1- Sabit yat m tutar ve asgari kapasite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Sabit yat m tutar ve asgari kapasite"

Transkript

1 VERG S RKÜLER NO: 2012/27 TAR H: KONU Yeni Te vik Yasas olarak bilinen Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar ve bu karar n uygulanmas na ili kin 2012/1 seri no lu Tebli Resmi Gazete de yay nlanm r tarihli ve 2012/3305 say Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar n uygulanmas na ili kin usul ve esaslar n aç kland Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar n Uygulanmas na li kin Tebli (2012/1) tarih no lu Resmi Gazete de yay nlanm r. Söz konusu karar ve bu karara ili kin yay nlanan tebli kapsam nda uygulanacak te vikler ve uygulama esaslar da özetlenmi tir. 1- Sabit yat m tutar ve asgari kapasite - Yat mlar n destek unsurlar ndan yararlanabilmesi için asgari sabit yat m tutar n; 1 inci ve 2 nci bölgelerde : ,00 TL (birmilyon Türk Liras ), 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 nc bölgelerde : ,00 TL (be yüzbin Türk Liras ) - Finansal kiralama yöntemiyle yap lacak yat mlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar n, her bir finansal kiralama irketi için asgari ,00 TL (ikiyüzbin Türk Liras ) olmas gerekir. - Te vik belgesi kapsam nda yat m harcamas olarak kabul edilen maddi olmayan duran varl klar n (marka, lisans, know-how vb.) oran, te vik belgesinde kay tl toplam sabit yat m tutar n yüzde ellisini a amaz. 2- Bölgeler Karar kapsam nda yer alan desteklerin uygulanmas aç ndan iller, sosyo-ekonomik geli mi lik seviyeleri dikkate al narak alt bölgeye ayr lm r. llerin bölgelere göre da a da sunulmu tur. 1

2 EK-1 YATIRIM TE K UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Bal kesir Afyonkarahisar Ad yaman Antalya Ayd n Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eski ehir Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada lçeleri Hariç) Gaziantep Bart n Çank Bingöl stanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis zmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbak r Kocaeli Isparta Manisa Elaz Gümü hane Hakkari Mu la Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmara r rklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Ni de Mardin Sakarya ak kkale Ordu Mu Tekirda Zonguldak ehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop anl urfa Malatya Tokat rnak Nev ehir Tunceli Van 2

3 Rize Sivas Yozgat Bozcaada ve Gökçeada lçeleri 3- Te vik Sistemi ve Destek Unsurlar Te vik sistemi; genel te vik uygulamalar, bölgesel te vik uygulamalar, büyük ölçekli yat mlar n te viki, ve stratejik yat mlar n te viki olmak üzere dört kategoriye ayr lm olup her bir kategoriye ait te vik unsurlar ve ilgili te vik uygulamalar na ili kin aç klamalar a da sunulmu tur. Genel Te vik Uygulamalar Gümrük Vergisi Muafiyeti Katma De er Vergisi (KDV) stisnas Gelir vergisi stopaj deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). Sigorta primi i veren hissesi deste i (tersanelerin gemi in a yat mlar için) Bölgesel Te vik Uygulamalar Büyük Ölçekli Yat mlar n Te viki Stratejik Yat mlar n Te viki Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Katma De er Vergisi Katma De er Vergisi (KDV) Katma De er Vergisi (KDV) stisnas stisnas (KDV) stisnas Vergi ndirimi Vergi ndirimi Vergi ndirimi Sigorta Primi veren Sigorta Primi veren Hissesi Sigorta Primi veren Hissesi Deste i Deste i Hissesi Deste i Yat m Yeri Tahsisi Yat m Yeri Tahsisi Yat m Yeri Tahsisi Gelir vergisi stopaj deste i Faiz Deste i (3 üncü, 4 (6 nc bölgede üncü, 5 inci ve 6 nc gerçekle tirilecek yat mlar bölgelerdeki yat mlar için) için). Faiz Deste i Gelir vergisi stopaj deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). Sigorta primi deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). Sigorta primi deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). KDV adesi Gelir vergisi stopaj deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). Sigorta primi deste i (6 nc bölgede gerçekle tirilecek yat mlar için). Genel Te vik Uygulamalar : Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yat mlar ile EK-4 te yer alan te vik edilmeyecek yat m konular ve te viki için EK-4 te öngörülen artlar sa layamayan yat m konular hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Liras, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 nc bölgelerde ise be yüzbin Türk Liras sabit 3

4 yat m tutarlar ve üzerindeki yat mlar için bölge ayr yap lmaks n uygulanacak destek unsurlar ndan olu maktad r. Bölgesel Te vik Uygulamalar : Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar a ekli Ek-2A Tablosunda Bölgesel Te vikler kapsam nda desteklenecek sektörler, her bir sektöre ait sektör kodu ve yap lacak asgari yat n bölgeler itibari ile tutarlar belirlenmi tir. Söz konusu karara ekli Ek-2B Tablosunda ise iller itibar yla Bölgesel Te vikler kapsam nda desteklenecek sektörler, her bir ilin kar nda yaz sektör koduna göre belirlenmi tir. Ek-2A ve Ek-2B tablolar yaz z ekinde sunulmu tur. Büyük Ölçekli Yat mlar: Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar a ekli EK- 3 te belirtilen asgari tutarlar sa layan a daki yat m konular Büyük Ölçekli Yat mlara li kin destek unsurlar ndan faydalanacakt r. Ek-3 BÜYÜK ÖLÇEKL YATIRIMLAR ra No Yat m Konular Asgari Sabit Yat m Tutarlar (Milyon TL) 1 Rafine Edilmi Petrol Ürünleri malat Kimyasal Madde ve Ürünlerin malat Liman ve Liman Hizmetleri Yat mlar Motorlu Kara Ta tlar n malat Yat mlar : a) Motorlu Kara Ta tlar Ana Sanayi Yat mlar 200 b) Motorlu Kara Ta tlar Yan Sanayi Yat mlar 50 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon malat Yat mlar 6 Transit Boru Hatt yla Ta mac k Hizmetleri Yat mlar 7 Elektronik Sanayi Yat mlar 8 bbi Alet, Hassas ve Optik Aletler malat Yat mlar 9 laç Üretimi Yat mlar 10 Hava ve Uzay Ta tlar ve/veya Parçalar malat Yat mlar Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) malat Yat mlar 12 Metal Üretimine Yönelik Yat mlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yat mlar (bu tesislere entegre madencilik yat mlar dahil)] Stratejik Yat mlar : da yer alan kriterlerin tamam birlikte sa layan, ithalat ba ml yüksek ürünlerin üretimine yönelik yat mlar stratejik yat m olarak de erlendirilir. a) Asgari sabit yat m tutar n ellimilyon Türk Liras n üzerinde olmas (münhas ran bu yat mlar n enerji ihtiyac kar lamak üzere gerçekle tirilecek do algaza dayal olmayan enerji yat mlar n, tesis kurulu gücü ile orant lanacak k sm dâhil). b) Yat m konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olmas. 4

5 c) Bakanl kça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yat mla sa lanacak katma de erin asgari yüzde k rk olmas. ç) Yat m konusu ürünle ilgili olarak son bir y l içerisinde gerçekle en toplam ithalat tutar n ellimilyon ABD Dolar n üzerinde olmas. (2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yat mlarda birinci f kran n (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yat mlar nda ise (c) bendi hükmü aranmaz. (3) Bu konuda Bakanl a yap lacak müracaatlar Komisyon taraf ndan incelenerek de erlendirilir ve uygun görülen projeler için te vik belgesi düzenlenir. (4) EK-4 te belirtilen te vik edilmeyecek yat m konular ile kamu kurum ve kurulu lar taraf ndan gerçekle tirilecek yat mlar bu madde kapsam nda de erlendirilmez. 4- Destek Unsurlar Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar kapsam nda uygulanacak destek unsurlar daki ekilde s ralanm r Gümrük vergisi muafiyeti - Te vik belgesi kapsam ndaki yat m mal makine ve teçhizat n ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yat mlar nda yat m dönemi içerisinde kalmak kayd yla monte edilmemi haldeki (CKD) aksam ve parçalar n ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat in a yat mlar nda tekne kabu u ithali yürürlükteki thalat Rejimi Karar gere ince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaft r. - Te vik belgesi kapsam nda otobüs, çekici (Euro normlar na uygun ye il motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna ç kmas mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompas ithali gümrük vergisine tabidir. - Bask, bas m, matbaa, tekstil, haz r giyim ve konfeksiyon yat mlar na yönelik te vik belgeleri kapsam nda kullan lm veya yenile tirilmi makine ve teçhizat ithal edilemez. - Te vik belgesi almak üzere müracaat edilmi, ancak te vik belgesine ba lanmam yat mlara ili kin makine ve teçhizat n ithaline, teminat verilmek art yla müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami alt ayd r. Yat mc n, teminat n çözümü için teminat süresi içinde (ek süreler dahil) te vik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanl na müracaat etmesi gerekmaktedir. - Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/y l kapasiteli yeni bir yat m yap lmas veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/y l art lmas halinde, te vik belgesinde kay tl sabit yat m tutar n yüzde yirmisinin gerçekle tirilmesini müteakip, yat m süresi içerisinde olmak kayd yla gümrük vergisine tabi olmaks n yat mc lara A, B ve C segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebilir. Te vik belgesi kapsam nda ithaline izin verilen toplam otomobil say, 5

6 belgede kay tl ilave kapasitenin yüzde onbe ini a amaz. Ancak, belge kapsam nda motor üretiminin de yer almas halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbe i kadar daha (motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olmas durumunda otomobil kapasitesi dikkate al r) yukar da belirtilen segmentlerden ilave otomobil ithaline izin verilebilir KDV istisnas ve iadesi 25/10/1984 tarihli ve 3065 say Katma De er Vergisi Kanunu gere ince, te vik belgesini haiz yat mc lara te vik belgesi kapsam nda yap lacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV den istisna edilebilecektir. Ayn hüküm, te vik belgesinin veya te vik belgesi kapsam makine ve teçhizat n devir i lemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, tak m vb. olarak belirtilen mallar n k smi teslimlerinde de uygulan r. Sabit yat m tutar be yüzmilyon Türk Liras n üzerindeki stratejik yat mlar kapsam nda yap lacak bina-in aat harcamalar KDV iadesinden yararlanabilecektir Faiz deste i Talep edilmesi halinde, bölgesel te vik uygulamalar ve stratejik yat mlar ile AR-GE ve çevre yat mlar kapsam nda desteklerden yararlanacak yat mlar için bankalardan kullan lacak en az bir y l vadeli yat m kredilerinin te vik belgesinde kay tl sabit yat m tutar n yüzde yetmi ine kadar olan k sm için ödenecek faizin veya kâr pay a da belirtilen oranlarda bütçe kaynaklar ndan kar lanacakt r. Bölgesel Te vik Uygulamalar na Ait Destek Stratejik Yat mlar, Oranlar AR-GE Yat mlar ve Gölgeler TL Krediler Döviz Kredileri Çevre Yat mlar Bölge Ayr Bölge Ayr Yap lmaks n Yap lmaks n 3. 3 Puan (*) 1 Puan (*) 4. 4 Puan (*) 1 Puan (*) TL Krediler Döviz Kredileri 5. 5 Puan (*) 2 Puan (*) 6. 7 Puan (*) 2 Puan (*) 5 puan (**) 2 Puan (**) (*) : Bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda yap lacak yat mlarda proje baz nda sa lanacak faiz deste i tutarlar 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 nc bölgelerde s ras yla be yüzbin, alt yüzbin, yediyüzbin ve dokuzyüzbin Türk Liras geçemez. (**) : Faiz deste i tutar, bölge ayr olmaks n AR-GE ve çevre yat mlar nda be yüzbin Türk Liras, stratejik yat mlarda ise sabit yat m tutar n yüzde be ini a mamak kayd yla ellimilyon Türk Liras geçemez. Faiz deste i içeren te vik belgelerine konu yat mlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekle tirilecek olanlar için de faiz veya kâr pay ödemelerini içeren itfa plan yap lmas kayd yla ayn artlarla faiz deste i öngörülebilir. 6

7 Kullan lm makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi te ebbüsleri dahil kamu kurum ve kurulu lar ile kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar n yapaca yat mlar için faiz deste i uygulanmaz Sigorta primi i veren hissesi deste i Büyük ölçekli yat mlar, stratejik yat mlar ve bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda desteklenen yat mlardan, tamamlama vizesi yap lm te vik belgesinde kay tl istihdam mamak kayd yla; a) Komple yeni yat mlarda, te vik belgesi kapsam nda gerçekle en yat mla sa lanan, b) Di er yat m cinslerinde, yat n tamamlanmas müteakip, yat ma ba lama tarihinden önceki son alt ayl k dönemde (mevsimsel özellik ta yan yat mlarda bir önceki y la ait mevsimsel istihdam ortalamalar dikkate al r) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen ayl k prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama i çi say na te vik belgesi kapsam nda gerçekle en yat mla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi i veren hissesinin asgari ücrete tekabül eden sm Bakanl k bütçesinden kar lanacakt r. Büyük ölçekli yat mlar ile bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda desteklenen yat mlarda söz konusu destek a da belirtilen sürelerde uygulan r. Büyük Ölçekli ve Bölgesel Te vik Uygulamar Kapsam ndaki Yat mlar Bölgeler 31/12/2013 tarihine 1/1/2014 tarihinden Stratejik Yat mlar kadar (bu tarih dahil) itibaren ba lan lan yat mlar ba lan lan yat mlar 1 2 y l - 7 y l 2 3 y l - 7 y l 3 5 y l 3 y l 7 y l 4 6 y l 5 y l 7 y l 5 7 y l 6 y l 7 y l 6 10 y l 7 y l 10 l Yararlan lan sigorta primi i veren hissesi deste inin tutar, bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda desteklenen yat mlar ile büyük ölçekli yat mlarda sabit yat m tutar n da belirtilen oranlar geçemeyecektir. Bölgesel Te vik Uygulamalar Büyük Ölçekli Yat mlar Bölgeler Sigorta Primi veren Hissesi Deste inin Sabit Yat m Tutar na Oran (%) Sigorta Primi veren Hissesi Deste inin Sabit Yat m Tutar na Oran (%)

8 Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok Stratejik yat mlarda sigorta primi i veren hissesi deste inin miktar, bölge ayr yap lmaks n sabit yat m tutar n yüzde onbe ini geçemeyecektir. veren hissesine ait primlerin kar lanabilmesi için, i verenlerin çal rd klar sigortal larla ilgili olarak ayl k prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortal lar n tamam na ait sigorta primlerinin sigortal hissesine isabet eden tutar ile Bakanl kça kar lanmayan i veren hissesine ait tutar n yasal süresi içerisinde ödenmi olmas gerekmektedir. Genel te vik uygulamalar kapsam nda desteklenen, tersanelerin gemi in a yat mlar nda tamamlama vizesi art aranmaks n belge konusu geminin yap nda istihdam edilen i çiler için ödenmesi gereken sigorta primi i veren hissesinin asgari ücrete tekabül eden k sm Bakanl kça kar lanabilecektir. Bu destek, gemi in as devam etse dahi yat ma ba lama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanacakt r. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlar da bu kapsamda de erlendirilir Sigorta primi deste i Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar uyar nca 6 nc bölgede; büyük ölçekli yat mlar, stratejik yat mlar ve bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda te vik belgesine istinaden gerçekle tirilecek yat mla sa lanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yap lan te vik belgesinde kay tl istihdam say a mamak kayd yla, i veren taraf ndan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi i çi hissesinin asgari ücrete tekabül eden sm, tamamlama vizesinin yap lmas müteakip on y l süreyle i veren ad na Bakanl k bütçesinden kar lanabilecektir. Bu destekten yararlan labilmesi için, ayl k prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve Bakanl kça kar lanmayan i çi hissesine ait tutar n yasal süresi içerisinde ödenmi olmas artt r. Bu destekten yararlanan yat mc taraf ndan ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanl ktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yap lacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zamm i verenden tahsil edilir Gelir vergisi stopaj deste i Bu Karar uyar nca 6 nc bölge için düzenlenen te vik belgeleri kapsam nda gerçekle tirilecek yat mlarla sa lanan ilave istihdam için, belgede kay tl istihdam say a mamak kayd yla, çilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden k sm üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yat n k smen veya tamamen faaliyete geçti i tarihten itibaren on y l süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Yat n tamamlanamamas veya te vik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopaj deste i uygulamas nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziya cezas uygulanmaks n gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacakt r. 8

9 Yat n faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, ayn ko ullar yerine getirmek kayd yla gelir vergisi stopaj deste inden yararlanabilecektir. Yat n k smen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopaj deste i uygulamas ndan devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanacakt r Vergi indirimi Büyük ölçekli yat mlar ile bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda gerçekle tirilecek yat mlarda, 5520 say Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yat ma katk tutar na ula ncaya kadar a da belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacakt r. Bölgeler Bölgesel Te vik Uygulamalar Yat ma katk oran (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oran (%) 9 Büyük Ölçekli Yat mlar Yat ma katk oran (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oran (%) Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek te vik belgeleri kapsam nda 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) yat ma ba lan lm olmas halinde a daki tabloda belirtilen indirim oranlar ile yat ma katk oranlar uygulanacakt r. Bölgeler Bölgesel Te vik Uygulamalar Kurumlar vergisi Yat ma katk veya gelir vergisi oran (%) indirim oran (%) Büyük Ölçekli Yat mlar Yat ma katk oran (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oran (%) Stratejik yat mlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oran yüzde doksan ve yat ma katk oran yüzde ellidir. Vergi indiriminin uygulamas nda yat ma katk tutar, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yat mlar n Devletçe kar lanacak tutar, bu tutar n yap lan toplam yat ma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yat ma katk oran ifade etmektedir.

10 Bu maddeye göre hesaplanacak yat ma katk tutar na mahsuben, gerçekle tirilen yat m harcamas tutar a mamak ve toplam yat ma katk tutar n; a) Büyük ölçekli yat mlar ve bölgesel te vik uygulamalar kapsam ndaki yat mlarda; 2 nci bölgede yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 5 inci bölgede yüzde ellisini ve 6 nc bölgede yüzde seksenini, b) Stratejik yat mlarda; 6 nc bölgede yüzde seksenini, di er bölgelerde yüzde ellisini, geçmemek üzere yat m döneminde yat mc n di er faaliyetlerinden elde edilen kazançlar na indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilecektir. Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan di er harcamalar ile 5520 say Kanun gere i finans ve sigortac k konular nda faaliyet gösteren kurumlar, i ortakl klar, 4283 say Yap- let Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas ve letilmesi ile Enerji Sat n Düzenlenmesi Hakk nda Kanun ve 3996 say Baz Yat m ve Hizmetlerin Yap- let-devret Modeli Çerçevesinde Yapt lmas Hakk nda Kanun kapsam nda gerçekle tirilen yat mlar ve rödovans sözle mesine ba olarak yap lan yat mlar vergi indirimi deste inden yararlanamayacakt r. ndirimli oranlar stopaj suretiyle yap lan vergilendirmede uygulanmayacakt r Yat m yeri tahsisi Bakanl kça te vik belgesi düzenlenmi büyük ölçekli yat mlar, stratejik yat mlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yat mlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 say Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanl nca belirlenen usul ve esaslara göre yat m yeri tahsis edilebilecektir. Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan di er harcamalar ile 5520 say Kanun gere i finans ve sigortac k konular nda faaliyet gösteren kurumlar, i ortakl klar, 4283 say Yap- let Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas ve letilmesi ile Enerji Sat n Düzenlenmesi Hakk nda Kanun ve 3996 say Baz Yat m ve Hizmetlerin Yap- let-devret Modeli Çerçevesinde Yapt lmas Hakk nda Kanun kapsam nda gerçekle tirilen yat mlar ve rödovans sözle mesine ba olarak yap lan yat mlar için yat m yeri tahsis edilmeyecektir Öncelikli yat m konular da belirtilen yat m konular 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek ancak bu yat mlar, 6 nc bölgede yer almalar halinde bulundu u bölge desteklerine tabi olacakt r. a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu ta mac na yönelik yat mlar. 10

11 b) Özel sektör taraf ndan yap lacak ehirleraras yük ve/veya yolcu ta mac na yönelik demiryolu yat mlar ile ehir içi yük ta mac na yönelik demiryolu yat mlar. c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yat mlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Geli im Bölgelerinde yap lacak turizm yat mlar ndan bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yat mlar. d) Asgari ellibin metrekare kapal alana sahip uluslararas fuar yat mlar (konaklama ve al veri merkezi üniteleri hariç). e) Sa k Bakanl ndan al nacak proje onay na istinaden gerçekle tirilecek asgari yirmimilyon Türk Liras tutar ndaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçlar ve kan ürünleri üretimine yönelik yat mlar. f) Savunma Sanayii Müste arl ndan al nacak proje onay na istinaden gerçekle tirilecek asgari yirmimilyon Türk Liras tutar ndaki savunma, havac k ve uzay alan ndaki yat mlar. g) Maden istihraç yat mlar ve/veya maden i leme yat mlar (4/6/1985 tarihli ve 3213 say Maden Kanununda tan mlanan I. grup madenler ve m r yat mlar ile stanbul ilinde gerçekle tirilecek istihraç ve/veya i leme yat mlar hariç). ) Özel sektör taraf ndan gerçekle tirilecek olan ilk, orta ve lise e itim yat mlar. h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl taraf ndan desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geli tirilen ürünlerin üretimine yönelik yat mlar Bir alt bölge deste inden yararlanacak yat mlar Büyük ölçekli yat mlar veya bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda te vik belgesi düzenlenen yat mlar, a da belirtilen ko ullardan en az birini sa lamalar halinde vergi indirimi ve sigorta primi i veren hissesi deste i aç ndan bulunduklar bölgenin bir alt bölgesinde sa lanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabileceklerdir. a) Yat n organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekle tirilmesi. b) Yat n, ayn sektörde faaliyet gösteren en az be gerçek veya tüzel ki inin orta oldu u yat mc taraf ndan gerçekle tirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sa layacak bir yat m olmas. Bu madde kapsam nda 6 nc bölgede gerçekle tirilecek büyük ölçekli ve bölgesel te vik uygulamalar kapsam ndaki yat mlar için sigorta primi i veren hissesi deste i, bölgede geçerli olan süreye iki y l ilave edilmek, vergi indirimi deste i ise bölgede geçerli olan yat ma katk oran na be puan ilave edilmek suretiyle uygulanacakt r AR-GE ve çevre yat mlar 11

12 AR-GE ve çevre yat mlar ; KDV istisnas, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz deste inden yararland r. Söz konusu yat mlar, 6 nc bölgede gerçekle tirilmesi halinde gelir vergisi stopaj ve sigorta primi deste inden de yararlanabilecektir. 5. Devir, sat, ihraç ve kiralama Yat m tamamlama vizesi yap lm te vik belgesi kapsam ndaki makine ve teçhizat n devir, sat, ihraç veya kiralanmas, söz konusu yat m mallar n teminini müteakip be y doldurmu olmalar halinde serbesttir. Te vik belgesi kapsam ndaki yat tamamlam ancak tamamlama vizesi yap lmam yat mlarla ilgili makine ve teçhizat n, teminini müteakip be y l geçtikten sonra sat n yap lm olmas ve i letmenin asgari be y l süreyle faaliyette bulunmu olmas art yla, Bakanl kça herhangi bir müeyyide uygulanmaks n tamamlama vizesi yap labilecektir. Tamamlama vizesi yap p yap lmad na bak lmaks n be y doldurmam makine ve teçhizat n yat n bütünlü ünün bozulmamas kayd yla veya bütünü ile birlikte; a) Te vik belgeli bir ba ka yat m için devri, b) Te vik belgesi olmayan bir ba ka yat mc ya sat, c) hrac, ç) Kiralanmas, Bakanl n iznine tabidir. Tamamlama vizesi yap lmam veya tamamlama vizesi yap lm olmakla birlikte be y doldurmam makine ve teçhizata sat izni verilebilmesi için yat n bütünlü ünün bozulmamas art aranacakt r. Bu tür durumlarda sat izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler geri al nmaz. Ancak, yat mc n te vik belgesinin sat iznini müteakip di er nedenlerle iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuat çerçevesinde k smen veya tamamen geri al nacakt r. Be y ll k süreyi doldurmam makine ve teçhizat n tamamlama vizesinin yap p yap lmad na bak lmaks n izinsiz sat lmas veya sat lmas na sebebiyet verilmesi halinde konu hakk nda en k sa sürede Bakanl a bilgi verilecektir. Bu durumda, sat yap lan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve KDV ile varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlan lan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri al nacakt r. Sat dolay yla yat m tutar nda meydana gelen azalma nedeniyle kullan labilecek azamî kredi tutar nda azalma olu mas durumunda fazladan kullan lan krediye tekabül eden faiz deste i tahsil edilmeyen Kaynak Kullan Destekleme Fonu kesintisi ise ilgili mevzuat çerçevesinde geri al nacakt r. Te vik belgesi kapsam nda temin edilen makine ve teçhizat n, üretilecek mal veya hizmetlerin te vik belgesi sahibi yat mc taraf ndan sat n al nmas ko uluyla di er bir yat mc ya herhangi bir ücret al nmaks n geçici olarak verilmesi veya kiralanmas Bakanl n iznine tabi olacakt r. Te vik belgesine konu yat mlardan tamamlama vizesi ve belgede kay tl özel artlar n vizesi yap labilecek durumda olanlar için, yat mc lar n cebrî icra takiplerine konu olmas veya iflas 12

13 masas na girmesi durumunda; yat mc, icra organ veya iflas organ taraf ndan icra ile sat n veya iflas n kesinle me tarihinden önce talep edilmesi hâlinde, Bakanl kça te vik belgesinin tamamlama vizesi yap labilir. Ancak, sat n kesinle mesi hâlinde kesinle me tarihi itibar yla varsa sat için gerekli süreleri doldurmam olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlan lan destekler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri al nacakt r. Yat mc n ilgili kanun hükümlerine göre tasfiyeye girmesi hâlinde, ilgili tasfiye kurulunun veya organ n talebi üzerine yedinci f kra hükümlerine göre i lem yap lacakt r. 6. Yat mlar n nakli Büyük ölçekli yat mlar ile bölgesel te vik uygulamalar kapsam nda gerçekle tirilen yat mlar n, i letmeye geçi tarihinden itibaren asgarî be y l süre ile bulundu u bölgede faaliyette bulunmas gerekmaktedir. Ancak, Bakanl ktan izin al nmas ve yat m konusunun ta lacak bölgede desteklenecek konular aras nda yer almas kayd yla di er bölgelere ta labilecektir. Bulundu u bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, ayn bölgede bulunan OSB den OSB d na veya ilgili yat m konusunun desteklenmedi i bölgelere ta nmalarda, ta nd bölgenin yararland deste i a an k m ile ta nd bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri al nacakt r. letmeye geçi tarihinden itibaren be y l süre ile bulundu u bölgede faaliyette bulunan yat mlar n di er bölgelere ta nmas serbesttir. Tamamlanm yat mlardan be y ll k süreyi doldurmu ancak tamamlama vizesi yap lmam olanlar, ta nma öncesinde Bakanl a müracaat ederek tamamlama vizesini yapt racakt r. Bu kapsamdaki yat mlar n yer de ikli i talepleri, ta nma sonras nda da uygun görülebilir. Genel te vik uygulamas ndan yararlanan yat mlar n yer de ikli i talepleri, yat m dönemi de dâhil olmak üzere Bakanl kça de erlendirilerek proje baz nda sonuçland lacakt r. 7. Yat m süresi ve tamamlama vizesi Yat n ba lang ç tarihi, te vik belgesi için Bakanl a veya ilgili yerel birime müracaat tarihidir. Ancak, yat ma ba lan ld n kabul edilebilmesi için, yat n ba lang ç tarihinden sonra arazi-arsa, altyap, bina-in aat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile di er yat m harcamalar na yönelik olarak te vik belgesinin ilk düzenlendi i tarihteki sabit yat m tutar esas al nmak üzere, sabit yat m tutar n en az yüzde onu oran nda (sabit yat m tutar ellimilyon Türk Liras n üzerindeki yat mlar için en az be milyon Türk Liras ) harcama yap lmas gerekir. Te vik belgesi kapsam ndaki yat mlar n proje baz nda yap lacak de erlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekle tirilmesi esast r. Yat n öngörülen sürede gerçekle tirilememesi hâlinde, te vik belgesinde kay tl ilk sürenin yar kadar ek süre verilebilecektir. Bu ekilde hesaplanan ek sürenin bir y ldan az olmas halinde ek süre bir y l olarak uygulanabilecektir. 13

14 lgili mevzuat gere i kamu kurum ve kurulu lar ndan al nmas gerekli izin ve ruhsat gibi di er belgelerin temin edilememesi veya kamu kurum ve kurulu lar n uygulamalar sonucu yat mc lar n faaliyetlerini durdurmalar veya yürütememeleri, yat m süresi içerisinde gerçekle ecek mücbir sebep veya fevkalade hâl durumu nedeniyle yat n belgede kay tl süre içerisinde gerçekle tirilemedi inin yat mc lar taraf ndan tevsik edilmesi hâlinde Bakanl kça bu durum gözönünde bulundurularak ilave süre verilebilecektir. Yat mc, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip alt ay içinde yat n tamamlama vizesinin yap lmas için te vik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanl a müracaat edecektir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra te vik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya k smi müeyyide uygulanmas durumunda geçen süreden kaynaklanan cezan n sorumlulu u yat mc ya aittir. Bakanl kça uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen te vik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi i lemleri, tebli ile belirlenen bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali mü avirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yap labilir. 8. Di er desteklerden yararlanma Bu Karar kapsam ndaki destek unsurlar ndan yararlanan yat m harcamalar, di er kamu kurum ve kurulu lar n desteklerinden yararlanamayacakt r. 9. Sonuçland lmam müracaatlar Bu Karar n yay tarihinden önce sonuçland lmam müracaatlar, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan Karar çerçevesinde sonuçland r. Ancak, yeni te vik belgesi düzenlenmesine ili kin müracaatlar, talep edilmesi halinde bu Karara istinaden de erlendirilir. 10. Daha önceki kararlara ili kin uygulama Bu Karar n yürürlü e girdi i tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen te vik belgeleri ile ilgili uygulamalara, te vik belgesinin dayand karar ve ilgili di er kararlar çerçevesinde devam olunacakt r. Ancak, 2009/15199 say Bakanlar Kurulu Karar na istinaden 1/1/2012 tarihinden bu Karar n yay tarihine kadar geçen dönemde yap lan müracaatlara istinaden düzenlenen te vik belgeleri, talep edilmesi halinde bu Karar n lehte olan hükümlerinden yararlan r. Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen te vik belgeleri kapsam nda temin edilen makine ve teçhizat n bu Karara istinaden düzenlenen te vik belgesine devri halinde, söz konusu makine ve teçhizat için devralan yat mc, genel te vik uygulamalar d ndaki di er desteklerden yararlanamaz. Van ilinde gerçekle tirilecek olan yat mlar için düzenlenmi te vik belgelerinden, ek süreler dâhil 23/10/2011 tarihi itibar yla yat m süresi bitmemi olanlara, talep edilmesi halinde belgede kay tl süre kadar ilave süre verilebilir. Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar 14

15 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar n Uygulanmas na li kin Tebli i (2012/1) EK-1 YATIRIM TE K UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Bal kesir Afyonkarahisar Ad yaman 15

16 Antalya Ayd n Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eski ehir Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada lçeleri Hariç) Gaziantep Bart n Çank Bingöl stanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis zmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbak r Kocaeli Isparta Manisa Elaz Gümü hane Hakkari Mu la Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmara r rklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Ni de Mardin Sakarya ak kkale Ordu Mu Tekirda Zonguldak ehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop anl urfa Malatya Tokat rnak Nev ehir Tunceli Van Rize Sivas Yozgat Bozcaada ve Gökçeada lçeleri 16

17 EK-2A Sektör Kodu BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANAB LECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER BAR YLE ASGAR YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPAS TELER US-97 Kodu Bölgesel Te viklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Entegre dam zl k hayvanc k yat mlar dahil olmak üzere entegre hayvanc k yat mlar (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite artlar na uymayan yat mlar hariç) Su ürünleri yeti tiricili i (bal k yavrusu ve yumurtas üretimi dahil) da ürünleri ve içecek imalat (dip not 6'da belirtilen yat m konular hariç) 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 2 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL 4 17 Tekstil ürünleri imalat (dip not 8'de belirtilen artlar sa lamayan iplik ve dokuma yat mlar hariç) Tekstilin aprelenmesi yat mlar için 10 Milyon TL, di er yat m konular nda 2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yat mlar için 10 Milyon TL, di er yat m konular nda 2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yat mlar için 10 Milyon TL, di er yat m konular nda 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yat mlar için 10 Milyon TL, di er yat m konular nda 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yat mlar için 10 Milyon TL, di er yat m konular nda 1 Milyon TL 500 Bin TL 5 18 Giyim e yas imalat Desteklenme mektedir Desteklenmem ektedir 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yat mlar 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yat mlar 500 Bin TL 500 Bin TL 6 19 Derinin tabaklanmas ve i lenmesi 1 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 17

18 Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Te viklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Derinin tabaklanmas, i lenmesi (sadece stanbul Deri htisas OSB ve Tuzla OSB'de yap lacak yat mlar) 1 Milyon TL ve 1920 Bavul, el çantas, saraciye, ayakkab vb imalat 1 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 9 20 aç ve mantar ürünleri imalat (mobilya hariç), has r ve buna benzer örülerek yap lan maddelerin imalat 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL Ka t ve ka t ürünleri imalat 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 500 Bin TL Kimyasal madde ve ürünlerin imalat 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL Kimyasal Gübre ve Azotlu Bile enlerin malat 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL Pestisit (ha arat ilac ) ve di er zirai-kimyasal ürünlerin imalat laç/eczac kta ve t pta kullan lan kimyasal ve bitkisel kaynakl ürünlerin imalat Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalat 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL Patlay madde imalat 2 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL 500 Bin TL 18

19 ç ve d lastik imalat 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Te viklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (261, , , ve hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalat (cam ve cam ürünleri, f nlanm kilden kiremit, briket, tu la ve in aat malzemeleri, çimento, haz r beton ve harç hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL ( , , , , hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalat (çok katl yal m camlar, kiremit, briket, tu la, çimento, haz r beton ve harç hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL (2693.2, , , , , hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalat (f nlanm kilden, kiremit, biriket, tu la ve in aat malzemeleri, çimento, in aat amaçl beton ürünleri, haz r beton, harç, çok katl yal m camlar hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL 19

20 , ( hariç), , Düz cam, düz cam n ekillendirilmesi ve lenmesi (çok katl yal m camlar hariç) çukur cam ve cam elyaf imalat 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Te viklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge , ( hariç), , , , Düz cam, düz cam n ekillendirilmesi ve lenmesi (çok katl yal m camlar hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yal m malzemeleri imalat 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL , , Seramikten yap lan s hhi ürünler, seramik yal m malzemeleri, seramik karo ve kal m ta imalat 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL aat amaçl beton ürünleri imalat 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL , , Metalik olmayan mineral ürünlerin imalat ; in aat amaçl beton ürünleri imalat, kireç, alç 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL , aat amaçl beton ürünleri imalat ve veya ses izole edici e ya ve kar mlar 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL 20

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik KONU VERG S RKÜLER NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik Yap lmas na Dair Karar Yay nlanm r. 13/10/2012 tarih 28440 say Resmi Gazete de yay nlanan 2012/3802

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2012/12 KAYSERİ Konu : 2012/3305 Sayılı da 10.07.2012 Devlet Yardımları Hakkında Karar Muhasebe Müdürlüğü ne 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan da Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞKİK YAPILDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞKİK YAPILDI Sirküler Rapor 18.04.2011/ 58-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞKİK YAPILDI ÖZET : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2010/1166 Sayılı BKK

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR 1. Yeni TeĢvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni TeĢvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar

Detaylı

US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 16 EK-2 A BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 (19.06.2012 t. 28328 s. R.G.)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 (19.06.2012 t. 28328 s. R.G.) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - / (9.. t. s. R.G.) Karar Sayısı : / Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının // tarihli ve sayılı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0121 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/6/2012

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII)

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII) 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI)

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI) 1 SİRKÜLER - LXI Sirküler Tarihi: 10.07.2012 Sirküler No : 61 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (*) Sektör Kodu Bölgesel

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.06.2012 Sayı: 2012/155 Ref: 4/155. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.06.2012 Sayı: 2012/155 Ref: 4/155. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR SĐRKÜLER Đstanbul, 26.06.2012 Sayı: 2012/155 Ref: 4/155 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yeni yatırım teşvik sistemi çerçevesinde

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE)

İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE) İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE) İÇERİK Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Bölgeler Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasiteler

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK - 2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler US 97 KODU 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge SEGE 2011 6 BÖLGE Ankara Antalya Bursa 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Eskişehir İstanbul İzmir Kocaeli Muğla 8 İL Adana Aydın Bolu Çanakkale Denizli Edirne Isparta Kayseri Kırklareli

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27290 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15199 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

SİRKÜLER ( 2009/25 )

SİRKÜLER ( 2009/25 ) yo r u m @y o r u m ym m. c o m İSTANBUL, 01.09.2009 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları SİRKÜLER ( 2009/25 ) Küresel kriz ve buna bağlı olarak ülkemizde oluşan ekonomik krizin etkilerini azaltmak üzere;

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 09:00-12:30 / 13:15-18:30 Referanslar EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla. Ernst & Young Türkiye. 100 Soruda Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması 2012

Sunuş. Saygılarımızla. Ernst & Young Türkiye. 100 Soruda Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması 2012 Sunuş Hükümet tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde, temel amacı kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 17.07.2009 SİRKÜLER NO : 2009/50 VERGİ İNDİRİMLERİNİ DE İÇEREN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

Detaylı

GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM YATIRIM KONULARI: I - TEŞVİK EDİLMEYECEK

GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM YATIRIM KONULARI: I - TEŞVİK EDİLMEYECEK GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI: I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1. Un, irmik (makarna imalatı ile entegre

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 17.05.2011 Sayı: 2011/129 Ref: 4/129

SĐRKÜLER Đstanbul, 17.05.2011 Sayı: 2011/129 Ref: 4/129 SĐRKÜLER Đstanbul, 17.05.2011 Sayı: 2011/129 Ref: 4/129 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN 2009/1 SAYILI TEBLĐĞ DE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR 2011/1 SAYILI TEBLĐĞ

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve daha sonraki değişiklikler ile güncel hale gelen yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan Vezin Sirküler 2015-024 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU YATIRIMLARDA HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİ İK YAPILMASINA BAKANLAR KURULU KARARI OLUŞTURMAKTADIR. DEVLETT YARDIMLARI DAİR 2015/7496 SAYILI 8 Nisan 2015 tarihli

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) Madde 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 31. Yatırım Teşvik Ve Desteklerinde Yeni Düzen

SİRKÜLER 2009 / 31. Yatırım Teşvik Ve Desteklerinde Yeni Düzen KONU SİRKÜLER 2009 / 31 Yatırım Teşvik Ve Desteklerinde Yeni Düzen Genel Olarak Yatırım teşvik ve desteklerinde yeni düzenin ilk adımı 5838 sayılı Kanunla (RG: 29.02.2009 Mük. 27155) atılarak, Kanunun

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Muğla ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ekim 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ İstanbul, 08.02.2013 SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ 1. YASAL ÇERÇEVE a. Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi 28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ 2013 ARALIK SEKTÖREL MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ Ahmet YETİM I.GİRİŞ Ülkemizde teşviklerden faydalanabilmek için, öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Yatırım Teşvikleri Mevzuatı 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Yatırım Teşvikleri Mevzuatı 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Yatırım Teşvikleri Mevzuatı 10 Aralık 2012 Türkiye de Yatırım Teşvik Mevzuatı Devlet yardımlarından faydalanmanın temel ön koşulu Ekonomi Bakanlığı tarafınca

Detaylı

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ Invest in TEŞVİK SİSTEMİ 2015 2 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 1. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Aydın ve Denizli illerimiz 2. Bölgede ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

DUYURU: 10.04.2015/8

DUYURU: 10.04.2015/8 DUYURU: 10.04.2015/8 2015/7496 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Değişiklik Kararı) ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı