İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ"

Transkript

1 İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Usta 2012 Her hakkı saklıdır

2 T. C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun TOKAT 2012 Her hakkı saklıdır

3

4 ÖZET Yüksek Lisans Tezi İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Usta Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) 2006 yılında değişen Fen ve Teknoloji Programı ile birlikte, öğrencileri Bilimsel Metodun Evreleriyle erkenden tanıştırmak üzere, İlköğretim II. Kademeden itibaren Fen ve Teknoloji Dersi Müfredatı içine alınmış ve Eğitim Fakülteleri içindeki Fen Bilgisi Öğretimi dersi müfredatı içine de alınarak öğretmen adayları bu becerileri nasıl öğreteceklerine dair yönlendirilmeye başlanmıştır. Tokat ili Merkez ilçesinde görev yapmakta olan Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin BSB hakkındaki bilgi, farkındalık ve kullanım düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada genel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evreni, Tokat ili Merkez ilçesindeki ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan 87 fen ve teknoloji öğretmeninden, örneklemi ise evrenden kolay örnekleme yöntemi ile seçilen 62 fen ve teknoloji öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak tarafımızdan geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği ve Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımlarını Kullanım Düzeyi Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeklerden BSB Ölçeği, a) bilgi ve b) farkındalık olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bilgi bölümünde çoktan seçmeli ve farkındalık bölümünde açık uçlu sorular kullanılmıştır. GOP Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıfta öğrenim gören 24 öğrenci ve Tokat ili Merkez ilçesi dışında görev yapmakta olan 21 fen ve teknoloji öğretmeni ile yapılan deneme uygulaması sonucu BSB Ölçeğinin geçerlik güvenirlik hesaplamaları yapılmıştır. Geçerliğin sağlanabilmesi için testteki maddelerin ayırıcılık gücü hesaplanmış ve rjx değeri 0,30 ve üzerinde olan maddeler kullanılmıştır. Ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliği için ise uzman görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı KR-20 formülü uygulanarak hesaplanmış ve 0,80 değeri bulunmuştur. BSB Kazanımlarını Kullanım Düzeyi Ölçeği 5 li likert tipinde derecelendirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular, tek faktörlü olduğunu destekler niteliktedir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı.97 olarak bulunmuştur. Uygulama sonucu elde edilen bulgulara göre Tokat ilindeki fen ve teknoloji öğretmenlerinin %1,5 luk kesiminin BSB hakkında bilgiye sahip olduğu, ancak hiçbirinin BSB kazanımlarının hangi tür beceriye yönelik olduğunun farkında olmadığı söylenebilir. Bunlara bağlı olarak da %11 lik bir kesim derslerinde bu becerileri kullanmaya dikkat etmeye çalıştıklarını söylemektedir. Ayrıca öğretmenlerin bilgi ve farkındalık düzeyleri, göreve başlama yıllarına (yeni programdan önce/sonra) göre farklılık göstermektedir. 2012, 104 sayfa Anahtar kelimeler: Bilimsel süreç becerileri, Fen ve teknoloji öğretmeni, Bilgi, Farkındalık, Fen ve teknoloji programı i

5 ABSTRACT M. Sc. Thesis INVESTIGATION of II. LEVEL PRIMARY EDUCATION SCIENCE and TECHNOLOGY TEACHERS KNOWLEDGE, AWARENESS and DEGREE of USE of SCIENCE PROCESS SKILLS (TOKAT SAMPLE) Ebru Bergen Coşgun Gaziosmanpaşa University Graduate School of Natural and Applied Sciences Science Knowledge Education Department Supervisor: Asst. Prof. Dr. Erdoğan Usta Together with 2006 change in Science Education Programme, to introduce the Basic Scientific Methods to students in their earlier age, Science Process Skills (SPS) have been included in the curriculum of Science and Technology course in the II. Level Elementary Education and in order to direct the teacher candidates of these skills, the teaching methods of them have also been added within the Science Teaching Course in the Education Faculties. This study was done in order to determine the active science teachers knowledge, awareness and degree of use of SPS in their courses within the Primary Education in Central province of Tokat in Turkey. The method of this study is a general descriptive design. The target population of this study is those teachers who are actively teaching in these cond level of Primary Education and the population size is 87 and the sample size is 62 Science Technology teachers who are chosen from the target population by a easy sampling method. Within this study, Science Process Skills (SPS) and Degree of Use of Science Process Skills (DUSPS) scales, both were developed by us have been used as data collecting tools. SPS has two parts of (a) knowledge (K) and (b) awareness (A). K-SPS scale were multiple choice type and of the A-SPS scale open-ended type. After pilot application of the scales to 24 4 th grade teacher canditate students (from the GaziosmanpaşaUniversity in Tokat) and 21 active science and thecnology teachers (who are out of central province in Tokat) validty calculations were made. In order for validity assesment item discrimination calculations were made and those items which have 0.3 or above rjx values were used. For the face and content validity expert opinion were relied. In order to calculate internal consistency realibility scale KR-20 formula were used and was found as 0,80. Questions of the DUSPS scale were presented using a five-point Likert item, of the The results for the construct validityimplies a single factor. DUSPS Cronbach Alfa internal consistencyco efficient was found as.97. The result of this study Show that only 1.5% active Science and Technology teachers in Tokat have enough knowledge about SPS, but none of them can relate a SPS-related question to a specific SPS. In addition to these, 11% of science and technologyteachers have admitted to try to use these SPS in their courses during teaching. In addition, teachers' knowledge and awareness differ according to their inauguration year (before or after the new program). 2012, 104 page Keywords: Science processs kills, Science and technology teachers, Knowledge, Awareness, Science education programme ii

6 ÖNSÖZ Araştırmanın her aşamasında benden desteğini esirgemeyen, bilgisi, tecrübesi ve eleştirileriyle beni yönlendiren, tanımaktan büyük onur duyduğum danışman hocam, Sayın Dr. Erdoğan USTA ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Araştırmanın çeşitli safhalarında görüş ve önerileri ile katkıda bulunan, yardımlarını benden esirgemeyen hocalarım, Sayın Dr. Metin DENİZ ve Sayın Dr. Murat SADIKOĞLU na en içten teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışmanın deneme aşamasında uygulamaya katılan öğretmen arkadaşlarıma ve GOP Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri ile uygulama aşamasında başta Okul müdürlerine, müdür yardımcılarına ve çalışmaya katılan fen ve teknoloji öğretmenlerine teşekkür ederim. Son olarak, tüm yaşamımda olduğu gibi, bu çalışmamda da bütün sıkıntılarımı benimle paylaşan, bana güç veren, manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen çok değerli aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ebru Bergen COŞGUN 06/2012 iii

7 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... iv SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ... vii ŞEKİLLER DİZİNİ..viii ÇİZELGELER/TABLOLAR DİZİNİ... ix 1. GİRİŞ Araştırmanın Problemi Araştırmanın Alt Problemleri Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Varsayımlar Kapsam ve Sınırlılıklar Tanımlar KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR ÖZETİ Bilim Nedir Bilimsel Metot/Yöntem Fen ve Teknoloji Öğretimi ve Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Fen ve Teknoloji Öğretimi ve Bilimsel Süreç Becerileri Bilimsel Süreç Becerilerinin Tanımı Bilimsel Süreç Becerilerinin Sınıflaması Fen ve Teknoloji Programında Vizyon, Boyutlar, Program Yapısı, Programın Yapılandırılması ve Bilimsel Süreç Becerileri Fen ve Teknoloji Programı ndaki Bilimsel Süreç Becerilerinin Yapısı Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ndaki Bilimsel Süreç Becerilerinin İncelenmesi Gözlem Karşılaştırma-Sınıflama Çıkarım Yapma Tahmin Kestirme Değişkenleri Belirleme Hipotez Kurma Deney Tasarlama Deney Malzemelerini, Araç ve Gereçlerini Tanıma ve Kullanma Deney Düzeneği Kurma Değişkenleri Kontrol Etme ve Değiştirme iv

8 İşe Vuruk Tanımlama Yapma (Operasyonel/İşlevsel/İşlemsel Tanımlama) Ölçme Bilgi ve Veri Toplama Verileri Kaydetme Veri İşleme ve Model Oluşturma Yorumlama ve Sonuç Çıkarma Sunma Bilimsel Metot ve Bilimsel Süreç Becerileri İlişkisi Fen ve Teknoloji Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazandırılmasında Öğretmenin Rolü Literatür Taraması Bilimsel Süreç Becerileri ile İlgili Ölçek Geliştiren Araştırmalar Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar Yurt İçine Yapılan Araştırmalar Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmalar Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar Yurt İçine Yapılan Araştırmalar Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmalar Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar Yurt İçine Yapılan Araştırmalar Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmalar Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar Yurt İçine Yapılan Araştırmalar MATERYAL ve YÖNTEM Araştırmanın Modeli Araştırmanın Evreni Araştırmanın Örneklemi Veri Toplama Araçları Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi ve Farkındalık Ölçekleri Ölçeklerin Geliştirilmesi Sırasında Yapılan İşlemler Deneme Uygulaması Ölçeğin Geçerlik-Güvenirlik Çalışmaları Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımları Kullanım Düzeyi Ölçeği Bilimsel Süreç Becerileri-Kazanımlarını Kullanım Düzeyi Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları Verilerin Analizi Bilimsel Süreç Becerileri-Bilgi Ölçeği nin Puanlanması ve Analizi Bilimsel Süreç Becerileri-Farkındalık Ölçeği nin Puanlanması ve Analizi Bilimsel Süreç Becerileri-Kazanımlarını Kullanım Düzeyi Ölçeği nin Puanlanması ve Analizi Veri Toplama Araçlarının Uygulanması BULGULAR VE YORUMLAR Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi Düzeyleri v

9 Bilimsel Süreç Becerileri Farkındalık Düzeyleri Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımlarını Derslerinde Kullanım Düzeyleri Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyi, Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımlarının Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Geçme Sıklığı ve Bunun Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi ve Farkındalık Düzeylerine Etkileri Bilimsel Süreç Becerilerinin Fen ve Teknoloji Programı nda Geçme Sıklıkları Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi Düzeyleri Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri Farkındalık Düzeyleri Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi Düzeyi, Bilimsel Süreç Becerileri Farkındalık Düzeyi ve Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeyi İle Bilimsel Süreç Becerilerinin Programda Geçme Sıklığı Arasındaki İlişki Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi Düzeyleri İle Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeyleri Arasındaki İlişki Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi Düzeyleri ve Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi Düzeyleri İle Bilimsel Süreç Becerilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Geçme Sıklığı Arasındaki İlişki Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeyleri ile Bilimsel Süreç Becerileri Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri Farkındalık Düzeyleri ile Bilimsel Süreç Becerilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Geçme Sıklığı Arasındaki İlişki Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeyleri ile Bilimsel Süreç Becerilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Geçme Sıklığı Arasındaki İlişki Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri İle Göreve Başlama Yılları (Yeni Programdan Önce ve Sonra) na İlişkin T Testi Sonuçları TARTIŞMA ve SONUÇ Tartışma Sonuç KAYNAKLAR EKLER EK 1. Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği EK 2. Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımlarını Kullanım Düzeyi Ölçeği ÖZGEÇMİŞ vi

10 SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler t r r 2 KR-20 r jx p jx n Açıklama t dağılım değeri güvenirlik indeksi determinasyon katsayısı güvenirlik katsayısı ayırıcılık gücü güçlük indeksi katılımcılar Kısaltmalar BSB MEB TTK A.A.A.S. YÖK Açıklama Bilimsel Süreç Becerileri Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Amerikan Bilimi İlerletme Derneği Yüksek Öğretim Kurumu vii

11 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 2.1. Altı Adımlı Bilimsel Metodun Aşamaları viii

12 ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa Çizelge 2.1. Bilimsel süreç becerileri kazanımları Çizelge 2.2. Bilimsel metot ve bilimsel süreç becerileri ilişkisi Çizelge 3.1. Bilimsel süreç becerilerinin geçtiği kazanım sayısı Çizelge 3.2. Bilimsel süreç becerileri-bilgi ölçeğine ilişkin güvenirlik çalışması sonuçları Çizelge 3.3. BSB Bilgi Testi ne ilişkin madde ayırıcılık ve güçlük değerleri Çizelge 3.4. Bilimsel süreç becerileri-kazanımlarını kullanım düzeyi ölçeğine ilişkin KMO ve Barlett s testi sonuçları Çizelge 3.5. Bilimsel süreç becerileri-kazanımlarını kullanım düzeyi ölçeğinin faktör yük değerleri Çizelge 4.1. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin (toplam 62 kişi)bilimsel süreç becerileri-bilgi ölçeğine göre belirlenen bilimsel süreç becerileri-bilgi düzeylerine ilişkin frekans dağılımı Çizelge 4.2. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri-farkındalık ölçeğine göre belirlenen bilimsel süreç becerileri farkındalık düzeylerine ilişkin frekans dağılımı Çizelge 4.3. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerikazanımlarını kullanım düzeyi ölçeğine göre belirlenen bilimsel süreç becerileri kullanma düzeylerine ilişkin frekans dağılımı Çizelge 4.4. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri ölçeği ve bilimsel süreç becerileri kazanımlarını kullanım düzeyi ölçeğine ilişkin ölçüm puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları Çizelge 4.5. Bilimsel süreç becerilerinin 6., 7. ve 8. sınıf Fen ve Teknoloji Programındaki kazanımlarda geçme sıklıkları ve öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri bilgi ve farkındalık ölçeklerine verdiği doğru cevap yüzdeleri Çizelge 4.6. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeyleri ile bu konudaki bilgi düzeyleri arasındaki ilişki Çizelge 4.7. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri bilgi düzeyleri ile bu konudaki farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki Çizelge 4.8. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri bilgi düzeyleri ile bilimsel süreç becerilerinin programda geçme sıklığı arasındaki ilişki Çizelge 4.9. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeyleri ile bu konudaki farkındalıkları arasındaki ilişki ix

13 Çizelge Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri farkındalık düzeyleri ile bilimsel süreç becerilerinin programda geçme sıklığı arasındaki ilişki Çizelge Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeyleri ile bilimsel süreç becerilerinin programda geçme sıklığı arasındaki ilişki Çizelge Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri bilgi düzeyleri ile göreve başlama yılları (yeni programdan önce ve sonra) na ilişkin t testi sonuçları Çizelge Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri farkındalık düzeyleri ile göreve başlama yılları (yeni programdan önce ve sonra) na ilişkin t testi sonuçları Çizelge Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri kullanım düzeyleri ile göreve başlama yılları (yeni programdan önce ve sonra) na ilişkin t testi sonuçları x

14 1. GĠRĠġ Daha geliģmiģ bir toplum için bilimin önemi yadsınamaz. Günümüzde yediğimiz içtiğimiz Ģeylerden giysilerimize (yanmayan, su geçirmeyen, kirlenmeyen elbiseler, kaçmayan çoraplar), spordan eğlenceye (günümüzde artık çok popüler karakterlere dayalı olarak bilgisayar baģında üretilen çizgi filmler izleyici rekoru kırmakta), tıptan güvenliğe ve daha birçok alanda bilim olağanca hızıyla ilerlemekte ve insan hayatının olmazsa olmazları arasına girmektedir. Bilimin sonucu olarak ortaya çıkan teknoloji ise hayatımızı her alanda kolaylaģtırmayı baģarmıģtır. Bilim, bilim adamlarınca üretilir ve daha sonra diğer bilim adamlarının, teknoloji uygulayıcılarının ve toplumun hizmetine bırakılır. Bir ülkenin ekonomik ve sosyal geliģimindeki önemli ölçütlerden birisi de o ülkenin bilimsel alandaki çalıģmaları, yaptığı patent baģvuruları ve o ülkede üretilen teknolojik ürünlerle ölçülür. Bu süreçler,o ülkedeki bilim insanlarıyla yerine getirilir. Bir ülkede üretilen bilim, çeģitli yollarla diğer ülkelerin eriģimine de açıktır. Ancak, her ülkenin baģka ülkelerde üretilen bilimi anlayacak, onlar üzerinde yeni bilimsel çalıģmalar baģlatacak ve onların daha sonra teknoloji olarak uygulamasına eģlik edecek kendi bilim insanlarına da ihtiyacı vardır. Bilimsel anlamda geliģmiģ ülkelerdeki bilim insanlarının zenginliği, o ülkelerde bilim insanlarının yetiģmesine verilen ağırlıkla paralel gitmektedir. O yüzden birçok ülke fen ve teknoloji eğitimini ta ilkokullarından baģlatmıģ ve öğrencilerine bilim ve teknolojiye iliģkin çeģitli becerileri öğretmeyi amaç edinmiģtir. Ülkemiz fen ve teknoloji öğretiminde, bu becerilerin bilimle ilgili olanları Bilimsel Süreç Becerileri(BSB) baģlığı altında toplanmıģtır. Derslerin öğretimi çocukların düģünme gücünü geliģtirmeyi amaçlamalıdır. Çocuğun derslerde öğrendiği düģünce iģlemleri bilim insanlarının iģlemlerine benzer olmalıdır. Ġlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programında (Anonim, 2000) programın bilimsel düģünme, bilimsel iletiģim kurma, bilimi yaģama geçirme beklentilerini karģılaması öne sürülmüģ; ancak bunların hedef davranıģları (kazanımları) belirtilmemiģtir. Bunlar kiģinin tüm yaģamı boyunca kullanabileceği becerilerdir. Bugünün çocuklarının karģı karģıya geldiği belirsiz gelecek bu tür karģılaģtırmayı gerekli kılmaktadır.

15 AraĢtırmanın Problemi 2006 Fen ve Teknoloji Öğretim Programında BSB kazanımları, çeģitli ünitelere ait kazanımlar gibi ayrı ayrı verilmemiģtir. Bunun yerine her bir ya da birkaç BSB kazanımı bazen tek baģına bazen de Tutum Değerler kazanımları ve Fen-Teknoloji-Toplum- Çevre kazanımlarıyla birlikte uygun olduğu ünite kazanımlarına eklenmiģtir. BSB, öğrencileri aktif kılarak, onlara araģtırma ve sorgulama yetenekleri kazandırarak anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi kolaylaģtıran, ezbercilikten kurtaran, öğrencilerin öğrenmenin sorumluluğunu kendilerinde hissetmelerini sağlayan becerilerdir. Bu nedenle BSB geliģtirilmedikçe, çocukların anlayarak bilimsel kavramlar geliģtirmeleri söz konusu olmamaktadır. Ġlköğretim çağı çocuklarının bilim ve teknolojideki hızlı geliģmeleri kendi yararına kullanmaları, toplumların geleceği için hayatî önem taģımaktadır. Bu durum günümüzde ilköğretim programlarında yer alan derslerde BSB ye yer verilmesini gerekli kılmaktadır. Ġlköğretimin temel iģlevlerinden biri, çocukların BSB yi geliģtirmelerine yardımcı olmaktır. Önceden bu geliģmenin nasıl bir gidiģ izleyeceği bilinirse çocuklara bu geliģmede yardımcı olunabilir. GeliĢme çocuğun BSB ye iliģkin davranıģlarında meydana gelen bir dizi değiģikliktir. Eğitimde çocuğa uygun yaģantılar kazandırılırsa bilimsel becerilerin daha çabuk geliģeceği yönünde kanıtlar vardır. Bu konuda eğitimcilere düģen görev öğrencilerin geliģimlerini sağlamak için belirlenen davranıģlar/kazanımlar doğrultusunda gerekli koģulları ve teģviki sağlamaktır. Yukarıda belirtilenlerden anlaģılacağı gibi bu konuda en önemli sorumluluk fen ve teknoloji öğretmenlerine düģmektedir. Eğitim kalitesinin yükseltilebilmesi ve yeni fen ve teknoloji dersi programının daha etkin ve verimli hale getirilebilmesi için, fen ve teknoloji öğretmenlerinin yeni programda yer alan BSB ye iliģkin bilgi ve kullanımlarını ölçen araģtırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Problem cümlesi Fen ve teknoloji öğretmenlerinin ilköğretim II. kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı nda yer alan BSB kazanımları hakkındaki bilgi, farkındalık ve derslerinde kullanma sıklıkları test puanlarına göre ne derecede ortaya çıkmaktadır?

16 AraĢtırmanın Alt Problemleri 1. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB hakkındaki bilgi düzeyleri ile BSB yi kullanma düzeyleri arasında anlamlı bir iliģki var mıdır? 2. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB hakkındaki bilgi düzeyleri ile farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir iliģki var mıdır? 3. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB bilgi düzeyleri ile BSB nin Fen ve Teknoloji Öğretim Programında geçme sıklığı arasında anlamlı bir iliģki var mıdır? 4. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB yi kullanma düzeyleri ile BSB farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir iliģki var mıdır? 5. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB farkındalık düzeyleri ile BSB nin Fen ve Teknoloji Öğretim Programında geçme sıklığı arasında anlamlı bir iliģki var mıdır? 6. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB yi kullanma düzeyleri ile BSB nin Fen ve Teknoloji Öğretim Programında geçme sıklığı arasında anlamlı bir iliģki var mıdır? 7. BSB bilgi, farkındalık ve kullanma düzeyleri yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programından (2006) önce ve sonra göreve baģlayan fen ve teknoloji öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 1.3. AraĢtırmanın Amacı Ülkemiz ilköğretim okullarında 2006 yılından itibaren baģta fen ve teknoloji dersinden baģlamak üzere yeni programa geçilmiģtir. Program yedi ayak üzerine kurulu olup bu ayaklardan birisi de Fen e iliģkin Bilimsel Süreç Becerileri dir (BSB). DeğiĢen bu programın temel özelliklerinden birisi de programın kazanım temelli olmasıdır. Gerektiğinde ilgili kazanımlara bir ya da daha fazla BSB iliģtirilerek kazanımın kazanılması sırasında öğrencilerin aynı zamanda bu becerileri de kazanması hedeflenmiģtir. Bu tezin de konusu olan BSB, ilköğretim çağındaki çocukları ta baģından, küçük birer bilim insanıymıģ gibi yetiģtirme amacıyla programın temel ayaklarından birisi olarak programa yerleģtirilmiģtir. Bu yolla yetiģen çocukların ileride Fen ve Teknoloji alanına

17 4 daha çok ilgi duymaları ve ileride birer bilim insanı ve teknolog olarak ülkemize katkı sunmaları amaçlanmıģtır. Öğretmen Kılavuz Kitapları hazırlanırken programın uygulamaya konulduğu ilk yıllara oranla daha sık bir Ģekilde kazanımlarla birlikte BSB, Tutum-Değerler ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre kazanımları da kazanımların sonunda parantez içinde verilmektedir. Yalnız, Öğretmen Kılavuz Kitapları BSB, Tutum-Değerler ve Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre kazanımlarına iliģkin çok az ek yönerge, bilgi ya da ilgili metin içermektedir. Dolayısıyla Öğretmen Kılavuz Kitaplarında fen ve teknoloji öğretiminin bir ayağının eksik kaldığı düģünülebilir. Bunun yanında, Ģu an görev yapmakta olan çoğu fen ve teknoloji öğretmeni yeni programdan önce mezun olmuģ öğretmenler oldukları ve bu konuda Ģimdiye kadar bir Hizmet Ġçi Eğitim Programı yürütülmemiģ olduğu için BSB, Tutum-Değerler ve Fen- Teknoloji-Toplum-Çevre kazanımlarından habersiz kalmıģlardır. Bu nedenle de öğrencilerimiz bu kazanımlardan mahrum kalmakta ve program hedeflerine uygun olarak yetiģtirilememektedirler. Ayrıca, ilköğretim okullarındaki müfredat yoğunluğu ve fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB nin önemi hakkındaki yetersizliği BSB yi derslerinde çok az kullanmalarına ya da hiç kullanmamalarına sebep olmaktadır. Bu durum da, fen ve teknoloji dersinin hedeflerinin gerçekleģmemesine, buna bağlı olarak öğrencilerimizin ileride bu alana duyacakları ilginin azalmasına ve ülkemizin fen ve teknoloji alanlarında geri kalmasına neden olabilecektir. Oysa fen ve teknoloji öğretimindeki bu önemli temel ayak olan BSB nin önce ilimiz (Tokat) ve sonrasında ülkemiz ilköğretim okullarındaki Fen ve teknoloji öğretmenleri tarafından ne derece bilinip derslerde uygulandığının belirlenmesi sonucu ortaya çıkacak olan bulguların ülkemizin ileride bilim ve teknolojice zengin bir ülke olup olmayacağının adeta bir göstergesi olabileceği düģünülebilir. Bu nedenlerle bu araģtırmanın amacı Tokat- Merkez ölçeğinde fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB bilgi, farkındalık ve kullanma düzeylerinin belirlenmesidir. Ülkemizde BSB ye iliģkin olarak yapılan bilimsel çalıģmaların hiç birisi fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB ye iliģkin tutumları ve derslerindeki kullanım düzeyleriyle iliģkin değildir. Oysa bu tezde fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB ye iliģkin bilgileri, farkındalıkları ve derslerindeki kullanım düzeyleri inceleneceğinden bu çalıģmanın bu anlamda ülkemiz bilimine bir yenilik getireceği düģünülebilir.

18 5 Ülkemizde ve yurt dıģında BSB ye iliģkin yapılan çalıģmalarda kullanılan BSB-Testlerinin genellikle öğrencilere yönelik olması [Özkan ve ark., 1992 (Burns, Okey ve Wise (1985) den uyarlanmıģtır); Hazır, 2006; Aydınlı, 2007; Temiz, 2007; Korucuoğlu, 2008] ve çok azının öğretmenlere yönelik (Aydoğdu, 2006) olması nedeniyle, bu çalıģmada daha sonraki çalıģmalara da ıģık tutabilecek yeni bir BSB Ölçeği geliģtirilmiģtir. Bu da bu çalıģmanın bu alandaki bilime getirebileceği bir baģka yenilik olarak değerlendirilebilir AraĢtırmanın Önemi Bu çalıģmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB hakkındaki Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği sıfırdan kapsamlı bir Ģekilde hazırlanacağından farklı araģtırıcılar tarafından ülkemizin farklı illerinde bu amaçla yapılacak çalıģmalarda kullanılabilecek, bu alandaki araģtırmalar nitelik ve nicelik yönünden artırabilecek ve bu anlamda ülkemiz bilimine katkı sunabilecektir. Bu ölçek ileride okullar tarafından da baģarılı fen ve teknoloji öğretmenlerinin seçiminde bir araç olarak kullanılabilecektir. BSB yi derslerinde dikkatle hesaba katarak ders iģleyen öğretmenlerin belirlenip onların gerekirse ödüllendirilmesi, iģlemeyen öğretmenlerin belirlenip hizmeti içi eğitime tabii tutularak tekrardan yetiģtirilmesi sayesinde fen ve teknoloji öğretmenlerinin kadrosunun kalitesi yükseltilebilecektir. Bu durum yetiģen öğrencilerimizin fen ve teknoloji alanlarına ilgisini yükselterek, ileride bilim ve teknolojisi geliģmiģ bir ülke olmamıza yardımcı olabilecektir. Daha geliģmiģ bir toplum ve ülke için bilimsel düģünebilen, araģtıran-sorgulayan, bilgiyi üretip kullanabilen bireylere ihtiyaç vardır. Bu özellikler ayrıca fen ve teknoloji okuryazarlığı için de vazgeçilmez unsurlardır. Fen eğitiminde BSB nin kullanılmasının öğrencilere sağlayacağı faydaların araģtırıldığı çeģitli araģtırmalar da (Arena, 1996; Doğruöz, 1998; Karahan, 2006; Doğruöz, Ertepınar, Alp ve Hacıeminoğlu, 2007) mevcuttur. Bu araģtırmalar BSB ye dayalı öğrenme yaklaģımının öğrencilerin mantıksal düģünme becerilerine, yaratıcı düģünme becerilerine, problem çözme becerilerine, derse karģı tutumlarına ve baģarı puanlarına olumlu katkı sağladığını göstermiģtir. BSB, öğrencileri aktif kılarak, onlara araģtırma ve sorgulama yetenekleri kazandırarak anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi kolaylaģtıran, ezbercilikten kurtaran, öğrencilerin öğrenmenin

19 6 sorumluluğunu kendilerinde hissetmelerini sağlayan becerilerdir. Bu beceriler temel ve deneysel süreç becerileri olarak iki grupta toplanmıģtır. Bu çalıģmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin, fen ve teknoloji dersindeki BSB kazanımları hakkındaki farkındalıkları, bilgileri ve BSB kazanımlarını diğer ünite kazanımlarıyla birlikte ne derece ele aldıkları araģtırılacaktır. Dolayısıyla bu çalıģmada elde edilen bulgular bize fen ve teknoloji öğretmenlerinin bu konudaki eksikliklerini gösterebilecek ve bu konuda nasıl önlem alabileceğimiz ya da mevcut durumu nasıl düzeltebileceğimiz hakkında yardımcı olabilecektir. Bu konudaki eksiklikler giderilerek ve gerekli önlemler alınarak, ezbercilikten kurtulmuģ, öğrenmenin sorumluluğunu almıģ, bilimi hayatının her alanında kullanabilen bireyler yetiģtirilebilecek ve böylece ülkemiz bilime gereken önemi vermiģ ve daha geliģmiģ bir toplum haline gelebilecektir. Ayrıca, bu çalıģmada kullanmak için geliģtirilen ölçeğin de, bundan sonraki ilgili araģtırmalarda kullanılarak bilime katkı sağlayacağı düģünülmektedir Varsayımlar 1.Test geliģtirme sürecinde pilot uygulamalara katılan cevaplayıcılar ve esas uygulamaya katılan cevaplayıcılar teste gönüllülükle katılmıģ olup, vermiģ oldukları cevaplar onların gerçek bilgi ve becerilerini yansıtmaktadır. 2. Seçilen örneklem nitelik ve nicelik bakımından araģtırmanın evrenini temsil etmede yeterlidir. 3. Testin uygulama koģulları katılımcılar arası etkileģimleri önleyecek Ģekilde ve genel sınav kurallarına uygun olarak gerçekleģtirilmiģtir. 4. Katılımcılara verilen süre, testteki soruların cevaplanabilmesi için yeterlidir. 5. Test sonuçlarının puanlanmasında objektif davranılmıģtır Kapsam ve Sınırlılıklar Bu araģtırmanın kapsamını; Tokat ilinde görev yapmakta olan fen ve teknoloji öğretmenlerinin yeni fen ve teknoloji öğretim programında yer alan 32 BSB ye yönelik bilgi, tutum ve kullanma düzeyini ölçebilecek ölçme araçları geliģtirme, geliģtirilen ölçme aracının geçerlik ve güvenirliğini uygun istatistiksel teknikler kullanarak sınama,

20 7 geliģtirilen ölçme aracı için uygulama ve değerlendirme aģamaları oluģturmaktadır. GeliĢtirilen ölçme aracında her bir BSB ye yönelik kazanım bir soruyla ölçülmüģtür. Testin geliģtirilmesinde pilot uygulamalara, Tokat ili Merkez ilçesi dıģında görev yapmakta olan fen ve teknoloji öğretmenleri ile GOP Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri katılmıģtır. Testin uygulanmasında ise katılımcılar, Tokat ili Merkez ilçesinde görev yapmakta olan fen ve teknoloji öğretmenleri ile sınırlı tutulmuģtur Tanımlar Bilimsel Süreç Becerileri: Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaģtıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliģtiren, öğrenmenin kalıcılığını arttıran ayrıca araģtırma yol ve yöntemlerini kazandıran temel becerilerdir (Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut, 1996). Fen ve teknoloji öğretmeni: Yükseköğretim kurumlarında Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetiģmiģ ilköğretim II. kademe örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kiģiler. Bilgi: Fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB nin ne olduğunu, fen ve teknoloji öğretim programına ne amaçla konulduğunu ve nasıl öğretileceğini bilme durumu. Farkındalık: Fen ve teknoloji öğretmenlerinin BSB nin fen ve teknoloji öğretim programı içinde bir boyut olarak ve kazanımların anlaģılmasında ve iģlenmesinde yol gösterici olarak var olduğunun farkında olma durumu. Fen ve Teknoloji Öğretim Programı: Talim Terbiye Kurulu (TTK) tarafından hazırlanan, ilköğretim fen ve teknoloji derslerinde öğrencilerin ulaģacağı hedefleri, hedeflerin kapsadığı davranıģları, bu davranıģları kazandırmak üzere düzenlenecek eğitim durumlarını ve davranıģların ne derece kazanıldığını ortaya koyabilecek sınama durumlarını kapsayan geliģmeye açık ve çok yönlü etkileģim içinde olan öğeler bütünüdür.

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Fizik EğitimiE. Y. Lisans: Lise 1. Sınıf Fizik Ders Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi

Fizik EğitimiE. Y. Lisans: Lise 1. Sınıf Fizik Ders Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi Arş.. Gör. G Burak Kağan an TEMİZ Fizik EğitimiE Y. Lisans: Lise 1. Sınıf Fizik Ders Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi Doktora: Fizik Öğretiminde

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (1) Y R D. D O Ç. D R. C. D E H A D O Ğ A N

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (1) Y R D. D O Ç. D R. C. D E H A D O Ğ A N BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (1) Y R D. D O Ç. D R. C. D E H A D O Ğ A N İnsan var olduğu günden bu yana, evrende olup bitenleri anlama, tanıma, sırlarını çözme ve doğayı kontrol altına alarak rahat ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN POPÜLER BİLİM KİTAPLARINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI Öznur UĞURLU 1 Harun ÇELĠK 2 Uğur SARI 3. Özet

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN POPÜLER BİLİM KİTAPLARINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI Öznur UĞURLU 1 Harun ÇELĠK 2 Uğur SARI 3. Özet BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN POPÜLER BİLİM KİTAPLARINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI Öznur UĞURLU 1 Harun ÇELĠK 2 Uğur SARI 3 1 Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi 2 Yrd.Doç.Dr

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Ders No : 0310190177 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Doç. Dr. Hüseyin Yolcu BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Giriş -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Bilim ve Bilimsel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : UYGULAMALI SAHA ARAŞTIRMALARI Ders No : 0020090028 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Primary Education Science and Technology Teachers Knowledge, Awareness and Degree of Use of Science Process Skills 1

Primary Education Science and Technology Teachers Knowledge, Awareness and Degree of Use of Science Process Skills 1 International Online Journal of Educational Sciences, 2014, 6 (2), 429-443 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Primary Education Science and Technology Teachers

Detaylı

BİLGİ EDİNME İHTİYACI İnsan; öğrenme içgüdüsünü gidermek, yaşamını sürdürebilmek, sayısız ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve geleceğini güvence altına a

BİLGİ EDİNME İHTİYACI İnsan; öğrenme içgüdüsünü gidermek, yaşamını sürdürebilmek, sayısız ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve geleceğini güvence altına a BİLİMSEL YÖNTEM Prof. Dr. Şahin Gülaboğlu Mühendislik Fakültesi -------------------------------------------------------------------- BİLİM, ETİK ve EĞİTİM DERSİ KONUŞMASI 19 Ekim 2007, Cuma, Saat-15.00

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE DEĞİŞİM VE GEREKÇELER Öğrencinin performansını yükseltmek istiyorsanız kaliteli öğretmen yetiştirmek zorundasınız Alan bilgisi Genel eğitim ve kültür dersleri

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı Bölüm Programın Temelleri Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İki ana bölümden oluşmuştur: Programın Temelleri Öğrenme Alanları

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ «Bilim, Anlamı ve Kapsamı»

BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ «Bilim, Anlamı ve Kapsamı» 2015-2016 BBDT-Sunu_1 BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ «Bilim, Anlamı ve Kapsamı» Dr. Aysun Ö. KAPLAN Dersin Akışı Bilimin doğası kart oyunu sonuçlarının tartışılması Tercih edilen kartlar Bilim tanımlarında

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Seminer (AB500) Ders Detayları

Seminer (AB500) Ders Detayları Seminer (AB500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer AB500 Bahar 3 0 0 0 0 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

SUNUM PLANI Bilim nedir? Bilimin Doğası kavramı Bilimsel çalışma nasıl yapılır? Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki Bilim-Teknoloji ve Sosyal

SUNUM PLANI Bilim nedir? Bilimin Doğası kavramı Bilimsel çalışma nasıl yapılır? Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki Bilim-Teknoloji ve Sosyal SUNUM PLANI Bilim nedir? Bilimin Doğası kavramı Bilimsel çalışma nasıl yapılır? Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki Bilim-Teknoloji ve Sosyal Değişme arasındaki ilişki Sosyal Bilgiler programında Bilim-Teknoloji

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklamcılığın Temelleri PR 328 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri I PR 207 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE 401 Güz 2 2 0 3 11 Ön Koşul

Detaylı

SEÇMELİ BİLİM UYGULAMALARI DERSİNİN FEN BİLİMLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ ELECTIVE COURSE SCIENCE APPLICATIONS THE IMPORTANCE OF TEACHING SCIENCE

SEÇMELİ BİLİM UYGULAMALARI DERSİNİN FEN BİLİMLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ ELECTIVE COURSE SCIENCE APPLICATIONS THE IMPORTANCE OF TEACHING SCIENCE SEÇMELİ BİLİM UYGULAMALARI DERSİNİN FEN BİLİMLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ Canel Eke Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren, 5.sınıflardan

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ BÖLÜM I Genel Bilgi 1. Projenin adı: TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME (6.,7. VE 8. SINIF) FEN BİLGİSİ PROGRAM VE

Detaylı

İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETİM PROGRAMINDA HEDEFLENEN ÖĞRENCİ KAZANIMLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETİM PROGRAMINDA HEDEFLENEN ÖĞRENCİ KAZANIMLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETİM PROGRAMINDA HEDEFLENEN ÖĞRENCİ KAZANIMLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI Mehmet Fatih TAŞAR 1, Burak Kağan TEMİZ 2, Mustafa TAN 2 1 Gazi Üniversitesi, Gazi

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

Bilim ve Bilimsel Araştırma

Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim nedir? Scire / Scientia Olaylar ve nesneleri kavramak, tanımak ve sınıflandırmak üzere çözümleyen, olgular arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney

Detaylı

Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları

Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çizelgeleme IE 434 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Ders Adı Akıllı Mekatronik Sistemler Ders Kodu MECE 404 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitim: Lisans Programları Fizik Öğretmenliği (MF-2) Kimya Öğretmenliği (MF-3) Matematik Öğretmenliği (MF-1)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR. Doç. Dr. İzzet GÖRGEN

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR. Doç. Dr. İzzet GÖRGEN İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR Doç. Dr. İzzet GÖRGEN PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnformal eğitim... 5 Formal eğitim... 6 Örgün ve yaygın eğitim... 7 Örgün eğitim...

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

Bilim ve Araştırma. ar Tonta. H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilim ve Araştırma. ar Tonta. H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilim ve Araştırma Yaşar ar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html Bilim Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı