Yeni Teşvik Sistemine Göre Vergisel Düzenlemeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Teşvik Sistemine Göre Vergisel Düzenlemeler"

Transkript

1 Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir Yeni Teşvik Sistemine Göre Vergisel Düzenlemeler Yeni Teşvik sisteminin yasal düzenlemeleri tamamlanarak tarihli ve 2012 / 3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihinden itibaren yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulamasına ilişkin 2012 / 1 sıra numaralı tebliğ de 20 Haziran 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yeni teşvik sisteminin vergisel boyutları aşağıda alt başlıklar halinde detaylı olarak açıklanmıştır. Gümrük Vergisi Muafiyeti; Yardımları Hakkında Kararın 9. Maddesi ile teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı ve teçhizatın ithali ödenmesi gereken gümrük nden muaftır. Bu destek asgari yatırım tutarının üzerindeki bütün yatırımlar için (bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik) bölge ayrımı yapılmaksızın uygulanacaktır. Bakanlık, sektörel kısıtlamaları göz önüne alarak; kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamına alınmasını ve kullanılmış komple tesisin proje bazında değerlendirme sonucunda ithalini uygun görebilir. Ancak bu müracaatın direkt Bakanlığa yapılması gerekir. Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilememektedir. Teşvik belgesi müracaatı yapılmış, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline ise teminat karşılığı müsaade edilmektedir. Kararnamenin 9. Maddesinin 7. Bendi ile yapılan yeni düzenlemede; Otomobil üretimine yönelik asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak şartıyla gümrük ödemeden yatırımcılara A, B, ve C segmentlerinde otomobil ithaline izin verilebilir denilmektedir. Bu yeni düzenleme otomotiv sektörü için ciddi bir destek unsuru olmuştur. Kararnamenin 9. Maddesinin 5. Bendindeki düzenlemeye göre; Finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeksizin yatırımcının teşvik belgesi ile ithalat işlemleri yapılabilmektedir. Ancak doğal olarak ithalat işlemlerinde yatırımcı ile finansal kiralama şirketi müteselsilen sorumlu olacaktır. Finansal Kiralamaya konu makine ve teçhizatın, yatırımcının mülkiyetine geçiş tarihine kadar Genel Müdürlüğün izni olmaksızın satışı veya kiralanması halinde her türlü sorumluluk finansal kiralama şirketine geçmektedir.

2 Gelir Vergisi Stopaj Uygulaması; Yardımları Hakkında Kararın 14. Maddesi ile 6. Bölgede gerçekleştirilecek teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak üzere, işçilerin asgari ücrete tekabük eden ücret kısmı üzerinden hesaplanan gelir, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Bu teşvik sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek bütün yatırımlar için geçerlidir. Yeni sistemde en az gelişmiş illerimizden; Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van da gerçekleştirilecek her türlü yatırımda sağlanan her bir istihdam için işveren, 10 yıl süresince asgari ücrete tekabül eden kısımda gelir stopajı ödemeyecek. Bu durumda işveren sadece ücret maliyetini üstlenecektir. Yani yaklaşık %45-50 işçi maliyetinden tasarruf etmiş olacaktır. En azından sadece 6. Bölge için bile olsa, bu destek çok isabetli olmuştur. Ancak yatırımın tamamlanamaması halinde, terkin edilen vergiler vergi zıyaı uygulamadan, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Yatırım faaliyete geçmeden devri halinde devralan aynı koşulları yerine getirmek şartıyla destekten yararlanır. Ancak yatırımın faaliyete geçmesinden donra devri halinde, destek uygulamasından devir tarihine kadar eski sahibi, devir tarihinden sonra yeni sahibi 10 yıldan kalan süre kadar yararlanmaya devam edecektir. Katma Değer Vergisi İstisnası; Yardımları Hakkında Kararın 10/1. Maddesi ile teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı ve teçhizatın ithal ve yerli teslimleri KDV den istisna edilebilir denilmek suretiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 13/d. maddesine atıfta bulunmuş olmaktadır. İlgili kanun maddesi hükmüne göre; Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisnadır. Ancak teşvik belgesinde yer alsa dahi, katma değer mükellefiyeti bulunmayanlar ile makine-teçhizatı münhasıran hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlara yapılacak teslimlerde istisna uygulanamayacağı tabidir. 87 Seri Nolu KDV Genel Tebliğine göre, İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcıların, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı alarak, noter veya YMM onaylı örneklerini gümrük idarelerine veya yurt içindeki satıcılara ibraz etmeleri gerekmektedir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu 04/08/2010 tarih ve B.07.1.GİB KDV sayılı muktezasında belirtildiği üzere; İstisnanın başlangıç tarihi yatırım teşvik belgesinin alındığı tarih olup, bu tarihten sonra belge kapsamında yaptığınız makina ve teçhizat alımları KDV den istisna olacaktır. Dolayısıyla, vergi dairesinden aldığınız istisna yazısı tarihinin, teşvik belgesi kapsamında aldığınız makineye ait fatura tarihinden sonra olması istisna uygulanmasına engel değildir. Bu istisna teşvik belgesi kapsamında bütün yatırımlar için (bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik) bölge ayrımı yapılmaksızın uygulanmaktadır.

3 Katma Değer Vergisi İade Uygulaması; Yardımları Hakkında Kararın 10/2. Maddesi ile Sabit yatırım tutarı beş yüz milyon liranın üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir denilmiştir sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen ve tarihinden itibaren yürürlükte olan Büyük ve Stratejik Yatırımlarda İade başlıklı geçici 30. Madde ile; 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar yoluyla telafi edilemeyen katma değer, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılbaşında başlar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bakanlık bu iadeye ilişkin bir düzenleme yapacaktır. Teşvik Kararnamesine göre iade; teşvik belgesine bağlanmış asgari 500 milyon lira tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar için 2023 yılının sonuna kadar uygulanacaktır. Yatırımın stratejik olup olmadığına karar verecek merci ise yeni oluşturulacak Stratejik Yatırımları Değerlendirme Komisyonu olacaktır. Ancak KDV Kanununa eklenen geçici 30. Maddenin başlığının ise Büyük ve Stratejik Yatırımlarda İade olması kafaları karıştırmaktadır. Her ne kadar acaba Büyük Ölçekli yatırımlarda iadenin olup olmayacağı tereddüt oluştursa da, kanunda kastedilen 500 milyon lira ve üzeri olmak şartıyla sadece stratejik yatırımlar için iade mevcuttur. İndirimli Vergisi Uygulaması; İndirimli Vergisi uygulaması vergi sistemine 5838 sayılı Torba Kanunun 9. Maddesi ile Vergisi Kanununun 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere 32/A maddesi eklenerek girmiştir.( 28 Şubat 2009 tarih ve mükerrer sayılı resmi gazete) Eski uygulamada, teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma tutarına ulaşıncaya kadar li oranlar üzerinden kurumlar ne tabi tutulmaktaydı. Ve sadece teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar li kurumlar ne tabi tutuluyordu. Yeni Uygulamada; başlama tarihinden itibaren yatırıma tutarına mahsuben, toplam yatırıma tutarının yüzde 50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına li kurumlar uygulatmak suretiyle devletin yatırıma tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il gurubu için yüzde 80'e kadar artırma veya yüzde sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Vergisinin Kanununun 32 / A. Maddesinde yapılan değişikliğe göre yatırıma başlama tarihinden itibaren ve üstelik yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da İndirimli Vergisi uygulanabilecektir. Bu cesur karar yeni teşvik sisteminin amacına uygun ve isabetli olmuştur. Her ne kadar adı İndirimli Vergisi olsa bile Vergisi Kanunun 32/A maddesinin 8. Bendinde düzenlendiği üzere, Bu madde gelir mükellefleri hakkında da uygulanır. Denilmek suretiyle teşvik kapsamındaki gelir mükellefleri içinde aynı düzenlemeler zaten eskiden beri geçerlidir.

4 Bu Koşulların ihlaline Sebebiyet Veren Yatırımcılar Hakkında Uygulanacak Müeyyideler; Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce li kurumlar uygulanan hallerde, yatırımın tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda, li kurumlar uygulanması hasebiyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın sadece gecikme faiziyle beraber tahsil edilecektir. Vergi i; Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda ve stratejik yatırımlarda;5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar, öngörülen yatırıma tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda li olarak uygulanır. Katkı Tutarı ve Katkı Oranı Hesabı; Katkı Tutarı, li gelir veya kurumlar uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını ifade eder. tutarının toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise Katkı Oranını ifade eder. Aşağıdaki tabloda, tarihinden sonra başlanan yatırımlar için geçerli yatırıma oranları ve yatırımlardan elde edilecek kazançlara uygulanacak li kurumlar oranları yer almaktadır. Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları oranı veya gelir oranı Büyük Ölçekli Yatırımlar oranı oranı Stratejik Yatırımlar oranı oranı Aşağıdaki tabloda, tarihine kadar başlanan yatırımlar için geçerli yatırıma oranları ve yatırımlardan elde edilecek kazançlara uygulanacak li kurumlar oranları yer almaktadır. Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları oranı veya gelir oranı Büyük Ölçekli Yatırımlar oranı oranı Stratejik Yatırımlar oranı oranı

5 Teşvik Sisteminde Özellik Arz Eden Diğer Hususlar; -Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar; eğer yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi veya yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması durumunda vergi i ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bir alt bölgesinde (örneğin yatırım 3. Bölgede gerçekleştirilmiş ise 4. Bölgenin bu sayılan oranlardaki desteklerinden yararlanacaktır.) oran ve sürelerde bu destekten yararlanacaktır. Ancak yukarıdaki yatırım koşulları 6. Bölgede gerçekleşirse eğer yani 6. Bölgedeki organize sanayinde, sigorta primi işveren hissesi desteği, 6. Bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmek, vergi i desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma oranına beş puan ilave edilerek uygulanacaktır. -AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük muafiyeti ve faiz desteğinden yararlanmasına rağmen eğer bu yatırımlar 6. Bölgede gerçekleştirilirse gelir stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanacaktır. -Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli, stratejik ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için yatırım yeri tahsis edilebilir. Ancak zaten vergi inden de yararlandırılmayan; Finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, İş ortaklıkları, Taahhüt işleri, Yap-İşlet ve Yap-İşlet- Devret modeli çerçevesinde yapılan yatırımlar ve Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlara yatırım yeri tahsis edilmesi yasaktır. -Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, bankalar ve il valilikleri görevlendirilecektir. Ayrıca daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek Tamamlama Ekspertiz Raporu na istinaden de yapılabilecektir. Sonuç olarak bölgesel kalkınma farklarını gidermek ve en temel hak olması gereken kişi başı milli gelir payı adaletine yaklaşmak açısından pozitif ayrımcılık uygulaması sosyal devlet anlayışının en temel ilkelerindendir. Tabiki, Yeni Teşvik Sisteminin ekonomide Tam İstihdam sağlayacak hali yoktur. Ancak ekonomik refahı etkileyen önemli bir unsur olacağı ise aşikârdır. 1 inci Bölgedeki Yatırımcının Diğer Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarına Vergi İndirimi Yoktur. Birinci bölgede yapılan; bölgesel teşvik kapsamındaki yatırımlarda, büyük ölçekli yatırımlarda ve stratejik yatırımlarda, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara vergi i yoktur. Vergi İndirimi Desteğinden Faydalanamayan Harcamalar Nelerdir? Yasal düzenlemeler uyarınca; Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar li vergi uygulamasından yararlanamayacaktır. Hangi Sektörler ve İşler Vergi İndirim Desteğinden Yararlanamayacak? Finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, İş ortaklıkları, Taahhüt işleri, Yap-İşlet ve Yap- İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılan yatırımlar ve Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatımınlar li vergi uygulamasının kapsamı dışındadır. Ancak yeni teşvik sisteminde li vergi uygulamasının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara da uygulanıyor olması özellikle 2013 yılı sonuna kadar başlayacak yatırımlar için çok özendirici olmuştur. YMM Mustafa ŞİMŞEK

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET 2013 Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. ÖZET Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin uygulamanın nasıl yapıldığı ve özellikle indirimli kurumlar vergisinin hangi şart ve koşullarda uygulanacağına

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 Konu: 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYINLANMIŞTIR 28.02.2009 tarihli ve Mükerrer 27155 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1)

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

Hüseyin YÜKSEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ

Hüseyin YÜKSEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ MAKALE Hüseyin YÜKSEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ 1. Yasal Düzenleme Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13/d bendinde Yatırım Teşvik Belgesi

Detaylı

Resmî Gazete: 12.11./ 27404 GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (YATIRIM TEġVĠK) (SERĠ NO: 9) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım teşvik belgesi

Resmî Gazete: 12.11./ 27404 GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (YATIRIM TEġVĠK) (SERĠ NO: 9) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım teşvik belgesi Resmî Gazete: 12.11./ 27404 GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (YATIRIM TEġVĠK) (SERĠ NO: 9) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalinde gümrük idarelerinde

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

MADENCILIK SEKTÖRÜNDE

MADENCILIK SEKTÖRÜNDE MADENCILIK SEKTÖRÜNDE VERGI UYGULAMALARI Hasan Ali Arslanalp Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Baş Denetçi 12. Aralık. 2014 Cuma 09.30-18.30 Crowne Plaza Oteli - ANKARA 0.312. 430 53 73 0.216. 685 13

Detaylı

Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları. Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir

Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları. Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir YATIRIM TEŞVİKLERİ Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Yasal

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 04 Mayıs 2014-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Tam mükellef kurumlar tarafından 2003 ve sonraki yıllarda elde edilen kurumlar vergisine tabi

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı