PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I"

Transkript

1 PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir. İHALENİN ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ : İhale; a) Zamanı : aa- Günü: bb- Saati : de b) Yeri : Perşembe Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonu c) Şekli : aa - Encümen huzurunda bb- İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- a maddesine göre KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır. cc- Pey artırımı her tur için asgari 500.-TL olacaktır. d) Müracaat zamanı ve yeri : En geç günü saat 10:30 a kadar elden Belediye Destek Hizmetler Müdürlüğü ne teslim edilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR : a- Kiraya verilecek Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunun muhammen kira bedeli; aa) bir aylık TL dir. bb) on yıllık TL dir. cc) teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli 330.-TL dir. c- Bu ihale ile ilgili geçici teminat 10 (on) yıllık KDV dahil muhammen bedel üzerinden TL dir. d- İhaleye katılacak olan firma ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Perşembe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü nden sicil ( Ünvan, Vergi No, Tebligat adresi, telefon, faks, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır. e- İhale ile ilgili geçici teminatı Perşembe Belediye Başkanlığı nın; aa) T.C. Ziraat Bankası Ordu ili Perşembe Şubesindeki (İhale Teminatları Hesabı) TR nolu hesabına Veya bb) Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacak, alınacak dekont / tahsilat makbuzu aslı ihale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce İhale Komisyonuna verilecektir. Gayrimenkulün kiraya verilme ihalesi hakkındaki İhale şartnamesi; a) Perşembe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin edilebilir. b) Perşembe Belediye Başkanlığı nın (www.persembe.bel.tr) adresinde yayınlanmaktadır. İlanen duyurulur. Kemal BAHTİYAR Belediye Başkanı

2 YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E Ş A R T N A M E S İ 1- TANIMLAR : Bu şartnamede yer alan tabirlerden ; Belediye (İdare) İhale Komisyonu İhale Yetkilisi Firma Kiracı İşin Adı Kiralanan Kiralayan : Perşembe Belediye Başkanlığını, : Perşembe Belediye Başkanlığı Encümenini, : Perşembe Belediye Başkanı, : İhaleye katılan ve kiralamayı gerçekleştirecek olan gerçek ya da tüzel kişileri, : Kiralamaya konu olan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunu ücreti karşılığında, belirlenen sürede kullanacak olan gerçek ve tüzel kişileri, : Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunu kiralama, : Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru : Perşembe Belediye Başkanlığı nı ifade eder. 2- İHALENİN KONUSU : Belediyenin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesidir. 3- İHALENİN ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ, MÜRACAAT : İhale; e) Zamanı : cc- Günü: dd- Saati : de f) Yeri : Perşembe Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonu g) Şekli : aa - Encümen huzurunda dd- İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- a maddesine göre KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır. ee- Pey artırımı her tur için asgari 500.-TL olacaktır. ff- Zarflar açıldıktan sonraki teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- c maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile yazılı olarak geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yeniden teklif alınır. Teklif alma işi birden fazla olabilir. Komisyon uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerinin alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. gg- İhale Komisyonu, gerekçe belirtmeksizin ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespit etmekte ve ihale yetkilisi ihaleyi onaylayıp onaylamamakta serbesttir. Bu kararlara itiraz edilemez. hh- İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ihale yetkilisince, kararın verildiği gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. 2

3 ii- İhale yetkilisince onaylanan ihale kararı onaylandığı gün içinde, FİRMA yetkilisine veya vekiline İDARE de imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Posta ile tebliğ yapılmayacaktır. jj Sayılı Devlet İhale Kanununun 31. ncı maddesine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde FİRMA kesin teminatları yatırmak, sözleşmeyi imzalamak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir ve geçici teminat irat kaydedilir. kk- İDARE de aynı süre içerisinde taşınırı FİRMA ya mahallinde tanzim edilecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder. Tutanakta, taşınır üzerindeki muhdesat ve diğer şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kiralanan bu andan itibaren kiracının sorumluluğundadır. h) Müracaat zamanı ve yeri : En geç günü saat 10:30 a kadar elden Belediye Destek Hizmetler Müdürlüğü ne teslim edilecektir. 4- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR : f- Kiraya verilecek Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunun muhammen kira bedeli; dd) bir aylık TL dir. ee) bir yıllık TL dir. ff) on yıllık TL dir. gg) teklifler KDV hariç olarak verilecektir. g- İhaleye katılacak olan firma ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Perşembe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü nden sicil ( Ünvan, Vergi No, Tebligat adresi, telefon, faks, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır. h- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli 330.-TL dir. i- Bu ihale ile ilgili geçici teminat 10 (on) yıllık KDV dahil muhammen bedel üzerinden TL dir. j- Bu ihale ilgili kesin teminat ihale yetkilisince onaylanan en son pey bedeline göre hesaplanacak 10 (on) yıllık KDV dahil kira bedelinin % 6 oranında olacaktır. k- İhale ile ilgili geçici teminatı Perşembe Belediye Başkanlığı nın; aa) T.C. Ziraat Bankası Ordu ili Perşembe Şubesindeki (İhale Teminatları Hesabı) TR nolu hesabına veya bb) Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacak, alınacak dekont / tahsilat makbuzu aslı 5. maddede yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına konularak ihaleden önce İhale Komisyonuna verilecektir. l- Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıdaki gibidir, aa) Tedavüldeki Türk Parası, bb) Banka teminat mektupları (süresiz olacaktır) 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI : İhaleye katılmak isteyen firmalarda aşağıdaki şartlar aranır: a- Kanuni ikametgahının olduğuna dair belge, b- Geçici teminat tahsilat makbuzu / banka dekontu, c- Firmanın tüzel kişi olması halinde, aa) Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanmış sermayesini gösterir ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belge, bb) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarını ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belge, cc) Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerinin son durumunu gösterir 3

4 Ticaret Sicil Gazetesi nin noter/ ticaret odası tasdikli örneği, dd) Şirket adına teklif veren kişi veya kişilerin bu teklifi vermeye yetkili olduklarını gösterir belge ve imza sirküleri, ee) Şirket adına vekaleten teklif verilecek ise, vekaletname (vekaletnamenin bu işe özel vekaletname veya bu iş için teklif verme yetkilerine havi genel vekaletname olması) aslı, d- Firmanın gerçek kişi olması halinde, aa) Vergi mükellefi olduğunu gösterir, ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belge, bb) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine uygun adres beyanı, cc) Noter tasdikli nüfus cüzdan sureti ve imza sirküleri (beyanı), dd) İhaleye vekil aracılığı ile katılma durumunda vekaletname (vekaletnamenin bu işe özel vekaletname veya bu iş için teklif verme yetkilerine havi genel vekaletname olması) aslı, e- Başkanlığımıza, vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumuna kesinleşmiş borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış (Perşembe Belediye Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi) belge, f- İhale dokümanının satın alındığına dair belge, g- İhale şartnamesi ve kiralama şartlarının okunduğu, anlaşıldığı ve aynen kabul edildiği anlamına gelmek üzere her sayfası imza edilip kaşelenerek, h- İhale dokümanına ekli matbu teklif mektubuna uygun hazırlanmış, kaşeli ve imzalı teklif mektubu verilmesi gereklidir. Bu belgelerden birinin eksik olması halinde firma ihaleye kabul edilmeyecektir. 6- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR : Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye giremezler. a- İDARE nin (Başkanlığımızın) tüm personeli, b- Evvelce idare ile sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için veya buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp tamim edilen kimseler, c- Kanunlarla, hükümet ve ilgili bakanlıkların kararı ile geçici veya daimi olarak ihalelere katılmaları yasaklanmış olanlar, d- İdareye, kesinleşmiş borcu bulunanlar bir başkası adına vekaleten, e- İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak veya denetlemekle görevli olanlarla bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ve bunların ortakları, f- Başkanlığımıza, vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumuna kesinleşmiş (vadesi geçmiş) borcu bulunanlar, g- Firmanın tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanmış sermayesini gösterir ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belgesi olmayanlar, h- Firmanın gerçek kişi olması halinde, Vergi mükellefi olduğunu gösterir, ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belgesi olmayanlar, Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılır, geçici teminatları da irad kaydedilir, sözleşme yapılmış ise feshedilerek kat i teminatı irad kaydedilir. Ayrıca işletme aleyhine meydana gelecek zarar-ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir. 7- TEKLİF MEKTUPLARININ; HAZIRLANMASI, VERİLMESİ, AÇILMASI ve AÇIK İHALE YAPILMASI, İHALENİN 4

5 ONAYLANMASI (KESİNLEŞMESİ) A) HAZIRLANMASI: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; a) 5/h maddesinde belirtilen kaşeli ve imzalı teklif (İdarece belirlenen aylık ve yıllık muhammen kira bedelinden aşağı olmayacak) mektubunu küçük zarf, b) Yukarıdaki şarta haiz teklif mektubunu koyduğu küçük zarfı ve bu şartnamenin 5.maddesinde sayılan belgelerle birlikte büyük zarf içersine koyacaktır. Büyük zarfın; a) Arkasında kapanan yeri imzalanıp kaşelenecektir. b) Önünün sol üst kısmına isteklinin Adı-soyadı, ünvanı ve açık adresi yazılacaktır. c) Önünün orta kısmına Perşembe Belediye Başkanlığı Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru kiralama ihalesi teklifi yazılacaktır. B) VERİLMESİ: İstekliler, a- İhale evraklarını / belgelerini tam ve eksiksiz olarak, b- En geç ihalenin yapılacağı günü saat 10:30 a kadar elden Başkanlık Destek Hizmetleri Müdürlüğü ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile teklif kabul edilmeyecektir. C) AÇILMASI: a) İhale komisyonu, ihale günü saat 14:00 de isteklilerce verilen teklif zarflarını istekliler huzurunda açarak ilk incelemesini yapar. Kapalı zarf usulü verilip geçerli kabul edilen yazılı teklifleri hazırun huzurunda açıklar, eksik evrakı olan ve muhammen bedel altında teklif veren isteklileri salon dışarısına çıkarır. D) İHALENİN YAPILMASI (Açık Artırma Usulü): a) Açık artırma 15:00-17:00 saatleri arasında yapılacak ve en fazla 2 saat içerisinde sona erdirilecektir. b) İhale komisyonu, bu şartname hükümlerine aykırı olmamak ve açık arttırmaya devam etmekte olan tüm isteklilere eşit uygulanmak koşulu ile uygulama yapmakta serbesttir. c) Açık artırmaya katılanlar, verecekleri tekliflerini ihale komisyonu huzurunda sözlü ifade etmek (açık artırma) suretiyle vereceklerdir. d) Açık artırmadan çekilenler, çekildiklerini yazılı olarak bildireceklerdir, çekildikleri turda ihale zaptını da ayrıca imzalayacaklardır. e) Verilen tekliflerin en son teklif olduğunun ihaleye devam eden istekli / isteklilerce sözlü olarak bildirilmesi halinde açık artırma sona erecektir. Aksi takdirde saat 17:00 ye kadar açık artırma devam edecektir. f) İhale komisyonunun, saat 17:00 de son teklifleri istemesi sonrası sözlü olarak verilecek teklifler son teklif kabul edilecektir. Bundan sonra başkaca teklif alınmayacaktır. g) İhale komisyonu, son tekliflerin alınmasından sonraki durumu belirten bir tutanak (İhale Zaptı) düzenlenecek ve imza altına alacaktır. Bu Tutanak açık arttırmaya katılan ve ihale üzerinde kalan Firma tarafından da imzalanacaktır. E) İHALENİN ONAYLANMASI (KESİNLEŞMESİ) : İhale komisyonu (Belediye Encümeni) başkanı ( İta Amiri - Onay mercii ) aynı zamanda belediye başkanı olduğundan son tekliflerin alınmasından sonraki durumu belirten bir tutanak (İhale 5

6 Zaptı) düzenlenecek ve imza altına alacaktır. Bu tutanak da belirtilen İPTAL / UYGUN durumunu belediye başkanı da imzalamış olacağından ihale ayrıca onaya sunulmayacaktır. 8- TEKLİFLERİN OPSİYONU : İhalede teklif edilen kira bedeli ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır. Firmaların bu süre zarfında teklifleri ile idare ye bağlılıkları devam edecektir. Teklifler verildikten sonra tekliften vazgeçilemeyecek ve fiyat değişiklikleri ile ilgili teklifleri kabul edilmeyecektir. 9- SÖZLEŞME VE TEMİNATLAR : a- İhale kararının onaylanmasından sonra, ihalenin sonuçlandığı İhale Zaptının UYGUN ibaresiyle düzenlenmiş olması durumunda teklifi uygun görülen FİRMA nın veya vekilinin imzası alınmak suretiyle FİRMA teklifinin uygun görüldüğü tebliğ edilmiş sayılır ve Firma tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde kira sözleşmesini yapmaya, kesin teminatı teslim etmeye, ihale ile ilgili vergi ve giderleri yatırmaya mecburdur. Ayrıca, FİRMA teklifinin uygun görüldüğü tebliğini müteakiben 15 (onbeş) gün içinde Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunun sigortasını yaptıracaktır. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ihale fesh edilir ve geçici teminat cezai şart olarak irat kaydedilir. b- - Firma, 10 (on) yıllık kira (Kdv dahil) bedelinin % 6 sı olan kesin teminat (her yıl ÜFE + TÜFE / 2 oranına göre artırılarak) ile, - Olabilecek her türlü zarar ve hasarlara karşılık olmak üzere yolcu vapurunun ihale edilen 10 (on) yıllık KDV li kira bedelinin 1,5 (birbuçuk) katı tutarında ek teminatı, İDARE ce kabul edilecek gayrikabili rucü, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli ve istenildiğinde paraya çevrilebilir kesin ve ek teminat mektubunu en geç kira sözleşmesi imzalanmadan önce idareye vermiş olacaktır. Aksi taktirde geçici teminat irat kaydedilir. c- Banka teminat mektubu, zaman içerisinde değişen şartlara uyum sağlamak için her takvim yılı başında belirlenecek yeni kira bedeline göre artırılarak 9/b maddesinde belirtilen şartlarda yenilenir. Teminat mektubunun kısmen paraya çevrilmesi nedeniyle meydana gelecek eksilmeler, paraya çevrilmeyi müteakip en geç bir ay içinde (b) bendinde belirtilen teminat tutarına tamamlanacaktır. Aksi taktirde alınan teminat mektubunun tamamı nakde çevrilerek irat kaydedilir. 10- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : a- Sözleşme ve taahhüdün yapılması ile ilgili bütün vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri, karar pulu bu sözleşmeden doğabilecek her türlü kanuni ödemeler FİRMAya aittir. b- İhalede oluşan kira ücretine yürürlükteki KDV oranı ilave edilecektir. KDV oranlarında ileride olabilecek değişiklikler veya yeni getirilecek vergi ve benzeri ödemelerde aynen geçerli olup, bu tür ödemeler de firma tarafından karşılanacaktır. c- Ecrimisil ve/veya liman işgaliyesi vb. tahakkuku halinde söz konusu tahakkuk tutarı ilgili kurum ve kurulaşa FİRMA tarafından ödenecek ve ödeme makbuzu İDARE ye ibraz edilecektir. 11- KİRALANAN TAŞINIRIN; YERİ, TESLİMİ, KİRA BAŞLANGICI VE KİRALAMA ŞEKLİ: a- Kiralanan taşınırın bağlı bulunduğu liman ORDU olup; yeri, Perşembe ilçesi kışla / kacalı limanıdır. (balıkçı barınağıdır.) b- Kiracı, kiralanana ait bağlı liman alanı sınırları dışında da herhangi bir kullanım ya da 6

7 tasarrufta bulunabilir. c- Kiralanan taşınır, ihale gerçekleştiği gün ihale zaptı UYGUN ibareli olarak kiracı ve kiralayan tarafından imzalandıktan sonra ayrıca düzenlenecek bir tutanakla (demirbaşında kayıtlı belediye idari birimince) teslim edilir. d tarihinden başlamak üzere 12 aylık her takvim yılı bir kiralama dönemi olup, kira süresi 10 (on) yıldır, kira bitiş tarihi dir. e- Kiralanan taşınırda sözleşme tarihinden itibaren kiracı tadilat yapmak isterse İDARE ye yazılı müracaat edecek (tadilat gerekçesi ve projesi ile), İDARE tadilatı uygun görürse tadilat 4 (dört) ay içinde tamamlanarak işletme faaliyetine geçilecektir. Kiracının yazılı talebi halinde İDARE gerekli ve uygun gördüğünde ek süre verebilir, ancak bu süreler kiralama süresini değiştirmeyecektir. 12- KİRA BEDELİNİN ÖDEME ŞARTLARI : a) İhalede belirlenen kira bedelinin ödenmesi ekli kira sözleşmesin VII. maddesinde gösterildiği şekilde ödenir. b) 2. (ikinci) ve diğer yılların kirası, her kiralama döneminin başında (Ocak ayının ilk haftasında) TUİK tarafından açıklanacak olan ÜFE + TÜFE / 2 (bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında artırılacaktır. 13- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI, EKSİK YAPILMASI VEYA KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK HALLERİ : a- Sözleşme yapıldıktan sonra kiracının taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, İDARE bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde aykırılığın giderilmesini kiracıya ihtar eder, verilen süre içerisinde firma aynı durumu sürdürürse protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilir. Kesin teminat irat kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat firmanın borcuna mahsup edilmez. Borcu varsa hükmen tahsili yoluna gidilir. b- Kiracının kiralamış olduğu taşınırı, kira sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde amaç dışı kullanması ya da hiç kullanmaması halinde durum kiracıya yazılı olarak ihtar edilir. Amaç dışı kullanım faaliyetini durdurması talep edilir. Kiracının bu durumda ısrar etmesi halinde, gerekli tespit ve tutanaklar yapılarak sözleşme feshedilir ve kanuni yollara başvurulur. c- Kiracı, kiralamış olduğu taşınırda; makine, teçhizat ve diğer yapılar; ekip, ekipman ile sürekli bakım gerektiren işleri ve evrak düzenlenmesi, vize yaptırılması vb. gibi periyodik olarak yapılması zorunluluk arz eden iş ve işlemleri zamanında yapmak mecburiyetindedir. 14- DEVİR VE İZİN: İDARE nin yazılı müsaadesi olmadan firma, kiralamış olduğu taşınıra ilişkin sözleşmeyi üçüncü şahıslara veya başka firmalara devir edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği takdirde devralan firmalardan veya şahıslardan ilk ihaledeki ve buna bağlı olan sözleşmedeki şartları yerine getirmeleri ve devirin talep edildiği yıldaki kiraya göre ((İDARE nin tarih- 2004/12 ve tarih-2010/7-15 sayılı meclis kararı gereği)) devir ücreti istenir. 15- MUCBİR SEBEPLER : Firma ve İDARE nin iradesi dışında kalan ve çalışmaları 6 (altı) ay süreyle engelleyen savaş, ayaklanma, deprem, yangın, doğal afetler, grev ve lokavtlar (mücbir sebep iddiasında bulunan tarafın önleyebileceği grev ve lokavtlar bu duruma dahil değildir) gibi ilgili makamlarca tevsik 7

8 edilmek üzere, taktiri İDARE ye ait olmak üzere mücbir sebep halinde sözleşmenin durumu, cezasız ek süre miktarı İDARE ce taktir edilecektir. 16- TEMİNAT (Geçici Kesin) İADESİ : a) Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları ihale onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde idareye müracaatları doğrultusunda; aa) Teminat, nakit olarak verilmiş ise nakden veya banka hesaplarına (banka hesaplarına havale veya EFT talep edenlerden, havale veya EFT masrafı düşülerek ) bb) Teminat, mektup olarak verilmiş ise taraflarına imza karşılığı veya iadeli taahhütlü posta ile iade edilir. b) Firmadan alınan kesin teminat ve ek teminat, kira süresi sonunda, sözleşmede belirtilen esasların yerine getirildiğinin İDARE ce kabul edilmesi halinde serbest bırakılır. 17- GENEL HÜKÜMLER : a- Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak ihtilafların hal mercii Perşembe ve / veya ORDU Mahkeme ve icra daireleridir. b- Firmanın göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligatlar kendisine yapılmış sayılır. c- Bu işlem bir kiralama işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri değil 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır. d- Bu şartname, ekinde bulunan kira (şartları) sözleşmesi ve teklif mektubu ile bir bütündür. e- Kiracı, Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunu veya eşdeğeri bir vapuru İDARE nin, önceden bildirmek suretiyle talep edeceği Ulusal ve Dini bayramlar ile özel günlerde (Anneler günü, Öğretmenler günü, festival, Mayıs Yedisi vb.) idareye ücretsiz tahsis edecektir. f- İDARE nin tabi olduğu mevzuatta yapılacak bir değişiklik sonucunda kira sözleşmesinin sona ermesi halinde kiracı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. g- Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşmenin süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan taşınırın yüzölçümünün (ebatlarının) değiştirilmesi talebinde bulunamaz. h- Kiracı, kiraladığı vapurda bulundurulması zorunlu personeli (Kaptan. Çarkçıbaşı vs.) temin edecektir, temizlik ve sağlık koşullarına uygun olarak faaliyette bulunacaktır. i- Kiraya verilen vapur; kiracı tarafından sabotaj, yangın, batma gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerekli paket sigorta (İhtiyari ve Kasko) poliçelerini tanzim ettirmek zorundadır. j- Kiracı, gerektiğinde vapurun genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur, vb. gibi nedenlerle vukuu bulacak zarar ve ziyanı karşılamak zorundadır. k- Kiracı, vapuru çalışır ve yüzer halde bulundurmak için gerekli aa) Yasal ekip ve belgeleri temin etmek ve de vapurda bulundurmak, bb) Yasal ekip ve belgeleri temin etmek için ilgili mercilerce talep edilen her türlü (her ne ad adı altında olursa olsun) ücreti, bedeli karşılamakla, cc) Makine, teçhizat, akaryakıt, vb. gibi tüm tedbirleri almak, arızaları gidermek ile mükelleftir. dd) Kiracı, kiralanana ait bağlı liman alanı sınırları dışında da herhangi bir kullanım ya da tasarrufta bulunması halinde, her hangi bir sebeple veya kira süresinin sona ermesi nedeniyle sözleşmenin bitimi veya feshi halinde söz konusu vapuru ilk teslim aldığı 8

9 mahale getirmek zorundadır. l- Yukarıda maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiralayanın ( kiraya veren ) belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesine ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 2886 sayılı kanunun 62. maddesine göre işlem yapılır. m-iş bu şartname 17 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olan firmalar tamamını kabul etmiş sayılırlar. Şartname Ekleri: 1) Kira (Şartları) Sözleşmesi 2) Teklif Mektubu Kemal BAHTİYAR Belediye Başkanı 9

10 KİRA SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR 1. KİRALAYAN : Perşembe Belediye Başkanlığı (Kozağzı Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Perşembe / ORDU) 2. KİRACI :.. II- KİRA KONUSU Belediyenin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesidir. III- KİRALANAN MENKULÜN KULLANILMA ŞEKLİ Kiralanan taşınır ve müştemilatı: Kiralanan üzerinde; 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanılacaktır. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadan iş bu sözleşmeden doğan haklarını ve belirtilen taşınırı üçüncü şahıslara devir ve sözleşmeyi ciro edemez. Başkalarına kısmen veya tamamen (toplu yemek, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. amaç haricinde) kiralayamaz, taşınırı amaç dışında kullanamaz, kullandıramaz. IV- TARAFLARIN BİRBİRLERİNE YAPACAKLARI İHBAR VE İHTARLAR Taraflar birbirlerine yapacakları ve hukuki sonuç doğuracak her türlü ihbar, ihtar ve irade beyanlarını imza karşılığı veya noter aracılığı ile belirtilen adreslere yaparlar. İhalenin sonucu; Kiralama İhalesi Şartnamesinin 7/E maddesine göre onaylanan ihale kararı yine kiralama İhale Şartnamesinin 9/a maddesine göre teklifi uygun görülen FİRMA nın veya vekilinin imzası alınmak suretiyle FİRMA teklifinin uygun görüldüğü tebliğ edilmiş sayılır. Bu durum için ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. V- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) Kiracı, Perşembe Belediye Başkanlığı nın iş bu sözleşme metninde yer alan menkulünü, kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanacaktır. Yapılacak yatırım veya faaliyetlerin belirtilen amaca uygunluğunun denetimi Perşembe Belediye Başkanlığı na aittir. Perşembe Belediye Başkanlığı bu denetimi kuracağı bir komisyon veya görevlendireceği diğer birimleri kanalıyla yapabilecektir. b) Kiracı, yapacağı yatırım, tesis ve ıslah çalışmalarına ilişkin her türlü izin ve ruhsatı, izin ve ruhsatın özelliğine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden almak 10

11 zorundadır. Kiralayan, bu izin ve ruhsatların alınmasından sorumlu değildir. İzin ve ruhsat alınmamasından dolayı gelebilecek her türlü cezai sorumluluk kiracıya aittir. c) Kiracı, kiralamış olduğu gemi üzerindeki alet, edevat, teçhizatı v.b gibi sabit tesisleri teslim aldığı şekilde korumayı, idame ettirmeyi, gerekli bakımları sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Bu gemi ve tesisatlarda bozulma/zarar görme tehlikesi geçirenler veya zaman içerisinde yıprananlar kiracı tarafından tamir ettirilir. İzinsiz yapılan her türlü tadilatlar için bu sözleşmenin XI. Maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. Gemi üzerindeki alet, edevat, teçhizatı v.b gibi tesislerinde kanuni mecburiyetin dışındaki değişiklikler Perşembe Belediye Başkanlığı nın iznine tabidir. d) Kiralanan menkul ve eklentileri ile mütemmim cüzleri üzerinde kiracının hata ve kusurundan doğan hasarlara karşılık olarak Perşembe Belediye Başkanlığı nın tazmin talebi saklıdır. e) Kiracı, kiralanana üçüncü şahısların tecavüz etmesi halinde, gerekli önleyici tedbirleri yasal çerçevede almak ve durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır. f) Kiracı, kiralayanın üçüncü şahıslara karşı menkul mal hukukundan veya gemi malikinin veya kanundan doğan sorumluluklarının karşılığı olan tazminat borcunu üstlenir. g) Kiracı, kiralanana dahil menkulleri başkasına kiralayamaz, devredemez, bedelli veya bedelsiz kullandıramaz. Kiracının bunları yapabilmesi Perşembe Belediye Başkanlığı nın iznine tabidir. h) Üçüncü şahıslara karşı menkul(gemi) ve tesislerle ilgili her türlü kira, intifa, sulh, ibra ve feragat yetkisi sadece Perşembe Belediye Başkanlığı na aittir. i) Kiracı, kira dönemi içerisinde doğabilecek adli, idari ve mali yükümlülükleri kabul eder. Yapacağı faaliyetler ile diğer iş ve işlemlerine ait Sosyal Güvenlik primi, vergi, fon, harç, stopaj ve her türlü mali ve cezai yükümlülükler kiracıya aittir. Kira döneminin sona ermesi bu yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. j) Kiracının, kiralanan menkul üzerinde yapacağı faaliyetlerin kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanıldığının uygunluğunun tespiti ve denetimi Perşembe Belediye Başkanlığı na aittir. Aykırılığın Perşembe Belediye Başkanlığı nca tespit edilmesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkı da Perşembe Belediye Başkanlığı nındır. k) Kiracı, kiralanan üzerinde yapacağı faaliyetlerin denetimi sırasında talep edilen her türlü bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. l) Perşembe Belediye Başkanlığı nın mülkiyetinde bulunan menkul(gemi) ve bunlara ait tesislerinin, menkule ait mütemmim cüz ve eklentilerinin kiracı tarafından bütün unsurları ile birlikte her türlü borç, taahhüt ve mükellefiyetlerden ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak Perşembe Belediye Başkanlığı na iadesinden kiracı sorumlu olacak ve iade işleminde Perşembe Belediye Başkanlığı tarafından kiracıya devir ve teslim işleminde izlenen yol uygulanacaktır. m) Kiracı, İDARE nin (Perşembe Belediye Başkanlığı nın) adını ve amblemini işletme faaliyetlerinde vb. işlerinde hiçbir şekilde kullanmayacaktır. Kiracı kiraya konu menkulün mevcut fiziki durumunu önceden görerek devralmıştır. Kiracı sözleşme tarihinden sonra tamir, bakım veya başka bir gerekçe ile hiçbir maddi talepte bulunmayacaktır. 11

12 n) Kiracı kiralanan üzerinde doğal afetler sonucunda oluşabilecek hasarlara karşı, kanunların zorunlu kıldığı sigortaları Perşembe Belediye Başkanlığı lehine yaptıracaktır. o) Kiracı, kiralanana ait her türlü vergi, mevzuattan doğabilecek ödenmesi gereken diğer ödemeler ve yükümlülükleri de yerine getirecektir. r) Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan menkulün ebatlarının değiştirilmesi talebinde bulunamaz. s) Kiracı, kiralanana ait bağlı liman alanı sınırları dışında da herhangi bir kullanım ya da tasarrufta bulunabilir. t) Kiracı kiralanan taşınır için gerekli olan elektrik, su, akaryakıt v.b. gibi giderleri kendi adına yapacaktır. u) Kiraya konu genel alanın üzerindeki can yelekleri idarenin izni olmadan azaltılmayacak ancak artırılabilecektir. VI- KİRALAYANIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1- FESİH HAKKI : Kanunun öngördüğü ve bu sözleşme ve bu sözleşmenin ek ve tadillerinde gösterilen ihlal hallerinde kiralayanın fesih hakkı vardır. İş bu sözleşme hükümlerine ve eklerine müspet ve menfi aykırılık halleri fesih sebebidir. Perşembe Belediye Başkanlığı, aykırılığı öğrendiği tarihten itibaren en kısa zaman içerisinde aykırılığın giderilmesini ihtar eder ve işin mahiyetine uygun bir süre tayin eder. Perşembe Belediye Başkanlığı tarafından aykırılığın giderilmesi ihtarı ve uygun süre tayin edilmemesi ne kadar süre geçerse geçsin zımni muvafakat olarak kabul edilemez, defi olarak kullanılamaz. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi üzerine Perşembe Belediye Başkanlığı ihbarsız fesih hakkını ve tahliye talebini kullanır. Sözleşmeden doğan tazminat, cezai şart talep ve teminatları paraya çevirme hakları saklıdır. 2- YÜKÜMLÜLÜKLERİ : a) Perşembe Belediye Başkanlığı, kiracı aleyhine kiralananın ayni ile ilgili olarak üçüncü şahıslarca açılan davalara gerek gördüğü takdirde müdahil olmak, kiralanan için açılan bu davada kullanılmak üzere gerekli bilgi ve delilleri vermek zorundadır. b) Perşembe Belediye Başkanlığı, kiralananla ilgili olarak menkul hukukundan doğan ihtilafların giderilmesi için gerekli gördüğü takdirde üçüncü kişiler aleyhine dava açar. VII- KİRA BEDELİ VE ÖDENMESİ a) Kira bedeli ilk yıl için.. TL.dir. b) Kira bedeli her yıl TÜİK nca belirlenen Üretici ve Tüketici Fiyatları Endeksinin her yıl ÜFE + TÜFE / 2 oranına (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim ) göre artırılacaktır. 12

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. İşin Adı: Adıyaman Meslek Yüksekokulu Binasında bulunan 160 m² lik Kantinin öğrencilerimize ve çalışan personelimiz hizmet vermek üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi. İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TüRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1- Sıhhiye Semt Polikliniği, asansör bakım

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ-NEVİ VE MİKTARI MADDE 1- Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan gölün doğu yakasındaki yaklaşık 500 m² lik kısmın eğlence ekipmanları

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve/veya hizmet satımı, devredilmesi,

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı