1- Sabit yat m tutar ve asgari kapasite

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Sabit yat m tutar ve asgari kapasite"

Transkript

1 VERG S RKÜLER NO: 2012/27 TAR H: KONU Yeni Te vik Yasas olarak bilinen Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar ve bu karar n uygulanmas na ili kin 2012/1 seri no lu Tebli Resmi Gazete de yay nlanm r tarihli ve 2012/3305 say Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar n uygulanmas na ili kin usul ve esaslar n aç kland Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar n Uygulanmas na li kin Tebli (2012/1) tarih no lu Resmi Gazete de yay nlanm r. Söz konusu karar ve bu karara ili kin yay nlanan tebli kapsam nda uygulanacak te vikler ve uygulama esaslar da özetlenmi tir. 1- Sabit yat m tutar ve asgari kapasite - Yat mlar n destek unsurlar ndan yararlanabilmesi için asgari sabit yat m tutar n; 1 inci ve 2 nci bölgelerde : ,00 TL (birmilyon Türk Liras ), 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 nc bölgelerde : ,00 TL (be yüzbin Türk Liras ) - Finansal kiralama yöntemiyle yap lacak yat mlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar n, her bir finansal kiralama irketi için asgari ,00 TL (ikiyüzbin Türk Liras ) olmas gerekir. - Te vik belgesi kapsam nda yat m harcamas olarak kabul edilen maddi olmayan duran varl klar n (marka, lisans, know-how vb.) oran, te vik belgesinde kay tl toplam sabit yat m tutar n yüzde ellisini a amaz. 2- Bölgeler Karar kapsam nda yer alan desteklerin uygulanmas aç ndan iller, sosyo-ekonomik geli mi lik seviyeleri dikkate al narak alt bölgeye ayr lm r. llerin bölgelere göre da a da sunulmu tur. 1

2 EK-1 YATIRIM TE K UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Bal kesir Afyonkarahisar Ad yaman Antalya Ayd n Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eski ehir Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada lçeleri Hariç) Gaziantep Bart n Çank Bingöl stanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis zmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbak r Kocaeli Isparta Manisa Elaz Gümü hane Hakkari Mu la Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmara r rklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Ni de Mardin Sakarya ak kkale Ordu Mu Tekirda Zonguldak ehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop anl urfa Malatya Tokat rnak Nev ehir Tunceli Van 2

3 Rize Sivas Yozgat Bozcaada ve Gökçeada lçeleri 3- Te vik Sistemi ve Destek Unsurlar Te vik sistemi; genel te vik uygulamalar, bölgesel te vik uygulamalar, büyük ölçekli yat mlar n te viki, ve stratejik yat mlar n te viki olmak üzere dört kategoriye ayr lm olup her bir kategoriye ait te vik unsurlar ve ilgili te vik uygulamalar na ili kin aç klamalar a da sunulmu tur. Genel Te vik Uygulamalar Gümrük Vergisi Muafiyeti Katma De er Vergisi (KDV) stisnas Gelir vergisi stopaj deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). Sigorta primi i veren hissesi deste i (tersanelerin gemi in a yat mlar için) Bölgesel Te vik Uygulamalar Büyük Ölçekli Yat mlar n Te viki Stratejik Yat mlar n Te viki Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Katma De er Vergisi Katma De er Vergisi (KDV) Katma De er Vergisi (KDV) stisnas stisnas (KDV) stisnas Vergi ndirimi Vergi ndirimi Vergi ndirimi Sigorta Primi veren Sigorta Primi veren Hissesi Sigorta Primi veren Hissesi Deste i Deste i Hissesi Deste i Yat m Yeri Tahsisi Yat m Yeri Tahsisi Yat m Yeri Tahsisi Gelir vergisi stopaj deste i Faiz Deste i (3 üncü, 4 (6 nc bölgede üncü, 5 inci ve 6 nc gerçekle tirilecek yat mlar bölgelerdeki yat mlar için) için). Faiz Deste i Gelir vergisi stopaj deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). Sigorta primi deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). Sigorta primi deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). KDV adesi Gelir vergisi stopaj deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). Sigorta primi deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). Genel Te vik Uygulamalar : Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yat mlar ile EK-4 te yer alan te vik edilmeyecek yat m konular ve te viki için EK-4 te öngörülen artlar sa layamayan yat m konular hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Liras, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 nc bölgelerde ise be yüzbin Türk Liras sabit 3

4 yat m tutarlar ve üzerindeki yat mlar için bölge ayr yap lmaks n uygulanacak destek unsurlar ndan olu maktad r. Bölgesel Te vik Uygulamalar : Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar a ekli Ek-2A Tablosunda Bölgesel Te vikler kapsam nda desteklenecek sektörler, her bir sektöre ait sektör kodu ve yap lacak asgari yat n bölgeler itibari ile tutarlar belirlenmi tir. Söz konusu karara ekli Ek-2B Tablosunda ise iller itibar yla Bölgesel Te vikler kapsam nda desteklenecek sektörler, her bir ilin kar nda yaz sektör koduna göre belirlenmi tir. Ek-2A ve Ek-2B tablolar yaz z ekinde sunulmu tur. Büyük Ölçekli Yat mlar: Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar a ekli EK- 3 te belirtilen asgari tutarlar sa layan a daki yat m konular Büyük Ölçekli Yat mlara li kin destek unsurlar ndan faydalanacakt r. Ek-3 BÜYÜK ÖLÇEKL YATIRIMLAR ra No Yat m Konular Asgari Sabit Yat m Tutarlar (Milyon TL) 1 Rafine Edilmi Petrol Ürünleri malat Kimyasal Madde ve Ürünlerin malat Liman ve Liman Hizmetleri Yat mlar Motorlu Kara Ta tlar n malat Yat mlar : a) Motorlu Kara Ta tlar Ana Sanayi Yat mlar 200 b) Motorlu Kara Ta tlar Yan Sanayi Yat mlar 50 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon malat Yat mlar 6 Transit Boru Hatt yla Ta mac k Hizmetleri Yat mlar 7 Elektronik Sanayi Yat mlar 8 bbi Alet, Hassas ve Optik Aletler malat Yat mlar 9 laç Üretimi Yat mlar 10 Hava ve Uzay Ta tlar ve/veya Parçalar malat Yat mlar Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) malat Yat mlar 12 Metal Üretimine Yönelik Yat mlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yat mlar (bu tesislere entegre madencilik yat mlar dahil)] Stratejik Yat mlar : da yer alan kriterlerin tamam birlikte sa layan, ithalat ba ml yüksek ürünlerin üretimine yönelik yat mlar stratejik yat m olarak de erlendirilir. a) Asgari sabit yat m tutar n ellimilyon Türk Liras n üzerinde olmas (münhas ran bu yat mlar n enerji ihtiyac kar lamak üzere gerçekle tirilecek do algaza dayal olmayan enerji yat mlar n, tesis kurulu gücü ile orant lanacak k sm dâhil). b) Yat m konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olmas. 4

5 c) Bakanl kça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yat mla sa lanacak katma de erin asgari yüzde k rk olmas. ç) Yat m konusu ürünle ilgili olarak son bir y l içerisinde gerçekle en toplam ithalat tutar n ellimilyon ABD Dolar n üzerinde olmas. (2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yat mlarda birinci f kran n (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yat mlar nda ise (c) bendi hükmü aranmaz. (3) Bu konuda Bakanl a yap lacak müracaatlar Komisyon taraf ndan incelenerek de erlendirilir ve uygun görülen projeler için te vik belgesi düzenlenir. (4) EK-4 te belirtilen te vik edilmeyecek yat m konular ile kamu kurum ve kurulu lar taraf ndan gerçekle tirilecek yat mlar bu madde kapsam nda de erlendirilmez. 4- Destek Unsurlar Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar kapsam nda uygulanacak destek unsurlar daki ekilde s ralanm r Gümrük vergisi muafiyeti - Te vik belgesi kapsam ndaki yat m mal makine ve teçhizat n ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yat mlar nda yat m dönemi içerisinde kalmak kayd yla monte edilmemi haldeki (CKD) aksam ve parçalar n ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat in a yat mlar nda tekne kabu u ithali yürürlükteki thalat Rejimi Karar gere ince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaft r. - Te vik belgesi kapsam nda otobüs, çekici (Euro normlar na uygun ye il motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna ç kmas mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompas ithali gümrük vergisine tabidir. - Bask, bas m, matbaa, tekstil, haz r giyim ve konfeksiyon yat mlar na yönelik te vik belgeleri kapsam nda kullan lm veya yenile tirilmi makine ve teçhizat ithal edilemez. - Te vik belgesi almak üzere müracaat edilmi, ancak te vik belgesine ba lanmam yat mlara ili kin makine ve teçhizat n ithaline, teminat verilmek art yla müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami alt ayd r. Yat mc n, teminat n çözümü için teminat süresi içinde (ek süreler dahil) te vik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanl na müracaat etmesi gerekmaktedir. - Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/y l kapasiteli yeni bir yat m yap lmas veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/y l art lmas halinde, te vik belgesinde kay tl sabit yat m tutar n yüzde yirmisinin gerçekle tirilmesini müteakip, yat m süresi içerisinde olmak kayd yla gümrük vergisine tabi olmaks n yat mc lara A, B ve C segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebilir. Te vik belgesi kapsam nda ithaline izin verilen toplam otomobil say, 5

6 belgede kay tl ilave kapasitenin yüzde onbe ini a amaz. Ancak, belge kapsam nda motor üretiminin de yer almas halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbe i kadar daha (motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olmas durumunda otomobil kapasitesi dikkate al r) yukar da belirtilen segmentlerden ilave otomobil ithaline izin verilebilir KDV istisnas ve iadesi 25/10/1984 tarihli ve 3065 say Katma De er Vergisi Kanunu gere ince, te vik belgesini haiz yat mc lara te vik belgesi kapsam nda yap lacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV den istisna edilebilecektir. Ayn hüküm, te vik belgesinin veya te vik belgesi kapsam makine ve teçhizat n devir i lemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, tak m vb. olarak belirtilen mallar n k smi teslimlerinde de uygulan r. Sabit yat m tutar be yüzmilyon Türk Liras n üzerindeki stratejik yat mlar kapsam nda yap lacak bina-in aat harcamalar KDV iadesinden yararlanabilecektir Faiz deste i Talep edilmesi halinde, bölgesel te vik uygulamalar ve stratejik yat mlar ile AR-GE ve çevre yat mlar kapsam nda desteklerden yararlanacak yat mlar için bankalardan kullan lacak en az bir y l vadeli yat m kredilerinin te vik belgesinde kay tl sabit yat m tutar n yüzde yetmi ine kadar olan k sm için ödenecek faizin veya kâr pay a da belirtilen oranlarda bütçe kaynaklar ndan kar lanacakt r. Bölgesel Te vik Uygulamalar na Ait Destek Stratejik Yat mlar, Oranlar AR-GE Yat mlar ve Gölgeler TL Krediler Döviz Kredileri Çevre Yat mlar Bölge Ayr Bölge Ayr Yap lmaks n Yap lmaks n 3. 3 Puan (*) 1 Puan (*) 4. 4 Puan (*) 1 Puan (*) TL Krediler Döviz Kredileri 5. 5 Puan (*) 2 Puan (*) 6. 7 Puan (*) 2 Puan (*) 5 puan (**) 2 Puan (**) (*) : Bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda yap lacak yat mlarda proje baz nda sa lanacak faiz deste i tutarlar 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 nc bölgelerde s ras yla be yüzbin, alt yüzbin, yediyüzbin ve dokuzyüzbin Türk Liras geçemez. (**) : Faiz deste i tutar, bölge ayr olmaks n AR-GE ve çevre yat mlar nda be yüzbin Türk Liras, stratejik yat mlarda ise sabit yat m tutar n yüzde be ini a mamak kayd yla ellimilyon Türk Liras geçemez. Faiz deste i içeren te vik belgelerine konu yat mlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekle tirilecek olanlar için de faiz veya kâr pay ödemelerini içeren itfa plan yap lmas kayd yla ayn artlarla faiz deste i öngörülebilir. 6

7 Kullan lm makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi te ebbüsleri dahil kamu kurum ve kurulu lar ile kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar n yapaca yat mlar için faiz deste i uygulanmaz Sigorta primi i veren hissesi deste i Büyük ölçekli yat mlar, stratejik yat mlar ve bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda desteklenen yat mlardan, tamamlama vizesi yap lm te vik belgesinde kay tl istihdam mamak kayd yla; a) Komple yeni yat mlarda, te vik belgesi kapsam nda gerçekle en yat mla sa lanan, b) Di er yat m cinslerinde, yat n tamamlanmas müteakip, yat ma ba lama tarihinden önceki son alt ayl k dönemde (mevsimsel özellik ta yan yat mlarda bir önceki y la ait mevsimsel istihdam ortalamalar dikkate al r) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen ayl k prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama i çi say na te vik belgesi kapsam nda gerçekle en yat mla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi i veren hissesinin asgari ücrete tekabül eden sm Bakanl k bütçesinden kar lanacakt r. Büyük ölçekli yat mlar ile bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda desteklenen yat mlarda söz konusu destek a da belirtilen sürelerde uygulan r. Büyük Ölçekli ve Bölgesel Te vik Uygulamar Kapsam ndaki Yat mlar Bölgeler 31/12/2013 tarihine 1/1/2014 tarihinden Stratejik Yat mlar kadar (bu tarih dahil) itibaren ba lan lan yat mlar ba lan lan yat mlar 1 2 y l - 7 y l 2 3 y l - 7 y l 3 5 y l 3 y l 7 y l 4 6 y l 5 y l 7 y l 5 7 y l 6 y l 7 y l 6 10 y l 7 y l 10 l Yararlan lan sigorta primi i veren hissesi deste inin tutar, bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda desteklenen yat mlar ile büyük ölçekli yat mlarda sabit yat m tutar n da belirtilen oranlar geçemeyecektir. Bölgesel Te vik Uygulamalar Büyük Ölçekli Yat mlar Bölgeler Sigorta Primi veren Hissesi Deste inin Sabit Yat m Tutar na Oran (%) Sigorta Primi veren Hissesi Deste inin Sabit Yat m Tutar na Oran (%)

8 Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok Stratejik yat mlarda sigorta primi i veren hissesi deste inin miktar, bölge ayr yap lmaks n sabit yat m tutar n yüzde onbe ini geçemeyecektir. veren hissesine ait primlerin kar lanabilmesi için, i verenlerin çal rd klar sigortal larla ilgili olarak ayl k prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortal lar n tamam na ait sigorta primlerinin sigortal hissesine isabet eden tutar ile Bakanl kça kar lanmayan i veren hissesine ait tutar n yasal süresi içerisinde ödenmi olmas gerekmektedir. Genel te vik uygulamalar kapsam nda desteklenen, tersanelerin gemi in a yat mlar nda tamamlama vizesi art aranmaks n belge konusu geminin yap nda istihdam edilen i çiler için ödenmesi gereken sigorta primi i veren hissesinin asgari ücrete tekabül eden k sm Bakanl kça kar lanabilecektir. Bu destek, gemi in as devam etse dahi yat ma ba lama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanacakt r. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlar da bu kapsamda de erlendirilir Sigorta primi deste i Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar uyar nca 6 nc bölgede; büyük ölçekli yat mlar, stratejik yat mlar ve bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda te vik belgesine istinaden gerçekle tirilecek yat mla sa lanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yap lan te vik belgesinde kay tl istihdam say a mamak kayd yla, i veren taraf ndan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi i çi hissesinin asgari ücrete tekabül eden sm, tamamlama vizesinin yap lmas müteakip on y l süreyle i veren ad na Bakanl k bütçesinden kar lanabilecektir. Bu destekten yararlan labilmesi için, ayl k prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve Bakanl kça kar lanmayan i çi hissesine ait tutar n yasal süresi içerisinde ödenmi olmas artt r. Bu destekten yararlanan yat mc taraf ndan ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanl ktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yap lacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zamm i verenden tahsil edilir Gelir vergisi stopaj deste i Bu Karar uyar nca 6 nc bölge için düzenlenen te vik belgeleri kapsam nda gerçekle tirilecek yat mlarla sa lanan ilave istihdam için, belgede kay tl istihdam say a mamak kayd yla, çilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden k sm üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yat n k smen veya tamamen faaliyete geçti i tarihten itibaren on y l süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Yat n tamamlanamamas veya te vik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopaj deste i uygulamas nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziya cezas uygulanmaks n gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacakt r. 8

9 Yat n faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, ayn ko ullar yerine getirmek kayd yla gelir vergisi stopaj deste inden yararlanabilecektir. Yat n k smen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopaj deste i uygulamas ndan devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanacakt r Vergi indirimi Büyük ölçekli yat mlar ile bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda gerçekle tirilecek yat mlarda, 5520 say Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yat ma katk tutar na ula ncaya kadar a da belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacakt r. Bölgeler Bölgesel Te vik Uygulamalar Yat ma katk oran (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oran (%) 9 Büyük Ölçekli Yat mlar Yat ma katk oran (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oran (%) Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek te vik belgeleri kapsam nda 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) yat ma ba lan lm olmas halinde a daki tabloda belirtilen indirim oranlar ile yat ma katk oranlar uygulanacakt r. Bölgeler Bölgesel Te vik Uygulamalar Kurumlar vergisi Yat ma katk veya gelir vergisi oran (%) indirim oran (%) Büyük Ölçekli Yat mlar Yat ma katk oran (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oran (%) Stratejik yat mlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oran yüzde doksan ve yat ma katk oran yüzde ellidir. Vergi indiriminin uygulamas nda yat ma katk tutar, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yat mlar n Devletçe kar lanacak tutar, bu tutar n yap lan toplam yat ma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yat ma katk oran ifade etmektedir.

10 Bu maddeye göre hesaplanacak yat ma katk tutar na mahsuben, gerçekle tirilen yat m harcamas tutar a mamak ve toplam yat ma katk tutar n; a) Büyük ölçekli yat mlar ve bölgesel te vik uygulamalar kapsam ndaki yat mlarda; 2 nci bölgede yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 5 inci bölgede yüzde ellisini ve 6 nc bölgede yüzde seksenini, b) Stratejik yat mlarda; 6 nc bölgede yüzde seksenini, di er bölgelerde yüzde ellisini, geçmemek üzere yat m döneminde yat mc n di er faaliyetlerinden elde edilen kazançlar na indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilecektir. Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan di er harcamalar ile 5520 say Kanun gere i finans ve sigortac k konular nda faaliyet gösteren kurumlar, i ortakl klar, 4283 say Yap- let Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas ve letilmesi ile Enerji Sat n Düzenlenmesi Hakk nda Kanun ve 3996 say Baz Yat m ve Hizmetlerin Yap- let-devret Modeli Çerçevesinde Yapt lmas Hakk nda Kanun kapsam nda gerçekle tirilen yat mlar ve rödovans sözle mesine ba olarak yap lan yat mlar vergi indirimi deste inden yararlanamayacakt r. ndirimli oranlar stopaj suretiyle yap lan vergilendirmede uygulanmayacakt r Yat m yeri tahsisi Bakanl kça te vik belgesi düzenlenmi büyük ölçekli yat mlar, stratejik yat mlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yat mlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 say Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanl nca belirlenen usul ve esaslara göre yat m yeri tahsis edilebilecektir. Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan di er harcamalar ile 5520 say Kanun gere i finans ve sigortac k konular nda faaliyet gösteren kurumlar, i ortakl klar, 4283 say Yap- let Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas ve letilmesi ile Enerji Sat n Düzenlenmesi Hakk nda Kanun ve 3996 say Baz Yat m ve Hizmetlerin Yap- let-devret Modeli Çerçevesinde Yapt lmas Hakk nda Kanun kapsam nda gerçekle tirilen yat mlar ve rödovans sözle mesine ba olarak yap lan yat mlar için yat m yeri tahsis edilmeyecektir Öncelikli yat m konular da belirtilen yat m konular 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek ancak bu yat mlar, 6 nc bölgede yer almalar halinde bulundu u bölge desteklerine tabi olacakt r. a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu ta mac na yönelik yat mlar. 10

11 b) Özel sektör taraf ndan yap lacak ehirleraras yük ve/veya yolcu ta mac na yönelik demiryolu yat mlar ile ehir içi yük ta mac na yönelik demiryolu yat mlar. c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yat mlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Geli im Bölgelerinde yap lacak turizm yat mlar ndan bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yat mlar. d) Asgari ellibin metrekare kapal alana sahip uluslararas fuar yat mlar (konaklama ve al veri merkezi üniteleri hariç). e) Sa k Bakanl ndan al nacak proje onay na istinaden gerçekle tirilecek asgari yirmimilyon Türk Liras tutar ndaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçlar ve kan ürünleri üretimine yönelik yat mlar. f) Savunma Sanayii Müste arl ndan al nacak proje onay na istinaden gerçekle tirilecek asgari yirmimilyon Türk Liras tutar ndaki savunma, havac k ve uzay alan ndaki yat mlar. g) Maden istihraç yat mlar ve/veya maden i leme yat mlar (4/6/1985 tarihli ve 3213 say Maden Kanununda tan mlanan I. grup madenler ve m r yat mlar ile stanbul ilinde gerçekle tirilecek istihraç ve/veya i leme yat mlar hariç). ) Özel sektör taraf ndan gerçekle tirilecek olan ilk, orta ve lise e itim yat mlar. h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl taraf ndan desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geli tirilen ürünlerin üretimine yönelik yat mlar Bir alt bölge deste inden yararlanacak yat mlar Büyük ölçekli yat mlar veya bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda te vik belgesi düzenlenen yat mlar, a da belirtilen ko ullardan en az birini sa lamalar halinde vergi indirimi ve sigorta primi i veren hissesi deste i aç ndan bulunduklar bölgenin bir alt bölgesinde sa lanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabileceklerdir. a) Yat n organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekle tirilmesi. b) Yat n, ayn sektörde faaliyet gösteren en az be gerçek veya tüzel ki inin orta oldu u yat mc taraf ndan gerçekle tirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sa layacak bir yat m olmas. Bu madde kapsam nda 6 nc bölgede gerçekle tirilecek büyük ölçekli ve bölgesel te vik uygulamalar kapsam ndaki yat mlar için sigorta primi i veren hissesi deste i, bölgede geçerli olan süreye iki y l ilave edilmek, vergi indirimi deste i ise bölgede geçerli olan yat ma katk oran na be puan ilave edilmek suretiyle uygulanacakt r AR-GE ve çevre yat mlar 11

12 AR-GE ve çevre yat mlar ; KDV istisnas, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz deste inden yararland r. Söz konusu yat mlar, 6 nc bölgede gerçekle tirilmesi halinde gelir vergisi stopaj ve sigorta primi deste inden de yararlanabilecektir. 5. Devir, sat, ihraç ve kiralama Yat m tamamlama vizesi yap lm te vik belgesi kapsam ndaki makine ve teçhizat n devir, sat, ihraç veya kiralanmas, söz konusu yat m mallar n teminini müteakip be y doldurmu olmalar halinde serbesttir. Te vik belgesi kapsam ndaki yat tamamlam ancak tamamlama vizesi yap lmam yat mlarla ilgili makine ve teçhizat n, teminini müteakip be y l geçtikten sonra sat n yap lm olmas ve i letmenin asgari be y l süreyle faaliyette bulunmu olmas art yla, Bakanl kça herhangi bir müeyyide uygulanmaks n tamamlama vizesi yap labilecektir. Tamamlama vizesi yap p yap lmad na bak lmaks n be y doldurmam makine ve teçhizat n yat n bütünlü ünün bozulmamas kayd yla veya bütünü ile birlikte; a) Te vik belgeli bir ba ka yat m için devri, b) Te vik belgesi olmayan bir ba ka yat mc ya sat, c) hrac, ç) Kiralanmas, Bakanl n iznine tabidir. Tamamlama vizesi yap lmam veya tamamlama vizesi yap lm olmakla birlikte be y doldurmam makine ve teçhizata sat izni verilebilmesi için yat n bütünlü ünün bozulmamas art aranacakt r. Bu tür durumlarda sat izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler geri al nmaz. Ancak, yat mc n te vik belgesinin sat iznini müteakip di er nedenlerle iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuat çerçevesinde k smen veya tamamen geri al nacakt r. Be y ll k süreyi doldurmam makine ve teçhizat n tamamlama vizesinin yap p yap lmad na bak lmaks n izinsiz sat lmas veya sat lmas na sebebiyet verilmesi halinde konu hakk nda en k sa sürede Bakanl a bilgi verilecektir. Bu durumda, sat yap lan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve KDV ile varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlan lan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri al nacakt r. Sat dolay yla yat m tutar nda meydana gelen azalma nedeniyle kullan labilecek azamî kredi tutar nda azalma olu mas durumunda fazladan kullan lan krediye tekabül eden faiz deste i tahsil edilmeyen Kaynak Kullan Destekleme Fonu kesintisi ise ilgili mevzuat çerçevesinde geri al nacakt r. Te vik belgesi kapsam nda temin edilen makine ve teçhizat n, üretilecek mal veya hizmetlerin te vik belgesi sahibi yat mc taraf ndan sat n al nmas ko uluyla di er bir yat mc ya herhangi bir ücret al nmaks n geçici olarak verilmesi veya kiralanmas Bakanl n iznine tabi olacakt r. Te vik belgesine konu yat mlardan tamamlama vizesi ve belgede kay tl özel artlar n vizesi yap labilecek durumda olanlar için, yat mc lar n cebrî icra takiplerine konu olmas veya iflas 12

13 masas na girmesi durumunda; yat mc, icra organ veya iflas organ taraf ndan icra ile sat n veya iflas n kesinle me tarihinden önce talep edilmesi hâlinde, Bakanl kça te vik belgesinin tamamlama vizesi yap labilir. Ancak, sat n kesinle mesi hâlinde kesinle me tarihi itibar yla varsa sat için gerekli süreleri doldurmam olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlan lan destekler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri al nacakt r. Yat mc n ilgili kanun hükümlerine göre tasfiyeye girmesi hâlinde, ilgili tasfiye kurulunun veya organ n talebi üzerine yedinci f kra hükümlerine göre i lem yap lacakt r. 6. Yat mlar n nakli Büyük ölçekli yat mlar ile bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda gerçekle tirilen yat mlar n, i letmeye geçi tarihinden itibaren asgarî be y l süre ile bulundu u bölgede faaliyette bulunmas gerekmaktedir. Ancak, Bakanl ktan izin al nmas ve yat m konusunun ta lacak bölgede desteklenecek konular aras nda yer almas kayd yla di er bölgelere ta labilecektir. Bulundu u bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, ayn bölgede bulunan OSB den OSB d na veya ilgili yat m konusunun desteklenmedi i bölgelere ta nmalarda, ta nd bölgenin yararland deste i a an k m ile ta nd bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri al nacakt r. letmeye geçi tarihinden itibaren be y l süre ile bulundu u bölgede faaliyette bulunan yat mlar n di er bölgelere ta nmas serbesttir. Tamamlanm yat mlardan be y ll k süreyi doldurmu ancak tamamlama vizesi yap lmam olanlar, ta nma öncesinde Bakanl a müracaat ederek tamamlama vizesini yapt racakt r. Bu kapsamdaki yat mlar n yer de ikli i talepleri, ta nma sonras nda da uygun görülebilir. Genel te vik uygulamas ndan yararlanan yat mlar n yer de ikli i talepleri, yat m dönemi de dâhil olmak üzere Bakanl kça de erlendirilerek proje baz nda sonuçland lacakt r. 7. Yat m süresi ve tamamlama vizesi Yat n ba lang ç tarihi, te vik belgesi için Bakanl a veya ilgili yerel birime müracaat tarihidir. Ancak, yat ma ba lan ld n kabul edilebilmesi için, yat n ba lang ç tarihinden sonra arazi-arsa, altyap, bina-in aat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile di er yat m harcamalar na yönelik olarak te vik belgesinin ilk düzenlendi i tarihteki sabit yat m tutar esas al nmak üzere, sabit yat m tutar n en az yüzde onu oran nda (sabit yat m tutar ellimilyon Türk Liras n üzerindeki yat mlar için en az be milyon Türk Liras ) harcama yap lmas gerekir. Te vik belgesi kapsam ndaki yat mlar n proje baz nda yap lacak de erlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekle tirilmesi esast r. Yat n öngörülen sürede gerçekle tirilememesi hâlinde, te vik belgesinde kay tl ilk sürenin yar kadar ek süre verilebilecektir. Bu ekilde hesaplanan ek sürenin bir y ldan az olmas halinde ek süre bir y l olarak uygulanabilecektir. 13

14 lgili mevzuat gere i kamu kurum ve kurulu lar ndan al nmas gerekli izin ve ruhsat gibi di er belgelerin temin edilememesi veya kamu kurum ve kurulu lar n uygulamalar sonucu yat mc lar n faaliyetlerini durdurmalar veya yürütememeleri, yat m süresi içerisinde gerçekle ecek mücbir sebep veya fevkalade hâl durumu nedeniyle yat n belgede kay tl süre içerisinde gerçekle tirilemedi inin yat mc lar taraf ndan tevsik edilmesi hâlinde Bakanl kça bu durum gözönünde bulundurularak ilave süre verilebilecektir. Yat mc, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip alt ay içinde yat n tamamlama vizesinin yap lmas için te vik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanl a müracaat edecektir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra te vik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya k smi müeyyide uygulanmas durumunda geçen süreden kaynaklanan cezan n sorumlulu u yat mc ya aittir. Bakanl kça uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen te vik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi i lemleri, tebli ile belirlenen bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali mü avirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yap labilir. 8. Di er desteklerden yararlanma Bu Karar kapsam ndaki destek unsurlar ndan yararlanan yat m harcamalar, di er kamu kurum ve kurulu lar n desteklerinden yararlanamayacakt r. 9. Sonuçland lmam müracaatlar Bu Karar n yay tarihinden önce sonuçland lmam müracaatlar, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan Karar çerçevesinde sonuçland r. Ancak, yeni te vik belgesi düzenlenmesine ili kin müracaatlar, talep edilmesi halinde bu Karara istinaden de erlendirilir. 10. Daha önceki kararlara ili kin uygulama Bu Karar n yürürlü e girdi i tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen te vik belgeleri ile ilgili uygulamalara, te vik belgesinin dayand karar ve ilgili di er kararlar çerçevesinde devam olunacakt r. Ancak, 2009/15199 say Bakanlar Kurulu Karar na istinaden 1/1/2012 tarihinden bu Karar n yay tarihine kadar geçen dönemde yap lan müracaatlara istinaden düzenlenen te vik belgeleri, talep edilmesi halinde bu Karar n lehte olan hükümlerinden yararlan r. Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen te vik belgeleri kapsam nda temin edilen makine ve teçhizat n bu Karara istinaden düzenlenen te vik belgesine devri halinde, söz konusu makine ve teçhizat için devralan yat mc, genel te vik uygulamalar d ndaki di er desteklerden yararlanamaz. Van ilinde gerçekle tirilecek olan yat mlar için düzenlenmi te vik belgelerinden, ek süreler dâhil 23/10/2011 tarihi itibar yla yat m süresi bitmemi olanlara, talep edilmesi halinde belgede kay tl süre kadar ilave süre verilebilir. Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar 14

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları. Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir

Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları. Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir YATIRIM TEŞVİKLERİ Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Yasal

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 2 Dizgi & Kolaj Elaz TSO Bas n ve Halkla liflkiler Servisi Yay n No: 2009/2 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page

Detaylı