PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I"

Transkript

1 PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir. İHALENİN ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ : İhale; a) Zamanı : aa- Günü: bb- Saati : de b) Yeri : Perşembe Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonu c) Şekli : aa - Encümen huzurunda bb- İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- a maddesine göre KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır. cc- Pey artırımı her tur için asgari 500.-TL olacaktır. d) Müracaat zamanı ve yeri : En geç günü saat 10:30 a kadar elden Belediye Destek Hizmetler Müdürlüğü ne teslim edilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR : a- Kiraya verilecek Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunun muhammen kira bedeli; aa) bir aylık TL dir. bb) on yıllık TL dir. cc) teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli 330.-TL dir. c- Bu ihale ile ilgili geçici teminat 10 (on) yıllık KDV dahil muhammen bedel üzerinden TL dir. d- İhaleye katılacak olan firma ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Perşembe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü nden sicil ( Ünvan, Vergi No, Tebligat adresi, telefon, faks, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır. e- İhale ile ilgili geçici teminatı Perşembe Belediye Başkanlığı nın; aa) T.C. Ziraat Bankası Ordu ili Perşembe Şubesindeki (İhale Teminatları Hesabı) TR nolu hesabına Veya bb) Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacak, alınacak dekont / tahsilat makbuzu aslı ihale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce İhale Komisyonuna verilecektir. Gayrimenkulün kiraya verilme ihalesi hakkındaki İhale şartnamesi; a) Perşembe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin edilebilir. b) Perşembe Belediye Başkanlığı nın (www.persembe.bel.tr) adresinde yayınlanmaktadır. İlanen duyurulur. Kemal BAHTİYAR Belediye Başkanı

2 YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E Ş A R T N A M E S İ 1- TANIMLAR : Bu şartnamede yer alan tabirlerden ; Belediye (İdare) İhale Komisyonu İhale Yetkilisi Firma Kiracı İşin Adı Kiralanan Kiralayan : Perşembe Belediye Başkanlığını, : Perşembe Belediye Başkanlığı Encümenini, : Perşembe Belediye Başkanı, : İhaleye katılan ve kiralamayı gerçekleştirecek olan gerçek ya da tüzel kişileri, : Kiralamaya konu olan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunu ücreti karşılığında, belirlenen sürede kullanacak olan gerçek ve tüzel kişileri, : Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunu kiralama, : Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru : Perşembe Belediye Başkanlığı nı ifade eder. 2- İHALENİN KONUSU : Belediyenin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesidir. 3- İHALENİN ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ, MÜRACAAT : İhale; e) Zamanı : cc- Günü: dd- Saati : de f) Yeri : Perşembe Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonu g) Şekli : aa - Encümen huzurunda dd- İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- a maddesine göre KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır. ee- Pey artırımı her tur için asgari 500.-TL olacaktır. ff- Zarflar açıldıktan sonraki teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- c maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile yazılı olarak geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yeniden teklif alınır. Teklif alma işi birden fazla olabilir. Komisyon uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerinin alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. gg- İhale Komisyonu, gerekçe belirtmeksizin ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespit etmekte ve ihale yetkilisi ihaleyi onaylayıp onaylamamakta serbesttir. Bu kararlara itiraz edilemez. hh- İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ihale yetkilisince, kararın verildiği gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. 2

3 ii- İhale yetkilisince onaylanan ihale kararı onaylandığı gün içinde, FİRMA yetkilisine veya vekiline İDARE de imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Posta ile tebliğ yapılmayacaktır. jj Sayılı Devlet İhale Kanununun 31. ncı maddesine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde FİRMA kesin teminatları yatırmak, sözleşmeyi imzalamak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir ve geçici teminat irat kaydedilir. kk- İDARE de aynı süre içerisinde taşınırı FİRMA ya mahallinde tanzim edilecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder. Tutanakta, taşınır üzerindeki muhdesat ve diğer şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kiralanan bu andan itibaren kiracının sorumluluğundadır. h) Müracaat zamanı ve yeri : En geç günü saat 10:30 a kadar elden Belediye Destek Hizmetler Müdürlüğü ne teslim edilecektir. 4- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR : f- Kiraya verilecek Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunun muhammen kira bedeli; dd) bir aylık TL dir. ee) bir yıllık TL dir. ff) on yıllık TL dir. gg) teklifler KDV hariç olarak verilecektir. g- İhaleye katılacak olan firma ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Perşembe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü nden sicil ( Ünvan, Vergi No, Tebligat adresi, telefon, faks, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır. h- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli 330.-TL dir. i- Bu ihale ile ilgili geçici teminat 10 (on) yıllık KDV dahil muhammen bedel üzerinden TL dir. j- Bu ihale ilgili kesin teminat ihale yetkilisince onaylanan en son pey bedeline göre hesaplanacak 10 (on) yıllık KDV dahil kira bedelinin % 6 oranında olacaktır. k- İhale ile ilgili geçici teminatı Perşembe Belediye Başkanlığı nın; aa) T.C. Ziraat Bankası Ordu ili Perşembe Şubesindeki (İhale Teminatları Hesabı) TR nolu hesabına veya bb) Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacak, alınacak dekont / tahsilat makbuzu aslı 5. maddede yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına konularak ihaleden önce İhale Komisyonuna verilecektir. l- Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıdaki gibidir, aa) Tedavüldeki Türk Parası, bb) Banka teminat mektupları (süresiz olacaktır) 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI : İhaleye katılmak isteyen firmalarda aşağıdaki şartlar aranır: a- Kanuni ikametgahının olduğuna dair belge, b- Geçici teminat tahsilat makbuzu / banka dekontu, c- Firmanın tüzel kişi olması halinde, aa) Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanmış sermayesini gösterir ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belge, bb) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarını ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belge, cc) Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerinin son durumunu gösterir 3

4 Ticaret Sicil Gazetesi nin noter/ ticaret odası tasdikli örneği, dd) Şirket adına teklif veren kişi veya kişilerin bu teklifi vermeye yetkili olduklarını gösterir belge ve imza sirküleri, ee) Şirket adına vekaleten teklif verilecek ise, vekaletname (vekaletnamenin bu işe özel vekaletname veya bu iş için teklif verme yetkilerine havi genel vekaletname olması) aslı, d- Firmanın gerçek kişi olması halinde, aa) Vergi mükellefi olduğunu gösterir, ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belge, bb) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine uygun adres beyanı, cc) Noter tasdikli nüfus cüzdan sureti ve imza sirküleri (beyanı), dd) İhaleye vekil aracılığı ile katılma durumunda vekaletname (vekaletnamenin bu işe özel vekaletname veya bu iş için teklif verme yetkilerine havi genel vekaletname olması) aslı, e- Başkanlığımıza, vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumuna kesinleşmiş borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış (Perşembe Belediye Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi) belge, f- İhale dokümanının satın alındığına dair belge, g- İhale şartnamesi ve kiralama şartlarının okunduğu, anlaşıldığı ve aynen kabul edildiği anlamına gelmek üzere her sayfası imza edilip kaşelenerek, h- İhale dokümanına ekli matbu teklif mektubuna uygun hazırlanmış, kaşeli ve imzalı teklif mektubu verilmesi gereklidir. Bu belgelerden birinin eksik olması halinde firma ihaleye kabul edilmeyecektir. 6- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR : Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye giremezler. a- İDARE nin (Başkanlığımızın) tüm personeli, b- Evvelce idare ile sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için veya buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp tamim edilen kimseler, c- Kanunlarla, hükümet ve ilgili bakanlıkların kararı ile geçici veya daimi olarak ihalelere katılmaları yasaklanmış olanlar, d- İdareye, kesinleşmiş borcu bulunanlar bir başkası adına vekaleten, e- İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak veya denetlemekle görevli olanlarla bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ve bunların ortakları, f- Başkanlığımıza, vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumuna kesinleşmiş (vadesi geçmiş) borcu bulunanlar, g- Firmanın tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanmış sermayesini gösterir ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belgesi olmayanlar, h- Firmanın gerçek kişi olması halinde, Vergi mükellefi olduğunu gösterir, ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belgesi olmayanlar, Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılır, geçici teminatları da irad kaydedilir, sözleşme yapılmış ise feshedilerek kat i teminatı irad kaydedilir. Ayrıca işletme aleyhine meydana gelecek zarar-ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir. 7- TEKLİF MEKTUPLARININ; HAZIRLANMASI, VERİLMESİ, AÇILMASI ve AÇIK İHALE YAPILMASI, İHALENİN 4

5 ONAYLANMASI (KESİNLEŞMESİ) A) HAZIRLANMASI: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; a) 5/h maddesinde belirtilen kaşeli ve imzalı teklif (İdarece belirlenen aylık ve yıllık muhammen kira bedelinden aşağı olmayacak) mektubunu küçük zarf, b) Yukarıdaki şarta haiz teklif mektubunu koyduğu küçük zarfı ve bu şartnamenin 5.maddesinde sayılan belgelerle birlikte büyük zarf içersine koyacaktır. Büyük zarfın; a) Arkasında kapanan yeri imzalanıp kaşelenecektir. b) Önünün sol üst kısmına isteklinin Adı-soyadı, ünvanı ve açık adresi yazılacaktır. c) Önünün orta kısmına Perşembe Belediye Başkanlığı Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru kiralama ihalesi teklifi yazılacaktır. B) VERİLMESİ: İstekliler, a- İhale evraklarını / belgelerini tam ve eksiksiz olarak, b- En geç ihalenin yapılacağı günü saat 10:30 a kadar elden Başkanlık Destek Hizmetleri Müdürlüğü ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile teklif kabul edilmeyecektir. C) AÇILMASI: a) İhale komisyonu, ihale günü saat 14:00 de isteklilerce verilen teklif zarflarını istekliler huzurunda açarak ilk incelemesini yapar. Kapalı zarf usulü verilip geçerli kabul edilen yazılı teklifleri hazırun huzurunda açıklar, eksik evrakı olan ve muhammen bedel altında teklif veren isteklileri salon dışarısına çıkarır. D) İHALENİN YAPILMASI (Açık Artırma Usulü): a) Açık artırma 15:00-17:00 saatleri arasında yapılacak ve en fazla 2 saat içerisinde sona erdirilecektir. b) İhale komisyonu, bu şartname hükümlerine aykırı olmamak ve açık arttırmaya devam etmekte olan tüm isteklilere eşit uygulanmak koşulu ile uygulama yapmakta serbesttir. c) Açık artırmaya katılanlar, verecekleri tekliflerini ihale komisyonu huzurunda sözlü ifade etmek (açık artırma) suretiyle vereceklerdir. d) Açık artırmadan çekilenler, çekildiklerini yazılı olarak bildireceklerdir, çekildikleri turda ihale zaptını da ayrıca imzalayacaklardır. e) Verilen tekliflerin en son teklif olduğunun ihaleye devam eden istekli / isteklilerce sözlü olarak bildirilmesi halinde açık artırma sona erecektir. Aksi takdirde saat 17:00 ye kadar açık artırma devam edecektir. f) İhale komisyonunun, saat 17:00 de son teklifleri istemesi sonrası sözlü olarak verilecek teklifler son teklif kabul edilecektir. Bundan sonra başkaca teklif alınmayacaktır. g) İhale komisyonu, son tekliflerin alınmasından sonraki durumu belirten bir tutanak (İhale Zaptı) düzenlenecek ve imza altına alacaktır. Bu Tutanak açık arttırmaya katılan ve ihale üzerinde kalan Firma tarafından da imzalanacaktır. E) İHALENİN ONAYLANMASI (KESİNLEŞMESİ) : İhale komisyonu (Belediye Encümeni) başkanı ( İta Amiri - Onay mercii ) aynı zamanda belediye başkanı olduğundan son tekliflerin alınmasından sonraki durumu belirten bir tutanak (İhale 5

6 Zaptı) düzenlenecek ve imza altına alacaktır. Bu tutanak da belirtilen İPTAL / UYGUN durumunu belediye başkanı da imzalamış olacağından ihale ayrıca onaya sunulmayacaktır. 8- TEKLİFLERİN OPSİYONU : İhalede teklif edilen kira bedeli ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır. Firmaların bu süre zarfında teklifleri ile idare ye bağlılıkları devam edecektir. Teklifler verildikten sonra tekliften vazgeçilemeyecek ve fiyat değişiklikleri ile ilgili teklifleri kabul edilmeyecektir. 9- SÖZLEŞME VE TEMİNATLAR : a- İhale kararının onaylanmasından sonra, ihalenin sonuçlandığı İhale Zaptının UYGUN ibaresiyle düzenlenmiş olması durumunda teklifi uygun görülen FİRMA nın veya vekilinin imzası alınmak suretiyle FİRMA teklifinin uygun görüldüğü tebliğ edilmiş sayılır ve Firma tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde kira sözleşmesini yapmaya, kesin teminatı teslim etmeye, ihale ile ilgili vergi ve giderleri yatırmaya mecburdur. Ayrıca, FİRMA teklifinin uygun görüldüğü tebliğini müteakiben 15 (onbeş) gün içinde Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunun sigortasını yaptıracaktır. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ihale fesh edilir ve geçici teminat cezai şart olarak irat kaydedilir. b- - Firma, 10 (on) yıllık kira (Kdv dahil) bedelinin % 6 sı olan kesin teminat (her yıl ÜFE + TÜFE / 2 oranına göre artırılarak) ile, - Olabilecek her türlü zarar ve hasarlara karşılık olmak üzere yolcu vapurunun ihale edilen 10 (on) yıllık KDV li kira bedelinin 1,5 (birbuçuk) katı tutarında ek teminatı, İDARE ce kabul edilecek gayrikabili rucü, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli ve istenildiğinde paraya çevrilebilir kesin ve ek teminat mektubunu en geç kira sözleşmesi imzalanmadan önce idareye vermiş olacaktır. Aksi taktirde geçici teminat irat kaydedilir. c- Banka teminat mektubu, zaman içerisinde değişen şartlara uyum sağlamak için her takvim yılı başında belirlenecek yeni kira bedeline göre artırılarak 9/b maddesinde belirtilen şartlarda yenilenir. Teminat mektubunun kısmen paraya çevrilmesi nedeniyle meydana gelecek eksilmeler, paraya çevrilmeyi müteakip en geç bir ay içinde (b) bendinde belirtilen teminat tutarına tamamlanacaktır. Aksi taktirde alınan teminat mektubunun tamamı nakde çevrilerek irat kaydedilir. 10- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : a- Sözleşme ve taahhüdün yapılması ile ilgili bütün vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri, karar pulu bu sözleşmeden doğabilecek her türlü kanuni ödemeler FİRMAya aittir. b- İhalede oluşan kira ücretine yürürlükteki KDV oranı ilave edilecektir. KDV oranlarında ileride olabilecek değişiklikler veya yeni getirilecek vergi ve benzeri ödemelerde aynen geçerli olup, bu tür ödemeler de firma tarafından karşılanacaktır. c- Ecrimisil ve/veya liman işgaliyesi vb. tahakkuku halinde söz konusu tahakkuk tutarı ilgili kurum ve kurulaşa FİRMA tarafından ödenecek ve ödeme makbuzu İDARE ye ibraz edilecektir. 11- KİRALANAN TAŞINIRIN; YERİ, TESLİMİ, KİRA BAŞLANGICI VE KİRALAMA ŞEKLİ: a- Kiralanan taşınırın bağlı bulunduğu liman ORDU olup; yeri, Perşembe ilçesi kışla / kacalı limanıdır. (balıkçı barınağıdır.) b- Kiracı, kiralanana ait bağlı liman alanı sınırları dışında da herhangi bir kullanım ya da 6

7 tasarrufta bulunabilir. c- Kiralanan taşınır, ihale gerçekleştiği gün ihale zaptı UYGUN ibareli olarak kiracı ve kiralayan tarafından imzalandıktan sonra ayrıca düzenlenecek bir tutanakla (demirbaşında kayıtlı belediye idari birimince) teslim edilir. d tarihinden başlamak üzere 12 aylık her takvim yılı bir kiralama dönemi olup, kira süresi 10 (on) yıldır, kira bitiş tarihi dir. e- Kiralanan taşınırda sözleşme tarihinden itibaren kiracı tadilat yapmak isterse İDARE ye yazılı müracaat edecek (tadilat gerekçesi ve projesi ile), İDARE tadilatı uygun görürse tadilat 4 (dört) ay içinde tamamlanarak işletme faaliyetine geçilecektir. Kiracının yazılı talebi halinde İDARE gerekli ve uygun gördüğünde ek süre verebilir, ancak bu süreler kiralama süresini değiştirmeyecektir. 12- KİRA BEDELİNİN ÖDEME ŞARTLARI : a) İhalede belirlenen kira bedelinin ödenmesi ekli kira sözleşmesin VII. maddesinde gösterildiği şekilde ödenir. b) 2. (ikinci) ve diğer yılların kirası, her kiralama döneminin başında (Ocak ayının ilk haftasında) TUİK tarafından açıklanacak olan ÜFE + TÜFE / 2 (bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında artırılacaktır. 13- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI, EKSİK YAPILMASI VEYA KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK HALLERİ : a- Sözleşme yapıldıktan sonra kiracının taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, İDARE bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde aykırılığın giderilmesini kiracıya ihtar eder, verilen süre içerisinde firma aynı durumu sürdürürse protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilir. Kesin teminat irat kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat firmanın borcuna mahsup edilmez. Borcu varsa hükmen tahsili yoluna gidilir. b- Kiracının kiralamış olduğu taşınırı, kira sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde amaç dışı kullanması ya da hiç kullanmaması halinde durum kiracıya yazılı olarak ihtar edilir. Amaç dışı kullanım faaliyetini durdurması talep edilir. Kiracının bu durumda ısrar etmesi halinde, gerekli tespit ve tutanaklar yapılarak sözleşme feshedilir ve kanuni yollara başvurulur. c- Kiracı, kiralamış olduğu taşınırda; makine, teçhizat ve diğer yapılar; ekip, ekipman ile sürekli bakım gerektiren işleri ve evrak düzenlenmesi, vize yaptırılması vb. gibi periyodik olarak yapılması zorunluluk arz eden iş ve işlemleri zamanında yapmak mecburiyetindedir. 14- DEVİR VE İZİN: İDARE nin yazılı müsaadesi olmadan firma, kiralamış olduğu taşınıra ilişkin sözleşmeyi üçüncü şahıslara veya başka firmalara devir edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği takdirde devralan firmalardan veya şahıslardan ilk ihaledeki ve buna bağlı olan sözleşmedeki şartları yerine getirmeleri ve devirin talep edildiği yıldaki kiraya göre ((İDARE nin tarih- 2004/12 ve tarih-2010/7-15 sayılı meclis kararı gereği)) devir ücreti istenir. 15- MUCBİR SEBEPLER : Firma ve İDARE nin iradesi dışında kalan ve çalışmaları 6 (altı) ay süreyle engelleyen savaş, ayaklanma, deprem, yangın, doğal afetler, grev ve lokavtlar (mücbir sebep iddiasında bulunan tarafın önleyebileceği grev ve lokavtlar bu duruma dahil değildir) gibi ilgili makamlarca tevsik 7

8 edilmek üzere, taktiri İDARE ye ait olmak üzere mücbir sebep halinde sözleşmenin durumu, cezasız ek süre miktarı İDARE ce taktir edilecektir. 16- TEMİNAT (Geçici Kesin) İADESİ : a) Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları ihale onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde idareye müracaatları doğrultusunda; aa) Teminat, nakit olarak verilmiş ise nakden veya banka hesaplarına (banka hesaplarına havale veya EFT talep edenlerden, havale veya EFT masrafı düşülerek ) bb) Teminat, mektup olarak verilmiş ise taraflarına imza karşılığı veya iadeli taahhütlü posta ile iade edilir. b) Firmadan alınan kesin teminat ve ek teminat, kira süresi sonunda, sözleşmede belirtilen esasların yerine getirildiğinin İDARE ce kabul edilmesi halinde serbest bırakılır. 17- GENEL HÜKÜMLER : a- Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak ihtilafların hal mercii Perşembe ve / veya ORDU Mahkeme ve icra daireleridir. b- Firmanın göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligatlar kendisine yapılmış sayılır. c- Bu işlem bir kiralama işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri değil 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır. d- Bu şartname, ekinde bulunan kira (şartları) sözleşmesi ve teklif mektubu ile bir bütündür. e- Kiracı, Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunu veya eşdeğeri bir vapuru İDARE nin, önceden bildirmek suretiyle talep edeceği Ulusal ve Dini bayramlar ile özel günlerde (Anneler günü, Öğretmenler günü, festival, Mayıs Yedisi vb.) idareye ücretsiz tahsis edecektir. f- İDARE nin tabi olduğu mevzuatta yapılacak bir değişiklik sonucunda kira sözleşmesinin sona ermesi halinde kiracı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. g- Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşmenin süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan taşınırın yüzölçümünün (ebatlarının) değiştirilmesi talebinde bulunamaz. h- Kiracı, kiraladığı vapurda bulundurulması zorunlu personeli (Kaptan. Çarkçıbaşı vs.) temin edecektir, temizlik ve sağlık koşullarına uygun olarak faaliyette bulunacaktır. i- Kiraya verilen vapur; kiracı tarafından sabotaj, yangın, batma gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerekli paket sigorta (İhtiyari ve Kasko) poliçelerini tanzim ettirmek zorundadır. j- Kiracı, gerektiğinde vapurun genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur, vb. gibi nedenlerle vukuu bulacak zarar ve ziyanı karşılamak zorundadır. k- Kiracı, vapuru çalışır ve yüzer halde bulundurmak için gerekli aa) Yasal ekip ve belgeleri temin etmek ve de vapurda bulundurmak, bb) Yasal ekip ve belgeleri temin etmek için ilgili mercilerce talep edilen her türlü (her ne ad adı altında olursa olsun) ücreti, bedeli karşılamakla, cc) Makine, teçhizat, akaryakıt, vb. gibi tüm tedbirleri almak, arızaları gidermek ile mükelleftir. dd) Kiracı, kiralanana ait bağlı liman alanı sınırları dışında da herhangi bir kullanım ya da tasarrufta bulunması halinde, her hangi bir sebeple veya kira süresinin sona ermesi nedeniyle sözleşmenin bitimi veya feshi halinde söz konusu vapuru ilk teslim aldığı 8

9 mahale getirmek zorundadır. l- Yukarıda maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiralayanın ( kiraya veren ) belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesine ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 2886 sayılı kanunun 62. maddesine göre işlem yapılır. m-iş bu şartname 17 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olan firmalar tamamını kabul etmiş sayılırlar. Şartname Ekleri: 1) Kira (Şartları) Sözleşmesi 2) Teklif Mektubu Kemal BAHTİYAR Belediye Başkanı 9

10 KİRA SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR 1. KİRALAYAN : Perşembe Belediye Başkanlığı (Kozağzı Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Perşembe / ORDU) 2. KİRACI :.. II- KİRA KONUSU Belediyenin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesidir. III- KİRALANAN MENKULÜN KULLANILMA ŞEKLİ Kiralanan taşınır ve müştemilatı: Kiralanan üzerinde; 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanılacaktır. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadan iş bu sözleşmeden doğan haklarını ve belirtilen taşınırı üçüncü şahıslara devir ve sözleşmeyi ciro edemez. Başkalarına kısmen veya tamamen (toplu yemek, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. amaç haricinde) kiralayamaz, taşınırı amaç dışında kullanamaz, kullandıramaz. IV- TARAFLARIN BİRBİRLERİNE YAPACAKLARI İHBAR VE İHTARLAR Taraflar birbirlerine yapacakları ve hukuki sonuç doğuracak her türlü ihbar, ihtar ve irade beyanlarını imza karşılığı veya noter aracılığı ile belirtilen adreslere yaparlar. İhalenin sonucu; Kiralama İhalesi Şartnamesinin 7/E maddesine göre onaylanan ihale kararı yine kiralama İhale Şartnamesinin 9/a maddesine göre teklifi uygun görülen FİRMA nın veya vekilinin imzası alınmak suretiyle FİRMA teklifinin uygun görüldüğü tebliğ edilmiş sayılır. Bu durum için ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. V- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) Kiracı, Perşembe Belediye Başkanlığı nın iş bu sözleşme metninde yer alan menkulünü, kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanacaktır. Yapılacak yatırım veya faaliyetlerin belirtilen amaca uygunluğunun denetimi Perşembe Belediye Başkanlığı na aittir. Perşembe Belediye Başkanlığı bu denetimi kuracağı bir komisyon veya görevlendireceği diğer birimleri kanalıyla yapabilecektir. b) Kiracı, yapacağı yatırım, tesis ve ıslah çalışmalarına ilişkin her türlü izin ve ruhsatı, izin ve ruhsatın özelliğine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden almak 10

11 zorundadır. Kiralayan, bu izin ve ruhsatların alınmasından sorumlu değildir. İzin ve ruhsat alınmamasından dolayı gelebilecek her türlü cezai sorumluluk kiracıya aittir. c) Kiracı, kiralamış olduğu gemi üzerindeki alet, edevat, teçhizatı v.b gibi sabit tesisleri teslim aldığı şekilde korumayı, idame ettirmeyi, gerekli bakımları sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Bu gemi ve tesisatlarda bozulma/zarar görme tehlikesi geçirenler veya zaman içerisinde yıprananlar kiracı tarafından tamir ettirilir. İzinsiz yapılan her türlü tadilatlar için bu sözleşmenin XI. Maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. Gemi üzerindeki alet, edevat, teçhizatı v.b gibi tesislerinde kanuni mecburiyetin dışındaki değişiklikler Perşembe Belediye Başkanlığı nın iznine tabidir. d) Kiralanan menkul ve eklentileri ile mütemmim cüzleri üzerinde kiracının hata ve kusurundan doğan hasarlara karşılık olarak Perşembe Belediye Başkanlığı nın tazmin talebi saklıdır. e) Kiracı, kiralanana üçüncü şahısların tecavüz etmesi halinde, gerekli önleyici tedbirleri yasal çerçevede almak ve durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır. f) Kiracı, kiralayanın üçüncü şahıslara karşı menkul mal hukukundan veya gemi malikinin veya kanundan doğan sorumluluklarının karşılığı olan tazminat borcunu üstlenir. g) Kiracı, kiralanana dahil menkulleri başkasına kiralayamaz, devredemez, bedelli veya bedelsiz kullandıramaz. Kiracının bunları yapabilmesi Perşembe Belediye Başkanlığı nın iznine tabidir. h) Üçüncü şahıslara karşı menkul(gemi) ve tesislerle ilgili her türlü kira, intifa, sulh, ibra ve feragat yetkisi sadece Perşembe Belediye Başkanlığı na aittir. i) Kiracı, kira dönemi içerisinde doğabilecek adli, idari ve mali yükümlülükleri kabul eder. Yapacağı faaliyetler ile diğer iş ve işlemlerine ait Sosyal Güvenlik primi, vergi, fon, harç, stopaj ve her türlü mali ve cezai yükümlülükler kiracıya aittir. Kira döneminin sona ermesi bu yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. j) Kiracının, kiralanan menkul üzerinde yapacağı faaliyetlerin kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanıldığının uygunluğunun tespiti ve denetimi Perşembe Belediye Başkanlığı na aittir. Aykırılığın Perşembe Belediye Başkanlığı nca tespit edilmesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkı da Perşembe Belediye Başkanlığı nındır. k) Kiracı, kiralanan üzerinde yapacağı faaliyetlerin denetimi sırasında talep edilen her türlü bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. l) Perşembe Belediye Başkanlığı nın mülkiyetinde bulunan menkul(gemi) ve bunlara ait tesislerinin, menkule ait mütemmim cüz ve eklentilerinin kiracı tarafından bütün unsurları ile birlikte her türlü borç, taahhüt ve mükellefiyetlerden ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak Perşembe Belediye Başkanlığı na iadesinden kiracı sorumlu olacak ve iade işleminde Perşembe Belediye Başkanlığı tarafından kiracıya devir ve teslim işleminde izlenen yol uygulanacaktır. m) Kiracı, İDARE nin (Perşembe Belediye Başkanlığı nın) adını ve amblemini işletme faaliyetlerinde vb. işlerinde hiçbir şekilde kullanmayacaktır. Kiracı kiraya konu menkulün mevcut fiziki durumunu önceden görerek devralmıştır. Kiracı sözleşme tarihinden sonra tamir, bakım veya başka bir gerekçe ile hiçbir maddi talepte bulunmayacaktır. 11

12 n) Kiracı kiralanan üzerinde doğal afetler sonucunda oluşabilecek hasarlara karşı, kanunların zorunlu kıldığı sigortaları Perşembe Belediye Başkanlığı lehine yaptıracaktır. o) Kiracı, kiralanana ait her türlü vergi, mevzuattan doğabilecek ödenmesi gereken diğer ödemeler ve yükümlülükleri de yerine getirecektir. r) Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan menkulün ebatlarının değiştirilmesi talebinde bulunamaz. s) Kiracı, kiralanana ait bağlı liman alanı sınırları dışında da herhangi bir kullanım ya da tasarrufta bulunabilir. t) Kiracı kiralanan taşınır için gerekli olan elektrik, su, akaryakıt v.b. gibi giderleri kendi adına yapacaktır. u) Kiraya konu genel alanın üzerindeki can yelekleri idarenin izni olmadan azaltılmayacak ancak artırılabilecektir. VI- KİRALAYANIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1- FESİH HAKKI : Kanunun öngördüğü ve bu sözleşme ve bu sözleşmenin ek ve tadillerinde gösterilen ihlal hallerinde kiralayanın fesih hakkı vardır. İş bu sözleşme hükümlerine ve eklerine müspet ve menfi aykırılık halleri fesih sebebidir. Perşembe Belediye Başkanlığı, aykırılığı öğrendiği tarihten itibaren en kısa zaman içerisinde aykırılığın giderilmesini ihtar eder ve işin mahiyetine uygun bir süre tayin eder. Perşembe Belediye Başkanlığı tarafından aykırılığın giderilmesi ihtarı ve uygun süre tayin edilmemesi ne kadar süre geçerse geçsin zımni muvafakat olarak kabul edilemez, defi olarak kullanılamaz. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi üzerine Perşembe Belediye Başkanlığı ihbarsız fesih hakkını ve tahliye talebini kullanır. Sözleşmeden doğan tazminat, cezai şart talep ve teminatları paraya çevirme hakları saklıdır. 2- YÜKÜMLÜLÜKLERİ : a) Perşembe Belediye Başkanlığı, kiracı aleyhine kiralananın ayni ile ilgili olarak üçüncü şahıslarca açılan davalara gerek gördüğü takdirde müdahil olmak, kiralanan için açılan bu davada kullanılmak üzere gerekli bilgi ve delilleri vermek zorundadır. b) Perşembe Belediye Başkanlığı, kiralananla ilgili olarak menkul hukukundan doğan ihtilafların giderilmesi için gerekli gördüğü takdirde üçüncü kişiler aleyhine dava açar. VII- KİRA BEDELİ VE ÖDENMESİ a) Kira bedeli ilk yıl için.. TL.dir. b) Kira bedeli her yıl TÜİK nca belirlenen Üretici ve Tüketici Fiyatları Endeksinin her yıl ÜFE + TÜFE / 2 oranına (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim ) göre artırılacaktır. 12

13 c) Kira bedelinin ödenmesinde geciken kiracı XI. Maddede belirtilen cezai şarta maruz kalır. Bu süre hiçbir şekilde 2 ayı geçemez. Bu sürenin bitiminde de kiracının ödeme yapmaması durumunda sözleşme fesih edilir. Teminatlar (Kesin ve Ek) ceza olarak irat kaydedilir. İrat kaydedilen teminatlar kiracının borcuna mahsup edilemez. Perşembe Belediye Başkanlığı nın kira ve sözleşmeden doğan diğer alacakları hükmen tahsil edilir. d) Tespit olunun kira bedeli net olup, kesilen tahsilat makbuzuna (faturaya) KDV ilave edilerek Perşembe Belediye Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Ordu ili Perşembe Şubesindeki (Diğer Gelirler Hesabı) TR nolu hesabına yatıracaktır. e) Kira bedeli, aylık olarak her ayın 10 una kadar peşin ödenecektir. Kira sözleşmesinin Perşembe Belediye Başkanlığı tarafından haklı feshi veya kiracının haksız feshi halinde kira döneminin tamamlanmasına kadar geçecek süre için peşin ödenen kira bedeli geri istenemez. f) Kira dönemi takvim yılı başından önceki bir zamanda başlatılır ise, kira ihalede belirlenen yıllık kira bedeli üzerinden, takvim yılı başına kadar geçecek süre için hesaplanarak alınır. Kati teminat ise kira sözleşmesinin X. Maddesinde belirtilen şekilde alınır. Müteakip yılın başlaması ile yeni kira dönemi başlayacağından kira bedeli bir önceki döneme ait kirada geçen aylar için Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen o aylara ait toplam ÜFE + TÜFE / 2 oranında artırılarak yeni dönem kira bedeli tespit edilir. Müteakip kira dönemleri için iş bu kira sözleşmesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. VIII- KİRA SÜRESİ VE SONA ERMESİ a) Kira süresi; kiralanan menkul için tarihinde başlayacak 10. yılın hitamı olan tarihinde sona erecektir. Kira müddeti sonunda, o an için mevcut bulunan yasaların uygun olması ve Perşembe Belediye Başkanlığı nın uygun görmesi halinde yeni sözleşme yapılarak kiracılık ilişkisi devam ettirilebilir, veya o an için mevcut bulunan yasaların amir hükümleri gereğince işlem yapılacaktır. Ayrıca kiracının ölümü halinde kanuni mirasçılarının kiracılık ilişkisini sürdürme yönündeki talepleri Perşembe Belediye Başkanlığı nca kabul edildiği takdirde aynı şartlarda kendileri ile sözleşme yapılır. b) tarihinden itibaren başlayan her takvim yılı bir kira dönemidir. IX- TASFİYE a) Kira sözleşmesinin her ne sebepten olursa olsun sona ermesi ile 7 (yedi) gün içinde işletme faaliyeti durdurularak kiralanan, kiralayana teslim edilir. b) Kiracının kiralanana, sözleşmeye aykırı olarak verdiği zararlar tespit edilir, bu zararların sonradan ortaya çıkması halinde kiracının sorumluluğu devam eder. c) Kiracının kiralanana, sözleşmeye aykırı olarak verdiği zarar ve ziyanlara karşılık, kiralayan tarafından kiracının hak ve malları üzerinde hapis hakkı vardır. d) Kira süresi sonunda kiracının tespit edilen bütün borçları ödendikten sonra teminat serbest bırakılır. 13

14 e) Kira süresi sonunda kiracı taşınırı tahliye etmezse, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır. X- TEMİNATLAR a) İhale şartnamesinin 9/b maddesine uyulacaktır. b) Alınan teminatlar zaman içerisinde değişen şartlara uyum sağlamak için her kira başlangıcı olan takvim yılı başında belirlenecek yeni kira bedeline göre artırılarak yenilenir. Teminat mektubunun kısmen paraya çevrilmesi nedeniyle meydana gelecek eksilmeler, paraya çevrilmeyi müteakip en geç bir ay içerisinde (a) maddesinde belirtilen teminat miktarına tamamlanacaktır. Aksi takdirde ifaya eklenen cezai şart için alınan teminat mektubunun tamamı nakde çevrilerek irat kaydedilecektir. c) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren kiracı, 15 gün içinde kesin teminatları yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye irat kaydedilir. d) Kiracı..firmasını temsile yetkili Adı Soyadı Adresi T.C. Kimlik No bu sözleşmeden doğan ve doğacak olan bütün borçlarından Perşembe Belediye Başkanlığı na karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. e) Kiracı şirket ise; şirket ortaklarının hisselerini devralanların kira borcundan dolayı Perşembe Belediye Başkanlığı na karşı müteselsilen sorumlu olacaklarına dair noterce düzenlenmiş taahhütname vermeleri zorunludur. XI- CEZAİ ŞARTLAR a) Kira bedelinin ödenmesinde geciken kiracı, geciken kira bedelinin her ayı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı öder. b) Kiracı, gemi, tesis ve varlıklar üzerindeki tadilat ve değişiklikleri V. maddede belirtilen yükümlülükler çerçevesinde yerine getirmediği takdirde bedeli Perşembe Belediye 14

15 Başkanlığı nca tespit ve takdir (1 veya 2 aylık kira tutarında kdv dahil) edilmek üzere cezai şart olarak öder. c) Kiracı Perşembe Belediye Başkanlığı na yüklenemeyen bir nedenle sözleşmeyi, uygun olmayan bir zamanda mücbir sebepler dışında haksız fesheder ise, toplam teminat (Kesin+Ek Kati) tutarını cezai şart olarak öder. d) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınırın idareye teslim edilmeksizin geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin %5 i oranında ceza, itirazsız olarak ödenir. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez. XII- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ Bu sözleşme, ihale tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yerine getirilmesi gerekli olan iş ve işlemler tamamlanarak Perşembe Belediye Başkanlığı nın ve Firmanın (Kiracının) onayından sonra yürürlüğe girer. Sözleşmenin onaylanmasından sonra takibini Perşembe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü yürütür. XIII- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ İş bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğması muhtemel ihtilafların hal mercii Perşembe ve / ORDU Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. XIV- KİRALANANIN DEVİR VE TESLİMİ Kira konusu sözleşmenin yürürlük kazanmasından sonra Perşembe Belediye Başkanlığı nca Fen İşleri Biriminden oluşturulacak bir komisyon tarafından tutulacak tutanak ile teslim edilir. Bu tutanak sözleşmenin ekidir. Kiralayan ( Kiraya Veren ) taşınırı müşteriye mahallinde tanzim edilecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder. Tutanakta, gemi ve müştemilatı gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira müddeti, tarihinde başlar. İş bu sözleşme 14 maddeden ibaret olup 3 nüsha olarak.../.../...tarihinde tanzim edilerek taraflarca imzalanmıştır. Bu sözleşme ihale şartnamesi ile birlikte hüküm ifade eder. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde mevzuat hükümleri uygulanır. KİRALAYAN (Kiraya Veren) KİRACI 15

16 T E K L İ F M E K T U B U Perşembe Belediye Başkanlığı nın mülkiyetinde bulunan ve bağlama limanı ORDU olan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapurunun kiralanması işine ait İhale Şartnamesi, Kira Sözleşmesi ve bütün evrakları okudum, kiralanacak vapuru gezerek inceleyip bilgi sahibi oldum. Bütün bu şartları kabul ederek, Söz konusu vapuru kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanılmak ve kira sözleşmesinde belirtilen şekilde ödemek üzere, (Rakam ile) (Yazı ile) Aylık..TL + KDV ye Aylık (.+ KDV ye) bedelle kiralamayı kabul ve taahhüt ederim / ederiz. İş bu teklif.././ 20. tarihine kadar geçerlidir. T E K L İ F S A H İ B İ Ş A H I S / F İ R M A : K A N U N İ A D R E S : T E L E F O N : (.... ) (.... ) (.... ) F A K S : (.... ) (.... ) E P O S T A :.. 16

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR Eskişehir İl Özel İdaresi nden : Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İlimiz Sarıcakaya ilçesi Yaş Sebze Meyve Paketleme ve Soğuk Hava Deposu; 2886 Sayılı

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Büfe İlçesi Marmaris Yüzölçümü (m^) 48 m^ Mahalle/Köyü Çamdibi Pafta No/Cilt No -------- Cadde/Sokak/ 284.Sokak Ada No/Sahife

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait, Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46/A adresindeki

Detaylı

5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ:

5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ: AFYONKARAIIISAR T C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr.Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi g jf \ V/ DR.H.İBRAHİM

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

NO Adı Özellikleri Adedi

NO Adı Özellikleri Adedi SİNANPAŞA KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SÜT TOPLAMA VE SOĞUTMA MERKEZLERİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİDİR. KİRAYA VERENİN ADI (ÜNVANI) ADRESİ : Sinanpaşa Köylerine Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

Yüzölçümü(m2) 74 m2 lik Kafeterya yeri ile 220 m2 lik Orta Bahçe

Yüzölçümü(m2) 74 m2 lik Kafeterya yeri ile 220 m2 lik Orta Bahçe GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Güzelbahçe Belediyesine ait Ayşe Mayda Spor Tesisleri içinde bulunan 74 m2 lik

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet dükkânımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

Mevkii Cinsi Pafta Ada / Parsel Güzelbahçe Otobüs Son Durağı İşyeri

Mevkii Cinsi Pafta Ada / Parsel Güzelbahçe Otobüs Son Durağı İşyeri GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen, Atatürk Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:182 adresindeki yer, Güzelbahçe Belediye Encümenince

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU VE ALTINOVA TARIM İŞLETMELERİ SULU SAHALARDA TOHUMLUK ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİDİR.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU VE ALTINOVA TARIM İŞLETMELERİ SULU SAHALARDA TOHUMLUK ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİDİR. TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU VE ALTINOVA TARIM İŞLETMELERİ SULU SAHALARDA TOHUMLUK ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİDİR. Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, ihaleye

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki Atatürk Mahallesi (M.K:573) Şahabeddin Dede Caddesi No:6/E numarataj adresindeki

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 3 adet dükkanımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR

DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR A-TARAFLAR Bu ihale şartnamesinde taraflarşahinbey BELEDİYESİ İDARE, İhaleye katılangerçek veya

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 2-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 2-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ: 1-İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet Dükkânımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ. 1-)Atatürk Mahallesi (M.K:574) 1013 Sok.No:4/G numarataj adresindeki 50,00 m2 Dükkân,

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ. 1-)Atatürk Mahallesi (M.K:574) 1013 Sok.No:4/G numarataj adresindeki 50,00 m2 Dükkân, 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet dükkânımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve 1 DENİZLİ PAMUKKALE (HİERAPOLİS) ÖRENYERİ GÜNEY VE KUZEY KAPISI OTOPARK ALANI KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve Kuzey Kapısında

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 YILLIK ÇELTİK ARAZİSİ KİRALAMA İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİDİR

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 YILLIK ÇELTİK ARAZİSİ KİRALAMA İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİDİR TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 YILLIK ÇELTİK ARAZİSİ KİRALAMA İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİDİR Bu şartname ve eki sözleşmede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet büfe yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

KİRA ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın : Mimarlık Fakültesi Fotokopi Odası

KİRA ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın : Mimarlık Fakültesi Fotokopi Odası KİRA ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın : Mimarlık Fakültesi Fotokopi Odası İlçesi : Melikgazi Mahalle/Köyü : Talas Mevkii : Kampus İçi Pafta No / Cilt No :- Ada No / Sayfa No

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VALENCİA PORTAKAL SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİDİR ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu şartnamede Tarım İşletmeleri

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

VEZİROĞLU MAHALLESİ VEZİROĞLU 1. SOKAK NO:200 /A-B ADRESLİ, 3243 PARSELDE KAYITLI VEZİROĞLU SOSYAL TESİSLERİNİN İDARİ ŞARTNAMESİDİR.

VEZİROĞLU MAHALLESİ VEZİROĞLU 1. SOKAK NO:200 /A-B ADRESLİ, 3243 PARSELDE KAYITLI VEZİROĞLU SOSYAL TESİSLERİNİN İDARİ ŞARTNAMESİDİR. VEZİROĞLU MAHALLESİ VEZİROĞLU 1. SOKAK NO:200 /A-B ADRESLİ, 3243 PARSELDE KAYITLI VEZİROĞLU SOSYAL TESİSLERİNİN İDARİ ŞARTNAMESİDİR. 1- İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, Veziroğlu Mahallesi

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

SARAYÖNÜ BELEDİYESİNE AİT AKARYAKIT-LPG İSTASYONU KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ

SARAYÖNÜ BELEDİYESİNE AİT AKARYAKIT-LPG İSTASYONU KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ A- TARAFLAR Bu ihale şartnamesinde taraflar SARAYÖNÜ BELEDİYESİ İDARE İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi İŞTİRAKÇI ihaleyi alan gerçek ve tüzel kişi KİRACI olarak anılacaktır. B- İHALENİN KONUSU Belediyemize

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR. MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın Bağlı Bulunduğu Kurumun Adı : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR. MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın Bağlı Bulunduğu Kurumun Adı : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın Bağlı Bulunduğu Kurumun Adı : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İli: : Kayseri İlçesi : Melikgazi Mahalle/Köyü : - Mevkii : Kampüs

Detaylı

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul Tel: 0212 340 22 35 Faks: 0212 275 30 26 Web: www.tmsf.org.tr/satış ilanları Tarih:../../

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ REFORME KUZU KOYUN VE KOÇ SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİDİR.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ REFORME KUZU KOYUN VE KOÇ SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİDİR. TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ REFORME KUZU KOYUN VE KOÇ SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİDİR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MUHTELİF YERLERDEKİ İŞYERLERİNE AİT KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ

ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MUHTELİF YERLERDEKİ İŞYERLERİNE AİT KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MUHTELİF YERLERDEKİ İŞYERLERİNE AİT KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ 1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan İşyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Boş Arazi ilçesi Marmaris Yüzölçümü (m2) j 5910,20 m^ Mahalle/Köyü Sanana Pafta No/Cilt No Cadde/Sokak/ Meydan Ada No/Sahife

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3.

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3. T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU 1.KURUMUN ADI: 2.KURUMUN ADRESİ: T.C KOÇARLI BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:5 KOÇARLI 3.KURUMUN TELEFON VE FAKS

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ 1- Belediyemize ait yaklaşık 30.000,00 Kg. Hurda demir malzeme 2886 sayılı Yasa nın 45. maddesine göre 26.05.2017 Cuma günü saat 14;00 da başlamak üzere

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetindeki Tarla, Bahçe ve vasıflarındaki 8 adet taşınmazımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması işi

Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması işi TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ-NEVİ VE MİKTARI MADDE 1- Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR Birliğimiz Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da bulunan takribi 1.110 ton tank dibi tortu satış ihalesi 16.11.2015 günü, saat 14:00

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kira süresi 5 (beş) yıl olup tarafların karşılıklı anlaşması halinde kira sözleşme süresi 5 (beş)yıl daha uzayacaktır. Kira başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihtir. Kira bedeli

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

KİRA ŞARTNAMESİ. MADDE 1 - Kiraya Verilecek Taşınmaza Ait Bilgiler

KİRA ŞARTNAMESİ. MADDE 1 - Kiraya Verilecek Taşınmaza Ait Bilgiler KİRA ŞARTNAMESİ MADDE 1 - Kiraya Verilecek Taşınmaza Ait Bilgiler İli : İlçesi : Mahallesi : Pafta : Ada : Parsel : Tapu Sicilinde kayıtlı cinsi : Tapu Sicilinde kayıtlı yüzölçümü : Kayyımla İdare edilen

Detaylı

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası :2014/1 1-Kurumun Adı :Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü A) Adresi :Hükümet Konağı Kat:2 SARAY B) Telefon

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ MADDE 1 İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: 1. Mülkiyeti Ticaret Borsamıza ait taşınmaz 12.06.2015 tarih 25 nolu Meclis kararı ile satışa sunulmuş olup, İlimiz

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı