutral and reliable authority, the vision of the Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey is to become the reference institution in the field of insurance through conducting research, activities of publicity and education, organising and coordinating the activities of all stakeholders in the sector. MISSION - Developing the insurance sector and promoting insurance services - Monitoring national and international developments and conducting research on insurance - Providing advice to public authorities - Establishing relations with similar national and international institutions - Empowering solidarity between insurance companies - Producing code of ethics and ensuring unity in practices - Eliminating unfair competition among members - Establishing institutions for the development of the insurance profession and providing educational activities 12

15 YÖNETİM KURULU VE DİĞER ORGANLAR İTİBARİYLE THE BOARD AND OTHER BODIES AS OF BİRLİK BAŞKANI YÖNETİM KURULU Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Hulusi TAŞKIRAN Hulusi TAŞKIRAN Hasan Hulki YALÇIN Mete UĞURLU Mustafa SU Ertan FIRAT Recep KOÇAK M. Kemal OLGAÇ Erhan ADALI Muhittin YURT Ali ERSOY Okan UTKUERİ PRESIDENT OF THE ASSOCIATION THE BOARD President Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member BAŞKANLIK DİVANI Başkan Başkan Yardımcısı Sayman DENETİM KURULU Üye Üye Üye Üye Hulusi TAŞKIRAN Mehmet AYDOĞDU Recep KOÇAK Ramazan ÜLGER Kemal GÜL Halim Nüzhet ATABEK ( tarihine kadar) (Until ) Ahmet TURUL ( tarihinden itibaren) (From ) PRESIDENTIAL BOARD President Vice President Controller BOARD OF AUDITORS Member Member Member Member DİSİPLİN KURULU Üye Üye Üye GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Ajlan SÖZÜTEK Recai DALAŞ Erhan ÖZSERTEL Erhan TUNÇAY Mehmet KALKAVAN A. Murat DİŞÇİ ( tarihinden itibaren) (From ) BOARD OF DISCIPLINE Member Member Member GENERAL SECRETARIAT Secretary General Deputy Secretary General Deputy Secretary General Yönetim Kurulu Müşaviri Zihni METEZADE Board Consultant 13

16 9-1 NİSAN 211 TARİHLERİNDE YAPILAN GENEL KURUL SONUCUNDA OLUŞAN YÖNETİM KURULU VE DİĞER ORGANLAR THE BOARD AND OTHER BODIES AS OF THE GENERAL ASSEMBLY DATED 9-1 APRIL 211 BİRLİK BAŞKANI YÖNETİM KURULU Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Mustafa SU Mustafa SU Hasan Hulki YALÇIN Mete UĞURLU Recep KOÇAK Mine AYHAN Ertan FIRAT Erhan ADALI M. Kemal OLGAÇ Muhittin YURT ( tarihine kadar) (Until ) Okan UTKUERİ İ. Ragıp YERGİN Meral EREDENK ( tarihinden itibaren) (From ) PRESIDENT OF THE ASSOCIATION THE BOARD President Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member BAŞKANLIK DİVANI Başkan Başkan Yardımcısı Sayman DENETİM KURULU Üye Üye Üye DİSİPLİN KURULU Üye Üye Üye GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Yönetim Kurulu Müşaviri Mustafa SU Mehmet AYDOĞDU Recep KOÇAK Ramazan ÜLGER Kemal GÜL Ahmet TURUL Sema BULUTLU Giray VELİOĞLU Deniz YURTSEVEN Erhan TUNÇAY Mehmet KALKAVAN A. Murat DİŞÇİ Zihni METEZADE PRESIDENTIAL BOARD President Vice President Controller BOARD OF AUDITORS Member Member Member BOARD OF DISCIPLINE Member Member Member GENERAL SECRETARIAT Secretary General Deputy Secretary General Deputy Secretary General Board Consultant 14

17 ORGANİZASYON YAPISI ORGANIZATIONAL STRUCTURE 15

18 16

19 GİRİŞ INTRODUCTION 17

20 SOSYO-EKONOMİK GELİŞMELER SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENTS Bir önceki yıl sabit fiyatlarla %4,7 azalan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 21 yılında ciddi bir toparlanmayla %8,9 artış göstererek 1.1 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, 21 yılında kişi başına GSYH değeri cari fiyatlarla TL olarak hesaplanmıştır. ABD doları cinsinden açıklanan rakamlara bakıldığında, GSYH 736 milyar dolara yükselmiştir. 28 yılında dolar, 29 yılında ise 8.59 olan kişi başına GSYH, 21 yılsonu itibarıyla 1.79 dolar olarak hesaplanmıştır. Görülen toparlanmaya karşın 21 yılı GSYİH rakamları hala 28 yılının altındadır. 21 yılında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) %6,4 ve üretici fiyatları endeksi (ÜFE) %8,87 artmıştır. TÜFE'de en yüksek artış 29 yılında olduğu gibi alkollü içecekler ve tütün ürün grubunda gerçeklemiştir. ÜFE ise, tarım sektöründe %14,52 ve sanayi sektöründe %7,7 artış göstermiştir. 29 yılında küresel finansal krizin etkisiyle 243 milyar dolara gerileyen dış ticaret hacmi, 21 yılında 299 milyar dolara yükselmiştir. İhracat (FOB) %11,5 artışla 114 milyar dolar, ithalat (CİF) ise %31,6 artışla 185 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece, dış ticaret açığı rekor düzeyde artarak 71 milyar dolar olmuştur. 29 yılında %72,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 21 yılında %61,4'e gerilemiştir. İhracatın %46'sı ithalatın ise %39'u AB ülkeleriyle yapılmaktadır. 21 yılında gerek yabancı turist sayısı gerekse ziyaretçi vatandaş sayısı bir önceki yıla göre artış göstermesine karşın, turizm gelirleri azalmaya devam etmiştir. 21 yılında yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı 33 milyona yükselmiştir. Buna karşın, turizm gelirleri 2.8 milyar dolara gerilerken, turizm giderleri ise 4.8 milyar dolara yükselmiştir. Yabancı turistlerin kişi başı yaptıkları ortalama harcama 618 dolar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ortalama kişi başına harcaması ise 63 dolardır. 21 yılında 8.9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşmiştir. Bu tutarın 2.5 milyar dolarını gayrimenkul yatırımları oluşturmaktadır. Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışındaki yatırımları ise 1.8 milyar dolar olmuştur. Böylece 21 yılı ödemeler dengesinde net doğrudan yatırımlar kalemi 7.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Özellikle dış ticaret açığının rekor düzeye ulaşması sonucunda, bir önceki yıl 14 milyar dolar açık veren cari işlemler dengesi, 21 yılında 48.5 milyar dolar açık vermiştir. Cari işlemler dengesi açığı GSYH'nın %6,5'idir. Bütçe performansında 29 yılında rekor düzeye ulaşan bozulmanın 21 yılında düzeldiği görülmektedir. Buna göre, 21 yılında merkezi yönetim bütçe gelirleri 254 milyar TL, bütçe giderleri ise 294 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre bütçe açığı 4 milyar TL'dir. Bütçe açığının GSYH'ya oranı 29 yılındaki %5,5 düzeyinden %3,6'ya gerilemekle birlikte, %3 olan Maastricht kriterinin üzerinde kalmıştır. AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise %6 olan Maastricht kriterinin altında kalmaya devam etmektedir. Gross Domestic Product (GDP), which decreased by 4,7% at fixed prices in the previous year, displayed an increase by 8,9% reaching 1.1 trillion TL with a serious recovery in 21. Accordingly, GDP value per capita was calculated as TL at current prices in 21. Considering the figures declared in USD, GDP reached USD 736 billion. GDP, being USD in 28 and 8.59 per capita in 29, was calculated as USD 1.79 as of end of 29. Despite the recovery observed, GDP figures for 21 are still below the year of 28. In 21, consumer prices index (CPI) increased by 6,4% and producer prices index (PPI) increased by 8,87%. The highest increase in CPI occured in the groups of alcoholic beverages and tobacco product group as in 29. PPI, however, increased by 14,52% in the agricultural sector and by 7,7% in the industrial sector. Foreign trade volume, which decreased to USD 243 billion by the effect of the global financial crisis in 29, increased to USD 299 billion in 21. Export (FOB) reached USD 114 billion with an increase by 11,5% and import (CIF) reached USD 185 billion increasing by 31,6%. Thus, foreign trade deficit increased to record high reaching USD 71 billion. Export coverage ratio, which was 72,6% in 29, decreased to 61,4% in % of export and 39% of import are made with the EU countries. While number of foreign tourists and number of visiting citizens increased in 21 compared to the previous year, tourism revenues continued to decrease. Number of domestic and foreign visitors increased to 33 million in 21. However, tourism revenues decreased to USD 2.8 billion but tourism expenses increased to USD 4.8 billion. Average expenditure incurred by foreign tourists was USD 618 per capita and average expenditure of domestic and foreign visitors was USD 63 per capita. Direct investment entries were USD 8.9 billion in 21. USD 2.5 billion of this amount was represented by real property investments. Investments of persons residing in the country in the foreign country were reported as USD 1.8 billion. Thus, direct investments item was realized as net USD 7.1 billion in payments balance in 21. With a deficit at USD 14 billion in the previous year especially as a result of foreign trade deficit reaching record high, current account balance had a deficit at USD 48.4 billion in 21. Current accounts balance deficit is 6,5% of GDP. It was seen that disruption in budget performance which reached record high in 29 recovered in 21. Accordingly, central management budget revenues realized as TL 254 billion and budget expenses realized as TL 294 billion in 21. Thus, budget deficit was reported as TL 4 billion. Ratio of budget deficit to GDP decreased from 5,5% in 29 to 3,6% but it still remained above Maastricht criterion which is 3%. However, the EU-defined general management debt stock continued to remain below Maastricht criterion which is 6%. 18

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

2004 YILI TÜRKİYE DE SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

2004 YILI TÜRKİYE DE SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 24 YILI TÜRKİYE DE SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR I. 24 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ Ülke ekonomisi ile doğrudan etkileşim içinde olan sigorta sektörünün 24 yılı faaliyet sonuçlarının

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ

INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ Euromonitor International dan yeni bir ürün - Passport Cities: Dünyanın en büyük metropol merkezlerini içine alan, onları her yönüyle

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi. March 2013 DENİZ GÖKÇE

TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi. March 2013 DENİZ GÖKÇE TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi March 2013 DENİZ GÖKÇE Dünya Borsa Kapitalizasyonu 2012 sonunda 54.57 trilyon dolar China s growing global economic influence (% global GDP) Çin in Dünya

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

Executive Summary of Turkish Insurance Sector For The Period 2002 2006

Executive Summary of Turkish Insurance Sector For The Period 2002 2006 Executive Summary of Turkish Insurance Sector For The Period 2002 2006 Following tables and graphs constituted according to the data obtained through the balance sheets and technical & financial statements

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014)

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014) YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2014 Nisan-April

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2014 Nisan-April AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS 2014 Nisan-April SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ INSURANCE STATISTICS 2014 SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ (4/a, 4/b, 4/c) INSURANCE STATISTICS (4/a,4/b,4/c) Yıllar Years

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Sigortacılık. Derya Türkay Ömer Kara

Sigortacılık. Derya Türkay Ömer Kara Sigortacılık Derya Türkay Ömer Kara Ajanda Sigortanın Tanımı Teorik Yaklaşım Sigortacılığın Tarihi Türkiye de Sigortacılığın Tarihi Finansal Sistemde Sigortacılığın Yeri Dünya Uygulaması Türkiye Uygulaması

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Preface. Sunufl. Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey (TSRSB)

Preface. Sunufl. Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey (TSRSB) Ç NDEK LER CONTENTS Sunufl Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Girifl SosyoEkonomik Geliflmeler Dünya Sigorta Sektörü Avrupa Birli i Sigorta Sektörü Türk Sigorta Sektörü 1. Genel

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI

TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI TÜRKİYE NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI SİGORTA EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİDİR. KURUCULARIMIZ TSEV, 1970 Yılında; Türkiye Sigorta ve Şirketleri Birliği ve Milli Reasürans T.A.Ş.

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

(000 YTL) Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report Genel Sigorta

(000 YTL) Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report Genel Sigorta Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report 2004 TÜRK YE GENEL S GORTA A.fi. 01.01.2004 / 31.12.2004 Dönemi Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmufl Kar / Zarar Tablosu Inflation Adjusted Profit / Loss Statement

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER. SGK Ocak-2013

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER. SGK Ocak-2013 SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER SGK Ocak-2013 SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ INSURANCE STATISTICS SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ (4/a, 4/b, 4/c) INSURANCE STATISTICS (4/a,4/b,4/c) SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2013 Mayıs-May

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2013 Mayıs-May AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS 2013 Mayıs-May SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ INSURANCE STATISTICS SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ (4/a, 4/b, 4/c) INSURANCE STATISTICS (4/a,4/b,4/c) SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2013 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı