ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR"

Transkript

1 INNOCENTI DIGEST No. 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR unicef BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Fonu Innocenti AraĢtırma Merkezi Floransa, Ġtalya 1

2 ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR ĠÇĠNDEKĠLER EDĠTÖRÜN YAZISI TARĠHÇE Çocuklara yönelik insan hakları kurumlarının geliģimi ÇOCUK HAKLARI SÖZLEġMESĠNĠN ETKĠSĠ SözleĢme kapsamındaki yükümlülükler Retorik ve gerçek arasındaki boģluğun doldurulması ÇOCUKLARA YÖNELĠK ĠNSAN HAKLARI KURUMLARININ AMAÇLARI VE ĠġLEVLERĠ Amaçlar ĠĢlevler GEREKLĠ ÖZELLĠKLER Bağımsızlık Açık, kapsamlı ve yeterli güç EriĢilebilirlik ĠĢbirliği içinde çalıģma Hesap verebilirlik NE TÜR BĠR KURUM? Entegre mi, ihtisaslaģmıģ mı? ĠhtisaslaĢmıĢ kurumun avantajları Entegre kurumun avantajları Ulusal bir kurum mu, bölgesel bir kurum mu? ÇOCUKLARA YÖNELĠK ĠNSAN HAKLARI KURUMLARININ GEREKLĠLĠĞĠNĠ KANITLAMAK Kurumun amaçları ne olmalı? Çocukların insan haklarını koruyacak ve destekleyecek mevcut kurumlar var mıdır? Çocuklara yönelik bir insan hakları kurumunun kurulması için ne tür bir destek seferber edilebilir? ĠTĠRAZLARA MEYDAN OKUMA MEVCUT KURUMLAR EDĠTÖRÜN YAZISI Çocuk Ombudsmanlığı baģlıklı yazının ilki 1997 yılında Innocenti Digest te yayınlandığında, 16 Çocuk Ombudsmanı veya Komiseri olduğu belirlenmiģti. Sadece dört yıl sonra Ģimdi, ilkinin tümüyle gözden geçirilmiģ ve güncelleģtirilmiģ uyarlaması olan Digest in bu sayısında listelenen çocuklara yönelik bu bağımsız insan hakları kurumlarının sayısı neredeyse iki katına çıkmıģtır. Bunun dıģında genelde insan haklarını koruyan ve görevleri arasına açıkça çocukları da dahil eden çok sayıda baģka kurum da mevcuttur. Doksanların sonunda yaģanan bu geliģmenin Çocuk Hakları SözleĢmesi olmaksızın gerçekleģmesi olanaksızdı. SözleĢme de temelden ve açıkça savunulması gereken çeģitli haklar yer almaktadır. Ancak bunun da ötesinde, SözleĢme Ģartları kapsamında Taraf Devletlerden her birinin üstlendiği yükümlülüklerden biri olan bu tür kurumların kurulmasını, çocuk haklarını korumak ve desteklemek için siyasi iradenin gerekli bir göstergesi olarak görmeyi Çocuk Hakları Komitesi tercih etmiģtir. Komite, bundan sonra bu kurumların kurulmasının baģlıca savunucusu olmuģtur. Bu geliģmenin Ģimdiye kadar büyük ölçüde sanayileģmiģ ülkelerde ve Latin Amerika da yoğunlaģtığı doğrudur. Bu fikrin reddediliģini veya bu konudaki suskunluğu açıklamak üzere ileri sürülen Digest te açıklanan iddialardan bazıları mevcut kaygıları açıklayan haklı gerekçelerdir. Fakat aynı zamanda, tüm kıtalarda konuya iliģkin ilginin önemli ölçüde arttığına iliģkin açık göstergeler vardır. Digest in bu sayısı herģeyden önce bu ilgiyi arttırmak ve doğrulamak için bir araç olarak tasarlanmıģtır. 2

3 Digest in bu sayısında yansıtılan bulgu, tümüyle çocuk hakları üzerinde odaklanan bağımsız kurumlar olmaksızın, bu hakların hakettikleri önceliği nadiren alacak olmalarıdır. Çocuklar kamu hizmetlerini en fazla kullananlar arasında yer almakla birlikte, hükümetlerin eylemlerini en az etkileyebilen kiģiler olma özelliklerini korumaktadırlar. Bu tür kurumların baģlıca görevi, haklarla ilgili söylenenlerle çocukların yaģamlarındaki gerçekler arasındaki boģluğu doldurmak ve hakların yasalara, politikalara ve uygulamaya dönüģtürülmesini sağlamaktır. Digest in bu sayısında mevcut bazı kurumların bu amaca yönelik baģarıları da incelenmektedir. Bilinmedikleri veya anlaģılmadıkları zaman haklara ilgi az olmaktadır. Çocuklara yönelik insan hakları kurumları; çocuk hakları, bu hakların nasıl uygulanabileceği ve bu hakların neden önemli olduğu konusunda çocukları, hükümetleri ve kamoyunu bilgilendirmede çok önemli bir rol oynarlar. Bu kurumların baģarısının bir ölçüsü de bu kurumların ne ölçüde görünür ve çocuklar için eriģilebilir olduğudur. BaĢarıda önemli bir baģka etken, çocukların görüģlerinin kurumların iģini ve hükümet politikalarının geliģtirilmesini ne ölçüde etkilediğidir. HerĢeyden önce kurumlar; hükümete, kamuya ve kuģkusuz çocuklara hesap verebilmelidirler. Çocuklara yönelik bağımsız insan hakları organlarına verilen destek artmakla birlikte, çok sayıda hükümet bu konuda henüz ikna edilmemiģtir. Digest in bu sayısında bu kurumlara olan gereksinimi ve bu kurumların etkilerini ortaya koyan tezler öne sürülmektedir. Model, belli bir ülkenin siyasi ve sosyal gerçekliğine göre değiģebilir, ancak dünyanın her ülkesinde çocuk haklarına saygı kültürünü yaratma gereksinimini artık tartıģma konusu yapamayız. Nigel Cantwell, Kıdemli Proje Görevlisi UNICEF Innocenti Research Centre unicef Innocenti Digest no. 8 BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Fonu Innocenti AraĢtırma Merkezi Floransa, Ġtalya 3

4 Temel Konular TARĠHÇE Devlet tarafından gücün kötüye kullanılmasına karģı bireylerin haklarını koruyacak ombudsmanlık kavramı, dünyanın ilk ombudsmanının 1809 yılında atandığı Ġsveç te kullanılmıģ olup, ardından 1919 yılında Finlandiya da, 1955 yılında Danimarka da ve 1962 yılında Norveç te hayata geçmiģtir. O günden bu yana 40 tan fazla ülkede ombudsman atanmıģ, görevleri ise genellikle Ģikayetleri araģtırmak, değiģimi savunmak ve hükümetleri eylemlerinden sorumlu tutmak olmuģtur. Bu geliģme hükümetleri, insan haklarının tanınmasını teģvik edecek ulusal kurumlar oluģturmaları için aktif olarak teģvik eden BirleĢmiĢ Milletler tarafından önemle desteklenmiģtir yılında düzenlenen Dünya Ġnsan Hakları Konferansı nda hakları koruyacak, hükümetlere tavsiyelerde bulunacak, ihlalleri ele alacak ve bilinçlenmeyi artıracak kurumların önemi teyid edilmiģtir. Aynı yıl, BM Genel Kurulu insan haklarını korumayı ve desteklemeyi amaçlayan kurumların üstlenmesi gereken sorumlulukları içeren Paris ilkelerini onaylamıģtır (48/134 sayılı karar). Bu ilkeler yaygın biçimde kabul görmüģ olmakla birlikte, ulusal insan hakları kurumunun ne olduğu konusunda üzerinde mutabık kalınmıģ bir tanım yoktur. Mevcut organlar üç ana kategoriye ayrılmakta, ancak ünvanları ve iģlevleri birbirlerinin yerini tutabilmektedir: Ombudsman Ombudsmanlık kurumu genellikle kamu yönetiminin belli bir konusuyla (sağlık, cezaevleri veya vergiler gibi) ilgili Ģikayetlerle ilgilenmek üzere kurulur. Ombudsmanın iģlevi adillik ve meģruluğu izlemek ve kamu sektörünün bir bölümü tarafından haksız muamele gördüğünü düģünen bireylerin haklarını korumaktır. Ancak, çocuklarla ilgili ombudsman terimi genellikle çocuk haklarını izlemeyi, desteklemeyi ve korumayı amaçlayan çok daha geniģ tabanlı kurumları tanımlamak için kullanılmaktadır. EĢitliği gözeten kurumlar Özel görevi, hakların kullanılmasında ayrımcılığa açık grupların (örneğin azınlık grupları, kadınlar, bedensel engelliler ve çocuklar) haklarını korumak olan çok sayıda kurum kurulmaktadır. Bu organlar ombudsmanlık veya komiserlik dahil olmak üzere çeģitli unvanlar kullanmaktadırlar. Ġnsan hakları komisyonları Bu organların ayrımcılığa karģı korumanın yanı sıra medeni ve siyasi hakları koruma dahil olmak üzere, insan haklarıyla ilgili çok çeģitli konuları ele alacak kapsamlı bir görevi vardır. Bazılarının görevi sosyal, ekonomik ve kültürel hakların korunmasını ve desteklenmesini de içerir. Bu organlar genellikle insan hakları komisyonları olarak adlandırılır. 4

5 Temel Konular Paris Ġlkeleri nde her insan hakları kurumunun aģağıdaki özelliklere sahip olması gerektiği belirtilmektedir: insan haklarını koruma ve destekleme konusunda yetkinlik; kurumun yapısını ve yetki alanını anayasal veya hukuki bir metinde belirten, mümkün olduğunca kapsamlı bir görev; insan haklarının korunması ve desteklenmesi ile ilgili her konuda parlamentoya, hükümete ve yetkili diğer organlara görüģlerini, tavsiyelerini, tekliflerini ve raporlarını iletme sorumluluğu bu tür konuları talep üzerine veya kendi yetkisine dayanarak üst makamlara havale etmeden inceleme; yasaların mevcut durumu, insan haklarını etkileyen geliģmeler ve insan hakları ihlalleri hakkında olanlar da dahil olmak üzere, bağımsız olarak görüģlerini ve raporlarını yayınlama hakkı; ulusal mevzuatın, yasal düzenlemelerin ve uygulamaların devletin taraf olduğu uluslararası insan hakları belgeleriyle uyumlu olmasını ve bunların etkin biçimde uygulanmasını sağlamak ve desteklemek için gerekli yetkiler ve genel görevler; bu belgelerin onaylanmasını veya bu belgelere katılımı teģvik etmek; Devletlerin BM organlarına ve komitelerine sunmak zorunda oldukları raporlara katkıda bulunma ve gerektiğinde bu organ ve komitelerin bağımsızlığına gereken saygıyı göstererek konu hakkında görüģ ifade etme hakkı; BM ile, BM ile ilgili örgütlerle, bölgesel ve ulusal insan hakları kurumlarıyla iģbirliği yapmak; okullarda, üniversitelerde ve profesyoneller arasında insan haklarının öğretilmesi ve araģtırılması ile ilgili programların geliģtirilmesine yardımcı olmak ve bu programlara katıl mak; özellikle bilgilendirme, eğitim ve kitle iletiģim araçları kullanımı aracılığıyla halkı bilinçlendirerek insan haklarını ve ayrımcılıkla mücadele çabalarını duyurmak. Kaynak: BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu Kararı A/RES/48/134, Ġnsan haklarını koruyan ve destekleyen ulusal kurumlar, 20 Aralık Digest in bu sayısında kullanılan terminoloji Çocukların insan haklarını korumak ve desteklemek üzere kurulan kurumları tanımlayacak evrensel veya kabul edilmiģ bir terim bulunmamaktadır. YetiĢkinlerde olduğu gibi, benzer organları tanımlamak için çeģitli adlar kullanılmaktadır. Bazıları çocuk ombudsmanları, diğerleri çocuk hakları komiserleri veya savunucuları olarak anılmaktadır. Ayrıca iģlerinin yanında diğer gruplarla birlikte çocukların haklarını korumakla görevli insan hakları komisyonları ve ombudsmanları da mevcuttur. Digest in bu sayısında çocuk haklarını desteklemekle görevli yasal birimleri tanımlayan genel bir terim olarak bağımsız insan hakları kurumları terimi kullanılmıģtır. Avrupa Çocuk Ombudsmanlığı Ağı tarafından bu tür birimler için aģağıdaki kriterler belirlenmiģtir: özellikle çocuk haklarını desteklemek üzere yasa ile kurulmuģ, bağımsız ulusal veya bölgesel birimler; yasa ile kurulmuģ olup, çocuklar üzerinde özel olarak odaklanma görevini içeren bağımsız ulusal veya bölgesel insan hakları kurumları. 5

6 Temel Konular Ombudsman mı, ombudsperson mı? UNICEF genellikle ombudsman (tekil) veya ombudsmen (çoğul) terimini kullanmaktadır. Ġsveççe olan bu sözcük ilgili bireyi mutlaka kadın veya erkek olarak tanımlamamakta olup, belli bir kiģiden çok bir makamı veya iģlevi belirtmektedir.... Çocuklara yönelik insan hakları kurumlarının geliģimi Çocuk haklarını koruyacak bir kanal oluģturmak için ilk çaba, 1970 lerde Ġsveç te Save the Children tarafından çocuklar için kurulan STK (sivil toplum kuruluģu) ombudsmanlığı modeli olmuģtur yılında Norveç Hükümeti, yasa ile çocuklar için bağımsız bir ombudsmanlık kuran ilk hükümet olmuģtur yılında Çocuk Hakları SözleĢmesi nin BM (BirleĢmiĢ Milletler) Genel Kurulunda kabul edilmesi ile ombudsmanlık ve insan hakları komisyonlarının yaygın geliģiminin yanı sıra, çocukların insan haklarını korumak ve desteklemek üzere kurulan uzman kurumların sayısında hızlı bir artıģ olmuģtur. ġimdi, yalnızca Batılı ülkeler ve Latin Amerika değil, bu ülkeler baģta olmak üzere, tüm dünyada ülkede bu tür kurumlar mevcuttur. Buna ek olarak, Ģimdi çocukları açıkça görevlerine dahil eden ve personelleri arasında bir çocuk komiseri bulunan çok sayıda insan hakları kurumu da bulunmaktadır. Norveç te Çocuk Ombudsmanlığı nasıl kuruldu? Norveç Adalet Bakanı 1975 yılında, çocuklar için özel bir kamu organına duyulan gereksinimle ilgili olarak anne babalar ve çocuklarla ilgili mevzuatı incelemek üzere bir komite kurmuģtur. Komite oybirliğiyle, çocukların menfaatlerini koruyacak bağımsız bir kuruluģun kurulması gerektiğine karar vermiģtir. Bakanlığa bağlı daireler arası bir çalıģma grubu, teklifi incelemiģ ve çocukların hak ve menfaatlerini korumakla görevli uzman bir çocuk komiserinin veya ombudsmanının görev yapmasını tavsiye etmiģtir. Norveç Barneombud u: hükümetin görüģlerinden veya önceliklerinden etkilenmeden, Norveç te çocukların bağımsız sözcüsü olmak; çocukların yaģam koģullarını gözlemek ve bu koģulların iyileģtirilmesi için çalıģmak; kendi mesleki önceliklerini ve çalıģma yöntemlerini belirlemek; çocukları ilgilendiren tüm konularda kamu makamları tarafından düzenlenen tüm belgeleri görme ve tüm çocuk kurumlarına eriģme hakkına sahip olmak üzere, Parlamentoda kabul edilen bir yasa ile 1981 yılında kurulmuģtur. Ombudsmanlığın kurulmasında 1979 Uluslararası Çocuk Yılı çok önemli bir etken olmuģtur. Ombudsmanlığın kurulması 1975 yılında teklif edilmiģ olmakla birlikte, çocuklar üzerindeki yoğun ilginin 1979 yılında tetiklenmiģ olması, çocuk refah sistemi bünyesinde, sürecin hızlandırılmasına ve fikir için ilgili taraflardan gerekli desteğin alınmasına yardımcı olacak önemli eksiklikleri gözler önüne sermiģtir. 1 Ombudsmanlığın kurulmasına iliģkin yasa 1998 yılında, Ombudsmanlığı SözleĢme ilkelerine daha uygun hale getirecek Ģekilde değiģtirilmiģtir. 6

7 Temel Konular ÇOCUK HAKLARI SÖZLEġMESĠ NĠN (ÇHS) ETKĠSĠ... SözleĢme kapsamındaki yükümlülükler ÇHS nin 4. maddesinde hükümetlerin mevcut SözleĢmede tanınan hakların uygulanması için uygun her türlü hukuki, idari ve diğer önlemleri almaları gerektiği belirtilmektedir. Bir baģka deyiģle SözleĢme, ÇHS ilkelerini pratik gerçekliğe dönüģtürmek için gerekli önlemlerin uygulanması konusunda hükümetlerin faal olmasını sağlayan yükümlülükler vermektedir. Ayrıca hükümetlerin ÇHS yi uygulamakta kaydettikleri ilerlemeyi izlemek amacıyla kurulmuģ uluslararası bir organ olan Çocuk Hakları Komitesine rapor vermesini de öngörmektedir. Bu raporların incelenmesi sonucunda Komite, hükümet yapısında ve mekanizmalarında çocuk haklarının sürekli olarak dikkate alınmasına olanak sağlayacak değiģikliklerin yapılması gerektiğini vurgulamıģtır mevzuatın uyumlu olması, çocuklar için ÇHS den kaynaklanan ulusal stratejiler, önerilen politikaların çocuklar üzerindeki etkisinin analizi, bütçe analizi ve halkın çocuk hakları konusunda bilinçlendirilmesi bunlardan yalnızca birkaçıdır. ÇHS de hükümetlerin çocuklar için insan hakları kurumları kurmaları açıkça öngörülmemekle birlikte Komite, bu tür kurumların çocuk haklarının izlenmesinde, desteklenmesinde ve korunmasında çok önemli bir rolü olduğunu ileri sürmüģ ve kurulmaları için ısrar etmiģtir. Komitenin düzenli aralıklarla raporlarını hazırlayan hükümetler için düzenlediği kılavuzda çocuk haklarını korumak ve desteklemek için kurulmuģ, Ombudsmanlık veya Komiserlik gibi bağımsız organlar hakkında bilgi istenmektedir. Çocuklar açısından durum Ġnsan haklarının korunması herkes için son derece önemlidir. Ancak, toplumda bu hakların gerçekleģmesinin daha zor olduğunu düģünen gruplar mevcuttur ve çocuklar da bu gruplar arasındadır. Aslında Çocuk Hakları SözleĢmesi de, çocukların bir grup olarak ayrımcılıkla karģılaģtığı ve hakları yaģama geçirilecekse, uluslararası hukuk çerçevesinde özel olarak korunmaya gereksinim duyduğu gerçeği tanınarak kaleme alınmıģtır. Çocuk haklarının korunmasını sağlayacak önlemler lehinde güçlü savlar ileri sürülmektedir: Çocuk haklarını korumamanın maliyeti çok yüksektir. AraĢtırmalar, çocukların ilk yıllarda ve hatta doğumdan önce yaģadıklarının gelecekteki büyümelerini ve geliģimlerini önemli ölçüde etkilediğini teyid etmektedir. Bu etki çocukların yaģam Ģanslarını ve yaģamlarının geri kalan bölümünde topluma maliyetlerini veya katkılarını belirlemektedir. 2 Hükümetin yaptıkları ya da yapmadıkları sonucunda çocuklar, diğer gruplara oranla daha fazla etkilenirler. Çocuğa karģı yansız bir iktisadi politika olmadığından, önerilen politikaların çocukların yaģamlarını, haklarını ve menfaatlerini nasıl etkileyebileceği nadiren göz önünde bulundurulmaktadır. 3 Hükümet politikasının hemen hemen her alanı çocukları bir ölçüde etkilemektedir. Çocuklar eğitim, sağlık, çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri gibi kamu hizmetlerini en çok kullananlar arasındadır. Bağımlılıkları ve geliģme durumları; yoksulluk, olumsuz barınma koģulları, çevre kirliliği ve trafik tıkanıklığı gibi sorunlardan aģırı zarar görmelerine yol açmaktadır. 4 7

8 Çocuklar kamu hizmetlerinin parçalanmıģlığından zarar görmektedirler. Bunun sonucunda politikalarda ve uygulamalardaki tutarsızlıklar, hizmetlerin yetersizliği veya tekrarlanması, iletiģim yetersizliği ve karmaģık sorunlara getirilen yetersiz çözümler onları doğrudan etkilemektedir. 5 Çocukların oy hakkı ve hükümetin gündemini etkileyen güçlü lobilere eriģimi yoktur. Örneğin, çocuklar kitle iletiģim araçlarına eriģebilmekte ancak bu eriģim çok sınırlı kalmaktadır; görüģleri merkezi hükümetin eylemlerini çok nadir olarak Ģekillendirebilmektedir. 6 Çoğu ülkede çocuklar, haklarını koruyabilmek için Ģikayet mekanizmalarına, hukuk sistemine ve mahkemelere yalnızca sınırlı ölçüde eriģebilmektedir. Çocukların kaygılarına yanıt vermek ve çocuk hakları ihlallerine çare bulmak özel düzenlemeler gerektirir. YetiĢkinlerin haklarını kullanmak için yararlandıkları mekanizmalardan çocuklar yararlanamaz; yararlansalar bile bu mekanizmalar uygun olmayabilir. 7 Fiziksel, duygusal ve psikolojik açıdan olgunlaģmamıģ olmaları ve bunun sonucunda yetiģkinlere bağımlı olmaları nedeniyle çocuklar istismar ve tacize daha açıktır Söylenenlerle gerçeklik arasındaki boģluğun doldurulması 1989 tarihli Çocuk Hakları SözleĢmesi artık hemen hemen evrensel olarak onaylanmıģtır yılında Dünya Çocuk Zirvesi nde 71 devlet baģkanı, çocuk haklarına öncelik tanımayı taahhüt etmiģtir te düzenlenen Dünya Ġnsan Hakları Konferansı nda çocuk haklarının BM bünyesinde öncelikli olması gerektiği beyan edilerek First Call for Children ilkesi tekrarlanmıģtır. Çocukların insan haklarının bu Ģekilde yaygın biçimde onaylanmıģ olması; yasalarda, politikalarda ve uygulamada gerekli eylemle ne yazık ki nadiren eģleģmiģtir. Haklarla ilgili retorikle çocukların yaģamlarının gerçeklikleri arasındaki uçurum dünyanın çoğu ülkesinde varlığını korumaktadır. Bu uçurumun daraltılması ve hükümetlerin ÇHS yi onaylayarak gönüllü olarak üstlenmiģ oldukları yükümlülüklerden sorumlu tutulabilmeleri için, tek görevi çocuk haklarını desteklemek ve izlemek olan bağımsız kurumların gerekli olduğu giderek daha açık biçimde ortaya çıkmıģtır. Görevleri genel konular olan ombudsmanlar veya insan hakları komisyonları, çocukların hizmetlere eriģimlerine engel olmamakla birlikte, çocukların sorunlarına nadiren hitap ederler. Bunlardan yalnızca birkaçı, çocukların hizmetlerinden haberdar olmasını veya hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak biçimde çalıģma alanlarını tanıtırlar. Ayrıca görev tanımlarında, çocukların ve yetiģkinlerin karģılaģtıkları sorunların birbirlerinden oldukça farklı olduğu gerçeği tanınmayabilir. YetiĢkinlere yönelik hak ihlallerinin çoğu devlet tarafından gerçekleģtirilir. 10 Ancak, çocuklar söz konusu olduğunda, hakları ihlal edenler muhtemelen anne babalar, vasiler ve çocukların yaģamındaki diğer güçlü kiģilerdir. Bu nedenle, görevi açıkça çocuk haklarını korumak ve desteklemek olan kurumların kurulması lehinde ÇHS ilkeleriyle güçlendirilen kanıtlar mevcuttur. 8

9 Çocuk haklarının uygulanması önündeki engeller Hükümetlerin anlayıģı ile çocukların gerçekliği arasındaki uçurumun, aģağıda belirtilenler de dahil olmak üzere pek çok nedeni vardır: Çok sayıda hükümetin taahhüdüne bağlı kalmaması Çok sayıda hükümet ÇHS yi onaylamıģ olmakla birlikte, çocukların yaģamlarında gerçek anlamda bir değiģiklik taahhüdünde bulunduklarına iliģkin bir kanıt yoktur. 11 ÇHS nin etkileri ve gerektirdiği değiģiklikler konusunda yeterince bilinçlenme olmaması Çocukları, hakların sahibi olarak açıkça tanıyan ÇHS nin radikal niteliği çok sayıda hükümet tarafından ne tam olarak kabul edilmekte ne de uygun biçimde anlaģılmaktadır. Özellikle, çocuk haklarını gerçekleģtirmenin gerekli bir adımı olarak, çocukların haklarına saygı göstererek çocuğun yüksek yararını gözetme ilkesi ve çocuğun görüģlerini dinleme ve bu görüģlere göre hareket etme yükümlülüğü ihlal edilmektedir. 12 Ekonomik baskılar Çok sayıda hükümet ÇHS yi uygulamama gerekçesi olarak kaynak eksikliğini göstermektedir. Çocuklara yönelik harcamaların oranını değerlendirmek için sistematik bütçe analizi yalnızca az sayıda hükümet tarafından yapılmıģtır. 13 Çocuk hakları ihlallerini devam ettiren köklü kültürel tavırlar ve önyargılar Hükümetler bunları ele almaya isteksiz olmakta veya bu konuda yetersiz kalmaktadır. 14 Çok sayıda çocuk hakları ihlalinin gizlilik niteliği Çocukları ilgilendiren çok sayıda insan hakları ihlali evde veya çocukların yaģadığı kurumlarda meydana gelmektedir. Savunma veya bağımsız Ģikayet mekanizmalarına eriģemeyen çocukların, hak talep edebilecekleri bir araç bulunmamaktadır. Bu ise, istismar edenlerin cezadan muaf kalmaları ve açığa çıkma riski olmaksızın istismarı sürdürebilecekleri anlamına gelmektedir. 15 Rakip ve daha güçlü lobilerin etkisi Çocuk haklarının çoğunun uygulanması güçlü çıkarları tehdit edebilir. Ġster tehlikeli ölçüde kirli bir çevre oluģmasına neden olan ve gençlerin sağlığını tehdit eden enerji Ģirketleri, isterse yeni ve genç tüketiciler bulmak isteyen sigara üreticileri olsun, hükümetler Ģirket sektörünü korumak için çocuk haklarını kurban edebilirler. 16 ÇOCUKLARA YÖNELĠK BAĞIMSIZ ĠNSAN HAKLARI KURUMLARININ AMAÇLARI VE ĠġLEVLERĠ... Amaçlar Çocuklara yönelik bağımsız insan hakları kurumlarının baģlıca amacı kuģkusuz çocukların insan haklarını izlemek, desteklemek ve korumaktır. Bunun ötesinde, insan haklarını destekleyen mevcut yapılara ve kurumlara, tarihsel bağlama, siyasi duruma ve çocukların durumuna bağlı olarak, değiģik ülkelerdeki ayrı ayrı kurumların görevleri ve öncelikleri kaçınılmaz olarak birbirinden farklıdır.... ĠĢlevler Paris Ġlkeleri ne uygun olan bu amaçlar dört anahtar iģlevle eyleme dönüģtürülebilir. 9

10 1. Çocukların insan haklarını dikkate almaları için politikaları belirleyenleri ve uygulayanları etkilemek Herhangi bir insan hakları kurumu çocuk haklarını savunmak istiyorsa, mevcut yasaların, politikaların ve uygulamaların bu haklara hangi yollarla saygı göstermediğini belirlemeli, bu yollara dikkat çekmeli ve bu aksaklıklara yanıt verecek önlemleri önermelidir. Hemen hemen her ülke ÇHS yi onaylamıģ olduğu için, hükümetin taraf olduğu diğer uluslararası insan hakları belgelerinin yanı sıra, ÇHS de yer alan ilkeler çoğu durumda, bu süreç için gerekli uluslararası standartları belirlemiģtir. ÇHS yalnızca medeni ve siyasi hakları değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel hakları da ele alan kapsamlı bir SözleĢme olduğu için, tüm bu hakların korunmasının kurumun görevi kapamına alınması gerekecektir. Çocuk Hakları Komitesi özellikle, tüm diğer hakların analizini ve uygulanmasını Ģekillendirecek dört ÇHS ilkesi belirlemiģtir: Madde 2 tüm haklar bütün çocuklara hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalıdır; Madde 3 Çocukları etkileyen tüm giriģimlerde çocuğun yüksek yararı temel düģünce olmalıdır; Madde 6 Çocuklar yaģama, hayatta kalma ve mümkün olan azami düzeyde geliģme hakkına sahiptir; Madde 12 kendilerini ilgilendiren her konuda görüģlerini serbestçe ifade etme ve görüģlerinin ciddiye alınması hakkı. Kurumun, tüm haklarını kullanan bütün çocuklar için bu dört ilkenin ne ölçüde gerçeğe dönüģtüğünü incelemesi gerekecektir. Kurum, aģağıdaki faaliyetlerde bulunarak bu haklara saygı gösterilmesini teģvik edebilir 17 : ÇHS ye uygunluğu değerlendirmek için mevcut yasaların, politikaların ve uygulamaların incelenmesi. Örneğin, Makedonya Çocuk Ombudsmanı, mevzuatı kapsamlı biçimde gözden geçiren ve 2000 yılı Sonbaharında hükümete öneriler sunan bir kurum örneği oluģturmuģtur. Sokakta yaģayan veya çalıģan çocukların daha iyi korunması amacıyla, yasaların gözden geçirilmesi için tavsiyelerde de bulunmuģtur. Ġzlanda Çocuk Ombudsmanı cinsel suç mağduru çocukların daha fazla korunmasını sağlayacak bir mevzuat reformu önermiģtir. Çocukları etkileyen politika veya uygulamalarla ilgili araģtırmalar yapılması ve rapor hazırlanması. Bu, baģkalarının tekliflerine tepki göstermek ve yeni fikirler üretmek anlamına gelmektedir. Bu tür raporlarda açık öneriler getirilecek ve ilgili organlardan belirlenen sorunun düzeltilmesi için eylem önerileriyle birlikte yanıt vermesi istenecektir. Örneğin, Avustralya Ġnsan Hakları Komisyonu, kırsal kesimde ve uzak yerlerdeki okullarda eğitim, yaģa dayalı ayrımcılık ve evsiz çocuklar konularında araģtırmalar yapmıģtır. Ġzlanda Ombudsmanı televizyondaki Ģiddetin 10

11 çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili bir çalıģma yapmıģtır. Mümkün olan en erken aģamada, önerilen yeni mevzuat hakkında görüģ açıklanması veya mevzuatın ÇHS ye uymasını sağlamak için, hükümetten bir çocuk etki değerlendirmesi yapmasının istenmesi. Örneğin, Nikaragua Çocuk ve YetiĢkin Ġnsan Hakları Alt Komisyonu teklif edilen yeni Ceza Kanunu ile nafaka ve öğrenci taģımacılığı mevzuatı hakkında görüģlerini ifade etmiģtir. Ġsveç Ombudsmanının tavsiyeleri Sosyal Hizmetler Kanununa, Ebeveynlik ve Vesayet Kanununa ve Yabancılar Kanununa dahil edilmiģtir. Çocuklar veya ilgili yetiģkinler tarafından çocukların hak ve menfaatlerinin istismar veya ihmal edildiği kaygısı dile getirildiğinde, resmi soruģturmaların yapılması. Örneğin, Avustralya Ġnsan Hakları Komisyonu çocuklar ve hukuk sistemi hakkında, sistemin çocuk haklarını korumadaki baģarısızlıklarını belgeleyen bir araģtırma yapmıģtır. AraĢtırmada; ayrımcılık, adalet ve bakım sistemlerinde yerli grupların aģırı temsili ve çocukların görüģlerinin ısrarla dikkate alınmadığı tesbit edilmiģtir. 2. Çocukların görüģlerine saygı gösterilmesini teģvik etmek ÇHS nin 12. maddesi çocukların kendilerini ilgilendiren her konuda görüģlerini ifade etme ve görüģlerinin ciddiye alınmasını isteme hakkına sahip oldukları ilkesini içermektedir. GörüĢlerinin dikkate alınması hakkı maddi hakların kullanılmasında esas olan usulle ilgili bir haktır ve hem birey olarak hem de grup olarak çocukları etkileyen konulara uygulanır. Çocuklara yönelik insan hakları kurumları 12. maddenin uygulanmasını aģağıdaki Ģekilde teģvik etme sorumluluğunu üstlenirler: Çocukların önceliklerini ve görüģlerini yansıtabilmek için, çalıģmalarının doğrudan çocukların görüģleriyle Ģekillendirilmesini sağlamak. AĢağıdaki kutuda çeģitli yaklaģımlar açıklanmaktadır. Hükümete sunulan önerilerde, raporlarda, hükümet giriģimlerine verilen yanıtlarda, araģtırma önceliklerinde ve bilgi yayma stratejilerinde çocukların görüģlerinin yansıtılmasını sağlamak. Çocukların görüģlerinin diğer organlara doğrudan ve etkin biçimde iletilmesini sağlayacak yapıları kurmak. Kurumlar siyasi arenada ve politika arenasında çocukların görünmezliğine meydan okumada çok önemli bir rol oynarlar. Bu kurumlar çocukların ve gençlerin iktidardakilere ve kitle iletiģim araçlarına görüģlerini ifade edebilecekleri birer kanaldır. Örneğin, Ġsveç Çocuk Ombudsmanının 1998 yılındaki değerlendirmesinde, tüm değiģim sürecinde aktif bir rol oynamaları için çocukların teģvik edilmesine öncelik verilmesi tavsiye edilmiģtir. Çocukların yaģamları ile ilgili her konuda eğitimde, ailede, yerel belediyelerde, sağlık bakımıyla ilgili kararlarda 12. maddeye uygunluğu 11

12 izlemek ve bu maddenin etkin biçimde uygulanmasını sağlamak için gerekli hukuk reformunu teģvik etmek. 12. maddenin uygulanmasında iyi uygulama ve kılavuzluk modellerini tanıtmak ve yaymak. Çocukların hem yerel hem de ulusal düzeyde hükümete aktif katılımını desteklemek için daha etkin mekanizmaların geliģtirilmesinde, hükümetlere bir uzmanlık kaynağı olarak hizmet vermek ve destek sağlamak. Çocukların tam katılımını sağlayacak yaklaģımlar Danimarka Ulusal Çocuk Konseyi, Macaristan Ġnsan Hakları Parlamento Komiserliği ve Rusya Federasyonu nda Ekaterinberg Ģehrindeki Çocuk Hakları Komiseri tarafından, çocukların arayarak fikirlerini ve endiģelerini paylaģmalarına olanak sağlayan direkt telefon hatları hizmete sokulmuģtur. Belli bir konuda görüģlerini almak için çocuklarla düzenlenen toplum toplantıları sokak çocukları veya mülteciler gibi belli bir grup çocuğu veya eğitime eriģim gibi özel bir sorunla ilgilenen daha büyük çocuk gruplarını içerebilir. Alternatif olarak, çocuklar için önemli bir endiģe konusu olan sorunlar hakkında daha genel bir geri bildirim almak için toplantı düzenlenebilir. Örneğin, Güney Afrika Ġnsan Hakları Komisyonu, çocukların mevcut bilgi düzeyi, koģulları, ihtiyaçları ve görüģleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ülke çapında toplantılar düzenlemiģtir. Çocukların, ulusal düzeyde kaygı duyulan sorunları dile getirmek ve tartıģmak üzere toplantıya davet edildikleri ulusal forumlar. Örneğin, Kuzey Ġrlanda Ġnsan Hakları Komisyonu, Haklarla ilgili bir Kanun Tasarısının geliģtirilmesi hakkında daha geniģ çaplı bir istiģarenin parçası olarak, çocuk ve gençlerden oluģan bir çalıģma grubu kurmuģtur. Ombudsmanın veya komiserin fikirleri test edebileceği, öncelikleri danıģabileceği ve çocukların endiģe duyduğu konuları öğrenebileceği çocuklardan ve gençlerden oluģan danıģma grupları. Daimi bir danıģma grubunun veya örneğin eğitim, fiziksel engelliler, çalıģan çocuklar gibi belli bir alanla ilgilenen birkaç grubun bulunması yararlı olabilir. Flaman Çocuk Hakları Komiseri web sitesinde sorduğu sorulara çocukların ve gençlerin yanıt vermesini sağlamak için, biri 6-12 yaģ grubundaki çocuklar ve diğeri de yaģ grubundaki çocuklar için olmak üzere iki bölümden oluģan bir web sitesi kurmuģtur. 3. Çocukları ve yetiģkinleri çocuk hakları konusunda bilinçlendirmek Kimse haklar hakkında bir Ģey bilmediği veya hakları anlamadığı zaman, hakların çok az anlamı vardır. Bilinçlendirme, insan haklarına saygıyı artırma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ġnsan haklarına saygı kültürü yaratmak için koruyucu mevzuat ve uygulama mekanizmaları tek baģına yeterli değildir. ÇHS nin 42. maddesi hükümetleri, SözleĢme hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetiģkinler kadar çocuklar tarafından da bilinmesini sağlamakla yükümlü tutar. Çocuk Hakları Komitesi hükümetlerin, SözleĢme ilkeleri ve standartları hakkında nüfusun her kesimine bilgi yaymaları konusunda ısrar eder. Çocuklara yönelik insan hakları kurumları, hem çocukların hem de 12

13 yetiģkinlerin çocuk haklarının var olduğunu bilmelerini sağlar ve çocuk haklarının nasıl uygulanabileceğini, bu hakların neden önemli olduğunu ve baģkalarının haklarına saygı gösterilmesi konusunda yarattıkları yükümlülüğü açıklar. Kurumlar insan haklarını desteklemek için, aģağıdakileri de içeren pek çok faaliyette bulunabilirler: Çocuk hakları konusunda bilgi hazırlama ve yayma her yaģta çocuğun çocuk hakları ve bu hakların nasıl kullanılabileceği konusunda eriģebileceği bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin ilgili ülkenin değiģik dillerinde ve bedensel engelliler de dahil olmak üzere tüm çocukların eriģebileceği biçimlerde olması gerekir. Buna ek olarak, çocukların bu bilgileri bulabilecekleri yerlerde yaygın biçimde dağıtılması gerekir. Örneğin, Rusya Federasyonu nda, Volgograd Çocuk Hakları Komiseri, çocuk kurumlarında dağıtılmak üzere, çocuk haklarıyla ilgili kolay okunabilecek bir broģür hazırlamıģtır. Ġsveç de Çocuk Ombudsman ı çocuk hakları ile ilgili bilgilerin daha iyi yayılması için bir proje geliģtirmektedir. Bu haklarla ilgili bilgiler, anne babalar dahil olmak üzere yetiģkinler için de gereklidir. Ailenin istikrarına ve kendi otoritelerine karģı bir tehdit olarak gördükleri çocuk hakları kavramı çok sayıda anne babayı tedirgin etmektedir. Çocukların yalnızca anne babalarının malı olarak değil, hak sahibi olarak tanındıkları bir kültürel değiģimin gerçekleģtirilmesi bu nedenle, çocuklara yönelik insan hakları kurumlarının rol oynayabilecekleri son derece önemli bir görevdir. Örneğin, Guatemala Savunucusu anne babalara çocuk hakları ile ilgili yaygın eğitim programları sunmaktadır. Çocuklarla ilgili verilerin derlenmesi ve analizi Ġstatistiki veriler söz konusu olduğunda, ombudsmanın veya komiserin üç olası iģlevi vardır. Öncelikle, boģlukları veya ayrıģtırılmıģ verilere duyulan gereksinimi belirlemek için, mevcut resmi istatistikleri analiz edebilir. Örneğin, okula kayıtlı çocuk sayısı ile ilgili veriler mevcut olabilir, ancak bu veriler kız çocukların yerli veya azınlık gruplardaki çocuklara göre oranını ortaya koymayabilir. Oysa, insan hakları standartlarına uygunluğu izlemek için bu bilgiler gereklidir. Ġkinci olarak, çocukların yaģamları hakkında bilgi bulunmadığında, araģtırma yaptırarak kendi verilerini üretebilir veya hükümetten gerekli araģtırmaları yapmasını isteyebilir. Örneğin Ġsveç teki Çocuk Ombudsmanı çocuklar ve gençler hakkında istatistiki bir yayın derlemektedir; Norveçli Ombudsman aile hakkında toplanan resmi istatistiklerin, daha çok yetiģkinlerin yaģamları ile ilgili olduğuna dikkat çekmiģtir. Üçüncü olarak kurum, çocukların yaģamlarının niteliğinin daha çok kiģi tarafından anlaģılmasını sağlamak için, mevcut verileri harmanlayabilir ve yayabilir. Ġnsan haklarının okul müfredatı kapsamına alınması Çocuk Hakları Komitesi Çocuk Hakları SözleĢmesinin okul müfredatı kapsamına alınmasını önermiģtir. Bunun için çocuk haklarına saygılı okulların teģvik edilmesi 13

14 gerekmektedir. Çocuk ombudsmanı veya komiseri insan haklarını kapsayan eğitim için ısrar edebilir, her yaģta çocuk için gerekli malzemelerin geliģtirilmesine katkıda bulunabilir ve çocuk odaklı eğitimi destekleyebilir. Makedonya Çocuk Ombudsmanı okullarda çocuk haklarının tanıtımını yaparken, Norveçli Ombudsman ilk ve orta eğitim düzeylerindeki okullarda ÇHS paralelinde önemli reformlar önermiģtir. Kitle iletiģim araçlarının kullanılması Her ülkede bilgi kaynağı olarak medyanın büyük gücü vardır. Çocuklara yönelik insan hakları kurumlarının çok önemli bir görevi de medyayı ortak olarak görmek ve çocuk hakları konusunda bilgi vererek ve insan hakları ihlallerini teģhir ederek, çocuklar arasında ombudsman veya komiser konusunda bilinçlenmeyi desteklemeye teģvik etmektir. Volgograd Çocuk Hakları Komiseri yerel gazetelerde SözleĢme ile ilgili bilgi yaymıģ olup, çocuk hakları ile ilgili sorunlar hakkında düzenli bir TV programı yapmaktadır. Norveçli Ombudsman uzun yıllar düzenli olarak yapılan haftalık televizyon programında çocuklara telefonla sorularını ve kaygılarını dile getirme olanağı sağlamıģtır. Böylece, kurumun itibarı artmıģ, haklar konusunda bilinçlenme sağlanmıģ ve çocuklara bilgi sunulmuģtur. Profesyonel eğitimi Çocuk Hakları Komitesi çocuklarla çalıģan yargıç, öğretmen, sağlık personeli, sosyal hizmet görevlisi, avukat, polis, cezaevi görevlisi vb. tüm meslek mensuplarına insan hakları konusunda eğitim vermenin önemini sık sık vurgulamıģtır. Çocuklara yönelik bir insan hakları kurumunun, her meslek grubunu özellikle hedef alması gereken bu eğitim programlarının geliģtirilmesine katkıda bulunma konusunda oynayabileceği önemli bir rolü vardır. Ekaterinberg Kenti Komiserliği, SözleĢme üzerinde odaklanan bu eğitimi vermiģ olan bir kurumdur. Bilinçlenmeyi artıracak olaylar Çocuklara yönelik bazı insan hakları kurumları 20 Kasım Uluslararası Çocuk Hakları Günü gibi özel yıldönümlerini çocuk haklarını destekleme fırsatı olarak kullanmıģlardır. Ġnsan hakları yarıģmalarına, medya etkinliklerine, çocuk konferanslarına, konuyla ilgili konferanslara veya okul etkinliklerine sponsor olmak da mümkündür. Örneğin, Avusturya çocuk hakları kurumları bir dizi özel konferans, öğrenciler için hazırlanan bir takvim, resmi mektuplar için hazırlanan bir pul, STK lerle uzman seminerler ve bölge parlamento üyeleri tarafından okullara düzenlenen ziyaretler dahil olmak üzere, yaklaģık 100 etkinlikle ÇHS nin 10. Yıldönümünü kutlamıģlardır. Belçika da Flaman Komiser tarafından her sonbaharda düzenlenen çocuk hakları festivali, katılım etkinlikleri ve canlı müzikle bilinçlenmeyi artırmanın eğlenceli bir yoludur yılında festivalin 10,000 ziyaretçisi olmuģtur. 4. Çocukların, hakları ihlal edildiğinde etkin bir telafi aracına sahip olmalarını sağlamak Çocuklar hak ihlallerine meydan okuyacak mekanizmalara eriģebilmelidirler. 14

15 Çocuklara yönelik insan hakları kurumlarının en önemli iģlevlerinden biri bu eriģimin var olmasını sağlamak olmalıdır. Bu amaca ulaģmanın tek bir yolu yoktur, ancak kurumlar arasında bu rolü karģılayan iki model geliģmiģtir. Çocukları bireysel olarak savunan kurumlar Bazı çocuk ombudsmanları veya komiserleri diğer iģlevlerinin yanı sıra bireylerden gelen Ģikayetleri de incelerler. Örneğin, Norveç te Ombudsman çocuklarla anne babalar arasındaki Ģikayetlerde veya hukuki takibat konusu olmuģ davalarda harekete geçememekle birlikte tek tek Ģikayetleri inceleme yetkisine sahiptir. Benzer biçimde Belçika Komiseri (Fransız ve Flaman), Yeni Zelanda Komiseri, Nikaragua Çocuk ve YetiĢkinler Ġnsan Hakları Alt- Komisyonu ve Ekaterinberg Kenti Ombudsmanı ayrı ayrı Ģikayetleri inceleme yetkisine sahiptirler. Çocukları bir grup olarak savunan kurumlar Bu kurumlar ayrı ayrı Ģikayetleri kabul etmek yerine, bir grup olarak çocukların haklarını desteklemek gibi kapsamlı bir görev üstlenirler. Örneğin, Ġsveç te Ombudsman ayrı ayrı davalara müdahale etme konusunda yasal bir yetkiye sahip değildir. Ombudsmanlık makamının çocuklar adına genel sözcü olarak hareket etmesi, çocukların ihtiyaçlarını, haklarını ve çıkarlarını desteklemesi ve Ġsveç Hükümeti nin ÇHS kapsamındaki yükümlülüklerine uymasını sağlaması beklenir. Ġzlanda da Ombudsmanın çocukların toplumdaki konumunu iyileģtirmek, haklarını ve menfaatlerini savunmak gibi benzer bir görevi vardır. Ombudsmanlık makamı bu amaçla, SözleĢmeye uygunluğu desteklemek için politikalarda ve mevzuatta yapılacak reformları önerir. Danimarka Ulusal Çocuk Konseyinin de çocuk haklarını desteklemek gibi kapsamlı bir görevi vardır, ancak ayrı ayrı Ģikayetlere bakma yetkisine sahip değildir. Tüm insan hakları kurumları sınırlı mali kaynaklarla ve insan kaynaklarıyla faaliyette bulundukları için, bu sınırlı kaynakların en etkin biçimde nasıl seferber edilebileceğine karar vermek çok önemlidir. Örneğin, ayrı ayrı Ģikayetleri inceleme taahhüdü, kurumun daha kapsamlı savunu gündemini gerçekleģtirecek zaman bulamamasına neden olabilir. YerelleĢtirilmiĢ Ģikayet mekanizmaları için ısrarcı olunarak, çabalar hedefe daha iyi yönlendirilebilir. Ancak, önemli bir ilke tehlikede olduğunda veya çocuk için adaleti sağlamanın baģka yolu bulunmadığında, her kurumun ayrı ayrı olayları inceleme yeteneğine sahip olması önem taģır. Bu tür kurumların münferit Ģikayetlere yanıt vermek gibi genel bir görev yetkileri olmasa bile, münferit çocuk hakları ihlallerine meydan okuyacak mekanizmaların var olmasını sağlamada rol oynamaları zorunludur. Bu kurumlar örneğin: halihazırda mevcut Ģikayet prosedürlerinin kullanılabilirliğini, etkinliğini ve ne Ģekilde kullanıldığını izleyebilirler. Kurumların bu prosedürlerin çocuklar tarafından kullanılıp kullanılmadığını ve kullanılmıyorsa neden kullanılmadığını 15

16 belirlemeleri ve prosedürlerin nasıl iyileģtirilebileceğini değerlendirmeleri gerekir. Etkin Ģikayet prosedürleri modelleri, bağımsız savunuya eriģim, yeterli kaynak temini, prosedürlerle ilgili tanıtım ve bilgi temini ve personel için daha iyi eğitim konularında da ısrarlı olmaları gerekir; Ģikayet prosedürlerindeki boģlukları belirleyebilirler. Çocuklar çocuk adalet sistemi, kamu bakım hizmetleri, okul, aile veya sağlık bakımı alanlarında hak istismarına itiraz edebilmekte midirler? Bu kurumlar, münferit tüm hak ihlallerine çocuklar tarafından itiraz edilebilmesini sağlamak için, Ģikayet mekanizmalarının kullanılabilirliğinin yaygınlaģması ısrarında aktif rol oynayabilirler; kaygı duyulan konulardaki kalıpları belirlemek için, çocukların Ģikayetlerinden elde edilen bulguları analiz edebilir ve değiģimin gerçekleģmesi için, politikalarla ilgili önerilerde ve tavsiyelerde bu kalıpları dikkate alabilirler. ÇOCUKLARA YÖNELĠK ĠNSAN HAKLARI KURUMLARININ GEREKLĠ ÖZELLĠKLERĠ Çocuklara yönelik bağımsız insan hakları kurumlarının nihai yetkileri, bağımsız hareket etme, iyi araģtırılmıģ bilgiler üretme, saygın ve güvenilir bir varlık sergileme ve çocukları etkileyen önemli sorunlara etkin biçimde yanıt verme yeteneklerine dayanır. BirleĢmiĢ Milletler in Ulusal Ġnsan Hakları Kurumları El Kitabında 18 bu kurumların etkin iģleyiģi için aģağıda belirtilen gerekli özelliklere dikkat çekilmektedir: bağımsızlık açık, kapsamlı ve yeterli yetki eriģilebilirlik iģbirliği hesap verebilirlik Çocukların insan haklarını korumayı amaçlayan kurumlarda bu özelliklerin her biri özel dikkat gerektirir.... Bağımsızlık Ġnsan hakları kurumları hükümetten bağımsız hareket etmelidirler. Ancak bağımsızlık kavramı kuģkusuz mutlak değil, görelidir. Bu kurumların etkili olabilmesi için hükümetle yakın iliģki içinde olmaları gerekmekle birlikte, bu iliģki, bu kurumların gündemi ve öncelikleri hükümet tarafından belirlenecek ölçüde olmamalıdır. Dünyanın çeģitli yerlerindeki insan hakları kurumlarının deneyimleri, aģağıdaki etkenlerin optimum bağımsızlığın korunmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir. Yasa ile kurulma: Çocuklara yönelik bağımsız insan hakları kurumlarının tümü olmasa da çoğu, parlamento tarafından kabul edilen ve bu kurumların iģlevlerini, 16

17 görevlerini, statülerini, yetkilerini ve tayin yöntemlerini belirleyen bir yasa ile kurulmuģtur. Norveç, Ġzlanda, Ġsveç, Danimarka, Guatemala, Belçika (Flaman Topluluğu) ve Macaristan daki kurumlar dahil olmak üzere, bu kurumların çoğunun amaçları Çocuk Hakları SözleĢmesi yle iliģkili olarak tanımlanmıģtır. Bu ise, bağımsızlıklarını vurgulayarak, uluslararası hukukun tanıdığı yetkiyi vermektedir. ĠĢlevsel özerklik: bu kurumlar baģka bireylerden, örgütlerden, devlet kuruluģlarından veya mercilerden bağımsız olarak kendi gündemlerini belirleyebilmeli, gerçekleģtirmeye çalıģmalı ve kendi iģlerini yürütebilmelidirler. Örneğin, Belçika da (Flaman) Komiserliğin kurulmasına iliģkin mevzuatta Komiser görevlerini yerine getirirken tümüyle bağımsız olacaktır ifadesi yer almaktadır. Bu tür kurumların hükümetle iģbirliği yapması gerekli olmakla birlikte, hükümet kurumun gündemini dikte edememeli veya kendi önceliklerini belirlemesini engelleyememelidir. Bu kurumlar tavsiyeleri de içeren kendi raporlarını yayınlayabilmeli ve bu raporlar hükümet tarafından değiģikliğe tabi olmamalıdır. Çocukların bu kurumlara güvenebilmeleri için, bu kurumların yalnızca hükümetten bağımsız olarak faaliyette bulunmakla kalmayıp, bağımsız hareket ettiğinin görülmesi de son derece önemlidir. Anahtar personelin iģe alınması ve görevden uzaklaģtırılması: Tayin süreci Ģeffaf ve hükümetten mümkün olduğunca bağımsız olmalıdır. Tayinler tercihen, çocukların insan hakları konusunda çalıģan STK ler dahil olmak üzere, bağımsız organların katılımıyla parlamento gibi temsilci bir organ tarafından yapılmalıdır. Örneğin, Danimarka Ulusal Çocuk Konseyi bir baģkan ve altı üyeden oluģmaktadır. Sosyal ĠĢler Bakanlığı baģkan ve iki üye atamaktadır. Diğer dört üye çocuklar konusunda çalıģan örgütlerden oluģan seçimle göreve gelmiģ bir meclisin tavsiyesiyle atanmaktadır. Çocuklar da mümkün olduğunca tayin sürecine katılmalıdır. BM nin Ulusal Ġnsan Hakları Kurumları El Kitabı nda, Kurumlar, ancak kurumu oluģturan bireyler kadar bağımsız olabilirler. Üyelerinin bireysel ve toplu olarak eylem bağımsızlığını yaratmaya ve sürdürmeye muktedir olmasını sağlayacak özel önlemler olmaksızın, ulusal kurumlara hukuki, teknik ve hatta mali özerklik tanınması tek baģına yetersiz olacaktır 19 ifadesi yer almaktadır. El Kitabında ayrıca, mümkün olduğunda, tayinlerle ilgili aģağıdaki hususları da içeren konuların mevzuat kapsamına alınmasının tercih edileceği tavsiye edilmektedir: tayin yöntemi tayinlerin nasıl ilan edileceği ve personelin iģe alınmasıyla kimin ilgileneceği; tayin kriterleri tabiyet, meslek, nitelikler; tayin süresi ve anahtar personelin yeniden tayin edilip edilemeyeceği; eğer edilebiliyorsa kaç dönem için yeniden tayin edilebileceği; anahtar personeli kimin, neye 17

18 dayanarak ve hangi gerekçeyle görevden alabileceği; ayrıcalıklar ve resmi görev yerine getirilirken yargı muafiyeti gibi dokunulmazlıklar. Mali özerklik: insan hakları kurumlarının mali kaynakları genellikle, bu kurumların bu nedenle hesap vermeleri gereken parlamento veya hükümet tarafından temin edilmekle birlikte, bu husus, bu kurumların hükümetin eylemlerinin veya eylemsizliğinin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında dokunulmazlık özelliğine sahip olarak eleģtirel yorumda bulunma kapasitesini etkilememelidir. Bu kurumların mali açıdan iģlevlerini yerine getirebilecek yeterli kaynaklara ihtiyaçları vardır ve bu finansman siyasi kontrolden mümkün olduğunca uzaklaģtırılmalı ve makul bir süre için garanti edilmelidir. Ġdeal olarak, finansmanda değiģiklik yapma teklifi tek bir bakanın kararı yerine uygun inceleme için parlamento tarafından karara bağlanmalıdır. Mümkün olduğunda finansmanın kaynağı ve niteliği kurumun kuruluģ yasasında belirtilmelidir. Kurum mali konularda hükümete değil parlamentoya hesap vermelidir. Kurum ayrıca, hükümet dıģı kaynaklardan ek finansman temin edebilmelidir.... Açık, kapsamlı ve yeterli yetki Çocukların insan haklarını korumak üzere kurulmuģ kurumların iģlevlerini yerine getirebilmeleri için, yasal yetkilerinin ve görevlerinin belirlenmiģ olması gerekir. Bu kurumların kuruluģ belgelerinde ÇHS nin ve ilgili diğer uluslararası insan hakları sözleģmelerinin ve belgelerinin tam olarak uygulanmasını destekleme taahhüdü yer almalıdır. Kurumların özel görevleri ve yetkileri kaçınılmaz olarak birbirinden farklı olacaktır. Ancak, gereksinim duydukları yasal yetkiler aģağıda belirtilen yetkileri içerir: Çocuk hakları ihlallerini araģtırma ve genel soruģturma yapma yetkisi. Bu iģlevlere belgelere eriģim hakkı, bireylerden kanıt göstermelerini isteme yetkisi, kamu kurumlarına ve özel kurumlara girme ve inceleme yapma yetkisi eģlik etmelidir; Çocuğun yasal yollara baģvurmasının mümkün veya uygun olmadığı koģullarda çocuk namına yasal yollara baģvurma yetkisi; Rapor hazırlama ve bu raporların yayınlanması ve yayılması için uygun her yolu kullanma. Bu kurumların çalıģmaları ve çocuk haklarının mevcut durumu hakkında parlamentoya düzenli olarak rapor vermesi de arzu edilir; Çocukların yaģamlarını etkilemesi olası yeni mevzuatın yürürlüğe girmesine veya mevcut mevzuatta değiģiklik yapılmasına veya mevcut mevzuatın iptal edilmesine iliģkin öneriler bakanlar tarafından görüģülürken hükümet ve diğer organlar tarafından kuruma danıģılmasını isteme yetkisi. Hükümet kurumun 18

19 görüģlerini ve tavsiyelerini önemle dikkate almalıdır. Hükümet kurumun tavsiyelerine uymamaya karar verdiğinde, bu karar için kamuya bir açıklama yapmalıdır; Önerilen mevzuat veya politikaların çocuklar üzerindeki olası etkisini belirtmek için düzenlenen çocuk etki beyanlarının geliģtirilmesine bağımsız bir unsur katma yetkisi; SözleĢme kapsamında rapor verme yükümlülükleri konusunda danıģılma yetkisi. ÇHS yi onaylamıģ hükümetlerin onay tarihinden iki yıl sonra ve bundan sonra da her beģ yılda bir Çocuk Hakları Komitesi ne rapor vermeleri gerekmektedir. Kurumun rapordan bağımsız kalması gerekmekle birlikte, hükümetten bu raporları hazırlama sürecinde çocuk hakları kurumlarına danıģmaları ve bu kurumların görüģlerini göz önünde bulundurmaları istenmelidir. Kurumun çocukları etkileyen, mümkün olduğunca çok çeģitli politikalar hakkında hareket etme yetkisine sahip olması da önemlidir. Çocuklar çok çeģitli hizmetlerden yararlanmaktadır, ancak kendilerini etkileyebilecek politikaların geliģtirilmesinde entegrasyon veya iģbirliği eksikliği vardır. Çocuklara yönelik bir insan hakları kurumunun çocuk hakları ve politikalarıyla ilgili her alanda görev yetkisine gereksinimi vardır. Böylece hükümet politikasının çocuklar üzerindeki genel etkisinin daha etkin biçimde anlaģılması kolaylaģacak ve devlet daireleri, yerel belediyeler, yerel düzeyde faaliyette bulunan kuruluģlar ve STK ler arasında daha fazla koordinasyon teģvik edilecektir.... EriĢilebilirlik Çocuk haklarını korumak üzere kurulmuģ bir kurumun etkin olabilmesi için, bu kurumun çocuklar tarafından görünür ve eriģilebilir olması gerekir. Bu nedenle profili yüksek olmalı ve kendisini çocuklara doğrudan tanıtmalıdır. Çocuklar kurumun var olduğunu, neler yaptığını, kuruma nasıl yaklaģacaklarını bilmeli ve kendi çıkarlarını temsil edebileceğine güvenmelidirler. Bu nedenle kurum, prosedürler açısından bürokratik olmamalı, değiģik yaģ gruplarını hedef alan ve çocukların fiilen kullandıkları kanallar (özellikle medya) aracılığıyla yayılan bilgi ve malzeme geliģtirmelidir. Norveç te Ombudsmanın medyadaki yüksek profili, çocukların kuruma aģina olmalarını sağlamıģ ve çocukları kurumla iliģkiye geçmeye teģvik etmiģtir. Çocukların kuruma eriģebilmeleri gerekir. Telefona kolaylıkla eriģilen ülkelerde, ücretsiz direkt telefon hatları çocukların temasa geçmesini sağlayacak etkin bir yol olabilir; internet eriģilebilirliği artırmanın bir baģka yoludur. Çocukların bu teknolojiye kolaylıkla eriģemediği ülkelerde, maliyeti açıkça yüksek olmakla birlikte, çocuklar yerel bürolar aracılığıyla temas kurabilirler. Alternatif olarak kurum, sahada çalıģacak ve hizmetlerini 19

20 doğrudan çocuklara tanıtacak personel atayabilir veya çocukların temas kurabilecekleri bir iletiģim noktası olarak baģka kurumlardaki personelden yararlanabilir. Çocukların danıģma grupları aracılığıyla veya yönetim kurulunda temsil edilerek kurumun yönetimine, izleme ve değerlendirme süreçlerine doğrudan katılmaları gerekir. Çocukların bu Ģekilde doğrudan katılımı olmadan kurum, çocukların kaygılarını ve önceliklerini etkin biçimde yansıtamayacaktır.... ĠĢbirliği içinde çalıģma Çocuklara yönelik ulusal insan hakları kurumlarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde diğer organlarla iģbirliği içinde çalıģmaları gerekir. Bu kurumlar çocuklarla ve çocuklar için çalıģan STK lerle yakın bağlar geliģtirmelidirler. Bu STK ler kurumun yararlanabileceği zengin bir uzmanlık, deneyim ve hizmet temini kaynağıdırlar. STK lerle yapılacak iģbirliği, kurumun mevcut çalıģmanın kapsamını kavramasına, bilgi ve deneyim paylaģımından yararlanmasına yardımcı olacak ve iģin gereksiz yere tekrarını önleyecektir. STK ler çocuk haklarının savunulmasında giderek daha önemli bir rol oynamaktadırlar ve bu savununun kalitesini artırmak için bazı ülkelerde STK koalisyonları oluģturulmuģtur. Çocuk Hakları Komitesi, STK leri kendi ülkelerinde çocuk haklarıyla ilgili bağımsız raporlar sunmaya teģvik etmektedir. Çok sayıda STK insan hakları kurumu kurma çabalarında çok önemli rol oynamıģ olup, çocukların ombudsman veya komiserden yararlanmalarına yardımcı olabilir. Finlandiya ve Ġsrail gibi az sayıda ülkede, STK ler hükümetler tarafından kurulan bağımsız organların yasal yetkilerine sahip olmamakla birlikte, çocuklar için yaptıkları savunu çalıģmalarını tanımlamak için ombudsman terimini kullanmaktadırlar. DeğiĢik ülkelerde çocuklar için çalıģan insan hakları kurumları arasında kurulacak iliģkiler, deneyim ve uzmanlığı paylaģmanın bir yolu olarak yararlı olacaktır.... Hesap verebilirlik Kurum, hükümete ve parlamentoya hesap verebilmelidir. Kurumdan, genellikle faaliyetlerinin geliģimine iliģkin yıllık bir rapor sunması istenir. Ancak kurum, çocukların anlayabileceği raporlar yayınlayarak, çalıģmaların izlenmesine ve değerlendirilmesine katılımlarını teģvik ederek ve kurumun kamu denetimine ve görüģlerine her zaman açık olmasını sağlayarak, kuruluģ amacı olan çocuklara da hesap verebilmelidir. Örneğin, Belçika da (Flaman) Komiser parlamentoya sunduğu yıllık raporu, bir önceki yıl yaptığı çalıģmaları açıklayarak çocuklar için hazırlanan çekici bir gazeteye aktarmaktadır. Bu gazete okullara, kütüphanelere ve gençlik kulüplerine dağıtılmaktadır. 20

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAMI VE TEMEL DAYANAĞI NEDİR?

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAMI VE TEMEL DAYANAĞI NEDİR? ÇOCUK HAKLARI NEDİR? Çocuk hakları bir insan haklarıdır. İnsanın doğumundan itibaren birey olma hakkını tanıyan, ek olarak 18 yaşına kadar yaşama, gelişme, korunma ve katılma haklarına özel önem ve öncelik

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Tacirler Yatırım Holding A.ġ. yönetimi ve ortakları, Ģirketin faaliyetleri sırasında, az gider, en düģük risk, en yüksek

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Haklarım var, Hakların var, Hakları var...

Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Çocuk haklarına giriş Herkesin hakları vardır. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu olarak sizin özel bazı haklarınız vardır. Bu hakların bir listesi

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

EK. 1 İş denetimlerinin yasal dayanakları ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri

EK. 1 İş denetimlerinin yasal dayanakları ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri EK. 1 İş denetimlerinin yasal dayanakları ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri İş denetiminin bir dayanağında ILO nun 19.06.1947 tarihli ve 81 nolu Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU İran ın Nükleer Programı ve Türkiye nin Güvenliğine Etkileri Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU www.mustafakibaroglu.com Bilkent Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 15 Ekim 2009 Atılım Üniversitesi Ankara

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Bağımsız denetçinin değerlendirilmesi Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Denetim komitelerinin rollerinden biri yönetim kurulu adına bağımsız denetimin gözetimi görevini

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

5. İnsan Hakları Savunucuları. I. Amaç

5. İnsan Hakları Savunucuları. I. Amaç 5. İnsan Hakları Savunucuları I. Amaç İnsan hakları savunucularına destek, Avrupa Birliği nin dış politikasının insan hakları boyutunun uzun süre önce temelleri atılmış bir bileşenidir. İşbu İlke Kuralları'nın

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı