TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT

2

3 Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

4

5 İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) Giriş Sosyo-Ekonomik Gelişmeler Dünya Sigorta Sektörü Avrupa Birliği Sigorta Sektörü Türk Sigorta Sektörü 1. Genel Bakış 2. Prim Gelirleri 3. Sigorta Branşları 3.1. Kaza Sigortaları 3.2. Hastalık/Sağlık Sigortaları 3.3. Kara Araçları Sigortaları 3.4. Raylı Araçlar Sigortaları 3.5. Hava Araçları Sigortaları 3.6. Su Araçları Sigortaları 3.7. Nakliyat Sigortaları 3.8. Yangın ve Doğal Afet Sigortaları 3.9. Genel Zarar Sigortaları 3.1. Kara Araçları Sorumluluk Sigortaları Hava Araçları Sorumluluk Sigortaları Su Araçları Sorumluluk Sigortaları Genel Sorumluluk Sigortaları Kredi Sigortaları Emniyeti Suistimal Sigortaları Finansal Kayıp Sigortaları Hukuksal Koruma Sigortaları Hayat Sigortaları 4. Sektörün Hasar Değerlendirmesi 5. Türk Reasürans Piyasası 6. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Yatırımları 7. DASK Poliçeleri Türk Sigorta Sektörünün İstatistiki Tabloları 1. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Konsolide Bilançoları 2. Hayat Dışı Branşların Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Sigorta Şirketleri) 3. Hayat Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Sigorta Şirketleri) 4. Hayat Dışı Branşların Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Reasürans Şirketleri) 5. Hayat Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Reasürans Şirketleri) 6. Emeklilik Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı Preface Association of the Insurance and Reinsurance Companies o f Turkey (TSRŞB) Introduction Socio-Economic Developments Global Insurance Industry European Union Insurance Industry The Turkish Insurance Industry 1. General Overview 2. Premium Income 3. Insurance Branches 3.1. Accident Insurance 3.2. Sickness/Health Insurance 3.3. Land Vehicles Insurance 3.4. Railway Rolling Stock Insurance 3.5. Aircraft Insurance 3.6. Ships Insurance 3.7. Goods on Transit Insurance 3.8. Fire and Natural Forces Insurance 3.9. Other Damage to Property Insurance 3.1. Motor Vehicle Liability Insurance Aircraft Liability Insurance Liability for Ships Insurance General Liability Insurance Credit Insurance Suretyship Insurance Miscellaneous Financial Loss Insurance Legal Expenses Insurance Life Insurance 4. Evaluation of the Losses in the Sector 5. The Turkish Reinsurance Market 6. Investments of the Insurance and Reinsurance Companies 7. TCIP Policies Statistical Tables of the Turkish Insurance Sector 1. Consolidated Balance Sheet of Insurance and Reinsurance Companies 2. Consolidated Profit/Loss Accounts of Insurance Companies Operating in the Non-Life Branches 3. Consolidated Profit/Loss Accounts of Insurance Companies Operating in the Life Branch 4. Consolidated Profit And Loss Account of the Non-Life Branches (Reinsurance Companies) 5. Consolidated Profit and Loss Account of the Life Branch (Reinsurance Companies) 6. Consolidated Profit and Loss Account of the Pension Branch 3

6 İÇİNDEKİLER CONTENTS 7. Branşlara Göre Teknik Karlar ve Artış Oranları 8. Hayat Dışı Branşların Hasar Oranları 9. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Konsolide Mali Kar/Zarar Tablosu 1. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Özkaynakları 11. Sigorta Şirketlerinin Toplam Prim - Genel Gider - Teknik Kar - Bilanço Karı İlişkisi 12. Şirketlere ve Branşlara Göre Prim Gelirleri Yasal Düzenlemeler ve Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları 1. Mevzuata İlişkin Çalışmalar 2. Diğer Mevzuat Gelişmeleri 3. Hazine Müsteşarlığı'na Görüş Bildirilen Başlıca Çalışmalar 4. Diğer Çalışmalar Technical Profit According to the Branches and Annual Changes 8. Loss Ratios of the Non-Life Branches 9. Consolidated Financial Profit/Loss Accounts of Insurance and Reinsurance Companies 1. Insurance and Rein. Comp. Adjusted Shareholders' Funds 11. Relations between Total Premiums - General Expenditures - Technical Profit - Balance Sheet Profit 12. Premium Income per Company and by Branch Legislation and Harmonization with the Acquis Communautaire 1. Activities in the Legislative Field 2. Other Legislative Developments 3. Works Related to the Regulations of the Treasury 4. Other Activities Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler ve Avrupa Birliği Uyum Süreci Çalışmaları 1. Avrupa Birliği ile İlişkiler 2. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Mali ve Finansal Konulardaki Gelişmeler ve Faaliyetler 1. Mali Konulardaki Faaliyetler 2. Finansal Konulardaki Faaliyetler Relations with International Institutions and Harmonization with the European Union 1. Relations with the European Union 2. Relations with International Institutions Developments and Activities in Fiscal and Financial Matters 1. Activities about Fiscal Matters 2. Activities about Financial Matters Düzenlenen Toplantı ve Seminerler 1. Düzenlenen Toplantı ve Seminerler 11 Meetings and Seminars Organised 1. Meetings and Seminars Organized Ek: Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İsim ve Adresleri 114 Annex: Names and Addresses of the Insurance and Reinsurance Companies 4

7 SUNUŞ PREFACE Sektörümüz, 21 yılında prim üretimi rakamları temel alındığında reel olarak büyümüş olmakla birlikte, teknik ve mali karlar açısından bakıldığında geçmiş dönemlerde başlayan gerileme 21 yılında da devam etmiştir. Teknik karşılıklara ilişkin mevzuat düzenlemelerinin bu gerilemeye etkisi olmakla birlikte, asıl sebep fiyat rekabeti altında, sigortacılık tekniği ile bağdaşmayan tarifelerde ısrar edilmesi olmuştur. 21 yılında Türk Sigorta Sektörünü ilgilendiren önemli gelişmelere baktığımızda bunlardan ilki, tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesi kapsamında sigorta şirketlerine getirilen yükümlülüklere ilişkin hükümlerin 21 yılı başında yürürlüğe girmesidir. Ancak, Yönetmelik hükümlerinin gerek Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekse otomotiv sektörü tarafından yanlış yorumlanması nedeniyle yıl içerisinde konuya ilişkin taraflar arasında görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler neticesinde, Yönetmeliğin sektörümüze ilişkin hükümleri yeniden kaleme alınmıştır. Bahse konu Yönetmelik değişikliğinin 211 yılı içerisinde yapılması beklenmektedir. 21 yılında sektörümüzde tartışılan bir diğer önemli gündem maddesi, Sigorta Acenteleri Yönetmelik Taslağı olmuştur. Acenteler gibi sigorta sektörünün önemli paydaşlarının haklarının korunması esas olmakla birlikte, bu amaçla hazırlanan düzenlemelerin Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere aykırı hükümler içermemesi gerektiği de açıktır. Bu tür düzenlemelerin, sigorta sektörüne can suyu veren başta sigortalı ve sigortacı olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının haklarını ihlal etmeden yapılmasına da azami özen gösterilmelidir. Sektör görüşleri bu çerçevede konunun tüm paydaşlarına iletilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek kabul edilen 6111 sayılı Kanun Tasarısında, Trafik Sigortası primlerinin %15'i aşmamak üzere Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek bir orana tekabül eden kısmının Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilerek bir fon oluşturulmasına ve trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalara ilişkin verilecek acil hizmet ve tedavi giderlerinin kusur oranı gözetmeksizin bu fondan karşılanmasını öngören düzenleme, özellikle, 21 yılının son çeyreğinde sektörün gündeminde ilk sırada yer almıştır. Taslağın TBMM Plan Bütçe Alt Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi aşamasında Birliğimizce oturumlara iştirak edilmiş ve sektör görüşleri dile getirilmiş, ancak, ne yazık ki bu konuda istenen sonuç elde edilememiştir tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin sigortacılık tekniği ve hukuku ile bağdaşmadığı açıktır. Bu konuda, hukuki zeminde yürütülebilecek olan her türlü çalışma Birliğimiz gündemindedir. 21 yılı boyunca gündemimizde önemli yer işgal eden bir diğer konu da teknik karşılıklar olmuştur. 29 yılından bu yana devam eden çalışmalarda başta muallak tazminat karşılığı olmak üzere tüm teknik karşılıklara ilişkin düzenlemeler gözden geçirilmiştir. Birliğimizin de proaktif bir şekilde içerisinde yer aldığı çalışmalar Our sector has grown in 21 in real terms based on the premium production figures; however, in terms of technical and financial profits, the decline which started in the past periods continued also in 21. While the legislative regulations regarding technical reserves have been effective on this decline, the real reason behind the decline has been the insistence on the tariffs which are not compatible with the insurance technique under the price competition. When we consider the important developments concerning the Turkish Insurance Sector in 21, the first development is the entry into force of the provisions regarding the obligations imposed on the insurance companies under article 9 of the Regulation on the Control of the Expired Vehicles published in the Official Journal dated No at the beginning of 21. However, since the provisions of the Regulation were misinterpreted both by the Ministry of Environment and Forestry and the automotive sector, several meetings were held during the year between the related parties and as a result of these meetings, the provisions of the Regulation concerning our sector have been redrafted. The said amendment to the Regulation is expected to be made in 211. Another important agenda item discussed in our sector in 21 was the Draft Regulation on Insurance Agencies. As, it is essential to protect the rights of the significant stakeholders of the insurance sector such as agencies it is clear that regulations prepared for this purpose must not include any provisions contrary to the Turkish Commercial Code, Code of Obligations, Insurance Law, Banking Law and other regulations. It is also important to display the maximum effort to ensure that the regulations are drafted without the violation of the rights of all stakeholders in the sector mainly the insureds and insurers. The sector opinions were delivered to all stakeholders of the matter within this framework. The first item on the agenda of the sector especially in the last quarter of 21 was the regulation under the Draft Law No which was discussed and approved in the Turkish Grand National Assembly stipulating the formation of a fund by the transfer of a portion of the Traffic Insurance premiums at a rate to be determined by the Undersecretariat of Treasury not to exceed 15% to the Social Security Institution as well as the coverage of the urgent service and treatment expenses for the injuries resulting from the traffic accidents through this fund irrespective of the fault rate. Our Association participated in the sessions held during the discussion of the Draft in the TGNA Planning and Budget Sub- Commission and Planning and Budget Commission and expressed the sector opinions, but unfortunately the desired result could not be achieved in this regard. It is clear that the regulation which came into force following its publication in the Official Journal dated No repeated does not comply with the insurance technique and law. In this regard, all studies which shall be conducted in the legal ground are on the agenda of our Association. Another important matter which was on our agenda during 21 was the technical reserves. The regulations regarding all the technical reserves mainly the outstanding claims reserve have been reviewed in the studies which have continued since 29. The 5

8 SUNUŞ PREFACE 21 yılında tamamlanmış ve Hazine Müsteşarlığı'nca Teknik Karşılıklar Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliklere gidilmiştir. Yeni düzenlemeler, özellikle, hayat dışı branşlarda hesaplanan teknik karşılıkların önemli ölçüde artmasına neden olmakla birlikte, şirketlerin sigortalılarına karşı yükümlülüklerini daha sağlıklı bir şekilde karşılamasını sağlayacaktır. Son yıllarda sektörümüzün gündeminde yer alan konulardan biri de Avrupa Birliği'nde 213 yılında yürürlüğe girecek olan Solvency 2 uygulamasıdır. Türk sigorta sektörünce de uyum sağlanması beklenen bu kapsamlı düzenlemeleri, yayınlar ve seminerler yoluyla sektörümüze tanıtmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar devam etmektedir. Türkiye'nin Solvency 2 ile ilgili olarak izlemesi gereken yol haritasının belirlenmesi amacıyla kurulan Solvency 2 İhtisas Komitesi çalışmalarına Birliğimizce her türlü destek sağlanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, gönüllülük esasına göre seçilen dokuz şirket Birliğimizin de desteğiyle 21 yılında QIS 4 çalışmasını tamamlamıştır. 211 yılında ise daha önce QIS 4 çalışmalarını tamamlayan dokuz şirketin danışmanlığında ve Solvency 2 İhtisas Komitesi'nin koordinasyonunda tüm şirketlerce QIS 5 çalışması gerçekleştirilecek olup, böylece şirketlerin eksiklerini tespit etmeleri ve şimdiden gerekli hazırlıklara başlamaları amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği uyum çalışmaları sürecinde gerçekleştirilen mevzuat düzenlemeleriyle paralel olarak sorumluluk sigortaları sektörümüzde ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Kamuoyunda artan sorumluluk bilinci ve mahkemelerin tazminat kararları da bu yükseliş trendine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Genel Şartları ile Tarife ve Talimatı 29 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası da, tarihinden itibaren şirketlerimiz tarafından piyasaya sunulmaya başlamıştır. Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus, sigorta sektörü için büyük bir potansiyel oluşturmakla birlikte, sigorta bilincinin yeterince gelişmemiş olması, sektörün büyümesinin önündeki önemli engellerden bir tanesidir. Sektörün öncelikli hedefi, sigorta ile tanışmamış bu kitleye ulaşmak ve sigortanın lüks değil, bir gereklilik ve ihtiyaç olduğunu anlatabilmektir. Bu amaçla, özel sigorta bilincinin yaygınlaştırılması yönünde yapılan çalışmalar kapsamında, yıl içerisinde tanıtım faaliyetlerine devam edilmiştir. 29 yılında ilgiyle karşılanan ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik sahnelenen Bay Hooop Evde Şamata adlı çocuk oyununa 21 yılında da devam edilme kararı alınmıştır. Oyun Ekim 21 tarihinden Şubat 211 sonuna kadar 2 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnelenmiş, iki yılsonunda 49 ilde 1.'in üzerinde çocuğa ulaşılmıştır. Uzun süredir gündemde olan ve Birliğimizin de hazırlık çalışmalarına katıldığı Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihinde kabul edilmiş olup, sigorta hukukuna dair köklü değişiklikler de getiren 612 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu tarihli Resmi Gazete'de studies in which our Association also participated proactively were completed in 21 and comprehensive amendments were made to the Regulation on Technical Reserves by the Undersecretariat of Treasury. The new regulations will especially lead to a significant increase in the technical reserves calculated in the non-life branches and enable the companies to fulfill their obligations to their insureds more properly. Another matter on the agenda of our sector in the recent years is the Solvency 2 Regulation which will come into force in the European Union in 213. We continue our activities to introduce these comprehensive regulations which are also expected to be adopted by the Turkish insurance sector to our sector by the publications and seminars. Our Association provides all kinds of support in the activities of the Specialized Committee on Solvency 2 which was established to determine the road map required to be followed by Turkey related to Solvency 2. In the context of these activities, nine companies which were selected on a voluntary basis have completed the QIS 4 in 21 with the support of our Association. In 211, the QIS 5 will be conducted by all companies in consultation with the nine companies which completed the QIS 4 and in cooperation with the Specialized Committee on Solvency 2 and therefore it is aimed for the companies to determine their deficiencies and initiate the required preparations in advance. Liability insurances continue to be a point of focus in our sector in parallel with the legislative regulations developed during the harmonization process with the European Union. The increased sense of responsibility in the public opinion and the court decisions relating to the indemnity also contributed in this uprising trend. In this context, General Conditions on Compulsory Medical Malpractice Liability Insurance came into force on In addition, our companies have begun to introduce the Compulsory Liability Insurance for Coastal Facilities Sea Pollution to the market as of following the publication of the General Conditions and Tariffs and Instructions on this insurance in 29. Although the young population in our country represents a great potential for the insurance sector and the insufficient awareness on the insurance is one of the most important obstacles that prevent the growth of the sector. The primary goal of the sector is to reach this audience who has not met with insurance and to explain that the insurance is not a luxury but a requirement and a necessity. To this end, the publicity activities held in the context of raising awareness on private insurance continued during the year. The decision was taken to continue in 21 the child play named Mr. Hooop Rumpus at Home which was put on the stage for primary school age children and was watched with interest in 29. The play has been put on the stage in the 2 cities and Turkish Republic of Northern Cyprus from October 21 until the end of February 211 and it has reached over 1. children in 49 cities at the end of two years. The Draft Turkish Commercial Code which has been on the agenda for a long time and for which our Association has participated in the preparatory studies has been adopted on at the General Meeting of the Turkish Grand National Assembly and the new Turkish Commercial Code No. 612 which also brought 6

9 SUNUŞ PREFACE yayınlanmıştır. Aynı şekilde 1926'dan beri yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun yerini alan 698 sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda tarihinde kabul edilmiş olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunmaktadır. Yasanın yürürlük tarihi olarak belirlenmiştir. Sigorta sözleşmelerine ilişkin köklü değişiklikler içeren söz konusu Kanunlara uyumu sağlamak çerçevesinde yapılacak olan sigortacılık mevzuatına ilişkin değişiklikler 211 yılı içerisinde sektörün ana gündem maddeleri arasında yer alacaktır. 211 yılında da kamuoyunun yanı sıra, sektörün ilişkili olduğu tüm kurum ve kuruluşlarla daha yakın iletişimde olmayı hedefleyen Birliğimiz, sektörün taleplerinin kamu nezdinde daha fazla kabul görmesi yönünde çalışmalarına devam edecektir yılında yaşanan deprem ve 29 yılında yaşanan sel felaketlerinde rüştünü ispatlayarak Türk ekonomisi için ne kadar önemli olduğu görülen sektörümüzün hak ettiği konuma kavuşabilmesi için Birlik olarak çabalarımız bugüne kadar olduğu gibi, 211 yılında da artarak devam edecektir. Türk Sigorta Sektörünün gelişmesi ve daha iyi hizmet verebilmesini teminen, Birlik olarak yapılacak tüm mevzuat düzenlemeleri başta olmak üzere, Türk Sigortacılığının gelişmesi ve kamuoyu nezdinde bilinirliğinin artmasına yönelik çalışmalarımızın devam edeceğini belirtir saygılar sunarım. TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ fundamental changes to the insurance law was published in the Official Journal dated Likewise, the Draft Turkish Code of Obligations No. 698 replacing the Code of Obligations No. 818 which has been in force since 1926 was adopted at General Meeting of the Turkish Grand National Assembly on and was published in the Official Journal dated and No The date of entry into force of the law is The amendments relating to the insurance legislation to be made in the context of the alignment with the said laws which include fundamental changes regarding the insurance contracts will be the priority agenda items of the sector in 211. Our Association, aiming closer dialogue in 211 with all the authorities and institutions associated with the sector as well as the public opinion, will maintain its studies to ensure that the demand of the sector are better recognized at the public level. The Association's efforts will increasingly continue also in 211 as it has been maintained until today to enable our sector to reach the position it deserves as the sector has already proved its maturity in the earthquake and flood disasters that took place in 1999 and 29 respectively and its importance for the Turkish economy has been recognized. In order to ensure development of the Turkish insurance sector and the provision of better services, the Association will continue its endeavors, mainly in all legislative arrangements to be made, and also in increasing the public awareness on insurance. Respectfully Yours, ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY Mustafa SU Başkan President 7

10 8

11 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ (TSRŞB) ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY (TSRŞB) 9

12 TARİHÇE HISTORY Türkiye'de sigortacılık faaliyetleri ve hizmetleri, 187'lerden itibaren yabancı sigorta şirketleri tarafından başlatılmıştır. Daha sonra sigorta şirketleri, aralarında meslek kuruluşu şeklinde örgütlenme ihtiyacını duymuşlar ve tarihinde Beyoğlu TEUTONIA salonunda 44 yabancı şirket tarafından İstanbul'da Faaliyette Bulunan Yangın Sigorta Şirketleri Sendikası adıyla ilk meslek kuruluşu oluşturulmuştur tarihinde Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Munkasem Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkındaki Kanun-u Muvakkat kabul edilmiştir. Bu sendika daha sonra 1916 yılında Türkiye'de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti ne dönüştürülmüştür. Bu cemiyetin, o tarihlerde tamamı yabancı olan 81 üyesi bulunmakta idi yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, 11 Mart 1924 tarihinde bu cemiyet kaldırılarak, yerine "Sigortacılar Kulübü" kurulmuştur. Daha sonra bu Kulüp yerini 1925 yılında kurulan Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi ne bırakmıştır. Bu ibare ilk kez 21 Aralık 1926 tarihli Ticaret Bakanlığı yazısında görülmüştür Sayılı Sigorta Şirketlerinin Teftiş Murakabesi Hakkında Kanun tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun'un bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerin ilave edilmesine ilişkin 3392 sayılı kanun kabul edilerek tarihinde yürürlüğe girmiştir. 195 yılında Ankara'da toplanan Sigorta Şurası nda sigorta şirketlerinin denetlenmesi konusunda yeni bir yasa taslağı hazırlanmış ve sigortacılık meslek kuruluşu konusu gündeme gelmiştir. Yasa taslağı Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi ne görüş almak üzere gönderilmiştir. Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi üyeleri arasında bu taslakla ilgili anlaşmazlıklar çıkmış ve Genel, Güven, Halk, Ankara ve İnan Sigorta üyelikten istifa etmişlerdir. Temmuz 1952'de üyelikten ayrılan bu şirketlere Anadolu Sigorta ve Destek Reasürans şirketlerinin katılımıyla Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği adıyla tüzel kişiliğe haiz bir meslek birliği kurmuşlardır tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği ana sözleşmesi tasdik edilmiştir. In Turkey the first insurance transactions were started by foreign insurance companies from 187s. Later, the insurance companies wanted to be organized among themselves as a professional organization and the first respective organization was formed on 12 July 19 with the name of Syndicate of Fire Insurance Companies Operating in Istanbul by 44 foreign companies at the TEUTONIA Hall in Beyoglu. The Provisional Law Regarding the Foreign Insurance Companies was approved on 13 December This Syndicate was turned into The Society of Insurance Companies Operating in Turkey in 1916 which had 81 members all of them being foreign companies. Following the establishment of the Turkish Republic in 1923, this Society was abolished and The Club of Insurers was set up on 11 March 1924 which later in year 1925 was replaced by The Central Office of Insurers. This expression was for the first time used in a document of the Ministry of Commerce dated 21st December Law No.1149 regarding the Inspection and Supervision of Inurance Companies was put into force on 31 July Later, Law No.3392 amending some articles of Law No.1149 and the inclusion of new articles was approved and put into force on 28 May In 195, a new draft-law was prepared in respect of the supervision of insurance companies at the meeting of Insurance Council which came together in Ankara and the subject of insurance profession organization was put on the agenda. This draft-law was then sent to the Central Office of Insurers in order to take their views; however regarding this draft-law there occured disagreement among the members of this Office and the insurance companies; Genel, Güven, Halk, Ankara and Inan resigned from the membership. In July 1952 Anadolu Sigorta and Destek Reasürans submitted their resignations and they established the Association of Insurance Companies of Turkey which had a status of a legal entity. On 16 July 1952, the statue of this associatiıon was approved by the Council of Ministers yılları arasında bir tarihte Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi nin adı Türkiye Sigortacılar Cemiyeti olarak değiştirilmiştir. Ocak 1954'de Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği kapanmış ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nizamnamesi yayınlanmıştır tarihinde Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği ile Türkiye Sigortacılar Cemiyetinin birleşmesi ile oluşturulan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nin ilk umum toplantısı yapılmıştır tarihinde Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında 7397 Sayılı Kanun" kabul edilmiş ve tarihinde yürürlüğe girmiştir tarihinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Ana Tüzüğü yürürlüğe girmiştir tarihinde 7397 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve kanuna bazı maddeler ekleyen 3379 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, Birliğe "kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu" hüviyeti verilmiştir. Bu kanunla yapılan bir başka Between 1952 and 1954 the name of the Central Office of Insurers was changed to Society of Turkish Insurers. In January 1954 the Association of Insurance Companies of Turkey was closed down and the regulation of Association of Insurance and Reinsurance Companies of Turkey was published. On 22 January 1954 the first General Assembly of the Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey which was formed by the unification of the Association of the Insurance Companies of Turkey and the Society of Turkish Insurers was carried out. On 21 December 1959 Law No.7397 Regarding the Supervision of Insurance Companies was accepted and came into force on 3 December The statue of the Association of Insurance and Reinsurance Companies of Turkey came into force on 1 June By the coming into force Law No.3379 regarding the Insurance Supervision on 11 June 1987 amending certain articles of the Law 1

13 TARİHÇE HISTORY değişiklikle de, Birliğin organ seçimlerinin yargı gözetimi altında, yani hakim nezaretinde yapılması esası getirilmiştir tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 24'üncü maddesinde de Birlik'e ilişkin düzenlemeler yer almış ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. No.7397, the Association became a specialist institution with the characteristics of a unique non-governmental institution established by law. Another amendment was that the elections of the Association's organs should be made under judiciary supervision. Article 24 of the Insurance Law No.5684 which came into force after being published at the Official Journal dated was included certain regulations concerning the Association. Then, the Regulation Relating to the Working Procedures and Principles of the Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey which was introduced pursuant to this Law came into force after being published at the Official Journal dated

14 TSRŞB HAKKINDA ABOUT TSRŞB Türkiye'de faaliyette bulunan yerli ve yabancı tüm sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubelerinin Hazine Müsteşarlığı'ndan ruhsat aldıktan sonra bir ay içinde Birliğe üye olmaları zorunlu olup; 21 yılı sonu itibari ile 62'si sigorta şirketi ve 2'si de reasürans şirketi olmak üzere, toplam 64 üyesi bulunmaktadır. Üyelerimizin isim ve adres bilgileri Ek-1'de yer almaktadır. Birlik merkezi İstanbul'da olup, gerekli görülen yerlerde temsilcilik açabilme yetkisine sahiptir. Kanunda belirtildiği üzere Birliğin amaçları şunlardır: Sigortacılık mesleğinin gelişmesini sağlamak, Şirketler arasında dayanışma sağlamak, Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamaktır. VİZYON Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin vizyonu güvenilir ve tarafsız bir otorite olarak, sigortacılık konusunda araştırmalar yapmak, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, sektördeki tüm paydaşların çalışmalarını koordine etmek ve sigorta alanında referans bir kurum haline gelmektir. MİSYON - Sigortacılık mesleğinin ve sigortacılık hizmetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, - Yurtiçinde ve dışında sigortacılığa ait gelişmelerin izlenmesi ve sigortacılık alanında araştırmalar yapılması - Sigortacılığı ilgilendiren konularda Kamu İdaresine görüş bildirilmesi - Yurtiçinde ve dışında sigortacılıkla ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişkiler kurulması - Sigorta şirketleri arasındaki ilişkilerde mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi - Sigortacılık alanında etik kuralların saptanması - Üyeler arasında haksız rekabetin ortadan kaldırılması - Sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi amacına yönelik kuruluşlar kurulması, eğitim faaliyetlerinde bulunulması All of the insurance and reinsurance companies, local or foreign, operating in Turkey and branch offices of foreign companies in Turkey are obliged to be members of the Association within one months following their being licensed by the Undersecretariat for the Treasury. At the end of 21 the Association had 64 members, 62 being insurance and 2 reinsurance companies. The names and addresses of our members are attached in Annex 1. The head office of the Association is in Istanbul and it has the power to open representative offices anywhere if it deems it necessary. As it is stated in the Law, the goals of the Association are as follows: To ensure the development of the insurance profession, To secure solidarity among insurance companies To adopt and implement all the necessary measures in order to control unfair competition. VISION As a neutral and reliable authority, the vision of the Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey is to become the reference institution in the field of insurance through conducting research, activities of publicity and education, organising and coordinating the activities of all stakeholders in the sector. MISSION - Developing the insurance sector and promoting insurance services - Monitoring national and international developments and conducting research on insurance - Providing advice to public authorities - Establishing relations with similar national and international institutions - Empowering solidarity between insurance companies - Producing code of ethics and ensuring unity in practices - Eliminating unfair competition among members - Establishing institutions for the development of the insurance profession and providing educational activities 12

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report 2007 bes2007gr@egm.org.tr

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2014 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...4 Misyon...4 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2013 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...5 Misyon...5 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 213 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABBLE of CONTENTS Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İ nşaat sektörünün genel atmosferini ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2012 İKİNCİ YARI 2012. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2012 İKİNCİ YARI 2012. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 212 İKİNCİ YARI 212 Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. COLLIERS INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6 İÇİNDEKİLER contents Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Letter from the Chairman of the Board Tarihçe 4 Historical Background Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5 Board of Directors, Auditors and

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2005 Değerli Üyelerimiz, 2005 yılı YASED Yabancı Sermaye Derneği ve Türkiye için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı