VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ"

Transkript

1 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır. Başarılı işletmeler analiz edildiğinde bunların dış çevreleri ile iç çevrelerini etkin uyumlaştırabildikleri kolayca görülecektir. Bu anlamda teknolojik çevre de bir dış çevre faktörü olarak işletmeler açısından önem taşımaktadır. Özellikle rekabetin yoğun yaşandığı sektörlerde rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin anahtarlarından biri teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi, bunların optimum noktada işletmeye adapte edilmesidir. Bu çalışmada üretim işletmelerinin kullanabilecekleri teknolojiler ve bu teknolojilerin temel özellikleri üzerinde durulmuştur. A WINDOW TO PRODUCTIVITY : TECHNOLOGY MANAGEMENT Abstract : External environment involves factors which firms can t affect on it but seriously influence about organizing the internal environment factors. When successful firms have been analized it can easily have seen that they are able to harmonied their external and internal factors efficiently. From this vision the technologic enviroment is important for firms as an external enviroment factor. Especially in high competitive industries the key of the competitive advantage is to observe technologic developments closely and adapted them to the firm on an optimum point. In this article it has been dwelled upon usefull technologies for production firms and the main features of them. I. Giriş Teknolojiyi ortaya çıkaran, onu geliştiren ve onu kullanan insandır. İnsanın kültürel ve sosyal gelişme düzeyine göre, kullanılan teknoloji de değişmektedir. Günümüzde teknolojik değişim öyle hızlanmıştır ki, her gün yeni bir teknik özelliğe sahip yeni bir teknolojik ürün insanların kullanımına sunulur hale gelmiştir. Yeni teknolojik buluşlar sayesinde, insan hayatı kolaylaşırken, toplumsal yapı da önemli ölçüde değişmektedir. 19. yüzyılın sonlarında teknolojik gelişmelerle birlikte, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilirken, 20.yüzyılın ikinci yarısında hızla gelişen ileri teknolojilerle birlikte, sanayi toplumunun yerini bilgi toplumu almaya başlamıştır. Bütün bu gelişmeler hiç kuşku yok ki işletmeleri de bir o kadar çok etkilemektedir. Teknoloji faktörünü işletmeler açısından ele aldığımızda, bir makro çevre faktörü olarak karşımıza çıktığını görürüz. II. İşletmenin Makro Çevresi : Kotler ve Armstrong un çevre faktörlerini aşağıdaki şekilde sıralamaktadır (Kotler, Armstrong, 1989 : 60 76) 1 : - Doğal Çevre - Demografik Çevre - Ekonomik Çevre - Politik ve Yasal Çevre - Sosyal ve Kültürel Çevre - Teknolojik Çevre - Rekabetçi Çevre Konumuz itibariyle bizi ilgilendiren teknolojik çevrenin ne olduğunu anlamak onun yönetiminin önemini ve yöntemini belirlemek açısından önem kazanmaktadır. Teknolojik Çevre : Teknoloji yeni mamullerin ve pazarların oluşmasında en önemli gücü oluştururken aynı zamanda bazı mamul ve pazarları reddetmenin de en önemli sebebidir (Walker, Boyd, Larréché, 1992 : 122) 2. Çoğu kez gelişmişliğin bir göstergesi sayılan teknoloji özellikle son on yılda baş döndürücü bir hıza ulaşmıştır. Uygulanan bir teknolojinin kısa bir sürede eskimesi hiç de şaşılacak bir durum değildir (İslamoğlu, 2000 :

2 2 81) 3. Özellikle teknolojinin yoğun kullanıldığı sektörlerde bu değişimin mutlaka dikkatle üzerinde durulması gerekir. Teknolojik ilerlemeler, bireylerin yaşam ve düşünce biçimini, değer yargılarını değiştirmek suretiyle bireyleri ve toplumu etkilemekle kalmamakta; devlet-endüstri ilişkilerinde ve işletmelerde yapısal değişikliklere de neden olmaktadır. Teknolojik değişim hızı inanılmaz boyutlardadır ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya çalışmayan işletmelerin başarılı olma şansları son derece düşüktür (Üreten, 1999 : ) 4. III. İleri Teknolojinin İşletmelere Yararları İleri teknolojinin işletmelere sunduğu bazı yararları şu şekilde sıralamak mümkündür (Üreten, 1999 : 217) 4 : - Fireleri ve malzeme kayıplarını azaltır, - Tesisin esnekliğini artırır, - Üretim süresinin kısalmasını, böylelikle müşteri ihtiyaçlarının daha hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlar, - Ürün ve hizmetlerin kalitesini iyileştirir, - Üretim ve satış hacminin artmasını sağlar, - İşgücü maliyetlerinden tasarruf sağlar, - Ürünün tasarım süresini kısaltır, böylelikle yeni ürünlerin hızlı bir şekilde piyasaya sunulmasına olanak verir, - İleri teknolojiye dayalı sistemlerde, işgücü aktif rolden, denetleyici konuma geçer, böylelikle güvenli bir iş ortamı yaratılır. Ayrıca, ileri teknoloji, bireyleri, tekrarlamalı özellik taşıyan, monoton işlerden kurtararak zihinsel yeteneklerini kullanabilecekleri işlere yöneltir, - İleri teknoloji, otomatik olarak yönlendirilmiş araçların kullanımıyla, tesis içindeki ve tesis ile depo arasındaki malzeme hareketlerinin hızlandırılmasını sağlar, ürün ya da parçanın tesiste geçirdiği süre kısalır, böylelikle yarı mamul stok düzeyi ve alan ihtiyacı azalır ve tesis daha yoğun kullanılabilir. Tüm bu yararlarına karşılık, ileri teknolojinin yüksek yatırım gerektirdiği ve dolayısıyla otomasyon projelerinin yüksek üretim hacimlerinde ekonomik hale geldiği bilinmektedir. Ayrıca, otomasyonun istihdamı düşüreceği endişesi vardır. IV. Teknoloji Yönetimi : Bir organizasyonun stratejik ve taktik amaçlarının şekillendirilmesinde ve bunlara ulaşılmasında ihtiyaç duyulan teknolojik kapasitenin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır (Sarıhan, 1998 : 49) 5. Başka bir tanımlama ile teknoloji yönetimi işletmenin tamamına yayılan ve bütünleşme gerektiren bir kaynaktır diyebiliriz. Teknoloji tüm işletme fonksiyonlarını etkileyerek üreticiler, müşteriler ve kullananlar açısından önemli bir değişkendir (Chanaron, Jolly, 1999 : 12) 6. Kavram daha geniş olarak ele alınacak olursa, teknoloji yönetimi; yöneticilik ile teknik uzmanlık arasında bağlantıyı kurmak ve teknoloji transferi, teknoloji pazarlaması, teknolojik planlama, araştırma-geliştirme, tasarım, imalat, prototip oluşturma, test etme gibi teknoloji teminine ve teknoloji geliştirmesine yönelik faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu ve kontrolüyle ilgili faaliyetlerin tümüdür. A) Teknoloji Yönetiminde Yaklaşımlar : Teknoloji yönetiminde farklı iki yaklaşım söz konusudur. Birinci yaklaşım, mikro yaklaşım olup, teknolojiyi firma bazında planlama, koordine etme ve yönlendirmeyi içerirken diğeri daha makro olup, ülke genelinde teknolojik tahmin, teknolojik planlama,

3 3 bilim-teknoloji politikasının tespiti, uygulanması ve kontrolüyle ilgili faaliyetlerin tümünü inceler. Mikro yaklaşımda, yani firma bazında ele alınan teknoloji yönetiminde esas hedef, firmanın karını ve üretimini maksimize etmeye dönük olarak, teknik imkanlarıyla insan gücü kaynaklarını en optimum şekilde planlama, örgütleme ve koordine etmek suretiyle yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Makro yaklaşımda ise, teknoloji yönetimi ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma hedeflerine uygun olarak, bilim-teknoloji planlaması, politika tespiti ve teknolojik yatırımlar ve teknolojik altyapıyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi konularını ele almaktadır. Teknoloji yönetiminin kapsamı içinde ne gibi konular yer almaktadır diye bakacak olursak (Sarıhan, 1998 : 49) 5 : - Teknolojik Tahmin, - Teknolojik Planlama, - Teknolojik Risk Analizleri, - Ar-Ge Yönetimi, - Teknolojik Yeniliklerin Yönetimi, - Teknolojik Rekabet Stratejileri, - Teknoloji Transferi, - Teknoloji Seçimi, - Teknolojinin Ticarileştirilmesi (Patent, Lisans Anlaşmaları, Copyrights, Ticari Markalar vb.) - Mühendislerin ve Bilim Adamlarının Yönetimi, - Teknoloji ve Organizasyonel Değişimler. Teknoloji yönetimi 1970 lerdeki petrol krizinden sonra gelişmeye başlayan bir disiplin olması nedeniyle henüz yenidir. Kavramsal sistemi yeni gelişen dinamik bir bilim dalıdır ve teknoloji yönetimi tıp ve mühendislik bilimleri gibi disiplinler arası bir nitelik taşır. Teknoloji yönetimi, ekonomik üretim etmenleri ve daha genelde ülkenin ekonomik yapısı içinde yer alan teknolojik alt yapı ve teknolojik yenilik, teknolojik tahmin ve planlama ve yürütmeyle ilgili incelemelerde ekonomi biliminden önemli ölçüde yararlanmaktadır. Ülkenin genel ekonomik yapısını bilmeden teknoloji seçimine ve teknolojiyle ilgili stratejilere karar vermek mümkün değildir. Üretim-istihdam ilişkileri, üretim-yatırım ilişkileri, ithalat-ihracat dengesi gibi ekonomik konular teknoloji seçimini ve üretimini doğrudan etkilemektedir. Teknolojideki ilerlemelerin insan gücü kaynaklarının gelişmişliği ile eş anlamlı olduğu düşünüldüğünde bir ülkedeki insan gücünün eğitiminin, istihdamının ve sosyal ve kültürel yapının teknolojiyle yakından ilgili olduğu görülecektir. Ayrıca bir ülkenin sahip olduğu teknolojik gücün uluslar arası sistemde o ülkenin yerini ve izleyeceği dış politikayı doğrudan etkilediği gerçeği inkar edilemez. V. Teknolojik Değişim ve Organizasyonların Yeniden Yapılandırılması : Teknolojideki hızlı değişim beraberinde ekonomide, sosyal yapıda ve içinde iş gördüğümüz organizasyonlarda da birtakım önemli değişmelere yol açmıştır. Birçok işletme hızlı rekabete uyum gösterebilmek ve daha verimli çalışabilmek için, organizasyonlarını teknolojinin yardımıyla yeniden yapılandırmaktadır. Yeni organizasyonel yapılanmanın temelinde teknoloji ve bilgi yer almaktadır. A) Değişim Mühendisliği : Türkçe ye Değişim Mühendisliği olarak geçen kavrama dair literatürde pek çok tanım yer almaktadır. Bu kavram en genel anlamıyla, eskiyi bırakıp yeniyi aramanın bir metodu olarak düşünülebilir. Değişim mühendisliğinde eski sistem tamamiyle gözardı edilip yeni bir sistemin tasarımı yapılmaktadır(yalınkılıç, 2000 : 1) 7. Değişim mühendisliği,

4 4 değişime dair tasarımları ve bu tasarımların uygulanmasını içermektedir. Değişim mühendisliğinin başarılı olması ise tasarım aşamasının radikal olmasına bağlıdır. Tüm başarılı değişim mühendisliği projeleri radikal tasarımlarla başlamaktadır. Gerçekleştirilen tasarımlar, organizasyon içinde değişim için istek oluşturmada yardımcı olurken aynı zamanda yöneticilerin işletme süreçleri içinde yenilik modelleri keşfetmelerini de sağlar(kiely, 1995 : 16) 8. Değişim Mühendisliğinin Özellikleri Değişim mühendisliğinin temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: - Değişik nitelikteki işler tek bir iş grubu içinde birleştirilir. - İşi yapanlar karar verici haline gelir. - İşlerin yapılma sırası kendi doğal sırasına göre oluşur. - Süreçlerin, işlerin niteliğine göre değişen değişik yapılma şekilleri olabilir. - Yapılan bir işin bir üst kademe tarafından kontrol edilmesi minimuma indirilmiştir. - Katma değer yaratmayan, sadece birbirini başka şekilde tekrarlayan işler minimuma indirilmiştir. Melez ve merkezkaç organizasyon yapısı ve işleyişi egemendir (Fettahlıoğlu, Tanrıverdi, 2000 : 53) 9. Değişim Mühendisliğinin Uygulanışı : Değişim mühendisliğinin firma içinde etkili şekilde uygulanabilmesi için yöneticiler aşağıda sıralanan safhaları yerine getirmelidirler: -Liderin ve Değişim Mühendisliği Ekibinin Belirlenmesi: Değişim mühendisliği ilk etapta bir liderin seçilmesini gerektirir. Değişim mühendisliği programı, işletmede yukarıdan aşağıya doğru yayıldığı için öncelikle tepe yönetimi tarafından kabul edilmeli ve yönetim programın uygulanmasına bizzat katılmalıdır. Ayrıca, yürütülecek faaliyetler için diğer sorumlular da belirlenir. Bu faaliyetler, tüm elemanların katılımını sağlayacak ve kimden gelirse gelsin, her yeni fikri değerlendirecek bir anlayışa sahip olmalıdır. -Mevcut Görev ve Yapıların Belirlenmesi: Değişim mühendisliği çabaları, faaliyetler sonunda elde edilen sonuçlar ve bunları elde etmek için kullanılan kaynaklar hakkında tüm ayrıntıların tespit edilmesi ile başlar. İşletmenin ne yaptığı ve nasıl yaptığı soruları cevaplandırılmaya çalışılır. İşletmede mevcut olan tüm varsayımlar yok sayılarak, örgütün mevcut durumu veri olarak kabul edilmemelidir. -Kurumun Değerlerinin Yeniden Şekillendirilmesi: İşletmenin faaliyet sonuçlarının kalitesi, hızı ve maliyeti ile benzer faaliyet sonuçlarının nasıl daha iyi hale getirileceği araştırılır. Katma değer yaratmayan, iş yavaşlatan ve karmaşıklaştıran işler elimine edilmelidir. Daha iyi faaliyet sonuçları elde etmek için yeni süreçler tanımlanmalı ve öncelik sıraları belirlenmelidir. Böylelikle, daha etkili çalışan bir yapıya ulaşılmış olacaktır. -Harekete Geçme ve Değişimi Satma: Değişim mühendisliği çalışmaları işletme yapısı içinde yukarıdan aşağıya doğru yürütülmektedir. Bu yüzden, mutlaka tepe yöneticilerinin tam desteği gereklidir. Değişim mühendisliği çalışmaları kapsamında şekillendirilen yeni yapı yöneticiler tarafından örgüt elemanlarına tanıtılmalı ve çalışanlar uygulama için harekete geçirilmelidirler. Bu amaçla, orta ve alt kademe yöneticilerini ikna edecek olan teşvik ve ödül sistemleri hazırlanmalıdır. -Direnişleri Ortadan Kaldırmak: Her değişim karşısında direnç durumlarının yaşanması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda, direnişin sebepleri sağlıklı bir şekilde teşhis edilerek yönetilmeye çalışılmalıdır. Direnişlerin kaynağı, değişimin sonuçlarına inanmama, tanıtma yetersizliği, işini veya sahip olduğu imkanları kaybetme korkusu, dedikodular ve beceriksiz uygulama olabilir. Direncin kolaylıkla ortadan kaldırılabilmesi için yöneticiler, örgüt çalışanlarını süreç tasarımlarına dahil etmelidirler(dinçer, Fidan, 1996 : 437) 10.

5 5 B) Toplam Kalite Yönetimi : Günümüzde globalleşme, haberleşmenin hızlanması, bilginin önem kazanması, bilgi işlem teknolojilerinin gelişmesi, tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi gibi bir çok unsur rekabetin artmasına ve uluslararası boyut kazanmasına neden olmuştur. Müşteri memnuniyetinin ve kalitenin uygun bir fiyata sağlanması mümkün değilken, toplam kalite yönetiminin ortaya çıkmasıyla bu sorun çözülmüştür. Toplam kalite yönetiminde kalite yükselirken maliyetler düşmektedir. Toplam kalite yönetimi; müşteri tatminini, yeni ürünlerin pazara girişini, kapasite kullanımını ve verimliliği, rekabet gücünü, satış hasılatını arttırır. Ürünleri satılabilir kılar, dağıtım performansını yükseltir, kalite maliyetlerini düşürür ve hata oranını, yeniden işleme ve hurda oranını, müşteri şikayet ve tatminsizliklerini, kalite kontrol ve testlerin sürelerini azaltır. Toplam Kalite Yönetiminin Temel Öğeleri - Üst Yönetimin Liderliği; üst yönetim liderliğine ilişkin ilkeleri ilk kez Deming 14 ilkesi ile ortaya koymuştur. Deming in ilkeleri (Kavrakoğlu, 1996 : 45) 11 ; Ürün ve hizmet geliştirme amacı devamlı kılınmalıdır. Yeni bir yönetim felsefesi uygulamaya koyulmalıdır. Kaliteyi sağlamada denetimlere güvenilmemelidir. Sadece parasal ödüller vermekten vazgeçilmelidir. Üretim ve hizmet sistemleri devamlı iyileştirilmelidir. Eğitim kurumlaştırılmalıdır. Liderlik kurumlaştırılmalıdır. Korku ortadan kaldırılmalıdır. Birimler arasındaki engeller kaldırılmalıdır. İşgücü sloganlarla rakamsal hedefleri vermeye zorlanmalıdır. İşgücü için rakamsal kotalar konulmamalıdır. Kişilerin kendi kendilerini eğitime çalışmaları desteklenmelidir. Dönüşümü gerçekleştirecek faaliyetlerde bulunulmalıdır. Üst kademe yöneticisinin, kalite ve firmasının misyonu konusunda vizyon sahibi olması ve amaç tutarlılığı göstermesi gerekir. Kalite geliştirme ve müşteriyi tatmin etme amaçlarını, eğitim ve bakım gibi işlerden kısarak elde edilecek kısa dönem karların üzerinde tutmalıdır. - Önlemeye Dönük Yaklaşım; toplam kalite modelinin temelinde hataları ayıklamak yerine hataları önleme yaklaşımı vardır. Nitekim sanayide kalite evrimi de son muayeneden başlamış tasarımda kalite (QFD) aşamasına kadar gelişmiştir. Önlemeye dönük yaklaşımın genel bir ifadesi, planlamanın doğru yapılması şeklinde özetlenebilir. Her yönü ile düşünülmüş, kapsamlı ve titiz bir planlama çalışması ile sonra oluşabilecek hataların çok büyük bir bölümü ortadan kaldırılabilir. Tüm işletmeler için hata kaynaklarını öngörmek mümkün değilse de, olası sürprizlere önceden hazırlanmak, tamamen hazırlıksız yakalanmaya göre büyük avantajdır(kavrakoğlu, 1996 : 47) Firma Çalışanlarının Eğitimi; Deming in 14 ilkesinden ikisi çalışanların eğitimi ile ilgilidir. Ayrıca Ishikawa kalite kontrol eğitimle başlar, eğitilme biter demektedir. Toplam kalite yönetiminde eğitimin, üst yönetimden alt düzeye kadar firmadaki bütün bireyleri kapsaması gerekmektedir. - Toplam (Tam) Katılım; hedefleri belirlemede, karar almada, problemi çözmede gönüllü olacak ilgili herkesin yer aldığı süreçtir. Toplam kalite yönetimi, herkesin aynı hedefler, özellikle kalite kültürünün yerleştirilmesi doğrultusunda, ortak değerler ve çıkarlar etrafında kenetlenmesini istemektedir. Toplam katılımda kalite çemberleri, takım çalışması en çok kullanılan ve başarı sağlayan araçlardır. Takım çalışması örgüte bir çok faydalar

6 6 sağlamaktadır. Bunlar; sistemin aksaklıklarının daha iyi görülmesi, ortak kültür ve ortak hedef doğrultusunda konulara bütünsel bakabilme, sorun çözme yetenek ve bilgisini geliştirme, örgüte bağlılık duygusu karar verme bilgi ve becerisi kazandırma, işi sevdirme, birimlerin uyumlu çalışması ve rekabet yerine işbirliğinin örgüte hakim olmasıdır. - İstatiksel Kalite Kontrol Teknikleri; neo-klasik kalite kontrol modeli döneminde oluşmuştur. İstatistik ve ölçme metodları sayesinde insanlar, makineler ve malzemelerin değişikliklerini inceleyip hataların kaynaklarını tesbit edebilmektedir. - Müşteri Odaklılık; öğesi kaliteyi müşteri tanımlar deyimiyle kısa bir şekilde ifade edilebilir. TKY nin bu öğesi, belki de etkili olarak uygulanması en zor, ancak uzun dönemde firmaya en fazla yarar sağlayacak olanıdır. Nitekim, Deming in Japonlara öğrettiği yöntemlerin başında, müşteri talep ve beklentilerini belirlemek için anketler düzenleme teknikleri yer almıştır. Müşterinin sesinin firmada duyulup dinlenmesi ve ürün ve hizmet tasarımına girdi oluşturulması için Japonlar QFD (quality function deployment=kalite işlevinin konuşlandırılması) denilen sistematik bir süreç geliştirmişlerdir. - Sürekli Geliştirme(Kaizen); TKY nin en temel faaliyetidir. Üst yönetimin liderliğinde, eğitilmiş personel takımlar halinde organize olarak ve müşteri odaklılık sonucu belirlenen hedefler doğrultusunda, sürekli geliştirme çalışmaları yapacaktır. Bu bakımdan diğer altı öğe, sürekli geliştirme için gereklidir. Deming üretim ve hizmet sisteminizi sürekli ve sonsuza dek geliştirin demektedir. Kaizen anlayışına göre, tüm ürün, hizmet ve süreçler, önemli yatırımlara gerek kalmadan, her zaman iyileştirilebilinir. Sürekli geliştirme uygulamasında Shewart ya da Deming çemberleri adıyla anılan Planla-Yap- Doğrula-Karar Ver(PYDK) ÇEMBERİ, genel çalışma çerçevesi olarak kullanılır. TKY nde, kararlar kişilerin inanç, düşünce ve varsayımlarına göre değil sağlıklı verilerden elde edilen gerçeklere göre verilir. Kaliteden söz edildiğinde, akla ilk gelen genellikle ürün kalitesi olmaktadır. Oysa bu doğru değildir. TKY de insan kalitesi herşeyden önce gelir. TKY insana kaliteyi işlemek üzerine kuruludur. İnsanlara kaliteyi işlemek onların Kaizen bilincini kazanmasına yardımcı olmaktır. Çalışanlar problem çözme araçlarının kullanımı konusunda eğitilmeli ve belirledikleri problemleri bu araçları kullanarak çözmeleri sağlanmalıdır. (İmai : 41-42) 12. C) Öğrenen Organizasyonlar : İçinde yaşadığımız hızlı değişim ortamında rekabette başarılı olmak isteyen işletmelerin tek çıkar yolu organizasyonel öğrenmeyi gerçekleştirebilmek ve değişimle başa çıkabilmek için gerekli kavramlarla ve becerilerle donatılmaktır. Teknoloji yönetiminin kapsamı içinde yer alan konulardan birisi olan organizasyonel değişim ve yeteneklerdir. Günümüz iş dünyasında rekabet üstünlüğünün önemli faktörlerinden biri organizasyonel yetenekleri geliştirmek ve öğrenen bir organizasyona sahip olmaktır. Öğrenen Organizasyon Disiplinleri : Peter Senge nin Beşinci Disiplin adlı çalışmasında sunduğu öğrenen organizasyon disiplinleri şunlardır (Senge, 1993 : 55) 13 : Sistem Düşüncesi : Sistem düşüncesinin özünde olayları bir bütün olarak düşünme ve bütüncül bir perspektiften değerlendirmek yer alır. Anlık olaylardan ziyade olaylar arası karşılıklı ilişkileri anlamak esastır. Sistem düşüncesi bir bütünü görme disiplinidir. Günümüz organizasyonlarında buna daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Zira teknolojideki hızlı değişimle beraber organizasyonel yapılarda çok hızlı biçimde değişmekte ve kompleks bir yapı kazanmaktadır. Kişisel Hakimiyet : Yüksek düzeyde bir kişisel ustalığa sahip kişiler kendileri için en derinden önem taşıyan sonuçları tutarlı olarak gerçekleştirme yeteneğine sahiptirler. Öğrenen organizasyon oluşturmanın temel disiplinlerinden biri organizasyon içindeki tüm

7 7 çalışanların öğrenen yani sürekli olarak kişisel ustalığını geliştiren bireyler olmalarını sağlamaktır. Organizasyonlar onları yaşatan bireyler olmaksızın pek bir anlam ifade etmezler. Organizasyonların toplam zekası ve öğrenme kabiliyeti, onu oluşturan bireylerin toplam zekasının bir sonucudur. Zihni Modeller : Zihni modeller, zihnimizde iyice yer etmiş, kökleşmiş varsayımlar, genellemeler, hatta resimler ve imgeler olarak dünyayı anlayışımızı ve eylemlerimizi etkilerler. Öğrenme becerileri iki gruba ayrılır : Düşünme becerileri ve sorgulama becerileri. Düşünme becerileri, kendi düşünme sürecimizi yavaşlatıp, zihni modellerimizi nasıl oluşturduğumuzun ve bunların eylemlerimizi nasıl etkilediğinin farkına varmamızı sağlar. Sorgulama becerileri de başkalarıyla yüz yüze ilişkilerde, özellikle karmaşık ve çatışmalı sorunlarla uğraşırken nasıl davrandığımızı ilgilendirir. En verimli öğrenme yöneticilerin savunma ile sorgulama becerilerini birleştirmeleriyle ortaya çıkar. Paylaşılan Vizyon Oluşturulması : Vizyon kelimesi ileriyi görme gücünü ifade etmektedir. Her organizasyonda liderler bir vizyona sahip olmak ve bu vizyonu organizasyonun bütünü içinde paylaşılan bir vizyon haline getirmek durumundadırlar. Takım Halinde Öğrenme : Organizasyonlardaki işlerin karmaşıklık derecelerinin artması ve organizasyonlara birkaç kişinin yön vermesinin yanlışlığının anlaşılması ayrıca takım çalışması ile problemlere daha kolay çözüm bulunacağının kabul edilmesi üzerine takım çalışması bütün organizasyonlarda yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Takım çalışması yapan organizasyonlarda takım halinde öğrenme, öğrenen bir organizasyon yaratmak için çok önemlidir. D) Benchmarking Benchmarking bir kuruluşun iyileşme amacıyla, en iyi uygulamalara sahip olmasıyla tanınmış diğer kuruluşlarla ürünlerini, hizmetlerini ve iş proseslerini değerlendirmede kullanabileceği sürekli ve sistematik bir prosestir (Uzun, 1997 : 316) 14. Benchmarking İlkeleri Benchmarking in gerçekleşebilmesi için mutlak anlamda bulunması gereken ilkeler şöyle ifade edilebilir (Uzun, 1997 : 318) 14. Karşılıklı Yarar : Katılımcılar karşılıklı olarak birbirlerinden yararlanmalıdırlar. Kazanan sadece bir taraf olmamalıdır. Benzerlik : Uygulamanın başarısı için ele alınan işlevsel süreçler arasında benzer ve karşılaştırılabilir özellikler varolmalıdır. Ölçüm : Benchmarking bir ölçme yöntemidir. Amaç, belirlenen alanlarda yüksek performansa nasıl ulaşıldığının öğrenilmesidir. Bu nedenle ölçümler sistematik ve uygulanabilir olmalı ve yeterli örneklemelere dayandırılmalıdır. Doğruluk : Kullanılan verilerin nesnelliği ve güvenilirliği olmalıdır. Tahmini ve özel değerlendirmelerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Benchmarking Çeşitleri : 1990 lı yıllarla birlikte iş dünyasını etkisi altına almaya başlayan ve giderek yayılan benchmarking, işletmede, çalışan işçilerden yönetim kurulu üyelerine kadar çok farklı kesimlerde uygulanmaktadır. Bu uygulamalar arasında en yaygın olanları süreç, performans ve stratejik benchmarking olarak üçe ayırabiliriz. a) Süreç Benchmarking : Süreç ya da diğer adıyla proses benchmarking, işletmelerin işlemler, iş yöntemleri ve iş süreçlerini, doğrudan rakibi olan veya olmayan diğer işletmelerle kıyaslamasıdır. Kıyaslanan süreçler; sipariş alma, insan kaynakları departmanının eleman alma süreçleri, vb. olabilir. Bu tür benchmarking de benzer işleri en etkin yapan işletmeler aranır ve onların çalışmalarından faydalanılır.

8 8 b) Performans Benchmarking : Performans benchmarking; yöneticilerin kendi ürün veya hizmetlerini kalite, güvenilirlik, fiyat, yan hizmetler, teknik ve diğer performans özellikleri açısından kıyaslayarak, rekabet içindeki pozisyonlarını belirleme çalışmasıdır. Doğrudan ürünlerin veya hizmetlerin karşılaştırılması, performans benchmarking in temelini oluşturur. Bu yöntem; bilgisayar ve finans sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. c) Stratejik Benchmarking : Stratejik benchmarking; kıyaslamanın, stratejik kararların alınmasına yönelik olarak yapılmasıdır. Stratejik benchmarking; örgütsel yapıları, yönetim uygulanmalarını ve başarılı stratejilerini temel unsur olarak belirlemek amacıyla kullanılır. Bu yönetimin özü, işletmenin planlama süreçlerini birleştirmektir. Üst yönetim tarafından amaçların gerçekleştirilmesini desteklerken, orta yönetime de, uygun hedeflerin seçiminde rehberlik eder. Japon işletmeleri stratejik Benchmarking i uygulayanların başında gelmektedir. Japonlar kendi konularıyla ilgili olmasa da Amerikalı işletmeleri ziyaret etmeleri ve onlarla benchmarking yapmaları ile hem üne hem de başarıya kavuşmuşlardır. Stratejik benchmarking in finansal sonuçlara etkisi kısa sürede hissedilmese bile uzun vadede büyük kazanç sağlamaktadır. VI. Üretim Sistemlerinde Kullanılan Teknolojiler : Üretim yönetimi alanında meydana gelen başlıca gelişmeler teknolojinin de özellikle içinde barındığı sistemler şunlardır : - Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri - Esnek İmalat Sistemleri (FMS) - Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) - İmalat Kaynakları Planlaması (MRPII) - Tam Zamanında Üretim (JIT) A) Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri : Çağımızın teknoloji çağı olduğu; Teknoloji ve Bilgisayar terimlerinin birbirini tamamlayan hatta birbiri ile eşanlamlı sayılabilecek iki kavram haline geldiği kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü, günümüzde bilgisayar desteği almadan teknolojik ürünlerini kullanmak mümkün değildir. Üretim teknolojisindeki hızlı değişim ve gelişmelere bağlı olarak üretim yönetimi alanında da bilgisayarlara bağlı olarak önemli değişiklikler olmuştur. Bilgisayar Destekli Üretim (CAM), Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Bilgisayarla Bütünleştirilmiş İmalat Sistemleri (CIMS) olarak üç başlık altında toplanan bilgisayar destekli üretim sistemleri, bilgisayarın hız ve güvenilirliğinden faydalanarak, çok çeşitli mamulün korkunç bir üretim hızı ile yüksek kalitede, düşük maliyetle üretilmesine olanak sağlamaktadır. - Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) : Bilgisayar destekli tasarım ile karmaşık üç boyutlu şekiller bilgisayarda tasarlanarak oluşturulmakta ve iki boyutlu bir ekranda herhangi bir bakış açısından ve istenilen ölçeklerde gösterilebilmektedir. Bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim sistemleriyle alternatif tasarımların geliştirilmesi mümkün olacak, talepteki değişiklikler karşısında yeni ürünler hızlı bir şekilde tasarlanabilecek, daha kesin spesifikasyonlar oluşturulabilecek ve tahmini maliyetler kolaylıkla çıkarılabilecektir (Üreten, 1999 : ) 4. - Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) : Bazıları için bilgisayar destekli imalat, bilgisayar sayısal denetimli ve direkt sayısal denetimli tezgahlar için talimatlar oluşturmada bilgisayar kullanımıyla sınırlı bir teknolojidir. Başka bir tanımlamayla ise bilgisayar destekli

9 9 imalat, bilgisayar destekli tasarım teknolojisi ile oluşturulan tasarımları imalat talimatlarına dönüştüren bir sistemdir (Üreten, 1999 : 249) 4. - Bilgisayarla Bütünleştirilmiş İmalat Sistemleri (CIMS) : Bilgisayarla bütünleşik imalat sistemleri, otomasyon adalarını ortak bir veri tabanıyla bütünleştiren ve fonksiyonlar arasında iletişim kurmak için yazılı belge ve dokümanlara gerek bırakmayan bir sistem olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, bilgisayarla bütünleşik imalat kavramı, işletmenin üretim fonksiyonuyla ilgili tüm işlemlerin ve üretimi destekleyen tüm fonksiyonların bir bilgisayar sistemi içinde bütünleştirilmesini ifade eder. Bütçeleme, bilgisayar destekli üretim, bilgisayar destekli tasarım, proses kontrol, imalat kaynakları planlaması, grup teknolojisi sistemleri, finansal raporlama sistemleri, pazarlama, sipariş kabul, bakım sistemleri arasında bağlantı kurulmakta ve bunlar bütünleştirilmektedir. B) Esnek İmalat Sistemleri (FMS) : Teknolojideki hızlı değişme ve gelişmeler üretim metot ve sistemlerini de hızla değiştirmektedir. Bu değişime ve gelişime bağlı olarak üretimde yeni teknolojiler ve üretim sistemleri kullanılmaktadır. İşletmelerin gelişen ve değişen talebe cevap vermeleri yeni üretim teknolojilerini benimsemeleri ile mümkündür. Bu sebeple bilgisayarla bütünleştirilmiş imalat sistemlerinin bir uzantısı olarak gelişen Esnek İmalat Sistemleri kullanılmaktadır. Esnek imalat sistemleri yoğun otomasyon ve teknoloji ağırlıklı üretimin yapıldığı, üretim faktörlerinin hızla üretime yönlendirilebildiği ve zamanında tüketicilere ulaştırılarak nakte çevrildiği, insanların bu ortama uyum gösterdiği ve değişikliklere hızlı cevap verebildiği üretim süreci olarak tanımlanabilir. Esnek imalat sistemleri, üretim hücreleri içinde, otomatik depolama-çekme ve otomatik malzeme taşıma-yerleştirme araçlarını, robotları, bilgisayar ve direkt sayısal denetimli tezgahları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojilerini bütünleştirirler. Sistemde yer alan tezgahlar arasındaki bağlantı, robotlar ve otomatik malzeme taşıma sistemi tarafından kurulur (Üreten, 1999 : ) 4. C) Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) : Malzeme ihtiyaç planlaması işletmelerde üretim için neyin, ne zaman, ne miktarda gerekli olduğunu belirleyen, yani işletmede satın alma veya üretim sipariş programları hazırlanmasını sağlayan bir sistemdir. İtme mekanizmasına göre çalışan bu sistem çerçevesinde parçalar, partiler halinde üretilerek programa göre bir sonraki işleme aktarılır. Malzeme ihtiyaç planlaması, bağımlı talebe sahip hammadde, parça ve altmontaj gruplarına oluşan ihtiyacı, miktar ve zaman olarak belirlemek amacıyla tasarlanmış, bilgisayara dayalı bir bilgi sistemi şeklinde tanımlamak mümkündür. D) İmalat Kaynakları Planlaması (MRP II) : Bilgisayarların gücünün ve uygulama alanlarının artmasıyla birlikte, malzeme ihtiyaç planlaması sisteminin bir üretim-stok planlama ve denetim aracı olmanın ötesine geçtiği, işletmenin bütününde planlama ve denetim faaliyetlerini destekleyecek şekilde kullanılmaya başlandığı görülmektedir. İmalat kaynakları planlaması olarak tanınan bu sistem, ilk kez IBM tarafından 1968 de devreye sokulmuştur. Ancak, 1980 yılı başlarında üretim işletmelerinde kullanılmaya ve kabul görmeye başlamıştır. Belli bir ana üretim programını gerçekleştirmek üzere malzeme ihtiyaçlarının yanı sıra, üretimde kullanılan diğer kaynak ihtiyaçlarının da belirlenmesi amaçlanmıştır. İmalat kaynakları planlaması, bir imalat firmasının tüm kaynaklarının etkin olarak planlanması yöntemidir. Bir firmayı, her faaliyetin etkisini test etmek için simüle edebilen standart mantıklı formel bir sistemdir ve bir firma işletim sistemi, bazen de işletmenin bilgisayar modeli olarak adlandırılmaktadır (Durmuşoğlu, Yenen, Sümen,1994:29) 15.

10 10 E) Tam Zamanında Üretim (JIT) : Tam zamanında üretim sistemi, endüstri mühendisliğinin kurucusu olarak kabul edilen Taylor dan bu yana keşfedilmiş olan ve hareket-zaman etüdleri, hareketli montaj hatları gibi buluşların yanında yer alan, en önemli olaylardan biri olarak, yönetim literatüründeki yerini almış bulunmaktadır. Tam zamanında üretimin en genel tanımı; Üretim için gerekli olan malzemenin gerektiği anda ihtiyaç noktasında bulunmasını temin eden ve sıfır envanteri hedef alan bir malzeme yönetim sistemi olarak verilebilir. Bu sistem Japon endüstrisinin, 1960 lı yıllarda başlattığı Kalite Geliştirme çalışmalarıyla birlikte, ülkenin küçük coğrafi yapısı ve kıt kaynaklarının yarattığı zorlayıcı çevre koşullarıyla ortaya çıkmış, verimlilik artırıcı, maliye düşürücü sonuçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve giderek yaygınlaşmıştır. Tam zamanında üretim felsefesini diğer klasik sistemlerden ayıran en önemli fark; bu felsefenin üretim ortamındaki problemleri kapatmak ve olumsuz etkilerini azaltmaya çalışmak yerine, problemlerin temeline inerek çözümlemek için sürekli çaba harcamayı özendiriyor olmasıdır. Üretim aşaması içerisinde bu denetimi yapabilmek için de yüksek derecede otomasyondan yararlanmaktadır. TZÜ sisteminin uygulanabilmesi için bir takım koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşulllar, tekrarlamalı üretim, standart ürün üretimi, en azından bir aylık süre için sabit bir talep hızı ve dengeli iş yükleri, esnek makineler ve çok fonksiyonlu iş gücü, kalitenin kaynağında denetlenmesi, kanban türü bir üretim denetim sistemi, sisteme sık aralıklarla ve kalite spesifikasyonlarına uygun mal gönderecek satıcıların bulunması, makine hazırlık sürelerinin minimizasyonuyla çok küçük, mümkün olduğunda tek birimlik partiler halinde üretim ve grup teknolojisidir (Üreten, 1999: 218; Benton, Shin, 1998: 415) 16. TZÜ sisteminde, hedef pazar ve müşteriye sunulan alternatifler daraltılmıştır. VII. Sonuç Üretim/işlemler fonksiyonunun bugünkü durumu, büyük ölçüde bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle şekillenmiştir. Teknolojinin örgüt yapısını belirlediği bir gerçektir. Bilgisayar destekli tasarım, imalat, bilgisayarla bütünleşik imalat, esnek imalat sistemleri, malzeme ihtiyaç planlaması, imalat kaynakları planlaması gibi tekniklerin ortaya çıkması, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sayesinde gerçekleşmiştir. İlerideki gelişmelerde de bilgisayarın rol oynayacağı açıktır. Savaş sonrası dönemden başlayan ve özellikle 1970 li yılların sonlarından itibaren meydana gelen teknolojik gelişmeler, işletmelere, kalite, maliyet, esneklik ve hız boyutlarında rekabet olanağı yaratmıştır. 21.yüzyıla girerken bu boyutların müşteriler açısından öneminin azalmayacağı, aksine artacağı bir gerçektir. Dolayısıyla gelecekte, otomasyona dayalı makine ve araç türlerinin daha da gelişeceği düşünülmektedir. Ayrıca, fabrika otomasyonu ile bilgi teknolojisini birleştiren bilgisayarla bütünleşik imalat, esnek imalat sistemleri gibi henüz tam olarak olgunlaşmamış teknolojilerin olgunlaşarak kullanımlarının artması beklenmektedir. Bütün bu bekleyişler daha kaliteli ürünlerin, daha düşük maliyetin, esneklik ve hız artışının habercisi iken işletmeler açısından önemli olan teknoloji kararını verebilmektir. Yeni bir teknolojiye geçiş döneminde bazı sorulara verilmesi gereken cevaplar vardır (Schmenner, 1990 : 469) 17 : - Yeni teknolojinin maliyeti nedir? : Yeni teknolojilerle ilgili maliyetler; teknolojinin satın alınması, kurulması, bakımıyla ilgili maliyetlerin yanısıra, malzeme taşıma, işlem maliyetlerini ve genel giderleri kapsar ve incelenmesi gerekir. - Yeni teknolojinin işletmeye sağlayacağı yararlar nelerdir? : Yeni teknoloji, kapasite artışı, ürünün kalite ve güvenilirliğinin artması, ürün özelliklerinin iyileşmesi,

11 firelerin azalması, yeniden işleme maliyetlerinin düşmesi, esneklik, üretim süresinin kısalması, enerji tasarrufu gibi yararlar sağlayabilir. İleri teknolojiye dayalı araç gerecin yeteneklerinin ve uygulama alanlarının sınırlarının belirlenmesi oldukça güçtür (Üreten, 1999 : 272) 4. Bu durum, ileri teknolojiye geçişte sağlanacak tüm yararların gözönüne alınmasını güçleştirmektedir. - Yeni teknoloji ne gerektiriyor?, Yeni teknoloji uygulanmasıyla ne tür işgücü yetenekleri gerekecektir?, Kalite denetim sistemleri, üretim programlaması ve denetimi, stok düzeyleri, malzeme ihtiyaçları, alan ihtiyacı, yerleşim biçimi, yeni teknolojiden nasıl etkilenecektir? : - Yeni teknolojiyle ilgili ne tür belirsizlikler söz konusudur? İşletmeler bu soruların cevaplarını vermeli ve bunun sonucunda kendileri için en etkin olacak teknoloji kararını vermelidirler. Aksi takdirde tanımlama aşamasında çok faydalı görülen birçok teknolojik yenilik işletmelerin çöküşüne de zemin hazırlayabilmektedir. 11

12 12 VIII. Kaynakça 1. KOTLER, Philip ve Gary ARMSTRONG (1989), Principles of Marketing, Prentice Hall, New Jersey 2. WALKER, Orville C., BOYD, Harper W., LARRéCHé, Jean Claude (1992),Marketing Strategy : Planning and Implementation, Irwin, America 3. İSLAMOĞLU, Ahmet Hamdi (2000), Pazarlama Yönetimi (Stratejik ve Global Yaklaşım), Beta Yayınları, 2. Basım, İstanbul 4. ÜRETEN, Sevinç (1999), Üretim/İşlemler Yönetimi : Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, Başar Ofset, Ankara 5. SARIHAN, Halime İnceler (1998), Rekabette Başarının Yolu : Teknoloji Yönetimi, Desnet Yayınları, İstanbul 6. Chanaron, J.J. & Jolly, D. (1999), Technological Management: Expanding the Perspective of MOT, 8 th International Conference on The Management of Technology, MOT 99, IAMOT, Cairo, Egypt, March. 7. YALINKILIÇ, Cem (2000), Değişim Mühendisliği Nedir?, / mkarsiv /mk18.htm. 8. KIELY, Tom (1995), Reengineering, Harvard Business Review, Vol 73, Issue 6, Nov/Des, s FETTAHLIOĞLU, Ömer, Okan ve H., Seçil, Tanrıverdi.(2000), Değişim Mühendisliği. Standard. Yıl 39, Sayı, 461, Mayıs, s DİNÇER, Ömer, FİDAN, Yahya (1996),İşletme Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul 11. KAVRAKOĞLU, İbrahim (1996), Toplam Kalite Yönetimi, Kal-Der Yayınları, 3. Basım, İstanbul 12. IMAI, Masaaki (1999), Kaizen Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı, KalDer Yayınları, 4. Basım, İstanbul 13. SENGE, Peter M. (1993), Beşinci Disiplin (Fifth Dicipline), 2. Baskı, YKB Yayınları, İstanbul 14. UZUN, Özlem (1997), İşletmelerde Benchmarking in Önemi ve Benchmarking Uygulaması Yapan İşletmelerden Örnekler, Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, sayı 1-2, s DURMUŞOĞLU, Semra, Halefşan Sümen ve Zeki Yenenin (1994) Türkiye de MRP ve MRPII Uygulamalarının Şimdiki Durumu, İSO Dergisi, sayı 5, s Benton, W., Shin Hojung, (1998), Manufacturing Planning and Control: The Evolution Of MRP and JIT Integration, European Journal Of Operational Research, 110: SCHMENNER, R. W. (1990), Production/Operations Management, 5 th Edition, MacMillan, New York

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru

Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru Serkan Bayraktaroğlu * Rana Özen Kutanis ** Özet: Yönetim yazınına baktığımızda başarılı olarak görülen örgütlerin çevresindeki değişimlere ayak uydurabilen örgütler olduğu

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Nurgün Kul Parlak * Giriş Yirminci asır biterken teknolojide, iletişimde ve ulaşımda ortaya çıkan gelişmelerle, dünya ticaretinin artması küresel ekonomide

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ YENİ REKABET KOŞULLARINDA KOBİ'LERİN DEĞİŞEN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZARLAMA SORUNLARI:KONYA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr.Şemsettin USLU* Arş.Gör.Mutlu UYGUN* * ÖZET Küreselleşme sürecinin, teknolojik değişim

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ Adem ÖĞÜT * Tahir AKGEMCİ ** M. Tahir DEMİRSEL *** ÖZET Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı