ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKA ALGILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKA ALGILARI"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 27, Sayfa , 2009 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKA ALGILARI Özgen Korkmaz 1, Rüştü Yeşil 2, Davut Aydın 3 1 A.E.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğr. Blm. 2 A.E.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Blm. 3 A.E.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Blm. ÖZET Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının zeka profillerine ilişkin öz algılarını ve bölümlerin, bölümlerin öğrenci kabulünde kullandıkları puan türünün zeka alanları ile ilişkisini belirlemektir. Araştırma betimsel nitelikli tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde öğrenim görmekte olan farklı bölümlerden 400 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, literatür taraması ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Çoklu Zeka Öz Algı Ölçeği kullanılarak kaynak gruplardan toplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlıklık katsayısı 0,996 dır. Ölçek ile toplanan veriler üzerinde yüzde, aritmetik ortalama, Anova, Schieffe ve Pearson r korelasyon testleri yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Fark ve ilişkilerin anlamlılık düzeyi olarak ise p<0,05 düzeyi yeterli görülmüştür. Verilerin analiziyle şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmen adayları zeka alanlarında orta düzey veya üzerinde gelişmişlik göstermektedir. Bölümlere göre öğretmen adaylarının öz zeka algılarında farklılaşmalar bulunmaktadır. Bölümlerin öğrenci kabulünde kullandıkları puan türüne göre öğretmen adaylarının öz zeka algılarında belirli farklılıklar vardır. Öğretmen adaylarının öz zeka algılarının; sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, bedenselkinestetik ve doğacı zeka türlerinde, bölümlerin, öğrenci kabulünde esas aldıkları puan türüne göre anlamlı bir farklılaşma vardır. Öğretmen adaylarının, zeka türlerine göre öz zeka algı düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Anahtar Kelimeler: Çoklu zeka kuramı, Öğretmen yetiştirme, Eğitim Ortamı

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 27, Sayfa , 2009 CANDIDATE TEACHERS' PERCEIVED MULTIPLE INTELLIGENCES Özgen Korkmaz 1, Rüştü Yeşil 2, Davut Aydın 3 1 A.E.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğr. Blm. 2 A.E.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Blm. 3 A.E.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Blm. ABSTRACT The purpose of this study is to determine candidate teachers' perceived multiple intelligence profiles. Findings of the study can be used to guide and improve teacher training programs in accordance with students' perceived abilities. The sample of this descriptive study consisted of 337 students attending to several departments in the Faculty of Education at the Ahi Evran University, Kırsehir- Turkey. The "Perceived Multiple Intelligence Form," which was developed by the researchers for the purpose of this study, used for data collection. Their Cronbach alpha coefficient is 0,996. Data analyses consisted of calculation of frequencies, percentiles, means, standard deviations and Pearson correlation coefficients and use of One-Way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe's test. The significance level was p<.05 for all the analyses. In conclusion, candidate teachers have the highest self-perception mean scores in interpersonal intelligence domain and the lowest self-perception mean scores in musicalrhythmic intelligence domain; the departments and the score type their departments take as a basis in their student-admission procedures affect their intelligence profiles. Keyword: Multiple Intelligences, Candidate Teachers, Educational Environment.

3 Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları 223 GİRİŞ Çağdaş eğitim, öğrenci merkezli bir anlayışı temel almaktadır. İlgi, yetenek, öğrenme hızı, öğrenme tarzı ve çalışma alışkanlıkları gibi öğrenci özellikleri, eğitim faaliyetlerini biçimlendiren temel değişkenler arasında sayılmaktadır (Gardner, 1993a; Jonassen and Grabowski, 1993; Bloom, 1995). Öyle ki, herhangi bir eğitim yaklaşım ya da modelinin çağdaş olarak nitelenebilmesi için, bu değişkenler üzerine inşa edilmiş olması gerekmektedir. Öğrenciyi merkeze alan çağdaş öğrenme kuramlarından biri de, çoklu zeka kuramıdır. Çoklu zeka kuramı, Normal ve yetenekli çocukların bilişsel potansiyellerinin gelişimi ve beyindeki hasarlardan doğan zeka bozuklukları konusundaki araştırmaların ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Çoklu zeka kuramının temel sayıtlısı, her çocuk, bir veya birkaç alanda gelişim için potansiyele sahiptir yargısıdır (Gardner, 1993a, 1999). Gardner, zekâyı bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi; karşılaştığı problemlere etkin çözümler üretebilme becerisi ve çözüme kavuşturulması gereken yeni veya karmaşık yapılı problemleri keşfetme yeteneği olarak tanımlamakta (Saban, 2002) ve zeka konusuna daha geniş bir bakış açısı kazandırmak üzere kuramında, insanların farklı şekillerde sahip oldukları yetenek ve potansiyelleri zekâ alanları olarak adlandırmıştır (Gardner, 1997). Gardner (1993b), bir insanın en az yedi temel zekâ alanına sahip olduğunu; ancak bunun artabileceğini ifade etmektedir. Nitekim Gardner daha sonra sekizinci bir zeka alanının varlığından söz ederek çoklu zeka teorisini yeniden yapılandırmıştır (Gardner, 1999). Bu haliyle zeka alanları; sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, bedensel-kinestetik, kişilerarası, içsel ve doğacı zeka olarak adlandırılmaktadır. Çoklu Zeka Kuramının Eğitim Uygulamalarına Yansımaları Çoklu zeka kuramı, geleneksel eğitim anlayış ve uygulamalarından farklı ve ona alternatif bir yaklaşımı içermektedir. Öğrenme yolları, öğrenmenin oluşumu ve zeka türleri arasındaki ilişkilere dair önemli açıklamalar getirmiştir. Bu açıklamalarda, öğrenme-öğretme etkinliklerinden eğitim ortamının düzenlenmesine kadar bir çok prensip yer almaktadır. Kurama göre, zeka türü ile öğrenme tarzları arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır (Harvey, at. all., 1997; Stephen, 2004). Diğer taraftan, belirli etkinlikler, belirli zeka türlerinin geliştirilmesine daha çok katkı sağlamaktadır. Bu durum, çoklu zeka kuramında bireysel farklılıklara değer verildiği anlamına gelmektedir (Yavuz, 2001). Yapılan araştırmalar, çoklu zeka kuramının uygulanmasının bireysel gelişime ve öğrenme ortamlarına olumlu katkılar sağladığını ortaya koymaktadır (Allen, 1997; Açıkgöz 2003; Campbell, 1989). Harvard Üniversitesi nde yürütülen SUMIT Projesinde (Schools Using Multiple Intelligence Theory), Çoklu Zeka Kuramının en az üç yıl uygulandığı 41 okulda

4 224 Ö. Korkmaz, R. Yeşil, D. Aydın araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda kuramın etkili uygulamalarının belirlenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda okulların %49 unda standart testlerdeki başarının arttığı gözlenmiştir. %54 ünde disiplin problemleri azalarak öğrencilerde çatışma çözme becerileri artmıştır. %60 ında veli katılımı ve işbirliği gelişmiştir. Okulların %78 inde ise öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerde büyük gelişmeler gözlenmiştir (Kornhaber 2000: Akt. Açıkgöz, 2003). Açıkgöz (2003) tarafından yapılan araştırmada ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi dersi Hareket ve Kuvvet ünitesinin öğretiminde, Çoklu Zeka Kuramına uygun hazırlanan alıştırma yazılımının, öğrenci baskın zeka alanı sırasıyla uygulanmasının akademik başarıya anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Campbell in (1989) yirmi yedi üçüncü sınıf öğrencisi üzerinde yürüttüğü çalışma kapsamında araştırmacı tarafından farklı öğretim yaklaşımlarıyla hazırlanan yedi farklı ders planı ve öğrencilerin bir okul gününde ortalama 1,5 2 saat geçirdikleri yedi farklı merkez hazırlanmıştır. Öğrenciler etkinliklerini bu yedi merkezde gerçekleştirmektedirler. Araştırma sonunda; bütün öğrencilerin işbirliğine dayalı çalışma becerilerinin geliştiği; hareketler ve müzikle birlikte çalışmanın, bilgilerin kalıcılığına yardımcı olduğu; öğrencilerin kendilerini yönetme becerileri, bağımsızlık ve sorumluluk duygularının geliştiği; öğrencilerin çoklu modelle çalışmalarının, en az üç ya da beş zekâ alanını kullanmalarının, sunum becerilerini artırdığı vurgulanmıştır. Başaran (2004) ın yaptığı araştırmada ise etkili öğrenme ile Çoklu Zekâ Kuramı ilişkisi irdelenerek Çoklu Zekâ Kuramı nın okullarda uygulanmasının önemini açıklamaya çalışmıştır. Bu bağlamda, okullarımızda artık öğrenciyi, öğrenme sürecine aktif olarak katan ve sürekli olarak öğrenmesini sağlayan yeni yöntemlere gereksinim olduğunu vurgulamaktadır. Bu anlayışa uygun Gardner in Çoklu Zekâ Kuramının zekâ, etkili öğrenme, düşünme sitili ilişkisi ve uygulamaya yönelik yönleri incelenmekte ve çoklu zekâ ile öğrenci performanslarının değerlendirilmesinin deneyim yolu ile gelişebileceği ileri sürülmektedir. Yapılan araştırmalardan da anlaşılacağı üzere çoklu zeka kuramı akademik başarı, kalıcılık ve tutum gibi değişkenler üzerinde önemli ölçüde olumlu sonuçlar vermiştir. Bunun ötesinde, öğrencinin ve öğretmenin kendilerini ve birbirlerini tanımaları; daha sağlıklı, gerçekçi ve bilinçli değerlendirmelerde bulunmaları ve yön vermeleri; çalışmalarından daha yüksek verim elde etmeleri gibi daha birçok yarar sağlanabilmektedir. Armstrong (1994), öğrencilerin zeka alanlarının belirlenip, onlarla birlikte tartışılmasının önemini vurgulamakta ve kendilerini daha iyi tanıyan öğrencilerin daha objektif kararlar alabileceğini ifade etmektedir. Ancak tüm bu yararların sağlanabilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin zeka profillerinin doğru belirlenebilmesi ile mümkündür. Bilim adamları tarafından bireylerin zeka profillerini belirlemek üzere uyguladıkları ve önerdikleri farklı yollar bulunmaktadır. Zeka testleri, gözlem, görüşme, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme gibi yöntemler buna örnek olarak verilebilir. Bireylerin

5 Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları 225 kendilerini algılama biçimlerine göre zeka profillerinin belirlenmesi de, öz değerlendirme kapsamında kabul edilebilecek tekniklerden biridir. Öğretmen adaylarının öz algılarına göre zeka profillerini belirlemek, bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Böylelikle, öğretmen adaylarının zeka profillerinin tespit edilmesi ve özellikle, onlara dönük yapılan eğitim uygulamalarının biçimlendirilmesinde bir takım ölçütlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Problem cümlesi Öğretmen adaylarının zeka profillerine ilişkin öz algıları nasıldır? Araştırmanın alt problemleri 1. Öğretmen adaylarının zeka profillerine ilişkin öz algıları nasıl bir dağılım göstermektedir? 2. Bölümlere göre öğretmen adaylarının zeka profillerinde bir farklılaşma bulunmakta mıdır? 3. Bölümlerin öğrenci kabulünde kullandıkları puan türüne göre öğretmen adaylarının öz zeka algıları farklılaşmakta mıdır? MATERYAL VE METOT Araştırma Modeli Bu araştırma, betimsel nitelikli tarama modelinde yürütülmüştür. Bilindiği gibi betimsel araştırmalar, ilgilenilen durumu tanımlamayı amaçlamaktadır. Tarama modelleri ise var olan durumu, var olduğu biçimde ve nesnel bir yaklaşım ile ortaya koyma üzerine temellenmektedir (Karasar, 1999). Bu çalışmada, öğretmen adayı olan eğitim fakültesi öğrencilerinin, öz algılarına göre zeka profilleri betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışma Grubu Bu araştırmanın çalışma grubunu, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi nin farklı bölümlerinde öğrenim gören 400 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 183 (%47,75) ı erkek, 217 (%54,25) ı bayandır. Tablo 1 de, verilerin toplandığı öğrenci grubunun bölümlere göre dağılımı sunulmuştur. Tablo 1. Ölçek Uygulanan Grupların, Planlanan ve Geri Dönen Anket Sayıları Bölümler Genel Öğrenci Dağıtılan Dönen Sayısı Ölçek Ölçek Sınıf Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği TOPLAM

6 226 Ö. Korkmaz, R. Yeşil, D. Aydın Veri Toplama Aracı Araştırma verileri, literatür taraması ve Çoklu Zeka Öz Algı Ölçeği kullanılarak kaynak gruplardan toplanmıştır. Veri toplama aracı, bir kişisel bilgi bölümü ve toplam 167 maddelik sekiz alt ölçekten oluşmaktadır. Her bir ölçek maddesi; (5) her zaman, (4) çoğu zaman, (3) bazen, (2) nadiren, (1) hiçbir zaman seçeneklerinden oluşan bir ölçeği içermektedir. Aşağıda her bir alt ölçeğe ilişkin birer tane örnek madde sunulmuştur: 1. Sözel-Dilsel Zeka: Dili kurallarına uygun olarak kullanırım 2. Sosyal Zeka: Karşımdaki insanların duygu ya da düşüncelerine önem veririm. 3. Mantıksal-Matematiksel Zeka: Bir problemin çözümünü verecek denklemi hemen kurabilirim 4. Görsel-Uzamsal Zeka: Üç boyutlu materyaller tasarlamada ve yapmada kendimi becerikli bulurum 5. İçsel Zeka: Kendimle barışık bir kişiliğim bulunmaktadır 6. Müziksel-Ritmik Zeka: Şarkıların melodilerini rahatlıkla hatırlayabilirim 7. Bedensel-Kinestetik Zeka: Çalışma ve ilişkilerimde el ve kol hareketlerimi sıklıkla ve ustaca kullanırım. 8. Doğa Zekası: Boş zamanlarımda bitkiler yada hayvanlarla uğraşmayı tercih ederim. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi Ölçek geliştirme sürecinde ilk olarak literatür taraması yapılmış ve Gardner in çoklu zeka kuramı çerçevesinde, zeka alanlarına göre taslak ölçek maddeleri oluşturulmuştur. Maddelerin yazımında, çoklu zeka kuramı üzerine yazılan eserlerin yanısıra, Çoklu Zeka Alanları Envanteri (Saban, 2002), Akademik Benlik Kavramı Ölçeği (Kuzgun, 1996) ve orijinal dili İngilizce olan ve Kökdemir (2003) tarafından Türkçe ye çevrilmiş olan California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ndeki maddelerden yararlanılmıştır. Böylelikle, 235 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Bu maddeler, bireyin kendini algılama biçimini ifade edecek bir ifade tarzına dönüştürüldükten sonra cevap seçenekleri yerleştirilmiştir. Hazırlanan taslak ölçek, bir takım dilbilim ve eğitimbilim uzmanı ile bir öğrenci grubuna, kapsam ve ifadelendirme yönüyle inceletilerek öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Böylelikle taslak ölçek, son haliyle 228 maddeden oluşmuştur. Hazırlanan taslak ölçek, 400 kişilik bir öğrenci grubuna uygulanarak veriler üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Pilot çalışma kapsamında yapılan analizler sonunda, ölçekteki 61 madde atılmış ve madde sayısı 167 indirilmiştir.

7 Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları 227 Alt ölçeklerin yapı geçerliliği çalışması için ilk olarak veriler üzerinde Kaiser Meyer Oklin (KMO) ve Bartlet test analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarında, veriler üzerinde faktör analizinin yapılabileceği anlaşılmıştır (Balcı, 2000). Tablo 2 de, alt ölçeklerin KMO ve Bartlet test sonuçları özetlenmiştir. Tablo 2. Yapı Geçerliliği ve İç Tutarlılık Alt Ölçekler Madde Küm. Açıkl. KMO Bartlet Sayısı Özd. Varyans Alpha Sözel Dilsel Zeka 18 0,816 50,516 40,155 0,813 Sosyal (Kişilerarası) Zeka 18 0,839 45,248 37,514 0,839 Mantıksal-Matematiksel Zeka 24 0,941 56,022 40,414 0,925 Görsel-Uzamsal Zeka 18 0,918 50,68 32,207 0,902 p<.01 İçsel Zeka 29 0,897 42,957 35,067 0,884 Müziksel-Ritmik Zeka 24 0,923 51,290 38,536 0,921 Bedensel-Kinestetik Zeka 14 0,878 46,117 38,195 0,858 Doğa Zekası 22 0,916 50,401 31,151 0,913 Toplam ,996 Çoklu Zeka Öz Algı Ölçeği ilk aşamada, tek boyutlu olup olmadığını belirlemek üzere Temel Bileşenler Analizi ile test edilmiştir. Ölçeğin birbirinden ilişkisiz faktörlere ayrışması Faktör analizinde kullanılan Temel Bileşenler Analizi ve buna paralel olarak yapılan Varimax Dik Döndürme tekniği sonucunda ölçekteki maddelerin, çoklu zeka kuramı çerçevesinde, beklendiği şekilde sekiz faktörde toplandığı görülmüştür. Bu sekiz faktör, toplam varyansın %47 sini açıklamıştır. Ölçeğin geliştirme çalışmalarında, faktör yükleri 0,30 un altında olanlar ve birden çok faktörde yer alan 61 madde çıkartılarak tekrarlanmıştır. Çoklu Zeka Kuramının doğası gereği her bir zeka alt boyutu ayrı ayrı ele alınarak, her bir faktör bir alt ölçek olarak değerlendirilmiş ve ayrı ayrı faktör analizi yapılmıştır. Ancak bu araştırma kapsamında sadece alt ölçek puanları esas alınmış, alt ölçeklerin faktörleri dikkate alınmamıştır. Bu 8 Alt ölçekteki öz değerler ve açıklanan varyans yüzdeleri Tablo 2 de verilmiştir. Açıklanan varyans oranının %30 un üzerinde olması, davranış bilimlerinde yapılan ölçek geliştirme çalışmalarında yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2002, s. 76). Çoklu Zeka Öz Algı Ölçeğinin iç tutarlıklık çalışmalarında Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Toplam 167 maddeden oluşan alt ölçeklerin ve tüm ölçeğin güvenilirlik katsayıları Tablo 2 de verilmiştir. Buna göre sekiz alt ölçeğin Cronbach alpha katsayıları arasında; ölçeğin geneli ise Cronbach alpha katsayısı 0,996 olarak belirlenmiştir. Verilerin Analizi Öğrencilerin, beşli likert tipi ölçeğe verdikleri cevaplara karşılık olarak elde edilen puanlar, alt ölçeklerdeki madde sayısı farklılıkları nedeniyle standart bir nitelik göstermemektedir. Bundan dolayı elde edilen ham puanlar, en düşüğü 20, en yükseği ise 100 puan olacak şekilde standart puanlara dönüştürülmüştür. Ham puanların standart puana dönüştürülmesinde şu formülden yararlanılmıştır:

8 228 Ö. Korkmaz, R. Yeşil, D. Aydın X X ham Ölç. Mad. Say. x stnd. puan = Veriler analiz edilmek üzere SPSS a aktarılmış ve araştırmanın alt problemleri doğrultusunda veriler üzerinde yüzde, aritmetik ortalama, Anova, Schieffe ve Pearson r korelasyon testlerinden yararlanılmıştır. Fark ve ilişkilerin anlamlılık düzeyi olarak ise p<0,05 düzeyi yeterli görülmüştür. Ayrıca standart puan karşılıkları olarak puan arası çok düşük, puan arası düşük, puan arası orta, arası yüksek, puan arası çok yüksek şeklinde anlamlandırılmıştır. BULGULAR VE YORUM Öğretmen Adaylarının Öz Zeka Algı Düzeyleri Öğretmen adaylarının çoklu zeka türlerine göre öz algı puan ortalamaları Tablo 3 de özetlenmiştir. Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Zeka Profilleri Zeka Türleri N Min. Maks. X Puan Karşılığı ss Sözel Zeka ,56 95,56 70,79 Yüksek 9,86 Sosyal Zeka ,22 96,67 77,55 Yüksek 9,70 Mantıksal-Matematiksel Zeka ,83 99,17 71,35 Yüksek 12,92 Görsel-Uzamsal Zeka ,11 97,78 65,44 Orta 13,72 İçsel Zeka ,31 95,86 73,86 Yüksek 9,48 Müziksel-Ritmik Zeka ,00 97,50 64,07 Orta 14,28 Bedensel-Kinestetik Zeka ,86 98,57 68,29 Orta 13,26 Doğacı Zeka ,09 100,00 69,35 Orta 13,17 Tablo 3 de öğretmen adaylarının zeka algı puan ortalamalarının, farklı zeka türlerine göre 64,07 ile 77,55 arasında değiştiği görülmektedir. Öğretmen adayları; sözel, sosyal, mantıksal-matematiksel, bedensel kinestetik, içsel ve doğacı zeka alanlarında iyi ; görsel-uzamsal ve müziksel-ritmik zeka alanlarında ise orta düzeyde öz zeka algısına sahiptirler. Diğer taraftan öğretmen adaylarının; en yüksek puan ortalamasının sosyal zeka (X=77,55), en düşük puan ortalamasının ise müziksel-ritmik (X=64,07) öz zeka algılarına ilişkin olduğu belirlenmiştir. Bölümlere Göre Öğretmen Adaylarının Öz Zeka Algı Düzeyleri Tablo 4 de bölümlere göre öğretmen adaylarının zeka profillerindeki farklılaşma ile ilgili varyans analizi sonuçları özetlenmiştir. Tablo 4 de, bölümlere göre öğretmen adaylarının öz zeka algılarına ilişkin farklılaşmaların olduğu görülmektedir. Bölümlere göre öğretmen adaylarının en yüksek öz zeka algı ortalamalarına bakıldığında; sınıf öğretmenliği, Türkçe 20

9 Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları 229 öğretmenliği, psikolojik danışma ve rehberlik ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde sosyal zeka; fen bilgisi öğretmenliği bölümünde ise mantıksalmatematiksel zeka olduğu görülmektedir. Buna karşılık, en düşük öz zeka algı ortalaması, sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerindeki öğretmen adayları için müziksel-ritmik zeka; Türkçe öğretmenliği, psikolojik danışma ve rehberlik ile sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerindeki öğretmen adayları için ise görsel-uzamsal zeka olduğu belirlenmiştir. Tablo 4. Bölümlere Göre Öğretmen Adaylarının Öz Zeka Algıları Zeka Türleri (1) Sınıf Öğr. (N=99) (2) Türkçe Öğr. (N=62) (3) PDR (N=35) (4) Sosyal Bil. Öğr. (N=72) (5) Fen Bil. Öğr. (N=69) X Ss X ss X ss X ss X ss Sözel 70,68 10,25 76,08 8,27 64,30 9,61 74,24 6,59 67,18 8,21 Sosyal 77,55 10,40 79,39 8,39 72,96 12,63 77,68 5,39 76,88 8,47 Mant.-Mat. 73,94 10,92 60,11 12,26 70,00 9,26 56,59 11,75 77,31 11,56 Görs.-Uzam. 68,43 12,53 56,52 14,37 63,26 13,10 51,72 14,15 68,33 11,44 İçsel 74,28 9,912 73,70 8,86 69,10 9,70 70,09 10,40 74,55 8,48 Müz.-Ritm 66,74 14,07 57,92 13,39 64,94 10,38 54,47 13,63 63,96 14,42 Bed.-Kin. 70,56 12,94 64,26 13,44 66,10 14,83 57,92 14,25 68,10 11,99 Doğacı 69,87 13,24 66,38 13,28 65,45 14,73 65,45 12,07 72,11 12,20 Diğer taraftan; sözel-dilsel ve sosyal zekada Türkçe; mantıksal-matematiksel, içsel ve doğacı zeka türlerinde fen bilgisi; görsel-uzamsal, müziksel-ritmik ve bedensel-kinestetik zeka türlerinde sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının öz zeka algı düzeylerinin, diğer bölümlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerindeki öğretmen adayları, müziksel-ritmik zeka alanında orta, diğer zeka alanlarında ise iyi düzeyde öz zeka algısına sahiptir. Buna karşılık Türkçe öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerindeki öğretmen adayları sözel-dilsel, sosyal ve içsel zeka alanlarında iyi, diğer zeka alanlarında orta ; psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğretmen adayları ise sosyal, mantıksal-matematiksel ve içsel zeka alanlarında iyi, diğer zeka alanlarında orta düzeyde öz zeka algılarına sahiptirler. Bölümlere göre öğretmen adaylarının öz zeka algılarındaki farklılaşmanın anlamlılık düzeyini ve kaynağını belirlemek için veriler üzerinde varyans analizi ve Scheffe testi uygulanmış ve sonuçları, Tablo 5 de özetlenmiştir. Tablo 5 de, öğretmen adaylarının öz zeka algılarının; sözel-dilsel, mantıksalmatematiksel, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik ve bedensel-kinestetik zeka türleri açısından bölümlere göre anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmektedir (p<,01). Buna karşılık sosyal zeka, içsel zeka ve doğacı zeka türleri açısından ise bir farklılaşma bulunmamıştır (p>,05). Bölümlere göre öğretmen adaylarının öz zeka algı düzeylerindeki farklılaşmanın kaynağını belirlemek üzere veriler üzerinde yapılan Scheffe testi sonunda;

10 230 Ö. Korkmaz, R. Yeşil, D. Aydın Sözel-dilsel zeka türündeki farklılaşma, Türkçe öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği, psikolojik danışma ve rehberlik ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerindeki öğretmen adayları arasında ortaya çıkmıştır. Farklılaşma, Türkçe öğretmenliği bölümü lehinedir. Tablo 5. Bölümlere Göre Öğretmen Adaylarının Öz Zeka Algı Düzeylerine İlişkin Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F p Scheffe Sözel- Gruplar Arası 3395, ,000 9,628 0,000 Sınıf -Türkçe Dilsel Grup İçi 29274, ,178 Türkçe-PDR Toplam 32670, Türkçe-Fen Sosyal Gruplar Arası 557, ,299 1,489 0,205 Grup İçi 31066, ,573 Yok Toplam 31623, Mant.- Gruplar Arası 13919, ,945 27,392 0,000 Sınıf -Türkçe Mat. Grup İçi 42177, ,040 Sınıf Sosyal Toplam 56097, Türkçe-Fen Sosyal-Fen Gör.- Gruplar Arası 9258, ,542 14,232 0,000 Sınıf -Türkçe Uzam. Grup İçi 53994, ,634 Sınıf Sosyal Toplam 63252, Türkçe-Fen PDR-Fen İçsel Gruplar Arası 561, ,281 1,570 0,182 Grup İçi 29662, ,346 Yok Toplam 30223, Müz.- Gruplar Arası 4657, ,390 6,050 0,000 Sınıf -Türkçe Ritm. Grup İçi 63896, ,458 Toplam 68553, Bed.- Gruplar Arası 3193, ,320 4,743 0,001 Sınıf -Türkçe Kin. Grup İçi 55879, ,312 Sınıf -Sosyal Toplam 59072, Doğacı Gruplar Arası 1516, ,075 2,217 0,067 Grup İçi 56773, ,003 Yok Toplam 58289, Mantıksal-matematiksel zeka türündeki farklılaşmanın; Türkçe öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümleri arasında Türkçe öğretmenliği aleyhine; sosyal bilgiler öğretmenliği ise sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümleri arasında sosyal bilgiler öğretmenliği aleyhine olduğu belirlenmiştir. Görsel-uzamsal zeka türündeki farklılaşmanın; sınıf öğretmenliği ile Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümleri arasında sınıf öğretmenliği lehine; fen bilgisi öğretmenliği ile Türkçe öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümleri arasında fen bilgisi öğretmenliği bölümü lehine olduğu belirlenmiştir. Müziksel-ritmik zeka türündeki farklılaşma; sınıf öğretmenliği ile Türkçe öğretmenliği bölümleri arasında, sınıf öğretmenliği lehinedir.

11 Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları 231 Bedensel-kinestetik zeka türündeki farklılaşmanın; sınıf öğretmenliği ile Türkçe öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümleri arasında sınıf öğretmenliği lehine olduğu belirlenmiştir. Bölümlerin Öğrenci Kabulünde Kullandıkları Puan Türüne Göre Öğretmen Adaylarının Öz Zeka Algı Düzeyleri Bölümlerin öğrenci kabulünde kullandıkları puan türüne göre öğretmen adaylarının öz zeka algı düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 6 da özetlenmiştir. Tablo 6. Bölümleri Öğrenci Kabulünde Kullandıkları Puan Türüne Göre Öğretmen Adaylarının Öz Zeka Algı Düzeyleri Zeka Türleri (1) Eşit Ağ. (N=134) (2) Sözel (N=134) (3) Sayısal (N=69) X Ss X ss X Ss Sözel Zeka 70,19 10,31 75,80 8,028 67,18 8,21 Sosyal Zeka 77,20 10,62 79,13 8,01 76,88 8,47 Mant.-Mat. Zeka 73,64 10,83 59,58 12,17 77,31 11,56 Görs.-Uzam. Zeka 68,03 12,61 55,80 14,34 68,33 11,44 İçsel Zeka 73,88 9,97 73,16 9,12 74,55 8,48 Müz.-Ritm Zeka 66,60 13,81 57,40 13,39 63,96 14,42 Bed.-Kin. Zeka 70,21 13,10 63,30 13,66 68,10 11,99 Doğacı Zeka 69,53 13,37 66,24 13,03 72,11 12,20 Tablo 6 da, bölümlerin öğrenci kabulünde kullandıkları puan türüne göre öğretmen adaylarının öz zeka algılarına ilişkin bir takım farklılaşmaların olduğu görülmektedir. Puan türlerine göre en yüksek öz zeka algı ortalamalarına bakıldığında; eşit ağırlık ve sözel puan türü ile bölümlerine giren öğretmen adaylarında sosyal zeka; sayısal puan türü ile bölümlerine giren öğretmen adaylarında ise mantıksal-matematiksel zeka olduğu görülmektedir. Buna karşılık, eşit ağırlık ve sayısal puan türü ile bölümlerine giren öğretmen adaylarının müziksel-ritmik zeka; sözel puan türü ile bölümlerine giren öğretmen adaylarının ise görsel-uzamsal zekalarına ilişkin öz algılarının en düşük olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan; sözel-dilsel ve sosyal zeka türlerinde sözel puan türlerine göre bölümlerine yerleşen öğretmen adaylarının öz zeka algı düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Mantıksal-matematiksel, görsel uzamsal, içsel ve doğacı zeka türlerinde sayısal puan türlerine göre bölümlerine yerleşen öğretmen adaylarının öz zeka algı düzeyleri daha yüksektir. Öte yandan müziksel-ritmik ve bedensel-kinestetik zeka türlerinde ise eşit ağırlık puan türlerine göre bölümlerine yerleşen öğretmen adaylarının öz zeka algı düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, eşit ağırlık ve sayısal puan türü ile bölümlerine giren öğretmen adayları, müziksel-ritmik zeka alanında orta, diğer zeka alanlarında ise iyi düzeyde öz zeka algısına sahiptir. Buna karşılık, sözel puan türüne göre bölümlerine giren

12 232 Ö. Korkmaz, R. Yeşil, D. Aydın öğretmen adaylarının sözel-dilsel, sosyal ve içsel zeka alanlarında iyi, diğer alanlarda ise orta öz zeka algı düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Bölümlerin öğrenci kabulünde esas alınan puan türüne göre öğretmen adaylarının öz zeka algılarındaki farklılaşmanın anlamlılık düzeyini ve kaynağını belirlemek üzere, veriler üzerinde varyans analizi ve Scheffe testi uygulanmış ve sonuçları, Tablo 7 de özetlenmiştir. Tablo 7. Öğrenci Kabulünde Esas Aldıkları Puan Türüne Göre Öğretmen Adaylarının Öz Zeka Algı Düzeylerine İlişkin Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Kareler Scheffe SD F p Toplamı Ortalaması Sözel-Dilsel Gruplar Arası 2800, ,268 15,657 0,000 EA-Söz. Grup İçi 29870, ,432 Söz-Say. Toplam 32670, Sosyal Gruplar Arası 238, ,248 1,269 0,282 Grup İçi 31384, ,966 Yok Toplam 31623, Mant.-Mat. Gruplar Arası 13588, ,410 53,386 0,000 EA-Söz. Grup İçi 42508, ,270 Söz-Say. Toplam 56097, Gör.-Uzam. Gruplar Arası 8671, ,935 26,533 0,000 EA-Söz. Grup İçi 54580, ,415 Söz-Say. Toplam 63252, İçsel Gruplar Arası 68, ,465,382 0,683 Grup İçi 30154, ,284 Yok Toplam 30223, Müz.-Ritm. Gruplar Arası 4501, ,939 11,738 0,000 EA-Söz. Grup İçi 64051, ,772 Söz-Say. Toplam 68553, Bed.-Kin. Gruplar Arası 2541, ,621 7,507 0,001 EA-Söz. Grup İçi 56531, ,256 Toplam 59072, Doğacı Gruplar Arası 1237, ,961 3,624 0,028 EA-Söz. Grup İçi 57051, ,813 Toplam 58289, Tablo 7 de, öğretmen adaylarının öz zeka algılarının; sözel-dilsel, mantıksalmatematiksel, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, bedensel-kinestetik ve doğacı zeka türleri açısından, bölümlerin, öğrenci kabulünde esas aldıkları puan türüne göre anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmektedir (p<,05). Buna karşılık sosyal zeka ve içsel zeka türleri açısından ise bir farklılaşma bulunmamıştır (p>,05). Puan türlerine göre öğretmen adaylarının öz zeka algı düzeylerindeki farklılaşmanın kaynağını belirlemek üzere veriler üzerinde yapılan Scheffe testi sonunda; Sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal ve müziksel-ritmik zeka türlerindeki farklılaşma, sözel puan türü ile eşit ağırlık ve sayısal puan türüne göre öğrenci kabul eden bölümlerdeki öğretmen adaylarının öz zeka algı düzeyleri arasında ortaya çıkmıştır. Bu farklılaşma; sözel-dilsel zeka türünde sözel; mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal zeka türünde sayısal; müziksel-

13 Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları 233 ritmik zeka türünde ise eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci kabul eden bölümler lehinedir. Bedensel-kinestetik zeka türündeki farklılaşma, eşit ağırlık ve sözel puan türlerine göre öğrenci kabul eden bölümler arasında, eşit ağırlık puan türü lehinedir. Doğacı zeka türündeki farklılaşma ise sözel ve sayısal puan türlerine göre öğrenci kabul eden bölümler arasında, sayısal puan türü lehinedir. SONUÇ VE TARTIŞMA Eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının zeka alanlarına göre öz zeka algı düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışma sonunda ulaşılan sonuçlar aşağıda tartışılmıştır. 1. Öğretmen adayları, en yüksek sosyal zeka; en düşük ise müziksel-ritmik zeka alanında öz algı puan ortalamasına sahiptirler. Farklı kaynaklarda, öğretmenler için en önemli ve işlevsel zeka alanının sosyal zeka olduğu ifade edilmektedir (Zing, at. all., 2004 Riggion, at. all., 1999). Çünkü öğretmenlik, başta öğrenciler olmak üzere diğer insanlarla yoğun etkileşim kurulmasını gerektiren bir meslek alanıdır. Buna göre öğretmen adaylarının sosyal zeka yönüyle kendilerini yetenekli olarak algılamalarının olumlu bir durum olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, müziksel-ritmik zeka alanında en düşük algı puan ortalamasına sahip olmaları, bu zeka alanının öğretmenlik mesleği ile ilgili ortak bir zeka alanı olmamasından kaynaklanabilir. Araştırmaya konu olan öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümlere girerken müziksel-ritmik zekanın hiç dikkate alınmayışı ve bu zeka alanını kullanıp geliştirebilecekleri derslerin, yalnızca sınıf öğretmenliği programında 3 er saatlik iki ayrı dersle sınırlı olması, bu sonucu doğurmuş olabilir. Ayrıca, öğretmen adayları; görsel-uzamsal ve müziksel-ritmik zeka alanlarında orta ; diğer zeka alanlarında ise iyi düzeyde öz zeka algısına sahiptirler. Buna göre öğretmen adaylarının, farklı zeka alanlarında kendilerini orta ya da üst düzeyde yetenekli olarak algıladıkları söylenebilir. Nitekim, Hamurcu ve arkadaşları (2002) tarafından yapılan araştırmada da öğretmen adaylarının zeka alanlarında benzer şekilde orta düzey veya üzerinde gelişmişlik gösterdiği; bununla birlikte bölüm, cinsiyet ve liseden mezun oldukları alana göre öğrencilerin zeka profillerinin farklılaştığı ifade edilmektedir. Durmaz ve Özyıldırım (2005) tarafından yapılan araştırmada da benzer şekilde öğretmen adaylarının zeka alanlarına dağılımları ortalaması incelendiğinde bütün zeka alanlarında orta düzeyde gelişmiş şeklinde homojen bir dağılım olduğu görülmüştür. Durmaz ve Özyıldırım (2005) bu durumu çağdaş eğitimde öğretmenlerin farklı zeka alanlarını kullanmalarının bir sonucu olarak homojenleşmenin gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Berkant ve Ekici (2007), Uysal ve Eryılmaz (2006) ve Gürçay ve Eryılmaz (2002) tarafından yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.

14 234 Ö. Korkmaz, R. Yeşil, D. Aydın Bu sonuçlar birlikte ele alındığında, öğrencilerin bir ya da birkaç zeka alanında, diğerlerine göre belirgin bir gelişmişlik düzeyine sahip olmadıkları söylenebilir. Bu durum, öğretmenlik mesleğinin çok yönlü yetenek ve beceriler gerektiren bir meslek olması nedeniyle iyi bir durum olarak değerlendirilebilir. Farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının algı ortalama puanlarının dikkate alınması da bu belirginsizlik halini doğurmuş olabilir. Bununla birlikte, çoklu zeka kuramı gereği, bireylerde belirli zeka alanları gelişmeye ve geliştirilmeye daha uygundur. Bireylere göre farklı olabilen gelişmeye daha uygun zeka alanı ya da alanları doğru belirlenmeli ve eğitim aracılığıyla en etkin şekilde geliştirilmelidir (Hamurcu vd., 2002). Bu çerçevede, ilköğretim kademesinden başlayarak öğrencilerin zeka profillerinin doğru belirlenmesi, gelişmeye daha uygun olabilecek eğitsel araç ve imkanlardan yararlanılması gerekmektedir. Böylelikle, ileriki aşamalarda öğrencilerin yönlendirilmesiyle ilgili olarak daha doğru kararların alınması sağlanabilir. Ayrıca eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının, öğrencilerinin zeka profillerini belirleme ve geliştirme yolları hakkında bilgilenmelerine önemli katkılar sağlanabilir. Bunun dışında da öğretmen adaylarının, kendilerine ilişkin doğru teşhisler yapıp öğrendiği zeka geliştirme yollarını kendileri için de kullanmalarının temin edilebilir. Bunun için gerek araştırma-ödevlendirme gerekse farklı etkinliklerle karşı karşıya getirme ve uygun eğitim ortamları oluşturma gibi imkanların hazırlanması önerilebilir. 2. Bölümlere göre öğretmen adaylarının öz zeka algılarında farklılaşmalar bulunmaktadır. Fen bilgisi öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarının mantıksal-matematiksel, diğer bölümlerdeki öğretmen adaylarının ise sosyal zeka algıları daha yüksektir. Diğer taraftan, sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerindeki öğretmen adaylarında müziksel-ritmik, diğer bölümlerdeki öğretmen adaylarında ise görsel-uzamsal zeka algıları daha düşüktür. Bu durum, bölümlerin öğrenci kabulünde esas aldıkları sınav türü ve içerikleri ile ders içeriklerinden yola çıkarak açıklanabilir. Örneğin, Türkçe öğretmenliği bölümlerindeki derslerde dil ve dili kullanma becerileri yoğun biçimde işlenmekte ve öğrencilerin bu zeka türlerini kullanmaları ve geliştirmeleri için çokça fırsatlar oluşturulmaktadır. Benzer şekilde, fen bilgisi öğretmenliği programlarında da doğa bilimleri ile ilgili dersler ve gözlem-deney etkinlikleri yoğun biçimde yer almaktadır. Bu durum, kullanılan zeka alanının geliştiği yönünde literatürde yoğun biçimde yer alan (Gardner, 1993a; Gardner, 1997) araştırma sonuçları ile de tutarlılık göstermektedir. Diğer taraftan, bölümlere öğrenci kabulünde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nda sorulan soruların nitelikleri ile öğrencilerin zeka alanlarının gelişmişlik düzeyi de ilişkilendirilebilir. Örneğin Türkçe öğretmenliği bölümüne giren öğrencilerin ağırlıklı olarak sözel içerikli soruları, fen bilgisi öğretmenliği bölümüne giren öğrencilerin ise ağırlıklı olarak sayısal içerikli soruları cevaplamaları gerekmektedir. Başka bir ifade ile bu bölümlere giren öğrencilerin daha önceden bölümleri ile daha yakından ilgili olan zeka alanlarında gelişmiş olmaları

15 Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları 235 gerekmektedir. Bu durum ise, literatürde yer alan, öğrencilerin doğal olarak belirli zeka alanlarında diğerlerine göre daha gelişmeye uygun olduğu bilgisi (Gardner, 1993a; Gardner, 1997) ile tutarlılık göstermektedir. Bu sonuç ve değerlendirmeler, bu alanda yapılan diğer araştırma sonuçları ile de tutarlılık göstermektedir. Nitekim Hamurcu ve arkadaşları (2002) tarafından Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında okuyan öğretmen adaylarının Çoklu Zeka Kuramı na dayalı profilleri ortaya konmak amacıyla yapılan araştırmada öğretmen adaylarının sahip oldukları zeka alanlarında, okudukları anabilim dalına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca aynı araştırmada cinsiyet ve liseden mezun oldukları alanlara göre de öğretmen adaylarının sahip oldukları zeka alanlarının farklılaştığı ifade edilmektedir. 3. Öğretmen adaylarının bölümleri, zeka profillerini ve zeka alanlarına göre gelişmişlik düzeylerini etkilemektedir. Öğretmen adaylarının öz zeka algılarında; sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik ve bedensel-kinestetik zeka türleri açısından bölümlere göre anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. Buna karşılık sosyal zeka, içsel zeka ve doğacı zeka türleri açısından anlamlı bir farklılaşma yoktur. Abacı ve Baran (2007) ise sözel dilsel ve bedensel kinestetik zeka türlerinde bölümlere göre farklılaşmanın olmadığını; buna karşılık diğer zeka türlerinde farklılaşmanın bulunduğunu belirlemiştir. Hamurcu ve arkadaşları (2002) ise sınıf ve fen bilgisi öğretmenliği bölümleri üzerinde yaptığı çalışmada; tüm zeka türleri açısından bölümlerin, zeka profillerinde farklılaşmaya neden olduğunu belirtmektedir. Sınıf ve fen bilgisi öğretmenliğinin öğrenci kabulünde kullandığı puan türündeki farklılık böyle bir sonucu beraberinde getirmiş olabilir. Bu sonuçlar birlikte ele alındığında, öğrencilerin zeka alanlarının gelişmişlik düzeyinin, bölüm değişkeninden bağımsız düşünülemeyeceği; farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin zeka profillerinde önemli farklılıklarının bulunduğu söylenebilir. Buna göre; farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin alanlarına göre gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak, gelişmiş bulunan zeka alanlarını daha işlevsel kullanabilmelerine imkan sağlayacak öğrenme-öğretme etkinlikleri ile karşı karşıya bırakılması önerilebilir. Böylelikle öğretim sürecinden öğrencilerin daha etkin yararlanabilmesi temin edilebilir. 4. Bölümlerin öğrenci kabulünde kullandıkları puan türüne göre öğretmen adaylarının öz zeka algılarında belirli farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum, öğretmen adaylarının öğrenim görecekleri bölümlere girerken geçirildikleri ÖSS nın içeriği ve bu içeriğin zeka alanları ile ilişkisinden yola çıkarak açıklanabilir. Sözel puan türü ile bölümlerine yerleşen öğrencilerin dil ve sosyal bilim içerikli soruları, sayısal puan türü ile bölümlerine yerleşen öğrencilerin ise matematik ve fen bilimleri içerikli soruları cevaplama konusunda başarılı olmalarının gerekmesi, bu bilgi alanları ile daha yakın ilişki içerisinde olan zeka alanlarında gelişmiş olmaları gerekir. Hamurcu ve arkadaşları (2002) ve Uysal

16 236 Ö. Korkmaz, R. Yeşil, D. Aydın ve Eryılmaz (2006) tarafından yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin Hamurcu ve arkadaşları (2002) sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin sözel-dilsel zeka boyutunda fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencilerinden daha iyi durumda olduklarını belirlemiş; bu durumu sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ÖSS ında eşit ağırlık ve Türkçe-matematik puan türlerine göre yerleştirilmiş olmalarına bağlamaktadır. 5. Öğretmen adaylarının öz zeka algılarının; sözel-dilsel, mantıksalmatematiksel, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, bedensel-kinestetik ve doğacı zeka türlerinde, bölümlerin, öğrenci kabulünde esas aldıkları puan türüne göre anlamlı bir farklılaşma vardır. Buna karşılık sosyal zeka ve içsel zeka türleri açısından bir farklılaşma yoktur. Bu sonuçlar birlikte ele alındığında, öğrencilerin zeka alanlarının gelişmişlik düzeyinin, bölümlere girişte esas alınan puan türü değişkeninden bağımsız düşünülemeyeceği; farklı puan türlerine göre bölümlere alınan öğrencilerin zeka profillerinde önemli farklılıklarının bulunduğu söylenebilir. Buna göre; farklı puan türüne göre bölümlerine giren öğrencilerin, puan türüne göre zeka alanlarının gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak, gelişmiş bulunan zeka alanlarını daha işlevsel kullanabilmelerine imkan sağlayacak öğrenme-öğretme etkinlikleri ile karşı karşıya bırakılması önerilebilir. Böylelikle öğretim sürecinden öğrencilerin daha etkin yararlanabilmesi temin edilebilir. YAZAR NOTLARI Bu makale daha önce 10th International Conference On Further Education In The Balkan Countrıes da poster bildiri olarak sunulmuştur.

17 Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları 237 KAYNAKLAR Abacı, R., Baran, A. (2007). Üniversite öğrencilerinin çoklu zeka düzeyleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt: 4 Say1: 1 Açıkgöz, M. (2003). Çoklu Zeka Kuramına Uygun Hazırlanan Alıştırma Yazılımının İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Akademik Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Allen, D. (1997). TheEffectiveness of multuple Intelligence Approach In A Gifted Social Studies Clasroom: Georgia College & State University. Armstrong, T. (1994). Multiple intelligences in the classroom. ASCD publishing. Alexandria, USA. Balcı, A. (2000). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: TDFO Yayıncılık Ltd. Başaran,I.(2004). Etkili Öğrenme ve Çoklu Zeka Kuramı: Bir İnceleme,Ege Eğitim Dergisi (5) 1, ss.5 12 Berkant, H., G., Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007, s Bloom, B. S. (1995). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. Ali Özçelik. Ankara: MEB Yayınevi. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık. Campbell, B. (1989). Multiple Intelligence in the Classroom, ( tarihinde erişilmiştir) Durmaz, H., Özyıldırım, H. (2005). Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Kimya Dersine Karşı Tutumları ve Çoklu Zeka Alanları İle Kimya ve Türkçe Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 6, Sayı 1, 67-76

18 238 Ö. Korkmaz, R. Yeşil, D. Aydın Gardner, H. (1993a). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books. Gardner, H. (1993b). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences 10 th Anniversary Edition. New York: Basic Books. Gardner, H. (1997). Multiple Intelligences as a partner in school improvement, Educational Leadership,55(1),ss Gardner, H. (1999). Intelligences Reframed: Multiple Intelligences for the 21. Century. Basic Books, New York, 288s. Gürçay, D. ve Eryılmaz, A. (2002). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Tespiti ve Fizik Eğitimi Üzerine Etkileri Ortadoğu Teknik Üniversitesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Eylül. Ankara. ( 5/b_kitabi/b_kitabi.htm adresinde tarihinde erişilmiştir). Hamurcu, H. Günay, Y. Özyılmaz, G.(2002). Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Profilleri. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Eylül. Ankara. ( adresinde tarihinde erişilmiştir). Harvey, S., Richard, S., Matthew, P. (1997). Integrating Learning Styles and Multiple Intelligences. Educational Leadership, v55 n1. Eric No: EJ Jonassen, D., H., Grabowski, B.,L (1993). Handbook of Individual Differences, Learning, and Instruction: Learning and Instruction. Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Hillsdale, New Jersey. Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: Nobel Yayınevi. Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. Yayınlanmamış Doktora Tezi: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı. Kuzgun, Y. (1996). Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, İstanbul: MEB Talim ve Terbiye Kurul. Riggion, R., E., Multiple, S., E, Pirozzolo, J. (1999). Intelligences and Leadership. Lawrence Erlbaum Associates.

19 Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları 239 Saban, A. (2002). Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitimi, Ankara: Nobel Yayınları. Stephen, D. (2004). Multiple Intelligences and Learning Styles: Two Complementary Dimensions. The Teachers College Record, V. 106, N. 1. Blackwell Publishing. Uysal, E., Eryılmaz, A. (2006). Yedinci ve Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Kendini Değerlendirmesiyle Bulunan Çoklu Zeka Boyutları Üzerine Bir Çalışma. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, s Yavuz, E. K. (2001). Eğitim-Öğretimde Çoklu Zeka Teorisi ve Uygulamaları. Özel Ceceli Okulları Yayınları. Ankara. Zing, J., E., Weissberg, R., P, Goleman, W., D., Wang, M., C., Walberg, H., J (2004). Building Academic Success on Social and Emotional Learning: What Does the Research Say?. Teachers College Press,

20 240 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 2009

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ Hülya HAMURCU 1, Yasemin GÜNAY 2, Güzin ÖZYILMAZ 1 1 DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005),

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), 67-76 67 FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİNE KARŞI TUTUMLARI VE ÇOKLU ZEKA ALANLARI İLE KİMYA VE TÜRKÇE DERSLERİNDEKİ

Detaylı

EXAMINING OF MATHEMATICS PRE-SERVICE TEACHERS MULTIPLE INTELLIGENCES

EXAMINING OF MATHEMATICS PRE-SERVICE TEACHERS MULTIPLE INTELLIGENCES MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KULLANDIKLARI ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI * Recai AKKAYA Yrd.Doç.Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü. E-mail: recaiakkaya@gmail.com Dilek SEZGİN

Detaylı

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ)

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 73-80, 2008 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Öznur Öztosun Çaydere

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARININ ÖĞRENCĠLERĠN ÇOKLU ZEKA PROFĠLLERĠNE ETKĠSĠ

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARININ ÖĞRENCĠLERĠN ÇOKLU ZEKA PROFĠLLERĠNE ETKĠSĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:02 No:40 Syf: 69-84 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARININ ÖĞRENCĠLERĠN ÇOKLU ZEKA PROFĠLLERĠNE ETKĠSĠ Özgen KORKMAZ a* ; Rüştü YEŞİL

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ-2009 EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Demografik Özelliklere Göre Ġncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Demografik Özelliklere Göre Ġncelenmesi Yenice & Aktamış / TUSED / 7() 010 86 TÜRK FEN EĞĠTĠMĠ DERGĠSĠ Yıl 7, Sayı, Eylül 010 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 7, Issue, September 010 http://www.tused.org Sınıf Öğretmeni Adaylarının

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yaklaşımları İle Öğrencilerin Çoklu Zeka Türleri Arasındaki Uyum

Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yaklaşımları İle Öğrencilerin Çoklu Zeka Türleri Arasındaki Uyum Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2): 37-44, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Multiple Intelligence Profiles of Senior High School Students within the Framework of Their Self-Perceptions

Multiple Intelligence Profiles of Senior High School Students within the Framework of Their Self-Perceptions INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION December 2011 Special Issue/Volume 12, Issue 3, pp. 117-135 ISSN: 1300 2899 Multiple Intelligence Profiles of Senior High School Students within the

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:I1, Sayı:1 http://efdergi.yyu.edu.tr ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yrd.Doç.Dr.Cahit PESEN Öğr.Gör.Akın ODABAŞ Arş.Gör.Dr.Recep

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 1

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 1 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 1 Eyüp İZCİ 2, Hatice Özgan SUCU 3 2 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. 3 Nevşehir Üniversitesi,

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI. Dr. Halise Kader ZENGİN

ÇOKLU ZEKA KURAMI. Dr. Halise Kader ZENGİN ÇOKLU ZEKA KURAMI Dr. Halise Kader ZENGİN ZEKA NEDIR? Gardner zekayı: 1. Bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, 2. Gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

THE EFFECT OF SPORTS ON THE BODILY-KINESTHETICS AND INTERPERSONAL MULTIPLE INTELLIGENCES SCORES OF UNIVERSITY STUDENTS

THE EFFECT OF SPORTS ON THE BODILY-KINESTHETICS AND INTERPERSONAL MULTIPLE INTELLIGENCES SCORES OF UNIVERSITY STUDENTS Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches Geliş Tarihi/Received : 13.02.2012 Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2012 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEDENSEL VE SOSYAL

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü * vhosgorur@mynet.com, ** mtkatranci@kku.edu.tr

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü * vhosgorur@mynet.com, ** mtkatranci@kku.edu.tr Vural Hoşgörür / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007), 33-42 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007) 33-42 E ĞİT İ M FAKÜLTESİ DERGİ S İ www.omuegitim.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Zekâ Alanlarının Tesbiti ve Bu Alanlar ile Fen ve Matematik Başarıları Arasındaki İlişki

İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Zekâ Alanlarının Tesbiti ve Bu Alanlar ile Fen ve Matematik Başarıları Arasındaki İlişki Uzoğlu & Büyükkasap / TUSED / 8(3) 2011 124 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 8, Sayı 3, Eylül 2011 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 8, Issue 3, September 2011 http://www.tused.org İlköğretim Yedinci

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Çoklu zeka türleri ile öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümler arasındaki ilişki

Çoklu zeka türleri ile öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümler arasındaki ilişki Cilt:8 Sayı:1 Yıl:2011 Çoklu zeka türleri ile öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümler arasındaki ilişki Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı* Özet Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinde bulunan

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

A Study of Multiple Intelligences in 6-7-8 th Grade Gifted Students *

A Study of Multiple Intelligences in 6-7-8 th Grade Gifted Students * Journal of Gifted Education Research,, (), 5-7. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi,, (), 5-7. ISSN: 7-7, http://uyad.beun.edu.tr/ A Study of Multiple Intelligences in -7- th Grade Gifted

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇOKLU ZEKA KURAMI TEMELLİ FEN EĞİTİMİ YOLUYLA ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR İNCELEME

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇOKLU ZEKA KURAMI TEMELLİ FEN EĞİTİMİ YOLUYLA ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR İNCELEME İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇOKLU ZEKA KURAMI TEMELLİ FEN EĞİTİMİ YOLUYLA ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR İNCELEME Pınar ÖZDEMİR, Hünkar KORKMAZ, Fitnat KAPTAN Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ Özlem AKSU 1, Murat AKTAŞ 2, Ahmet GÖKMEN 3, Gülay EKİCİ 4, Hülya GÜLAY OGELMAN 5 Özet Bu çalışmanın amacı;

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ)

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 311-326 İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Özet Muammer ERGÜN

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin çoklu zeka düzeyleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişki

Üniversite öğrencilerinin çoklu zeka düzeyleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişki Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 10-14 www.insanbilimleri.com Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 2007 Üniversite öğrencilerinin çoklu zeka düzeyleri ile bazı değişkenler Ramazan ABACI * Aynur BARAN** Özet

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması VI. Ulusal Fen ve MatematikEğitimi Kongresiı, 9-11 Eylül 2004 MarmaraÜniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Istanbul Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ *

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ * XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR***

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR*** Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Zekâ Alanları ile Biyoloji Dersine Yönelik Akademik Başarıları ve Cinsiyetleri Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 3 Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül 2015, s. 131-142 Feyza ALİUSTAOĞLU 1, Abdulkadir TUNA 2 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 3 Özet Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

LĠSE II. SINIF BĠYOLOJĠ DERSĠ SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCĠLERĠN BAġARISINA ETKĠSĠ

LĠSE II. SINIF BĠYOLOJĠ DERSĠ SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCĠLERĠN BAġARISINA ETKĠSĠ LĠSE II. SINIF BĠYOLOJĠ DERSĠ SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCĠLERĠN BAġARISINA ETKĠSĠ Mustafa YEL 1 Süreyya YĠĞĠTEL 2 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALLERİNDEN YARARLANMAYA DÖNÜK ÖZ- YETERLİLİK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALLERİNDEN YARARLANMAYA DÖNÜK ÖZ- YETERLİLİK ALGILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALLERİNDEN YARARLANMAYA DÖNÜK ÖZ- YETERLİLİK ALGILARI Özgen KORKMAZ Anahtar Kelimeler: Eğitim Öğretim Materyalleri Öz-Yeterlilik ÖZET Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI SOSYAL ÖĞRENME KURAMI Gözlem Yolu ile Öğrenme (Bandura) Dikkat etme Hatırda tutma:sembolleştirme-kodlama-saklama Uygulama: Kişisel yeterlilik algısı Pekiştirme Öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantılar Dolaylı

Detaylı