2013 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 213 FAALİYET RAPORU

2 Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

3

4 İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları Organizasyon Yapısı About TSB History TSB Association s Bodies Organizational Structure Giriş Sosyo-Ekonomik Gelişmeler Dünya Sigorta Sektörü Avrupa Birliği Sigorta Sektörü Introduction Socio-Economic Developments Global Insurance Industry European Union Insurance Industry Türk Sigorta Sektörü 1.Genel Bakış 2.Prim Gelirleri 3.Sigorta Branşları 3.1. Kaza Sigortaları 3.2. Hastalık/Sağlık Sigortaları 3.3. Kara Araçları Sigortaları 3.4. Raylı Araçlar Sigortaları 3.5. Hava Araçları Sigortaları 3.6. Su Araçları Sigortaları 3.7. Nakliyat Sigortaları 3.8. Yangın ve Doğal Afet Sigortaları 3.9. Genel Zarar Sigortaları 3.1. Kara Araçları Sorumluluk Sigortaları Hava Araçları Sorumluluk Sigortaları Su Araçları Sorumluluk Sigortaları Genel Sorumluluk Sigortaları Kredi Sigortaları Emniyeti Suiistimal Sigortaları Finansal Kayıp Sigortaları Hukuksal Koruma Sigortaları Destek Sigortaları Hayat Sigortaları 4. Bireysel Emeklilik 5.Sektörün Hasar Değerlendirmesi 6.Türk Reasürans Piyasası 7.Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Yatırımları 8.DASK Verileri The Turkish Insurance Industry 1. General Overview 2. Premium Income 3. Insurance Branches 3.1. Casualty Insurance 3.2. Sickness/Health Insurance 3.3. Land Vehicles Insurance 3.4. Railway Rolling Stock Insurance 3.5. Aviation Insurance 3.6. Ships Hull and Machineary Insurance 3.7. Marine Goods on Transit Insurance 3.8. Fire and Allied Perils Insurance 3.9. Other Lines 3.1. Motor Vehicle Third Party Liability Insurance Aviation Liability Insurance Marine Liability Insurance General Liability Insurance Credit Insurance Fidelity Insurance Financial Loss Insurance Legal Protection Insurance Assistance Life Insurance 4. Pension 5. Evaluation of the Claims in the Sector 6. Turkish Reinsurance Market 7. Investments of the Insurance and Reinsurance Companies 8. TCIP Figures Türk Sigorta Sektörünün İstatistiki Tabloları 1.Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Konsolide Bilançoları 2.Hayat Dışı Branşların Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Şirketler) 3.Hayat Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Şirketler) 4.Hayat Dışı Branşların Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Reasürans Şirketleri) 5.Hayat Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Reasürans Şirketleri) 6.Emeklilik Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı 7.Branşlara Göre Teknik Karlar ve Artış Oranları 8.Hayat Dışı Branşların Hasar Oranları 9.Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Konsolide Mali Kar/Zarar Tablosu 1.Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Özkaynakları Statistical Tables of the Turkish Insurance Sector 1.Consolidated Balance Sheet of Insurance and Reinsurance Companies 2.Consolidated Profit/Loss Accounts of Insurance Companies Operating in the Non-Life Branches 3.Consolidated Profit/Loss Accounts of Insurance Companies Operating in the Life Branch 4.Consolidated Profit And Loss Account of the Non-Life Branches (Reinsurance Companies) 5.Consolidated Profit and Loss Account of the Life Branch (Reinsurance Companies) 6.Consolidated Profit and Loss Account of the Pension Branch 7.Technical Profit According to the Branches and Rates of Increase 8.Loss Ratios of the Non-Life Branches 9.Consolidated Financial Profit/Loss Accounts of Insurance and Reinsurance Companies 1. Insurance and Rein. Comp. Adjusted Shareholders Funds

5 İÇİNDEKİLER CONTENTS 11.Sigorta Şirketlerinin Toplam Prim-Genel Gider- Teknik Kar- Bilanço Karı İlişkisi 12.Şirketlere ve Branşlara Göre Prim Gelirleri Relations between Total Premiums - General Expenditures - Technical Profit - Balance Sheet Profit 12. Premium Income per Company and by Branch Yasal Düzenlemeler ve Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları 1.Mevzuata İlişkin Çalışmalar 2.Diğer Mevzuat Gelişmeleri 3.Hazine Müsteşarlığı na Görüş Bildirilen Başlıca Çalışmalar 4.Diğer Çalışmalar Legislation and Harmonization with the Acquits Communautaire 1.Activities in the Legislative Field 2.Other Legislative Developments 3.Works Related to the Regulations of the Treasury 4.Other Activities Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler ve Avrupa Birliği Uyum Süreci Çalışmaları 1.Avrupa Birliği ile İlişkiler 2.Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Relations with International Institutions and Harmonization with the European Union 1. Relations with the European Union 2.Relations with International Institutions Mali ve Finansal Konulardaki Gelişmeler ve Faaliyetler 1.Mali Konulardaki Faaliyetler 2.Finansal Konulardaki Faaliyetler Developments and Activities in Fiscal and Financial Matters 1.Activities about Fiscal Matters 2.Activities about Financial Matters Düzenlenen Toplantı ve Seminerler 17 Meetings and Seminars Organised 17 Ek: Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin İsim ve Adresleri 19 Annex: Names and Addresses of the Insurance, Reinsurance and Pension Companies 19

6 SUNUŞ PREFACE Olumsuz teknik neticelerle girdiğimiz 213 yılı, gerek mevzuat düzenlemeleri gerekse sektörel faaliyetler açısından oldukça hareketli geçmiştir. Üyelerimiz 213 yılında faaliyetlerini yeniden planlamış; teknik sonuçlara olumlu etkide bulunan müşteri odaklı politikalara daha da ağırlık vererek önemli bir süreci başarıyla geçirmişlerdir. Sektör uygulamalarına önemli değişiklikler getiren düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6456 sayılı Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun sigorta eksper ve acenteleri ile ilgili maddelerinde, Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin hükümler içeren maddelerinde ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun sigortacılığa ilişkin hüküm içeren maddesinde değişiklik yapılmıştır sayılı Kanunla değişen 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu nun 24 üncü maddesinin 24 üncü fıkrası gereği Birlikçe hazırlanan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan ve sigorta sektörünü yakından ilgilendiren bir diğer önemli düzenleme ise 652 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun dur tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 652 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun marifetiyle krediye bağlı sigortaların yapılmasında "tüketicinin yazılı talebi" şartı getirilmiştir. Söz konusu Kanunla yapılan bir diğer düzenleme ise konut projelerine ön ödemeli (kampanyalı) satış izninin verilmesinde " bina tamamlama sigortası" yaptırma zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. Kanun bu sigorta ile ilgili alt düzenlemeleri yapma hususunda Hazine Müsteşarlığı nı görevlendirmiştir. Bu düzenlemelerin belirginleşmesi durumunda bahse konu sigortanın uygulanabilirliğinin daha net bir şekilde ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Bireysel sigortalarda lokomotif görevini üstlenen kasko sigortalarında tarihinde yürürlüğe giren genel şart değişikliği, kamuoyunda uzun süre tartışılmıştır. Uygulamadaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan genel şart değişikliği ile dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko adı altında dört farklı ürün şeklinde poliçenin oluşturulması benimsenmiştir. Bunun yanı sıra yedek parça temini, araç bedellerinin rayiç değerinin belirlenmesinde alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilmesi gibi hususlarda düzenlemeler yapılmıştır. Yeni genel şartların getirdiği bir diğer önemli yenilik ise sigortalıların satın almış oldukları ürünü daha net anlaması ve diğer sigorta şirketlerinin ürünleriyle kolaylıkla karşılaştırılabilmesi amacıyla tek tip poliçe şablonunun belirlenmiş olmasıdır. The year that started with unfavorable technical results, has been quite active due to the arrangements made in the legislation as well as the activities that took place in the sector. Our members re-planned their operations in the year 213 and by emphasizing the customer focused policies that positively affected the technical results they were able to tackle an important process with success. The arrangements that led to significant changes in the sector based applications are summarily provided below; By means of Law No. 6456, which was published in the Official Gazette on with the issue No , amendments have been made in Law No on Private Pension Savings and Investment System, in articles related to insurance expertise and agencies of the Insurance Law No as well as the articles containing provisions on Insurance Arbitration Commission, Insurance Information and Monitoring Center and the monies that are not claimed by their rightful owners and lastly the articles of Turkish Criminal Law No on insurance business. The Regulation on Working Principles and Procedures of Association of the Insurance, Reinsurance and Pension Companies of Turkey that has been prepared by the Association as per article 24, paragraph 24 of Insurance Law No that has been amended by Law No has entered into force following its publication in the Official Gazette dated Another important arrangement that has been made in the past year and that interested the insurance sector closely was the Law on the Protection of Consumers No By means of Law on the Protection of Consumers No. 652 that was published in the Official Gazette dated , the insurance based on credit has been tied to the condition of obtaining the consumer s written request. Another arrangement made under this Law involves the compulsory building completion insurance sought as a prerequisite in issuing the prepaid sale (under a campaign) permission for housing projects. The Law authorized the Undersecretariat of Treasury to make the sub-arrangements in relation to this insurance. It is our opinion that the applicability of the subject matter insurance would become clearer with the emergence of arrangements to be made. The amendment to the general conditions in Motor Vehicle Physical Damage Insurance, which occupies the leading position in individual insurance branches, took effect on and has been an item of public discussion for quite a long time. The amendment in the general conditions that was put into effect to eliminate any uncertainties in application prescribed that the policy must be formed under four main classifications: narrow scope insurance, Motor Vehicle Physical Damage Insurance, comprehensive insurance, and full insurance. Furthermore, arrangements were also made in subjects such as the provision of spare parts, references to be taken in determining the market value of vehicles or including the method for determining the market value in the policy. Another important novelty that was introduced with the amendment to the general conditions has been the adoption of a uniform type of policy template to make it possible for the insured people to understand the product they buy better and compare it to the products of the other insurance companies easier than before. 5

7 SUNUŞ PREFACE Ülkemizde uygulamaya başlandığı andan itibaren sürekli bir gelişim içerisinde olan özel sağlık sigortalarının usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sonuçlanmış ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği tarihli ve 288 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile hastalık/sağlık branşında uygulama alanı bulan ömür boyu yenileme garantisi gibi bazı teminatlar için standartlar getirilmiş, mevzuatta yer alan ve tüm sigorta branşları için geçerli olan bilgilendirme yükümlülüğü gibi bazı düzenlemelere sağlık sigortaları özelinde bir kez daha dikkat çekilmiştir. Düzenlemenin uzun dönemde özel sağlık sigortacılığına olan güveni arttıracağı, mevcut sigortalıların sistemde kalmasını sağlarken yeni sigortalıların da sisteme girmesini teşvik edeceği düşünülmektedir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik kapsamında sigorta şirketlerine teklif verme yükümlülüğü getirilmiş ve sigortalıların bilgiye daha kolay ulaşabilmesini teminen, şirketlerin resmi internet sitelerinde trafik sigortası prim sorgulama ekranı tahsis etmelerine yönelik düzenleme yapılmıştır. Yönetmelik değişikliği ile indirim ve artırım basamakları muhafaza edilmekle birlikte, uygulanacak indirim ve artırım oranlarının belirlenmesi şirketlere bırakılmıştır. Yapılan bu değişikliklerle daha şeffaf ve serbest bir sisteme geçiş yapılmıştır. 213 yılı ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi 1 uncu yılını geride bırakmıştır. Sistem 1 yılda yaklaşık 4 milyon katılımcı sayısına, 25 milyar Türk Lirasını aşan fon büyüklüğüne ulaşmıştır. 213 yılı başında yürürlüğe giren BES katılım paylarına yüzde 25 devlet katkısı uygulamasında yılsonu itibariyle yaklaşık 1.15 milyon Türk Lirası tutarında devlet katkısı katılımcıların hesabına yatırılmıştır. Geriye dönüp bakıldığında Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan düzenlemeler ile sistemin bireyler için daha cazip bir hale getirildiğini; katılımcı tabanının genişlediğini; fon büyüklüğünün arzu edilen oranlarda büyüdüğünü; yeni teşvik modeli ile bugüne kadar vergi avantajını kullanma imkanı olmayan katılımcıların sisteme olan ilgi ve güvenlerinin artmış olduğunu görüyoruz. Bireysel Emeklilik Sisteminin Birlik bünyesine dahil edilmesi ile birlikte mevzuat düzenlemeleri ve sistemin tanıtımı konularına ağırlık verilmiş; Bireysel Emeklilik Sisteminden emekli olan katılımcıların birikimlerini değerlendireceği ve hayat boyu emeklilik geliri almalarına imkan veren Yıllık Gelir Sigortaları ile ilgili bir proje yürütülmüştür. Projede mevzuat hazırlıkları ile birlikte örnek ürün tasarımları üzerinde çalışılmıştır. Zorunlu Deprem Sigortası riskinin 1,75 milyar Euro luk kısmını uluslararası reasürans piyasası ile paylaşmakta olan ve bu anlamda dünyadaki en büyük 1 katastrofik reasürans koruması arasında yer alan Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 213 yılı içerisinde afet bonosu piyasasına 4 milyon ABD Doları tutarında tahvil ihracatında bulunmuş ve böylelikle Türkiye nin ilk afet bonosunu (Cat Bond) ihraç ederek olası bir deprem için hasar ödeme kapasitesini artırmıştır. The ongoing work to determine the procedures and principles pertaining to private health insurance that has been in an uptrend since the first time the scheme was put into implementation, has been concluded and the Private Health Insurance Regulation was published in Issue No of the Official Gazette dated By means of the Regulation some standards have been established for some types of coverage such as lifelong renewal guarantee that has found some application area in Sickness/Health branch while attentions were once more drawn to some arrangements valid for all types of insurance such as the responsibility to provide information specifically where health insurance is concerned. It is considered that the subject matter arrangements would improve the trust placed in private health insurance in the long run, and while encouraging the newly insured to enter the system it would ensure that the existing insured subjects remain in the system. Regulation Amending Regulation on Tariff Application Principles on Motor Vehicles Compulsory Third Party Liability Insurance, was published in Issue No of the Official Gazette dated Within the scope of the amendment made, the insurance companies were required to submit offers and establish a traffic insurance premium inquiry screen on their official web sites to ensure that the insured can access information easier. By means of the amendment made in the Regulation, the deduction and increase levels were maintained, however it was left to the discretion of the companies to decide the rate of the deduction and increase to be applied. The amendments that were initiated have made transition to a more transparent and liberal system possible. The Private Pension System has completed its 1th year by 213. Within 1 years, the system acquired 4 million participants and reached a level above 25 billion Turkish Liras in funds. Thanks to the application of 25 percent State contribution to be added to the Private Pension System participation shares that took effect at the beginning of 213, a contribution of approximately TL 1,15 million by the government has been added to the funds of the participants under the scheme. When we look back we see that the system has been rendered more attractive; the number of participants was increased; the desired rate of growth in the funds was achieved by means of the arrangements made in the private pension system while the interest and trust in the system of the participants that have not had the chance to exercise the tax advantages until now have been improved by means of the new incentive model. With the addition of the private pension system in the structure of the Association, the subjects such as the legislation arrangements and promotion of the system have gained importance and a project was conducted on Annuities that would allow the pensioners of the Private Pension System to benefit from their accumulations and receive lifelong income from the pension fund. Project involved work on legislation preparations as well as sample product designs. Turkish Catastrophe Insurance Pool that shares Euro 1.75 billion of the Compulsory Earthquake Insurance risk with international reinsurance market and as such is among the 1 largest catastrophic reinsurance protection entities in the world, issued USD 4 million worth of bonds in the Cat bonds market in the year 213 and as such improved its capacity to pay damages in case of an earthquake by means of the first Cat Bond issue of Turkey. 6

8 SUNUŞ PREFACE Ayrıca 213 yılında başlayan adres kodu uygulaması ile ülke sınırları içerisindeki tüm adresler standartlaştırılarak konutla ilgili işlem yapan tüm kurumlar arasında entegrasyon sağlanmıştır tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile Sigorta Sektörünün Vergilendirilmesi İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Genel olarak her yıl düzenlenen yıllık toplantıların devamı niteliğindeki toplantıya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Genel Sekreterlik yetkilileri ile Gelir İdaresi Başkanlığı üst düzey yetkilileri katılmıştır. Bu toplantının en önemli gündem maddelerinde biri yabancı kimlik numarası olmaksızın poliçe düzenlenemeyeceğine ilişkin yasal düzenleme idi. Konuya ilişkin yıl içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile çeşitli toplantılar yapılmış, zorunluluk konusunda sektörümüzün yaşamakta olduğu sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin yöntemler tartışılmıştır. Neticede, Gelir İdaresi Başkanlığı nın tarihli yazısı ile daha önce poliçe tanzimi öncesi Türk vatandaşı olmayan sigorta ettirenlerin vergi dairesine giderek almak zorunda olduğu yabancı kimlik numarasını, poliçe satışı sonrasında müşterileri adına toplu olarak alma yetkisi sigorta ve emeklilik şirketlerine verilmiştir. Bahse konu toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olan vakıf ve sandıklardaki birikimlerin Bireysel Emeklilik Sistemine aktarımında vergi tevkifat esasları da Gelir İdaresi Başkanlığı nın tarihinde yayımladığı Gelir Vergisi Sirküleri ile netlik kazanmıştır. Bilindiği üzere başta plastik üreticileri ve kimya sektörü olmak üzere pamuk, çırçır, ahşap, kereste sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların sigorta teminatı bulunması konusunda yaşadığı zorluklara ilişkin olarak geçtiğimiz yıl içerisinde Hazine Müsteşarlığı, TOBB ve çeşitli illerdeki sanayi ve ticaret odaları ile yazışmalar yapılmış; toplantılarda bir araya gelinmiş ve çeşitli mecralarda sigorta şirketlerince bu risklere neden teminat verilemediği anlatılmaya çalışılmıştır. Bu görüşmelerde, sigorta şirketlerinin belli alanlardaki risklere önyargılı yaklaştıklarına ilişkin bir algının var olduğu ve yapılan riziko teftişlerinin yetersiz olduğunun ileri sürüldüğü görülmüştür. Bu eleştirilere istinaden, masrafı sigortalı adayınca karşılanmak üzere, bağımsız bir değerlendirmeye ilişkin raporun gündeme getirilmesinin yararlı olacağından hareketle, NFPA standartlarına uygunluk denetimi yapan Türk Loydu Vakfı nın üyelerimiz ile sigortalı adayı tüzel kişilere tavsiye niteliğinde bildirilmesinin faydalı olacağı kanaati hasıl olmuştur. Bu çerçevede Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi nden alınan teklif ve iletişim bilgileri ilgili branşta faaliyet gösteren üyelerimize ve çeşitli illerdeki sanayi ve ticaret odalarına duyurulmuştur. Bahse konu teklifin yaşanmakta olan sorunun çözümüne katkı sağlaması; üyelerimizin standartlara uygunluk yönünden teftişi yapılmış bir rizikoyu daha etkin değerlendirebilmesi ve bu şekilde belli bir standardın altında çalışan işletmelerin, sigorta şirketlerinden bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi ve bu durumun raporlanması ile sigortacılık sektörünün hiç hak etmediği eleştirilerin önüne de geçilmesi hedeflenmiştir. Furthermore, by means of the address code application that has been started at the beginning of 213, integration between the institutions dealing in housing has been achieved as all the addresses within the borders of the country were standardized. On a meeting on the Problems and Solution Suggestions Regarding the Taxation of the Insurance Sector was held with widespread participation of the Revenue Administration officials. In this meeting that was a continuation of the meetings that are generally arranged on an annual basis, the chairman and members of the Board of Directors of the Association, executives from the General Secretariat and high ranking officials from the Revenue Administration were in attendance. One of the most important items to be discussed in the agenda of this meeting was the legal arrangement regarding the requirement to have a foreign identification number to draw up a policy. Regarding the subject, miscellaneous meetings were held with the Revenue Administration officials within the year and in these meetings the problems that our sector has been experiencing regarding the requirement and the ways of resolving this problem have been discussed. In conclusion to these meetings, by means of the letter dated of the Revenue Administration, the insurance and pension companies have been granted the authority to obtain foreign identification numbers collectively on behalf of their customers following the policy sale whereas previously the non-turkish insured parties were required to obtain the same ID No. from the tax office prior to the arrangement of a policy. Another important item of the agenda for discussion in the subject matter meeting was related to the tax withholding principles to be applied to the transfer of the accumulations in foundations and pension funds to the Private Pension System. The subject has been clarified by means of the Income Tax Circular that has been issued by the Revenue Administration on As you may know correspondence was conducted and meetings were held with the Undersecretariat of Treasury, Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) and the chambers of industry and commerce in various cities in the previous year in regard to the difficulties experienced to obtain insurance coverage by the companies operating in cotton, gin, timber and lumber sectors led by plastic manufacturers and chemicals sector. Through various media channels, it has been endeavored to explain why the insurance companies cannot extend coverage for the concerned risks. In the subject matter discussions it has been observed that there is a perception suggesting a prejudiced approach adopted by the insurance companies where these risks are concerned in addition to the claims of inadequate risk inspections. On the basis of the foregoing criticisms and taking into account that an independent assessment report with all associated costs borne by the potential insured would be beneficial, we have been convinced that our members and legal entities as potential insured parties as a recommendation are informed of Turk Loydu Foundation that conducts NFPA Standard compliance audits. Within this scope the offer obtained from Turk Loydu Foundation Economic Enterprise as well as the entities contact information has been informed to our members operating in a related field as well as to the chambers of industry and commerce in various cities. By means of the subject matter offer it has been targeted to contribute to the solution of the subject matter problem, more effective assessment of a risk inspected in terms of standards by our members, and assessment of and reporting on the companies operating below certain standard levels by an entity independent of insurance companies. It has also been aimed to prevent the criticism undeservedly directed to the insurance sector. 7

9 SUNUŞ PREFACE Sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün yaşamakta olduğu sorunları çözmek, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak ve sektörün önünü açacak uygulamalara katkı sağlamak adına yürütülen projelerin başında gelen 223-Sigortacılıkta Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan çalışma komiteleri geçtiğimiz yıl içerisinde de çalışmalarına devam etmişlerdir. Oto sigortaları ile ilgili sigorta sektörünün yaşamakta olduğu sorunların çözümüne ilişkin başlatılan Oto Sigortaları Projesi nde; Doğrudan Tazmin Sistemi, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanmasında Standardizasyon, Sigorta Suiistimalleri ile Mücadele ve Yedek Parça-Tamirhane Sertifikasyonu başlıklarında yürütülen çalışmalarda önemli mesafe kat edilmiştir Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nda yapılması gerekli değişiklikler çerçevesinde görüşlerimiz hem yazılı hem de yıl içerisinde gerçekleştirilen toplantılarda sözlü olarak İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerine iletilmiştir. Gerek gelişen ve değişen koşullar ve gerek mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınarak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartlarının revize edilmesine yönelik çalışmalar yapılmış; sektör ve Müsteşarlık temsilcilerinin katıldığı toplantılar düzenlenmiştir. Söz konusu genel şart taslağına Değer Kaybı Hesaplaması, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması ve Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması kloz olarak eklenmiş ve yasal dayanak oluşturmak amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de ve Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yapılması planlanan değişikliklerin sigorta sektörüne etkisinin tespit edilmesi, sürecin takip edilmesi ve yurtdışı uygulamaların incelenmesi amacıyla önemli bir başka proje başlatılmıştır. Yürütülen çalışmada yurtdışında bu sürecin nasıl bir yöntem izlenerek aşıldığı belirlenmiş ve kanun taslağına eklenmesi önerilecek metin belirlenmiştir. Kamuoyunda sigorta bilincinin geliştirilmesine ve sigorta algısının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Mayıs ayının son haftasında sektör paydaşlarının desteğiyle Sigorta Haftası na ilişkin çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. 213 yılı Sigorta Haftası Motorlu Taşıt Sigortaları konulu II. Ulusal Sigorta Sempozyumu ile başlamış, ardından Sigorta Konulu Kısa Film Yarışması Tasarruf ve Sigorta Bilinci başlığı altında düzenlenmiş ve Sigorta Sektörü Basketbol Turnuvası gerçekleştirilmiştir. Ayrıca TARSİM ile tarım sigortaları özelinde Adapazarı nın Geyve ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra çeşitli ticaret odalarında değişik sigorta branşlarını kapsayan bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 213 yılında diğer kamu kurumları ile de sigorta sektörünü ilgilendiren konularda temaslarımız devam etmiştir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gibi kurumlarla toplantılar yapılmış ve görüşlerimiz paylaşılmıştır. Bu çerçevede Türk Sigorta Sektörünün gelişimini sağlıklı olarak devam ettirebilmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışmalarımızın devam edeceğini belirtir, saygılar sunarım. Ramazan ÜLGER Başkan The working committees established within the scope of the 223 Transformation in Insurance Project that has been one of the leading studies conducted to solve the problems experienced in the insurance and private pension sectors, and to ensure the required arrangements are put into effect and contribute to the applications that would propel the sector continued their work in the previous year. In the Auto Insurance Project that has been initiated to find solutions to the difficulties experienced by the insurance sector in regards to the auto insurance, great progress has been made in the subjects of Direct Settlement System, Standardization in Compensation for Loss of Support, Fight Against Insurance Fraud and Spare Part-Repair Shop Certification. Our opinions, within the framework of the amendments considered to be made in Motorways Traffic Law No. 2918, have been relayed orally to the executives of the Strategy Development Department of the Ministry of Interior, Traffic Applications and Inspections Branch of Security General Directorate and Undersecretariat of Treasury in the meetings arranged within the year. In consideration of the developing and changing circumstances and conditions, work has been conducted on the revision of the general conditions on Motor Vehicles Compulsory Third Party Liability Insurance. To serve this purpose meeting were arranged with the participation of representatives from the sector and Undersecretariat. Value Loss Calculation, Calculation of Compensation for Loss of Support and Perpetual Disability Indemnity Calculation have been added as clauses to the subject matter draft for general conditions while studies were conducted to establish the legal basis. An important project to determine the effects, follow up the process of and analyze the applications abroad in regards to the amendments planned to be made in the Decree Law of Protection of Patent Rights and Protection of Industrial Designs has been initiated. In the study conducted, the method used abroad to complete the process was determined while the text suggested to be added to the body of the Draft Law was determined. Various events pertaining to the insurance week have been organized together with the stakeholders in the sector in the last week of May for purposes of contributing to the improvement of insurance awareness and establishment of a perspective on insurance among public. The 213 Insurance Week commenced with the 2nd National Insurance Symposium titled Motor Vehicle Insurance, and continued with the short film competition Savings and Insurance Awareness on insurance and was concluded with Insurance Sector Basketball Tournament. Furthermore, in addition to the events organized in Adapazari, Gevye with TARSIM regarding agricultural insurance, information meetings were held at various chambers of commerce covering miscellaneous fields of insurance. In the year 213 our contact with the public institutions on subjects regarding the insurance sector has continued. Within this framework meetings were held and opinions were exchanged with representatives from institutions such as the Ministry of Health, Banking Regulation and Supervision Authority, Capital Markets Board, Competition Authority, Ministry of Environment and Urban Planning, Social Security Institution, Ministry of Customs and Commerce. I would like to take this opportunity to inform you of our intention to continue our studies with all the stakeholders to ensure the healthy development and growth of the insurance. Respectfullys yours. Ramazan ÜLGER President 8

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2014 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...4 Misyon...4 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2013 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...5 Misyon...5 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report 2007 bes2007gr@egm.org.tr

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER SAYI ISSUE 05 HAZİRAN JUNE 2015 HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER YAYIN SAHİBİ / OWNER Egemenoğlu Hukuk Bürosu Av. Yunus Egemenoğlu SORUMLU MÜDÜR / MANAGER IN CHARGE Egemen Egemenoğlu EDİTÖR / EDITOR Egemen Egemenoğlu

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2006 Değerli Üyelerimiz, Uluslararası yatırımlar anlamında 2006 yılının son derece başarılı bir yıl olduğu hepimizin malumudur. 2005 yılı ile başlayan rekor seviyede Doğrudan

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2004 Değerli Üyelerimiz, Yoğun geçen ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir çalışma dönemini daha geride bıraktık. 2004

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2013 Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi 6327 sayılı Kanun la bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2005 Değerli Üyelerimiz, 2005 yılı YASED Yabancı Sermaye Derneği ve Türkiye için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı

Detaylı