KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )"

Transkript

1 KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI : :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu IV Soru No KAMU HUKUKU 1-40 MALİYE İKTİSAT Genel Açıklama 1. Bu kitapçıkta120 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 150 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 2

3 KAMU HUKUKU GRUBU SORULARI sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, suç karşılığında uygulanacak cezalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Adli para B) Tutuklama C) Süreli hapis D) Müebbet hapis E) Ağırlaştırılmış müebbet hapis 2. Tutuklama kararına itiraz süresi kaç gündür? A) 3 B) 7 C) 10 D) 15 E) sayılı Türk Ceza Kanunu nun düzenlemelerine göre, aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı hapis cezasının ertelenmesine engel değildir? A) Şikâyete konu kasıtlı suç sebebiyle önceden hükmedilmiş 6 ay hapis cezası mahkûmiyeti B) Şikâyete gerek olmaksızın takibi gereken kasıtlı suç sebebiyle daha önceden hükmedilmiş 6 ay hapis cezası mahkûmiyeti C) Ceza zamanaşımının dolması sonucu infaz edilemeyen 6 ay hapis cezası mahkûmiyeti D) Daha önceden işlenmiş kasıtlı bir suç sebebiyle hükmedilen adli para cezasının varlığı E) Daha önce süresi 3 aydan fazla kasıtlı suç sebebiyle hükmedilmiş mahkûmiyet hükmünün varlığı sayılı Türk Ceza Kanunu nun düzenlemelerine göre, suça iştirak hakkında, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Suçun işlenmesinden sonra suça iştirak kabul edilmiştir. B) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterli görülmüştür. C) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişinin, işlenen suçun cezası ile cezalandırılacağı kabul edilmiştir. D) Taksirli suçlar bakımından iştirak hükümlerinin uygulanabileceği kabul edilmemiştir. E) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olması aranmıştır. 5. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nda ceza sorumluluğunu kaldıran hâl olarak kabul edilmiştir? A) Fiili hata B) Ağır haksız tahrik C) Zorunluluk hali D) Suçun daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinde hata E) Suçun daha çok cezayı gerektiren nitelikli hallerinde hata 1

4 sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, teşebbüs hükümlerinin uygulama alanı bulması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi şarttır? A) İcra hareketlerinin bitmesi B) Hareketlerin elverişliliği C) Suçun icrasına başlanmaması D) Suç kararının icrasına başlanması E) Suç kararının icrasına başlanmaması sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi dava zamanaşımını kesen sebepler arasında sayılmamıştır? A) Yakalama B) Tutuklama C) Savcının ifade alması D) Savcının iddianame düzenlemesi E) Mahkûmiyet kararının verilmesi 8. İlköğretim Okulu müdürü M, Müdürlük yaptığı okulun bulunduğu mahallede ikamet etmekte olan ve okula kayıt olma koşullarını taşıyan N nin kaydını ilk önce kabul etmeyeceğine dair tavırlar sergilemiş, ancak daha sonra kendisine verilmek üzere getirilen bilgisayarı alarak kayıt işlemini gerçekleştirmiştir. M, aşağıdaki suçlardan hangisinin failidir? A) Rüşvet B) Zimmet C) İkna yoluyla irtikap D) Güveni kötüye kullanma E) Görevi kötüye kullanma sayılı Türk Ceza Kanunu na göre Kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlardan hangisinde, suça konu malın değerinin azlığı, verilecek cezada indirim nedeni olarak kabul edilmiştir? 10. A) İrtikap B) Rüşvet C) Zimmet D) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama E) Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf I. Rüşvet II. Zimmet III. İrtikap IV. Görevi kötüye kullanma Yukarıda verilen suçlardan hangisinde/hangilerinde etkin pişmanlık kabul edilmemiştir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve II E) III ve IV 11. Aşağıdakilerden hangisi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda düzenlenen koruma tedbirleri arasında yer almaz? A) Elkoyma B) Adli kontrol C) Gözaltı D) Müsadere E) Yakalama 2

5 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun düzenlemeleri dikkate alındığında, aşağıdaki hükümlerden hangisinin, sanığın sorgusu yapılmamış olduğu takdirde yokluğunda verilmesi mutlak surette mümkün değildir? A) Beraat B) Mahkûmiyet C) Davanın reddi D) Davanın düşmesi E) Ceza verilmesine yer olmadığı 15. Aşağıdakilerden hangisini, Cumhurbaşkanı, karşı-imza olmaksızın tek başına yapar? A) Sayıştay Başsavcısının atanması B) Bakan yardımcılarının atanması C) Yükseköğretim Kurulu Başkanının atanması D) Kara Kuvvetleri Komutanının atanması E) Merkez Bankası Başkanının atanması sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, aşağıdaki kararlarlardan hangisini savcı veremez? A) Gözlemaltı kararı B) Bilirkişi atanması kararı C) Gözaltı kararı D) Fizik kimliğin tespiti kararı E) Soruşturma aşamasında tutuklunun serbest bırakılması kararı 16. I. Diyanet İşleri Başkanlığı II. Devlet Denetleme Kurulu III. Kamu Denetçiliği Kurumu Yukarıda verilen kurumlardan hangisiyle/hangileriyle ilgili düzenlemeler ilk kez 1982 Anayasası nda yer almıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisinin, mesleği ve sürekli uğraşı sebebiyle tanıklıktan çekinme hakkı kabul edilmiştir? A) İmamlar B) Tapu memurları C) Evlendirme memurları D) Mali işlerde görevlendirilmiş müşavirler E) İstihbarat birimlerinde çalışan memurlar Anayasası na göre yasama dokunulmazlığı aşağıdakilerden hangisini kapsar? A) Maddi tazminat davalarını B) Manevi tazminat davalarını C) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerini D) Tutulma, sorguya çekilme, tutuklanma ve yargılanmayı E) Ağır cezayı gerektiren şahsi suçüstü hallerini 3

6 Anayasası nın düzenlemelerine göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Temel hak ve hürriyetler sınırlanırken hakkın özüne dokunulamaz. B) Temel hak ve hürriyetler sınırlanırken ölçülülük ilkesi göz önünde bulundurulur. C) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması lâik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmaz. D) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz. E) Temel hak ve hürriyetler, kanun hükmünde kararname ve idarenin diğer düzenleyici işlemleriyle sınırlanabilir. 20. I. Vatandaşlık ödevi sebebiyle sınırlanabilir. II. Devlet mali imkânları gerekçe gösterilerek sınırlanabilir. III. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. IV. Vatandaşın yurtdışına çıkma hürriyetinin sınırlanması hiçbir şekilde kabul edilmemiştir Anayasası na göre, vatandaşın yurtdışına çıkma hürriyetinin sınırlanması hususunda yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) I ve II Anayasası nda, 2010 yılında yapılan değişiklikler dikkate alındığında, yeni seçilen bir Anayasa Mahkemesi üyesinin görev süresinin sona ermesiyle ilgili hangisi doğrudur? A) 5 yılın dolmasıyla sona erer. B) 7 yılın dolmasıyla sona erer. C) 12 yılın dolmasıyla sona erer. D) 67 yaşın ikmaliyle sona erer. E) 70 yaşın ikmaliyle sona erer Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin Devlet yardımından yoksun bırakılmasına hangi çoğunlukla karar verir? A) Üye tamsayısının 1/3 ü B) Üye tamsayısının 2/3 ü C) Üye tamsayısın salt çoğunluğu D) Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu nun toplantı yeter sayısının varlığı koşuluyla toplantıya katılanların 1/3 ü E) Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu nun toplantı yeter sayısının varlığı koşuluyla toplantıya katılanların 2/3 ü 4

7 22. Aşağıdakilerden hangisi bir anayasayı sert anayasa yapan unsurlardan değildir? A) Devlet başkanının güçleştirici veto yetkisine sahip olması B) Devlet başkanının mutlak veto mekanizmasına yer verilmiş olması C) Değiştirilmesi için özel kabul yeter sayısının aranması D) Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı sert hükümler içermesi E) Anayasanın değiştirilmesinin referandum (halkoyu) şartına bağlanması 23. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası nda kişinin hakları ve ödevleri bölümünde düzenlenmemiştir? Anayasası nın 94. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıldır. Buna göre, ikinci devre seçilenlerin görev süresiyle ilgili hangisi doğrudur? A) 1 yıl B) 3 yıl C) Seçim kararı alınıncaya kadar D) O yasama döneminin sonuna kadar E) Seçim kararı Resmi Gazetede yayımlanıncaya kadar A) Bilgi edinme hakkı B) Konut dokunulmazlığı C) Haberleşme hürriyeti D) Dernek kurma hürriyeti E) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasası nın düzenlemeleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin TBMM nin görevleri arasında yer aldığı söylenemez? A) Sayıştay Başkanını seçmek B) Kamu Başdenetçisini seçmek C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek D) Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir kısmını seçmek E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin bir kısmını seçmek 26. I. TBMM Başkanı II. Genelkurmay Başkanı III. Jandarma Genel Komutanı IV. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri V. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri 1982 Anayasası na göre, yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri, görevleriyle ilgili suçları sebebiyle Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı kişi/kişiler arasında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve III D) IV ve V E) I, II ve III 5

8 27. I. Ekonomik ve Sosyal Konsey II. Uyuşmazlık Mahkemesi III. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi IV. Diyanet İşleri Başkanlığı 1982 Anayasası nda yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri düzenlenmemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve II E) II ve IV 29. Trabzon da ikamet etmekte olan K nın Ankara daki taşınmazını Maliye Bakanlığı kamulaştırmıştır. K nın, kamulaştırma işleminin iptali için müracaatta bulunabileceği süre ve mahkeme ile ilgili bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 60 gün içinde Danıştay B) 60 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi C) 30 gün içinde Trabzon İdare Mahkemesi D) 30 gün içinde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi E) 30 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi 28. I. Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı II. Bilgi edinme hakkı III. Kamu denetçisine başvurma hakkı IV. Dilekçe hakkı Yukarıda verilen haklardan hangisi/hangileri 1982 Anayasası nda düzenlenmiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) III ve IV E) I, II, III ve IV 30. Ankara Üniversitesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ne ait taşınmazın bedelini de belirterek Üniversiteye devrini sağlamak amacıyla süreci başlatmış, ancak talep Genel Müdürlük tarafından reddedilmiştir. Üniversite nin ihtiyaç duyduğu taşınmazın devrinin gerçekleştirilmesi doğrultusundaki kararı aşağıdakilerden hangisi verir? A) Danıştay B) Taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi C) Taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesi D) Ulaştırma Bakanlığı E) Bakanlar Kurulu 6

9 31. Danıştay Başsavcısını aşağıdakilerden hangisi seçer? A) Cumhurbaşkanı B) Anayasa Mahkemesi C) Danıştay Genel Kurulu D) Danıştay Başkanlar Kurulu E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 32. Aşağıdakilerden hangisinin sabıka kaydında yer alması devlet memuru olmaya engel değildir? A) Rüşvet suçundan mahkûmiyet B) Kasten insan yaralama suçundan 2 yıl mahkûmiyet C) Dolandırıcılık suçundan 2 yıl mahkûmiyet D) Taksirli olarak insan öldürmekten 2 yıl mahkûmiyet E) Görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıl mahkûmiyet Anayasası na göre, vergi ve benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda aşağıdakilerden hangisinin kararı esas alınır? A) Sayıştay Genel Kurulu B) Danıştay C) Maliye Bakanlığı D) Bakanlar Kurulu E) Uyuşmazlık Mahkemesi Anayasası nın düzenlemeleri dikkate alındığında Kamu İhale Kurumu nda memur olarak çalışan K hakkında uygulanan Kınama disiplin cezasıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) TBMM, çıkaracağı bir kanun ile bu işleme karşı yargı yolunu kapatamaz. B) 90 gün içinde idari yargıda dava konusu edilebilir. C) 30 gün içinde adli yargıda dava konusu edilebilir. D) TBMM, kanun hükmünde kararname ile bu işleme karşı yargı yolunu kapatabilir. E) Kınama şeklindeki disiplin cezası için geçerli olmak üzere idari yargı yolu kapalıdır. 35. Aşağıdakilerden hangisinin üyelerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçer? A) Yargıtay B) Anayasa Mahkemesi C) Askeri Yargıtay D) Sayıştay E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 36. Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği vardır? A) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi B) Diyanet İşleri Başkanlığı C) Emniyet Genel Müdürlüğü D) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 7

10 37. Savcı S hakkında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nun verdiği ihraç kararıyla alakalı, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kurulun tüm kararlarına karşı yargı yolu kapalı olduğundan, S nin ihraç kararına karşı sadece Kurula itiraz etmesi mümkündür. B) Kurul kararı ihraç yönünde olduğu için, S nin ihraç kararına karşı Danıştay da dava açma hakkı vardır. C) Kurul kararı ihraç yönünde olduğu için, S nin ihraç kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesinde dava açma hakkı vardır. D) Kurul kararı ihraç yönünde olduğu için, S nin ihraç kararına karşı Ankara İdare Mahkemesinde 15 gün içinde dava açma hakkı vardır. E) Kurul kararlarına karşı yargı yolu kapalı olduğundan, S nin ihraç kararına karşı idari yargı mercilerine müracaat etmesi mümkün değildir sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için söz konusu olan yasaklar arasında sayılmamıştır? A) Kollektif şirket ortaklığı B) Komandit şirkette komandite ortak C) Ticari vekillik D) Ticari mümessillik E) Limited şirket ortaklığı sayılı Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, il genel meclisi üyeleri hakkında soruşturma iznini aşağıdakilerden hangisi verir? A) Vali B) Danıştay C) İçişleri Bakanı D) İl Genel Meclisi E) Bakanlar Kurulu Anayasası na göre mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A) Vali B) Maliye Bakanlığı C) İçişleri Bakanlığı D) Sayıştay E) Danıştay MALİYE GRUBU SORULARI 41. Aşağıdaki vergileme ilkelerinden hangisi verginin fiskal amacıyla ilgilidir? A) Ödeme gücü ilkesi B) İktisadi etkinlik ilkesi C) Uygunluk ilkesi D) Tarafsızlık ilkesi E) Faydalanma ilkesi 8

11 42. Vergi piramitleşmesi olarak isimlendirilen olgu aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kurumlardan alınan kar paylarının ilave olarak gelir vergisine tabi tutulması B) Emlak vergisinin her yıl düzenli olarak alınması C) Gelir vergisinin yanında gelirin biriktirilmiş hali olan servetin de vergilendirilmesi D) Yayılı muamele vergilerinde ödenen verginin sonraki aşamada matraha yeniden eklenmesi E) Mükelleflerin yurtiçi ve yurtdışı kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilmesi 43. Bir ekonomide kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması bakımından aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekmez? A) Her malın fiyatının marjinal maliyetine eşit olması B) Malların marjinal faydaları oranının, aynı malların fiyatları oranına eşit olması C) Doğal tekel durumunda devlet eliyle rekabetin sağlanması D) Malların faktör fiyatları oranının birbirlerine eşit olması E) Üretim faktörleri gelirlerinin, faktörlerin marjinal ürün gelirlerine eşit olması 44. Bir dönem içinde yapılması düşünülen kamu harcamalarını karşılayacak düzeyde vergi hasılatının hedeflenerek toplanması, hangi vergileme ilkesi ile ifade edilir? A) İstikrar ilkesi B) Belirlilik ilkesi C) Uygunluk ilkesi D) Açıklık ilkesi E) Verimlilik ilkesi 45. Verginin gelir etkisi söz konusu olduğunda vergi mükellefinin nasıl hareket etmesi beklenir? A) Çalışma hayatından çekilme B) Çalışma süresini artırma C) Çalışma alanını değiştirme D) Vergiden kaçınmayı tercih etme E) Vergi kaçırmayı tercih etme 46. Aşağıdakilerden hangisi vergi yansımasını belirleyen mikro ekonomik faktörler arasında yer almaz? A) Piyasanın şekli ve yapısı B) Vergi oranlarının düzeyi C) Vergilendirilen malın türü D) Mükelleflerin, vergileri finansman usulleri E) Arz ve talebin fiyat elastikiyetleri 9

12 47. Aşağıdakilerden hangisi, teoride olağanüstü kamu geliri olarak tanımlanmasına karşın, günümüzde hemen her ülke için süreklilik taşıması dolayısıyla olağan bir kamu geliri olarak değerlendirilmektedir? A) Para ve vergi cezaları B) Borçlanma gelirleri C) Parafiskal gelirler D) Teşebbüs gelirleri E) Kullanıcı bedelleri 50. Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kamu gelirlerinin paylaşılması (mali tevzin) nedenleri arasında yer almaz? A) Yetki genişliği esası B) Hizmetlerde etkinlik sağlanması C) Dikey vergi rekabetinin önlenmesi D) Mükelleflerin vergi yükünün ağırlaştırılmaması E) Gelir kaynaklarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi 48. Kamu kuruluşlarının yapmış olduğu demirbaş alımları aşağıdaki harcama türlerinin hangisi içinde değerlendirilir? A) Yatırım harcamaları B) Transfer harcamaları C) Kalkınma carileri D) Sermaye teşkili harcaması E) Cari harcamalar 51. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukuku açısından esas olan delil serbestisi ilkesinin istisnasını oluşturur? A) Bilirkişi B) Arama C) Şahitlik D) Keşif E) Yemin 49. Kamu harcamalarını gerçek harcamalar - transfer harcamaları ayrımını yaparak sınıflandıran iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) P.Samuelson B) A.C. Pigou C) C.Clark D) A.Wagner E) J. Schumpeter 52. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda mükelleflere tanınan sürelerin uzaması için öngörülen hallerden biri değildir? A) Vergi ertelemesi B) Zor durum C) Doğal afet D) Ağır hastalık E) Mecburi gaiplik hali 10

13 53. Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözülmesi usullerinden biri değildir? A) Pişmanlık ve ıslah B) Uzlaşma C) Karar düzeltme D) Cezalarda indirim E) Hata düzeltme 56. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir? A) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket B) Anonim şirket C) Limited şirket D) Adi komandit şirket E) İş ortaklıkları Kasım 2011 tarihinde elde edilen gelir ile ilgili tarh zamanaşımı süresi hangi tarihte dolar? A) 15 Kasım 2012 B) 31 Aralık 2012 C) 31 Aralık 2013 D) 15 Kasım 2016 E) 31 Aralık Yağlıboya bir tabloyu ressamından satın alan bir koleksiyonerin daha sonra aynı tabloyu bir başka koleksiyonere satmasından elde ettiği bedel hangi gelir unsuru kapsamında değerlendirilmektedir? A) Ücret B) Serbest Meslek Kazancı C) Gayrimenkul Sermaye İradı D) Menkul Sermaye İradı E) Diğer Kazanç ve İrat 55. Bir vergi borcu kesinleştiği halde vade tarihinde ödenmediği takdirde aşağıdakilerden hangisi geçerli olur? A) Gecikme faizi B) Gecikme zammı C) Tecil faizi D) Usulsüzlük cezası E) Vergi ziyaı 58. Borsada sürekli bir şekilde hisse senedi alım satımı ile uğraşan bir kimsenin, bu faaliyeti dolayısıyla elde ettiği geliri, aşağıdaki gelir unsurlarının hangisi kapsamında vergilendirilir? A) Ticari kazanç B) Menkul sermaye iradı C) Serbest meslek kazancı D) Değer artış kazancı E) Arızi kazanç 11

14 59. Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin hangisinde hem advalorem (değer esaslı) hem de spesifik (miktar esaslı) vergi tarifesi uygulamasına yer verilmektedir? A) Katma değer vergisi B) Veraset ve intikal vergisi C) Emlak vergisi D) Özel tüketim vergisi E) Özel iletişim vergisi 62. Parafiskal gelirlerin kamu geliri olarak önem kazanması hangi tip devlet anlayışı ile uyumlu gelişmiştir? A) Tarafsız devlet B) Müdahaleci devlet C) Hukuk devleti D) Demokratik devlet E) Küresel devlet 60. Emlak Vergisi Kanununa göre emlak vergisinin mükellefleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Malik kiracı irtifak hakkı sahibi B) Malik intifa hakkı sahibi irtifak hakkı sahibi C) Malik intifa hakkı sahibi kiracı D) Malik intifa hakkı sahibi malik gibi tasarrufta bulunanlar E) Malik irtifak hakkı sahibi malik gibi tasarrufta bulunanlar 63. Ülkelerin sıfır vergi oranı veya düşük vergi oranı uygulayarak akışkan sermayeyi ve işletmeleri ülkelerine çekme çabalarına ne ad verilir? A) Vergi arbitrajı B) Vergi harmonizasyonu C) Vergi rekabeti D) Vergi koordinasyonu E) Vergi erozyonu 64. Aşağıdaki durumların hangisinde maliye politikasının amaçları arasında bir çatışma söz konusudur? 61. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde iktisadi istikrar kavramı yalnızca fiyat istikrarının sağlanması anlamına gelmektedir? A) Klasik Yaklaşım B) Keynesyen Yaklaşım C) Post Keynesyen Yaklaşım D) Çağdaş Keynesyen Yaklaşım E) Monetarist Yaklaşım A) Enflasyonist dönemlerde tam istihdam ile büyüme arasında B) Enflasyonist dönemlerde fiyat istikrarı ile tam istihdam arasında C) Deflasyonist dönemlerde gelir dağılımı ile tam istihdam arasında D) Deflasyonist dönemlerde tam istihdam ile fiyat istikrarı arasında E) Maliye politikası araçları her zaman uyum halindedir. 12

15 65. Keynesyen yaklaşımla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerli değildir? A) Her arz kendi talebini yaratmaz. B) Ekonomi her zaman tam istihdam halinde değildir. C) Yatırım tasarruf eşitliğini sağlayan faiz dir. D) Ücret düzeyindeki düşüş her zaman istihdam seviyesini yükseltmez. E) Tam istihdam düzeyinin altında özel kamu harcamaları rekabet halinde değildir. 66. Neoklasik büyüme modellerinde büyüme hızını belirleyen temel faktör hangisidir? 68. Mali sürüklenme olgusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kamu altyapı harcamalarının ekonomiyi canlandırarak tam istihdama getirmesi B) Tam istihdam düzeyindeki ekonominin siyasi istikrarsızlık yüzünden tekrar çöküntüye girmesi C) Genişlemeye başlayan ekonominin artan oranlı tarife yüzünden tekrar daralmaya girmesi D) Genişlemekte olan ekonominin vergi kolaylıkları nedeniyle daha da genişlemesi E) Daralmakta olan ekonominin artan oranlı tarife nedeniyle daha da daralması A) Nüfus artış hızı B) Sermaye birikimi C) Özel yatırımların düzeyi D) Vergi yükü E) Toplam tasarruf düzeyi 67. Kamu harcamalarının finansmanı için vergiler yerine borçlanmanın tercih edilmesinin gerçek faaliyet düzeyini etkilemeyeceğini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Denk Bütçe Yaklaşımı B) Telafi Edici Bütçe Yaklaşımı C) Ricardian Denklik Yaklaşımı D) Mali Yanılsama E) Tanzi Etkisi 69. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan sermaye birikiminin sağlanması bakımından gönüllü tasarruf modeli nin tercih edilmesi halinde aşağıdaki araçlardan hangisinin kullanılması doğru olmaz? A) Pozitif reel faiz politikası uygulanması B) Sermaye piyasasının geliştirilmesi C) Kurumsallaşmanın teşvik edilmesi D) İhtisas bankalarının kurulması veya teşvik edilmesi E) Vergi oranlarının artırılması 13

16 70. Durgunlukla mücadele söz konusu olduğunda ortaya çıkan bütçe açıklarını finanse etmenin en etkin yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireylerden borçlanmak B) Merkez bankasından borçlanmak C) Ticari bankalardan borçlanmak D) Gelir vergisi oranlarını artırmak E) Tüketim vergisi oranlarını artırmak 71. Aşağıda verilen devlet bütçesinin fonksiyonlarından hangisinde, toplum kaynaklarının hizmetler ve sosyal gruplar arasında dağıtılmasının belirli kurallara göre gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir? 73. Planlama, Programlama ve Bütçe Sistemi (PPBS) ile Klasik Bütçe Sistemi arasındaki farklılıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Klasik bütçede plan kavramı ve plan-bütçe ilişkisi yoktur, PPBS de vardır. B) Klasik bütçede belirlenen hedeflere ulaşılması esastır, PPBS de değerlendirme harcama miktarı ile sınırlıdır. C) Klasik bütçede teknik bilgi eksikliği kararların isabetini olumsuz etkiler, PPBS de teknik çalışmalar süreklilik taşır. D) PPBS de denetim etkinlik denetimi, klasik bütçede ise hesap denetimidir. E) PPBS de karar verirken sistem analizinden faydalanılır, klasik bütçede ise takdir esastır. A) Siyasi fonksiyon B) Mali fonksiyon C) Hukuki fonksiyon D) İktisadi fonksiyon E) Konjonktürel fonksiyon 72. Bütçe tahminlerinin ülkenin ekonomik koşullarına uygun olarak yapılmasını ifade eden bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğruluk ilkesi B) Mali Saydamlık ilkesi C) Aleniyet ilkesi D) Şeffaflık ilkesi E) Ekonomiklik ilkesi 74. Bakanlar Kurulu merkezi yönetim bütçe tasarısı ile milli bütçe tahmin raporunu mali yıl başlamadan en az kaç gün önce TBMM ne sunmak zorundadır? A) 20 B) 25 C) 40 D) 55 E) 75 14

17 75. Bütçeye eklenen belgelerin hangisinde ülkenin ekonomik ve mali bilgileri, yeni bütçenin ana hatları ve varsa bütçe açığının nasıl kapatılacağı hakkında bilgiler topluca yer almaktadır? A) Bütçe Gerekçesi B) Bütçe Kanunu Tasarısı C) Bütçe Cetvelleri D) Vergi Harcaması Rehberi E) Kesin Hesap Kanunu 77. Merkezi yönetim bütçesi ile ilgili dış denetim yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Maliye Bakanlığı B) Ekonomi Bakanlığı C) Bağlı bulunulan bakanlık D) Sayıştay E) Danıştay 78. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini doğrudan TBMM ne (ve bir örneğini Maliye Bakanlığı na) hangi tarihe kadar sunmak zorundadır? A) Haziran ayı sonuna kadar B) Temmuz ayı sonuna kadar C) Ağustos ayı sonuna kadar D) Eylül ayı sonuna kadar E) Ekim ayının 17 sine kadar 76. Bazı istihbarat ve savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili olarak örtülü ödenek aşağıdaki birimlerden hangisinin bütçesine konulmaktadır? A) Cumhurbaşkanlığı B) TBMM C) Başbakanlık D) Maliye Bakanlığı E) Genelkurmay Başkanlığı 79. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Orta Vadeli Programı hazırlama sorumluluğu ve zamanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) DPT Mayıs sonu B) DPT Haziran sonu C) Hazine Müsteşarlığı Haziran sonu D) Maliye Bakanlığı Mayıs sonu E) Maliye Bakanlığı Haziran sonu 15

18 80. Bütçe ödeneklerinin serbest bırakılmasına ilişkin ilkeleri ve oranları belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Sayıştay B) Başbakanlık C) Maliye Bakanlığı D) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü E) Muhasebat Genel Müdürlüğü 82. Sadece birbirinin tam ikamesi durumundaki X ve Y mallarını tüketmek durumunda olan bir tüketicinin karşı karşıya olduğu mal fiyat seti P x <P y biçimindedir. Buna göre tüketicinin gelir artışları sonrası ortaya çıkan gelir-tüketim eğrisi nasıl oluşur? A) Orijinden çıkan ve eğimi, P x e eşit olan bir doğrudur. B) Orijinden çıkan ve eğimi, P x ve P y nin toplamına eşit olan bir doğrudur. C) X malı tüketim eksenine çakışık bir doğrudur. D) Y malı tüketim eksenine çakışık bir doğrudur. E) X malı tüketim ekseninden çıkan pozitif eğimli bir doğrudur. İKTİSAT GRUBU SORULARI 81. Birbirinin tam tamamlayıcısı olan A ve B mallarından, A malına ait tüketim miktarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Engel eğrisi, orijinden çıkan ve eğimi, A ve B malları fiyatları toplamına eşit olan bir doğrudur. B) Engel eğrisi, orijinden çıkan eğimi, B malı fiyatına eşit olan bir doğrudur. C) Engel eğrisi, gelir ekseninden çıkan, A malı miktar eksenine paralel olan bir doğrudur. D) Engel eğrisi, A malı tüketim ekseninden çıkan, pozitif eğimli bir doğrudur. E) Engel eğrisi, orijinden çıkan ve eğimi, A malı fiyatına eşit olan bir doğrudur. 83. Açıklanmış Tercihler Hipotezi nin yapmış olduğu katkı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüketicinin her zaman rasyonel olduğu B) Tüketicinin davranışlarında tutarlı olduğu C) Tüketici tercihlerinin geçişli olduğu D) Tüketici seçiminin aynı zamanda faydasını da maksimize ettiği E) Fayda kavramına gerek olmaksızın talep eğrisinin elde edilebileceği 16

19 84. Aşağıdakilerden hangisi, tüketicinin faydasını maksimize ettiği bir durumu gösterir? A) Fiyat = Toplam fayda B) Fiyat = Marjinal fayda C) Toplam fayda = Marjinal fayda D) Fiyat < Toplam fayda E) Fiyat < Marjinal fayda 85. Uzun dönemde sadece iki girdi kullanımı ile üretim arasındaki ilişkiyi gösteren bir eş ürün eğrisi üzerindeki herhangi bir nokta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) O üretim düzeyi için kullanılan teknik seçimini gösterir. B) Gerçekleşen üretim miktarı için kullanılan üretim faktörleri fiyatlarının oranını gösterir. C) Karşılık geldiği üretim miktarında kârın maksimum olduğunu gösterir. D) O üretimin minimum maliyetlerle gerçekleştirildiğini gösterir. E) Üretimde kullanılan girdilerin toplam fiziki verimlilikleri arasındaki farkı gösterir. 86. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımları arasında yer almaz? A) Piyasaya giriş/çıkış serbest olması B) İktisadi ajanların tam bilgiye sahip olması C) Devlet müdahalesinin olmaması D) Firmaların kâr maksimizasyoncu davranış içinde olması E) Üretim faktörlerinin hareketsiz olması 87. Bir eş ürün eğrisinin orijine göre dışbükey olmasını aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) Girdiler arasındaki marjinal teknik ikame haddinin sıfır olması B) Negatif değere sahip girdiler arasındaki marjinal teknik ikame haddinin sürekli artıyor olması C) Marjinal teknik ikame haddinin negatif değere sahip olması D) Girdiler arasındaki marjinal teknik ikame haddinin pozitif değere sahip olması E) Negatif değere sahip girdiler arasındaki marjinal teknik ikame haddinin sürekli azalıyor olması 88. Kısa dönemde firmanın katlanmış olduğu ortalama değişken maliyetler, hangi üretim düzeyine kadar azalır? A) Firmanın sabit maliyetleri ortadan kalkıncaya kadar B) Değişken maliyetleri sıfırlanıncaya kadar C) Üretimde kullanılan değişken girdinin ortalama verimliliği maksimum oluncaya kadar D) Değişken girdinin birim fiyatındaki azalma duruncaya kadar E) Sabit ve değişken girdinin birim fiyatındaki azalma duruncaya kadar 17

20 89. Aşağıdakilerden hangisi firmanın sahip olduğu yedek kapasiteyi tanımlar? A) Uzun dönem ortalama maliyetin minimum düzeyidir. B) Kısa dönem ortalama değişken maliyetin belli bir üretim aralığında değişmemesidir. C) Kısa dönem ortalama toplam maliyet eğrisinin minimum noktasıdır. D) Kısa dönem marjinal maliyetin minimumundaki üretim miktarıdır. E) Marjinal maliyeti minimum yapan üretim miktarı ile ortalama maliyeti minimum yapan üretim miktarı arasındaki farktır. 91. Aşağıdakilerden hangisi ölçeğe göre sabit getiri ile çalışan tekelin yaratmış olduğu toplumsal kaybın büyüklüğünü azaltır? A) Piyasa talep esnekliğinin azalması B) Piyasa talep esnekliğinin artması C) Tekelin teknolojik bir gelişmeyi gerçekleştirmesi D) Tekelin birim maliyetlerinde bir azalma E) Marjinal maliyet eğrisinin eğiminin pozitif eğimliyken daha yatık hale gelmesi 90. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmalara, devlet tarafından bir götürü vergi uygulamasına gidilmesi ile ortaya çıkan olası sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Firmaların üretim miktarı azalır. B) Firmanın üretim miktarı azalmakla beraber kârı değişmez. C) Vergi öncesi üretim düzeyi değişmezken kârı azalır. D) Firmanın sadece değişken maliyetleri artacağından kârı değişmeyecek ve üretimi aynı kalacaktır. E) Firmanın marjinal maliyeti ve malın satış fiyatı artacaktır. 92. Chamberlin tekelci rekabet modelinde çok sayıda firma olmasına karşın karşı karşıya olunan talebin aşağı doğru eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Firmaların farklılaşmış mallar üretmesi B) Fiyatın diğer piyasa türlerine göre farklı olması C) Tüketicilerin firmalardan farklı mal talep etmesi D) Rakip firmaların rekabet aracı olarak fiyatı kullanması E) Tüketici zevk ve tercihlerinin farklı olması 18

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? 111. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? A) İşsizlik B) Dış ticaret

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ KAMU MALİYESİ (Ders Notları - Genişletilmiş Özet) Doç.Dr.Engin ÖNER VAN 2014 GİRİŞ KAMU MALİYESİ 1) Kamu Maliyesi 1 A) Özel Ekonomi

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU BİZ SORDU YAKALADIK KPSS ALAN BİLGİSİ 'de 94 SORU HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi x ve y mallarının tam ikame mallar olduğu durumu gösterir? A) U= x + y B) U= x y 12 12 2 2 C) U= x y D) U= x + y E) U= min{ x,y} TCZB TK

Detaylı

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten HUKUK 1. 1982 nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 2. GRUP HUKUK, ULUSLARA- RASI İLİŞKİLER, KAMU YÖN., İKTİSAT,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı