ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul )"

Transkript

1 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) Politika Adı : Müşteri Sınıflandırması Yürürlüğe Girme Tarihi : Gözden Geçirme Tarihi : Güncellemeden Sorumlu : İç Kontrol / Uyum Birimi Yöneticisi 1. Belge Sınıflandırılması Bu belge sadece ÜNLÜ Menkul a mahsustur ve olarak sınıflandırılmıştır. ÜNLÜ Menkul ün Uyum Bölümü Yöneticisi ya da CEO nun veya CEO Vekili nin yazılı onayı olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır. 2. Politika Beyanı ÜNLÜ Menkul; 2.1. Faaliyette olduğu piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlemesi ve gelişmesi için faaliyetlerini profesyonellik, güven, etik anlayış çerçevesinde, bütünlük içinde ve uluslararası en iyi uygulama standartlarına uygun olarak yürütmeye kararlıdır Faaliyetlerini yürütürken basiretli bir tacir gibi davranacak, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni gösterecek ve bu kapsamda gerekli önlemleri alacaktır Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) III 39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ de belirtilen esaslar çerçevesinde, müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandıracak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunacak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirecektir Faaliyetlerini yürütürken, müşterileriyi ilgilendiren tüm konularda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlamayı, onların çıkarlarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, müşterilerine yer aldıkları sınıf ile ilgili mevzuat hükümleri ile söz konusu sınıfı değiştirme hakları hakkında da bilgi verecektir. 3. Politikanın Amaç ve Kapsamı 3.1. ÜNLÜ Menkul, SPK nın III 39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ve SPK nın Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber in İç Denetim Sistemi başlıklı bölümü uyarınca, iç kontrol sistemine dair Müşteri Sınıflandırması politikasını yazılı olarak oluşturmalı ve söz konusu politikayı Yönetim Kurulu kararına müteakip yürürlüğe koymalıdır İşbu Politikanın amacı, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, müşterilerin sınıflandırmasına ve bu konuda müşterilerin bilgilendirmesine yönelik genel esasları belirlemek, ve kullanılacak ürünlere ve/veya hizmetlere uygun olarak Uygunluk veya Yerindelik Testi uygulamasına karar vermektir. 4. Müşteri Sınıflandırmasına Yönelik Esaslar 4.1 Müşteri Sınıfları: Profesyonel Müşteri: Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriler. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir: i. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar;

2 ii. Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar; iii. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar; iv. Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu SPK tarafından kabul edilebilecek diğer kuruluşlar; v. Aktif toplamının Türk Lirası, yıllık net hâsılatının Türk Lirası, özsermayesinin Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar; vi. Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler; Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri: Aşağıdaki b. bendindeki şartı sağlayan Nitelikli Yatırımcı ile Genel Müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, ÜNLÜ Menkul ün sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir: a. İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları; b. Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının Türk Lirası tutarını aşması; c. Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması (Doğrudan SPL tarafından verilen lisans belgesi ve SPL Kayıtlarında yer alan bilgilerin doğrulanması istenecektir.); Yukarıdaki tutarlar gerekli görülmesi durumunda SPK tarafından değiştirilebilecektir Genel Müşteri: Profesyonel Müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler ile Profesyonel Müşteri olarak dikkate alınmak istemediğini beyan eden Profesyonel Müşteriler 5. Müşteri Sınıflandırması Uygulama Esasları 5.1. Risklerin Bildirimi i. ÜNLÜ Menkul, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında çerçeve sözleşme imzalamadan önce mevzuatta tanımlanan genel müşterilerine sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskleri açıklayacaktır. Bu amaçla asgari içeriği SPK tarafından belirlenmiş EK 1 de yer alan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu nun bir örneğini verecek ve bu formun okunup anlaşıldığına dair yazılı beyanını alacak ve bunun bir örneğini müşteriye verecektir. ii. ÜNLÜ Menkul, alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında, genel müşterilerine hizmet sunmadan önce EK 1 deki genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklayacaktır. Söz konusu açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı beyanını alacak ve bunun bir örneğini müşteriye verecektir. iii. Yapılacak açıklamalar asgari olarak aşağıdakileri içerecektir: a. İşlemlere ilişkin her türlü komisyon, ücret ve vergi tutar veya oranları, b. İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı, c. İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk profili, d. Tezgahüstü türev ürünlerin genel olarak nasıl yapılandırıldığı ve fiyatlandırıldığı, e. Varsa piyasa yapıcısı ve ihraççı, f. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin risk takibinin nasıl yapılacağı,

3 g. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler için ayrıca, Paranın yurt dışına nasıl transfer edildiği, İşlem yapılan borsa ve platformlar, Sermaye piyasası aracının veya müşteri varlığının nerede saklandığı, İşlem tezgahüstü piyasalarda yapılıyorsa karşı taraf hakkında bilgi, İşlem yapılan piyasalarda yatırımcı tazmin sistemi olup olmadığı ve varsa tazminin kapsamı hakkında bilgileri içermesi zorunludur. Yukarıdaki hususların genel ve muğlak ifadeler ya da düzenlemelere yapılan atıflar yerine mümkün olduğunca sayısal veya somut örnekler kullanılarak açıklanacaktır. iv. Asgari olarak kaldıraçlı işlemler için olmak üzere, ÜNLÜ Menkul ün müşteriye karşı taraf olarak pozisyon aldığı ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin zarar etmesinin ÜNLÜ Menkul ün kar elde etmesiyle sonuçlandığı durumlarda söz konusu çıkar çatışmasına risk bildirim formunda ayrıca yer verilecektir. v. Açıklanan durumlarda değişiklik olması halinde, değişikliğin ÜNLÜ Menkul tarafından öğrenilmesini takip eden 3 iş günü içerisinde, ilgili müşterilere değişiklik hakkında bildirimde bulunulacak ve müşterinin yazılı beyanı alınacaktır. Müşterinin yeni bir sermaye piyasası aracında işlem yapacağı durumlarda ise işlem yapmaya başlamadan önce ilgili risk bildirimi yapılacaktır. Bu fıkra uyarınca müşteriye yapılacak bildirimler elektronik ortamda da yapılabilir. vi. Bildirimlerde yapılan açıklamaların yalın ve anlaşılır bir biçimde yapılması esastır. Bu açıklamaların ve gerekli güncellemelerin yapıldığına dair ispat yükü ÜNLÜ MenkuL e aittir. vii. Profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda, ÜNLÜ MENKUL, yukarıdaki ii. ve iii. kapsamındaki açıklamaları yapacaktır. viii. Müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak ÜNLÜ Menkul e iletmesi durumunda, bu talebi dikkate alınacaktır Haklar ve Sorumluluklar Yukarıdaki müşteri sınıflarına göre hem müşterinin hem de ÜNLÜ Menkul ün bazı hak ve yükümlülükleri vardır. Hesap açılışından önce uygunluk ve yerindelik testlerinin, alınacak hizmet türüne göre tamamlanmış olması gerekir ÜNLÜ Menkul, uygunluk testi sonucunda ürün veya hizmetin müşteriye uygun olmadığı kanaatine ulaşırsa, öncelikle müşteriyi yazılı olarak veya elektronik ortamda uyarır. Buna rağmen, müşteri ürün veya hizmeti almak istiyorsa, ÜNLÜ Menkul, müşterinin bu talebi yönünde hizmet verip vermemekte serbesttir. Hizmet verilmesi durumunda, ilgili ürün hakkında genel yatırım tavsiyesi verilemez ÜNLÜ Menkul ün hizmetin sunulması sırasında müşterinin eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğini öğrenmesi veya tespit etmesi durumunda sunulan hizmeti sonlandırma hakkı vardır Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında, söz konusu hususu ÜNLÜ Menkul e bildirmekle, ÜNLÜ Menkul ise müşteri sınıfını etkileyecek bir durumun öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis edecektir. Verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellemesinden müşteri sorumlu olacaktır Müşterilerin yer aldıkları sınıfı değiştirme halkarı bulunmaktadır. Buna göre, i. Müşterinin Profesyonel Müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak ÜNLÜ Menkul e ilettiği durumlarda, ÜNLÜ Menkul bu talebi dikkate alacaktır. ii. Genel Müşterinin, Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılmak istemesi durumunda, vi. daki şartları sağlaması gerekir Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri: ÜNLÜ Menkul, herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirecektir. Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri aşağıdaki gibidir:

4 i. Yazılı onay alınması kaydıyla, müşterilerin saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir. ii. Bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer vermek kaydıyla, saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir. iii. Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir. (Alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapılması zorunludur.) iv. Talebe dayalı profesyonel müşteriler hariç, yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir. v. Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır. 6. Yürürlük ve Geçiş Süreci 6.1. İşbu Politikanın yürürlüğe girmesi Yönetim Kurulu kararına tabi olup, güncellemeler veya revizyonlar eski ve yeni hallerinin gösterildiği şekilde hazırlanacaktır. Bu durumda, yeni bir onay gerekmeyecek ve sadece bilgilendirme amacıyla Üst Yönetim e sunulacaktır ÜNLÜ Menkul, yukarıda tanımlanan müşteri sınıflandırmasına, SPK dan yeni düzenlemeler çerçevesinde izinler yenilendiği tarih itibarıyle başlayacaktır. Bunun yanında, mevcut müşterilerin sınıflandırması, SPK dan izin alınmasından itibaren 1 yıl içerisinde tamamlananacaktır. 7. Politikayı Bilmesi Gerekenler 7.1. Ünlü Menkul Değerler A.Ş. nin müşteri emirlerini alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimlerindeki tüm çalışanların (yöneticiler, bölüm sorumluları, direktörler dahil) bu politikayı bilmeleri gerekir İşbu politika minimum gereklilikleri kapsamaktadır ve gerektiğinde ilave gereklilikler eklenebilir. 8. Belgeleme ve Saklama 8.1. ÜNLÜ Menkul, müşterilerinin profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri müşteriden talep edecek ve SPK nın belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen süreyle saklayacaktır Genel Risk bildirim formu ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarıyla ilgili risk bildirim formları, çerçeve sözleşmelerinin bir parçası olarak matbu olarak hazırlanacak ve muhafaza edilecektir. 9. İlgili Politika ve Prosedürler i. Çıkar Çatışmaları Politikası ii. Emir Gerçekleştirme Politikası iii. Uygunluk ve Yerindelik Testi Yapılabilmesi İçin Müşteriye Ait Gerekli Bilgilerin Sağlanmasına ve Güncellenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Prosedürü

5 YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III 39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme yi imzalayarak Form un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. MÜŞTERİ AD SOYADI : TARİH : İMZA :

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler İkincil Düzenlemeler Işığında Yatırım Kuruluşlarına İlişkin SPKr Düzenlemeleri Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler Aracılık Faaliyetleri Dairesi Grup Başkanı H. Özge UYSAL

Detaylı

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125)

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125) SPK Mevzuatı 4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: V, No: 125) (27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa 2 / 47 HESAP AÇILIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER Lütfen sözleşmede yer alan Ad-Soyad, İmza ve diğer bilgi kısımlarını doldurunuz. Sözleşmeye ek olarak, aşağıda yer alan belgeleri

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci Maddesi Çerçevesinde

Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğinin 28.'inci Maddesi Çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci Maddesi Çerçevesinde Zorunlu Açıklama 1 1- SUNMAYA YETKİLİ OLUNAN HİZMETLER

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme aşağıdaki taraflar

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler 1) SUNMAYA YETKİLİ OLDUĞUMUZ HİZMETLER 6362 sayılı yeni SPKn kapsamında yatırım hizmet ve faaliyetleri Mevcut Yetki Belgesi / İzin Adı Tarih No Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi 27/07/1995 ARK/ASA-211

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV ADRESİ : POSTA KODU : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : İŞ ADRESİ : POSTA KODU : İŞ TELEFONU : FAX NO: * Lütfen adres ve telefon bilgilerindeki

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul )

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) Politika Adı : Emir Gerçekleştirme Yürürlüğe Girme Tarihi : 24.03.2015 Gözden Geçirme Tarihi : 21.05.2015 Güncellemeden Sorumlu : İç Kontrol / Uyum BirimiYöneticisi

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1) (11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Detaylı

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37. 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı